OPP padobranci.pdf

Embed Size (px)

Text of OPP padobranci.pdf

 • ToR broj: _________ (odreuje IR/LD)

  Inicijativa za izradu propisa 1. Radni naziv propisa Prijedlog pravilnika o padobranstvu

  2. Datum: 14.09.2012.

  3. Podnosilac ToR-a Vazduhoplovni savez Bosne i Hercegovine i Aeroklub GAEA

  4. Referentni propis

  5. Svrha propisa1 Harmonizacija propisa u oblasti modernog padobranstva

  6. Obrazloenje

  7. Predlog sastava tima za izradu propisa

  1. Enes Mujezinovi, Pomonik DG SMD, BHDCA 2. Selma Hodi, Pomonica DG IR/LD, BHDCA 3. Radenko Dubravac, ef odsjeka za FCL, BHDCA 4. Ljubia Naumovi, eksterni ekspert 5. Goran Todi, iz Sarajeva, instruktor modernog

  padobranstva, predstavnik aerokluba GAEA 6. Marin Momir iz Prijedora, nastavnik padobranstva,

  predstavnik Vazduhoplovnog saveza 7. Muhamed Sarajlija iz Bihaa, organizator skokova,

  predstavnik Vazduhoplovnog saveza i 8. Rade Jungi iz Banja Luke, sportski padobranac,

  predstavnik Vazduhoplovnog saveza

  8. Rok za izvrenje zadatka Kraj 2013

  9. Forma budueg propisa (zakon, pravilnik, procedura, uputstvo,

  odluka, naredba, itd.)

  Pravilnik

  Focal Point za praenje postupka izrade propisa (iz IR/LD): Selma Hodi, pomonica DG IR/LD.

  1 U skladu sa lanom 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa

 • Na osnovu lana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi (Slubeni glasnik BiH, broj 32/02 i 102/09) i lana 14. stav (1) Zakona o vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, broj 39/09), generalni direktor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, donosi

  PRAVILNIK O PADOBRANSTVU

  DIO PRVI OPTE ODREDBE

  lan 1.

  (Predmet)

  (1) Ovim Pravilnikom propisuju se upotreba i odravanje padobrana, mjesta za izvoenje skokova

  padobranom, izvoenje skokova padobranom, obuavanje, ispiti, dozvole i ovlatenja. (2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na padobrane koji nisu namijenjeni izvoenju

  padobranskih skokova ljudi iz vazduhoplova. (3) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na padobranske skokove koje izvode pripadnici

  Oruanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici Ministarstava unutranjih poslova u BiH u njihovoj vlastitoj organizaciji.

  lan 2. (Pojmovi i skraenice)

  Pojmovi i skraenice koji se koriste u ovom Pravilniku imaju slijedee znaenje: a) AC ("Accuracy") : padobranska disciplina skok padobranom na cilj; b) AFF (Accelerated freefall) metod: metoda obuavanja uenika gdje uenik skae zajedno sa

  dva(jednim) instruktora(om) padobranstva koji ga dre za sistem veza padobrana; c) AFF nastavnik (" AFF Instructor rating"): ovlatenje nastavnik padobranstva sa poloenim

  ispitom AFF nastavnika. To je drugo od tri ovlatenja koje izdaje BHDCA; d) AGL ("Above Ground Level") je skraenica koja oznaava visinu iznad nivoa terena; e) Aktiviranje padobrana: radnja kojom zapoinje proces otvaranja padobrana (povlaenje ruice

  za aktiviranje, izbacivanje pilot padobrania i sl.); f) CF (Canopy Formation): grupni likovi kupolama je padobranska disciplinau kojoj padobranci

  nakon otvaranja padobrana formiraju likove kupolama neposrednim kontaktom sa opremom ili tijelom drugog padobranca;

  g) CP ("Canopy Piloting") upravljanje kupolama visokih performansi je padobranska disciplina koja se odvija pod kupolom padobrana;

  h) Dnevni skok: skok koji se izvodi u periodu koji poinje pola asa prije izlaska, a zavrava se pola asa poslije zalaska sunca;

  i) Dozvola padobranca: osnovni dokument o obuenosti padobranca i podijeljen je u etiri kategorije od najmanjeg do najveeg nivoa: A, B, C i D;

  j) FF ("Free Fly") "slobodni stil": padobranska disciplina koja se odvija u slobodnom padu tokom kojeg padobranac razliitim poloajima tijela izvodi odreene figure i pokrete u sve tri dimenzije. Ovom definicijom obuhvaeni su i individualni skokovi slobodnim stilom ("Free Style") kao i skokovi sa daskom (SS);

  k) FFS ("Freefall Stile") - "figure" : padobranska disciplina gdje padobranac u slobodnom padu izvodi seriju od 6 unaprijed odreenih manevara u to kraem vremenu;

 • l) FS ("Formation Skydiving") "grupni likovi u slobodnom padu": padobranska disciplina koja se

  odvija u slobodnom padu tokom kojeg grupa padobranaca tijelima formira unaprijed odreene likove;

  m) Glavni padobran: osnovni padobran padobranskog kompleta kojim se izvode skokovi padobranom;

  n) Ispitni skok: skok padobranom u svrhu provjere strunih znanja i osposobljenosti; o) Izdavanje npr. dozvole ili ovlatenja (issue of e.g. licence or rating): administrativni postupak

  koji se sprovodi nakon ispunjavanja propisanih uslova, a doputa vlasniku ostvarivanje prava dodijeljenih dozvolom ili ovlatenjem, za odreeno razdoblje;

  p) IAD & SL (Instructor Assisted Deployment and Static-Line") metod: ista metoda obuavanja uenika padobranaca gdje se prilikom poetnih skokova koristi razliita oprema.

  IAD - za otvaranje glavnog padobrana koristi pilot padobrani koji se izbacuje u struju vazduha od strane nastavnika padobranstva sa poloenim ispitom za IAD nastavnika;

  SL - je skok na gurtnu koji se sprovodi pod nadzorom nastavnika padobranstva sa poloenim ispitom za SL nastavnika;

  r) IAD nastavnik i SL nastavnik ("IAD&SL Instructor rating"):ovlatenje nastavnik padobranstva sa poloenim ispitom za IAD nastavnika i SL nastavnika. To je drugo od tri ovlatenja koje izdaje BHDCA;

  s) JTSO-standard (Joint Technical Standard Order): tehniki standard za proizvodnju vazduhoplova, vazduhoplovnih dijelova, opreme i padobrana koji se primjenjuje u Evropskoj uniji;

  t) Kandidat (applicant): podnosilac zahtjeva za polaganje ispita (teorijskog i/ili praktinog) za sticanje dozvole padobranca ili za sticanje odgovarajueg ovlatenja;

  u) Karnet padobrana: obrazac u koji se upisuju podaci za svaki padobran (glavni, rezervni i spaavajui) i za svaki ranac i sistem veza. Sadri podatke o vlasniku, o ogranienjima kao i podatke o datumu, certifikatu i peatu pakera, njegov potpis za izvreni pregled i pakovanje. Karnet padobrana izdaje na propisanom obrascu organizacija i pojedinci ovlateni za vrenje tehnikog pregleda.

  v) Knjiica skokova padobranca: lina evidencija skokova padobranca ili uenika padobranca; z) Kupola za obuku klase krilo: kupola kod koje je odnos teine padobranca sa opremom prema

  povrini kupole jednak ili manji od 4,15 kg/m (0,85lbs/ft2); aa) Kupola visokih performansi: kupola kod koje je odnos teine padobranca sa opremom i

  povrine kupole vei od 6,35 kg/m (1,3 lbs/ft); bb) Glavni paker (''Master rigger''): najvii sertifikat pakera od dva sertifikata koje izdaje BHDCA.

  Lice koje posjeduje ovaj sertifikat vri sve poslove koje obavlja i stariji paker s mogunou veih popravki sistema i padobrana za koje ima osposobljenje i druge poslove propisane ovim pravilnikom;

  cc) Nadleno tijelo (authority): tijelo koje obavlja poslove u skladu sa odredbama ovoga Pravilnika. U Bosni I Hercegovini nadleno tijelo je BHDCA (Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine);

  dd) Nastavnik-pripravnik: prvo od tri nastavnika ovlatenja koje izdaje BHDCA. To je padobranac sa dozvolom kategorije B i poloenim ispitom za ovlatenje nastavnik-pripravnik;

  ee) Nastavnik padobranstva - (Skydiving instructor) (u daljem tekstu nastavnik): drugo od tri nastavnika ovlatenja koje izdaje BHDCA. To je padobranac sa dozvolom kategorije C ili D i poloenim ispitom za odgovarajue ovlatenje nastavnika;

  ff) Nastavnik padobranstva ispitiva - (Skydiving intructor exeminer) (u daljem tekstu ispitiva): najvee od tri nastavnika ovlatenja koje izdaje BHDCA. To je padobranac kategorije dozvole D, koji ima ovlatenje nastavnik padobranstva i poloen ispit za odgovarajue ovlatenje ispitivaa;

  gg) Noni skok: skok koji se izvodi u periodu koji poinje pola asa poslije zalaska sunca, a zavrava se pola asa prije izlaska sunca;

  hh) Obnavljanje roka vaenja npr. dozvole ili ovlatenja (renewal of e.g. licence or rating): administrativni postupak koji se provodi nakon isteka roka vaenja dozvole ili ovlatenja, a u svrhu obnavljanja dozvole ili ovlatenja, za odreeno razdoblje koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uslova;

  ii) Obuka padobranaca: obuavanje lica za izvoenje skokova padobranom koja se vri u ovlaenom centru za obuku padobranaca (u daljem tekstu: centar za obuku). Centar za obuku mora da ima uvjerenje izdato od strane BHDCA;

  jj) Organizovano skakanje: skakanje padobranom u svrhu: 1) sportskog takmienja ili vazduhoplovne i druge priredbe, 2) skakanje u svrhu treninga padobranaca,

 • 3) praktinog obuavanja padobranaca; kk) Osposobljenje za disciplinu: dokaz o dodatnoj obuenosti padobranca za konkretnu

  padobransku disciplinu koje se upisuje u knjiicu skokova padobranca ll) Ovlatenje ("Rating"): dokaz o dodatnoj obuenosti padobranca koje se upisuje u dozvolu

  padobranca; mm) Padobran: sprava bez motornog pogona, uglavnom izraena od tkanine, koja slui da uspori

  pad lica i stvari radi bezbjednog sputanja na zemlju; nn) Padobranski komplet: sklop osnovnih i ostalih komponenti padobrana: 1) Osnovne komponente padobrana su: glavni padobran (kupola), rezervni padobran(kupola),

  ranac glavne i rezervne kupole sa sistemom veza padobrana i kod tandem padobrana sistem veza putnika.

  2) Ostale komponente padobrana su: slobodni krajevi sistema veza, klizajua maramica, navlaka kupole, kontejner kupole, ruice za aktiviranje glavne i rezervne kupole, mekani pilot padobrani i pilot padobrani sa oprugom, ruica za odbacivanje glavne kupole, ue za prinudno aktiviranje glavne kupole, ue za automatsko otvaranje rezervne kupole.

  3) Slobodni krajevi sistema veza padobrana su dijelovi padobrana iji se jedan k