opory przep‚yw³w

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of opory przep‚yw³w

 • 8/18/2019 opory przepływów

  1/23

  8. PRZEPŁYW PŁYNÓW W PRZEWODACH POD CIŚNIENIEM

  8.2. Równanie ustalonego ruchu pł  ynu nieś ci ś liwego

  Przepływy w  przewodach pod ci śnieniem (w przewodach zamknię tych) omawianych w

  dalszych częściach tego rozdziału bę dziemy traktować  jako jednowymiarowe i ustalone

   przepływy płynu lepkiego i nieściśliwego.

  Do określenia takiego przepływu wystarczają  dwie podstawowe zależności:

  a) równanie cią głości w postaci qV   = v  A = const, 

   b) równanie określają ce przemiany energetyczne w płynie, uwzglę dniają ce dodatkowe

  rozpraszanie energii spowodowane lepko ś ci ą    oraz zmienno

  ść   pr 

  ę  dko

  ś ci w poprzecznym

   przekroju przewodu. Równanie to nosi nazwę  równania Bernoulliego dla pł  ynu rzeczywistego

  lub uogólnionego równania Bernoulliego.

  Równanie Bernoulliego, odnoszą ce się   do płynu nielepkiego i nieściśliwego,

  charakteryzuje się  tym, że wartość energii całkowitej wzdłuż dowolnej linii pr ą du jest stał a.

  Wysokość  pr ę dkości v  2/2 g   jest miar ą   energii kinetycznej w odpowiednich przekrojach, co

   przy założeniu równomiernego rozk ładu pr ę dkości jest jednoznaczne z jednakową warto ścią 

  energii kinetycznej wszystkich elementów pł  ynu w danym przekroju.

  Podczas przepływu płynu lepkiego pr ę dkość  w przekroju poprzecznym zmienia się .

  Dlatego też  w dalszych rozważaniach jako  pr ędkość   przepł  ywu jednowymiarowego

   przyjmujemy pr ędkość  ś redni ą określoną  zależnością  

  ∫=ρ== A mV

  śr   dAA

  1  

  A

  q  

  A

  q   v v  .

  Energia kinetyczna płynu śr k  E   obliczona dla pr ę dkości średniej jest jednak na ogół  różna

  od energii kinetycznej rzeczywistej rzk  E  . Energia kinetyczna masy qm ∆ t  poruszają cej się   z

   pr ę dkością  v śr

  t 2

  A 2

  tqE 3 śr 

  2 śr 

  m śr  k    ∆ρ=∆=

    v v 

  ,

  gdzie ∆ t to czas.

 • 8/18/2019 opory przepływów

  2/23

  Energia kinetyczna rzeczywista:

  dA 2

  tE A

  3 rz k    ∫ρ∆=

    v 

  .

  Stosunek

  3 śr 

  A

   3

  śr  k 

  rz k 

  dA

    A

  1  

  E

  E

  v ∫ ==α  

  nazywany jest współ czynnikiem Coriolisa.

  Dla przepływu laminarnego przez przewody o kołowym przekroju, dla których rozk ład

   pr ę dkości w przekroju poprzecznym jest paraboliczny

  2r dr R 

  r   1

  16  

  r dr 2 R 

  r   1

    R 

   8  

  3 R 

  0

  2

  23 śr 

  0

  32

  2

  2 śr  =

    

       

      

      

   −=

  π   

       

      

      

   −

  π =α ∫

  ∫ v 

   

  W przypadku ruchu turbulentnego, o profilu pr ę dkości określonym wzorem potę gowym

  Prandtla:

  ( ) ( )( ) ( )  3n23nn4 1n21n r dr 2R r  1 R  1  4 33R 

  0

  n

  33

  śr 

  max 2 ++ ++=π 

        −

     

     π=α ∫v  v 

  .

  Można zatem stwierdzić, że w przepływach turbulentnych warto ść  α   maleje wraz ze

   zwiększeniem n, a więc ze wzrostem liczby Reynoldsa.

  Wartości współczynnika α   mieszczą   się   w przedziale 1,1÷1,3, przy czym dla w pełni

  uformowanego profilu pr ę dkości przepływu turbulentnego α   nie przekracza wartości 1,1.

   Najczęściej przyjmowanej wartości n = 7 odpowiada α  = 1,06.

 • 8/18/2019 opory przepływów

  3/23

  Rzeczywistą   energię   kinetyczną   w przekrojach przepływowych możemy zatem określić 

  nastę  pują co

  śr  k 

  rz k   EE   α= ,

  a jej wysokość wyrażeniem .22śr   g v α   

  Podczas przepływu płynu lepkiego w wyniku działania sił tarcia (wywołanych lepkością )

  nastę  puje nieodwracalna przemiana części energii mechanicznej w ciepło,

  a zatem zgodnie z rysunkiem1) 

  >++=   2 1

  1 2 1śr 1

  1  z   g 

   p

   g   H 

   ρ 

  α  v  22

  2 2 2śr 2  

  2  H  z 

   g 

   p

   g  =++

   ρ 

  α   v  ,

  gdzie H 1, H 2 – odpowiednie wysokości rozporzą dzalne.

  v1śr  2g

  2 α1

   p1ρg

  z1

  H 1

   p2 ρg

  z2

  v2śr  2g

  2 α2

  ∆h s

   p ρg

   b

   p ρg

   b

   p

  ρg n2

   p

  ρg n1

  2

  1

   poziom odniesienia

  H 2

   

  Przebiegi linii energii i ciśnień w ustalonym przepływie cieczy lepkiej

  1) Przyjmujemy zawsze kierunek przepływu od przekroju 1. do przekroju 2.

 • 8/18/2019 opory przepływów

  4/23

  Wysokość  strat ciśnienia  sh12∆ , bę dą ca różnicą   lewej i prawej strony nierówności,

  nazywamy wysoko ścią  strat  hydraulicznych (energetycznych) w przepływie od przekroju 1.

  do przekroju 2. Po dodaniu  sh12∆   do prawej strony nierówności otrzymamy uogólnione

  równanie Bernoulliego w postaci 

  =+ ρ

  + α

   z g

   p  

  g2 1 1

  2 1śś1v  s

  122 2

  2 2śś2 hz

  g

   p  

  g2   ∆++

  ρ +

  α   v  .

  Wysokość strat ciśnienia

  sm 12

  sl 12

  s 12s

  12 h h g

   p  h   ∆+∆= ρ ∆

  =∆  

   jest sumą  wysokości strat ci śnienia wywoł anych tarciem na d ł ugo ści –  sl h12∆  i strat wskutek

  oporów miejscowych –  smh12∆ . Spadek hydrauliczny  (średni) określimy jako stosunek straconej wysokości ciśnienia do

  długości l  przewodu

  l

  h  I

  s 12∆= .

  Gdy energia kinetyczna przepływają cego płynu jest mała w porównaniu ze stratami

  energii przepływu (szczególnie w przypadku długich przewodów) z wystarczają cą  w praktyce dok ładnością  – możemy założyć:

  α  = 1.

 • 8/18/2019 opory przepływów

  5/23

  8.2. Straty hydrauliczne wywoł ane tarciem

  8.2.1. Opory liniowe podczas przepływu płynów

  .

  Wartość  strat energii wywołanych tarciem (liniowych strat energii) określa zależność 

  (ponieważ  w zagadnieniach, w których przepływ jest traktowany jako jednowymiarowy,

  wystę  puje tylko pr ę dkość średnia, w dalszej części bę dziemy pomijali indeks „śr”):

  ρλ=∆ 2d

  l   p

  2 sl   v  ,

  któr ą  można również przedstawić w postaci

  g2d lh 2sl

    v λ=∆ ,

  znanej pod nazwą  wzoru Darcy’ego–Weisbacha, w której: l   – długość przewodu, d   – średnica przewodu, v  – średnia pr ę dkość przepływu, λ  – współczynnik oporu liniowego (strat tarcia).

  Współczynnik oporu liniowego jest w ogólnym przypadku funkcją  liczby Reynoldsa Re i

  chropowatości wzglę dnej k /d   (k –   średnia wysokość  nierówności na ścianie rury). Wartość 

  tego współczynnika bywa najczęściej wyznaczana z wykresów doświadczalnych albo formuł 

  empirycznych lub półempirycznych. Jedynie w przypadku przepływu laminarnego można

  teoretycznie wyznaczyć  zależność  mię dzy λ   i Re: λ=64/Re. Wynika stą d, że w przepł  ywie

  laminarnym przez przewody o przekroju koł owym współ czynnik oporu liniowego jest

  odwrotnie proporcjonalny do liczby Reynoldsa. Zależność  ta została potwierdzona licznymi

  wynikami doświadczalnymi. Zależność  określają cą   współczynnik oporu liniowego w przypadku przepływu

  turbulentnego można wyznaczyć, jeżeli znane jest prawo rozk ładu pr ę dkości. W przypadku

  ustalonego przepływu przez przewód prostoliniowy o stałym przekroju siła pochodzą ca od

  różnicy ciśnienia jest równoważona siłą  tarcia na ścianie

  dl 4

  d  p 0

  2

  πτ= π

  ∆   ⇒  d

  l 4 p 0τ=∆  

  Pamię tają c, że 20 /   ∗=ρτ   v  , otrzymamy

 • 8/18/2019 opory przepływów

  6/23

    22

  λ =∗

  ,

  gdzie v  jest pr ę dkością  średnią . Porównują c ze wzorem Darcy’ego–Weisbacha, otrzymamy po przekształceniach

  ( ) 9,0Relg21 −λ= λ

   

   Na podstawie wyników badań  doświadczalnych zależność  ta została skorygowana i

  wynosi

  ( ) 8,0Relg21 −λ= λ

   

  Jest to poszukiwana zależność λ  = f  (Re), z tym że ze wzglę du na uwik łaną  postać nie zawsze dogodna w zastosowaniach.

  Dlatego równolegl