76
”OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL ÎN PERIOADA 2014-2020” Timișoara, 17 septembrie 2014

”OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE ALE … · • Investițiile pot fi localizate în urban sau rural. ! AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor Alocare

  • Upload
    hadiep

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

”OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE ALE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL

ÎN PERIOADA 2014-2020”

Timișoara, 17 septembrie 2014

CUPRINS

1.  PROCESUL DE PLANIFICARE 2.  PLANUL PENTRU DEZVOLTARE

REGIONALĂ 3.  PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

PROCESUL DE PLANIFICARE

² Concentrarea resurselor pe obiectivele Strategiei Europa 2020;

² Orientare către rezultate; ² Recompensarea performanţelor – 6%; ² Sprijinirea programării integrate; ² Utilizarea instrumentelor financiare; ² Accentuarea dimensiuni urbane.

2014-­‐2020:  CARACTERISTICI      

LEGĂTURA  ÎNTRE  DOCUMENTELE  STRATEGICE  

8 PDR (aferente celor 8 regiuni de dezvoltare)

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014-2020

ACORDUL DE PARTENERIAT 2014-2020

Programele Operaţionale 2014 -2020

ALOCĂRI  FINANCIARE  2014-­‐2020

PROGRAM OPRAȚIONAL ALOCARE FINANCIARĂ

(miliarde Euro)*

%

Infrastructură Mare 11,1 42

Capital Uman 4,97 18,8 Capacitate Administrativă 0,65 2,5 Competitivitate 1,57 5,9 Asistență Tehnică 0,25 0,9 Regional 7,9 30 TOTAL 26,44 100 *inclusiv rezerva de perfromanță (6%) și cofinanțarea națională

PLANUL PENTRU DEZVOLTARE

REGIONALĂ 2014-2020 – REGIUNEA VEST

PLANUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014-2020  

•  reflectă politicile de dezvoltare, în conformitate cu specificul și necesitățile regionale;

•  reprezintă baza strategică regională pentru viitoarele proiecte;

•  implică parteneriatul public și privat regional pentru dezvoltarea unei viziuni comune regională și a unui portofoliul de proiecte prioritare.

OBIECTIV GENERAL:

Regiunea Vest are scopul de a atinge nivelul PIB pe cap de locuitor şi a calităţii generale a vieţii

similare cu regiunile puternice, non-capitale din Europa Centrală* până în 2020.

STRATEGIA PDR REGIUNEA VEST 2014 – 2020

* Între Moravia Centrală – 66% și Boemia Centrală -74%

OBIECTIVELE  SPECIFICE  

Regiunea Vest ... mai: •  productivă – bazată pe eficiența forței de

muncă și cu un nivel ridicat de inovare; •  dinamică – pentru a reuși să atragă investiții și să capitalizeze competențe;

•  conectată la nou – urmărind creșterea valorii adăugate pe produs și proces;

•  agreabilă - cu acces facil pentru cetățeni la servicii de calitate și oportunități diverse.

AXE  PRIORITARE  

1) Creșterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării și specializării inteligente; 2) Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creșterea productivităţii și antreprenoriat; 3) Îmbunătăţirea accesibilităţi și mobilităţii într-o regiune conectată intern și internaţional; 4) Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii în sectoarele educaţie, sănătate și servicii sociale;

AXE  PRIORITARE  

5) Promovarea creșterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor; 6) Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale; 7) Dezvoltarea durabilă a turismului; 8) Întărirea capacităţii administrative regionale.

LEGĂTURA PDR VEST – PROGRAME OPERAȚIONALE Axa prioritară Program Operațional Axa prioritară 1. Creșterea competitivităţii regionale prin promovarea inovării și specializării inteligente

Competitivitate Capital Uman

Axa prioritară 2. Dezvoltarea unei economii dinamice bazată pe creşterea productivităţii şi antreprenoriat

Competitivitate Regional PNDR

Axa prioritară 3. Îmbunătăţirea accesibilităţi şi mobilităţii într-o regiune conectată intern şi internaţional

Infrastructură Mare Regional Vecinătate (Ungaria și Serbia)

LEGĂTURA PDR VEST – PROGRAME OPERAȚIONALE

Axa prioritară Program Operațional Axa prioritară 4. Dezvoltarea capitalului uman și creșterea calităţii serviciilor în sectoarele educaţie, sănătate și servicii sociale

Capital Uman Regional Vecinătate (Ungaria și Serbia)

Axa prioritară 5. Promovarea creşterii sustenabile prin sprijinirea tranziției către o economie verde în vederea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor

Regional Infrastructură Mare Vecinătate (Ungaria și Serbia) PNDR

LEGĂTURA PDR VEST – PROGRAME OPERAȚIONALE Axa prioritară Program Operațional Axa prioritară 6. Valorificarea specificului local al comunităţilor urbane și rurale

Regional PNDR Vecinătate (Ungaria și Serbia)

Axa prioritară 7. Dezvoltarea durabilă a turismului

Regional Vecinătate (Ungaria și Serbia)

Axa prioritară 8. Întărirea capacităţii administrative regionale

Capacitate Administrativă Asistență Tehnică

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

2014-2020

ALOCARE  FINANCIARĂ  

GESTIUNEA  BUGET  POR:    •  nivel central: 1.569,1 milioane euro (21,13%); •  7  regiuni:  5.454,9  milioane  euro  (73,46%);    •  alocat   regiunii   Bucureș3-­‐Ilfov:   402   milioane   euro  (5,41%).  

 •  REGIUNEA  VEST:  642  milioane  euro  (11,77%)  

    Nord-­‐Est  

Sud-­‐Est   Sud  Muntenia  

Sud-­‐Vest  

Vest   Centru   Nord-­‐Vest  

București-­‐  Ilfov  

 %   17,51   14,86   15,74   11,97   11,77   14,33   13,82   *  

FEDR  Mil.  euro  

  810.1   687.5   728.2   553.8   544.5   663.0   639.4   340,9  

Inclusiv  coKinanțare  națională   955,2   810,6   858,6   653   642   781,7   753,9   402  

ALOCĂRI  FINANCIARE  POR  2014-­‐2020  

Formula:

50% populație + 50% suprafața totală

* Regiunea București-Ilfov are alocare directă (regiune mai dezvoltată)

AXELE  PRIORITARE  POR  2014-­‐2020  

1.  Promovarea transferului tehnologic - 2,62%

2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii - 11,12%

3. Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice – 4,76%

4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile – 42,13%

AXELE  PRIORITARE  POR  2014-­‐2020  

5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – 4,77%

6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală - 14,33%

7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului - 1,51%

8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale – 6,35%

AXELE  PRIORITARE  POR  2014-­‐2020  

9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban – 1,43%

10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – 5,40%

11. Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România – 3,97%

12. Asistenţă tehnică – 1,55%  

AXA PRIORITARĂ 1: PROMOVAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

Alocare regională: 18,62 milioane euro Activități sprijinite: •  crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de

inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea •  achiziționarea de servicii tehnologice specifice Beneficiari: entităţile de transfer tehnologic, conform OG 57/ 2002 și HG 406/2003.

OBSERVAȚII

•  Limitarea la HG 406/ 2003 privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare ş i transfer tehnologic;

•  Se are în vedere dezvoltarea unor funcțiuni și mai

puțin a unor infrastructuri fizice;

•  Investițiile pot fi localizate în urban sau rural.

 

AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor

Alocare regională: 54,14 milioane euro

2 axe prioritare: 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor

2.1. SPIRIT ANTREPRENORIAL

Activități sprijinite: •  construcția/ modernizarea și extinderea spațiului

de producție/servicii IMM, inclusiv dotare •  c r e a r e a / m o d e r n i z a r e / e x t i n d e r e a

incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv servicii

Beneficiari: IMM-uri

AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor

Pentru microîntreprinderi: -  investiții în active corporale (achiziționarea de

terenuri ș i spaț i i, construcț i i noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente)

-  investiții în active necorporale de tipul brevete,

licențe, etc. şi alte drepturi şi active similare.

AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor

Pentru incubatoare: -  crearea, modernizare și extinderea incubatoarelor

de afaceri şi a acceleratoarelor de afaceri -  dotarea cu utilități și echipamente necesare prestării

serv ic i i lo r o fer i te f i rmelor (admin is t rare, contabilitate, marketing, mentorat, etc.)

AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMM-urilor

2.2. DEZVOLTAREA AFACERILOR

Activități sprijinite: •  construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de

producție/servicii IMM, inclusiv dotare •  certificarea și promovarea produselor şi serviciilor •  instalaţii și echipamente care utilizează surse

regenerabile alternative de energie

Benficiari: IMM-uri

COFINANȚARE*

* Conform HG 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional

Întreprinderi în Regiunea Vest  

GRANT   CONTRIBUȚIE PROPRIE  

mari   35%   65 %  

mijlocii   45%   55%  

mici   55%   45%  

INSTRUMENTE  FINANCIARE:   •  Grant. Valoare: 200.000-1.000.000 euro •  Credit + grant (20% din valoarea creditului

bancar). Valoare: 1.000.000-5.000.000 euro •  Equity Fund (Întreprinderi mijlocii spre mari) •  Schemă de garantare însoţită de o schemă de

contragarantare. Valoare: 100.000.000 euro. •  Global grant pentru incubator de afaceri /

accelerator, rețele de business angels.

OBSERVAȚII

•  POR va finanţa microîntreprinderile cu un istoric de până la 3 ani;

•  Structurile de sprijinire a afacerilor nu vor mai avea un domeniu dedicat, ele pot fi finanţate, dar numai dacă sunt IMM. Administrația publică locală nu poate aplica pentru această axă;

•  Regiile autonome sunt considerate întreprinderi mari și nu pot fi finanțate în cadrul acestei priorități;

•  Teri tor iu: IMM-ur i le non-agr ico le d in urban, întreprinderile mijlocii non-agricole pentru mediul rural

AXA PRIORITARĂ 3: SPRIJINIREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CLĂDIRILE

PUBLICE

Alocare regională: 26,8 milioane euro

Instrument: ESCO

Beneficiari: •  autorități publice centrale și locale

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    •  izolația   termică   a   anvelopei   clădirii,   inclusiv  consolidare;  

 

•  instalații   interioare   -­‐   apă,   termice,   ven3lație,  clima3zare;    

 

•  promovarea  și  ges3onarea  energiei  electrice;    

•  u3lizarea  surselor  regenerabile  de  energie;    

•  iluminat  interior.  

INSTRUMENTE  FINANCIARE:    Firme de tip ESCO (companie de servicii energetice):

•  oferă soluții integrate având drept scop reducerea cheltuielilor cu energia

•  remunerată în funcție de performanța soluțiilor implementate.

SERVICIILE  ESCO:    •  Analiza consumului de energie și audit

energetic;

•  Managementul energiei;

•  Proiectarea și implementarea proiectului;

•  Finanțare proprie sau împrumut;

•  Monitorizarea și evaluarea economiilor.

MODELE  DE  CONTRACT  ESCO:    •  Contractul   cu   economii   garantate   (garantarea  reducerii  costurilor  cu  energia);  

 

•  Contractul   cu  economii   împărțite   (economiile   se  împart  între  firma  ESCO  și  client);  

 

•  Contractul  de  furnizare  a  energiei  (ESCO  preia  în  totalitate   responsabilitatea   asigurării   serviciilor  energe3ce).  

OBSERVAȚII

•  Datorită statului juridic al instalațiilor electrice se au în vedere doar corpurilor de iluminat propriu-zise;

•  Se are în vedere extinderea listei beneficiarilor: nu numai autorități publice locale și centrale, ci și instituții publice;

•  Teritoriu: deocamdată doar urban  

AXA 4. SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE

ALOCARE: 298,16 mil. euro

3  CATEGORII  DE  ORAȘE:    

•  Poli  de  creștere:  7  orașe  (Timișoara)  –  în  medie  42  mil.  euro  pe  strategie;  

•  Poli   de   dezvoltare   urbană:   celelalte   33   de  municipii   reședință   de   județ   (Arad,   Deva,  Reșița)  –  maxim  40  mil.  Euro;  

•  Centre   de   dezvoltare   zonală:   271   de   orașe   și  municipii   (38   în   Reg.   Vest)   –   maxim   10   mil.  euro.    

 

ABORDARE  DIFERENȚIATĂ:    

•  Polii   de   creștere   –   abordare   funcțională  (municipiul  și  zona  funcțională);  

•  Polii   de   dezvoltare   urbană   –   opțional  abordarea   funcțională   (municipiul   și   zona  funcțională  /  doar  municipiul);  

•  Centrele   de   dezvoltare   zonală   –   orașele   și  municipiile,  inclusiv  satele  aparținătoare.      

PRIORITATE  DE  INVESTIŢII  4.1      •  Sprjinirea   eficienței   energe.ce   și   u.lizarea   energiei  regenerabile  în  sectorul  locuințelor    

 BENEFICIARI: •  autoritățile publice locale în parteneriat cu

asociațiile de proprietari (eficiența energetică a clădirilor rezidențiale);

•  autoritățile publice locale (iluminat public).

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    a)  CLĂDIRI  REZIDENȚIALE    •  izolația termică a anvelopei clădirii, inclusiv

consolidare; •  instalații interioare (apă, termice, ventilație,

climatizare); •  promovarea ș i gest ionarea energiei

electrice; •  utilizarea surselor regenerabile de energie; •  iluminat spații comune.

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    b)  ILUMINATUL  PUBLIC:    •  exdnderea   sistemului   de   iluminat   public   în  localitățile  urbane;  

•  înlocuirea   iluminatului   cu   incandescență   cu  iluminat   prin   u3lizarea   unor   lămpi   cu   eficiență  energe3că  ridicată.  

PRIORITATE  DE  INVESTIŢII  4.2      •  Promovarea  planurilor   sustenabile  de  mobilitate  urbană  

 BENEFICIARI:    •  autoritățile  publice  locale  

OPERAȚIUNI INDICATIVE (1): •  Achizitionarea / modernizarea de material

rulant; •  Trasee de transport electric;

•  Modernizarea/ reabilitarea depourilor;

•  Trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;

•  Stații de transport public și terminale;

•  Piste/ trasee pentru biciclisti;

•  Zone și trasee pietonale;

OPERAȚIUNI  INDICATIVE  (2):    •  Sisteme de monitorizare video; •  Sisteme de e - ticketing pentru călători și parcări; •  Creșterea nivelului de siguranță în circulaţie cu accent pe

marcaje și semnalizare adecvată; •  Sisteme de tip Park and Ride; •  Realizarea de planuri de mobilitate urbană; •  Perdele forestiere, alineamente de arbori sau arbuști.

INSTRUMENTE  FINANCIARE:    •  Contractul   de   servici   publice   încheiat   între  autoritatea  publică  și  operatorul  de  transport  

PRIORITATE  DE  INVESTIŢII  4.3      •  Acțiuni   pentru   îmbunătățirea   mediului   urban,  rev i ta l i zarea   orașe lor ,   regenerarea   ș i  decontaminarea  siturilor  poluate  

 BENEFICIARI:    •  autoritățile  publice  locale  

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    •  Spații  publice  urbane  de  3p  zone  istorice,  cardere  de   blocuri   de   locuinţe,   zone   industriale  abandonate,   spaţii   publice   neîntreţinute,   spaţii  verzi  insuficiente;    

•  Clădiri   pentru   ac3vități   sociale   și   comunitare,  culturale,  agrement  și  sport;  

•  Spați i lor   publice   urbane   de   3p:   străzi n e m o d e r n i z a t e , u t i l i t ă ț i p u b l i c e nefuncționale, zone verzi neamenajate.

OBSERVAȚII

•  Se   are   în   vedere   acordarea   de   punctaj   suplimentar   pentru  proiectele   parte   a   strategiilor   integrate   de   dezvoltare   urbană  finanțate  prin  POR;  

•  Se   are   în   vedere   dezvoltarea   și   u3lizarea   contractelor   de    performanță  energe3că;      

•  Corpurile   de   iluminat   vor   fi   eligibile   pentru   finanțare   în   spațiile  comune  ale  blocurilor  de  locuințe;  

•  Eligibilitatea   clădirilor   istorice   cu   funcțiune   rezidențială   va   fi  analizată;  

•  Modernizarea  materialului  rulant  electric  existent  este  permis  doar  la  nivel  de  tramvaie;  

•  Parcările  eligibile  sunt  doar  cele  de  3p  park  and  ride  care  au  rolul  de   a  menține   autoturismele   în   afara   localităților   (nu   de   a   facilita  accesul  și  parcarea  în  zona  centrală).

AXA PRIORITARĂ 5: CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ

A PATRIMONIULUI CULTURAL Buget regional: 31,10 milioane euro Vizate: 4.000 de monumente cu regim de proprietate de stat Beneficiari: autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    

•  Restaurarea,   consolidarea,   protecţia   şi   conservarea  monumentelor  istorice;  

•  Picturi  interioare,  fresce,  picturi  murale  exterioare;  

•  Restaurarea  şi  remodelarea  plas3cii  faţadelor;  

•  Dotări  interioare;  •  Dotări   pentru   expunerea   şi   protecţia   patrimoniului  cultural  mobil  şi  imobil;  

•  Ac3vități  de  markedng  și  promovare  turisdcă.  

AXA PRIORITARĂ 6: ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE

IMPORTANȚĂ REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

Buget regional: 87,93 milioane euro

Beneficiari: •  unitățile administrativ teritoriale (CJ) •  parteneriate între acestea •  Asociații de Dezvoltare Intracomunitară

OPERAȚIUNI  INDICATIVE  (1):    

•  Drumuri   judeţene   care   asigura   conec3vitatea,  directa  sau  indirecta  cu  reteaua  TEN  –  T;  

•  Piste   pentru   biciclete   și   trasee   pietonale  ( t rotuare)   î n   in t rav i l anu l   loca l i ta3 lor  traversatede drumul judetean ;  

•  Construcţia   /   modernizarea   variantelor  ocolitoare  cu  statut  de  drum  judeţean;  

•  Poduri  şi  podeţe,  realizarea  de  apărări  de  maluri  în  zona  podurilor;  

OPERAȚIUNI  INDICATIVE  (2):    •  Pasaje/noduri   rudere   (pentru   asigurarea  conec3vita3i   directe   la   autostrazi   TEN   T   a  drumurilor  județene)  şi  pasarelelor  pietonale;      

•  Reţele   de   udlități   aflate   în   corpul/ampriza  drumului;      

•  Amenajări   pentru   protecţia   mediului   (perdele  fores3ere).    

În justificarea intervențiilor vor conta: •  Numărul de persoane deservit de drumul judetean

respectiv, pentru asigurarea conexiunii cu rețeaua TEN-T.

•  Impactul strategic evaluat la nivelul regiunii (prioritizarea în cadrul PDR), potențialul de creștere economică previzionat în urma investiției.

•  Caracterul de unică legatură (sau cea mai economică) al comunităților aflate de-a lungul DJ cu rețeaua TEN-T.

•  Calitatea drumului judetean, respectiv viteza medie de deplasare și portanța asigurată.

AXA PRIORITARĂ 7: DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN

DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI Buget regional: 12,23 milioane euro

Beneficiari: •  autorități publice locale •  Parteneriate

Teritoriile vizate: stațiunile turistice, localitățile din mediul urban și rural

Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală

OPERAȚIUNI  INDICATIVE  (1):    •  Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere în staţiuni

balneare, climatice şi balneo – climatice; •  Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri –

grădină în staţiuni balneare, climatice şi balneo-climatice. •  Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a

izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice;

•  Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;

OPERAȚIUNI  INDICATIVE  (1):    •  Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement,

inclusiv a utilităţilor aferente •  Amenajarea obiectivelor turistice naturale de

utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;

•  Construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere;

•  Construirea /modernizarea refugiilor montane; •  Amenajarea posturilor Salvamont/ Salvamar,

inclusiv construirea de noi posturi Salvamont/ Salvamar;

OPERAȚIUNI  INDICATIVE  (2):    •  Marcarea traseelor montane •  Modernizarea căilor ferate cu ecartament

îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte,

•  Construirea de piste pentru cicloturism. •  Activități de marketing și promovare turistică

ale obiectivului finanțat.

AXA PRIORITARĂ 8: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE

Buget regional: 51,57 milioane euro

Activități sprijinite: a) Sănătate •  construcţia de spitale regionale •  reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a

spitalelor judeţene de urgenţă •  reabil i tarea/modernizarea/extinderea/dotarea

infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)

•  centre integate de intervenţie medico-sociale

AXA PRIORITARĂ 8: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE b) Social •  r e a b i l i t a r e / m o d e r n i z a r e a / d o t a r e a

infrastructurii de servicii sociale •  construcţie/reabilitare de locuinţe de tip

familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Beneficiari: autorităţilor administraţiei publice locale şi furnizorilor de servicii sociale de drept public sau privat acreditați

OBSERVAȚII

•  La infrastructura socială NU sunt eligibile: construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea de centre rezidențiale;

•  Teritoriu: urban și rural.

AXA PRIORITARĂ 9: SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A

COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN

Buget regional: 10,86 milioane euro Instrumentul utilizat: CLLD (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii). BENEFICIARI:    

•  Parteneriatele   (Grupul   de   Acțiune   Locală)   dintre:   autorităţi   ale  administraţiei   publice   locale,   furnizorii   de   servicii   sociale,  reprezentanţi  ai  mediului  privat,  ONG-­‐uri  etc.  

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    •  Construirea/reabilitare/modernizare   locuinţelor  sociale;  

•  Construirea   de   infrastructură   de   economie  socială;  

•  Inves3ţii   în   infrastructura   de   sănătate   şi   servicii  sociale;  

•  Sdmularea  ocupării;    •  Acdvităţi   de   dezvoltare   comunitară   integrată   –  ac3vităţi  de  informare,  consiliere,  pregă3re  etc.    

SELECȚIA:  

•  Două  etape:    1.  „Apel  de  exprimare  a  interesului”    2.   Selectarea   strategiilor/planurilor   de   acţiune  propriu-­‐zise.    

•  Invesdţii   integrate,   de   3p   mul3-­‐fond,   des3nate  eradicării   sărăciei   şi   incluziunii   sociale   a  comunităţilor   marginalizate   de   la   nivel   urban  (oraşe  cu  peste  20.000  de  locuitori).    

OBSERVAȚII

•  Identificarea unor soluții pentru a putea folosi forță de muncă locală la activitățile de construcție efectivă.

•  Selecția comună MDRAP și MFE pentru faza 1 pe baza nevoilor, arealului identificat și dimensiunii populației rome.

•  În faza a doua contează strategia propusă și portofoliul de proiecte propus.

•  Se vor evita activități care să genereze / accentueze segregarea.

AXA PRIORITARĂ 10: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

Buget regional: 36,64 milioane euro Beneficiari: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii de învăţământ superior de stat.

OPERAȚIUNI  INDICATIVE:    •  Construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea  creșelor,   gradinițelor,   infrastructurii   pentru  învățământul  general  obligatoriu  (școli  I-­‐  VIII)  

•  R e a b i l i t a r e a /mod e r n i z a r e a / e c h i p a r e a  infrastructurii   școlilor   profesionale   și   tehnice/  liceelor  tehnologice  

•  R e a b i l i t a r e a /mod e r n i z a r e a / e c h i p a r e a  infrastructurii  educaţionale  universitare  

 

OBSERVAȚII

•  Nu vor fi finanţate centre de formare profesională continua (în actuala perioada au fost finanțate doar 4 astfel de centre);

•  Nu se finanțează after –school; •  Nu se finanțează liceele teoretice și nici cele agricole; •  Dotarea cu echipamente pentru infrastructura

educaţională include şi investiţii în TIC; •  Teritoriu: urban și rural.

AXA PRIORITARĂ 11: CADASTRU ȘI ÎNREGISTRAREA PROPRIETĂȚILOR ÎN

ZONELE RURALE DIN ROMÂNIA ȚINTĂ (2023): •  înregistrare sistematică în 1.000 de UAT-uri; •  realizarea planului vectorial de bază pentru 1.784 de

UAT uri. Activități sprijinite: •  Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării

sistematice în zonele rurale ale României; •  Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; •  Management, strategie și tactici;

OBSERVAȚIE:    •  Această prioritată de investiție va fi implementată

prin intermediul unui proiect major depus de ANCPI.

•  Proiect în trei faze: 1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; 2. Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală; 3. Management, Strategie și Tactici;

STRATEGIEI UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII

(SUERD)  

ALOCARE:

•  2548,15 mil. euro - 10% din fondurile alocate axelor prioritare POR (cu excepția celor pentru cadastru și asistență tehnică)

BENEFICIARI:

•  12 județe riverane Dunării (Caraș-Severin în Reg. Vest).

SELECȚIA:

•  apeluri naționale de proiecte.  

AXE PRIORITARE: 1.  Promovarea transferului tehnologic 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 3. Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 5. Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin

Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Vă mulțumesc pentru atenție!