Opisna geometrija II. DVO^RTNI ? Â· -Strubecker, K., Nacrtna geometrija, Tehni~ka knjiga, Zagreb, 1969.-Prebil, I., Opisna geometrija, Tehni{ka zalo`ba Slovenije, Ljubljana, 1994

 • View
  259

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Opisna geometrija II. DVO^RTNI ? Â· -Strubecker, K., Nacrtna geometrija, Tehni~ka knjiga, Zagreb,...

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/1

  97/1

  0

  1

  OpisnaOpisnageometrijageometrija

  II. DVO^RTNIII. DVO^RTNIPOSTOPEKPOSTOPEK

  2

  DvoDvo~~rtni postopekrtni postopek

  Pridru`ni ortogonalni projekciji na:- tlorisno ravnino 1,- narisno ravnino 2,- prese~na os x12.

  Imena:- Monge-ov postopek (Gaspard Monge, 1746-1818);- dvo~rtni postopek;- postopek pridru`enih normalnih projekcij;

  Literatura:- Strubecker, K., Nacrtna geometrija, Tehni~ka knjiga, Zagreb,

  1969.- Prebil, I., Opisna geometrija, Tehni{ka zalo`ba Slovenije,

  Ljubljana, 1994.

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/2

  97/1

  0

  3

  OznakeOznake

  A,B,C ... to~ke a,b,c ... premice A',B',C' ... tlorisi A,B,C ... narisi gr{ke ~rke - ravnine

  4

  Kvadranti prostoraKvadranti prostora

  prva (tlorisna) projekcijska ravnina

  druga (narisna) projekcijska ravnina

  ravnina risanja

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/3

  97/1

  0

  5

  ProjekcijaProjekcija to~ to~keke P = P P P = P P Teorem: tloris P' in naris P to~ke P le`ita na isti

  pravokotnici na x12, ki se imenuje ordinala aliprirednica to~ke P.

  Razli~ne projekcije in polo`aj to~ke

  6

  KoincidenKoinciden~~na ravninana ravnina

  Teorem: To~ke P, katerih tloris in naris sovpadajo,le`ijo v simetralni ravnini II. in IV. kvadranta. Taravnina se imenuje ravnina koincidence

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/4

  97/1

  0

  7

  Ravnina simetrijeRavnina simetrije

  Teorem: To~ke P, katerih P' in P sta simetri~ni nax12 le`ijo v simetralni ravnini I. in III. kvadranta. Taravnina se imenuje ravnina simetrije ..

  8

  Projekcija premiceProjekcija premice g = g g g = g g

  Tloris g' nastane v prese~i{~u ravnine 11 zravnino, ki gre skozi g in je pravokotna na 11

  Naris g'' nastane v prese~i{~u ravnine 22 zravnino, ki gre skozi g in je pravokotna na 22

  g prebada 11 v H, 22 v V (prvo in drugoprebodi{~e)

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/5

  97/1

  0

  9

  Konstrukcija prebodiKonstrukcija prebodi{~ {~ premicepremice

  11, 22, , :, : H,V,K,S

  10

  PosebenPoseben primer: primer: prva soslednica prva soslednica

  vzporedna s 11 prva slednica (glej nadaljevanje) je

  premica, ki le`i v prese~i{~u neke ravnine in 1;1; prva soslednica je vzporednica tej premici (h1). ohranjanje kota - invarianta. to~ka H je neprava (nebistvena) to~ka

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/6

  97/1

  0

  11

  PosebenPoseben primer: primer: druga soslednica druga soslednica

  vzporedna s 22

  12

  PosebenPoseben primer: primer: vzporednica vzporednica z x z x1212

  V in H sta nepravi to~ki

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/7

  97/1

  0

  13

  Posebena primeraPosebena primera:: prvo prvo- in- in drugo drugo--proicirna premicaproicirna premica

  14

  PosebenPoseben primer: primer: premica le premica le`i v`i v ravnini ravnini,,ki je pravokotna naki je pravokotna na 1111 inin 2222

  invarianta: ohranjanje razmerij! kako na podlagi V, H in P dolo~imo P ?

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/8

  97/1

  0

  15

  Dve premiciDve premici

  Mimobe`nici Se~nici

  - v pravi to~ki- v nepravi to`ki

  (vzporednici)

  vzporednost jeinvarianta !

  16

  DoloDolo~~anje vidnosti dveh premicanje vidnosti dveh premic

  pomagamo si spridru`enoprojekciji

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/9

  97/1

  0

  17

  Projekcija ravnineProjekcija ravnine

  v splo{nem seka 1 in 2 v premicah e1 in e2 premica e1 je prva ali tlorisna slednica, njene

  vzporednice so prve soslednice (izohipse!) premica e1 je druga (narisna) slednica, njene

  vzporednice so druge soslednice to~ka E je vozli{~na to~ka ravnine e1, ?

  18

  SosledniceSoslednice

  Naris prve soslednice je vzporeden z x12, tloris jevzporeden prvi slednici.

  Tloris druge soslednice je vzporeden z x12, narisje vzporeden drugi slednici.

  NALOGA: podan tloris prve soslednice podane ravnine;

  kako konstruiramo naris- poi{~emo njen V, ki le`i na x12!

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/10

  97/1

  0

  19

  To~To~ka na ravninika na ravnini

  kako na podlagitlorisa poi{~emonaris to~ke:

  - s pomo~jososlednice

  to~ka v ravninipodana z enoprojekcijo

  20

  Premica na ravniniPremica na ravnini

  kako na podlagitlorisa poi{~emonaris premice:

  - H le`i na e1- V le`i na x12- H le`i na x12- V le`i na e2

  premica v ravninipodana z enoprojekcijo

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/11

  97/1

  0

  21

  PadnicePadnice

  prve padnice f1 - pravokotnice na e1 - smernajve~je strmine in najkraj{a razdalja medsoslednicama

  22

  Druge padniceDruge padnice

  druge padnice f2- pravokotnice na e2

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/12

  97/1

  0

  23

  Pravokotnica skoziPravokotnica skozi P P na ravnino na ravnino

  pravokotnica (normala)na ravnino jepravokotna na vsakopremico v tej ravnini

  pravokotna je na vsako(so)slednico

  pravokotnost jeinvariantna

  Zato sledi: Teorem: tloris normale

  na ravnino jepravokotnen na prvo,naris pa na drugoslednico

  24

  Pravokotnica skoziPravokotnica skozi P ( P (ki jeki je v v ravnini ravnini)) na naravninoravnino

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/13

  97/1

  0

  25

  Posebne legaPosebne lega:: vzporednost vzporednost z x z x1212

  E je neprava to~ka; e1 in e2 sta vzporedni

  26

  Posebna legaPosebna lega:: frontalna ravnina frontalna ravnina

  e2 je neprava premica

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/14

  97/1

  0

  27

  Posebna legaPosebna lega:: zgornja ravnina zgornja ravnina

  e1 je neprava premica

  28

  Projicirne ravnineProjicirne ravnine

  projekcijski sta 1 in 2 prva projicirna je pravokotna na 1 druga projicirna je pravokotna na 2 dvojna projicirna je pravokotna na 1 in 2

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/15

  97/1

  0

  29

  Prva projicirna ravninaPrva projicirna ravnina

  30

  Druga projicirna ravninaDruga projicirna ravnina

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/16

  97/1

  0

  31

  Dvojna projicirna ravninaDvojna projicirna ravnina

  32

  RavninaRavnina stranskegastranskega risarisa 33

  tretjeprojicirna ravnina, stranski ris

  Z

  Y

  X

  2

  3

  1

  P

  P

  P P

  2

  1

  3

  Z

  YY,Y

  ZZ

  X

  x

  X, Y,X,Z

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/17

  97/1

  0

  33

  Premica koincidencePremica koincidence

  prese~i{~eravnine inkoinciden~ne ravnine

  potekaskozi E in{e enoto~ko, ki jodobimotako, da vravninopolo`imonekopoljubnopremico

  34

  Premica simetijePremica simetije

  prese~i{e ravnine in simetrijske ravnine poteka skozi E in {e eno to~ko, ki jo dobimo

  tako, da v ravnino polo`imo neko poljubnopremico in poi{~emo, kje le-ta seka simetrijskoravnino

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/18

  97/1

  0

  35

  KolineacijaKolineacija in in afiniteta afiniteta

  Geometrijsko SORODSTVO med ravninama: to~ke ene in druge ravnine so si med seboj paroma

  prirejene KOLINEACIJA: ~e to~ke premice prve ravnine pripadajo to~kam

  premice druge ravnine prirejeni to~ki le`ita na kolineacijskem `arku, ki izhaja

  iz kolineacijskega sredi{~a mesto, kjer se vsaka to~ka priredi sama sebi je

  kolineacijska os

  36

  AfinitetaAfiniteta

  nepravi to~ki ene ravnine pripada neprava to~ka drugeravnine, sledi:

  afiniteta je kolineacija, kjer je kolinacijsko sredi{~e vnepravi to~ki -> kolineacijski `arki so vzporedni =afinitetni `arki

  vzporednicam ene ravnine pripadajo vzporednicedruge ravnine

  Perspektivna afiniteta med dvemi liki: preme spojnice prirejenih to~k so med seboj

  vzporedne se~i{~a med seboj prirejenih premic so na isti pravi

  premici Definicija: perspektivna afiniteta je dvosmerna enozna~no

  dolo~ena preslikava med to~kami dveh ravnin.

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/19

  97/1

  0

  37

  Afiniteta tlorisaAfiniteta tlorisa in in narisa narisa

  Teorem: tloris in naris

  ravninskegalika staperspektivnoafina

  afinitetni `arkiso prirednice

  afinitena os jepremicakoincidenceravnine, vkateri lik le`i

  38

  PosledicePosledice::

  ravnina je podana s to~koin koinciden~no premico

  ~e podano to dvoje, zavsako drugo to~ko lahkonari{emo iz npr. podanegatlorisa {e naris tako, daupo{tevmo, da:

  - afinitetni `arek je prirednica,ki je pravokotna na x12

  - premica PQ seka afinitenoos (koinciden~no premico)

  - obe projkeciji jo sekata v istito~ki (ker je pa~ afinitetnaos)

  velja: PD:PD =QF:QF = zna~ilnodelilno razmerje ravnine

 • @iga Turk Opisna geometrija - kopije prosojnic II/20

  97/1

  0

  39

  Premik osiPremik osi x x1212 pomenipomeni::

  ^e se x12 premakne za h navzgor, lega projekcijobjekta pa se ne spremeni

  - premik tlorisne ravnine za za h navzgor- premik narisne ravnine za h nazaj

  40

  DvoDvo~~rtni postopekrtni postopek - -konstruktivne nalogekonstruktivne naloge

  Polo`ajne - medseb