of 35 /35
PLOVPUT d.o.o. Split Obala Lazareta 1 K.broju: 1/2-3889/2011. Split, 27.09.2011. god. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M NABAVA I UGRADNJA BRODSKOG DIESEL MOTORA S KOPČOM NA m/b SIKAVAC UPUTE PONUDITELJIMA: Ponuditelj treba pažljivo proučiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklađivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Referentna tehnička dokumentacija za nabavu i ugradnju optimalnog brodskog diesel motora s kopčom za pogon radne brodice m/b „Sikavac“ je Projekt br. 09./011 - NAVIS d.o.o. (Prilog F. Dokumentacije za nadmetanje), temeljem kojeg je izrađen ponudbeni Troškovnik i Tehnička specifikacija s tehničkim opisom tražene opreme (Prilog D. Dokumentacije za nadmetanje). Ponuditelji moraju ispuniti i priložiti obrasce Troškovnika i Tehničke specifikacije u izvornom obliku, kao obrazac tipske ponude (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), a ponude koje ne budu u skladu sa svim uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje neće se razmatrati. 1. PODACI O NARUČITELJU: "PLOVPUT" d.o.o. Split, 21000 Split, Obala Lazareta 1, skraćeno: Plovput, OIB: 14480721492, telefon: 021 390-600, telefaks: 021 390-630, e-mail: [email protected] internetska adresa: www.plovput.hr 2. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti u Komercijalnom sektoru Plovputa na telefon: 021 390-600 ili putem faksa: 021 390-630 ili putem e-pošte: [email protected], svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je: Mr. Slavko Šimić, dipl. ing., telefon 021/390-600, dok je odgovorna osoba za tehnička pojašnjenja u svezi predmeta nabave, pripadajućeg Troškovnika sa specifikacijom radova ili referentne tehničke dokumentacije: gdin. Željko Jahoda, dipl. ing., telefon: 021/490-707. Na pisane zahtjeve za dodatnim pojašnjenjima, dostavljene najkasnije 6 dana prije isteka ponudbenog roka, Naručitelj će odmah odgovoriti. Isto objašnjenje će se poslati i ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje. 3. OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave opisan je u Troškovniku radova s pripadajućom Tehničkom specifikacijom opreme (Prilog D. Dokumentacije za nadmetanje), te u referentnom Projektu br. 09./011 tvrtke „NAVIS d.o.o.“ iz Kaštela (Prilog F. Dokumentacije za nadmetanje), koji su u prilogu ove Dokumentacije za nadmetanje i čine njen sastavni dio. Oznake iz jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) su: 29111000-0 – Motori i 50242000-3 – Usluge preinake brodova.

Opisi Brodskih Sistema-navis

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehnički opis temeljnih brodskih sstema

Text of Opisi Brodskih Sistema-navis

 • PLOVPUT d.o.o. Split Obala Lazareta 1 K.broju: 1/2-3889/2011. Split, 27.09.2011. god.

  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EBN 11/2011 M NABAVA I UGRADNJA BRODSKOG DIESEL MOTORA S

  KOPOM NA m/b SIKAVAC UPUTE PONUDITELJIMA: Ponuditelj treba paljivo prouiti ovu dokumentaciju za nadmetanje. Svaki propust u usklaivanju ponude s uvjetima iz dokumentacije ide na rizik Ponuditelja. Referentna tehnika dokumentacija za nabavu i ugradnju optimalnog brodskog diesel motora s kopom za pogon radne brodice m/b Sikavac je Projekt br. 09./011 - NAVIS d.o.o. (Prilog F. Dokumentacije za nadmetanje), temeljem kojeg je izraen ponudbeni Trokovnik i Tehnika specifikacija s tehnikim opisom traene opreme (Prilog D. Dokumentacije za nadmetanje). Ponuditelji moraju ispuniti i priloiti obrasce Trokovnika i Tehnike specifikacije u izvornom obliku, kao obrazac tipske ponude (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), a ponude koje ne budu u skladu sa svim uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje nee se razmatrati. 1. PODACI O NARUITELJU: "PLOVPUT" d.o.o. Split, 21000 Split, Obala Lazareta 1, skraeno: Plovput, OIB: 14480721492, telefon: 021 390-600, telefaks: 021 390-630, e-mail: [email protected] internetska adresa: www.plovput.hr 2. SLUBE I OSOBE ZADUENE ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA Sve dodatne informacije u svezi predmetnog nadmetanja mogu se dobiti u Komercijalnom sektoru Plovputa na telefon: 021 390-600 ili putem faksa: 021 390-630 ili putem e-pote: [email protected], svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Odgovorna osoba Plovputa u svezi informacija o samom postupku javne nabave je:

  Mr. Slavko imi, dipl. ing., telefon 021/390-600, dok je odgovorna osoba za tehnika pojanjenja u svezi predmeta nabave, pripadajueg Trokovnika sa specifikacijom radova ili referentne tehnike dokumentacije:

  gdin. eljko Jahoda, dipl. ing., telefon: 021/490-707. Na pisane zahtjeve za dodatnim pojanjenjima, dostavljene najkasnije 6 dana prije isteka ponudbenog roka, Naruitelj e odmah odgovoriti. Isto objanjenje e se poslati i ostalim ponuditeljima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje. 3. OPIS PREDMETA NABAVE Predmet nabave opisan je u Trokovniku radova s pripadajuom Tehnikom specifikacijom opreme (Prilog D. Dokumentacije za nadmetanje), te u referentnom Projektu br. 09./011 tvrtke NAVIS d.o.o. iz Katela (Prilog F. Dokumentacije za nadmetanje), koji su u prilogu ove Dokumentacije za nadmetanje i ine njen sastavni dio. Oznake iz jedinstvenog rjenika javne nabave (CPV) su: 29111000-0 Motori i 50242000-3 Usluge preinake brodova.

 • 4. TEHNIKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE Prema ponudbenom Trokovniku i Tehnikoj specifikaciji traene opreme (Prilog D. Dokumentacije za nadmetanje), te sukladno referentnom Projektu br. 09./011 tvrtke NAVIS d.o.o. iz Katela (Prilog F. Dokumentacije za nadmetanje), koji su sastavni dijelovi ove Dokumentacije za nadmetanje. 5. VRSTA, KVALITETA, OPSEG ILI KOLIINA PREDMETA NABAVE Prema ponudbenom Trokovniku i Tehnikoj specifikaciji (Prilog D. Dokumentacije za nadmetanje), te sukladno referentnom Projektu br. 09./011 tvrtke NAVIS d.o.o. iz Katela (Prilog F. Dokumentacije za nadmetanje), koji su sastavni dijelovi ove Dokumentacije za nadmetanje. Jamstveni rok za ugraenu opremu je najmanje 12 mjeseci, a za izvedene radove 6 mjeseci, sve od dana primopredaje tj. potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Prije davanja ponude preporua se pregledati mjesto ugradnje novog brodskog pogona izravno na m/b Sikavac (na vezu u luci Ploe), radi davanja to kvalitetnije ponude. 6. MJESTO ISPORUKE Mjesto isporuke i ugradnje je na m/b Sikavac (u Vela Luci tijekom redovnog godinjeg remonta u brodogradilitu Greben). 7. ROK ISPORUKE Rok za isporuku predmeta nabave je najvie 45 dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora, a za radove ugradnje motora s preinakom brodske strojarnice je 15 radnih dana od dana uvoenja u posao od strane Plovputa (tijekom redovnog godinjeg remonta u brodogradilitu Greben, Vela Luka, tijekom IV. kvartala tekue godine), uz uvaavanje opravdanog kanjenja tijekom ugradnje zbog vie sile ili nepovoljnih vremenskih uvjeta za izvoenje radova na brodu, o emu je Izvoditelj duan pravodobno poslati obavijest Naruitelju s obrazloenjem razloga kanjenja.

  8. GRUPE ILI DIJELOVI PREDMETA NABAVE Nije doputen takav nain nuenja usluga. 9. UVJETI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA Ponuditelji moraju priloiti slijedee dokaze o sposobnosti (ad. t. 9.1., 9.2. i 9.3. u izvorniku ili ovjerenim preslikama): 9.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovaki), strukovni, obrtni ili drugi

  odgovarajui registar ili odgovarajuu potvrdu, ne stariju od est mjeseci do dana slanja objave (lanak 49. Zakona o javnoj nabavi);

  9.2. Izjavu da na strani osobe davatelja izjave koja je ujedno ovlatena za zastupanje, kao i na strani gospodarskog subjekta, ne postoje okolnosti koje bi bile protivne odredbi lanka 46. stavka 1. toka 1. Zakona, s ovjerenim potpisom kod javnog biljenika ili nadlenog tijela, ne stariju od 30 dana do dana slanja objave, (lanak 50. Zakona o javnoj nabavi);

  9.3. Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadlenih tijela, (lanak 51. Zakona o javnoj nabavi) ne stariju od 30 od dana slanja objave;

  9.4. Popis znaajnih slinih isporuka brodskih motora s ugradnjom izvrenih u posljednje tri godine, s potvrdom ili potvrdama o urednom ispunjenju ugovora u kojima je potrebno je navesti: naziv i sjedite ugovornih strana, predmet ugovora, vrijednost, vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora, te potvrdu naruitelja o urednom ispunjenju ugovora (lanak 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi);

  9.5. ispunjeni ISO obrazac Upitnik o tehnikoj i strunoj sposobnosti Ponuditelja (Prilog E. Dokumentacije za nadmetanje) s traenim prilozima, ukljuivo i sa

 • slijedeim dokazima o tehnikoj i strunoj sposobnosti Ponuditelja (lanak 52. Zakona o javnoj nabavi):

  1. preslika isprave (uvjerenje, ugovor i sl.) od proizvoaa ponuene opreme kojom se dokazuje da je Ponuditelj ovlateni predstavnik za prodaju i servisiranje ponuene opreme u RH, kao i popis ovlatenih servisera za ponuenu opremu u RH;

  2. preslika isprave (uvjerenja) izdane od strane proizvoaa opreme na ime najmanje jednog ovlatenog servisera Ponuditelja, koji e voditi radove na ugradnji motora, ime se dokazuje obrazovanje i strukovna sposobnost osobe odgovorne za izvoenje radova;

  3. izjava da Ponuditelj raspolae osobama koje posjeduju odgovarajuu strukovnu sposobnost, struno znanje i iskustvo potrebno za izvoenje radova ukljuujui i provoenje odgovarajuih mjera za osiguravanje traene kvalitete primjerenih predmetu nabave, kao i da raspolae s svom tehnikom opremom potrebnom u svrhu izvrenja ugovora;

  4. preslik potvrde da se Ponuditelj nalazi na Popisu odobrenih proizvoaa i uslunih tvrtki Hrvatskog Registra Brodova-a;

  5. izjava o dijelu radova (ugovora) kojeg Ponuditelj eventualno namjerava ustupiti drugima, sa svim potrebnim podatcima o sposobnosti podizvoaa, ukljuujui i dokaze o sposobnosti podizvoaa navedene u stavkama 9.1.-9.3. ove Upute (lanak 59. Zakona o javnoj nabavi).

  9.6 Jamstvo za ozbiljnost ponude (lanak 61. Zakona o javnoj nabavi) - Ponuditelj je duan uplatiti iznos od 15.000,00 kuna na iro-raun Plovputa br.: 2492008-1100050712 (model plaanja: 2; poziv na broj broj odobrenja: OIB Ponuditelja; svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude za nadmetanje br: -11/2011 V);

  10. UVJETI UGOVORA Uvjeti sukladno prijedlogu Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje). 11. ZAJEDNIKA PONUDA U sluaju nuenja zajednike ponude, svi lanovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinano priloiti sve dokaze iz to. 9. o sposobnosti ponuditelja, sukladno lancima 48., 49., 50, i 51. Zakona o javnoj nabavi. 12. OBLIK, NAIN IZRADE, SADRAJ I NAIN DOSTAVE PONUDE Ponuditelj predaje ponudu za cjelokupni predmet nabave u izvorniku, s naznaenim sadrajem ponude i oznaenim rednim brojem potrebnih priloga, prema nie navedenom redoslijedu. Ponuda se tiska ili pie neizbrisivim otiskom, te mora biti uvezana u cjelinu s oznaenim rednim brojem stranica (ukupni broj/redni broj stranice), uz ispunjene obrasce tipskog obrasca Ponude (prilog A. Dokumentacije za nadmetanje), ponudbenog Trokovnika s Tehnikom specifikacijom (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje), sve ovjereno od strane ovlatene osobe Ponuditelja i potvreno s odgovarajuim peatom. Ponuda treba sadravati slijedee dokumente, prema navedenom redoslijedu: 12.1. ispunjen i ovjeren (potpisan i peatiran) tipski obrazac ponude s ukupnom

  cijenom ponude (iz ponudbenog Trokovnika) i ostalim uvjetima nabave (Prilog A. Dokumentacije za nadmetanje);

  12.2. vaee dokaze o sposobnosti (od stavke 9.1. do 9.5. iz toke 9. ove Dokumentacije za nadmetanje);

  12.3. ovjereni obrazac Izjave o prihvaanju svih uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje (prilog B. Dokumentacije za nadmetanje);

  12.4. ovjereni prijedlog Ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje);

 • 12.5. ispunjeni Trokovnik za nabavu i ugradnju brodskog diesel motora s kopom, ukljuujui i pripadajuu Tehniku specifikaciju s podatcima o opremi, ako se ne nudi istaknuti nego jednakovrijedan proizvod (prilog D. Dokumentacije za nadmetanje). Za svaku pojedinanu stavku u Trokovniku treba navesti cijenu bez poreza na dodanu vrijednost, te na kraju ukupnu cijenu ponude, izraenu brojkama i slovima, a u sluaju nuenja drugog jednakovrijednog proizvoda potrebno je upisati sve traene tehnike parametre navedene u Tehnikoj specifikaciji, kao i priloiti tehniki opis jednakovrijednog proizvoda (preslik iz kataloga proizvoaa). Jednakovrijednost ponuenog proizvoda Naruitelj e ocjenjivati usporedbom s tehnikim karakteristikama i kvalitetom istaknutog (ciljanog) proizvoda navedenog u Tehnikoj specifikaciji (lanak 70. Zakona o javnoj nabavi);

  12.6. dokaz o pologu jamstva za ozbiljnost ponude (stavka 9.6. Dokumentacije za nadmetanje).

  13. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA Inaice ili alternativne ponude se nee razmatrati. 14. CIJENA I NAIN IZRAUNA CIJENE PONUDE Ponuditelji dostavljaju ponude, s cijenom u kunama. Cijena ponude pie se brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izraen slovima. Cijena ponude izraava se za cjelokupni predmet javne nabave. Ukupnu cijenu ponude ini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ponuena cijena iskazana u ponudbenom trokovniku obuhvaa sve direktne i indirektne trokove, ukljuujui trokove rada, materijala, prijevoza, izrade radionike ili izvedbene dokumentacije potrebne za izvrenje usluge, kao i sve ostale trokove koji optereuju cijenu do realizacije ugovora. Cijene se ispisuju po stavkama ponudbenog Trokovnika, kao umnoak jedininih cijena i procijenjenih koliina, tamo gdje su iste naznaene. U cijenu ponude su uraunati i popusti na cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ako zbroj apsolutnih iznosa svih raunskih pogreki na vie ili manje, iznosi vie od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva. 15. ROK, NAIN I UVJETI PLAANJA Sukladno uvjetima navedenim u prijedlogu ugovora (prilog C. Dokumentacije za nadmetanje) s plaanjem u dva jednaka obroka, prvi nakon isporuke opreme u iznosu od 50% od ugovorene cijene, a drugi obrok nakon ugradnje tj. uspjenog izvrenja ugovora (nakon ugradnje i ispitivanja motora u vezu, te izvrene probne vonje nakon ega e se potpisati Zapisnik o primopredaji). 16. ROK VALJANOSTI PONUDE U ponudi obavezno treba navesti rok valjanosti ponude (opcija ponude), koji ne moe biti krai od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 17. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najniom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje, s privitcima (l. 58. st. 1/b Zakona o javnoj nabavi).

 • 18. JEZIK ILI JEZICI PONUDE Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku, pisanu na hrvatskom jeziku, latininim pismom. 19. NAIN I ROK DOSTAVLJANJA I OTVARANJA PONUDE Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici: - na prednjoj strani omotnice ispisani: naziv i adresa Naruitelja, evidencijski broj

  nabave kojeg je naruitelj dodijelio nadmetanju, naznaka predmeta na koju se ponuda odnosi, te naznaka NE OTVARAJ.

  - na prednjoj strani ili poleini omotnice ispisani: naziv i adresa Ponuditelja. Ponude moraju biti zaprimljene u Glavnom protokolu Plovputa, Obala Lazareta 1, II kat, soba br. 208 (sluba prijama pote Naruitelja) najkasnije:

  do 24.10.2011. godine do 12,00 sati. O urednoj dostavi ponude u propisanom roku brigu vodi Ponuditelj. Ponuditelju e se na njegov zahtjev izdati potvrda o datumu i vremenu primitka ponude. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku nee se otvarati i vraaju se Ponuditelju neotvorene. Otvaranje ponuda je javno: Postupak otvaranja ponuda provest e se u Vijenici, II kat zgrade Direkcije Plovputa, Obala Lazareta 1, Split, na dan 24.10.2011. godine s poetkom u 12,00 sati. Javnom otvaranju ponuda mogu nazoiti ovlateni predstavnici ponuditelja i ostali, sukladno lanku 79., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi. 20. NAIN I ROK PRIOPAVANJA ODABIRA Naruitelj e donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Odluku o odabiru e Naruitelj dostaviti svim Ponuditeljima u navedenom roku, preporuenim pismom s povratnicom. Naruitelj e u sluaju ponitenja nadmetanja dostaviti odluku Ponuditeljima sukladno lanku 86. Zakona o javnoj nabavi. 21. POUKA O PRAVNOM LIJEKU alba se izjavljuje Dravnoj komisiji, a predaje Naruitelju u pisanom obliku, izravno ili preporuenom potanskom poiljkom, u roku od 10 dana. alitelj je duan istodobno jedan primjerak albe na isti nain podnijeti i Dravnoj komisiji. 22. TROKOVI PONUDITELJA Ponuditelj snosi sve trokove koji se odnose na pripremanje i podnoenje ponude. Rukovoditelj Komercijalnog sektora: Mr. Slavko imi, dipl. ing. Prilozi: - Prilog A. Tipski obrazac ponude, - Prilog B. Izjava o prihvaanju svih uvjeta, - Prilog C. Prijedlog Ugovora, - Prilog D. Ponudbeni Trokovnik s pripadajuom Teh. specifikacijom opreme, - Prilog E. Upitnik o tehnikoj i strunoj sposobnosti dobavljaa (ISO obrazac), - Prilog F. Projektna dok. br. 09./011 NAVIS d.o.o.

 • TIPSKI OBRAZAC PONUDE (Prilog A.) ________________________ naziv Ponuditelja _____________________________ adresa Ponuditelja _____________________________ OIB Ponuditelja _____________________________ telefon/telefaks Ponuditelja

  PONUDA br. ___________________ Nakon detaljnog pregleda Dokumentacije za nadmetanje s prilozima, ovim potvrujemo prihvaanje svih opih i posebnih uvjeta, te nudimo nabavu i ugradnju brodskog diesel motora s kopom na m/b Sikavac (EBN 11/2011 V): Iznosi iz rekapitulacije ponudbenog Trokovnika: Ukupno A+B+C (bez PDV-a): ____________________ kuna PDV (23%): ____________________ kuna UKUPNA CIJENA PONUDE (s PDV-om): ____________________ kuna Slovima: ___________________________________________________________ UVJETI NABAVE: Ukupna cijena ponude je izraena u kunama, a u cijeni ponude su uraunati svi

  trokovi i popusti na ukupnu cijenu ponude; Uvjeti, rokovi i nain plaanja sukladni su prijedlogu Ugovora (Prilog C.

  Dokumentacije za nadmetanje) s plaanjem u dva jednaka obroka u iznosu od 50% ugovorene cijene, prvi nakon isporuke opreme, a drugi nakon ugradnje i potpisivanja Zapisnika o primopredaji;

  Valjanost (opcija) ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda; Odgovorna osoba Ponuditelja za realizaciju ugovora:

  __________________________; tel: ____________; faks: _____________ Trokovnik s Teh. specifikacijom opreme je sastavni dio ove Ponude (Prilog D.

  Dokumentacije za nadmetanje); Rok za nabavu i isporuku opreme je najvie 45 dana od dana potpisivanja

  Ugovora, a za radove ugradnje opreme na brod je najvie 15 radnih dana od dana uvoenja u posao od strane Plovputa (tijekom redovnog godinjeg remonta u brodogradilitu Greben, Vela Luka, tijekom IV. kvartala tekue godine);

  Jamstvo: za uredno ispunjenje ugovora (prema l. 60./2. Zakona o javnoj nabavi). Ukoliko naa Ponuda bude prihvaena kao najpovoljnija, sve dok se Ugovor o nabavi i ugradnji opreme na brod ne sklopi, izjavljujemo da e ova Ponuda i Odluka o odabiru nae tvrtke kao najsposobnijeg ponuditelja, biti obvezujui sporazum izmeu dvije strane, a sve sukladno uvjetima propisanim u Dokumentaciji za nadmetanje. U ________________ dana ________________ OVLATENA OSOBA PONUDITELJA: (_________________________________________) M.P.

  PLOVPUT d.o.o. SPLIT OIB: 14480721492 Obala Lazareta 1 21000 SPLIT

 • IZJAVA O PRIHVAANJU UVJETA (Prilog B.) ________________________ naziv Ponuditelja _____________________________ adresa Ponuditelja _____________________________ OIB Ponuditelja _____________________________ telefon/telefaks Ponuditelja

  IZJAVA O PRIHVAANJU SVIH OPIH I POSEBNIH UVJETA

  NAVEDENIH U DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE EBN 11/2011 V

  kojom potvrujemo da u cijelosti prihvaamo sve ope i posebne uvjete naznaene u Dokumentaciji za nadmetanje i njenim prilozima, za nabavu i ugradnju brodskog diesel motora s kopom na m/b Svilaja. PONUDITELJ: (__________________________________________) M.P.

  PLOVPUT d.o.o. SPLIT OIB: 14480721492 Obala Lazareta 1 21000 SPLIT

 • PRIJEDLOG UGOVORA (Prilog C.)

  PLOVPUT d.o.o. Split, Obala Lazareta 1, 21000 Split, OIB: 14480721492, koje zastupa direktor Mate Perii, dipl. ing., (u daljnjem tekstu: Naruitelj), s jedne strane

  i _________________________________________, OIB: ______________ koje zastupa direktor ____________________ (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), s druge strane sklapaju slijedei

  UGOVOR O ISPORUCI I UGRADNJI BRODSKOG DIESEL MOTORA S KOPOM

  NA m/b SIKAVAC Br.: 1/3 -__________________

  PREDMET UGOVORA

  lanak 1. Predmet ovog Ugovora je nabava i ugradnja brodskog diesel motora (GM) s kopom (reduktorom) na m/b Sikavac (prema Projektu tvrtke NAVIS d.o.o. iz Katel Novog br. 09./011) s pripadajuim Trokovnikom i Specifikacijom, koji su sastavni dio Ponude protokolirane pod br. ____________________ od ______________________ god., koja je sastavni dio ovog Ugovora, te temeljem Odluke o odabiru br. _______________ od ________________ god. u postupku javne nabave EBN 11/2011 V, a prema godinjem Programu rada Plovputa za 2011. godinu (Tabl. 2.7.2.1., St. 53.). CIJENA

  lanak 2. Za radove iz lanka 1. Naruitelj se obvezuje Izvoditelju platiti cijenu od:

  ___________________________ kn

  (slovima:_____________________________________________________)

  na to se zaraunava PDV u iznosu od: ___________________________ kn (slovima:______________________________________________________) pa ukupna ugovorna cijena iz l.1. iznosi:

  _________________________ kn (slovima: ______________________________________________)

  NAIN PLAANJA

  lanak 3. U dva jednaka obroka, prvi nakon isporuke opreme u iznosu od 50% ugovorene cijene iz l. 2. ovog Ugovora, a drugi nakon ugradnje i ispitivanja ugraenog motora na vezu, te uspjeno izvrene probne vonje i obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Izvoditelj e nakon sklapanja ugovora, a prije poetka radova dostaviti bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za sluaj povrede odreenih ugovornih obveza s

 • njegove strane u visini 5% od vrijednosti ugovorenog iznosa i s rokom vaenja do dana obostranog potpisivanja Zapisnika o primopredaji.

  KVALITETA IZVRENIH RADOVA

  lanak 4. Izvoditelj se obvezuje radove iz l.1. ovog Ugovora izvesti po pravilima brodograevne struke i propisima HRB-a za jahte i brodice, kvalitetno i tehniki ispravno, sve sukladno zahtjevima definiranim u Projektu br. 09./011 - NAVIS d.o.o., koji je bio sastavnim dijelom Dokumentacije za nadmetanje. ROK IZVRENJA

  lanak 5. Rok za nabavu i isporuku opreme je najvie 45 dana od dana potpisivanja Ugovora, a za radove ugradnje opreme 15 radnih dana od dana uvoenja u posao od strane Plovputa (tijekom redovnog godinjeg remonta broda u brodogradilitu Greben, Vela Luka, tijekom IV. kvartala tekue godine). Naruitelj moe uvaiti opravdano kanjenje zbog vie sile ili nepovoljnih vremenskih uvjeta za radove tijekom ugradnje opreme na brod, o emu je Izvoditelj duan pravodobno obavijestiti Naruitelja.

  lanak 6. U sluaju neopravdanog kanjenja pri izvrenju ugovornih obveza, Izvoditelj e plaati Naruitelju penale za svaki dan neopravdanog kanjenja u iznosu od 5 (pet promila) od ukupne cijene iz l.2. ovog Ugovora, ali ne vie od 5% od ukupne ugovorne cijene. ODGOVORNE OSOBE

  lanak 7. Odgovorna osoba Naruitelja za nadzor realizacije Ugovora je gosp. eljko Jahoda, dipl. ing. stroj., dok je odgovorna osoba za realizaciju ugovora na strani Izvoditelja g. _________________________________________.

  lanak 8. Odgovorna osoba Izvoditelja za realizaciju ugovora e prema prethodnom dogovoru s odgovornom osobom Naruitelja iz l.7 ovog Ugovora, po potrebi pozivati i ovlatenog projektanta (NAVIS d.o.o.) ili inspektora nadlene Luke kapetanije tijekom ugradnje, ispitivanja i probne vonje, ije e eventualne trokove snositi Naruitelj. PRIMOPREDAJA

  lanak 9. Odgovorne osobe Izvoditelja i Naruitelja iz l.7 ovog Ugovora e nakon zavretka ugradnje i ispitivanja motora te izvrene probne vonje potpisati Zapisnik o primopredaji, kojeg e sastavni dio biti i odgovarajui mjerni protokoli (QC) s ugradnje i probne vonje.

  lanak 10. Izvoditelj se obvezuje isporuiti svu potrebnu primopredajnu dokumentaciju u 3 primjerka (ateste, certifikate, upute za rad i odravanje na hrvatskom jeziku, instrukcione knjige, jamstvene listove opreme itd.), ukljuujui i dokaze da su isporueni motor i kopa u skladu s odgovarajuim hrvatskim propisima (atest HRB-a), ukljuujui i s propisima iz podruja zatite na radu.

 • TEHNIKI NEDOSTATCI

  lanak 11. Ako Izvoditelj utvrdi greke u projektu ili drugoj tehnikoj dokumentaciji koje bi bile od utjecaja na kvalitetu i trajnost ugraene opreme, duan je odmah pisanim putem obavijestiti Naruitelja, jer u protivnom snosi punu odgovornost za moebitne posljedice.

  lanak 12. Izvoditelj jami osiguravanje usluge ovlatenog servisa i mogunost nabavke originalnih rezervnih dijelova za ugraenu brodsku opremu u periodu od minimalno 7 godina od dana njene ugradnje tj. potpisivanja Zapisnika o primopredaji. JAMSTVO

  lanak 13. Jamstveni rok za ugraenu opremu iz l. 1 ovog Ugovora je 12 mjeseci od dana ugradnje tj. potpisivanja Zapisnika o primopredaji, a jamstvo za izvedene radove je 6 mjeseci od dana ugradnje tj. potpisivanja Zapisnika o primopredaji. OSTALE ODREDBE

  lanak 14. Izvoditelj je pored obveze izvrenja ugovorenih radova savjesno, struno i kvalitetno, sukladno pozitivnim propisima i pravilima koja se odnose na predmet ugovora, jo osobito duan tijekom izvoenja radova na plovilu Naruitelja organizirati i rad na siguran nain, te osigurati upotrebu odgovarajuih sredstava zatite na radu, kako za svoje radnike tako i za radnike svojih podizvoaa.

  lanak 15.

  Sve eventualne sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane e rijeiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadlenost stvarno nadlenog suda u Splitu.

  lanak 16. Ovaj Ugovor sainjen je u 6 (est) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (etiri) primjerka za Naruitelja, a 2 (dva) za Izvoditelja. U Splitu, ______________2011. god. Za Izvoditelja: Za Naruitelja: Direktor: Direktor: ______________________ ____________________ _____________________ Mate Perii, dipl. ing.

 • Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe Sektor za odravanje - Baza Telefon: +385 21 390 600 Telefon: +385 21 490 707 Telefon: +385 21 490 415 HRN EN ISO 9001:2009 Faks: +385 21 390 630 Faks: +385 21 490 712 Faks: +385 21 490 413 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] UK : +385 21 490 707 URL: www.plovput.hr

  Sektor sigurnosti plovidbe Prilog D. Broj:1/3 - TD /11/J Split, 23.09. 2011. Predmet: TROKOVNIK za nabavu i ugradnju novog porivnog motora (GM) s kopom

  na m/b"Sikavac"

  A. SPECIFIKACIJA OPREME: (Cijena bez PDV - po stavkama): (prema Projektu br. 09./011)

  1. Isporuka porivnog brodskog diesel motora (GM) Cummins QSL9 (ili jednakovrijedni proizvod), s brodskom kopom (reduktorom) Twin Disc MG-5085 SC (ili jednakovrijedni proizvod), prema Tehnikoj specifikaciji koja je sastavni dio ovog Trokovnika ................................................................ kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UKUPNO A. (bez PDV): .......................................................................... kn (slovima): (...........................................................................) kn UKUPNO A. (s PDV): .......................................................................... kn (slovima): (...........................................................................) kn

  B. SPECIFIKACIJA RADOVA: (Cijena bez PDV - po stavkama): (prema Projektu br. 09./011)

  1. Demontaa postojee temeljne ploe, provjera postojeih paajica longarina, ienje istih i niveliranje lijevo i desno, te zatita sa temeljnom bojom (1 kompl.) ................................................................................................................... kn 2. Izrada nove temeljne ploe, te montaa na mjesto s navojnim ipkama M16, AISI 316, l 200 mm (8 kom.) .............................................................................................................. kn 3. Izrada stopa motora i kope (6 kom.),

  PLOVPUT d.o.o. Split Obala Lazareta br. 1 21 000 SPLIT - HR

 • Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe Sektor za odravanje - Baza HRN EN ISO 9001:2009 Telefon: +385 21 343 900 Telefon: +385 21 490 707 Telefon: +385 21 490 407 UK : +385 21 490 707 Telefax: +385 21 344 330 Telefax: +385 21 490 712 Telefax: +385 21 490 415 E-mail: [email protected] URL: www.plovput.hr

  2

  bravarski i strojni radovi ......................................................................................................... kn 4. Izrada kutije temelja motora (4 kom.) ............................................................................... kn 5. Izrada spojne prirubnice (redukcije) propelerna osovina kopa uz izradu vijaka preciziona (6 kom.) .................................................... kn 6. Izrada klinova za aksijalno uvrivanje motora (8 kom.) i aksijalnih topera (2 kom.), bravarski i strojni radovi .................................................... kn 7. Izrada podloki motora (8 kom.) ........................................................................................ kn 8. Montaa novog motora na mjesto s kopom, centraa prema propelernoj osovini, buenje rupa temeljnih vijaka (8 kom.), izrada podloki (8 kom.) prema pravilima HRB-a, stezanje motora i kope ........................................................................................................ kn 9. Montaa novih ruki upravljanja motorom i kopom (monokava), instaliranje spojnog kabela motor komandni most, te sajli upravljanja (1 kompl.) ...................................................................... kn 10. Izrada ispunog lonca u sklopu cimunjere, s demontaom i montaom na mjestu i bojanje (1 kompl.) ...................................................... kn 11. Izrada ispunog cjevovoda s izolacijom (1 kompl.) ........................................................ kn 12. Izrada ispunog voda pomonog motora s ugradnjom siphon break-a (1 kompl.) ............................................................................................... kn 13. Izrada cjevovoda mora i slatke vode glavnog i pomonog motora (1 kompl.) .................................................................................................. kn 14. Izrada cjevovoda goriva glavnog i pomonog motora (1 kompl.) .................................................................................................. kn 15. Ispitivanje u vezu, probna vonja i predaja inspektoru Brodara i nadlene Luke kapetanije (1 kompl.) ................................................................... kn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UKUPNO B. (bez PDV): .......................................................................... kn (slovima): (...........................................................................) kn UKUPNO B. (s PDV): .......................................................................... kn (slovima): (...........................................................................) kn

 • Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe Sektor za odravanje - Baza HRN EN ISO 9001:2009 Telefon: +385 21 343 900 Telefon: +385 21 490 707 Telefon: +385 21 490 407 UK : +385 21 490 707 Telefax: +385 21 344 330 Telefax: +385 21 490 712 Telefax: +385 21 490 415 E-mail: [email protected] URL: www.plovput.hr

  3

  REKAPITULACIJA: SVEUKUPNO A. + B. (bez PDV): .......................................................................... kn (slovima): (...........................................................................) kn SVEUKUPNO A. + B. (s PDV): .......................................................................... kn (slovima): (...........................................................................) kn Napomene:

  - Tehnika specifikacija je sastavni dio ovog Trokovnika; - Ponuditelji moraju imati odobrenje djelatnosti od strane HRB-a; - radovi ugradnje s preinakom strojarnice (sve sukladno tehnikoj dokumentaciji iz

  Projekta br. 09./011 NAVIS d.o.o.) e se realizirati tijekom redovnog godinjeg remonta radne brodice m/b Sikavac, koncem 2011. godine u brodogradilitu Greben u Vela Luci;

  - radovi rastavljanja postojeeg motora i kope su u obvezi radnika Naruitelja; - nakon zavretka radova i porinua broda u more (nakon zavrenog remonta)

  izvriti e se probna vonja, nakon koje e se ovjeriti Zapisnik o primopredaji, kojeg e sastavni dio biti i konani Trokovnik sa stvarno izvrenim radovima;

  - u radove su ukljuene i sve potrebne izmjere te izrada odgovarajuih mjernih protokola (QC), koji e takoer biti sastavnim dijelom Zapisnika o primopredaji;

  - odgovorna osoba Naruitelja za realizaciju ugovora, koja e nadzirati izvoenje radova je brodostrojarski inspektor Brodara gosp. eljko Jahoda, dipl. in. stroj. (tel: 021/490-707 ; faks: 021/490-712), koji je ujedno i kontakt osoba u svezi dodatnih tehnikih pojanjenja prije davanja ponude (ukljuujui i po potrebi dodatni uvid u projektnu dokumentaciju iz Projekta br. 09./011 NAVIS d.o.o., te organizaciju oevida brodice na vezu u luci Ploe).

  Ovjera odg.osobe Ponuditelja: ................................................ M.P.

 • Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe Sektor za odravanje - Baza HRN EN ISO 9001:2009 Telefon: +385 21 390 600 Telefon: +385 21 490 707 Telefon: +385 21 490 415 UK : +385 21 490 707 Faks: +385 21 390 630 Faks: +385 21 490 712 Faks: +385 21 490 413 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] URL: www.plovput.hr

  Sektor sigurnosti plovidbe, 1/3-BS Prilog D. Broj:1/3- TD/11/J Split, 23.09.11. Predmet nabave: Brodski diesel motor (GM) s kopom za radnu brodicu m/b "Sikavac"

  TEHNIKA SPECIFIKACIJA (GM Cummins QSL9 s kopom Twin Disc MG-5085 SC ili jednakovrijedni)

  R.br. Tehnike karakteristike TRAENO PONUENO

  A.) PORIVNI MOTOR (GM): 1. Proizvoa CMD 2. Model QSL9 3. Snaga 209 kW 4. Okretaji motora 1800 o/min 5. Konfiguracija Linijski 6. Broj cilindara 6 7. Zapremnina 8,9 Lit. 8. Kompresijski omjer 16,6:1 9. Zamanjak 14 10. Kuite zamanjaka SAE1 11. Sustav ubrizgavanja Elekotronski, CommonRail 12. Predfilter goriva DA 13. Napajanje 24V 14. Masa motora 901 - 977kg 15. Kontrolni panel kom. most DA 16. Pojedinani atest HRB za motor DA 17. Reim rada Kontinuirano optereenje 18. Emisija tetnih plinova IMO TIER 2 19. Rok isporuke Maks. 45 dana od ugovora 20. Garancija 12 mjeseci od putanja u rad 21. Upute i ostala korisnika dokumentacija

  u 3 primjerka na hrvatskom jeziku DA

  B.) REDUKTOR (KOPA): 1. Proizvoa TWIN DISC 2. Model MG 5085 SC 3. Prijenosni omjer 2,33:1 4. Propelerna kontraprirubnica DA 5. Elastina spojka 14 Vulkan ili jednakovrijedan 6. Hladnjaku ulja reduktora Da 7. Stope za montau Da 8. Upravljanje prekretom mehaniko 9. Atest HRB DA 10. Garancija 12 mjeseci od putanja u rad 11. Upute i ostala korisnika dokumentacija

  u 3 primjerka na hrvatskom jeziku DA

  # Teh.specifikacija s Teh.opisom preinake su sastavni dijelovi Trokovnika! Ovjera odg.osobe Ponuditelja: ................................................ M.P.

  PLOVPUT d.o.o. Split Obala Lazareta br. 1 21 000 SPLIT - HR

 • Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe Sektor za odravanje - Baza Telefon: +385 21 343 900 Telefon: +385 21 490 707 Telefon: +385 21 490 407 Telefax: +385 21 344 330 Telefax: +385 21 490 712 Telefax: +385 21 490 415 HRN EN ISO 9001:2009 E-mail: [email protected] URL: www.plovput.hr

  2

  TEHNIKI OPIS PREINAKE: 601 Porivni stroj (GM) s kopom Na postojee temelje uz prilagodbu umjesto dosadanjeg motora TORPEDO T536 snage 75 kW pri 1800 o/min i postojee kope prijenosnog omjera 1:3, ugraditi e se novi porivni stroj. Prema raspoloivom prostoru i visinskoj razlici izmeu linije vratila i drvene strukture broda, predlae se kao optimalan izbor ugradnja porivnog stroja CUMMINS QSL9 snage 209 kW pri 1800 o/min zajedno s kopom MG 5085 SC prijenosnog omjera 2.33:1. Nakon provjere dimenzija nekoliko tipova motora i kopi, ustanovljeno je da ova kombinacija omoguuje smjetaj motora i kope bez dodatnih trokova jer nema potrebe za prilagodbu drvene strukture broda dubini dna kope i kartera odabranog motora. U remontu e biti potrebno provjeriti stanje postojeih paajice lugarina, te ih po potrebi zamijeniti s elinim pocinanim paaicama. Vratilo brodskog vijka (promjera 78.3 mm naprijed) i brodski vijak ostaju postojei s mogunosti naknadne korekcije geometrije krila ili zamijene odgovarajuim brodskim vijkom kako bi se postigla optimalna brzina brodice i uin porivnog motora.. Temeljenje porivnog motora biti e izvedeno novom elinom temeljnom ploom koja e se privrstiti na postojee drvene temelje. Podloke stopa motora i kope biti e strojno obraene pa na licu mjesta runo obraene radi postizanja ispravnog nalijeganja. Do stopa kope biti e postavljeni klinovi i zavareni stoperi, za prihvaanje porivne sile. Potrebno je izraditi i novu prirubnicu vratila brodskog vijka, radi prilagodbe prirubnici kope, s pripadajuim kalibriranim vijcima.. 703 Sustav goriva: Skladini tankovi goriva (D 2) ostaju postojei. Kapacitet postojeih tankova goriva u strojarnici je 2x700 litara. Potrebno je izvriti prilagodbu cjevovoda dovoda goriva s lijevog tanka goriva na novi porivni stroj koji se ugrauje, a ostali cjevovod ostaje postojei. Do novog porivnog stroja biti e montirani kratki segmenti od armirane fleksibilne cijevi odobrenog tipa za slubu goriva, te krai komad bakrene cijevi radi prilagodbe novom motoru. 722 Sustav rashladne slatke i morske vode: Cjevovod rashladne morske vode biti e izraen od elinih beavnih cijevi koje e biti pocinane nakon zavarivanja i savijanja. Ventil na oplati od 2 za usis morske vode ostaje postojei. Izlaz rashladne morske vode porivnog stroja e se izvesti na postojei prikljuak na oplati. Izvesti e se hlaenje motora morskom vodom u nudi. Rashladna slatka voda porivnog stroja dobavljati e se privjeenom originalnom centrifugalnom pumpom u rashladne prostore na motoru, odakle e se preko termostata voditi u rashladnik slatke vode hlaen morskom vodom, odnosno dok se motor ne ugrije na usis privjeene pumpe. Kompletan cjevovod rashladne slatke vode biti e novi, osim oplatnih ventila.

 • Direkcija: Sektor sigurnosti plovidbe Sektor za odravanje - Baza Telefon: +385 21 343 900 Telefon: +385 21 490 707 Telefon: +385 21 490 407 Telefax: +385 21 344 330 Telefax: +385 21 490 712 Telefax: +385 21 490 415 HRN EN ISO 9001:2009 E-mail: [email protected] URL: www.plovput.hr

  3

  743 Sustav ispuha: Izvesti e se novi ispuni cjevovod, u strojarnici izraen od crnih beavnih cijevi normalne debljine stijenke, spojen prirubnicama NP6 SB 1377. Van strojrnice ispuni cjevovod biti e od nehrajueg elika. Izraditi e se i novi priguiva zvuka, od nehrajueg elika, te obloen perforiranim limom od nehrajueg elika. Ispuni cjevovod biti e suhe izvedbe. Ispuni cjevod u strojarnici biti e obloen kamenom vunom sukladno dobroj brodograevnoj praksi, tako da povrina izolacije ne prelazi temperaturu od 60C. Zavrna obloga ispunog cjevovoda u strojarnici biti e od pocinanog elinog lima. Prirubnice i kompenzator do motora biti e izolirani jastucima kamene vune u staklenom platnu i spojeni pomou ugraenih ianih kopi. 793 Automatika strojarnice: Instrumenti i ureaji za upravljanje, kontrolu i zatitu porivnog stroja biti e na upravljakom mjestu (pultu) u kormilarnici prema pravilima HRB-a. Ugraditi e se nova komandna ploa, kao i nove ruke za upravljanje, sajle i kabel izmeu kormilarnice i motora. 803/813 Sustav kaljue, sustav gaenja poara: Sustav kaljue i sustav gaenja poara ostaju kompletno postojei, bez izmjena. Napomene:

  - Radovi e se izvoditi prema nacrtima koji su sastavni dio Projekta br. 09./011 - NAVIS d.o.o. (u skladu s Pravilnikom HRB-a za jahte i brodice), a nadzor tijekom izvoenja i primopredaje radova e biti u nadlenosti inspektora Brodara i nadlene Luke kapetanije, te po potrebi i autora Projekta;

  - sva ugraena oprema (motor, kopa, filteri, komande) mora imati odobrenje jednog od registara lanova IAC-a, a motor mora biti u reimu rada continuous za traenu snagu, kao i kopa;

  - maksimalna dimenzija dna kope u odnosu na izlaznu prirubnicu ne smije biti vea od 140 mm, s maksimalna dubina kartera motora ne smije biti vea od 400 mm uz vertikalni offset (razlika osi ulazne i izlazne prirubnice) kope 152 mm, jer bi se u protivnom trebalo otesati kontrakolumbu, to bi znailo slabljenje vrstoe trupa broda;

  - radovi e se izvoditi tijekom redovnog godinjeg remonta koncem godine u brodogradilitu Greben u Vela Luci, a radove demontae postojeeg porivnog motora e izvriti Plovput u vlastitoj izvedbi.

  1/3- TD/11/J

 • PLOVPUT d.o.o. Split Obala Lazareta br. 1 21 000 SPLIT - HR

  Direkcija: E-mail: [email protected] HRN EN ISO 9001:2009

  Telefon: +385 21 390 666 URL: www.plovput.hr UK: +385 21 490 707 Telefax: +385 21 390 630

  Prilog E.

  A. OSNOVNI PODATCI O DOBAVLJAU

  Puni naziv drutva Vrsta drutva Sjedite drutva Osnovna djelatnost Adresa Telefon Telefaks E-mail www. stranice Godina osnutka Ukupan broj zaposlenih Odgovorne osobe za: kontakt - kvalitetu - realizaciju ugovora -

  B. SPOSOBNOST DOBAVLJAA Dosadanja suradnja s Plovputom (mogue priloiti uz upitnik, ako je DA)

  DA NE

  Razdoblje:

  Ugovori:

  Najvaniji drugi kupci u prethodne 3 god. (mogue priloiti uz upitnik)

  Razdoblje:

  Ugovori:

  Priloiti uz upitnik

  Izjavu o posjedovanju odgovarajue tehnike i kadrovske sposobnosti za realizaciju ugovora, ili Poslovnik upravljanja kvalitetom (dobavljai s certifikatom ISO 9001).

  Sposobnost dobavljaa

  F-UK-13/11.05.

  List l/2

 • PLOVPUT d.o.o. Split Obala Lazareta br. 1 21 000 SPLIT - HR

  Direkcija: Telefon: +385 21 390 666 E-mail: [email protected] HRN EN ISO 9001:2009 Telefax: +385 21 390 630 URL: www.plovput.hr UK: +385 21 490 707

  C. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM (ISO 9001)

  Zaokruiti ili upisati odgovor:

  Je li je drutvo potvreno (certificirano) prema normi ISO 9001 ? DA NE

  1. Ako je DA, upisati:

  1.1. Oznaku norme

  1.2. Tko je izdao certifikat

  1.3. Djelatnost na koju se odnosi certifikat

  1.4. Priloiti presliku certifikata

  2. Ako je NE:

  2.1. Provodite li kontinuirani nadzor tijekom realizacije radnih procesa? (Ako je DA, priloiti popis odgovornih osoba za kontrolu QA/QC.)

  DA NE

  2.2 Kontrolirate li redovito mjerne instrumente i opremu? DA NE

  2.3. Posjedujete li svu tehniku opremu i radni prostor potreban za uspjenu realizaciju ugovora ?

  DA NE

  2.4. Izdajete li tvornike ateste za svoje proizvode? DA NE

  2.5. Izdajete li jamstva za kvalitetu vaeg proizvode / usluge? (Ako je DA, navesti jamstvene rokove.)

  DA NE

  2.6. Je li vai zaposlenici imaju potrebno radno umijee, iskustvo i odgovarajuu specijalistiku izobrazbu?

  (Ako je DA, priloiti popis strunih / ovlatenih osoba)

  DA

  NE

  2.7. Je li ste u mogunosti u potpunosti izvriti ugovor u vlastitoj izvedbi? (Ako je NE, priloiti popis podizvoaa, njihove reference i

  ustupljeni dio ugovorenih poslove) DA NE

  Upitnik u ime dobavljaa ispunio: (ime i prezime, potpis)

  Upitnik potvrdila dobavljaeva ovlatena osoba: (ime i prezime; potpis, datum i peat)

  Mjesto i datum:

  Sposobnost dobavljaa

  F-UK-13/11.05.

  List 2/2

 • Prilog F.

  m/b SIKAVAC (Plovput d.o.o. Split)

  TEHNIKI OPIS, PRORAUN I NACRTI PREINAKE BRODSKOG POGONA

  NAVIS d.o.o. Katel Novi Projekt br.: 09./011 Petar Dobri,dipl.ing. Rujan 2011.

 • M/B SIKAVAC (radna brodica PL-18, PP-Split, ispostava Ploe, Plovput d.o.o.-Split) TEHNIKI OPIS PREINAKE 601 Porivni stroj (GM) s kopom: (Proraun vratila brod. vijka Nacrt br. 601 103; Temeljenje porivnog stroja Nacrt br. 601 101) Na postojee temelje uz prilagodbu umjesto dosadanjeg motora TORPEDO T536 snage 75 kW pri 1800 o/min i postojee kope prijenosnog omjera 1:3, ugraditi e se novi porivni stroj. Prema raspoloivom prostoru i visinskoj razlici izmeu linije vratila i drvene strukture broda, predlae se kao optimalan izbor ugradnja porivnog stroja CUMMINS QSL9 snage 209 kW pri 1800 o/min zajedno s kopom MG 5085 SC prijenosnog omjera 2.33:1. Nakon provjere dimenzija nekoliko tipova motora i kopi, ustanovljeno je da ova kombinacija omoguuje smjetaj motora i kope bez dodatnih trokova jer nema potrebe za prilagodbu drvene strukture broda dubini dna kope i kartera odabranog motora. U remontu e biti potrebno provjeriti stanje postojeih paajice lugarina, te ih po potrebi zamijeniti s elinim pocinanim paaicama. Vratilo brodskog vijka (promjera 78.3 mm naprijed) i brodski vijak ostaju postojei s mogunosti naknadne korekcije geometrije krila ili zamijene odgovarajuim brodskim vijkom kako bi se postigla optimalna brzina brodice i uin porivnog motora.. Temeljenje porivnog motora biti e izvedeno novom elinom temeljnom ploom koja e se privrstiti na postojee drvene temelje. Podloke stopa motora i kope biti e strojno obraene pa na licu mjesta runo obraene radi postizanja ispravnog nalijeganja. Do stopa kope biti e postavljeni klinovi i zavareni stoperi, za prihvaanje porivne sile. Potrebno je izraditi i novu prirubnicu vratila brodskog vijka, radi prilagodbe prirubnici kope, s pripadajuim kalibriranim vijcima.. 703 Sustav goriva: (Shema cjevovoda goriva Nacrt br. 703 101) Skladini tankovi goriva (D 2) ostaju postojei. Kapacitet postojeih tankova goriva u strojarnici je 2x700 litara. Potrebno je izvriti prilagodbu cjevovoda dovoda goriva s lijevog tanka goriva na novi porivni stroj koji se ugrauje, a ostali cjevovod ostaje postojei. Do novog porivnog stroja biti e montirani kratki segmenti od armirane fleksibilne cijevi odobrenog tipa za slubu goriva, te krai komad bakrene cijevi radi prilagodbe novom motoru. 722 Sustav rashladne slatke i morske vode: (Shema cjevovoda rashl. slatke i morske vode Nacrt br. 722 101) Cjevovod rashladne morske vode biti e izraen od elinih beavnih cijevi koje e biti pocinane nakon zavarivanja i savijanja. Ventil na oplati od 2 za usis morske vode ostaje postojei. Izlaz rashladne morske vode porivnog stroja e se izvesti na postojei prikljuak na oplati. Izvesti e se hlaenje motora morskom vodom u nudi.

 • Rashladna slatka voda porivnog stroja dobavljati e se privjeenom originalnom centrifugalnom pumpom u rashladne prostore na motoru, odakle e se preko termostata voditi u rashladnik slatke vode hlaen morskom vodom, odnosno dok se motor ne ugrije na usis privjeene pumpe. Kompletan cjevovod rashladne slatke vode biti e novi, osim oplatnih ventila. 743 Sustav ispuha: (Sustav ispunih plinova Nacrt br. 744 101) Izvesti e se novi ispuni cjevovod, u strojarnici izraen od crnih beavnih cijevi normalne debljine stijenke, spojen prirubnicama NP6 SB 1377. Van strojrnice ispuni cjevovod biti e od nehrajueg elika. Izraditi e se i novi priguiva zvuka, od nehrajueg elika, te obloen perforiranim limom od nehrajueg elika. Ispuni cjevovod biti e suhe izvedbe. Ispuni cjevod u strojarnici biti e obloen kamenom vunom sukladno dobroj brodograevnoj praksi, tako da povrina izolacije ne prelazi temperaturu od 60C. Zavrna obloga ispunog cjevovoda u strojarnici biti e od pocinanog elinog lima. Prirubnice i kompenzator do motora biti e izolirani jastucima kamene vune u staklenom platnu i spojeni pomou ugraenih ianih kopi. 793 Automatika strojarnice: Instrumenti i ureaji za upravljanje, kontrolu i zatitu porivnog stroja biti e na upravljakom mjestu (pultu) u kormilarnici prema pravilima HRB-a. Ugraditi e se nova komandna ploa, kao i nove ruke za upravljanje, sajle i kabel izmeu kormilarnice i motora. 803/813 Sustav kaljue, sustav gaenja poara: Sustav kaljue i sustav gaenja poara ostaju kompletno postojei, bez izmjena. Napomene: Sve preinake e biti izvedene prema nacrtima koji su sastavni dio ovog Projekta (u skladu s Pravilnikom HRB-a za jahte i brodice), a nadzor tijekom izvoenja i primopredaje radova e bii u nadlenosti inspektora Brodara i nadlene Luke kapetanije, te po potrebi i autora ovog projekta. U sluaju objektivnih potreba, projektant e doraditi ovaj Projekt kao projekt izvedenog stanja. NAVIS d.o.o Split (Projektiranje, konzalting i inenjering u brodogradnji) Petar Dobri, dipl.ing. Split, srpanj 2011.