OPIS KOLEGIJA (Preddiplomski Studij)

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FIN- Dodiplomski dio

Text of OPIS KOLEGIJA (Preddiplomski Studij)

 • OPIS KOLEGIJA (preddiplomski studij)

  Naziv kolegija Latinski jezik 1 Kod

  kolegija

  FFLAB101

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  6

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  30+30+0

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  knjievnosti

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostoji, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona jelenaostojich[email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Poznavanje pravila klasinog i tradicionalnog izgovora i naglaska.

  Poznavanje i praktina primjena osnova fonologije i dijela morfologije

  latinskog jezika koji se odnosi na imenice, pridjeve, zamjenice i

  brojeve. Sposobnost prevoenja jednostavnih latinskih tekstova.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Student e moi:

  - pravilno izgovarati sluei se klasinim i tradicionalnim latinskim

  izgovorom,

  - razlikovati osnovne gramatike kategorije (imenice, pridjevi,

  zamjenice i brojevi),

  - primjenjivati gramatika pravila latinskog jezika u obostranom

  prevoenju,

  - koristiti se lingvistikom terminologijom,

  - analizirati osnovne sintagmatske odnose reenica i reeninih

  dijelova,

  - opisivati odreene dogaaje sluei se osnovnim usvojenim

  vokabularom,

  - detaljno analizirati promjenjivost rijei i morfologiju.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Latinska morfologija. Gramatike kategorije. Izgovor. Glasovi i

  glasovne promjene. Vrste rijei promjenjive i nepromjenjive. Osnove

  i nastavci. Deklinacija imenica, pridjeva, zamjenica. Brojevi. Prezent

  glagola. Utvrivanje i proirivanje znanja o morfologiji imenica

  (tvorba i deklinacija), pridjeva (tvorba, deklinacija i komparacija),

  zamjenica (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) te brojeva

  (tvorba, deklinacija i osobitosti u upotrebi) u latinskom jeziku

  klasinog perioda, usporedo s radom na odabranim, manje zahtjevnim

  tekstovima Cezara i Livija (uvjebavanje prijevodnih strategija te

  gramatika analiza teksta s posebnim naglaskom na gore spomenute

  gramatike segmente). Uvjebavanje izgovora i naglaska prema

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • pravilima o naglasku u latinskom jeziku klasinog razdoblja, kao i

  upoznavanje s pravilima tzv. tradicionalnog izgovora.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  Predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  Ostalo

  Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Pisati tjedne zadae. - - Pisati kolokvije. - - Polagati pismeni ispit. - - Polagati usmeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanost tijekom

  nastave

  60 2 Max 10%

  Samostalni zadatci i

  tjedne zadae

  45 1.5 Max 20%

  Kolokviji i priprema

  za kontinuiranu

  provjeru znanja

  45 1.5 Max 40%

  Zavrni pismeni ispit 45* 1.5* Max 40%*

  Zavrni usmeni ispit 30 1 Max 30%

  Dodatna pojanjenja:

  *Student moe pismeni dio ispita polagati preko dvaju kolokvija ili integralno na zavrnom

  pismenom ispitu.

  Tijekom nastave analiziraju se tjedne zadae studenata.

  Usmeni dio ispita podrazumijeva sadraj pismenog dijela ispita (praktina primjena znanja iz

  gramatike) te opirnije poznavanje teorije i gramatikih pravila.

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadae ocjenjuju se na sljedei nain:

  manje od 50% rijeenih zadaa = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

 • Kolokviji (ili zavrni pismeni ispit) se ocjenjuju na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 85% do 87% = do 8% ocjene

  od 88% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 93% = do 24% ocjene

  od 94% do 96% = do 32% ocjene

  od 97% do 100% = do 40% ocjene

  Zavrni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAU, P., Elementa Latina, kolska

  knjiga, Zagreb, 1995. (str. 5.-13., 90.-120.)

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAU, P., Latinska gramatika, XII.

  izdanje, kolska knjiga, Zagreb, 2005. (str. 15.-76.)

  - KNEZOVI, Pavao, Li La Disco 1, Zagreb, kolska knjiga, 2001.,

  (str. 3.-69.)

  Dopunska

  literatura:

  - Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)

  - Cezar, De bello Gallico,

  >>http://www.thelatinlibrary.com/caes.html>http://www.thelatinlibrary.com/liv.html

 • gramatika

  III. Naslov: Druga deklinacija i druga konjugacija

  Kratki opis: Nastavci druge deklinacije, nastavci za prezent akt. druge

  konjugacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  IV. Naslov: Pridjevi prve i druge deklinacije

  Kratki opis: Deklinacija i zavretci pridjeva prve i druge deklinacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  V. Naslov: Suglasnike osnove tree deklinacije i trea konjugacija

  Kratki opis: Nastavci tree deklinacije suglasnikih osnova, nastavci za prezent

  a. tree konjugacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  VI. Naslov: Osnove na i i etvrta konjugacija

  Kratki opis: Nastavci osnova na i tree deklinacije, nastavci za prezent akt.

  etvrte konjugacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  VII. Naslov: Pridjevi tree deklinacije

  Kratki opis: Deklinacija i zavretci pridjeva tree deklinacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  VIII. Naslov: etvrta deklinacija

  Kratki opis: Nastavci etvrte deklinacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  IX. Naslov: Peta deklinacija

  Kratki opis: Nastavci pete deklinacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  X. Naslov: Komparacija pridjeva

  Kratki opis: Nastavci za tvorbu komparativa i superlativa pridjeva.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XI. Naslov: Prilozi

  Kratki opis: Tvorba i komparacija priloga.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XII. Naslov: Osobna zamjenica i osobna povratna zamjenica

  Kratki opis: Deklinacija i upotreba osobnih i osobne povratne zamjenice.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XIII. Naslov: Posvojne zamjenice, povratno-posvojna zamjenica, pokazne zamjenice

  Kratki opis: Deklinacija i upotreba posvojnih, povratno-posvojne i pokaznih

  zamjenica.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

 • XIV. Naslov: Odnosne zamjenice i zamjeniki pridjevi

  Kratki opis: Deklinacija i upotreba odnosnih zamjenica i zamjenikih pridjeva.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  XV. Naslov: Brojevi

  Kratki opis: Vrste brojeva, deklinacija i upotreba brojeva.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika

  Naziv kolegija Uvod u studij latinskog jezika 1 Kod

  kolegija

  FFLAB102

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  3

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+0+15

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  knjievnosti

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostoji, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje osnovnih injenica i uzusa u struci, razvijanje osjeaja za

  granice sa srodnim strukama, usvajanje strune terminologije.

  Poznavanje specifinosti rimskog podrijetla, rimskog ustava, dravnog

  ureenja, obiaja, vjerovanja, mjernih jedinica te svakodnevice.

  Poznavanje i primjena latinskih poslovica - selektirano prema strukama

  (filozofija, medicina, pravo, ope).

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Student e moi:

  - prepoznavati osnovne injenice vezane za predmet koji studira

  (povijest, srodne discipline, struna terminologija),

  - definirati i analizirati sve specifinosti kulture Rimljana,

  - definirati cursus honorum,

  - argumentirati utjecaj rimske kulture na razvoj europske kulture

  openito,

  - vrednovati jezinu i kulturnu batinu rimskog naroda,

  - opisivati osnovne karakteristike rimske civilizacije,

  - razlikovati konkretne graevine na Forumu.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Povijest struke, srodne discipline, ue discipline latinskog jezika,

  indoeuropski jezici, kultura Rimljana. Magistrature. Rimski bogovi.

  Vojska.

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Napisati seminarski rad i izloiti ga. - - Polagati pismeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanosti

  tijekom nastave

  30 1 Max 10%

  Seminarski rad

  (pismeni i usmeni)

  30 1 Max 30%

  Zavrni pismeni ispit 30 1 Max 60%

  Dodatna pojanjenja:

  Aktivno sudjelovanje studenta na predavanjima potaknuto je pravovremenom podjelom tema

  seminarskih radova i termina za izlaganje seminarskog rada.

  Seminarski rad student pie pod metorstvom nositelja kolegija, a izlae pred asistentom i

  ostalim studentima.

  Uspjeno napisan i obranjen seminarski rad uvjet je za izlazak na zavrni pismeni ispit.

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  3% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  6% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uoeni vei nedostatci na sadrajnom planu.

  9% = Rad zadovoljava formalno i sadrajno, ali su uoene vee gramatike i pravopisne

  pogreke.

  12% = Rad zadovoljava formalno i sadrajno, ali su uoene manje gramatike i pravopisne

  pogreke.

  15% = Rad je iscrpan, gramatiki i pravopisno toan.

  Izlaganje seminarskoga rada

  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  3% = Rad je proitan.

  6% = Rad je djelomino proitan i nepripremljen.

  9% = Rad nije proitan, ali su uoeni vei nedostatci u usmenom izlaganju.

  12% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uoene manje pravogovorne pogreke.

 • 15% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Zavrni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 12% ocjene

  od 61% do 70% = do 24% ocjene

  od 71% do 80% = do 36% ocjene

  od 81% do 90% = do 48% ocjene

  od 91% do 100% = do 60% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - MUSI, August, Nacrt grkih i rimskih starina, Kr. Hrv.-Slav.-Dal.

  Zemaljska vlada, Zagreb, 1900. (Dio o rimskim starinama: str. 105.-

  186.)

  - REPEL, Milivoj, Rimske starine, Kr. Hrv.-Slav.-Dal. Zemaljska

  vlada, Zagreb, 1900. (203. str.)

  Dopunska

  literatura:

  - HORNBLOWER, Simon; SPAWFORTH, Antony i EIDINOW,

  Esther (ur.), The Oxford Classical Dictionary, 4th edition, Oxford

  University Press, Oxford, 2012.

  - IRMSCHER, J., Praktische Einfurung in das Studium der

  Altertumswissenschaften, Deutscher Verlag der Wissenschaften,

  Berlin, 1954.

  - KROLL, W., Geschichte der klassichen Philologie, Berlin und

  Leipzig, W. de Gruyter et co., Berlin, 1919.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Redovito pohaanje predavanja, sudjelovanje u raspravama, pisanje i

  izlaganje seminarskog rada, studiranje zadane literature te polaganje

  ispita. Pohaanje nastave te pisanje i obrana seminarskog rada su

  obvezni. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati.

  Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Podrijetlo rimskog naroda

  Kratki opis: Podjela i karakteristike italskih plemena. Mjesto u indoeuropskoj

  skupini naroda.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  II. Naslov: Povijest rimskog ustava

  Kratki opis: Pregled povijesti rimskog ustava: kraljevstvo, republika, carstvo.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  III. Naslov: Struktura rimskog ustava

  Kratki opis: Podjela graana na stalee s opisom njihovih prava i dunosti.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  IV. Naslov: Narodne skuptine

  https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Berlin+und+Leipzig%2C+W.+de+Gruyter+et+co.%22https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Berlin+und+Leipzig%2C+W.+de+Gruyter+et+co.%22

 • Kratki opis: Podjela, karakteristike i znaenje pojedinih narodnih skuptina.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  V. Naslov: Senat

  Kratki opis: Karakteristike, znaenje i ovlasti senata kroz rimsku povijest.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  VI. Naslov: Magistratura

  Kratki opis: Pojam, znaenje i podjela magistratura prema razliitim

  kriterijima.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  VII. Naslov: Redovite magistrature

  Kratki opis: Karakteristike konzula, pretora, cenzora, pukih tribuna, edila i

  kvestora.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  VIII. Naslov: Izvanredne magistrature

  Kratki opis: Karakteristike diktatora, interrexa, gradskog prefekta.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  IX. Naslov: Uprava Italije i provincija

  Kratki opis: Karakteristike i znaajke gradskih opina i provincija.

  Literatura:

  - REPEL, M., Rimske starine, MUSI, A., Nacrt grkih i rimskih starina

  X. Naslov: Sudstvo i financije

  Kratki opis: Povijesni razvoj i struktura sustava sudstva i rimskih financija.

  Literatura:

  - REPEL, M.: Rimske starine, MUSI, A.: Nacrt grkih i rimskih starina

  XI. Naslov: Ratne starine

  Kratki opis: Sastav vojske, vojne reforme, vojni inovi, oruje i oprema, naini

  borbe.

  Literatura:

  - REPEL, M.: Rimske starine, MUSI, A.: Nacrt grkih i rimskih starina

  XII. Naslov: Privatne starine

  Kratki opis: Opis rimske kue, rimska odjea, sklapanje braka, svakodnevica,

  pokopi.

  Literatura:

  - REPEL, M.: Rimske starine, MUSI, A.: Nacrt grkih i rimskih starina

  XIII. Naslov: Novci, mjere i dioba vremena

  Kratki opis: Sustav rimskih mjera za koliinu i vrijeme. Opis rimskog

  kalendara.

  Literatura:

  - REPEL, M.: Rimske starine, MUSI, A.: Nacrt grkih i rimskih starina

  XIV. Naslov: Vjerske starine

  Kratki opis: Rimski bogovi. Sveeniki redovi. Bogosluni obredi.

  Literatura:

  - REPEL, M.: Rimske starine, MUSI, A.: Nacrt grkih i rimskih starina

  XV. Naslov: Robovi

 • Kratki opis: Poloaj rimskih robova. Ustanci robova. Gladijatorske igre.

  Literatura:

  - REPEL, M.: Rimske starine, MUSI, A.: Nacrt grkih i rimskih starina

  Naziv kolegija Osnove grkog jezika 1 Kod

  kolegija

  FFLAB103

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  3

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+15+0

  Status kolegija: izborni

  (B1)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  knjievnosti i Arheologije

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Josip Grubea, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent

  Kontakt sati/konzultacije:

  E-mail adresa i broj telefona

  Ciljevi kolegija:

  Poznavanje alfabeta. Poznavanje i praktina primjena osnova

  starogrke gramatike i sposobnost sluenja rjenikom grkog jezika i

  prevoenja jednostavnih grkih tekstova.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Student e moi:

  - definirati osnovnu gramatiku strukturu grkog jezika,

  - sluiti se alfabetom,

  - analizirati deklinacijski sustav grkog jezika (imenice i pridjevi prvi

  dio),

  - usporediti karakteristike i univerzalije grkog i latinskog gramatikog

  sustava,

  - nastaviti samostalno uenje grkog jezika.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Starogrka morfologija. Gramatike kategorije. Izgovor. Glasovi i

  glasovne promjene. Vrste rijei promjenjive i nepromjenjive. Osnove

  i nastavci. Deklinacija imenica. Prezent aktivni, pasivni i medijalni.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene:

  Kolegij je prilagoen poetnicima, bez ikakvog predznanja iz grkog

  jezika te se inzistira na temeljitom usvajanju gradiva, a ne iskljuivo na

  koliini prijeenog gradiva. Time se student osposobljuje za daljnje

  samostalno uenje grkog jezika, prema svojim sklonostima,

  mogunostima i potrebama.

  mailto:[email protected]

 • Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Pisati tjedne zadae. - - Polagati usmeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanosti

  tijekom nastave

  30 1 Max 10%

  Samostani zadatci,

  tjedne zadae i

  priprema za

  predavanja

  30 1 Max 20%

  Zavrni usmeni ispit 30 1 Max 70%

  Dodatna pojanjenja:

  Zavrni ispit je predvien samo kao usmeni, zbog specifinosti kolegija te potrebe da student

  pokae svoje znanje izgovora i naglaska grkog jezika, pored znanja iz gramatike predviene

  kolegijem.

  Tijekom nastave analiziraju se tjedne zadae studenata.

  Potie se samostalni rad studenata te prevoenje lakih tekstova.

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadae ocjenjuju se na sljedei nain:

  manje od 50% rijeenih zadaa = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Zavrni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14% ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

 • E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - MUSI, August, Gramatika grkoga jezika, kolska knjiga, Zagreb,

  1961. (str. 1.-45.)

  - SABADO, D., SIRONI, M., ZMAJLOVI, Z., Grka vjebenica,

  kolska knjiga, Zagreb, 1988. (str. 3.-9., 71.-81.)

  Dopunska

  literatura:

  Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Redovito pohaanje predavanja, sudjelovanje u raspravama i na

  vjebama, studiranje zadane literature te polaganje ispita. Pohaanje

  nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno

  opravdati.

  Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Grki jezik i njegova narjeja

  Kratki opis: Podjela i karakteristike grkih narjeja.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  II. Naslov: Grki alfabet

  Kratki opis: Karakteristike alfabeta. Izgovor. Pismo. Glasovni znaci.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  III. Naslov: Naglasni sustav - 1. dio

  Kratki opis: Nazivi i podjela naglasaka u grkom jeziku.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  IV. Naslov: Naglasni sustav - 2. dio

  Kratki opis: Karakteristike i pravila naglaavanja u grkom jeziku.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  V. Naslov: Prezent akt.

  Kratki opis: Nastavci za prezent akt.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  VI. Naslov: A-deklinacija - 1. dio

  Kratki opis: Imenice enskog roda na purum.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  VII. Naslov: A-deklinacija - 2. dio

  Kratki opis: Imenice enskog roda na .

 • Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  VIII. Naslov: A-deklinacija - 3. dio

  Kratki opis: Imenice enskog roda na purum i impurum.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  IX. Naslov: A-deklinacija - 4. dio

  Kratki opis: Imenice mukog roda na .

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  X. Naslov: A-deklinacija - 5. dio

  Kratki opis: Imenice mukog roda na .

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  XI. Naslov: Stegnuta A-deklinacija

  Kratki opis: Nastavci stegnute a-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  XII. Naslov: O-deklinacija - 1. dio

  Kratki opis: Nastavci imenica mukog roda O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  XIII. Naslov: O-deklinacija - 2. dio

  Kratki opis: Nastavci imenica enskog roda O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  XIV. Naslov: O-deklinacija - 3. dio

  Kratki opis: Nastavci imenica srednjeg roda O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  XV. Naslov: Pridjevi A i O-deklinacije

  Kratki opis: Nastavci i dekliniranje pridjeva A i O-deklinacije.

  Literatura:

  - SABADO, SIRONI, ZMAJLOVI, Grka vjebenica; MUSI,

  Gramatika grkoga jezika

  Naziv kolegija Filozofija jezika Kod

  kolegija

  FFFIB519

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski studij Godina

  studija

  III.

 • ECTS vrijednost

  boda:

  3 Semestar 1./5. Broj sati

  po

  semestru

  (p+s+v)

  30+0+0

  Status kolegija: izborni

  (B1)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Filozofije i Latinskog

  jezika i rimske knjievnosti

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Ivica Musi, izv. prof.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected] 036/355-424

  Ciljevi kolegija:

  Upoznati poglede na ustroj i funkcije jezika iz triju perspektiva

  znanstvene (strukturalna i generativna lingvistika), analitike i

  refleksivne ili spekulativne.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Razumijevanje razlika i srodnosti navedenih pristupa te povezanost

  znanstvenih pristupa s estetikom problematikom, ukorijenjenost

  analitikog pristupa u logikoj problematici te mogue premoivanje

  analitikog i refleksivno-spekulativnog pristupa u hermeneutici.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  - Rijei i znaenja kod Platona i Aristotela.

  - Strukturalna teorija jezika F. De Saussure i sljedbenici.

  - Koritenje strukturalnog pristupa jeziku u razliitim antropolokim

  teorijama.

  - Generativno-transformacijska teorija jezika N.A. Chomskog razvoj,

  polemika s behavioristikom teorijom i humanistika kritika amerike

  politike.

  - G. Frege problemi zasnivanja matematike i njihovi filozofijski

  refleksi.

  - L. Wittgenstein radikalizacija i kritika Fregeove i Russellove

  batine.

  - J.L. Austin, J.R.Searle, H.P. Grice i teorija govornih ina.

  - Grananje analitikih pristupa jeziku (Quine, Kripke, Dummett,

  Davidson).

  - Spekulativni (refleksivni) pogledi na jezik a) Gramatika Port

  Royala, Leibniz, b) J.G. Hamann, J.G. Herder i W. Von Humboldt.

  - Nietzsche, Jaspers i Cassirer o jeziku.

  - Ameriki 'humboldtovci' i teorija jezine relativnosti.

  - Heideggerovo transcendentalno miljenje jezika.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - Napisati seminarski rad i izloiti ga. - Usmeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  mailto:[email protected]

 • tiskom)

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Pohaanje i aktivno

  sudjelovanje na

  nastavi

  30 1 Max 20%

  Samostalni zadatci 15 0,5 Max 20%

  Zavrni ispit (usmeni) 45 1.5 Min 60%

  Dodatna pojanjenja:

  Prisutnost na predavanju bodovat e se na sljedei nain

  manje od 75% dolazaka = 0% ocjene

  od 76% do 80% = do 4% ocjene

  od 81% do 85% = do 8% ocjene

  od 86% do 90% = do 12% ocjene

  od 91% do 95% = do 16% ocjene

  od 96% do 100% = do 20% ocjene

  Zavrni ispit (usmeni) se ocjenjuje ovako:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 12% ocjene

  od 61% do 70% = do 24% ocjene

  od 71% do 80% = do 36% ocjene

  od 81% do 90% = do 48% ocjene

  od 91% do 100% = do 60% ocjene

  Obvezna literatura:

  - MARTINICH, A. P. (ed.), The Philosophy of Language, Oxford

  University Press, New York, 1996, str. 85.-292.

  - OLJI, A., Filozofija jezika (skripta), Mostar, 2011., str. 1.-117.

  Dopunska

  literatura:

  - AUSTIN, J. L., How to Do Things with Words, Oxford University

  Press, Oxford, 1962.

  - CASSIRER, E., Prilozi filozofiji jezika, Matica hrvatska, Zagreb,

  2000.

  - OMSKI, N. A., Gramatika i um, Nolit, Beograd, 1972.

  - DAVIDSON, D., Istraivanja o istini i interpretaciji, Demetra,

  Zagreb, 2000.

  - DE SAUSSURE, F., Teaj ope lingvistike, Institut za hrvatski jezik i

  jezikoslovlje, Zagreb, 2000.

  - DEVITT, M. i STERELNY, K., Jezik i stvarnost, Matica hrvatska,

  Zagreb, 2002.

  - ECO, U., Semiotics and the Philosophy of Language, Indiana

  University Press, Bloomington, 1986.

  - FREGE, G., Osnove aritmetike i drugi spisi, Kruzak, Zagreb, 1995.

  - GADAMER, H. G., itanka, Matica hrvatska, Zagreb, 2002.

  - HALE, B. i WRIGHT, C. (ur.), A Companion to the Philosophy of

  Language, Blackwell Publishers, Oxford, 1999.

  - HEIDEGGER, M., Kraj filozofije i zadaa miljenja, Naprijed,

  Zagreb, 1996.

  - HERDER, J. G., Rasprava o podrijetlu jezika, Demetra, Zagreb,

  2005.

  - KRIPKE, S., Imenovanje i nunost, Kruzak, Zagreb, 1997.

 • - LAKOFF, G., i JOHNSON, M., Metaphors we live by, University of

  Chicago Press, Chicago, 2003.

  - MACAN, I., Wittgensteinova teorija znaenja, Hrvatsko filozofsko

  drutvo, Zagreb, 1996.

  - MIEVI, N., Filozofija jezika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.

  - QUINE, W. V. O., Rije i predmet, Kruzak, Zagreb, 1999.

  - VON HUMBOLDT, W., Uvod u delo o kavi jeziku, Dnevnik, Novi

  Sad, 1988.

  - VUKOVI, A., Dimenzija sluanja u Bitku i vremenu Martina

  Heideggera, Hrvatsko filozofsko drutvo, Zagreb, 1993.

  - WITTGENSTEIN, L., Filozofijska istraivanja, Nakladni zavod

  Globus, Zagreb, 1998.

  - WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus, Veselin

  Maslea, Sarajevo,1987.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Uvodno razmatranje

  Kratki opis: to zapravo znai jezini obrat ('linguistic turn')?

  Literatura: OLJI, A., Filozofija jezika (skripta)

  II. Naslov: Platon o imenima

  Kratki opis: Dvojbe glede konvencionnalnih i prirodnih crta jezika.

  Literatura: OLJI, A., Filozofija jezika (skripta)

  III. Naslov: Od imena prema znaku

  Kratki opis: Aristotel, stoici i Augustin otvaraju sustavna pitanja jezinih

  elemenata.

  Literatura: OLJI, A., Filozofija jezika (skripta), ECO, U., Semiotics and the

  Philosophy of Language

  IV. Naslov: Jezikoslovna znanost i filozofija jezika

  Kratki opis: Strukturalna lingvistika vaan je izvor za filozofsku antropologiju.

  Literatura: OLJI, A., Filozofija jezika (skripta), DE SAUSSUSRE, F., Teaj

  ope lingvistike

  V. Naslov: Generativna lingvistika i pitanja uma

  Kratki opis: N. A. Chomsky otvorio je brojna pitanja svojim poimanjem naravi

  jezika.

  Literatura: OLJI, A., Filozofija jezika (skripta), OMSKI, N. A, Gramatika

  i um

  VI. Naslov: Problemi utemeljenja matematike - izazov filozofiji jezika

  Kratki opis: G. Frege je iz matematike logike organski uao u filozofiju

  jezika.

  Literatura: MARTINICH, A.P. (ur.), The Philosophy of Language; FREGE, G.

  Osnove aritmetike i drugi spisi

  VII. Naslov: Rana filozofija Wittgensteina

  Kratki opis: Wittgenstein pod utjcajem Fregea i Russella razvija svoju

 • monosemiku filozofiju.

  Literatura: WITTGENSTEIN, L., Tractatus logico-philosophicus

  VIII. Naslov: Wittgeinsteinova kasnija filozofija jezika

  Kratki opis: Jezik se sagledava u okviru ivotnih oblika.

  Literatura: WITTGENSTEIN, L., Filozofijska istraivanja; MARTINICH,

  A.P. (ur.), The Philosophy of Language

  IX. Naslov: Govorni ini - govorne radnje

  Kratki opis: J. L. Austin odupire se svoenju jezine stvarnosti na znanstvene

  iskaze.

  Literatura: AUSTIN, J.L., How to Do things with Words; MARTINICH, A.P.

  (ur.), The Philosophy of Language

  X. Naslov: Intencija i konvencija u govornim radnjama

  Kratki opis: J. R. Searle i H. P. Grice ukazuju na sustavne aspekte govornih

  radnji.

  Literatura: MARTINICH, A.P. (ur.), The Philosophy of Language

  XI. Naslov: Znaenje i istina

  Kratki opis: Na tragu Fregeovih pitanja, pitanje istine ima iznimno znaajnu

  ulogu.

  Literatura: HALE, B., WRIGHT, C., A Companion to the Philosophy of

  Language

  XII. Naslov: Jezik i komunikacija

  Kratki opis: W. Von Humboldt stvorio je dragocjenu vezu izmeu znanosti i

  filozofije jezika.

  Literatura: VON HUMBOLDT, W., Uvod u delo o kavi jeziku; OLJI, A.,

  Filozofija jezika (skripta)

  XIII. Naslov: Jezik i izraz

  Kratki opis: Osoba, narod i ovjeanstvo u filozofiji jezika W. Von

  Humboldta.

  Literatura: VON HUMBOLDT, W., Uvod u delo o kavi jeziku; OLJI, A.,

  Filozofija jezika (skripta)

  XIV. Naslov: Jezik i politika

  Kratki opis: ifre i maske politikoga govora.

  Literatura: OLJI, A., Filozofija jezika (skripta)

  XV. Naslov: Metaforinost u jeziku

  Kratki opis: Metaforinost je bitno obiljeje jezika, osobito religijskoga

  govora.

  Literatura: LAKOFF, G. & JOHNSON, M., Metaphors we live by;

  MARTINICH, A.P. (ur.), The Philosophy of Language

  Naziv kolegija Uvod u latinsku filologiju Kod

  kolegija

  FFLAB104

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+s+v)

  15+0+15

  Status kolegija: izborni Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

 • (B2)

  Pristup kolegiju: studenti preddiplomskog studija

  FF-a

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostoji, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Kolegij daje uvid u klasinu, a time i latinsku filologiju, definirajui je

  kao humanistiku disciplinu koja na osnovi pisanih tekstova prouava

  najrazliitije vidove rimskog (a djelomino i grkog) svijeta u antici.

  Studenti se najprije upoznaju s osnovnim lingvistikim, povijesnim i

  knjievno-teorijskim pojmovima, a zatim se razliiti aspekti rimske

  civilizacije (jezik, umjetnost, knjievnost, filozofija, povijest, itd.)

  obrauju na sauvanim (preteno knjievnim) tekstovima. anrovski

  pristup tekstovima omoguava pregledni uvid u osnovne autore i djela

  s kojima e se student tijekom studija susretati, a jednako tako ga

  upoznaje i s razliitim disciplinama na kojima se filologija temelji.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Student e se upoznati s razliitim anrovima antikog, prvenstveno

  rimskog svijeta.

  Nakon polaganja ispita student e:

  - znati ime se bavi filologija kao i koje su specifinosti latinske

  filologije,

  - moi prepoznati osnovne knjievne anrove prema formi i sadraju i

  nabrojati njihove osnovne karakteristike,

  - nabrojati glavne predstavnike knjievnih anrova i njihova djela,

  - smjestiti autore u drutveno-povijesni kontekst.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Klasifikacija knjievnosti. Specifinosti latinske filologije. anrovska

  podjela.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Polagati pismeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanosti 30 1 10%

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • tijekom nastave

  Samostalni zadatci i

  tjedne zadae

  15 0.5 20%

  Zavrni ispit 15 0.5 70%

  Dodatna pojanjenja:

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadae ocjenjuju se na sljedei nain:

  manje od 50% rijeenih zadaa = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Zavrni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14%ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - VRATOVI, V., Rimska knjievnost u: Povijest svjetske

  knjievnosti 2 (ur. V. Vratovi), Zagreb, 1977. (str. 189.-312.)

  - materijali podijeljeni na satovima kolegija

  Dopunska

  literatura:

  - BITI, Vladimir, Pojmovnik suvremene knjievne teorije i kulturne

  teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (odabrane natuknice)

  - Helenizam i rimska republika (3. knjiga), Biblioteka Povijest

  Jutarnjeg lista, Zagreb, 2007. (pregled povijesti nastanka Rima i

  Rimske Republike ili bilo koji drugi povijesni pregled za to razdoblje)

  - Leksikon antikih autora (ur. D. kiljan), Matica hrvatska, Zagreb,

  1996. (odabrani autori)

  - Leksikon antikih termina (ur. D. kiljan), Antibarbarus, Zagreb,

  2003. (odabrani termini)

  - MATASOVI, Ranko, Kratka poredbenopovijesna gramatika

  latinskog jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.

  - MUSI, August, Nacrt grkih i rimskih starina (reprint), Ex libris,

  Zagreb, 2002.

  - Rimsko Carstvo (4. knjiga), Biblioteka Povijest Jutarnjeg lista,

  Zagreb, 2007. (pregled povijesti Rimskog Carstva ili bilo koji drugi

  povijesni pregled za to razdoblje)

 • - SOLAR, Milivoj, Teorija knjievnosti, kolska knjiga, Zagreb, 2005.

  - ZAMAROVSKY, Vojtech, Bogovi i junaci antikih mitova,

  ArTresor, Zagreb, 2004. (ili bilo koji drugi mitoloki prirunik)

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Redovito pohaanje predavanja, sudjelovanje u raspravama i na

  vjebama, studiranje zadane literature te polaganje ispita. Pohaanje

  nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno

  opravdati. Da bi se pristupilo zavrnom ispitu, potrebno je prethodno iz

  svakog segmenta ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 30%), stoga

  je i pohaanje nastave u konanici vano u zbroju bodova.

  Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: to je filologija? Znaenje latinskog jezika.

  Kratki opis: Specifinosti latinske filologije.

  Literatura: Leksikon antikih termina; SOLAR, Teorija knjievnosti

  II. Naslov: Izvori za prouavanje povijesti latinskog jezika

  Kratki opis: Zato i kako prouavamo povijest latinskog jezika?

  Literatura: MUSI, Nacrt grkih i rimskih starina

  III. Naslov: Usporedna kronologija povijest i knjievnost

  Kratki opis: Od osnutka Rima do pada Zapadnog Rimskog Carstva.

  Literatura: Leksikon antikih pisaca

  IV. Naslov: Klasifikacija knjievnosti problemi

  Kratki opis: Zadatci i naela, pojam knjievne vrste, problem terminologije i

  knjievnih rodova.

  Literatura: SOLAR, Teorija knjievnosti

  V. Naslov: Citati i anrovi

  Kratki opis: Literarna topografija.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  VI. Naslov: Poetci epike

  Kratki opis: Mitoloka epika / Ovidije / Mitologija.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  VII. Naslov: Osnovne karakteristike epa i epskog pjesnitva

  Kratki opis: Vergilije/ Augustovo doba Pax Augusta.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  VIII. Naslov: Razvoj tragedije i komedije

  Kratki opis: Rimsko kazalite / Plaut i Terencije.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  IX. Naslov: Rimska lirika

  Kratki opis: Terminologija i predstavnici.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  X. Naslov: Antiki roman

  Kratki opis: Petronije i Apulej / Osobine jezika.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  XI. Naslov: Retorika

  Kratki opis: Ciceron / Cursus honorum.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

 • XII. Naslov: Rimska historiografija

  Kratki opis: Predstavnici

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  XIII. Naslov: Marcijal i epigram

  Kratki opis: Fenomen kominog i smijenog.

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  XIV. Naslov: Treba li nam jo filologija?

  Kratki opis: Svrhovitost filologije

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  XV. Naslov: Ponavljanje

  Kratki opis: Priprema za zavrni ispit

  Literatura: VRATOVI, Rimska knjievnost

  Naziv kolegija

  Grka kultura i civilizacija

  Kod

  kolegija

  FFLAB105

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2 Semestar 1. Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  30+0+0

  Status kolegija: izborni

  (B2)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  knjievnosti i Povijesti

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent -

  Kontakt sati/konzultacije: -

  E-mail adresa i broj telefona -

  Ciljevi kolegija: Upoznati studente s osnovnim pojmovima grke kulture od mikenskog

  do helenistikog razdoblja. Cilj je osvijestiti grko nasljee i naglasiti

  koliko su Grci pridonijeli europskoj kulturi.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Nakon poloenog kolegija studenti e moi:

  - iznijeti pregled grke povijesti,

  - iznijeti pregled grke filozofije,

  - iznijeti pregled grke knjievnosti,

  - analizirati grke elemente u rimskoj kulturi, a osobito u knjievnosti,

  religiji, umjetnosti i filozofiji,

  - usporeivati ivot Rimljana i Grka,

  - razlikovati reference na grku kulturu i grke autore kojih u rimskoj

  knjievnosti ima u izobilju,

  - opisati ostatke grke kulture naene na podruju Hrvatske, gdje se

  isprepliu s rimskim.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  Kolegij obuhvaa razdoblja grke povijesti, zemljopisni sadraj Grke,

  glavne odlike mikenske kulture. Studenti se upoznaju s grkim stilom

  mailto:[email protected]

 • plana (ukratko):

  odijevanja, uvjetima ivota jednog Grka, s grkom religijom, grkim

  bogovima i svetkovinama. Pregled grke filozofije. Posebna pozornost

  dat e se pregledu grke knjievnosti od Homera do helenistikog

  doba, obrazovanju u antikoj Grkoj te pregledu znanosti, umjetnosti,

  ekonomije i kolonizacije.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Polagati pismeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski rad praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanost u

  nastavi

  30 1 Max 10%

  Samostalni zadatci i

  priprema za

  predavanje

  15 0.5 Max 20%

  Zavrni ispit 15 0.5 Min 70%

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i priprema za predavanje ocjenjuju se na sljedei nain:

  manje od 50% rijeenih zadataka = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4%ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Zavrni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 14%ocjene

  od 61% do 70% = do 28% ocjene

  od 71% do 80% = do 42% ocjene

  od 81% do 90% = do 56% ocjene

  od 91% do 100% = do 70% ocjene

 • Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - - KALIN, Boris, Povijest filozofije, kolska knjiga, Zagreb, 1996. (str. 76.-111.)

  - - LISIAR, Petar, Grci i Rimljani, kolska knjiga, Zagreb, 1971. (str. 58.-87., 135.-144., 188.-199.)

  - - MUSI, August, Nacrt grkih i rimskih starina, Ex libris, Zagreb, 2002. (dio o Grkoj, str. 60.-95.)

  - - EPI, Milan, Pregled grke knjievnosti - od najstarijeg vremena do konca drugog stoljea poslije Isusa, Nakladom Kralj.Hrv.-Slav.-

  Dalm. zemaljske vlade, Zagreb, 1908. (87 str.)

  Dopunska

  literatura:

  - - LESKY, Albi, Povijest grke knjievnosti, Golden marketing, Zagreb 2001. (poglavlja o Tukididu: 449.-456., Kalimahu, Teokritu i

  Apoloniju: 685.-719.)

  - - BOARDMAN, J., GRIFFIN J., MURRAY, O., The Oxford History of Greece & the Hellenistic World, Oxford University Press, Oxford,

  New York, 1988.

  - - DURANDO, Furio, Drevna Grka, Mozaik knjiga, Zagreb, 1999. - - FLACELIRE, Robert, Grka u doba Perikla, Naprijed, Zagreb.

  1979.

  - - FRIEDEL, Egon, Povijest grke kulture, Antibarbarus, Zagreb, 2001. - JURI, Ante, Grka: od mitova do antikih spomenika, Andromeda,

  Rijeka, 2001. (obavezna poglavlja: Zemljopisni prikaz Grke: 11.-

  20.; od Egejske kulture do Rimskog razdoblja, 24.-51.; Povijest,

  54.-66.; Drama, 121.-126.; Kreta i Mikena, 139.-152., 172.-204.;

  Atena, 219.-242., 252.-267., 276.-311.; Delfi, 324.-358.;

  Epidaur, 372.-387.; Korint, 397.-413.; Olimpija, 424.-453.;

  Sparta i Sounion, 468.-483.)

  - - SIRONI, Milivoj, Rasprave o helenskoj knjievnosti, Matica hrvatska, Zagreb, 1995.

  - - STRUVE, V.V., KALISTOV, D. P., Stara Grka, Veselin Maslea, Sarajevo, 1969.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Pohaanje nastave:

  Pohaanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije

  potrebno opravdati. Da bi se pristupilo zavrnom ispitu, potrebno je

  prethodno iz svakog segmenta ostvariti minimalan broj bodova

  (ukupno 20%), stoga je i pohaanje nastave u konanici vano u zbroju

  bodova.

  Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Izvori neolitsko i rano bronano doba

  Kratki opis: Razdoblja grke povijesti, njezin zemljopisni poloaj, glavni centri.

  Literatura: LISIAR, Grci i Rimljani

 • II. Naslov: Egeida u drugom tisuljeu

  Kratki opis: Kreta u doba minojskih palaa, Helada, dorska seoba i razmjetaj

  Grka.

  Literatura: LISIAR, Grci i Rimljani

  III. Naslov: Razvitak drutva u grkom polisu

  Kratki opis: to odreuje polis i razlike izmeu polisa

  Literatura: LISIAR, Grci i Rimljani

  IV. Naslov: Grko-perzijski ratovi i peloponeski ratovi

  Kratki opis: Kratki prikaz grko-perzijskih i peloponeskih ratova

  Literatura: LISIAR, Grci i Rimljani

  V. Naslov: Makedonija

  Kratki opis: Filip II. Aleksandar Veliki. Helenistike drave i kultura.

  Literatura: LISIAR, Grci i Rimljani

  VI. Naslov: Grka mitologija

  Kratki opis: Nabraja se 12 glavnih boanstava s njihovim obiljejima

  Literatura: MUSI, Nacrt grkih i rimskih starina

  VII. Naslov: Kozmoloko razdoblje grke filozofije

  Kratki opis: Miletska, pitagorejska, elejska kola. Heraklit. Atomisti.

  Literatura: KALIN, Povijest filozofije

  VIII. Naslov: Antropoloko razdoblje grke filozofije

  Kratki opis: Sofisti. Sokrat. Kirenska i kinika kola.

  Literatura: KALIN, Povijest filozofije

  IX. Naslov: Ontoloko razdoblje grke filozofije

  Kratki opis: Platon i Aristotel.

  Literatura: KALIN, Povijest filozofije

  X. Naslov: Demosten

  Kratki opis: Demostenov ivot.

  Literatura: EPI, Pregled grke knjievnosti

  XI. Naslov: Prva perioda grke knjievnosti

  Kratki opis: Grki jezik i poetci epskog i lirskog pjesnitva.

  Literatura: LESKY, Povijest grke knjievnosti, EPI, Pregled grke

  knjievnosti

  XII. Naslov: Druga perioda grke knjievnosti - epsko pjesnitvo

  Kratki opis: Heroiki ep - Ilijada i Odiseja. Homer. Religiozno-didaktiki ep.

  Literatura: LESKY, Povijest grke knjievnosti, EPI, Pregled grke

  knjievnosti

  XIII. Naslov: Druga perioda grke knjievnosti - lirsko pjesnitvo

  Kratki opis: Elegija. Jampska poezija. Popijevka. Korska lirika. Ditiramb.

  Literatura: LESKY, Povijest grke knjievnosti, EPI, Pregled grke

  knjievnosti

  XIV. Naslov: Trea perioda grke knjievnosti

  Kratki opis: Trajanje i ope karakteristike. Razvitak tragedije. Komedija. Proza.

  Literatura: LESKY, Povijest grke knjievnosti, EPI, Pregled grke

  knjievnosti

  XV. Naslov: etvrta perioda grke knjievnosti

  Kratki opis: Ope karakteristike i dioba. Aleksandrijsko doba. Rimsko doba.

  Literatura: LESKY, Povijest grke knjievnosti, EPI, Pregled grke

  knjievnosti

 • Naziv kolegija Engleski jezik 1

  Kod

  kolegija

  FFZA

  B101

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2 Semestar 1. Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+15+0

  Status kolegija: izborni

  (D)

  Preduvjeti: - Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti 1. godine nastavnikih

  studija koji ne studiraju Engleski

  jezik i knjievnost

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr.sc. Ivona etka ili, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent -

  Kontakt sati/konzultacije: -

  E-mail adresa i broj telefona -

  Ciljevi kolegija:

  Ciljevi navedenog kolegija su:

  - osposobiti studente za samostalno praenje i razumijevanje pisanog i

  govornog engleskog jezika,

  - pouiti studente pravilnom koritenju gramatikih konstrukcija

  engleskog jezika,

  - potaknuti studente na samostalno istraivanje i obogaivanje rjenika

  itanjem i prevoenjem razliitih vrsta tekstova na engleskom i

  hrvatskom jeziku vezanim za struku.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Nakon odsluanog kolegija, studenti e moi/znati:

  - prepoznati i pravilno koristiti odreene gramatike konstrukcije

  engleskog jezika,

  - samostalno itati i prevoditi razliite strune tekstove na engleskom

  jeziku,

  - pisati razne vrste pisanih zadataka (poslovna i privatna pisma, zamolba,

  zahtjev, prijava na natjeaj, prijava na posao, itd),

  - obogatiti rjenik itanjem i prevoenjem razliitih vrsta tekstova.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Gramatike vjebe u kombinaciji s vjebama itanja i prevoenja

  tekstova izvan struke kao i strunih tekstova. Predavanja se kombiniraju s

  komunikativnim pristupom u nastavi - potrebno je aktivno sudjelovanje

  u raspravama i grupnom radu. Koritenje audio/video/web-materijala.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - Napisati seminarski rad i izloiti ga. - Pisati domae zadae.

  mailto:[email protected]

 • - Pisati kolokvije. - Pisati test.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanost u

  nastavi, aktivnost i

  priprema za

  predavanja

  30 1 20%

  Kolokviji (2) ili

  zavrni pismeni ispit

  30 1 80%

  Dodatna pojanjenja:

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  Studenti prikupljaju bodove tijekom nastave putem kratkih provjera i sudjelovanjem u

  nastavi. Za ovu komponentu studenti e dobiti postotak (0-20%) proporcionalno zbroju

  osvojenih bodova.

  Kolokviji se ocjenjuju na sljedei nain (svaki kolokvij nosi 40% ukupne ocjene)

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 8% ocjene

  od 61% do 70% = do 16% ocjene

  od 71% do 80% = do 24% ocjene

  od 81% do 90% = do 32% ocjene

  od 91% do 100% = do 40% ocjene

  Zavrni pismeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 16% ocjene

  od 61% do 70% = do 32% ocjene

  od 71% do 80% = do 48% ocjene

  od 81% do 90% = do 64% ocjene

  od 91% do 100% = do 80% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - HASTINGS, B., MCKINLAY, S., Success intermediate, Student's

  book, Pearson Education Limited, Harlow, 2007. (str. 6.-67.)

  - HASTINGS, B., MCKINLAY, S., Success intermediate, Workbook,

  Pearson Education Limited, Harlow, 2007. (str. 8.-61.)

  Dopunska

  literatura:

  -

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Pohaanje nastave:

  Studenti moraju pohaati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavnom

  procesu. Toleriraju se 3 izostanka.

 • Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Simple present tense, text: An identity card o fan English language

  Kratki opis: Obino sadanje vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  II. Naslov: Present continuous tense, Simple present tense vs. Present continuous

  tense

  Kratki opis: Sadanje trajno vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta.

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  III. Naslov: Simple past tense, text: Povratak u kolske klupe

  Kratki opis: Prolo zavreno vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  IV. Naslov: Past continuous tense, Simple past tense vs. Past continuous tense

  Kratki opis: Prolo trajno vrijeme, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  V. Naslov: Present perfect tense; text: Tea

  Kratki opis: Perfekt sadanji, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  VI. Naslov: Present perfect continuous tense, Present perfect tense vs. Present

  perfect continuous tense, Simple past tense vs. Present perfect tense

  Kratki opis: Perfekt sadanji, Perfekt sadanji trajni, tvorba, uporaba,

  usporedba

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  VII. Naslov: Past perfect tense; text: Britanski i ameriki engleski

  Kratki opis: Pluskvamperfekt, tvorba, uporaba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  VIII. Naslov: Past perfect continuous tense; Past perfect tense vs. Past perfect

  continuous tense; Simple past tense vs. Past perfect tense

  Kratki opis: Pluskvam perfekt, Pluskvamperfeklt trajni, tvorba, uporaba,

  usporedba

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  IX. Naslov: Simple future tense; Going to future form; Simple present tense and

  Present continuous tense for the future; text: Bristol

  Kratki opis: Obino budue vrijeme, Going to oblik, Obino sdanje vrijeme i

  ''Sadanje trajno vrijeme'' za budunost, tvorba, uporaba, usporedba, prijevod

  teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

 • X. Naslov: Prvi kolokvij

  Kratki opis: Provjera znanja

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XI. Naslov: Future continuous tense; Future perfect tense; text: Thanksgiving day

  Kratki opis: Budue trajno vrijeme, Budue zavreno vrijeme, tvorba, uporaba,

  usporedba, prijevod teksta

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XII. Naslov: Conditional sentences: zero type, first type; writing exercise: formal

  vs. Informal letter

  Kratki opis: Pogodbene reenice: Nulti & Prvi tip, vjebe pisanja: formalno i

  neformalno pismo

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XIII. Naslov: Conditional sentences: second type, third type; writing exercise: a

  description

  Kratki opis: Pogodbene reenice: Drugi i Trei tip, vjeba pisanja: Opisivanje

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XIV. Naslov: Making questions: Yes/No questions; Wh-questions

  Kratki opis: Postavljanje pitanja: Da/Ne pitanja, Pitanja sa WH-rijeima

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  XV. Naslov: Revision: Tenses, conditional sentences, questions

  Kratki opis: Ponavljanje: gl.vremena, pogodbene reenice, pitanja

  Literatura: HASTINGS - MCKINLAY, Success intermediate, Student's book

  and Workbook

  Naziv kolegija Njemaki jezik 1 Kod

  kolegija FFZAB102

  Studijski program

  Ciklus Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  2

  Semestar

  1.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  0+30+0

  Status kolegija: izborni

  (D) Preduvjeti:

  student

  ima

  predznanje

  njemakog

  jezika na

  razini

  A1/A2

  ZEROJ-a

  Usporedni uvjeti: nema ih

  Pristup kolegiju:

  studenti 1. semestra

  dvopredmetnih studija koji imaju

  predznanje njemakog jezika, a ne

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

 • studiraju Njemaki jezik i

  knjievnost

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Senka Marini, izv. prof.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Magdalena Ramljak, v.asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Cilj kolegija je produbljivanje znanja steenog u dosadanjem

  obrazovanju s naglaskom na sve etiri jezine vjetine: itanje, pisanje,

  prianje i sluanje. Studenti se osposobljavaju za razumijevanje i

  interpretaciju tekstova koji se bave temama iz njihove svakodnevice,

  ali i tekstovima koji obrauju tematiku njihovog studija.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Razvijanje komunikacijske kompetencije na razini A2/B1 prema

  Zajednikom europskom referentnom okviru za jezike kako bi se

  studenti mogli sporazumjeti u svakodnevnim situacijama u zemljama

  njemakog govornog podruja, kako bi mogli razumjeti i razmijeniti

  informacije o poznatim i uobiajenim stvarima (o sebi, obitelji, studiju,

  hobiju, poslu i sl.).

  Spoznaje o nainu ivota i kulturnim prilikama u zemljama njemakog

  govornog podruja.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Ponavljanje i dodatno uvjebavanje osnovnih gramatikih struktura u

  njemakom jeziku; ponavljanje osnovnog (ve usvojenog) vokabulara;

  razvijanje komunikacijskih vjetina (predstavljanje, pozdravljanje,

  telefonski razgovor, small talk i sl.); upoznavanje s osnovnim

  podatcima o zemljama njemakog govornog podruja (poloaj, ustroj

  drave, povijest) kao i poloaj unutar Europske unije. Razvijanje

  pismene kompetencije u njemakom jeziku (pisanje eseja na zadanu

  temu, pisanje kraih komentara, priopenja i sl.).

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava ostalo

  Studentske obveze

  Sudjelovanje u nastavi, koje ukljuuje nazonost, aktivnost i izradu

  domaih uradaka, ini 10% cjelokupnog ispita.

  Uspjeh se u svim segmentima izraava postotcima.

  Student ne moe dobiti potpis nastavnika ukoliko ne izvri jednu od

  navedenih obveza, a time gubi pravo pristupanja zavrnom ispitu.

  Nastavnik zadrava pravo osloboditi odreene studente pismenog ili

  eventualno usmenog dijela ispita.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi seminarski rad praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • Sudjelovanje na

  nastavi

  30 1 Min 10%

  Kolokviji i priprema

  za kontinuiranu

  provjeru znanja

  ILI*

  Zavrni pismeni ispit

  15 0,5 Max 40%

  Zavrni usmeni ispit 15 0,5 Min 50%

  Dodatna pojanjenja:

  Da bi se pristupilo zavrnom ispitu studenti su prethodno duni (tijekom nastave) ostvariti

  minimalan broj bodova (ukupno 20%). Tijekom semestra piu se dva kolokvija. U konanu

  ocjenu ulaze rezultati kolokvija, zavrnog ispita, i angairanost tijekom nastave.

  *U ovom primjeru kolokviji su alternativa zavrnom pismenom ispitu, tako da u konaan

  zbroj ulaze ili kolokviji ili zavrni pismeni ispit, a ne oboje.

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Kolokviji se ocjenjuju na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Zavrni usmeni ispit ocjenjuje se na sljedei nain

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 10% ocjene

  od 61% do 70% = do 20% ocjene

  od 71% do 80% = do 30% ocjene

  od 81% do 90% = do 40% ocjene

  od 91% do 100% = do 50% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 90 100% 5 (izvrstan)

  B = 80 89,9% 4 (vrlo dobar)

  C = 70 79,9% 3 (dobar)

  D = 60 69,9% 2 (dovoljan)

  E = 50 59,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - GAIDOSCH, U., MLLER, C., Zur Orientierung. Ismaning: Hueber

  Verlag, 2010.

  - HERING, A., MATUSSEK, M., Geschftskommunikation, Screiben

  und Telefonieren. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2003.

  - KUHNE, Berthold, Grundwissen Deutschland, kurze Texte und

  bungen. Mnchen: Iudicium Verlag, 2003. (odabrani tekstovi)

  - Struni materijali i aktualni tekstovi iz njemakih tiskovina i s

  interneta.

  Dopunska - DREYER-SCHMITT, Lehr-und bungsbuch der deutschen

 • literatura: Grammatik, Mnchen: Hueber Verlag, 2007.

  - JAKI HURM, Hrvatsko-njemaki rjenik, kolska knjiga,

  Zagreb, 2004.

  - JAKI HURM, Njemako-hrvatski rjenik, kolska knjiga, Zagreb,

  2004.

  Dodatne

  informacije o

  kolegiju

  Studenti se upuuju na odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj

  nastavne

  cjeline

  TEME I LITERATURA

  I. Naslov: Upoznavanje s programom kolegija. Mali kviz o Njemakoj, Austriji i

  vicarskoj.

  Kratki opis: Upoznavanje s metodama uenja stranog jezika. Utvrivanje

  studentskih obveza u okviru kolegija. Uspostavljanje kontakta, izraavanje

  miljenja i iskustava na njemakom jeziku. Ponavljanje osnova njemake

  gramatike.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  II. Naslov: Upoznavanje i predstavljanje sebe i drugih. Intervju.

  Kratki opis: Analiza teksta i razgovor u skupinama. Razumijevanje i voenje

  razgovora. Predstavljanje sebe i drugih osoba. Dijalozi iz svakodnevice.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature.

  III. Naslov: Moj dan i moj radni tjedan

  Kratki opis: Razumijevanje i voenje razgovora. Predstavljanje sebe i drugih

  osoba. Dijalozi iz svakodnevice.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  IV. Naslov: 1. zadaa (15 minuta); Gradovi i pokrajine Njemake

  Kratki opis: Njemaka: povijest, geografija, politiki sustav, dravni simboli.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  V. Naslov: Gradovi i pokrajine Austrije i vicarske

  Kratki opis: Austrija i vicarska: povijest, geografija, politiki sustav, dravni

  simboli.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  VI. Naslov: ovjek i drutvo

  Kratki opis: ovjek i drutvo. Izraavanje elja, davanje savjeta, prihvaanje i

  odbijanje prijedloga.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  VII. Naslov: 2. zadaa (15 minuta); itanje i razgovor na zadanu temu

  Kratki opis: Pismena zadaa iz do sada obraenog gradiva.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  VIII. Naslov: Poslovna komunikacija

  Kratki opis: Osnove i pravila poslovnog komuniciranja. Vokabular vezan za

  pisane i elektronske medije, usmenu i pismenu komunikaciju.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  IX. Naslov: Moj grad i drava

  Kratki opis: Predstavljanje svoga grada i znamenitosti jednog grada i drave.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

 • X. Naslov: 3. zadaa (25 minuta); Europska unija

  Kratki opis: Osnovni podatci vezani za Europsku uniju.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XI. Naslov: Umjetnost zemalja njemakog govornog podruja

  Kratki opis: Vanije osobe iz povijesti umjetnosti zemalja njemakog

  govornog podruja.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XII. Naslov: Rad na tekstu, pismeno izraavanje

  Kratki opis: Razumijevanje itanja i pismeno izraavanje na razini A2/B1.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XIII. Naslov: Razumijevanje sluanja i usmeno izraavanje

  Kratki opis: Razumijevanje sluanja i usmeno izraavanje na razini A2/B1.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XIV. Naslov: 4. zadaa (20 minuta): Ljudi u Njemakoj (Austriji i vicarskoj)

  Kratki opis: Zemlja s puno lica, specijaliteti, obitelj, kolstvo.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  XV. Naslov: Ponavljanje i priprema za pismeni i usmeni ispit

  Kratki opis: Ponavljanje do sada usvojenih znanja; predispit.

  Literatura: odabrana poglavlja iz obvezne literature

  Naziv kolegija Latinski jezik 2 Kod

  kolegija

  FFLAB206

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  6

  Semestar

  2.

  Broj sati po

  semestru

  (p+v+s)

  30+30+0

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: poloen

  kolegij

  Latinski

  jezik 1

  Usporedni

  uvjeti:

  -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i

  rimske knjievnosti

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostoji, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Temeljito poznavanje glagolskog sustava latinskog jezika.

  Osposobljavanje studenata za samostalnije snalaenje na latinskom

  tekstu. Poveanje kapaciteta i kvalitete prevoenja s latinskog na

  hrvatski jezik. Stvaranje temelja za sloenije analize sintaktikih i

  stilskih struktura na viim godinama studija.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Student e moi:

  - napraviti morfoloku analizu rijei,

  - analizirati i pojasniti konjugacijski sustav latinskog jezika,

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • - prepoznati, tvoriti i koristiti glagolske oblike (vremena, naine,

  imena),

  - samostalno prevoditi laki tekst na latinskom jeziku,

  - definirati verba anomala,

  - usporediti glagolska imena hrvatskog i latinskog jezika.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  plana (ukratko):

  Utvrivanje i proirivanje znanja o morfologiji glagola (tvorba

  glagolskih oblika, upotreba vremena i naina, osobitosti glagolskih

  imena) u latinskom jeziku klasinog perioda, usporedno s radom na

  odabranim, manje zahtjevnim tekstovima Cezara i Livija (uvjebavanje

  prijevodnih strategija te gramatika analiza teksta s posebnim

  naglaskom na gore spomenute gramatike segmente).

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Pisati tjedne zadae. - - Pisati kolokvije. - - Polagati pismeni ispit. - - Polagati usmeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera

  znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI

  (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-

  u

  UDIO U OCJENI

  Angairanost tijekom

  nastave

  60 2 Max 10%

  Samostalni zadatci i

  tjedne zadae

  45 1.5 Max 20%

  Kolokviji i priprema

  za kontinuiranu

  provjeru znanja

  45 1.5 Max 40%

  Zavrni pismeni ispit 45* 1.5* Max 40%*

  Zavrni usmeni ispit 30 1 Max 30%

  Dodatna pojanjenja:

  *Student moe pismeni dio ispita polagati preko dvaju kolokvija ili integralno na zavrnom

  pismenom ispitu.

  Tijekom nastave analiziraju se tjedne zadae studenata.

  Usmeni dio ispita podrazumijeva sadraj pismenog dijela ispita (praktina primjena znanja iz

  gramatike) te opirnije poznavanje teorije i gramatikih pravila.

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

 • od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Samostalni zadatci i tjedne zadae ocjenjuju se na sljedei nain:

  manje od 50% rijeenih zadaa = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 4% ocjene

  od 61% do 70% = do 8% ocjene

  od 71% do 80% = do 12% ocjene

  od 81% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 100% = do 20% ocjene

  Kolokviji (ili zavrni pismeni ispit) ocjenjuju se na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 85% do 87% = do 8% ocjene

  od 88% do 90% = do 16% ocjene

  od 91% do 93% = do 24% ocjene

  od 94% do 96% = do 32% ocjene

  od 97% do 100% = do 40% ocjene

  Zavrni usmeni ispit se ocjenjuje na sljedei nain:

  manje od 50% tonih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konana se ocjena dobiva na sljedei nain:

  A = 89 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAU, P., Elementa Latina, kolska

  knjiga, Zagreb, 1995. (str. 13.-21., 121.-152.)

  - GORTAN, V., GORSKI, O., PAU, P., Latinska gramatika, XII.

  izdanje, kolska knjiga, Zagreb, 2005. (str. 78.-148.)

  - KNEZOVI, Pavao, Li La Disco 1, Zagreb, kolska knjiga, 2001.,

  (str.70.-153.)

  Dopunska

  literatura:

  - Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)

  - Cezar, De bello Gallico,

  >>http://www.thelatinlibrary.com/caes.html>http://www.thelatinlibrary.com/liv.html

 • Kratki opis: Nastavci ind. imperfekta akt. Prezent i imperfekt glagola na io.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  II. Naslov: Futur 1. akt.

  Kratki opis: Tvorba i nastavci futura 1. akt.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  III. Naslov: Ind. perfekta akt.

  Kratki opis: Tvorba perfektne osnove. Nastavci za ind. perfekta akt.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  IV. Naslov: Ind. pluskvamperfekta akt. I futur 2. akt.

  Kratki opis: Tvorba i nastavci ind. pluskvamperfekta akt. i futura 2. akt.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  V. Naslov: Imperativ 1. i 2.

  Kratki opis: Tvorba i znaenje imperativa 1. i 2. za sve konjugacije.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  VI. Naslov: Glagol esse i njegove sloenice

  Kratki opis: Tvorba oblika glagola esse te tvorba i znaenje njegovih sloenica.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  VII. Naslov: Ind. prezenta pas. Ind. imperfekta i futur 1. pas.

  Kratki opis: Tvorba i nastavci prezenta pas., ind. imperfekta i futura 1. pas.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  VIII. Naslov: Ind. perfekta, pluskvamperfekta i futur 2. pas.

  Kratki opis: Tvorba participske osnove i njezinih pasivnih vremena.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  IX. Naslov: Konjunktiv prezenta i imperfekta akt.

  Kratki opis: Tvorba, nastavci i znaenje konjunktiva prezenta i imperfekta akt.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  X. Naslov: Konjunktiv perfekta i pluskvamperfekta akt.

  Kratki opis: Tvorba, nastavci i znaenje konjunktiva perfekta i

  pluskvamperfekta akt.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XI. Naslov: Konjunktivni oblici u pasivu

  Kratki opis: Tvorba, nastavci i znaenje konj. prezenta, imperfekta, perfekta i

  pluskv.p. pas.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XII. Naslov: Participi i Infinitivi

  Kratki opis: Podjela, tvorba, deklinacija i znaenje participa i infinitiva

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

 • XIII. Naslov: Verba deponentia i semideponentia

  Kratki opis: Tvorba vremena i karakteristike deponentnih i semideponentnih

  glagola.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XIV. Naslov: Osobitosti u rodu i oblicima imenica

  Kratki opis: Izuzetci u rodu i deklinacijama.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  XV.

  Naslov: Verba anomala

  Kratki opis: Nepravilni glagoli u latinskom jeziku.

  Literatura: GORTAN GORSKI PAU, Elementa Latina; Latinska

  gramatika.

  Naziv kolegija Uvod u studij latinskog jezika 2 Kod

  kolegija

  FFLAB207

  Studijski program

  Ciklus

  Preddiplomski sveuilini studij

  Godina

  studija

  I.

  ECTS vrijednost

  boda:

  3

  Semestar

  2.

  Broj sati

  po

  semestru

  (p+v+s)

  15+0+15

  Status kolegija: obvezni

  (A)

  Preduvjeti: poloen

  kolegij

  Uvod u

  studij

  latinskog

  jezika 1

  Usporedni uvjeti: -

  Pristup kolegiju: studenti Latinskog jezika i rimske

  knjievnosti

  Vrijeme

  odravanja

  nastave:

  prema

  rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik: dr. sc. Luciana Boban, doc.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona: [email protected]

  Asistent Jelena Ostoji, asist.

  Kontakt sati/konzultacije: prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona [email protected]

  Ciljevi kolegija:

  Upoznavanje osnovnih injenica i dogaaja iz rimske povijesti.

  Prepoznavanje uzrono-posljedinih veza izmeu povijesnih dogaaja i

  razvoja rimske kulture i knjievnosti.

  Ishodi uenja

  (ope i specifine

  kompetencije):

  Student e moi:

  - utvrditi kronoloki tijek rimske povijesti kao dio tijeka ope svjetske

  povijesti,

  - utvrditi kronoloki tijek rimske povijesti kao jedinstvene cjeline,

  - definirati i analizirati utjecaj rimske povijesti na povijest naeg

  naroda.

  Sadraj

  silabusa/izvedbenog

  Legenda i znanost o Rimu, kljuni dogaaji rimske povijesti, kljune

  osobe rimske povijesti, kronologija rimskih careva, pad Zapadnog

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • plana (ukratko): Rimskog Carstva.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  predavanja vjebe seminari samostalni

  zadatci

  konzultacije mentorski rad terenska

  nastava

  ostalo

  Napomene: -

  Studentske obveze - - Pohaati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu. - - Napisati seminarski rad i izloiti ga.

  - Polagati pismeni ispit.

  Praenje i

  ocjenjivanje

  studenta

  (oznaiti masnim

  tiskom)

  pohaanje

  nastave

  aktivnosti u

  nastavi

  seminarski

  rad

  praktini rad

  usmeni ispit pismeni ispit

  kontinuirana

  provjera znanja

  esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

  OBVEZE

  STUDENTA

  SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI

  Angairanosti

  tijekom nastave

  30 1 Max 10%

  Seminarski rad

  (pismeni i usmeni)

  30 1 Max 30%

  Zavrni pismeni ispit 30 1 Max 60%

  Dodatna pojanjenja:

  Aktivno sudjelovanje studenta na predavanjima potaknuto je pravovremenom podjelom tema

  seminarskih radova i termina za izlaganje seminarskog rada.

  Seminarski rad student pie pod metorstvom nositelja kolegija, a izlae pred asistentom i

  ostalim studentima.

  Uspjeno napisan i obranjen seminarski rad uvjet je za izlazak na zavrni pismeni ispit.

  Angairanost u nastavi ocjenjuje se na sljedei nain:

  manje od 80% dolazaka = 0% ocjene

  od 81% do 84% = do 2% ocjene

  od 85% do 88% = do 4% ocjene

  od 89% do 92% = do 6% ocjene

  od 93% do 96% = do 8% ocjene

  od 97% do 100% = do 10% ocjene

  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  3% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  6% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uoeni vei nedostatci na sadrajnom planu.

  9% = Rad zadovoljava formalno i sadrajno, ali su uoene vee gramatike i pravopisne

  pogreke.

  12% = Rad zadovoljava formalno i sadrajno, ali su uoene manje gramatike i pravopisne

  pogreke.

  15% = Rad je iscrpan, gramatiki i pravopisno toan.

  Izlaganje seminarskoga rada

  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

 • 3% = Rad je proitan.

  6% = Rad je djelomino proitan i nepripremljen.

  9% = Rad nije proitan, ali s