OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST ... - lsz-lira Dodatak 2 – Statistiؤچke tablice ... Hrvatska

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST ... - lsz-lira Dodatak 2 – Statistiؤچke tablice...

 • Republika Hrvatska

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

  OPERATIVNI PROGRAM

  REGIONALNA KONKURENTNOST

  2007.-2013.

  rujan 2013.

 • Strana 2 / 136

  Sadržaj

  UVOD ............................................................................................... 6

  POGLAVLJE 1: ANALIZA ......................................................................... 8 1.1. Osnovna i SWOT analiza ........................................................................ 8 1.2. Pouke iz prethodno provedenih intervencija EU-a ...................................... 47

  POGLAVLJE 2: STRATEGIJA ................................................................... 50 2.1. Opći cilj Operativnog programa ............................................................. 50 2.2. Specifični ciljevi ............................................................................... 51 2.3. Određivanje prioritetnih osi ................................................................. 53 2.4. Usklađivanje s nacionalnom i politikama EU.............................................. 57 2.5. Ex-ante evaluacija ............................................................................. 66 2.6. Procjena značajnog utjecaja na okoliš (PZUO) ........................................... 68 2.7. Proces suradnje ................................................................................ 70 2.8. Horizontalne teme ............................................................................. 71

  POGLAVLJE 3: PRIORITETNE OSI ............................................................. 75 3.1. Prioritetna os 1: Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje

  atraktivnosti regija ............................................................................ 75 3.2. Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva ................... 80 3.3. Prioritetna os 3: Tehnička pomoć .......................................................... 90 3.4. Komplementarnost i razgraničenje ........................................................ 95

  POGLAVLJE 4: PROVEDBA ................................................................... 101 4.1. Upravljanje .................................................................................... 101 4.2. Nadzor i evaluacija ........................................................................... 104 4.3. Financijski tokovi ............................................................................. 107 4.4. Informiranje i oglašavanje .................................................................. 108 4.5. Sustav za upravljanje informacijama (MIS) .............................................. 109 4.6. Usklađenost s pravilima o državnim potporama i javnoj nabavi ..................... 110

  POGLAVLJE 5: FINANCIJSKE TABLICE ...................................................... 112 5.1. Godišnje obveze .............................................................................. 112 5.2. Ukupna dodjela financijskih sredstava ................................................... 113 5.3. Kategorizacija troškova i Lisabonska namjenska raspodjela sredstava ............ 114

  DODACI .......................................................................................... 115 Dodatak 1 – Sastav skupine za izradu nacrta OPRK-a 2007. – 2013. (konačni nacrt

  2007.-2013.) ......................................................................... 115 Dodatak 2 – Statističke tablice ................................................................... 117 Dodatak 3 – Usklađivanje hrvatskih strategija i operativnih aktivnosti OPRK-a 2007 –

  2013.................................................................................... 132 Dodatak 4 – Kvantifikacija trenutne situacije u hrvatskom gospodarstvu korištenjem

  strukturnih indikatora .............................................................. 134 Dodatak 5 – Sektorske smjernice ................................................................ 135 Dodatak 6 – Financijski tokovi .................................................................... 136

 • Strana 3 / 136

  Popis kratica

  ARR Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

  BDP

  BDV

  BICRO

  Bruto domaći proizvod

  Bruto dodana vrijednost

  BICRO - Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske

  CARDS

  CEDB

  CSG

  DSP

  DZIV

  DZS

  EBRD

  EIB

  EK

  EPO

  ERA

  EFRR

  ESDP

  ESF

  EU

  FINA

  HAMAG INVEST

  HGK

  HIT

  HNB

  HRST

  IFI

  IGK

  IKT

  ILO

  I&R

  IPA

  IPA OPRK

  IPC

  IRCRO

  ISU

  IT

  Program pomoći Zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju (Community

  Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation)

  Razvojna banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank)

  Strateške smjernice Zajednice (Community Strategic Guidelines)

  Decentralizirani sustav provedbe

  Državni zavod za intelektualno vlasništvo

  Državni zavod za statistiku

  Europska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and

  Development)

  Europska investicijska banka

  Europska komisija

  Europski ured za patente (European Patent Office)

  Europski istraživački prostor (European Research Area)

  Europski fond za regionalni razvoj

  Razvojni projekt za sektor obrazovanja

  Europski socijalni fond

  Europska unija

  Hrvatska financijska agencija

  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije

  Hrvatska gospodarska komora

  Hrvatski institut za tehnologiju

  Hrvatska narodna banka

  Ljudski potencijali u znanosti i tehnologiji (Human Resources in Science and

  Technology)

  Međunarodni financijski instrumenti (International Funding Instruments)

  Indeks globalne konkurentnosti

  Informacijsko-komunikacijske tehnologije

  Međunarodna radnička organizacija (International Labour Organization)

  Istraživanje i razvoj

  Instrument pretpristupne pomoći (Instrument for Pre-Accession Assistance)

  IPA IIIc Operativni program Regionalna konkurentnost 1. siječnja 2007.-30. lipnja

  2013.

  Indeks potrošačkih cijena

  Program I&R usmjeren na male i srednje tvrtke

  Izravna strana ulaganja

  Informacijska tehnologija

 • Strana 4 / 136

  IUS

  KT

  LLL

  MINGO

  MINPO

  MIS

  MPA

  MRRFEU

  MZOS

  MZSS

  MT

  NGO

  Europska ljestvica inovativnosti (Innovation Union Scoreboard)

  Transfer znanja

  Cjeloživotno učenje (Lifelong Learning)

  Ministarstvo gospodarstva

  Ministarstvo poduzetništva I obrta

  Sustav upravljanja informacijama

  Prijava za kapitalne projekte (Major Project Application)

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi

  Ministarstvo turizma

  Nevladina organizacija

  NSRO Nacionalni strateški referentni okvir

  NUTS Klasifikacija prostornih jedinica za statistiku (Nomenclature of Territorial Units

  for Statistics)

  OP

  OPP

  OP RLJP

  OPRK

  PGO

  PI

  PPS

  Operativni program

  Operativni program Promet

  Operativni program Razvoj ljudskih potencijala

  EFRR Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

  Program gospodarskog oporavka

  Poslovna infrastruktura

  Standardi kupovne moći (Purchasing Power Standards)

  PPI Poduzetničke potporne institucije

  PT Posredničko tijelo

  SDURF

  SRR

  UT

  UTT

  Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske

  unije

  Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske

  Upravljačko tijelo

  Ured za transfer tehnologije

  ŽRA Županijska razvojna agencija

 • Strana 5 / 136

  Popis tablica

  Tablica 1: Opća usporedba NUTS 2 regija ..................................................................... 14

  Tablica 2: Hrvatske županije (razina NUTS 3) prema indeksu razvijenosti ........................... 16

  Tablica 3: Model regionalnog indeksa konkurentnosti ..................................................... 19

  Tablica 4: Položaj regija i županija prema njihovoj konkurentnosti 2010. ........................... 20

  Tablica 5: Poduzeća prema inovacijama, aktivnosti i veličini, 2008.–2010. .......................... 26

  Tablica 6: Rastuće tvrtke u Hrvatskoj prema kriteriju razvoja novih proizvoda .................... 26

  Tablica 7: Bruto domaći izdaci za istraživanje i razvoj kao udio BDP-a ............................... 33

  Tablica 8: Smještajni kapaciteti 2010., broj kreveta, .................................................... 38

  Tablica 9: Prosječni broj noćenja po krevetima 2011., ................................................... 39

  Tablica 10: Posjeti nacionalnim parkovima ................................................................... 42

  Tablica 11: Specifični cil