OPERATIVNI MENADZMENT

 • Author
  dubi001

 • View
  89

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AAA

Text of OPERATIVNI MENADZMENT

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  1/28

  PREDVIANJE POTRANJE

  Prof. dr. sc. eljko Turkalj

  Dr. sc. Martina Bri Ali

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  2/28

  toje predvianje?

  Svakog dana menaderi donoseodluke bez obzira to ne znaju to e sedogoditi u budunosti:

  naruuju zalihe bez znanja kakva e biti prodaja,

  kupuju novu opremu uprkos neizvjesntosti potranje zaproizvodom,

  investiraju sredstva u nove objekte bez znanja o buduoj dobitipoduzea

  Izrada dobrih prognoza budunosti svrha je predvianja i glavniinput za planiranjeDobre prognoze su kljuni dio efikasnih proizvodnih i uslunihoperacija.Predvianje je umjetnost, ali i znanost o predvianju buduihdogaaja.

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  3/28

  Predvianje moe biti:

  primjena POVIJESNIH PODATAKA i njihovo projektiranje u

  budunost koristei neki matematiki model,

  SUBJEKTIVNA procjena ili INTUITIVNA pretpostavka,

  KOMBINACIJA metoda.

  Nema univerzalnog prognostikog modela koji bi vrijedio za sve.

  ono to najbolje funkcionira u jednoj industriji, u jednimokolnostima, moe napraviti potpuni kaos u drugoj industriji

  Postoje OGRANIENJA u vezi sa oekivanjima od prognoza:

  one su rijetko, ili nikada perfektne;

  one su skupe i vremenski zahtjevne.Niti jedno ozbiljno poduzee ne moe poslovati po principu to bude,a onda se izvlaiti iz situacije EFEKTIVNO PLANIRANJE (ikratkorono i dugorono) ovisi o predvianju potranje za proizvodimai/ili uslugama s kojima odreeno poduzee opskrbljuje trite.

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  4/28

  KRATKORONEPROGNOZE

  razdoblje od maksimalnogodinu dananajeesu krae od 3 mjeseca

  planiranje nabavke materijala vremensko planiranje poslova planiranje zapoljavanja

  pridruivanje poslova planiranje razine proizvodnje

  SREDNJORONEPROGNOZE

  razdoblje od 3 mjeseca do3 godine

  plan prodaje i marketinkihaktivnosti

  planiranje proizvodnje i

  budeta financijski planovi analiza razliitih operativnih

  planova

  DUGORONEPROGNOZE

  razdoblje od vie od 3godine unaprijed

  razvoj novog proizvoda kapitalne investicije

  otvaranje ili proirenjelokacije istraivanje i razvoj

  Predvianja, a tako kasnije i planovi, KATEGORIZIRAJU se premaVREMENSKOM HORIZONTU za koji se vriprognoza. Openitopostoje3 kategorije:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  5/28

  Pretpostavljaju da eisti uzronisustav koji je postojao uprolostipostojati i ubudunosti. Zbog togapoduzeaestoradepogrekuda jednom kada implementirajuprognostikisustav vie

  ne prate grekeprognozetoje krivobuduida se prognoze moraju stalno provjeravati.

  Veina prognostikih metoda ukljuuje pretpostavku STABILNOSTISUSTAVA

  Aktualni rezultati obinose razlikuju odpredvienihvrijednosti. Budui da nismo u mogunosti predvidjeti precizno koliko e esto jedan veliki broj srodnihimbenika ometati varijable o kojima se radi, kao i postojanje sluajnosti sprijeava savrenu

  prognozu.

  Uvijek treba ostaviti prostora za greke.

  Prognoze su RIJETKO PERFEKTNE

  Grekeprognoze izmeuproizvoda unutar grupe obinoimajuponitavajuiuinak. Prilike za grupiranje proizvoda mogu se pojaviti ako se dijelovi ili sirovine koriste za vie

  proizvoda ili ako usluge traiveibroj nezavisnih izvora.

  Prognoza za GRUPU PROIZVODA tonija je nego za POJEDINIPROIZVOD

  Kratkoronaprognoza se suoavasa manje neizvjesnosti od dugoronepa se zbog toga smatra itonijom.

  TONOSTprognoze se SMANJUJE kako se POVEAVAVREMENSKORAZDOBLJE na koje se prognoza odnosi

  ZAJEDNIKE KARAKTERISTIKE METODA PROGNOZIRANJA:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  6/28

  Upuuje na razinu potrebnih pojedinosti u prognozi, koliini izvora (radna snaga,kompjutersko vrijeme, novac) koji se mogu pravdati te na razinu potrebne tonosti.

  Odrediti SVRHU prognoze (je li to prodaja, proizvodnja ili sl.) te kadae biti potrebna

  Potrebno je uzeti u obzir da tonost opada to se vremensko razdoblje produuje.

  Ustanoviti VREMENSKO RAZDOBLJE koje prognoza mora pokriti

  Izabrati METODU PROGNOZIRANJA

  Identificirati svaku pretpostavku koja je vezana uz pripremu i koritenje prognoze.

  PRIKUPITI i ANALIZIRATI prikladne podatke te PRIPREMITI

  PROGNOZU

  Ako ne, PREISPITATI metodu, pretpostavke, tonost podataka, itd.; MODIFICIRATI akoje potrebne te PRIPREMITI NOVU VERZIJU PROGNOZE.

  PROMATRATI PROGNOZU kako bi se vidjelo da li se odvija nazadovoljavajui nain.

  KORACI U PROCESU PROGNOZIRANJA POTRANJE:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  7/28

  KVALITATIVNI PRISTUP

  Nedostatak podataka Oslanjanje na intuiciju,

  emocije, iskustvoprognostiara

  Koriste se obine zapredvianje novihproizvoda, tehnologija

  KVANTITATIVNI PRISTUP

  Postojanje povijesnihpodataka

  Koriste matematikemodele

  Koriste se kada jesituacija stabilna

  U praksi, kombinacija oba pristupa obino je najefektivnija.

  Pristupi predvianju

  Postoje dva osnovna pristupa predvianju:

  KVALITATIVNI

  KVANTITATIVNI

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  8/28

  Oslanja se na miljenje kupacaili potencijalnih novih kupaca onjihovoj buduoj kupovini

  Koristi se za prognoziranjepotranje, pogotovo za novimproizvodima

  Obino budu optimasinije nego

  to kasnije potvrdi prodaja

  Trgovaki putnici daju procjeneprodaja u sljedeegprognostikog perioda smatrada su oni najblie kupcu pa timeimaju i najtonije informacije

  Zbog kompenzacijskog sustavakoji je uobiajen kod prodajnog

  osoblja zna esto doi donamjernog iskrivljavanjapodataka kako bi se postiglekompenzacijske kvote

  Ukljuuje grupu strunjaka kojine moraju biti iz jednog poduzea

  Strunjaci ne komuniciraju

  meusobno, ve jedna osobaskuplja njihova miljenja

  Miljenja koja se znatno razlikujualju se u drugi krug te sepostupak nastavlja dok se nedobije relativno stabilna prognoza

  Ukljuuje grupu starijihvrhovnih menadera

  Kombiniraju menaderskoiskustvo i kvantitativneprognoze

  Donose ZAJEDNIKOmiljenje, tj. mora se postiiKONSENZUS

  MILJENJE

  STRUNJAKA

  DELPHI

  METODA

  ISTRAIVANJETRITA

  PROGNOZAPRODAJE

  PREGLED KVALITATIVNIH METODA

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  9/28

  MODELIVREMENSKIHSERIJA

  Baziraju se na pretpostavci da jebudunost funkcija prolosti

  Gledaju to se dogaalo u jednomperiodu vremena te koriste serijupodataka iz prolosti da biprognozirali budunost

  NAIVNA METODA POMINI PROSJECI EKSPONENCIJALNO

  IZJEDNAAVANJE

  Npr. ako se eli vidjeti kakva e bitipotranja za sladoledom u ljeti 2013.godine, potrebno je uzeti podatke odljeta 2012. i 2011. godine i predvidi tipotranju za sladoledom u 2013.godini

  ASOCIJATIVNIMODELI

  Modeli koji odreuju vezuizmeu dva parametra

  REGRESIJA

  Npr. na temelj u podataka oizdacima za marketing itemperaturi okoline mogue jeprognozirati kakva e bitipotranja za sladoledom

  PREGLED KVANTITATIVNIH METODA

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  10/28

  TREND

  SEZONSKEOSCILACIJE

  CIKLUSI

  NASUMINIFAKTOR

  KOMPONENTEVREMENSKIH

  SERIJA

  METODE VREMENSKIH SERIJA

  Metode vremenskih serija zasnivaju

  se na nizu podataka koji su podjednako

  razmaknuti u vremenu dnevni, tjedni,mjesenii sl. podaci

  Predvianje vremenske serijepodataka pretpostavlja da se buduevrijednosti prognoziraju

  iskljuivona povijesnim podacimate da drugi promjenjivi, bez obzira

  koliko potencijalno vanipodacimogu biti zanemareni

  Rastavljanjem povijesnih

  podataka mogue je uoitietiri glavne komponentevremenskih serija:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  11/28

  TRENDpostupnirast ili pad potranje

  u vremenu

  SEZONSKE

  OSCILACIJEodreeni uzorci kojise ponavljaju nakon

  nekog perioda

  CIKLINOPONAANJE

  obino se primjeujesvakih nekoliko

  godina

  NASUMINI FAKTORkako i samo ime kae je

  nasumian i ne moe sepredvidjeti koliki e biti,

  ali se ukljuuje uprognostiki model

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  12/28

  Najjednostavnija metoda budui da pretpostavlja da e potranja u

  narednom periodu biti jednaka potranji u upravo proteklom periodu

  NAIVNI PRISTUP

  PRIMJER: Ako je prodaja XY

  proizvoda u prolom mjesecu iznosila

  73 jedince za sljedei mjesec

  prognozira se da e se prodati 73

  jedinice proizvoda XY.

  Ako se ostvarila prodaja od 97 jedinica

  proizvoda XY umjesto 73, za naredni

  mjesec predviamoprodaju u visini od

  97 proizvoda XY.

  tt DF 1

  gdje je:

  periodu tuprodajaostvarena

  1tperiodzaprognoza1

  t

  t

  D

  F

  Metoda ima smisla samo ako

  nema dovoljno podataka i

  predstavlja osnovu za prognozu

  ako nema drugih naina

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  13/28

  POMINI PROSJEKMetoda koja koristi srednju vrijednost podataka za nekoliko zadnjih

  perioda kako bi prognozirala buduiperiod

  Korisna je ako je moguepretpostaviti da epotranjana trituostatiprilino stabilna tijekom vremena koristi se kada je trend mali ili gauopenema.

  PRIMJER: Tromjeseni pomini

  prosjek raunase zbrajanjempotranjeza prethodna 3 mjeseca i dijeljenjem sa

  brojem perioda koji se razmatra uovom sluaju3.Sa svakim novim mjesecem, najnoviji

  mjeseni podaci se dodaju sumipodataka za prethodna 2 mjeseca, apodaci za najstariji mjesec otpadaju uvijek u obzir dolazi n najnovijih

  podataka.

  Navedenim nainom izglaujese NASUMINAKOMPONENTA predvianjaizravnavaju se kratkotrajne neregularnosti u seriji podataka.

  prosjekupomiomiuperiodabroj

  periodu tuprodajaostvarena

  1tperiodzaprognoza1

  n

  D

  F

  t

  t

  gdje je:

  n

  D

  n

  nF tt

  periodaproteklihpotranjisuma1

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  14/28

  Mjesec Potranja Mjesec Potranja

  1 46 13 54

  2 56 14 42

  3 54 15 64

  4 43 16 60

  5 57 17 70

  6 56 18 66

  7 67 19 57

  8 62 20 55

  9 50 21 52

  10 56 22 62

  11 47 23 70

  12 56 24 72

  PRIMJER:

  Sljedeipodaci dajupotranjuza nekim dobrom (u koliinskimjedinicama)koje treba biti u skladituu razdoblju od 24 mjeseca:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  15/28

  Mjesec1

  2

  3

  b Potranja

  46

  56

  54

  Prognozapominog prosjeka

  4

  5

  6

  7

  89

  10

  11

  12

  43

  57

  56

  67

  6250

  56

  47

  56

  (46+56+54)/3=52

  (56+54+43)/3=51

  (54+43+57)/3=51,33

  (43+57+56)/3=52

  (57+56+67)/3=60(56+67+62)/3=61,67

  (67+62+50)/3=59,67

  (62+50+56)/3=56

  (50+56+47)/3=51

  Na temelju podataka iz primjera ilustiran je model pominogprosjeka TROMJESENIpominiprosjek :

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  16/28

  Mjesec PotranjaPominiprosjek

  Mjesec PotranjaPominiprosjek

  1 46 - 13 54 53

  2 56 - 14 42 52,33

  3 54 - 15 64 50,67

  4 43 52 16 60 53,33

  5 57 51 17 70 55,33

  6 56 51,33 18 66 64,67

  7 67 52 19 57 65,33

  8 62 60 20 55 64,33

  9 50 61,17 21 52 59,3310 56 59,17 22 62 54,67

  11 47 56 23 70 56,33

  12 56 51 24 72 61,33

  Prognoze potranje za sve promatrane mjesece mogue je vidjeti usljedeojtablici:

  Na temelju gornjih podataka izraunajte prognozu potranje za 25.mjesec?

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  17/28

  Pomou programa POM QM for Windows izraunata je prognozapotranjeza 25. mjesec:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  18/28

  Pomouprograma POMQM for Windows izraunatoje grafikorjeenjemodelapominogprosjeka za promatrani primjer:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  19/28

  EKSPONENCIJALNO IZJEDNAAVANJE

  Jedostavna metoda koja zahtjeva vrlo malo podataka potreban je samopodatak iz prethodnog perioda, a budui da je osjetljiva na promjene upodacima ujedno je i tonijametoda.

  Osnovna formula za eksponencijalno izjednaavanje jo uvijekje vrlojednostavna i glasi:

  )( tttt FDFF 1

  perioda)prologodPrognoza-periodaprologpotranja(OstvarenaprognozaStaraprognozaNova

  ili matematiki:

  ako se preuredi, dobiva se:

  ttt FDF )( 11

  gdje je:

  )10(anjaizjednacavkonstanta

  periodu tupotranjaostvarena

  tperiodzaprognoza

  1tperiodzaprognoza1

  t

  t

  t

  D

  F

  F

  Odabir vrijednosti konstante izjednaavanja najvaniji je zadatak u traenju

  realneprognoze. U praksi se izabire interval izmeu0,1 i 0,3u ekstremnomsluajukada se stavi da je = 1, dobiva se rjeenjeod naivne prognoze.

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  20/28

  Na temelju podataka iz promatranog primjera, uz = 0,1 te uz prognoziranuvijednost za 24. mjesec u iznosu od 57,63 jedinica, potrebno je prognozirati

  potranjuza 25. mjesecpomouEKSPONENCIJALNOG IZJEDNAAVANJA

  ttt FDF )( 11

  ?

  0,1

  72

  57,63

  1

  t

  t

  t

  F

  D

  F

  )10(anjaizjednacavkonstanta

  periodu tupotranjaostvarena

  tperiodzaprognoza

  1tperiodzaprognoza1

  t

  t

  t

  D

  F

  F

  jedinica0759635710172101 ,,),(, tF

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  21/28

  Pomou programa POM QM for Windows izraunata je prognozapotranjeza 25. mjesecpomoueksponencijalnog izjednaavanja:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  22/28

  Pomouprograma POMQM for Windows izraunatoje grafikorjeenjemodela eksponencijalnog izjednaavanjaza promatrani primjer:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  23/28

  UZRONE (KAUZALNE) METODE PREDVIANJA

  Razvijaju tzv. MODEL UZROKA I POSLJEDICA izmeupotranje iostalih varijabli.

  Npr.potranjaza sladoledom moese povezati sa populacijom, srednjom

  (prosjenom) temperaturom i vremenom. Podaci se mogu prikupiti po tim

  varijablama, a analiza izvoditi tako da utvrdi valjanostpredloenogmodela.

  Najpoznatija kauzalna metoda je REGRESIJA, a najjednostavniji model

  regresije je LINEARNI TREND.

  U svrhu prorauna TRENDA koristi se tzv. METODA NAJMANJIHKVADRATA, odnosno proraunavaju se parametri a i b takvi da sumaodstupanja od te crte bude najmanja.

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  24/28

  Metoda najmanjih kvadrata daje pravu liniju koja minimizira sumu

  kvadrata vertikalnih odstupanja od linije do svake stvarne tokepromatranja.

  Linija najmanjih kvadrata opisuje se u obliku njenog y-odsjekaa =visina na kojoj linija presjeca y-os i njenog koeficijenta nagiba b.

  bxay

  nagib

  yosinaodsjecak

  y)nadjelujedacipretpostav(povarijablanezavisna

  potranjanaprocijenje

  b

  a

  x

  y

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  25/28

  Jednadbe za izraunavanje vrijednosti a i b za bilo koju liniju najmanjihkvadrata:

  22

  xnx

  yxnxyb xbya

  Linija najmanjih kvadrata izrazi se kao:

  bxay

  apromatranjtotobroj

  nagib

  yosinaodsjecak

  tivrijednos-tvrijednossrednja

  tivrijednos-tvrijednossrednjavarijablazavisna

  y)nadjelujedacipretpostav(povarijablanezavisna

  potranjanaprocijenje

  n

  b

  a

  yy

  xxy

  x

  y

  gdje je:

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  26/28

  Pomou programa POM QM for Windows uneena je potranja zadobrom po mjesecima toje potrebno za izraunavanjejednadbeza prognozu

  buduepotranjepomoumodela regresijelinearnog trenda:

  24

  1

  17842i

  iixy

  24

  1

  300i

  ix

  24

  1

  24900

  i

  ix

  24

  1

  1374i

  iy

  24

  1

  280254

  i

  iy

  512,x 2557,y

  580512244900

  255751224178422

  ,),(

  ,,

  b

  505125802557 ,,,a

  xy 58050 ,

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  27/28

  Pomou programa POM QM for Windows izraunato je rjeenjeproblemapomoumodela regresijelinearnog trenda :

 • 5/24/2018 OPERATIVNI MENADZMENT

  28/28

  Pomouprograma POMQM for Windows izraunatoje grafikorjeenjemodela regresijelinearnog trenda za promatrani primjer: