249
OPEL MERIVA Ohjekirja

Opel Meriva ohjekirjaOPEL MERIVA Ohjekirja. Johdanto ... lemme, että käännyt Opel Service Partnerin puoleen. Kaasukäyttöisten autojen huoltamiseen suosittelemme valtuutettua Opel

Embed Size (px)

Citation preview

OPEL MERIVAOhjekirja

Johdanto ........................................ 2Käyttö lyhyesti ................................ 6Avaimet, ovet ja ikkunat ............... 19Istuimet, turvajärjestelmät ............ 34Säilytys ........................................ 60Mittarit ja käyttölaitteet ................. 80Valaistus .................................... 119Ilmastointi ................................... 128Ajaminen ja käyttö ..................... 138Auton hoito ................................. 170Huolto ja ylläpito ........................ 219Tekniset tiedot ........................... 222Tietoa asiakkaalle ...................... 235Hakemisto .................................. 242

Sisältö

2 Johdanto

Johdanto

Johdanto 3

Autokohtaiset tiedotMerkitse autosi tiedot edelliselle si‐vulle helposti saataville. Nämä tiedotlöytyvät luvuista "Huolto ja kunnossa‐pito" ja "Tekniset tiedot" sekä autontyyppikilvestä.

JohdantoAutosi on edistyneen tekniikan, tur‐vallisuuden, ympäristöystävällisyy‐den ja taloudellisuuden tarkkaan har‐kittu yhdistelmä.Tästä ohjekirjasta saat kaikki tarvitta‐vat tiedot, joiden avulla ajat autollasiturvallisesti ja tehokkaasti.Opasta myös matkustajiasi käyttä‐mään auton varusteita oikein onnet‐tomuuksien ja henkilövahinkojen vält‐tämiseksi.Sinun on aina noudatettava senmaan lakeja ja määräyksiä, jossaolet. Ne voivat poiketa tämän ohjekir‐jan tiedoista.Tämän ohjekirjan tietojen jättäminenhuomiotta saattaa vaikuttaa takuunvoimassaoloon.

Jos ohjekirjassa kehotetaan otta‐maan yhteyttä korjaamoon, suositte‐lemme, että käännyt Opel ServicePartnerin puoleen. Kaasukäyttöistenautojen huoltamiseen suosittelemmevaltuutettua Opel-korjaamoa.Kaikki Opel Service Partnerit tarjoa‐vat ensiluokkaisen huollon kohtuulli‐seen hintaan. Kokeneet Opelin kou‐luttamat ammattihenkilöt työskentele‐vät Opelin erityisohjeiden mukaisesti.Kaikkia käyttöoppaita on säilytettäväautossa valmiina käyttöön.

Tämän käsikirjan käyttö● Tässä käsikirjassa selostetaan

kaikki tähän malliin saatavat lisä‐varusteet ja ominaisuudet.Joidenkin toimintojen, mukaanlukien näyttö- ja valikkotoiminnot,selostukset eivät ehkä sovelluautoosi malli- tai maakohtaistenerojen, erikoisvarusteiden tailisävarusteiden takia.

● Luvussa "Käyttö lyhyesti" esitel‐lään uuden autosi käytön pää‐kohdat.

● Ohjekirjan alussa ja yksittäisissäkappaleissa olevien sisällysluet‐teloiden avulla löydät etsimäsitiedot.

● Hakemiston avulla löydät tiedotnopeasti.

● Tässä ohjekirjassa esitettävissäautoissa on ohjauspyörä vasem‐malla puolella. Toiminnot au‐toissa, joissa ohjauspyörä on oi‐kealla puolella, ovat käytännössäsamanlaiset.

● Ohjekirjassa käytetään moottorintyyppimerkintää. Vastaavamyynnissä käytettävä merkintä jasuunnittelukoodi ovat kappa‐leessa "Tekniset tiedot".

● Suuntatiedot, kuten vasemmalla,oikealla, edessä ja takana, ilmoit‐tavat aina tilanteen ajosuuntaanpäin katsottaessa.

● Auton näytöt eivät ehkä tue omaakieltäsi.

● Näyttöilmoitukset ja sisätilan tar‐rojen tekstit on kirjoitettulihavoiduin kirjaimin.

4 Johdanto

Vaara, Varoitus ja Huomio

9 Vaara

Sanalla 9 Vaara merkityt tekstitviittaavat mahdolliseen hengen‐vaaraan. Selostusten huomiottajättäminen voi olla hengenvaaral‐lista.

9 Varoitus

Sanalla 9 Varoitus merkityt tekstitviittaavat mahdolliseen onnetto‐muus- tai loukkaantumisvaaraan.Selostusten huomiotta jättäminenvoi johtaa loukkaantumiseen.

Huomio

Sanalla Huomio merkityt tekstitviittaavat mahdolliseen auton vau‐rioitumiseen. Selostusten huo‐miotta jättäminen voi johtaa autonvaurioitumiseen.

SymbolitSivuviittaukset on merkitty symbo‐lilla 3. 3 tarkoittaa "katso sivu".Sivuviitteet ja hakemistokohdat viit‐taavat luvun sisällysluettelon sisen‐nettyihin kohtiin.Monia miellyttäviä ajokokemuksia toi‐vottaa.Adam Opel AG

Johdanto 5

6 Käyttö lyhyesti

Käyttö lyhyesti

Tärkeimmät tiedotensimmäistä ajoavarten

Auton lukituksenavaaminen

Avaa ovien ja tavaratilan lukitus pai‐namalla c. Avaa ovet vetämällä kah‐voista. Avaa takaluukku painamallatakaluukun listan alla olevaa koske‐tuskytkintä.Kauko-ohjain 3 20, keskuslukitus3 21, tavaratila 3 26.

Istuimen säätöPituussuuntainen säätö

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐pauta kahva. Varmista istuimen pai‐kalleen lukittuminen yrittämällä liikut‐taa istuinta edestakaisin.Istuimen asento 3 36, istuimensäätö 3 37.

Käyttö lyhyesti 7

Selkänojan kallistus

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐pauta kahva. Anna istuimen lukittuakuuluvasti.Istuimen asento 3 36, istuimensäätö 3 37.

Istuinkorkeus

Vivun pumppausliikeylöspäin : istuin nouseealaspäin : istuin laskee

Istuimen asento 3 36, istuimensäätö 3 37.

Istuimen kaltevuus

Vivun pumppausliikeylöspäin : etupää nouseealaspäin : etupää laskee

Istuimen asento 3 36, istuimensäätö 3 37.

8 Käyttö lyhyesti

Pääntuen säätö

Paina vapautuspainiketta, säädä kor‐keus ja lukitse.Voit säätää pääntukea vaakasuun‐nassa vetämällä sitä eteenpäin. Selukittuu eri asentoihin. Palauta takim‐maiseen asentoon vetämällä täysineteen ja vapauttamalla.Pääntuet 3 34.

Turvavyö

Vedä turvavyö ulos ja lukitse se vyö‐lukkoon. Turvavyön tulee olla ilmankierteitä tiukasti vartalossa kiinni. Sel‐känojia ei saa kallistaa liian paljontaakse (enintään n. 25°).Vyö avataan painamalla lukon pu‐naista nappia.Istuimen asento 3 36, turvavyöt3 44, turvatyynyjärjestelmä 3 48.

Peilin säätöSisätaustapeili

Kun haluat vähentää häikäisyä,säädä peilikotelon alapuolessa ole‐vaa vipua.Sisätaustapeili 3 29, automaatti‐sesti himmenevä sisätaustapeili3 30.

Käyttö lyhyesti 9

Ulkopeilit

Valitse kyseinen ulkopeili ja säädä se.Kuperat ulkopeilit 3 28, sähkötoimi‐nen säätö 3 28, käännettävät ulko‐peilit 3 29, ulkopeilien lämmitys3 29.

Ohjauspyörän säätö

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐kitse vipu ja varmista, että se lukittuutäysin.Säädä ohjauspyörän asento vain au‐ton seistessä ja ohjauslukon ollessavapautettuna.Turvatyynyjärjestelmä 3 48, virtalu‐kon asennot 3 139.

10 Käyttö lyhyesti

Kojelaudan osat

Käyttö lyhyesti 11

1 Sähkötoimiset ikkunat ........... 302 Ulkopeilit ............................... 283 Vakionopeussäädin ........... 1534 Sivutuuletussuulakkeet ....... 1355 Suunta- ja kaistanvaihto‐

vilkut, kaukovalovilkku,lähi- ja kaukovalot .............. 123

Poistumisvalot .................... 126

Seisontavalot ...................... 124

Kuljettajan tietokeskus ........ 1006 Mittaristo .............................. 887 Ohjauspyörän kauko-

ohjaimet ............................... 818 Kuljettajan tietokeskus ........ 1009 Tuulilasinpyyhkimet,

tuulilasin pesulaite,takalasinpyyhin, takalasinpesulaite ............................... 82

10 Keskituuletussuulakkeet .... 13511 Keskuslukitus ........................ 21

Varoitusvilkut ...................... 123

Turvatyynynpoiskytkennän merkkivalo .... 94

12 Infonäyttö ............................ 103

13 Elektronisen ilmastointiau‐tomatiikan tunnistin ............ 131

14 Käsinelokero ........................ 6015 Luistonestojärjestelmä ....... 151

Elektroninen ajonvakau‐tusjärjestelmä ..................... 152

Ultraäänipysäköintitutka ..... 154

Eco-painike ......................... 141

Polttoaineen valintapainike ... 8916 Ilmastointiautomatiikka ........ 12817 Valintavipu, käsivaihteisto ... 148

Automaattivaihteisto .......... 14518 Sähkötoiminen

seisontajarru ....................... 15019 Virtalukko ja ohjauslukko . . . 13920 Äänitorvi ............................... 82

Kuljettajan turvatyyny ........... 5121 Konepellin avauskahva ...... 17222 Säilytyslokero ........................ 60

Sulakerasia ........................ 19223 Ohjauspyörän säätö ............. 81

24 Ajovalokytkin ...................... 119

Ajovalojen kantaman säätö 121

Etusumuvalot ..................... 123

Takasumuvalo .................... 124

Mittaristovalot ..................... 125

12 Käyttö lyhyesti

Ulkovalot

Kierrä ajovalokytkintä:7 : Valot pois8 : Sivuvalot9 : Lähivalot

Automaattinen valojen ohjausAUTO : Valoautomatiikka: ulkovalot

sytytetään ja sammutetaanautomaattisesti

m : Valoautomatiikan kytkemi‐nen päälle tai pois

8 : Sivuvalot9 : Lähivalot

SumuvalotPaina ajovalokytkintä> : Etusumuvalotr : Takasumuvalo

Valaistus 3 119.

Kaukovalovilkku, kauko- jalähivalot

Kaukovalo‐vilkku

: Vedä vivusta

Kaukovalot : Paina vipuaLähivalot : Paina tai vedä vi‐

pua

Valoautomatiikka 3 120, kaukovalot3 120, kaukovalovilkku 3 121.

Käyttö lyhyesti 13

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut

Siirrä vipuaylöspäin

: oikea suuntavilkku

Siirrä vipuaalaspäin

: vasen suunta‐vilkku

Suunta- ja kaistanvaihtovilkut 3 123,seisontavalot 3 124.

Varoitusvilkut

Käytetään painamalla ¨.Varoitusvilkut 3 123.

Äänitorvi

Paina j.

14 Käyttö lyhyesti

Pyyhin- ja pesulaitteistotTuulilasinpyyhkimet

HI : nopeaLO : hidasINT : taukopyyhintä tai automaatti‐

nen pyyhintä sadetunnisti‐mella

OFF : pois päältä

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐met eivät ole päällä: paina vipua alas‐päin asentoon 1x.Tuulilasinpyyhkimet 3 82, pyyhin‐sulan vaihto 3 178.

Tuulilasin pesulaite

Vedä vivusta.Tuulilasin pesulaite 3 82, pesulait‐teen neste 3 175.

Takalasin pyyhin

Käynnistä takalasin pyyhin paina‐malla keinukytkintä:kytkimenyläosa

: jatkuva toiminta

kytkimenalaosa

: jaksottainen toi‐minta

keskiasento : pois päältä

Käyttö lyhyesti 15

Takalasin pesulaite

Paina vipua.Takalasille suihkutetaan pesunes‐tettä ja pyyhin pyyhkäisee muutamankerran.Takalasin pyyhin/pesulaite 3 84.

IlmastointiTakalasin lämmitin, peilienlämmitin

Lämmitystä käytetään painamalla Ü.Takalasin lämmitin 3 32.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus

Paina V.Aseta lämpötilansäädin korkeimpaantasoon.Takalasin lämmitin Ü päällä.Ilmastointiautomatiikka 3 128.

16 Käyttö lyhyesti

VaihteistoKäsivalintainen vaihteisto

Peruutusvaihde: auton ollessa paikal‐laan paina kytkinpoljinta, paina valin‐tavivun vapautuspainiketta ja kytkevaihde.Jos vaihde ei mene päälle, asetavaihteisto vapaalle, nosta kytkinpol‐jin, paina poljinta uudelleen ja yritäkytkeä vaihde toistamiseen.Käsivalintainen vaihteisto 3 148.

Automaattivaihteisto

P : pysäköintiasentoR : peruutusvaihdeN : vapaa-asentoD : ajoasento

Käsinvaihtotila: siirrä valitsinvipuasennosta D vasemmalle.< : suurempi vaihde] : pienempi vaihde

Vaihdevipu voidaan siirtää pois asen‐nosta P vain, jos sytytysvirta on kyt‐ketty ja jarrupoljinta painetaan. Asen‐non P tai R kytkemiseksi on painet‐tava vapautuspainiketta.Automaattivaihteisto 3 145.

LiikkeellelähtöTarkista ennen liikkeellelähtöä● renkaiden paineet ja kunto

3 196, 3 233,● moottoriöljyn määrä ja neste‐

määrät 3 173,● että ikkunat, peilit, valaisimet ja

tunnuskilvet ovat puhtaat liasta,lumesta ja jäästä ja että ne toimi‐vat,

● peilien, istuimien ja turvavöidenmoitteeton toiminta 3 28,3 36, 3 45,

● jarrujärjestelmän toiminta alhai‐sessa nopeudessa, erityisestimärillä jarruilla.

Käyttö lyhyesti 17

Moottorin käynnistäminen

● Käännä avain asentoon 1.● Liikuta ohjauspyörää hieman,

jotta ohjauslukko vapautuu.● Käytä kytkintä ja jarrua.● Automaattivaihteisto asennossa

P tai N.● Älä paina kaasupoljinta.● Dieselmoottorit: käännä avain

asentoon 2 hehkutusta varten jaodota, kunnes merkkivalo !sammuu.

● Käännä avain asentoon 3 ja va‐pauta se.

Moottorin käynnistäminen 3 140.

Stop-start-järjestelmä

Kun nopeus on alhainen tai auto onpaikallaan ja tietyt ehdot täyttyvät, otaAutostop käyttöön seuraavasti:● Paina kytkinpoljinta.● Kytke vaihdevipu vapaa-asen‐

toon.● Vapauta kytkinpoljin.

Kierroslukumittarin osoitin onAUTOSTOP -asennossa, kun Autos‐top on toiminnassa.Käynnistä moottori uudelleen paina‐malla kytkinpoljinta uudelleen.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Pysäköinti

9 Varoitus

● Älä pysäköi autoa helposti syt‐tyvälle pinnalle. Pakoputkistonkorkea lämpötila saattaa sytyt‐tää pinnan.

● Kytke aina seisontajarru.Vedä kytkintä m noin yhdensekunnin ajan.Sähkötoiminen seisontajarruon kytkettynä, kun merkkivalom palaa 3 95.

● Sammuta moottori.● Jos auto on tasaisella maalla

tai ylämäessä, kytke ensimmäi‐nen vaihde tai aseta valintavipuP-asentoon ennen virta-avai‐men virtalukosta poistamista.Ylämäessä käännä lisäksi etu‐pyörät reunakiveyksestä pois‐päin.

18 Käyttö lyhyesti

Jos auto on alamäessä, kytkeperuutusvaihde tai aseta valin‐tavipu P-asentoon ennen virta-avaimen virtalukosta poista‐mista. Käännä lisäksi etupyörätreunakiveystä kohti.

● Sulje ikkunat.● Poista virta-avain virtalukosta.

Käännä ohjauspyörää, kunnesohjauslukko lukittuu havaitta‐vasti.Automaattivaihteistolla varus‐tetuissa autoissa avaimen voivetää pois vain valintavivun ol‐lessa asennossa P.

● Lukitse auto painamalla kauko-ohjaimen e-painiketta.

● Aktivoi murtohälytinjärjestelmä3 27.

● Moottorin jäähdytyspuhaltimetvoivat käydä myös moottorinsammuttamisen jälkeen 3 172.

Huomio

Ajettuasi suurilla käyntinopeuk‐silla tai suurella moottorin kuormi‐tuksella anna moottorin käydä ly‐hyen aikaa pienellä kuormituksellatai joutokäynnillä n. 30 sekuntiaennen sen sammuttamista, jottaturboahdin ei vaurioidu.

Avaimet, lukot 3 19, auton poista‐minen käytöstä pitkähköksi ajaksi3 171.

Avaimet, ovet ja ikkunat 19

Avaimet, ovet jaikkunat

Avaimet, lukot .............................. 19Avaimet ..................................... 19Autopassi ................................... 20Radiokauko-ohjain ..................... 20Tallennetut asetukset ................ 21Keskuslukitusjärjestelmä ........... 21Automaattinen lukitus ................ 24Lapsilukot .................................. 25

Ovet ............................................. 25Takaovet .................................... 25Tavaratila ................................... 26

Auton suojaus .............................. 27Murtosuojauslukitus ................... 27Murtohälytinjärjestelmä ............. 27Ajonestin .................................... 28

Ulkopeilit ...................................... 28Kupera muoto ............................ 28Sähkötoiminen säätö ................. 28Kääntyvät peilit .......................... 29Peilien lämmitys ........................ 29

Sisäpeilit ...................................... 29Käsikäyttöinen häikäisyn esto . . . 29Automaattinen häikäisyn esto . . . 30

Ikkunat ......................................... 30Tuulilasi ..................................... 30Käsikäyttöiset ikkunat ................ 30Sähkötoimiset ikkunat ............... 30Takalasin lämmitys .................... 32Häikäisysuojat ........................... 32

Katto ............................................ 33Panoraamakatto ........................ 33

Avaimet, lukotAvaimet

Huomio

Älä kiinnitä painavia tai suuria esi‐neitä virta-avaimeen.

Avaimen uusiminenAvaimen numero on ilmoitettu auto‐passissa tai irrotettavassa lipuk‐keessa.Avaimen numero on ilmoitettava tilat‐taessa lisäavaimia, koska se on osaajonestojärjestelmää.Lukot 3 215.Pyörien lukkopulttien sovittimen koo‐dinumero mainitaan kortilla. Se onmainittava uutta sovitinta tilattaessa.Pyörän vaihto 3 206.

20 Avaimet, ovet ja ikkunat

Avain, jossa on taitettava kieliosa

Käännä kieliosa ulos painamalla pai‐niketta. Käännä kieliosa sisään pai‐namalla ensin painiketta.

AutopassiAutopassi sisältää turvallisuuteen liit‐tyviä auton tietoja, ja se on säilytet‐tävä turvallisessa paikassa.Korjaamon puoleen käännyttäessätiettyjen töiden suorittamiseen tarvi‐taan näitä tietoja.

Radiokauko-ohjain

Ohjaa seuraavia:● keskuslukitusjärjestelmä● murtosuojauslukitus● murtohälytinjärjestelmä● sähkötoimiset ikkunat

Kauko-ohjaimen kantama on noinviisi metriä. Ulkoiset tekijät voivat ly‐hentää kantamaa. Varoitusvilkut vä‐lähtävät merkkinä toiminnasta.Käsittele kauko-ohjainta huolellisesti,suojaa se kosteudelta ja korkeiltalämpötiloilta äläkä paina painikkeitatarpeettomasti.

VikaJos keskuslukitusta ei voi avata tai lu‐kita kauko-ohjaimella, se voi johtuajostain seuraavista syistä:● Kauko-ohjaimen häiriö.● Kantama on ylitetty.● Pariston jännite on liian alhainen.● Kauko-ohjainta on käytetty

monta kertaa peräkkäin sen kan‐taman ulkopuolella. Kauko-oh‐jain on synkronoitava.

● Keskuslukitusjärjestelmää on yli‐kuormitettu käyttämällä sitäuseita kertoja peräkkäin, jännit‐teensyöttö katkeaa lyhyeksiajaksi.

● Toisen, tehokkaamman radiolä‐hettimen aiheuttama häiriö.

Lukituksen avaus 3 21.

PerusasetuksetJoitakin asetuksia voidaan muuttaainfonäytön valikossa Asetukset. Au‐ton räätälöinti 3 111.

Avaimet, ovet ja ikkunat 21

Kauko-ohjaimen pariston vaihtoVaihda paristo heti, kun kauko-ohjai‐men toiminta on heikentynyt.

Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐viksi jättämällä ne asianmukaiseenkeräyspisteeseen.

Avain, jossa on taitettava kieliosa

Käännä avaimen kieliosa esiin jaavaa kauko-ohjain. Vaihda paristo(paristotyyppi CR 2032), huomioi pa‐riston asento. Sulje kauko-ohjain jasynkronoi se.

Avain, jossa on kiinteä kieliosaVaihdata paristo korjaamolla.

Kauko-ohjaimen tahdistaminenAvaa oven lukitus pariston vaihdonjälkeen asettamalla avain kuljettajanoven lukkoon. Radion kauko-ohjainsynkronoidaan, kun sytytysvirta kyt‐ketään päälle.

Tallennetut asetuksetKun avain poistetaan virtalukosta,avain muistaa automaattisesti seu‐raavat asetukset:● valaistus● Infotainment-järjestelmä (vain

CD 400)● keskuslukitusjärjestelmä● mukavuusasetukset

Tallennetut asetukset otetaan auto‐maattisesti käyttöön, kun sama avainlaitetaan virtalukkoon ja käännetäänasentoon 1 3 139.Edellytys tälle on se, että Kuljettajanaset. personointi on aktivoitugraafisen infonäytön henkilökohtai‐sissa asetuksissa. Aktivointi on teh‐tävä jokaiselle käytettävälle avai‐melle. Jos autossa onvärillinen infonäyttö, personointi onpysyvästi aktivoituna.Auton räätälöinti 3 111.

KeskuslukitusjärjestelmäAvaa ja kytkee ovien, tavaratilan japolttoainesäiliön luukun lukituksen.Kukin ovi avataan lukituksesta vetä‐mällä sen sisäkahvasta. Kahvan ve‐täminen uudelleen avaa oven.HuomautusJos turvatyynyt tai turvavöiden esi‐kiristimet aktivoituvat törmäyksessä,auton lukitus avautuu automaatti‐sesti.

22 Avaimet, ovet ja ikkunat

Lukituksen avaus

Paina c.Kaksi asetusta on valittavissa:● Kaikkien ovien, tavaratilan ja

polttoaineen täyttöaukon luukunlukitus avataan painamalla ker‐ran c.

● Ainoastaan kuljettajan oven, ta‐varatilan ja polttoaineen täyttöau‐kon luukun lukitus avataan pai‐namalla kerran c. Avaa kaikkienovien lukitus painamalla c kah‐desti.

Tämä asetus voidaan muuttaainfonäytön valikossa Asetukset. Au‐ton personalisointi 3 111.

Asetus voidaan tallentaa käytettävänavaimen osalta.Muistiin tallennetut asetukset 3 21.

LukitseminenSulje ovet, tavaratila ja polttoainesäi‐liön luukku.

Paina e.Jos kuljettajan ovea ei ole suljettukunnolla, keskuslukitus ei lukitu.

Takaluukun lukituksenavaaminen ja takaluukunavaaminen

Avaa kaikkien ovien lukitus paina‐malla c, kun sytytysvirta on katkaistu.Takaluukku vapautetaan ja avataanpainamalla takaluukun listan alla ole‐vaa kosketuskytkintä.

KeskuslukituspainikeLukitsee tai avaa kaikkien ovien, ta‐varatilan ja polttoaineen täyttöaukonluukun lukituksen matkustamosta kä‐sin.

Avaimet, ovet ja ikkunat 23

Paina keskuslukituspainiketta: ovetlukitaan tai avataan lukituksesta. Josovet on lukittu, painikkeen merkkivalopalaa.Kauko-ohjaimella lukitsemisen jäl‐keen painikkeen merkkivalo palaa n.2 minuuttia.

Vika radiokauko-ohjainjärjestelmässä

Lukituksen avaus

Avaa kuljettajan oven lukitus käsinkääntämällä avainta lukossa. Kytkesytytysvirta ja paina keskuslukituspai‐niketta avataksesi kaikkien ovien, ta‐varatilan ja polttoainesäiliön täyttöau‐kon luukun lukituksen.Kytkemällä sytytysvirta murtosuo‐jauslukitus poistetaan käytöstä3 27.

LukitseminenSulje kuljettajan ovi, avaa matkusta‐jan ovi, paina sitten keskuslukituspai‐niketta. Auto lukitaan. Sulje etumat‐kustajan ovi.

Vika keskuslukituksessa

Lukituksen avausAvaa kuljettajan oven lukitus käsinkääntämällä avainta lukossa. Muutovet voidaan avata vetämällä sisä‐kahvasta kaksi kertaa. Tavaratilaa japolttoainesäiliön täyttöaukon luukkuaei voida avata.Murtosuojauslukitus kytketään poiskytkemällä sytytysvirta 3 27.

24 Avaimet, ovet ja ikkunat

Lukitseminen

Työnnä avain oven sisäpuolella lukonyläpuolella olevaan aukkoon ja käytälukkoa painamalla, kunnes se nak‐sahtaa. Sulje sitten ovi. Toimenpideon tehtävä jokaiselle ovelle. Kuljetta‐jan ovi voidaan lukita myös ulkopuo‐lelta avaimella. Polttoainesäiliön täyt‐töaukon luukkua ja takaluukkua eivoida lukita.

Automaattinen lukitusAutomaattinen lukitusliikkeellelähdön jälkeenAuto lukittuu automaattisesti, kun ajo‐nopeus 4 km/h ylittyy. Ovia ei voidaavata ulkopuolelta. Lisäksi takaovia eivoida avata sisäpuolelta, kun ajono‐peus on yli 4 km/h.

Vihreät merkkivalot ilmoittavat, ettäavaaminen sisäpuolelta on mahdol‐lista:Tartu takaoven sisäkahvaan aktivoi‐daksesi läheisyysanturin ja vedä kah‐vasta.

Kun ajonopeus on alle 4 km/h, ovetvoidaan avata ulkopuolelta, kun:● jokin ovi on avattu sisäpuolelta

käsin● keskuslukituspainiketta on pai‐

nettu

Huomio

Automaattinen lukitus toimii vainsytytysvirran ollessa kytketty.

Automaattisen lukitusjärjestelmänvikaJärjestelmävian tapauksessa merkki‐valo ^ palaa mittaristossa ja varoi‐tusääni kuuluu merkiksi siitä, että ta‐kaovien avaamista ei ole estetty. Ke‐hota matkustajia olemaan koske‐matta ovenkahvoihin.Pysäytä välittömästi ja aktivoi molem‐pien takaovien lapsilukot. Jos lapsi‐lukko on jo aktivoitu, poista se ensinkäytöstä ja aktivoi sitten uudelleen.Vihreät merkkivalot sammuvat ja va‐roitusääni lakkaa kuulumasta, kunmolemmat lapsilukot on aktivoitu.

Avaimet, ovet ja ikkunat 25

Vedä takaovien sisäkahvoista tarkis‐taaksesi, onko ne lukittu sisäpuolelta.Käänny korjaamon puoleen.

Automaattinen uudelleenlukituslukituksen avauksen jälkeenLyhyen ajan kuluttua siitä, kun lukituson avattu kauko-ohjaimella, kaikkiovet, tavaratila ja polttoaineen täyttö‐aukon luukku lukitaan automaatti‐sesti, jos mitään ovea ei ole avattu.

Lapsilukot

9 Varoitus

Käytä lapsilukkoja aina, kun kulje‐tat lapsia takaistuimilla.

Käännä takaoven lapsilukko avai‐mella tai sopivalla ruuvitaltalla vaaka-asentoon. Vihreä merkkivalo sam‐muu. Ovea ei voida avata sisältä kä‐sin. Kytke pois päältä kääntämällälapsilukko pystyasentoon.

OvetTakaovet

9 Varoitus

Varo muita henkilöitä, kun sekäauton etu- että takaistuimille astu‐taan tai autosta poistutaan yhtä ai‐kaa.Käytä vain tarkoitukseen varattuatartuntakahvaa.

Takaovissa on automaattinen lukitus‐toiminto 3 24.

26 Avaimet, ovet ja ikkunat

TavaratilaTakaluukku

Avaaminen

Kun olet avannut lukituksen, paina ta‐kaluukun listan alapuolella olevaakosketuskytkintä ja avaa takaluukku.Keskuslukitus 3 21.

Sulkeminen

Käytä jotakin sisäkahvoista.Älä paina listan alla olevaa kosketus‐kytkintä sulkemisen yhteydessä,koska tällöin takaluukun lukitus avau‐tuu uudelleen.Keskuslukitus 3 21.

Yleisiä vinkkejä takaluukunkäytöstä

9 Vaara

Älä aja takaluukku auki tai raollaanesimerkiksi pitkiä tavaroita kuljet‐taessasi, koska tällöin auton si‐sään voi päästä myrkyllisiä pako‐kaasuja, joita ei voi nähdä eikähaistaa. Seurauksena voi olla ta‐juttomuus ja jopa kuolema.

Huomio

Ennen kuin avaat takaluukun, tar‐kista, onko sen yläpuolella esteitä,esimerkiksi autotallin ovi, jotta ta‐kaluukku ei vaurioidu. Tarkistaaina liikealue takaluukun yläpuo‐lella ja takana.

HuomautusJotkin takaluukkuun asennetut pai‐navat lisävarusteet voivat saada ai‐kaan sen, ettei luukku pysy enääauki.

Avaimet, ovet ja ikkunat 27

Auton suojausMurtosuojauslukitus

9 Varoitus

Älä kytke toimintaan, jos auton si‐sällä on ihmisiä! Murtosuojausta eivoi avata sisäpuolelta.

Järjestelmä kytkee kaikki ovet taka‐lukkoon. Kaikkien ovien on oltavakiinni, koska muuten järjestelmää eivoida kytkeä toimintaan.Jos sytytysvirta oli kytkettynä, on kul‐jettajan ovi avattava ja suljettava ker‐ran, jotta auto saadaan suojatuksi.Avattaessa auton lukitus mekaaninenmurtosuojauslukitus kytkeytyy pois.Tämä ei ole mahdollista keskusluki‐tuspainikkeen avulla.

Aktivointi

Paina radiokauko-ohjaimen paini‐ketta e kahdesti 10 sekunnin sisällä.

MurtohälytinjärjestelmäMurtohälytinjärjestelmä sisältää jasitä käytetään yhdessä murtosuo‐jauslukituksen kanssa.Se valvoo:● ovia, takaluukkua, konepeltiä● sytytystä

Auton avaaminen lukituksesta pois‐taa molemmat järjestelmät yhtä aikaakäytöstä.

Tila-LED

Tilan merkkivalo on integroitu keskus‐lukituspainikkeeseen.Tila ensimmäisten 10 sekunnin ai‐kana murtohälyttimen aktivoinnin jäl‐keen:LEDpalaa

: testi, valmiustilan kyt‐kentäviive

LEDvilkkuunopeasti

: ovia, takaluukkua tai ko‐nepeltiä ei ole suljettukunnolla tai järjestel‐mässä on vika

28 Avaimet, ovet ja ikkunat

Tila järjestelmän valmiustilaan kytke‐misen jälkeen:LEDvilkkuuhitaasti

: järjestelmä on valmiusti‐lassa

Häiriötapauksissa käänny korjaamonpuoleen.

HälytysHälytyksen lauetessa äänitorvi hälyt‐tää ja samalla varoitusvilkut vilkkuvat.Hälytysmerkkien määrä ja kesto onmääritelty lainsäädännössä.Hälytys voidaan katkaista painamallajotakin kauko-ohjaimen painiketta taikytkemällä sytytysvirta.Murtohälytinjärjestelmä voidaan pois‐taa käytöstä vain painamalla c tai kyt‐kemällä sytytysvirta.Laukaistusta hälytyksestä, jota kuljet‐taja ei ole keskeyttänyt, ilmoitetaankuljettajan tietokeskuksessa varoitus‐viestinä tai -koodina sytytysvirran kyt‐kemisen jälkeen.Auton viestit 3 105.

AjonestinJärjestelmä on osa virtalukkoa ja setarkistaa, saako auton käynnistääkäytettävällä avaimella.Ajonestin aktivoidaan automaatti‐sesti, kun avain on poistettu virtakyt‐kimestä.Jos merkkivalo d vilkkuu sytytysvir‐ran ollessa kytkettynä, järjestelmässäon häiriö. Moottoria ei voida käynnis‐tää. Katkaise sytytysvirta ja yritäkäynnistystä uudelleen.Jos merkkivalo d vilkkuu edelleen,yritä käynnistää moottori vara-avai‐mella ja käänny korjaamon puoleen.HuomautusAjonestin ei lukitse ovia. Lukitseauto ja kytke murtohälytin aina pois‐tuessasi auton luota 3 21, 3 27.

Merkkivalo d 3 98.

UlkopeilitKupera muotoKuperassa ulkopeilissä on asfäärinenalue ja se vähentää kuolleita kohtia.Peilin muodon johdosta kohteet vai‐kuttavat pienemmiltä, joten etäisyyk‐siä on vaikeampi arvioida.

Sähkötoiminen säätö

Valitse kyseinen ulkopeili kääntä‐mällä säädintä vasemmalle (L) tai oi‐kealle (R). Käännä sitten säädintäsäätääksesi peiliä.

Avaimet, ovet ja ikkunat 29

Asennossa 0 mitään peiliä ei ole va‐littu.

Kääntyvät peilit

Jalankulkijoiden turvallisuuden pa‐rantamiseksi ovipeili kääntyy sivulleriittävän voimakkaasta iskusta. Pa‐lauta peili alkuasentoonsa painamallapeilikoteloa kevyesti.

Peilien lämmitys

Käytetään painamalla Ü.Lämmitys toimii moottorin käydessäja kytkeytyy automaattisesti pois toi‐minnasta lyhyen ajan kuluttua.

SisäpeilitKäsikäyttöinen häikäisynesto

Kun haluat vähentää häikäisyä,säädä peilikotelon alapuolessa ole‐vaa vipua.

30 Avaimet, ovet ja ikkunat

Automaattinen häikäisynesto

Perässä ajavien autojen aiheuttamaahäikäisyä vähennetään automaatti‐sesti.

IkkunatTuulilasiLämpöä heijastava tuulilasiLämpöä heijastavassa tuulilasissa onpinnoite, joka heijastaa auringon sä‐teilyn tuulilasista poispäin. Myös tie‐tosignaalit esim. tiemaksupisteistävoivat heijastua takaisin tuulilasista.

Tuulilasin merkittyjä alueita ei olepäällystetty pinnoitteella. Näille alu‐eille on kiinnitettävä tietojen elektro‐niseen tallennukseen ja maksujen

maksuun tarkoitetut laitteet. Muussatapauksessa tietojen tallennuksessavoi esiintyä häiriöitä.

Tuulilasin tarratÄlä kiinnitä tarroja, kuten tiemaksu‐tarroja tms. tuulilasiin taustapeilin alu‐eelle. Tämä saattaisi rajoittaa anturinhavaintoaluetta ja peilikoteloon sijoi‐tetun kameran kuvakenttää.

Käsikäyttöiset ikkunatOvien ikkunat voidaan avata ja sulkeaikkunakampien avulla.

Sähkötoimiset ikkunat

9 Varoitus

Ole varovainen käyttäessäsi säh‐kötoimisia ikkunoita. Loukkaantu‐misvaara erityisesti lapsille.Jos takaistuimilla on lapsia, kytketakaikkunoiden sähkötoiminenlapsilukitus.

Avaimet, ovet ja ikkunat 31

Tarkkaile ikkunoita sulkiessasiniitä. Varmista, että ikkunoiden vä‐liin ei jää mitään puristuksiin.

Sähkötoimisia ikkunoita voidaankäyttää:● sytytysvirta kytkettynä● kymmenen minuutin sisällä syty‐

tysvirran katkaisusta● viiden minuutin sisällä oven

avaamisesta tai sulkemisestaSytytysvirran katkaisun jälkeen ikku‐noita ei voida käyttää sen jälkeen, kunauto on lukittu kauko-ohjaimella.

Avaa ikkuna painamalla ja sulje sevetämällä kyseisen ikkunan katkai‐sinta.Työntäminen tai vetäminen varovastiensimmäiseen pykälään asti: ikkunaliikkuu ylös- tai alaspäin niin kauankuin katkaisinta käytetään.Lujempi työntäminen tai vetäminentoiseen vasteeseen asti ja vapautus:ikkuna liikkuu automaattisesti ylös- taialaspäin turvatoiminnon ollessa käy‐tössä. Pysäytä liike käyttämällä kat‐kaisinta vielä kerran samaan suun‐taan.

TurvatoimintoAutomaattinen nostotoiminto on var‐mistettu turvatoiminnolla, joka py‐säyttää ja avaa uudelleen yli puolivä‐lin nousseen ikkunan, jos se osuu es‐teeseen.

Turvatoiminnon ohittaminenJos sulkeminen on vaikeaa esim.jään takia, katkaise sytytysvirta, vedäkatkaisin ensimmäiseen vasteeseenasti ja pidä siinä. Ikkuna liikkuu ylös‐päin ilman käytössä olevaa turvatoi‐mintoa. Keskeytä liike vapauttamallakatkaisin.

Takaikkunoiden lapsilukitus

Poista takaovien sähkötoimiset ikku‐nat käytöstä painamalla z, LED syt‐tyy. Aktivoi painamalla uudelleen z.

32 Avaimet, ovet ja ikkunat

Ikkunoiden käyttö ulkopuoleltaIkkunoita voidaan etäkäyttää autonulkopuolelta käsin.

Avaa ikkunat painamalla c pitkään.Sulje ikkunat painamalla e pitkään.Vapauta painike pysäyttääksesi ikku‐nan liikkeen.

YlikuormitusJos ikkunoita käytetään toistuvasti ly‐hyin aikavälein, niiden käyttö katkais‐taan joksikin aikaa.

Sähkötoimisten ikkunoidenalustaminenJos ikkunoita ei voida sulkea auto‐maattisesti (esim. akun irtikytkennänjälkeen), kuljettajan tietokeskuksessanäytetään varoitusviesti tai -koodi.Auton viestit 3 105.Aktivoi ikkunannostimet seuraavasti:1. Sulje ovet.2. Kytke sytytysvirta.3. Vedä katkaisimesta, kunnes ik‐

kuna on kiinni, ja jatka vetämistävielä kaksi sekuntia.

4. Toista kaikkien ikkunoiden koh‐dalla.

Takalasin lämmitys

Käytetään painamalla Ü.Lämmitys toimii moottorin käydessäja kytkeytyy automaattisesti pois toi‐minnasta lyhyen ajan kuluttua.Moottorityypistä riippuen dieselhiuk‐kassuodattimen puhdistuksen aikanatakalasin lämmitin kytkeytyy auto‐maattisesti päälle.

HäikäisysuojatHäikäisysuojat voidaan kääntää alastai sivulle suojaamaan sivuikkunastatulevalta häikäisyltä.

Avaimet, ovet ja ikkunat 33

Jos häikäisysuojissa on peilit, niidensuojusten on oltava kiinni ajon ai‐kana.Häikäisysuojan taustapuolella on li‐pukkeenpidin.

KattoPanoraamakattoÄlä kiinnitä kattoon tarroja. Älä peitäautoa pressulla.

AurinkosuojarullaverhoAurinkosuojarullaverho on sähkö‐käyttöinen.

Paina G tai H kevyesti ensimmäi‐seen pykälään asti: aurinkosuojarul‐laverho avautuu tai sulkeutuu niinkauan kuin painiketta painetaan.

Paina G tai H napakasti toiseen py‐kälään asti ja vapauta se: aurinkosuo‐jarullaverho avautuu tai sulkeutuu au‐tomaattisesti. Pysäytä liike käyttä‐mällä katkaisinta vielä kerran.

TurvatoimintoJos aurinkosuojarullaverho kohtaavastusta automaattisen sulkeutumi‐sen aikana, se pysäytetään heti jaavataan uudelleen.

ValmiustoimintoVirtalukon asennossa 1 aurinkosuo‐jarullaverhoa voidaan käyttää 3 139.

Alustaminen virtakatkon jälkeenVirtakatkon jälkeen aurinkosuojarul‐laverhoa voidaan ehkä käyttää vainrajoitetusti. Anna järjestelmän alusta‐minen korjaamon tehtäväksi.

34 Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimet,turvajärjestelmät

Pääntuet ...................................... 34Aktiiviset pääntuet ..................... 35

Etuistuimet ................................... 36Istuimen asento ......................... 36Istuimen säätö ........................... 37Kyynärnoja ................................ 39Lämmitys ................................... 40

Takaistuimet ................................ 41Kyynärnoja ................................ 42

Turvavyöt ..................................... 44Kolmipisteturvavyö .................... 45

Turvatyynyjärjestelmä .................. 48Etuturvatyynyjen järjestelmä ..... 51Sivuturvatyynyjen järjestelmä .... 51Turvatyynyverhojenjärjestelmä ................................ 52

Turvatyynyjen poiskytkentä ....... 52Lasten turvaistuimet ..................... 54

Lasten turvajärjestelmät ............ 54Lastenistuimenasennuspaikat .......................... 56

Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät ....................... 59

Top-Tether-kiinnityssilmukat ..... 59

Pääntuet

Asento

9 Varoitus

Aja ainoastaan pääntuen ollessaoikein säädetty.

Pääntuen yläosan tulee olla päänyläosan korkeudella. Ellei tämä olemahdollista, pitkälle henkilölle pään‐tuki tulee asettaa ylimpään ja pieni‐kokoiselle alimpaan asentoonsa.

Istuimet, turvajärjestelmät 35

Säätö

Etuistuinten pääntuet

Korkeuden säätöPaina vapautuspainiketta, säädä kor‐keus ja lukitse.

Säätö vaakasuunnassa

Voit säätää pääntukea vaakasuun‐nassa vetämällä sitä eteenpäin. Selukittuu eri asentoihin.Palauta takimmaiseen asentoon ve‐tämällä täysin eteen ja vapauttamalla.

Takaistuinten pääntuet

Korkeuden säätöVedä pääntukea ylöspäin tai vapautapidätysjouset painamalla ja työnnäpääntukea alaspäin.

Aktiiviset pääntuetAktiivisten pääntukien etuosat liikku‐vat peräänajokolarissa hiemaneteenpäin. Näin päätä tuetaan siten,että retkahdusvammojen riski piene‐nee.HuomautusHyväksyttyjä lisävarusteita saa kiin‐nittää vain, jos istuin ei ole käytössä.

36 Istuimet, turvajärjestelmät

EtuistuimetIstuimen asento

9 Varoitus

Aja ainoastaan istuinten ollessaoikein säädetyt.

9 Vaara

Istu vähintään 25 cm:n päässä oh‐jauspyörästä, jotta turvatyyny voilaueta turvallisesti.

9 Varoitus

Älä milloinkaan säädä istuimiaajon aikana. Ne saattavat silloinliikkua hallitsemattomasti.

● Työnnä takamus mahdollisim‐man syvälle selkänojaa vasten.Etäisyyden polkimiin tulee ollasellainen, että jalat ovat pienessäkulmassa, kun polkimet paine‐taan pohjaan. Siirrä etumatkus‐tajan istuin mahdollisimmankauas taakse.

● Säädä istuinkorkeus niin ylöskuin tarpeellista. Siten varmistatesteettömän näkyvyyden jokasuuntaan ja kaikkiin mittareihin.Pään ja kattorungon väliin tuleejäädä vähintään käden leveydenverran vapaata tilaa. Reisien tu‐lee levätä istuimella ilman pai‐netta.

● Työnnä olkapäät mahdollisim‐man syvälle selkänojaa vasten.Säädä selkänojan kallistuskulmasiten, että yletyt helposti ohjaus‐pyörään käsivarret hieman kou‐kussa. Ohjauspyörää pyöritet‐täessä olkapäiden kosketuksenselkänojaan on säilyttävä. Selkä‐nojaa ei saa kallistaa liian taakse.Suurin suositeltava kallistus‐kulma on n. 25°.

● Säädä istuin ja ohjauspyörä si‐ten, että ranne lepää ohjauspyö‐rän päällä käden ollessa täysinojennettuna pisimpään asentoonja olkapäiden ollessa kiinni sel‐känojassa.

● Ohjauspyörän säätö 3 81.● Pääntukien säätö 3 34.● Turvavöiden korkeuden säätö

3 45.● Säädä reisituki niin, että istuimen

reunan ja polvitaipeen väliin jään. kahden sormen levyinen tila.

● Säädä ristiselän tuki niin, että setukee selkärangan luonnollistamuotoa.

Istuimet, turvajärjestelmät 37

Istuimen säätöAja vain istuimien ja selkänojien ol‐lessa lukittuina paikoilleen.

Pituussuuntainen säätö

Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐pauta kahva. Varmista istuimen pai‐kalleen lukittuminen yrittämällä liikut‐taa istuinta edestakaisin.

Selkänojan kallistus

Vedä kahvasta, säädä kallistus ja va‐pauta kahva. Anna selkänojan lukit‐tua kuuluvasti.

Istuinkorkeus

Vivun pumppausliikeylöspäin : istuin nouseealaspäin : istuin laskee

38 Istuimet, turvajärjestelmät

Istuimen kaltevuus

Vivun pumppausliikeylöspäin : etupää nouseealaspäin : etupää laskee

Ristiselän tuki

Säädä ristiselän tuki nelitoimikytki‐mellä sinulle sopivaan asentoon.Tuen siirtäminen ylös ja alas: työnnäkäyttökytkintä ylös- tai alaspäin.Tuen lisääminen tai vähentäminen:työnnä käyttökytkintä eteen- tai taak‐sepäin.

Säädettävä reisituki

Vedä vivusta ja siirrä reisitukea.

Istuimet, turvajärjestelmät 39

KyynärnojaIrrotettava kyynärnoja

Kyynärnojassa on säilytyslokero.Säilytyslokero 3 62.

Kyynärnojan asentaminenkeskikonsoliin

Paina taempaa painiketta ja työnnätakaohjaintapit ylempiin ohjainkiskoi‐hin. Vapauta painike.

Laske kyynärnojaa edestä. Vedä na‐pakasti etukahvasta ja työnnä etuoh‐jaintapit ylempiin ohjainkiskoihin. Va‐pauta kahva. Siirrä kyynärnojaa, kun‐nes se lukittuu kuuluvasti.HuomautusAsenna kyynärnoja kuvassa esitet‐tyyn suuntaan. Muussa tapauk‐sessa kyynärnoja ei ehkä lukitu oi‐kein.

40 Istuimet, turvajärjestelmät

Kyynärnojan siirtäminen

Vedä etukahvasta hieman ja siirräkyynärnoja haluttuun asentoon. Va‐pauta kahva. Siirrä kyynärnojaa, kun‐nes se lukittuu kuuluvasti.Jos alempaan ohjainkiskoon on asen‐nettu mukinpidin, varmista, että mu‐kinpitimen kehys on alkuasennossa.HuomautusJos kyynärnojalle asetetaan liikaapainoa, sen lukitus saattaa avautua.Esteetön liikkuvuus ei ehkä oletaattu. Nosta kyynärnojaa hiemanlukitaksesi sen uudelleen.

Kyynärnojan säilytyslokero 3 62.

Mukinpitimet 3 60.

Kyynärnojan irrottaminenVedä napakasti etukahvasta ja nostakyynärnojaa edestä. Paina takapaini‐ketta ja irrota kyynärnoja.Kyynärnoja voidaan asentaa myöstaitettuun keskimmäiseen takaistui‐meen 3 42.

Lämmitys

Paina kyseisen istuimen ß haluamasilämmitystehon mukaan yhden taiuseamman kerran. Tilan ilmaisevatpainikkeen merkkivalot.

Jos jollakulla autossa olijoista onherkkä iho, emme suosittele suurim‐man lämmitystehon käyttöä jatku‐vasti.Istuinlämmitys toimii moottorin käy‐dessä ja Autostop-toiminnon aikana.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Istuimet, turvajärjestelmät 41

Takaistuimet

Istuimen säätö

9 Varoitus

Ajettaessa ulompien istuinten onoltava lukittuneina ohjainkiskoihin.

9 Varoitus

Älä milloinkaan säädä istuimiaajon aikana. Ne saattavat silloinliikkua hallitsemattomasti.

Takaistuimen ulkopaikkojen istuimiavoidaan siirtää yksitellen eteen- taitaaksepäin. Istuimia voidaan siirtääpituus- ja poikittaissuunnissa.Pituussuunnassa istuimet voidaan lu‐kita väliasentoihin.Vedä kahvasta, siirrä istuinta, va‐pauta kahva ja anna istuimen lukittua.

Flexible Seat System (FlexSpace,joustava istuinjärjestelmä)

Takaistuinrivillä voidaan käyttää jokokahta istuinta, jotka tarjoavat suurim‐man mahdollisen istumistilan asen‐

nossa 1, tai kolmea istuinta asen‐nossa 2. Asennossa 1 keskimmäinenistuin on laskettuna alas.Ulkopaikkojen istuimet voidaan siir‐tää eteenpäin asentoon 3.

Istuinten siirtäminen asentoon 1

Vedä hihnasta ja käännä keskimmäi‐nen istuin alas.

42 Istuimet, turvajärjestelmät

Vedä kahvasta ja siirrä istuin poikit‐tain taaksepäin asentoon 1. Istuintaohjataan automaattisesti sisäänpäin.Vapauta kahva ja anna istuimen lukit‐tua paikalleen.

Istuinten siirtäminen asentoon 2

Vedä kahvasta ja siirrä istuin poikit‐tain eteenpäin asentoon 2. Istuintaohjataan automaattisesti ulospäin.Vapauta kahva ja anna istuimen lukit‐tua paikalleen.

9 Varoitus

Irrota kyynärnoja ennen takaistui‐men keskimmäisen selkänojannostamista.Kyynärnoja 3 39.

Vedä hihnasta ja nosta keskimmäistäistuinta.Keskimmäinen istuin ei ole käytettä‐vissä, jos ulommat istuimet siirretääneteenpäin asentoon 3.

KyynärnojaKyynärnojan sovitin voidaan asentaakeskimmäisen istuimen selkänojaan.Sovittimeen voidaan kiinnittää irrotet‐tava kyynärnoja.

Sovittimen asentaminenVedä hihnasta ja käännä keskimmäi‐nen istuin alas 3 41.

Istuimet, turvajärjestelmät 43

Työnnä sovittimen koukut selkänojansyvennyksiin ja työnnä sovitintaeteenpäin.

Lukitse sovitin kääntämällä virta-avainta lukossa myötäpäivään. Sovi‐tin on lukittu kunnolla, kun vihreämerkki on näkyvissä.Asenna kyynärnoja sovittimeen.Kyynärnoja 3 39.

Kyynärnojan kiinnittäminensovittimeen

Paina etupainiketta ja työnnä etuoh‐jaintapit ohjainkiskoihin. Siirrä kyy‐närnojaa, kunnes se lukittuu kuulu‐vasti. Vapauta painike.

Laske kyynärnojaa takaa. Vedä na‐pakasti takakahvasta ja työnnä ta‐kaohjaintapit ohjainkiskoihin. Va‐pauta kahva.HuomautusAsenna kyynärnoja kuvassa esitet‐tyyn suuntaan. Muussa tapauk‐sessa kyynärnoja ei ehkä lukitu oi‐kein.

Kyynärnojan irrottaminenVedä napakasti takakahvasta janosta kyynärnojaa takaa. Paina etu‐painiketta ja irrota kyynärnoja.

44 Istuimet, turvajärjestelmät

Sovittimen irrottaminenAvaa sovitin lukituksesta kääntämällävirta-avainta lukossa vastapäivään.Sovitin on lukitsematta, kun punainenmerkki on näkyvissä.Työnnä sovitinta taaksepäin ja irrotase.

Turvavyöt

Turvavyöt lukkiutuvat auton voimak‐kaan kiihdytyksen tai jarrutuksen yh‐teydessä ja pitävät istuimilla istuvathenkilöt paikallaan. Siksi vammautu‐misen vaara on olennaisesti pie‐nempi.

9 Varoitus

Kiinnitä turvavyö aina ennen ajoonlähtöä.Henkilöt, jotka eivät käytä turva‐vyötä, vaarantavat paitsi oman,myös muiden autossa olijoidenturvallisuuden onnettomuustilan‐teessa.

Turvavyöt on suunniteltu vain yhdenhenkilön käytettäväksi kerrallaan.Lasten turvajärjestelmä 3 54.Turvavyöjärjestelmän kaikki osat ontarkastettava ajoittain vaurioiden,epäpuhtauksien ja toiminnan suh‐teen.Vaurioituneet osat on vaihdatettava.Kolarin jälkeen turvavyöt ja lauenneetturvavöiden esikiristimet on vaihda‐tettava korjaamolla.HuomautusVarmista, että kengät tai teräväreu‐naiset esineet eivät ole vaurioitta‐neet vöitä ja että ne eivät ole jääneetpuristuksiin. Turvavyökeloihin ei saapäästä likaa.

Turvavyömuistutin X 3 94.

Istuimet, turvajärjestelmät 45

Turvavyön voiman rajoittimetNe vähentävät kehoon törmäyksessäkohdistuvaa kuormitusta vaimenta‐malla vyön voimaa vapautettaessasitä asteittain.

Turvavöiden esikiristimetEtuistuinten turvavyöt kiristetään etu-ja takatörmäyksissä tietystä törmäys‐voimasta alkaen.

9 Varoitus

Virheellinen käsittely (esim. vöi‐den irrotus tai asennus) saattaalaukaista turvavöiden esikiristi‐met.

Turvavöiden esikiristinten lauettuamerkkivalo v palaa jatkuvasti 3 94.Vaihdata lauenneet turvavöiden esi‐kiristimet korjaamolla. Turvavöidenesikiristimet laukeavat vain kerran.HuomautusÄlä kiinnitä tai asenna tarvikkeita,jotka voivat häiritä turvavöiden esi‐kiristimien toimintaa. Turvavöiden

esikiristimien komponentteihin eisaa tehdä muutoksia, koska muutoinauton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

KolmipisteturvavyöTurvavyön kiinnitys

Vedä vyö kelalta, vie se kiertymättö‐mänä vartalon yli ja työnnä lukkokie‐leke vyölukkoon. Kiristä lantiovyötäajon aikana usein vetämällä olka‐vyöstä.Turvavyömuistutin 3 94.

Löysät ja paksut vaatteet haittaavatvyön tiukkaa kiinnittymistä. Älä jätämitään esineitä, esim. käsilaukkua taimatkapuhelinta, vyön ja vartalon vä‐liin.

9 Varoitus

Vyötä ei saa viedä vaatteiden tas‐kuissa olevien kovien eikä rikkou‐tuvien esineiden yli.

46 Istuimet, turvajärjestelmät

Korkeuden säätö

1. Vedä vyötä hieman ulospäin.2. Siirrä korkeuden säätöä ylöspäin

tai avaa salpa painamalla paini‐ketta ja työnnä korkeuden säätöäalaspäin.

Säädä korkeus niin, että vyö kulkeeolkapään yli. Se ei saa kulkea kaulaneikä olkavarren yli.Turvavyötä ei saa säätää ajon ai‐kana.

Turvavyön irrottaminen

Vyö avataan painamalla lukon pu‐naista nappia.

Takaistuinten turvavyötKeskipaikalla on erityinen kolmipiste‐turvavyö.Vedä salpalevyt pois katon vyönpiti‐mestä.

Istuimet, turvajärjestelmät 47

Napsauta alempi salpalevy keskim‐mäisen istuimen oikeanpuoleiseensolkeen (1). Irrota ylempi salpalevypitimestä, vie se vyön kanssa olka‐pään ja lantion yli (älä kierrä) ja nap‐sauta keskimmäisen istuimen vasem‐manpuoleiseen solkeen (2).Irrota turvavyö painamalla ensin va‐semmanpuoleisen soljen (2) paini‐ketta ja irrottamalla ylempi salpalevy.Paina sitten oikeanpuoleisen soljen(1) painiketta ja irrota alempi salpa‐levy. Turvavyö kelautuu itsestään ta‐kaisin kelalle.

Työnnä ylempi salpalevy pitimeen.Käännä yhteen lukitut salpalevyt tur‐vavyötä vasten.

Työnnä katossa olevaan turvavyönpitimeen siten, että alempi salpalevyosoittaa eteenpäin.

Turvavyön käyttö raskaudenaikana

9 Varoitus

Lantiovyön tulee kulkea lantion ylimahdollisimman alhaalla, jottaalavatsaan ei kohdistu painetta.

48 Istuimet, turvajärjestelmät

TurvatyynyjärjestelmäTurvatyynyjärjestelmä koostuuuseista yksittäisistä järjestelmistä va‐rusteiden kattavuudesta riippuen.Turvatyynyt täyttyvät törmäystilan‐teessa millisekunneissa. Se tyhjeneemyös niin nopeasti, että sitä ei onnet‐tomuuden tapahtuessa usein havait‐sekaan.

9 Varoitus

Järjestelmät voivat laueta odotta‐matta, jos niitä on käsitelty asian‐tuntemattomasti.

HuomautusKeskikonsolin alueella sijaitsee tur‐vatyynyjärjestelmän ja turvavöidenesikiristinten ohjauselektroniikka.Sinne ei saa panna mitään mag‐neettisia esineitä.Älä kiinnitä mitään turvatyynyjenkansiin äläkä peitä niitä milläänmuulla materiaalilla.Kukin turvatyyny laukeaa vain ker‐ran. Vaihdata lauenneet turvatyynytkorjaamolla. Lisäksi on mahdolli‐

sesti vaihdatettava ohjauspyörä, ko‐jelauta, paneloinnin osia, ovitiivis‐teet, kahvat ja istuimet.Turvatyynyjärjestelmään ei saatehdä muutoksia, koska muutoin au‐ton tyyppihyväksyntä mitätöityy.

Turvatyynyjen täyttyessä vapautuvatkuumat kaasut voivat aiheuttaa palo‐vammoja.Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo v3 94.

Lasten turvajärjestelmätturvatyynyjärjestelmällävarustetulla etumatkustajanistuimellaStandardin ECE R94.02 mukainenvaroitus:

EN: NEVER use a rearward-facingchild restraint on a seat protected byan ACTIVE AIRBAG in front of it;DEATH or SERIOUS INJURY to theCHILD can occur.DE: Nach hinten gerichtete Kinder‐sitze NIEMALS auf einem Sitz ver‐wenden, der durch einen davor be‐findlichen AKTIVEN AIRBAG ge‐schützt ist, da dies den TOD oderSCHWERE VERLETZUNGEN DESKINDES zur Folge haben kann.FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'en‐fant orienté vers l'arrière sur un siègeprotégé par un COUSSIN GONF‐LABLE ACTIF placé devant lui, sous

Istuimet, turvajärjestelmät 49

peine d'infliger des BLESSURESGRAVES, voire MORTELLES à l'EN‐FANT.ES: NUNCA utilice un sistema de re‐tención infantil orientado hacia atrásen un asiento protegido por un AIR‐BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro deMUERTE o LESIONES GRAVESpara el NIÑO.RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯустанавливать детскоеудерживающее устройство лицомназад на сиденье автомобиля,оборудованном фронтальнойподушкой безопасности, еслиПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Этоможет привести к СМЕРТИ илиСЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМРЕБЕНКА.NL: Gebruik NOOIT een achterwaartsgericht kinderzitje op een stoel meteen ACTIEVE AIRBAG ervoor, omDODELIJK of ERNSTIG LETSEL vanhet KIND te voorkomen.DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au‐tostol på et forsæde med AKTIV AIR‐BAG, BARNET kan komme i LIVS‐FARE eller komme ALVORLIGT TILSKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvändbarnstol på ett säte som skyddas meden framförvarande AKTIV AIRBAG.DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKA‐DOR kan drabba BARNET.FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäinsuunnattua lasten turvaistuinta istui‐melle, jonka edessä on AKTIIVINENTURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLAtai VAMMAUTUA VAKAVASTI.NO: Bakovervendt barnesikringsuts‐tyr må ALDRI brukes på et sete medAKTIV KOLLISJONSPUTE foran, dadet kan føre til at BARNET utsettes forLIVSFARE og fare for ALVORLIGESKADER.PT: NUNCA use um sistema de re‐tenção para crianças voltado paratrás num banco protegido com umAIRBAG ACTIVO na frente domesmo, poderá ocorrer a PERDA DEVIDA ou FERIMENTOS GRAVES naCRIANÇA.IT: Non usare mai un sistema di sicu‐rezza per bambini rivolto all'indietrosu un sedile protetto da AIRBAG AT‐TIVO di fronte ad esso: pericolo diMORTE o LESIONI GRAVI per ilBAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικόκάθισμα ασφαλείας με φορά προς ταπίσω σε κάθισμα που προστατεύεταιαπό μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,διότι το παιδί μπορεί να υποστείΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.PL: NIE WOLNO montować fotelikadziecięcego zwróconego tyłem dokierunku jazdy na fotelu, przed któ‐rym znajduje się WŁĄCZONA PO‐DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto‐sowanie się do tego zalecenia możebyć przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻ‐NYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyetsistemini KESİNLİKLE önünde birAKTİF HAVA YASTIĞI ile korun‐makta olan bir koltukta kullanmayınız.ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞE‐KİLDE YARALANABİLİR.UK: НІКОЛИ не використовуйтесистему безпеки для дітей, щовстановлюється обличчям назад,на сидінні з УВІМКНЕНОЮПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше цеможе призвести до СМЕРТІ чиСЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯДИТИНИ.

50 Istuimet, turvajärjestelmät

HU: SOHA ne használjon hátrafelénéző biztonsági gyerekülést előlrőlAKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,mert a GYERMEK HALÁLÁT vagyKOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.HR: NIKADA nemojte koristiti sustavzadržavanja za djecu okrenut premanatrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČ‐NIM JASTUKOM ispred njega, to bimoglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN‐JIH OZLJEDA za DIJETE.SL: NIKOLI ne nameščajte otroškegavarnostnega sedeža, obrnjenega vnasprotni smeri vožnje, na sedež zAKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLA‐ZINO, saj pri tem obstaja nevarnostRESNIH ali SMRTNIH POŠKODB zaOTROKA.SR: NIKADA ne koristiti bezbednosnisistem za decu u kome su deca okre‐nuta unazad na sedištu sa AKTIVNIMVAZDUŠNIM JASTUKOM ispred se‐dišta zato što DETE može da NAST‐RADA ili da se TEŠKO POVREDI.MK: НИКОГАШ не користете детскоседиште свртено наназад наседиште заштитено со АКТИВНО

ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,затоа што детето може ДА ЗАГИНЕили да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.BG: НИКОГА не използвайтедетска седалка, гледаща назад,върху седалка, която е защитеначрез АКТИВНА ВЪЗДУШНАВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може дасе стигне до СМЪРТ илиСЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ наДЕТЕТО.RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaunpentru copil îndreptat spre partea dinspate a maşinii pe un scaun protejatde un AIRBAG ACTIV în faţa sa;acest lucru poate duce la DECESULsau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPI‐LULUI.CS: NIKDY nepoužívejte dětskýzádržný systém instalovaný protisměru jízdy na sedadle, které je chrá‐něno před sedadlem AKTIVNÍM AIR‐BAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMUPORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.SK: NIKDY nepoužívajte detskú se‐dačku otočenú vzad na sedadle chrá‐nenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pre‐tože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽ‐NYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgalatgręžtos vaiko tvirtinimo sistemossėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVIORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALIŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmanto‐jiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdek‐līti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tāspriekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪ‐BAS SPILVENU, jo pretējā gadījumāBĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMASvai IET BOJĀ.ET: ÄRGE kasutage tahapoole suu‐natud lapseturvaistet istmel, mille eeson AKTIIVSE TURVAPADJAGAkaitstud iste, sest see võib põhjus‐tada LAPSE SURMA või TÕSISE VI‐GASTUSE.MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħa‐res lejn in-naħa ta’ wara fuq sit protettb’AIRBAG ATTIV quddiemu; danjista’ jikkawża l-MEWT jew ĠRIEĦISERJI lit-TFAL.Standardin ECE R94.02 edellyttämänvaroituksen lisäksi etumatkustajan is‐tuimella ei turvallisuussyistä saa kos‐kaan käyttää kasvot menosuuntaanasennettua turvajärjestelmää etutur‐vatyynyn ollessa aktiivinen.

Istuimet, turvajärjestelmät 51

9 Vaara

Älä käytä lasten turvaistuinta etu‐matkustajan istuimella, kun etutur‐vatyyny on toimintavalmiudessa.

Turvatyynyn tarra sijaitsee etumat‐kustajan häikäisysuojan molemmillapuolilla.Turvatyynyn poistaminen käytöstä3 52.

EtuturvatyynyjenjärjestelmäEtuturvatyynyjärjestelmä käsittää yh‐den turvatyynyn ohjauspyörässä jatoisen kojelaudassa etumatkustajanpuolella. Ne tunnistaa sanastaAIRBAG.Etuturvatyynyjärjestelmä laukeaa tie‐tyn asteisessa etutörmäyksessä. Sy‐tytysvirran on oltava kytkettynä.

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavattörmäystä ja pienentävät etumatkus‐tajien ylävartalon ja pään vammautu‐misvaaraa huomattavasti.

9 Varoitus

Suojaus on optimaalinen vain is‐tuimen ollessa oikeassa asen‐nossa.Istuimen asento 3 36.Turvatyynyjen paisunta-alueella eisaa olla ruumiinosia eikä esineitä.Asenna turvavyö oikein ja lukitsepitävästi. Vain tällöin turvatyynynsuojausvaikutus toimii.

Sivuturvatyynyjenjärjestelmä

Sivuturvatyynyjärjestelmä käsittääkummankin etuistuimen selkäno‐jassa sijaitsevat turvatyynyt. Ne tun‐nistaa sanasta AIRBAG.Sivuturvatyynyjärjestelmä laukeaatietyn asteisessa sivutörmäyksessä.Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

52 Istuimet, turvajärjestelmät

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavattörmäystä ja pienentävät ylävartalonja lantion vammautumisvaaraa sivu‐törmäyksessä huomattavasti.

9 Varoitus

Turvatyynyjen paisunta-alueella eisaa olla ruumiinosia eikä esineitä.

HuomautusKäytä vain autoon hyväksyttyjä is‐tuinpäällisiä. Turvatyynyjä ei saapeittää.

TurvatyynyverhojenjärjestelmäTurvatyynyverhojärjestelmä käsittääkattokehyksessä molemmilla puolillasijaitsevat turvatyynyt. Ne tunnistaakattopilarien sanasta AIRBAG.Turvatyynyverhojärjestelmä laukeaatietyn asteisessa sivutörmäyksessä.Sytytysvirran on oltava kytkettynä.

Täyttyneet turvatyynyt vaimentavattörmäystä ja pienentävät pään vam‐mautumisvaaraa sivutörmäyksessähuomattavasti.

9 Varoitus

Turvatyynyn täyttymisalue on pi‐dettävä esteettömänä.Kattorungon koukut soveltuvatvain kevyiden vaatekappaleidenripustukseen ilman vaateripusti‐mia. Älä säilytä vaatteissa mitäänesineitä.

Turvatyynyjen poiskytkentäEtumatkustajan turvatyynyjärjes‐telmä täytyy kytkeä pois toiminnasta,jos tälle istuimelle asennetaan lastenturvaistuin. Sivuturvatyynyt ja turva‐tyynyverhot, turvavöiden esikiristimetja kaikki kuljettajan turvatyynyt pysy‐vät käyttövalmiudessa.

Istuimet, turvajärjestelmät 53

Etumatkustajan turvatyynyjärjes‐telmä voidaan kytkeä pois päältä ko‐jelaudan oikealla puolella olevalla kyt‐kimellä.

Valitse asento virta-avaimella:* : etumatkustajan turvatyyny on

poissa käytöstä eikä laukea tör‐mäyksessä. Merkkivalo * pa‐laa jatkuvasti keskikonsolissa.Lasten turvajärjestelmä voidaanasentaa taulukonLastenistuimen asennuspaikatmukaisesti 3 56. Aikuinen eisaa istua etumatkustajan istui‐mella

V : etumatkustajan turvatyyny onkäytössä. Lasten turvajärjes‐telmä ei saa olla asennettuna

9 Vaara

Lapsi on hengenvaarassa, jos las‐tenistuinta käytetään etumatkus‐tajan istuimella, jonka turvatyynyon toimintavalmiudessa.Aikuinen on hengenvaarassa, joshän istuu etumatkustajan istui‐mella turvatyynyn ollessa pois toi‐mintavalmiudesta.

Jos merkkivalo V palaa noin60 sekuntia sytytysvirran katkaisemi‐sen jälkeen, etumatkustajan turva‐tyyny täyttyy törmäyksessä.Jos molemmat merkkivalot palavatsamaan aikaan, järjestelmässä onhäiriö. Järjestelmän tila ei ole havait‐tavissa, siksi kukaan ei saa istua etu‐matkustajan istuimella. Käänny välit‐tömästi korjaamon puoleen.Muuta tilaa vain auton ollessa paikal‐laan ja sytytysvirran katkaistuna.Tila pysyy samana seuraavaan muu‐tokseen asti.Turvatyynyn poiskytkennän merkki‐valo 3 94.

54 Istuimet, turvajärjestelmät

Lasten turvaistuimetLasten turvajärjestelmätSuosittelemme Opelin lasten DUO -turvajärjestelmän käyttämistä, koskase on nimenomaisesti räätälöity au‐toosi.Käytettäessä Opelin lasten DUO -tur‐vajärjestelmää takapenkin ulkopaikaton siirrettävä asentoon 2 3 41. Suo‐sittelemme Opelin lasten DUO -turva‐järjestelmän kiinnittämistä käyttäenseuraavien kiinnitysjärjestelmien yh‐distelmää:ISOFIX

Kolmipisteturvavyö

Top-Tether

Käytettäessä lasten turvajärjestel‐mää on huomioitava seuraavassaluetellut ja järjestelmän mukana toi‐mitetut käyttö- ja asennusohjeet.Noudata aina paikallisia ja maakoh‐taisia määräyksiä. Monissa maissaon lasten turvajärjestelmien käyttötietyillä istuimilla kiellettyä.

9 Varoitus

Jos etumatkustajan istuimella käy‐tetään lasten turvajärjestelmää,etumatkustajan istuimen turvatyy‐nyjärjestelmät on kytkettävä poiskäytöstä. Jos näin ei tehdä, etu‐turvatyynyjen laukeaminen vaa‐rantaa lapsen hengen.Tämä pitää paikkansa erityisestisilloin, kun etumatkustajan istui‐mella käytetään selkä menosuun‐taan olevaa lasten turvajärjestel‐mää.

Turvatyynyn poistaminen käytöstä3 52,Turvatyynyn tarra 3 48.

Istuimet, turvajärjestelmät 55

Oikean järjestelmän valintaLasten turvajärjestelmä on asennet‐tavissa parhaiten takaistuimille.Lapsia tulee kuljettaa autossa selkämenosuuntaan niin kauan kuin mah‐dollista. Tämä varmistaa, että lapsenedelleen hyvin heikko selkäranka eijoudu mahdollisessa onnettomuusti‐lanteessa niin kovan rasituksen koh‐teeksi.Voimassa olevien UN ECE -sääntö‐jen mukaisia turvajärjestelmiä voikäyttää. Tarkista lasten turvaistui‐mien pakollista käyttöä koskevat pai‐kalliset lait ja säädökset.Tarkista, että asennettava turvajär‐jestelmä on yhteensopiva auton tyy‐pin kanssa.Varmista, että lasten turvajärjestelmäon asennettu autoon oikealle paikalle,katso seuraavat taulukot.Lapset saavat nousta autoon ja pois‐tua autosta vain siltä auton puolelta,joka on poispäin liikenteestä.Kun lasten turvajärjestelmää ei käy‐tetä, kiinnitä istuin turvavyöllä taipoista se autosta.

HuomautusÄlä kiinnitä mitään lasten turvaistui‐miin äläkä peitä niitä millään muullamateriaalilla.Kaikki onnettomuudessa rasituksenalaisiksi joutuneet lasten turvaistui‐met on vaihdettava.

56 Istuimet, turvajärjestelmät

Lastenistuimen asennuspaikatSallitut lasten turvajärjestelmän kiinnitysmahdollisuudet

Paino- tai ikäluokka

Etumatkustajan istuimellaTakapenkinulkopaikoilla

Takapenkinkeskipaikalla

turvatyyny toimintaval‐miudessa

turvatyyny ei toiminta‐valmiudessa

Ryhmä 0: enintään 10 kgtai n. 10 kk

X U1 U2 U3

Ryhmä 0+: enintään 13 kgtai n. 2 vuotta

X U1 U2 U3

Ryhmä I: 9–18 kgtai n. 8 kk – 4 vuotta

X U1 U2 U3

Ryhmä II: 15–25 kgtai n. 3–7 vuotta

X X U2 U3

Ryhmä III: 22–36 kgtai n. 6–12 vuotta

X X U2 U3

1 : Kiinnitettäessä lasten turvajärjestelmää kolmipisteturvavyöllä istuimen korkeus on säädettävä ylimpään asentoon.Varmista, että auton turvavyö kulkee yläkiinnityspisteen etupuolelta. Säädä selkänojan kallistus niin pitkälle pysty‐asentoon kuin tarpeen varmistaaksesi, että vyö on lukon puolelta kireällä.

2 : Vain, jos ulommat istuimet ovat asennossa 1 tai 2, 3 41.3 : Vain, jos ulommat istuimet ovat samalla tasolla keskimmäisen istuimen kanssa (asento 2, 3 41).U : Yleiskelpoinen kolmipisteturvavyön yhteydessä.X : Tässä paino- ja ikäluokassa ei saa käyttää lasten turvajärjestelmää.

Istuimet, turvajärjestelmät 57

Sallitut lasten turvajärjestelmän ISOFIX -kiinnitysmahdollisuudet

Painoluokka Kokoluokka KiinnitysEtumatkustajanistuimella Takapenkin ulkopaikoilla

Takapenkinkeskipaikalla

Ryhmä 0: enintään 10 kgtai n. 10 kk

E ISO/R1 X IL1 X

Ryhmä 0+: enintään 13 kgtai n. 2 vuotta

E ISO/R1 X IL1 XD ISO/R2 X IL1 XC ISO/R3 X IL1 X

Ryhmä I: 9–18 kgtai n. 8 kk – 4 vuotta

D ISO/R2 X IL1 XC ISO/R3 X IL1 XB ISO/F2 X IL1, IUF1, 2 XB1 ISO/F2X X IL1, IUF1, 2 XA ISO/F3 X IL1, IUF1, 2 X

Ryhmä II: 15–25 kgtai n. 3–7 vuotta

X IL1 X

Ryhmä III: 22–36 kgtai n. 6–12 vuotta

X IL1 X

58 Istuimet, turvajärjestelmät

IL : Soveltuu tietyille luokkien "autokohtaiset", "rajoitetut" tai "puoliksi yleismalliset" ISOFIX-kiinnitysjärjestelmille.ISOFIX-kiinnitysjärjestelmän on oltava hyväksytty kyseiseen autotyyppiin.

IUF : Soveltuu kasvot eteenpäin asennettaville yleiskelpoisille ISOFIX-turvaistuimille, jotka on hyväksytty käytettäviksitässä painoluokassa.

X : Tähän painoluokkaan ei ole saatavana hyväksyttyjä ISOFIX-turvajärjestelmiä.1 : Vain, jos ulommat istuimet ovat asennossa 1 tai 2, 3 41.2 : Vain Opelin lasten DUO-turvajärjestelmä: Jos istuin kiinnitetään suosituksen mukaisesti 3 54, takapenkin ulko‐

paikkojen on oltava asennossa 2 3 41.

ISOFIX -kokoluokka ja kiinnitysA – ISO/F3 : Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat painoluokan 9–18 kg

yläpäässä.B – ISO/F2 : Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–

18 kg.B1 – ISO/F2X : Kasvot menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille painoluokassa 9–

18 kg.C – ISO/R3 : Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä lapsille, jotka ovat enintään 18 kg:n paino‐

luokan yläpäässä.D – ISO/R2 : Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienemmille lapsille enintään 18 kg:n pai‐

noluokassa.E – ISO/R1 : Selkä menosuuntaan asennettava lasten turvajärjestelmä pienille lapsille enintään 13 kg:n painoluo‐

kassa.

Istuimet, turvajärjestelmät 59

Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät

Kiinnitä autoa varten hyväksytyt las‐ten ISOFIX-turvajärjestelmät ISOFIX-kiinnityskaariin. Erityiset lastenISOFIX-turvajärjestelmien sijainnit onmerkitty taulukkoon merkinnällä IL.ISOFIX-kiinnityskaaret on merkittyselkänojaan kiinnitetyllä kilvellä.

Top-Tether-kiinnityssilmukatTop-tether-kiinnityssilmukat on mer‐kitty symbolilla : lasten turvaistuintavarten.

Kiinnitä ISOFIX-kiinnityksen lisäksiTop-tether-hihnaTop-tether-kiinnityssilmukoihin. Senvyön tulee tällöin kulkea pääntuenjohdetankojen välistä.Yleiskelpoiset lasten ISOFIX-turva‐järjestelmien sijainnit on merkitty tau‐lukkoon merkinnällä IUF.

60 Säilytys

Säilytys

Säilytystilat ................................... 60Käsinelokero .............................. 60Mukinpitimet .............................. 60Etusäilytyslokero ....................... 62Säilytyslokero istuimen alla ....... 62Kyynärnojan säilytystila ............. 62Takakuljetusjärjestelmä ............. 63

Tavaratila ..................................... 72Takasäilytystila .......................... 73Tavaratilan suoja ....................... 73Tavaratilan lattian suojalevy ...... 74Kiinnityssilmukat ........................ 75Turvaverkko ............................... 75Taitettava pöytätaso .................. 77Varoituskolmio ........................... 77Ensiapupakkaus ........................ 77

Kattotelinejärjestelmä .................. 78Kattoteline ................................. 78

Lastaustietoa ............................... 78

Säilytystilat

9 Varoitus

Älä säilytä raskaita tai teräviä esi‐neitä säilytystiloissa. Muuten säi‐lytystilan kansi saattaa avautuavoimakkaan jarrutuksen, äkillisenkäännöksen tai onnettomuudenyhteydessä ja auton matkustajatvoivat saada vammoja sinkoutu‐vista esineistä.

Käsinelokero

Käsinelokerossa on kynäpidin, kolik‐kopidin ja pyörien lukkopulttien sovi‐tin.Käsinelokeron sisällä on lokero omis‐tajan käsikirjaa varten. Avaa lokerovetämällä liuskasta.Käsinelokeron on oltava kiinni ajon ai‐kana.

Mukinpitimet

Keskikonsolissa on mukinpidin.

Säilytys 61

Irrotettava mukinpidinMukinpidin voidaan kiinnittää jokoetukonsolin ylempiin tai alempiin oh‐jainkiskoihin.

Käännä kehys pois alkuasennostaanennen käyttöä.HuomautusJos mukinpidin on asennettu alem‐paan ohjainkiskoon ja irrotettavakyynärnoja ylempään, varmista en‐nen minkään osan liikuttamista, ettärunko on käännetty takaisin alkua‐sentoon.Muussa tapauksessa kyynärnoja jamukinpidin voivat vaurioitua, kun nesiirretään toistensa päälle.

Kyynärnoja 3 39.

Mukinpitimen asentaminen

Paina edessä ja takana olevia painik‐keita ja työnnä ohjaintapit ylempiin taialempiin ohjainkiskoihin. Etupaini‐ketta on painettava napakasti.Vapauta painikkeet ja siirrä mukinpi‐dintä, kunnes se lukittuu kuuluvasti.HuomautusAsenna mukiteline kuvassa esitet‐tyyn suuntaan. Muussa tapauk‐sessa mukiteline ei ehkä lukitu oi‐kein.

Mukinpitimen siirtäminen

Paina etupainiketta hieman ja siirrämukinpidin haluamaasi asentoon.Vapauta painike ja siirrä mukinpi‐dintä, kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Mukinpitimen irrottaminenPaina edessä ja takana olevia painik‐keita ja irrota mukinpidin. Etupaini‐ketta on painettava napakasti.

Kyynärnojan sovittimenmukinpidinKeskimmäisen takaistuimen kyynär‐nojan sovittimeen on sisäänraken‐nettu yksi mukinpidin lisää.

62 Säilytys

Kyynärnojan sovitin 3 42.

Etusäilytyslokero

Ohjauspyörän vieressä on säilytyslo‐kero.

Säilytyslokero istuimen alla

Nosta lokeroa etureunan syvennyk‐sestä ja vedä ulos. Maksimikuormi‐tus: 3 kg. Sulje työntämällä lokerokiinni ja lukitse paikalleen.

Kyynärnojan säilytystilaIrrotettavan kyynärnojansäilytystila

Paina painiketta ja käännä kyynärno‐jan kansi ylös. Kyynärnojassa on säi‐lytyslokero.Kyynärnoja voidaan asentaa myöstaitettuun keskimmäiseen takaistui‐meen 3 42.

Säilytys 63

Takakuljetusjärjestelmä

Takakuljetusjärjestelmä (Flex-Fix-järjestelmä) mahdollistaa polkupyö‐rien kiinnittämisen auton lattiaanasennettuun ulos vedettävään teli‐neeseen. Muita esineitä ei saa kuljet‐taa.Suurin sallittu takakuljetusjärjestel‐män kuorma on 40 kg. Suurin sallittukuorma polkupyörää kohden on20 kg.Polkupyörän akseliväli ei saa ylittää1,2 metriä. Muuten polkupyörää ei voikiinnittää turvallisesti.Kun takatelinettä ei käytetä, sen voityöntää takaisin auton lattiaan.

Polkupyörissä ei saa olla esineitä,jotka voivat irrota kuljetuksessa.

Huomio

Älä kiinnitä hiilikuituisilla poljin‐kammilla varustettuja polkupyöriäpyöräkannattimiin. Polkupyörätvoivat vahingoittua.

Vetäminen ulosAvaa takaluukku.

9 Varoitus

Takatelinejärjestelmän ojentumis‐alueella ei saa oleskella, louk‐kaantumisvaara.

Vedä vapautusvivusta ylöspäin. Jär‐jestelmä vapautuu ja ojentuu no‐peasti ulos puskurista.

64 Säilytys

Vedä kuljetusteline kokonaan ulos,kunnes kuulet sen lukittuvan.Varmista, että kuljetustelinettä eivoida työntää sisään vetämättä uu‐delleen vapautusvivusta

9 Varoitus

Takaosan kuljetustelineeseen saakiinnittää esineitä vain, jos järjes‐telmä on lukittu oikein. Jos taka‐osan kuljetusteline ei lukitu oikein,älä kiinnitä siihen esineitä, vaantyönnä teline takaisin sisään.Käänny korjaamon puoleen.

Takavalojen asennus

Ota ensin taempi takavalo (1), sittenetumainen (2) takavalo pois syven‐nyksistä.

Avaa takavalon takana oleva lampuntuki kokonaan.

Paina kiristysvipua alas ja paina sit‐ten lampun kannatin pitimeen siten,että se lukkiutuu.Tee tämä toimenpide molemmille ta‐kavaloille.

Säilytys 65

Tarkista johtojen ja lamppujen asen‐not varmistaaksesi, että ne on asen‐nettu oikein ja lujasti paikoilleen.

Takaosan kuljetustelineen lukitus

Käännä oikeaa kiristysvipua (1) ensinja käännä sitten vasenta kiristysvipua(2), kunnes tunnet selkeän vastuk‐sen.

Takakuljetusjärjestelmä on lukittu,kun lukitusvipuja käännetään noin50°. Muussa tapauksessa turvallistatoimintaa ei voida taata.HuomautusSulje takaluukku.

Rekisterikilven pitimenkääntäminen ylös

Käännä rekisterikilven pidin ylös.Kiinnitä rekisterikilpi ennen takakulje‐tusjärjestelmän ensimmäistä käyttöä.

66 Säilytys

Poljintelineiden kääntäminenesiin

Käännä toista tai molempia poljinteli‐neitä ylöspäin, kunnes vinotuki lukit‐tuu.

Ota poljinpidikkeet pois poljinteli‐neistä.

Takaosan kuljetustelineensovitus polkupyörän mukaan

Paina vapautusvipua ja vedä pyörä‐kiinnikkeet ulos.

Paina kiinnityshihnan vapautusvipuaja irrota kiinnityshihna.

Säilytys 67

Polkupyörän valmistelukiinnitystä varten

HuomautusSuurin poljinkammen leveys on38,3 mm ja suurin syvyys on14,4 mm.

Käännä vasen poljin (ilman ketjuham‐maspyörää) pystysuuntaan alaspäin.Vasemman polkimen poljinkumin onoltava vaaka-asennossa.Etumaisen polkupyörän etupyörän onoltava vasemmalla.Taemman polkupyörän etupyörän onoltava oikealla.

Polkupyörän kiinnitys takaosankuljetustelineeseen

Sovita säädettävä poljinalusta poljin‐telineen kiertokahvalla suurin piirteinpoljinvarren kaareen.Jos polkupyörässä on suorat poljin‐varret, kierrä poljinalusta täysin ulos(asento 5), ks. kuva.

Jos polkupyörässä on kaarevat pol‐jinvarret, kierrä poljinalusta täysin si‐sään (asento 1), ks. kuva.

68 Säilytys

Aseta polkupyörä telineelle. Polkimenvarsi on asetettava poljintelineen ka‐navaan kuvan mukaisesti.

Huomio

Varmista, että poljin ei kosketa ta‐kakuljetusjärjestelmän pintaa.Muuten kampisarja voi vaurioituakuljetuksen aikana.

Aseta poljinvarren kiinnike kumman‐kin poljinvarren syvennyksen ulom‐paan kiskoon yläpuolelta ja liu'uta sitäalaspäin ainakin lovien alapuolelle.

Kiinnitä poljinvarsi pidikkeeseen kier‐tämällä kiinnitysruuvia.

Sijoita pyöräkiinnikkeet siten, että pol‐kupyörä on suurin piirtein vaakasuo‐rassa. Tässä polkimien ja takaluukunvälisen etäisyyden tulee olla ainakin5 cm.Polkupyörän molempien renkaidenon oltava pyöräkiinnikkeissä.

Huomio

Vedä kumpikin pyöräsyvennys riit‐tävän ulos, jotta polkupyörän kum‐pikin rengas osuu syvennykseen.Muussa tapauksessa polkupyöränvaakasuuntainen kiinnitys ei olevarma. Huomiotta jättäminensaattaa aiheuttaa polkupyöränpyörien vahingoittumisen kuu‐mista pakokaasuista.

Säilytys 69

Kohdista polkupyörä auton pitkittäis‐suunnassa: Löysää polkimen pidi‐kettä hieman.Aseta polkupyörä pystyasentoon pol‐jintelineen kiertokahvalla.Jos polkupyörät ovat toistensa tiellä,niiden kulmaa voidaan muuttaa sää‐tämällä pyöräkiinnikkeitä tai poljinteli‐neen kiertokahvaa, kunnes ne eivätenää kosketa toisiaan. Varmista, ettäetäisyys autosta on riittävän suuri.

Kiristä poljinlaakerikotelon kiinnitys‐ruuvi käsin maksimitiukkuuteen.Kiinnitä polkupyörän molemmat ren‐kaat kiinnityshihnoilla pyöräkiinnik‐keisiin.Tarkista, että polkupyörä on tukevastipaikallaan.

Huomio

Varmista, että polkupyörän ja au‐ton välissä on ainakin 5 cm tilaa.Löysää ohjaustankoa tarvittaessaja käännä se sivulle.

Pyöräkiinnikkeiden ja poljintelineenkiertokahvan säätöarvot on merkit‐tävä muistiin ja tallennettava kunkinpolkupyörän osalta. Oikea esisäätöhelpottaa polkupyörän seuraavaaasennusta telineeseen.HuomautusOn suositeltavaa kiinnittää takim‐maiseen polkupyörään varoitus‐merkki sen näkyvyyden parantami‐seksi.

Polkupyörän poistaminenkuljetustelineestä

Avaa polkupyörän molempien renkai‐den kiinnityshihnat.

70 Säilytys

Pidä polkupyörästä kiinni, löysää pol‐jinlaakerin pidikkeen kiristysruuvi janosta pidike yläkautta pois.

Takaosan kuljetustelineentyöntäminen sisään

Paina poljinvarren pidikkeet poljinteli‐neen kanavaan kuvan mukaisesti.

Työnnä kiinnityshihna sisään ja kiristäalaspäin mahdollisimman pitkälle.

Paina vapautusvipua ja työnnä polku‐pyöräkiinnikkeet sisään niin pitkällekuin ne menevät.

Vapauta lukitusvipu vinotuesta jakäännä molemmat poljintelineet alas.

9 Varoitus

Väliinjäämisvaara.

Irrota rekisterikilpi ja käännä rekiste‐rikilven pidin alas.

Säilytys 71

Käännä ensin vasenta (1) ja sitten oi‐keaa lukitusvipua (2) taakse niin pit‐källe kuin ne menevät.

Paina kiristysvipu alas ja vedä mo‐lemmat valot ulos koloista.

Taita lamppukannattimet takavalojentaustapuolelle.Aseta ensin etummainen takavalo(1), sitten taempi takavalo (2) syven‐nykseen ja paina alas mahdollisim‐man pitkälle. Työnnä johdot koko‐naan kaikkiin ohjaimiin vaurioidenvälttämiseksi.Avaa takaluukku.

Työnnä vapautusvipua ylöspäin japidä sitä paikallaan. Nosta järjestel‐mää hieman ja työnnä sitä puskuriinpäin, kunnes se lukkiutuu.Vapautusvivun täytyy palata alkupe‐räiseen asentoon.

9 Varoitus

Jos järjestelmää ei voida lukita oi‐kein, käänny korjaamon puoleen.

72 Säilytys

Tavaratila

Takaistuinten selkänojienkääntäminen alasTakaistuimen selkänoja on jaettu kol‐meen osaan. Kaikki osat voidaankääntää alas erikseen tavaratilankoon suurentamiseksi.

9 Varoitus

Älä varastoi esineitä istuinten alletai taakse. Esineet saattavat vau‐rioitua ja estää ohjainkiskojenmoitteettoman lukittumisen.

Tavaratilan lattiasta saadaan täysintasainen, jos ensin keskimmäisen is‐tuimen ja sitten takaistuimen ulom‐pien istuinpaikkojen selkänojat kään‐netään alas.

Huomio

Älä käännä ulompien istuinpaikko‐jen selkänojia istuinten ollessa si‐semmässä asennossa. Istuimetsaattaisivat vaurioitua.

Irrota tavaratilan suoja tarvittaessa3 73.Vapauta pääntuki painamalla salpaaja paina pääntukea alaspäin 3 34.

Ota turvavyö pois selkänojan pidik‐keestä.

Vedä selkänojan etupuolella olevastakahvasta ja käännä selkänoja alas is‐tuintyynyn päälle. Istuin lasketaan au‐tomaattisesti alas, jos keski-istuinkäännetään alas.Selkänojat voidaan kääntää alasmyös tavaratilasta käsin.

Säilytys 73

Vedä selkänojan taustapuolella ole‐vasta kahvasta ja käännä selkänojaalas.Käännä ylös vetämällä kahvasta janostamalla selkänojia pystyasen‐toon, kunnes ne lukittuvat kuuluvasti.

9 Varoitus

Selkänojien ollessa ylös käännet‐tyinä varmista ennen liikkeelle läh‐temistä, että ne ovat lukkiutuneethyvin paikalleen. Tämän noudat‐tamatta jättäminen voi johtaa hen‐kilövahinkoihin tai kuorman tai au‐

ton vaurioitumiseen voimakkaanjarrutuksen tai törmäyksen yhtey‐dessä.

TakasäilytystilaTavaratilan vasemmalla puolella onsäilytystila.

Käännä kiinnitintä vastapäivään jakäännä kansi alas.

Tavaratilan suojaÄlä aseta esineitä suojan päälle.

Suojan irrottaminen

Irrota kiinnityshihnat takaluukusta.

Nosta kantta takaosasta ja työnnäsitä ylöspäin etuosasta.

74 Säilytys

Irrota kansi.

Suojan varastoiminenIrrota kiinnityshihnat takaluukusta.Nosta kantta takaosasta ja työnnäsitä ylöspäin etuosan sivuohjaimista.

Pane suojakansi talteen takaistuintentaakse.

Suojan asentaminenKiinnitä suoja sivuohjaimiin ja käännäalaspäin. Kiinnitä kiinnityshihnat taka‐luukkuun.

Tavaratilan lattian suojalevy

Tavaratilan lattian suojalevyä voi‐daan nostaa.Taita se ylös ja nosta tavaratilan suo‐jaa hieman.Vedä tavaratilan vasemman sivusei‐nän koukku ulos, jotta takalattiansuoja pysyy pystyssä.

Tavaratilan kaksinkertainen lattiaTavaratilan kaksinkertainen lattia voi‐daan asentaa tavaratilaan kahteenasentoon:● heti varapyörän syvennyksen

suojan tai takalattian peitteen ylä‐puolelle,

● tavaratilan yläaukkoihin.Irrota nostamalla tavaratilan lattiaasyvennyksen avulla ja vetämällätaaksepäin.Asenna tavaratilan lattia työntämälläsitä eteenpäin ohjaimessaan ja las‐kemalla alas.

Säilytys 75

Yläasentoon asennettuna tavaratilanlattian ja varapyörän syvennyksensuojan välistä tilaa voidaan käyttääsäilytystilana.Jos takaistuinten selkänojat käänne‐tään eteenpäin tässä asennossa,saadaan aikaan lähes tasainen kuor‐matilan lattia.Yläasennossa tavaratilan kaksinker‐tainen lattia kestää enintään 100 kgkuorman. Ala-asennossa tavaratilankaksinkertainen lattia kestää suurim‐man sallitun kuorman.Renkaankorjaussarjalla varuste‐tuissa malleissa varapyörän syven‐nystä voidaan käyttää lisäsäilytysti‐lana. Renkaanpaikkaussarja 3 202.

Kiinnityssilmukat

Kuormankiinnityslenkkien avulla es‐tetään esineiden liukuminen. Kuor‐mankiinnityslenkkeihin kiinnitetäänesim. kiinnityshihnat tai tavaraverkko.

TurvaverkkoTurvaverkko voidaan asentaa etuis‐tuinten taakse.Matkustajia ei saa kuljettaa turvaver‐kon takana.

Asentaminen

Kattorungossa on kaksi asennusauk‐koa: työnnä verkon tanko aukkoontoisella puolella, työnnä eteenpäin jalukitse. Pidennä tanko, työnnä auk‐koon toisella puolella, työnnä eteen‐päin ja lukitse.

76 Säilytys

Kiinnitä verkon kiristyshihnojen kou‐kut etuistuinten takana oleviin silmu‐koihin. Kiristä verkko vetämällä hih‐nan vapaana olevasta päästä.Kiinnitä ja kiristä molemmilla puolilla.

IrrotusKallista verkon kiristyshihnojen pi‐tuussäädintä ylöspäin ja irrota hihnatmolemmilta puolilta. Vapauta ylempitanko toisella puolella, vapauta toinenpuoli ja poista aukoista.

Varastointi

Aseta kiristyshihnat kuvan mukaisestija kohdista ne turvaverkon suuntai‐sesti.

Vieritä ylempi verkkotanko alas noinkeskikohdan yläpuolelle.Aseta ylempi verkkotanko kiristyshih‐nojen päälle alemman verkkotangonviereen. Ylemmän verkkotangonkoukkujen täytyy osoittaa poispäinalemmasta verkkotangosta.

Kiinnitä tarranauha tiukasti verkonympärille pituussäätimien viereen. Pi‐tuussäätimien ja verkkotankojen onoltava tasaisesti vierekkäin.Varastoi turvaverkko tavaratilan kak‐sinkertaisen lattian välissä olevaan ti‐laan. Tavaratilan lattian suojalevy3 74.

Säilytys 77

Taitettava pöytätasoAsennettu etuistuinten selkänojiin.Avaa vetämällä ylöspäin lukittumi‐seen asti.Taita pois käytöstä työntämällä alas‐päin vastuksen ohi.Taitettavalle pöytätasolle ei saa aset‐taa mitään raskasta esinettä.

Varoituskolmio

Säilytä varoituskolmiota tavaratilantakasivulla olevassa tilassa.

EnsiapupakkausVarastoi ensiapupakkaus ja heijastin‐liivi kuljettajan istuimen alle.

Käytä hihnoja.

Autosta riippuen kuljettajan istuimenalla voi olla laatikko. Vedä kahvasta jakäännä kansi alas. Suurin sallittukuormitus: 1,5 kg.

78 Säilytys

KattotelinejärjestelmäKattotelineTurvallisuussyistä ja kattovaurioidenvälttämiseksi suosittelemme auto‐malliin hyväksytyn kattotelineen käyt‐töä. Ota lisätietoja varten yhteys kor‐jaamoon.Noudata kattotelineen käyttöohjetta.Poista kattoteline, kun sitä ei tarvita.

Irrota suojus kustakin asennuspis‐teestä.

Lastaustietoa

● Raskaat esineet tulee asettaa ta‐varatilassa takaistuinten selkä‐nojien taakse. Varmista, että sel‐känojat on lukittu pitävästi. Josteet kuormasta pinon, aseta ras‐kaat esineet pinon alimmaisiksi.

● Kiinnitä tavarat kuormankiinni‐tyslenkkeihin sidotuilla kiinnitys‐hihnoilla 3 75.

● Ripusta ostoskassit tavaratilanvasemman sivuseinän kouk‐kuun. Vedä koukku ulos. Maksi‐mikuormitus: 3 kg.

● Irralliset esineet tulee aina kiin‐nittää paikalleen, jotta ne eivätliiku tavaratilassa.

● Kun kuljetat esineitä tavarati‐lassa, takaistuinten selkänojat ei‐vät saa olla eteenpäin kallistet‐tuina.

● Kuorman korkeus ei saa ylittääselkänojien yläreunaa.

Säilytys 79

● Älä aseta mitään esineitä tavara‐tilan suojan tai kojelaudan päälleäläkä peitä kojelaudan yläosassaolevaa tunnistinta.

● Kuorma ei saa estää polkimien,seisontajarrun eikä vaihdevivunkäyttöä eikä estää kuljettajan liik‐keitä. Sisätilassa ei saa säilyttääirrallisia esineitä.

● Älä aja takaluukun ollessa auki.

9 Varoitus

Varmista aina, että auton kuormaon kiinnitetty turvallisesti. Muussatapauksessa esineitä voi lentääauton sisätiloissa ja aiheuttaavammoja tai kuorman tai autonvaurioitumisen.

● Kantavuus on auton sallitun ko‐konaismassan (ks. tyyppikilpi3 223) ja EY-normin mukaisenomamassan erotus.Laske kantavuus kirjoittamallaautosi paino tämän käyttöoppaanalussa olevaan painotaulukkoon.EY-omamassa sisältää kuljetta‐jan (68 kg), matkatavaran (7 kg)

ja kaikkien nesteiden (polttoaine‐säiliön 90 % täyttöaste) painon.Erikois- ja lisävarusteet nostavatomamassaa.

● Kattokuorma lisää herkkyyttä si‐vutuulelle ja heikentääajo-ominaisuuksia painopisteensiirtyessä ylemmäksi. Jaakuorma tasaisesti ja kiinnitä sehihnoilla siten, ettei se pääse liik‐kumaan. Sovita rengaspaineet jaajonopeus kuormitukseen. Tar‐kasta kiinnityksen pitävyys useinja kiristä tarvittaessa.Suurin sallittu ajonopeus on120 km/h.Suurin sallittu kattokuorma on60 kg. Kattokuorma muodostuukattotelineen ja kuorman yhteen‐lasketusta painosta.

80 Mittarit ja käyttölaitteet

Mittarit jakäyttölaitteet

Käyttölaitteet ................................ 81Ohjauspyörän säätö .................. 81Ohjauspyörän kauko-ohjaus ..... 81Lämmitettävä ohjauspyörä ........ 81Äänitorvi .................................... 82Tuulilasin pyyhin-/pesulaite ....... 82Takalasin pyyhin/pesulaite ........ 84Ulkolämpötila ............................. 84Kello .......................................... 85Virtapistokkeet ........................... 86Savukkeensytytin ...................... 87Tuhkakupit ................................. 87

Varoitusvalot, mittarit ja ilmaisi‐met ............................................... 88

Mittaristo .................................... 88Nopeusmittari ............................ 88Matkamittari ............................... 88Osamatkamittari ........................ 88Kierroslukumittari ....................... 88Polttoainemittari ......................... 89Polttoaineen valintapainike ........ 89Moottorin jäähdytysnesteenlämpömittari .............................. 89

Huoltonäyttö .............................. 90

Merkkivalot ................................ 91Suuntavilkku .............................. 93Turvavyömuistutin ..................... 94Turvatyynyt jaturvavyönkiristimet .................... 94

Turvatyynyn poistaminenkäytöstä .................................... 94

Latausjärjestelmä ...................... 95Toimintavian merkkivalo ............ 95Huolla auto pian ........................ 95Jarru- ja kytkinjärjestelmä .......... 95Polkimen käyttö ......................... 95Sähkötoiminen seisontajarru ..... 96Sähkötoimisen seisontajarrunvika ........................................... 96

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä(ABS) ........................................ 96

Vaihto ylös ................................. 96Muuttuvan voiman ohjaus ......... 96Ultraäänipysäköintitutka ............ 96Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä pois päältä . . 97

Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä jaluistonestojärjestelmä .............. 97

Luistonestojärjestelmä poispäältä ........................................ 97

Hehkutus ................................... 97Dieselhiukkassuodatin ............... 97

Rengaspaineidenvalvontajärjestelmä ................... 97

Moottorin öljynpaine .................. 98Polttoaine vähissä ..................... 98Ajonestin .................................... 98Alennettu moottorin teho ........... 98Ulkovalot .................................... 99Kaukovalot ................................. 99Kääntyvät ajovalot ..................... 99Sumuvalot ................................. 99Takasumuvalo ........................... 99Vakionopeussäädin ................... 99Ovi auki ..................................... 99Automaattinen lukitus ................ 99

Tietonäytöt ................................. 100Kuljettajan tietokeskus ............. 100Graafinen infonäyttö, värillineninfonäyttö ................................ 103

Auton viestit ............................... 105Varoitusäänet .......................... 107Pariston jännite ........................ 108

Ajotietokone ............................... 108Auton räätälöinti ......................... 111OnStar ....................................... 115

Mittarit ja käyttölaitteet 81

KäyttölaitteetOhjauspyörän säätö

Vapauta vipu, säädä ohjauspyörä, lu‐kitse vipu ja varmista, että se lukittuutäysin.Säädä ohjauspyörän asento vain au‐ton seistessä ja ohjauslukon ollessavapautettuna.

Ohjauspyöränkauko-ohjaus

Infotainment-järjestelmää, vakiono‐peussäädintä ja kytkettyä matkapu‐helinta voidaan käyttää ohjauspyöränsäätimillä.Lisäohjeita on Infotainment-ohjekir‐jassa.Vakionopeussäädin 3 153.

Lämmitettävä ohjauspyörä

Lämmitys kytketään painamalla *.Aktivointi osoitetaan painikkeessaolevalla LED-valolla.

82 Mittarit ja käyttölaitteet

Ohjauspyörän korostetut tarttuma‐kohdat lämmitetään nopeammin jakorkeampaan lämpötilaan kuin muutalueet.Lämmitys toimii moottorin käydessäja Autostop-toiminnon aikana.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Äänitorvi

Paina j.

Tuulilasin pyyhin-/pesulaiteTuulilasinpyyhkimet

HI : nopeaLO : hidasINT : taukopyyhintä tai automaatti‐

nen pyyhintä sadetunnisti‐mella

OFF : pois

Kertapyyhkäisy, kun tuulilasinpyyhki‐met eivät ole päällä: paina vipua alas‐päin asentoon 1x.Älä kytke päälle lasin ollessa jäässä.Kytke pois pesulinjoilla.

Säädettävä pyyhintäväli

Pyyhinvipu asennossa INT.Säädä haluamasi pyyhintäväli säätö‐pyörällä:lyhyt väli : käännä säätöpyö‐

rää ylöspäinpitkä väli : käännä säätöpyö‐

rää alaspäin

Mittarit ja käyttölaitteet 83

Pyyhinautomatiikkasadetunnistimella

INT : Pyyhinautomatiikka sadetun‐nistimella

Sadetunnistin havaitsee tuulilasillaolevan veden määrän ja ohjaa auto‐maattisesti tuulilasinpyyhkimien taa‐juutta.

Sadetunnistimen säädettäväherkkyys

Säädä herkkyys säätöpyörällä:pieni herkkyys : käännä säätöpyö‐

rää alaspäinsuuri herkkyys : käännä säätöpyö‐

rää ylöspäin

Pidä tunnistin puhtaana pölystä,liasta ja jäästä.

Tuulilasin pesulaite

84 Mittarit ja käyttölaitteet

Vedä vivusta. Tuulilasille suihkute‐taan pesunestettä ja pyyhin pyyhkäi‐see muutaman kerran.Pesulaitteen neste 3 175

Takalasin pyyhin/pesulaite

Käynnistä takalasin pyyhin paina‐malla keinukytkintä:yläasento : jatkuva toimintaala-asento : jaksottainen toimintakeskiasento : pois

Paina vipua. Takalasille suihkutetaanpesunestettä ja pyyhin pyyhkäiseemuutaman kerran.Älä kytke päälle lasin ollessa jäässä.Kytke pois pesulinjoilla.Takalasin pyyhin kytkeytyy automaat‐tisesti päälle, kun tuulilasinpyyhkimetovat päällä ja peruutusvaihde kytke‐tään.Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐kentää voidaan muuttaa infonäytönAsetukset-valikossa.Pesulaitteen neste 3 175Auton räätälöinti 3 111.

Ulkolämpötila

Lämpötilan lasku näkyy heti, lämpöti‐lan nousu viiveen jälkeen.

Mittarit ja käyttölaitteet 85

Jos ulkolämpötila laskee 3 °C:een,kuljettajan tietokeskuksessaylemmän tason näytössä taiylemmän tason yhdistelmänäytössänäkyy varoitusviesti.

9 Varoitus

Jo lämpötilan ollessa näytön mu‐kaan muutamia asteita 0 °C:n ylä‐puolella tien pinta voi olla jäässä.

KelloKellonaika ja päivämäärä esitetääninfonäytössä.

Ajan ja päivämäärän asetuksetCD 300/CD 400/CD 400plusPaina CONFIG. Valikko Asetuksetavautuu näyttöön.Valitse Aika & päivämäärä.

Valittavissa olevat asetusvalinnat:● Kellonajan asetus: Muuttaa näy‐

tössä näkyvän ajan.● Päiväyksen asetus: Muuttaa näy‐

tössä näkyvän päivämäärän.● Aikaformaatin asetus: Muuttaa

tuntien näytön välillä 12 tuntia ja24 tuntia.

● Päiväyksen formaatin asetus:Muuttaa päivämäärän näytön vä‐lillä KK/PP/VVVV jaPP.KK.VVVV.

● Kellonajan näyttö: Kytkee ajannäytön päälle/pois.

● RDS ajan synkronointi: Useim‐pien VHF-lähettimien RDS-sig‐naali asettaa ajan automaatti‐sesti. RDS-ajan synkronointisaattaa kestää joitakin minuut‐teja. Jotkin lähettimet eivät lähetäoikeaa aikasignaalia. Silloin suo‐sittelemme automaattisen aika‐synkronoinnin poistamista käy‐töstä.

Auton räätälöinti 3 111.

Ajan ja päivämäärän asetuksetCD 600/Navi 650/Navi 950Paina Config ja tuo kyseinen alava‐likko näyttöön valitsemalla sitten va‐likkokohta Kellonaika ja päivämäärä.

86 Mittarit ja käyttölaitteet

HuomautusJos RDS-kellon synkronointi on käy‐tössä, järjestelmä asettaa ajan japäivämäärän automaattisesti.Katso lisätietoa Infotainment-järjes‐telmän käyttöoppaasta.

Ajan asettaminenValitse valikkokohta Aseta aika ajanasetusten säätämiseksi. Käännä mo‐nitoimisäädintä ensimmäisen asetuk‐sen säätämiseksi.Paina monitoimisäädintä vahvistaak‐sesi syötteen. Värillinen tausta siirtyyseuraavan asetuksen kohdalle.Säädä kaikki asetukset.

Aseta päivämääräValitse valikkokohta Aseta päiväysajan asetusten säätämiseksi. Käännämonitoimisäädintä ensimmäisen ase‐tuksen säätämiseksi.Paina monitoimisäädintä vahvistaak‐sesi syötteen. Värillinen tausta siirtyyseuraavan asetuksen kohdalle.Säädä kaikki asetukset.

AikaformaattiValitse Aseta aikaformaatti halutunaikaformaatin asettamista varten. Ak‐tivoi 12 tuntia tai 24 tuntia.Auton räätälöinti 3 111.

Virtapistokkeet

12 V:n virtapistoke sijaitsee etukon‐solissa.

Mittarit ja käyttölaitteet 87

Toinen 12 V:n virtapistoke sijaitseetakakonsolissa.Suurin tehonkulutus ei saa ylittää120 wattia.Kun sytytysvirta on katkaistu, virtapis‐tokkeet ovat poissa käytöstä. Lisäksivirtapistokkeet poistetaan käytöstä,mikäli auton akkujännite on alhainen.Pistorasioihin kytkettävien laitteidentulee täyttää sähkömagneettista yh‐teensopivuutta koskevan norminDIN VDE 40 839 vaatimukset.Pistorasioihin ei saa kytkeä mitäänvirtaa antavaa laitetta, kuten laturiatai akkua.Vääräntyyppiset pistokkeet voivatvaurioittaa pistorasiaa.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Savukkeensytytin

Savukkeensytytin sijaitsee etukonso‐lissa.Paina savukkeensytytin pohjaan. Sekytkeytyy automaattisesti pois päältäkäyttövalmiiksi kuumennuttuaan.Vedä sytytin ulos.

Tuhkakupit

Huomio

Vain tuhkaa varten - ei palavillejätteille.

Tuhkakuppirasia voidaan asettaamukinpitimiin.

88 Mittarit ja käyttölaitteet

Varoitusvalot, mittarit jailmaisimetMittaristoJoissakin malleissa mittarien neulatheilahtavat lyhyesti näytön toiseenreunaan, kun sytytysvirta kytketään.

Nopeusmittari

Ilmoittaa ajonopeuden.

Matkamittari

Näyttää autolla ajetun kokonaismat‐kan kilometreinä alarivillä.

OsamatkamittariNäyttää nollauksen jälkeen tallenne‐tun etäisyyden ylärivillä.Nollaa painamalla suuntavilkkuvi‐vussa SET/CLR muutaman sekunninajan 3 100.Nollausnupilla varustetuissa autoissamittari nollataan pitämällä nollaus‐nuppia muutaman sekunnin ajan pai‐nettuna sytytysvirran ollessa kytket‐tynä.

Kierroslukumittari

Näyttää moottorin kierrosluvun.Käytä kaikilla vaihteilla mahdollisuuk‐sien mukaan alhaista käyntinopeutta.

Huomio

Neulan ollessa punaisessa varoi‐tuskentässä on suurin sallittukäyntinopeus ylitetty. Moottori onvaarassa.

Mittarit ja käyttölaitteet 89

Polttoainemittari

Näyttää toimintatilasta riippuen polt‐toaineen tai kaasun määrän säiliössä.Nuoli osoittaa, millä puolella autoapolttoaineen täyttöaukko sijaitsee.Merkkivalo i palaa, jos polttoaineenmäärä säiliössä on alhainen. Tank‐kaa välittömästi, jos merkkivalo vilk‐kuu.Nestekaasukäytön aikana järjes‐telmä vaihtaa automaattisesti bensii‐nikäyttöön kaasusäiliöiden tyhjen‐tyessä 3 89.Älä aja koskaan polttoainesäiliötä tyh‐jäksi.

Säiliössä olevan polttoaineen takiakoko polttoainesäiliön tilavuuden mu‐kaista määrää ei ehkä voida tankata.

Polttoaineen valintapainike

Painamalla LPG voit vaihtaa bensiini-ja nestekaasukäytön välillä. LEDin1 tila näyttää kulloisenkin toiminta‐tavan.1 pois : bensiinikäyttö1 vilkkuu : tarkistaa täyttyvätkö

ehdot nestekaasunkäyttöön siirtymiselle.Palaa kiinteänä, jos eh‐dot täyttyvät.

1 palaa : nestekaasukäyttö1 vilkkuuviisi kertaaja sammuusitten

: nestekaasusäiliö ontyhjä tai nestekaasujär‐jestelmässä on vika.Kuljettajan tietokes‐kuksessa näkyy viesti.

Kun nestekaasusäiliöt ovat tyhjät, jär‐jestelmä kytkeytyy automaattisestibensiinikäyttöön sytytysvirran katkai‐semiseen asti.Polttoaine nestekaasukäytössä3 159.

Moottorin jäähdytysnesteenlämpömittari

90 Mittarit ja käyttölaitteet

Näyttää jäähdytysnesteen lämpöti‐lan.vasen alue : moottori ei ole vielä toi‐

mintalämpötilassakeskialue : normaali toimintaläm‐

pötilaoikeanpuo‐leinen alue

: lämpötila liian korkea

Huomio

Jos moottorin jäähdytysnesteenlämpötila on liian korkea, pysäytäauto ja sammuta moottori. Moot‐tori on vaarassa. Tarkasta jäähdy‐tysnesteen määrä.

HuoltonäyttöMoottoriöljyn valvontajärjestelmä il‐moittaa, koska moottoriöljy ja suoda‐tin on vaihdettava. Ajo-olosuhteistariippuen öljyn ja suodattimen vaihto‐väli voi vaihdella huomattavastikin.

Ylemmän tason näytössä tai ylem‐män tason yhdistelmänäytössä jäl‐jellä oleva öljyn käyttöikä näytetäänvalikossa Asetukset.Keskitason näytössä jäljellä oleva öl‐jyn käyttöikä näytetään merkkivalollaI. Sytytysvirran on oltava kytketty jamoottorin sammuksissa.Valikko ja toiminto voidaan valitasuuntavilkkuvivun painikkeilla.Öljyn jäljellä olevan käyttöiän näyttö:

Valitse Asetukset-sivu painamallaMENU.Valitse Öljyn jäljellä oleva käyttöikäkääntämällä säätöpyörää.Järjestelmä on nollattava aina moot‐toriöljyn vaihdon yhteydessä, jotta setoimii oikein. Käänny korjaamon puo‐leen.Nollaa painamalla SET/CLR. Sytytys‐virran on oltava kytketty ja moottorinsammuksissa.Kun järjestelmä on laskenut mootto‐riöljyn käyttöiän lyhentyneen, kuljet‐tajan tietokeskukseen tulee Vaihda

Mittarit ja käyttölaitteet 91

moottorin öljy tai varoituskoodi. Vaih‐data moottoriöljy ja suodatin korjaa‐molla viikon sisällä tai enintään500 km:n jälkeen (sen mukaan kumpiensin täyttyy).Kuljettajan tietokeskus 3 100.Huoltotiedot 3 219.

MerkkivalotKuvattuja merkkivaloja ei ole kaikissaautoissa. Kuvaus koskee kaikkia mit‐taristoversioita.Varustelusta riippuen merkkivalojensijainti voi vaihdella.Kun sytytysvirta on kytketty, useim‐mat merkkivalot palavat hetken ajantoimintatestinä.Merkkivalojen värit merkitsevät seu‐raavaa:Punainen : Vaara, tärkeä muistutusKeltainen : Varoitus, ohje, häiriöVihreä : Päällekytkennän vahvis‐

tusSininen : Päällekytkennän vahvis‐

tusValkoinen : Päällekytkennän vahvis‐

tus

92 Mittarit ja käyttölaitteet

Mittariston merkkivalot

Mittarit ja käyttölaitteet 93

Keskikonsolin merkkivalot

Yleiskuvaus

O Suuntavilkku 3 93X Turvavyömuistutin 3 94v Turvatyynyt ja turvavyönkiris‐

timet 3 94V Turvatyynyn poistaminen

käytöstä 3 94p Latausjärjestelmä 3 95Z Toimintahäiriön merkkivalo

3 95g Huolla auto pian 3 95

R Jarru- ja kytkinjärjestelmä3 95

- Polkimen käyttö 3 95m Sähkötoiminen seisontajarru

3 96j Sähkötoimisen seisontajarrun

vika 3 96u Lukkiutumaton jarrujärjestelmä

(ABS) 3 96[ Vaihto ylös 3 96c Muuttuvan voiman ohjaus

3 96r Ultraäänipysäköintitutka

3 96n Elektroninen ajonvakautusjär‐

jestelmä pois päältä 3 97b Elektroninen ajonvakautusjär‐

jestelmä ja luistonestojärjes‐telmä 3 97

k Luistonestojärjestelmä poispäältä 3 97

! Esilämmitys 3 97% Dieselhiukkassuodatin 3 97

w Rengaspaineiden valvontajär‐jestelmä 3 97

I Moottorin öljynpaine 3 98i Polttoaine vähissä 3 98d Ajonestin 3 98# Alennettu moottorin teho

3 988 Ulkovalot 3 99C Kaukovalot 3 99f Kääntyvät ajovalot 3 99> Sumuvalot 3 99r Takasumuvalo 3 99m Vakionopeussäädin 3 99h Ovi auki 3 99^ Automaattinen lukitus 3 99

SuuntavilkkuO palaa tai vilkkuu vihreänä.

Syttyy hetkeksiSeisontavalot ovat käytössä.

94 Mittarit ja käyttölaitteet

Merkkivalo vilkkuuSuuntavilkku tai varoitusvilkut ovatkäytössä.Nopea vilkkuminen: suuntavilkku taisen sulake on viallinen, perävaununsuuntavilkku ei toimi.Lampun vaihto 3 179, sulakkeet3 188.Suuntavalot 3 123.

TurvavyömuistutinEtuistuinten turvavyömuistutusX palaa tai vilkkuu punaisena.

PalaaSytytysvirran kytkemisen jälkeenkunnes turvavyö on kiinnitetty.

Merkkivalo vilkkuuMoottorin käynnistämisen jälkeenenintään 100 sekunnin ajan, ennenkuin turvavyö on kiinnitetty.Turvavyön kiinnitys 3 45.

Takaistuinten turvavöiden tila> tai X kuljettajan tietokeskuksessavilkkuu tai palaa.

PalaaMoottorin käynnistämisen jälkeen vä‐hintään 35 sekunnin ajan ennen kuinturvavyö on kiinnitetty.Jos kiinnittämätön turvavyö kiinnite‐tään ajon aikana.

Merkkivalo vilkkuuLiikkeellelähdön jälkeen, kun turva‐vyö on kiinnittämättä.Turvavyön kiinnitys 3 45.

Turvatyynyt jaturvavyönkiristimetv palaa punaisena.Kytkettäessä sytytysvirta merkkivalopalaa n. 4 sekuntia. Jos se ei syty,sammu 4 sekunnin kuluttua tai jos sesyttyy ajon aikana, turvatyynyjärjes‐telmässä on toimintahäiriö. Käännykorjaamon puoleen. Turvatyynyt jaturvavöiden esikiristimet eivät ehkälaukea onnettomuudessa.

Turvavöiden esikiristimien tai turva‐tyynyjen lauettua v palaa jatkuvasti.

9 Varoitus

Korjauta häiriön syy viipymättäkorjaamolla.

Turvavöiden esikiristimet, turvatyyny‐järjestelmä 3 44, 3 48.

Turvatyynyn poistaminenkäytöstäV palaa keltaisena.Palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐keen noin 60 sekuntia. Etumatkusta‐jan turvatyyny on aktivoituna.* palaa keltaisena.Etumatkustajan turvatyyny on pois‐kytketty 3 52.

Mittarit ja käyttölaitteet 95

9 Vaara

Lapsen kuolemaan johtavan hen‐kilövahingon vaara, jos lasten tur‐valaitetta käytetään etuistuimellaetumatkustajan turvatyynyn ol‐lessa aktivoituna.Aikuisen kuolemaan johtavanhenkilövahingon vaara istuttaessaetuistuimella etumatkustajan tur‐vatyynyn ollessa poiskytkettynä.

Latausjärjestelmäp palaa punaisena.Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, jasammuu pian moottorin käynnistyt‐tyä.

Palaa moottorin käydessäPysäytä, sammuta moottori. Autonakku ei lataudu. Moottorin jäähdytyssaattaa olla keskeytynyt. Jarrutehos‐tin voi lakata vaikuttamasta. Käännykorjaamon puoleen.

Toimintavian merkkivaloZ palaa tai vilkkuu keltaisena.

Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, jasammuu pian moottorin käynnistyt‐tyä.

Palaa moottorin käydessäHäiriö päästöjenhallinnan järjestel‐mässä. Sallitut päästöarvot voivat ylit‐tyä. Käänny välittömästi korjaamonpuoleen.

Vilkkuu moottorin käydessäHäiriö, joka voi johtaa katalysaattorinvaurioitumiseen. Vähennä kaasua,kunnes vilkkuminen lakkaa. Käännyvälittömästi korjaamon puoleen.

Huolla auto piang palaa keltaisena.Lisäksi saattaa näkyä varoitusviestitai -koodi.Auto on huollettava.Käänny korjaamon puoleen.Auton viestit 3 105.

Jarru- ja kytkinjärjestelmäJarru- ja kytkinnestemääräR palaa punaisena.Jarru- ja kytkinnestemäärä on liian al‐hainen 3 176.

9 Varoitus

Pysäytä. Keskeytä matkantekovälittömästi. Käänny korjaamonpuoleen.

Polkimen käyttö- palaa tai vilkkuu keltaisena.

PalaaJarrupoljinta on painettava sähkötoi‐misen seisontajarrun vapauttami‐seksi 3 150.Kytkinpoljinta tulee painaa moottorinkäynnistämiseksi Autostop-tilassa.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Merkkivalo vilkkuuKytkinpoljinta tulee painaa moottorinkäynnistämiseksi 3 16, 3 140.

96 Mittarit ja käyttölaitteet

Sähkötoiminenseisontajarrum palaa tai vilkkuu punaisena.

PalaaSähkötoiminen seisontajarru on kyt‐ketty 3 150.

Merkkivalo vilkkuuSähkötoimista seisontajarrua ei olekytketty tai vapautettu täysin. Kytkesytytysvirta, paina jarrupoljin pohjaanja yritä nollata järjestelmä ensin va‐pauttamalla ja sitten kytkemällä säh‐kötoiminen seisontajarru. Jos m vilk‐kuu edelleen, älä jatka matkaa, vaankäänny korjaamon puoleen.

Sähkötoimisenseisontajarrun vikaj palaa tai vilkkuu keltaisena.

PalaaSähkötoimisen seisontajarrun toimin‐takyky on huonontunut 3 150.

Merkkivalo vilkkuuSähkötoiminen seisontajarru on huol‐totilassa. Pysäytä auto, kytke sähkö‐toiminen seisontajarru ja vapauta sesitten nollataksesi.

9 Varoitus

Korjauta häiriön syy viipymättäkorjaamolla.

Lukkiutumatonjarrujärjestelmä (ABS)u palaa keltaisena.Palaa sytytysvirran kytkemisen jäl‐keen muutamia sekunteja. Järjes‐telmä on toimintavalmiudessa, kunmerkkivalo sammuu.Jos merkkivalo ei sammu muutamansekunnin kuluttua tai jos se palaa ajonaikana, ABS-järjestelmässä on häiriö.Jarrujärjestelmä toimii edelleen,mutta lukkiutumisenesto on kytkeyty‐nyt pois.Lukkiutumaton jarrujärjestelmä3 149.

Vaihto ylös[ syttyy vihreänä, kun vaihtaminenylöspäin on suositeltavaa polttoai‐neen säästämiseksi.Autoissa, joissa on ylemmän tasonnäyttö tai ylemmän tason yhdistelmä‐näyttö, näytetään kuljettajan tietokes‐kuksen alimmalla rivillä [ ja suositel‐lun vaihteen numero.

Muuttuvan voiman ohjausc palaa keltaisena.Vika muuttuvan voiman ohjausjärjes‐telmässä. Ohjatessa voidaan tällöintarvita joko enemmän tai vähemmänvoimaa. Käänny korjaamon puoleen.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Ultraäänipysäköintitutkar palaa keltaisena.Häiriö järjestelmässätaiHäiriö, joka johtuu anturien peittymi‐sestä likaan, jäähän tai lumeentai

Mittarit ja käyttölaitteet 97

Ulkopuolisen ultraäänilähteen aiheut‐tamat häiriöt. Järjestelmä toimii nor‐maalisti, kun häiriön lähde poistetaan.Korjauta järjestelmän häiriön syy kor‐jaamolla.Ultraäänipysäköintitutka 3 154.

Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä poispäältän palaa keltaisena.Järjestelmä on pois toiminnasta.

Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä jaluistonestojärjestelmä b palaa tai vilkkuu keltaisena.

PalaaJärjestelmässä on vika. Ajoa voidaanjatkaa. Ajovakavuus voi kuitenkinhuonontua ajotien laadusta riippuen.Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Merkkivalo vilkkuuJärjestelmä on aktiivisesti toimin‐nassa. Moottorin teho voi heikentyä jaauto voi hieman jarruttaa automaatti‐sesti.Elektroninen ajovakauden hallintajär‐jestelmä 3 152, luistonestojärjes‐telmä 3 151.

Luistonestojärjestelmä poispäältäk palaa keltaisena.Järjestelmä on pois toiminnasta.

Hehkutus! palaa keltaisena.Dieselmoottorin hehkutus on akti‐voitu. Se kytkeytyy päälle ainoastaanmatalissa lämpötiloissa.

Dieselhiukkassuodatin% palaa tai vilkkuu keltaisena.Dieselhiukkassuodatin on puhdistet‐tava.

Jatka ajamista kunnes % sammuu.Mikäli mahdollista, älä anna moottorinkäyntinopeuden laskea alle2000 r/min.

PalaaDieselhiukkassuodatin on täynnä.Käynnistä puhdistusmenettely ensi ti‐lassa.

Merkkivalo vilkkuuSuodattimen suurin täyttöaste onsaavutettu. Käynnistä puhdistusme‐nettely välittömästi moottorin vaurioi‐tumisen estämiseksi.Dieselhiukkassuodatin 3 144.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Rengaspaineidenvalvontajärjestelmäw palaa tai vilkkuu keltaisena.

PalaaRengaspaineiden aleneminen. Py‐sähdy heti ja tarkasta rengaspaineet.

98 Mittarit ja käyttölaitteet

Merkkivalo vilkkuuHäiriö järjestelmässä tai on asennettupyörä, jossa ei ole paineanturia(esim. varapyörä). Merkkivalo palaajatkuvasti 60 - 90 sekunnin kuluttua.Käänny korjaamon puoleen.Rengaspaineiden valvontajärjes‐telmä 3 197.

Moottorin öljynpaineI palaa punaisena.Syttyy, kun sytytysvirta kytketään, jasammuu pian moottorin käynnistyt‐tyä.

Palaa moottorin käydessä

Huomio

Moottorin voitelu saattaa olla kes‐keytynyt. Moottori voi vaurioitua jaleikata kiinni, jolloin vetävät pyörätlukkiutuvat.

1. Paina kytkinpoljin pohjaan.2. Kytke vaihteisto vapaalle, aseta

valintavipu asentoon N.

3. Aja mahdollisimman nopeastipois liikennevirrasta häiritsemättämuuta liikennettä.

4. Katkaise sytytysvirta.

9 Varoitus

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaa‐tivat huomattavasti enemmän voi‐maa moottorin ollessa sammutet‐tuna. Autostop-toiminnon aikanajarrutehostin toimii normaalisti.Älä poista avainta ennen kuin autoon paikallaan, muuten ohjaus‐lukko voi lukkiutua odottamatto‐masti.

Tarkista öljymäärä, ennen kuin kään‐nyt korjaamon puoleen 3 173.

Polttoaine vähissäi palaa tai vilkkuu keltaisena.

PalaaPolttoainesäiliössä on liian vähänpolttoainetta.

Ylemmän tason näytöllä varuste‐tuissa autoissa näytetään lisäksi va‐roitusviesti.

Merkkivalo vilkkuuPolttoainevarat on käytetty. Tankkaavälittömästi. Älä aja säiliötä tyhjäksi.Keski- ja ylemmän tason näytöllä va‐rustetuissa autoissa näytetään lisäksivaroitusviesti.Tankkaaminen 3 161.Katalysaattori 3 145.Ilman poisto dieselpolttoainejärjestel‐mästä 3 178.

Ajonestind vilkkuu keltaisena.Häiriö ajonestinjärjestelmässä. Moot‐toria ei voida käynnistää.

Alennettu moottorin teho# palaa keltaisena.Moottorin teho on rajoitettu. Käännykorjaamon puoleen.

Mittarit ja käyttölaitteet 99

Ulkovalot8 palaa vihreänä.Ulkovalot ovat päällä 3 119.

KaukovalotC palaa sinisenä.Se palaa kaukovalojen ollessa kytket‐tyinä ja kaukovalovilkkua käytet‐täessä 3 120.

Kääntyvät ajovalotf palaa tai vilkkuu keltaisena.

PalaaHäiriö järjestelmässä.Käänny korjaamon puoleen.

Merkkivalo vilkkuuJärjestelmä on kytketty symmetrisillelähivaloille.Merkkivalon f vilkkuminen n. 4 se‐kunnin ajan sytytysvirran kytkemisenjälkeen muistuttaa siitä, että järjes‐telmä on aktivoitu 3 121.Automaattinen valojen ohjaus 3 120.

Sumuvalot> palaa vihreänä.Etusumuvalot ovat käytössä 3 123.

Takasumuvalor palaa keltaisena.Takasumuvalo on päällä 3 124.

Vakionopeussäädinm syttyy valkoisena tai vihreänä.

Syttyy valkoisenaJärjestelmä on päällä.

Palaa vihreänäMäärätty nopeus on tallennettu.Vakionopeussäädin 3 153.

Ovi aukih palaa punaisena.Ovi tai takaluukku on auki.

Automaattinen lukitus^ palaa keltaisena.

Häiriö automaattisessa lukitusjärjes‐telmässä.Takaovien avaamista ei ehkä ole es‐tetty.

9 Varoitus

Keskeytä matkanteko välittömästi!Noudata kappaleessa "Automaat‐tisen lukitusjärjestelmän vika" an‐nettuja ohjeita ennen matkan jat‐kamista 3 24.Käänny korjaamon puoleen.

100 Mittarit ja käyttölaitteet

TietonäytötKuljettajan tietokeskusKuljettajan tietokeskus sijaitsee mit‐taristossa nopeusmittarin ja kierroslu‐kumittarin välissä. Se on saatavanasekä keskitason, ylemmän tason ettäylemmän tason yhdistelmänäyttöävarten.

Keskitason näytössä näkyvät seuraa‐vat:● matkamittari● osamatkamittari● joitakin merkkivaloja● auton tiedot

● osamatka-/polttoainetiedot● auton viestit, näytetään koodinu‐

meroina 3 105

Ylemmän tason näytössä voidaan va‐lita seuraavat päävalikot painamallasuuntavilkun vivussa MENU:● Asetukset● Ajotietokone

Ylemmän tason yhdistelmänäytössävalikkosivuja voidaan valita paina‐malla MENU suuntavilkun vivussa.Valikkosymbolit näkyvät näytön yläri‐villä:● X Asetukset● W Ajotietokone

Jotkin näytetyistä toiminnoista vaihte‐levat sen mukaan, onko auto liik‐keellä vai paikallaan. Osa toimin‐noista on käytettävissä vain, kun au‐tolla ajetaan.Auton räätälöinti 3 111, tallennetutasetukset 3 21.

Mittarit ja käyttölaitteet 101

Valikoiden ja toimintojen valintaValikot ja toiminnot voidaan valitasuuntavilkkuvivun painikkeilla.

Vaihda valikoiden välillä tai palaa ala‐valikosta yksi valikkotason ylöspäinpainamalla MENU.

Korosta valikkovaihtoehto tai asetanumeroarvo kääntämällä säätöpyö‐rää.

Paina SET/CLR valitaksesi toiminnontai vahvistaaksesi viestin.

AsetuksetValitse Asetukset painamalla MENUtai valitse ylemmän tason yhdistelmä‐näytössä X.Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐pyörää. Vahvista painamallaSET/CLR.Noudata alavalikoissa annettuja oh‐jeita.Mahdollisia alavalikoita voivat ollaversiosta riippuen:● Yksikkö: Näyttöyksiköt voidaan

vaihtaa.Autoissa, joissa on keskivaruste‐lutason näyttö, voidaan valitaseuraavat asetukset:● Yksikkö1: Iso-Britannia● Yksikkö2: Yhdysvallat● Yksikkö3: Eurooppa

● Rengaspainejärjestelmä: Kaik‐kien pyörien rengaspaineen tar‐kistus ajon aikana 3 197.

102 Mittarit ja käyttölaitteet

● Renk. Kuorma: Valitse rengas‐paineluokka kulloisenkin rengas‐paineen mukaan 3 197.

● Öljyn jäljellä oleva käyttöikä: Il‐maisee, milloin moottoriöljy jasuodatin on vaihdettava 3 90.

● Nopeusvaroitus: Jos ennaltaasetettu nopeus ylittyy, kuuluuvaroitusääni.

● Kieli: Näytetty kieli voidaan vaih‐taa, jos autoa ei ole varustettu ra‐diolla.

Valinta ja näyttö voivat olla erilaisiakeskitason, ylemmän tason ja ylem‐män tason yhdistelmänäytöissä.

AjotietokoneValitse Ajotietokone painamallaMENU tai valitse ylemmän tason yh‐distelmänäytössä W.

Valitse alavalikko kääntämällä säätö‐pyörää. Vahvista painamallaSET/CLR.

● osamatkamittari 1● osamatkamittari 2● digitaalinen nopeus

Osamatkamittari 2 ja digitaalinen no‐peus ovat saatavana vain ylemmäntason näytöllä tai ylemmän tason yh‐distelmänäytöllä varustetuissa au‐toissa.Nollaa osamatkamittari painamallaSET/CLR suuntavilkkuvivussa muu‐taman sekunnin ajan tai painamalla

Mittarit ja käyttölaitteet 103

nollauspainiketta nopeusmittarin jakuljettajan tietokeskuksen välissä sy‐tytysvirran ollessa kytkettynä.Ajotietokoneella varustetuissa au‐toissa on käytettävänä enemmän ala‐valikoita.Valinta ja näyttö voivat olla erilaisiakeskitason, ylemmän tason ja ylem‐män tason yhdistelmänäytöissä.Ajotietokone 3 108.

Graafinen infonäyttö,värillinen infonäyttöAuton kokoonpanosta riippuen siinäon joko● Graafinen infonäyttö

tai● Värillinen infonäyttö

Infonäyttö sijaitsee kojelaudassa In‐fotainment-järjestelmän yläpuolella.

Graafinen infonäyttö

Infotainment-järjestelmästä riippuengraafinen infonäyttö on saatavanakahtena versiona.

Graafinen infonäyttö näyttää:● ajan 3 85● ulkolämpötilan 3 84● päivämäärän 3 85● elektronisen ilmastointiautomatii‐

kan asetukset 3 131● Infotainment-järjestelmä, katso

kuvaus Infotainment-ohjekirjasta● auton räätälöinnin asetukset

3 111

Värillinen infonäyttö

104 Mittarit ja käyttölaitteet

Värillinen infonäyttö näyttää värilli‐senä:● ajan 3 85● ulkolämpötilan 3 84● päivämäärän 3 85● elektronisen ilmastointiautomatii‐

kan asetukset 3 131● takakameran 3 156● Infotainment-järjestelmä, katso

kuvaus Infotainment-ohjekirjasta● navigointi, katso Infotainment-

järjestelmän kuvaus Infotain‐ment-ohjekirjasta

● järjestelmän asetukset● auton viestit 3 105● auton räätälöinnin asetukset

3 111Näytettävät tiedot ja niiden esitystapariippuvat ajoneuvon varustelusta jaasetuksista.

Valikoiden ja asetusten valintaValikoihin ja asetuksiin pääsee näy‐tön kautta.

Valinnat tehdään:● valikoista● toimintopainikkeilla ja Infotain‐

ment-järjestelmän monitoimisää‐timellä

Valinta Infotainment-järjestelmällä

Valitse toiminto Infotainment-järjes‐telmän painikkeiden avulla. Valituntoiminnon valikko tulee näyttöön.Monitoimisäätimellä valitaan jokinkohta ja vahvistetaan valinta.

MonitoimisäädinMonitoimisäädin on keskeisin valikoi‐den ohjainlaite:Käännä● merkitään valikkovaihtoehto● aseta numeerinen arvo tai näytä

valikkovalinta

Mittarit ja käyttölaitteet 105

Paina (ulompi rengas)● valitaan tai aktivoidaan merkitty

vaihtoehto● vahvistetaan asetettu arvo● kytketään järjestelmän toiminto

päälle/poisBACKPaina BACK:● poistuaksesi valikosta muutta‐

matta asetuksia● palataksesi alavalikosta ylem‐

mälle valikkotasolle● poistaaksesi merkkijonon viimei‐

sen merkinPoista kaikki kohtaan syötetyt tiedotpainamalla BACK muutaman sekun‐nin ajan.Auton räätälöinti 3 111, tallennetutasetukset 3 21.

Auton viestitViestit näytetään pääosin kuljettajantietokeskuksessa, joissakin tapauk‐sissa yhdessä varoituksen ja ääni‐merkin kanssa.

Vahvista viesti painamalla SET/CLRtai MENU tai kiertämällä säädintä.

Auton viestit keskitason näytössä

Auton viestit näytetään koodinume‐roina.Nro Auton viesti2 Radiokauko-ohjainta ei ole

havaittu, paina kytkinpoljintakäynnistääksesi uudelleen

3 Moottorin jäähdytysnestevähissä

4 Ilmastointi pois päältä5 Ohjauspyörä on lukittu

106 Mittarit ja käyttölaitteet

Nro Auton viesti6 Paina jarrupoljinta vapauttaak‐

sesi sähkötoimisen seisonta‐jarrun

7 Käännä ohjauspyörää, katkaisesytytysvirta ja kytke se

9 Käännä ohjauspyörää, käyn‐nistä moottori uudelleen

12 Auto ylikuormitettu13 Kompressori ylikuumentunut15 Lisäjarruvalo ei toimi16 Jarruvalot eivät toimi17 Ajovalojen korkeudensäädön

toimintavika18 Vasen lähivalo ei toimi19 Oikea sumuvalo ei toimi20 Oikea lähivalo ei toimi21 Vasemman sivuvalon vika22 Oikean sivuvalon vika23 Peruutusvalo ei toimi24 Rekisterikilven valo ei toimi25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi

Nro Auton viesti26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi29 Tarkista perävaunun jarruvalo30 Tarkista perävaunun peruutus‐

valo31 Tarkista perävaunun vasen

suuntavilkku32 Tarkista perävaunun oikea

suuntavilkku33 Tarkista perävaunun takasu‐

muvalo34 Tarkista perävaunun takavalo35 Vaihda radiokauko-ohjaimen

paristo48 Puhdista kuolleen kulman häly‐

tysjärjestelmä53 Kiristä kaasukorkki54 Vettä dieselpolttoaineen

suodattimessa55 Dieselhiukkassuodatin on

täynnä 3 144

Nro Auton viesti56 Rengaspaineet epätasapai‐

nossa etuakselilla57 Rengaspaineet epätasapai‐

nossa taka-akselilla58 Havaittu renkaat, joissa ei ole

TPMS-antureita59 Avaa ja sulje sitten kuljettajan

ikkuna60 Avaa ja sulje sitten etumatkus‐

tajan ikkuna61 Avaa ja sulje sitten vasen taka‐

ikkuna62 Avaa ja sulje sitten oikea taka‐

ikkuna65 Varkausyritys66 Huolla murtohälytin67 Huolla ohjauslukko68 Huolla ohjaustehostin69 Huolla jousitusjärjestelmä70 Huolla korkeudensäätöjärjes‐

telmä71 Huolla taka-akseli

Mittarit ja käyttölaitteet 107

Nro Auton viesti74 Huolla AFL75 Huolla ilmastointilaite76 Huolla kuolleen kulman hälytys‐

järjestelmä79 Lisää moottoriöljyä81 Huolla vaihteisto82 Vaihda moottoriöljy pian83 Huolla sopeutuva vakionopeus‐

säädin84 Moottorin teho on alentunut89 Huoltokehotus94 Vaihda P-asentoon ennen pois‐

tumista95 Huolla turvatyyny128 Konepelti auki134 Pysäköintitutkan häiriö,

puhdista puskuri136 Huolla pysäköintitutka174 Auton akkujännite alhainen258 Pysäköintitutka pois päältä

Auton viestit ylemmän tasonnäytössä tai ylemmän tasonyhdistelmänäytössä

Auton viestit näytetään tekstinä. Nou‐data viesteissä annettuja ohjeita.Järjestelmä näyttää viestejä seuraa‐vista aiheista:● nestemäärät● murtohälytinjärjestelmä● jarrut● vetojärjestelmät● alustanohjausjärjestelmät● vakionopeussäädin● esteiden havaitsemisjärjestelmät

● valaistus, polttimon vaihto● pyyhin/pesulaitejärjestelmä● ovet, ikkunat● radiokauko-ohjain● turvavyöt● turvatyynyjärjestelmät● moottori ja vaihteisto● rengaspaine● dieselhiukkassuodatin

Auton viestit värillisessäinfonäytössäJotkut tärkeät viestit näkyvät lisäksivärillisessä infonäytössä. Paina mo‐nitoimisäädintä vahvistaaksesi vies‐tin. Jotkut viestit näkyvät vain muuta‐man sekunnin ajan.

VaroitusäänetVain yksi varoitusääni kuuluu kerral‐laan.Kiinnittämättömien turvavöiden varoi‐tusäänellä on etusija suhteessa kaik‐kiin muihin varoitusääniin.

108 Mittarit ja käyttölaitteet

Moottorin käynnistämisenyhteydessä tai ajon aikana● Jos turvavyötä ei ole kiinnitetty.● Jos jokin ovi tai takaluukku ei ole

kunnolla kiinni liikkeelle lähdet‐täessä.

● Jos seisontajarru on kytkettynämäärätyn nopeuden ylittyessä.

● Jos ohjelmoitu nopeus ylitetään.● Jos kuljettajan tietokeskukseen

ilmestyy varoitusviesti tai -koodi.● Jos pysäköintitutka havaitsee es‐

teen.● Jos peruutusvaihde on kytketty ja

takakuljetusteline ojennettu.● Jos automaattisessa lukitusjär‐

jestelmässä havaitaan vika.● Jos dieselhiukkassuodattimen

maksimitaso on saavutettu.

Kun auto pysäköidään ja/taikuljettajan ovi avataan● Ulkovalojen palaessa.

Autostop-toiminnon aikana● Jos kuljettajan ovi avataan.

Pariston jänniteKun auton akkujännite on alhainen,varoitusviesti tai varoitus koodi 174tulee näkyviin kuljettajan tietokeskuk‐sessa.1. Sammuta heti sähköä kuluttavat

laitteet, joita ei tarvita turvallistaajoa varten, esim. istuinlämmitys,takaikkunan lämmitys ja muut tär‐keimmät sähkön kuluttajat.

2. Lataa auton akkua ajamalla jatku‐vasti jonkin aikaa tai käyttämällälatauslaitetta.

Varoitusviesti tai varoituskoodi pois‐tuu näytöstä, kun moottori on käyn‐nistetty kaksi kertaa peräkkäin ilmanjännitteen alenemista.Jos auton akkua ei voi ladata, kor‐jauta syyn aiheuttaja korjaamolla.

AjotietokoneValikot ja toiminnot voidaan valitasuuntavilkkuvivun painikkeilla 3 100.

Valitse Ajotietokone painamallaMENU tai valitse ylemmän tason yh‐distelmänäytössä W.

Mittarit ja käyttölaitteet 109

Ajotietokone ylemmän tasonnäytössäValitse jokin alavalikoista kääntä‐mällä säätöpyörää:

● osamatkamittari 1● osamatkamittari 2● toimintasäde● keskikulutus● hetkellinen kulutus● keskinopeus● digitaalinen nopeus

Ajotietokone ylemmän tasonyhdistelmänäytössäValitse sivu kääntämällä säätöpyö‐rää:

Sivu 1:● osamatkamittari 1● keskikulutus 1● keskinopeus 1

Sivu 2:● osamatkamittari 2● keskikulutus 2● keskinopeus 2

110 Mittarit ja käyttölaitteet

Sivu 3:● digitaalinen nopeus● toimintasäde● hetkellinen kulutus

Ajotietokone 1 ja 2Kummankin ajotietokoneen tiedotvoidaan nollata erikseen matkamitta‐rin, keskikulutuksen ja keskinopeu‐den osalta painamalla SET/CLR, näinon mahdollista näyttää kuljettajakoh‐taisia ajotietoja.

OsamatkamittariOsamatkamittari näyttää edellisennollauksen jälkeen tallennetun mat‐kan.Osamatkamittari laskee etäisyydenenintään 2 000 km:iin saakka ja aloit‐taa sitten nollasta.

Nollaa matkamittari painamallaSET/CLR suuntavilkun vivussa muu‐taman sekunnin ajan tai jos autossaon nollauspainike, painamalla no‐peusmittarin lähellä olevaa nollaus‐nuppia erikseen valitulle sivulle 1 tai2.

ToimintasädeToimintasäde lasketaan säiliössä ole‐van hetkellisen polttoainemäärän jahetkellisen kulutuksen perusteella.Näyttö perustuu keskiarvoihin.Tankkauksen jälkeen toimintasädepäivittyy hetken kuluttua automaatti‐sesti.

Mittarit ja käyttölaitteet 111

Jos säiliössä on vähän polttoainetta,näyttöön tulee viesti.Jos säiliö on täytettävä heti, näyttööntulee varoitusviesti.Lisäksi polttoainemittarin merkkivaloi palaa tai vilkkuu 3 98.

Toimintasäde, LPG-versioNäyttää arvioidun toimintasäteenbensiini- ja LPG-säiliössä jäljellä ole‐valla polttoainemäärällä sekä toimin‐tasäteen molemmilla polttoainetyy‐peillä yhteensä. Vaihda tilojen välilläpainamalla SET/CLR.

KeskikulutusKeskikulutuksen näyttö. Mittaus voi‐daan nollata milloin tahansa ja aloit‐taa alusta oletusarvosta.Nollaa painamalla SET/CLR muuta‐man sekunnin ajan erikseen valitullesivulle 1 tai 2.LPG-moottorilla varustetuissa au‐toissa: Keskikulutus ilmoitetaan valit‐tuna olevalle tilalle; LPG tai bensiini.

Hetkellinen kulutusNäyttää hetkellisen kulutuksen.

LPG-moottorilla varustetuissa au‐toissa: Hetkellinen kulutus ilmoite‐taan valittuna olevalle tilalle; LPG taibensiini.

KeskinopeusKeskinopeuden näyttö. Mittaus voi‐daan käynnistää uudelleen milloin ta‐hansa.Nollaa painamalla SET/CLR muuta‐man sekunnin ajan erikseen valitullesivulle 1 tai 2.

Digitaalinen nopeusHetkellisen nopeuden digitaalinennäyttö.

Auton räätälöintiAuton toimintoja voidaan personoidamuuttamalla infonäytön asetuksia.Jotkut eri kuljettajien henkilökohtai‐sista asetuksista voidaan tallentaayksilöllisesti kuhunkin auton avai‐meen. Muistiin tallennetut asetukset3 21.Auton varustelusta ja maakohtaisistamääräyksistä riippuen jotkut alla ole‐vista toiminnoista eivät ehkä ole käy‐tettävissä.Jotkut toiminnot ovat näkyvissä tai ak‐tiivisia vain moottorin käydessä.

Henkilökohtaiset asetuksetgraafisessa infonäytössäCD 300/CD 400/CD 400plus

112 Mittarit ja käyttölaitteet

Paina CONFIG. Valikko Asetuksetavautuu näyttöön.

Seuraavat asetukset voidaan valitakiertämällä ja painamalla monitoimi‐säädintä:● Kielet (Languages)● Aika Päiväys● Radioasetukset● Puhelinasetukset● Ajoneuvoasetukset

Vastaavissa alavalikoissa voidaanmuuttaa seuraavia asetuksia:

Kielet (Languages)Halutun kielen valinta.

Aika PäiväysKatso Kello 3 85.

RadioasetuksetKatso Infotainment-järjestelmän ku‐vaus Infotainment-ohjekirjasta.

PuhelinasetuksetKatso Infotainment-järjestelmän ku‐vaus Infotainment-ohjekirjasta.

Ajoneuvoasetukset

● Ilmastoinnin ja ilman laatuAutom. tuulettimen nopeus:Muuttaa ohjaamon ilmastoinninilmavirtaa automaattisessa ti‐lassa.Ilmastointi: Ohjaa jäähdytyskom‐pressorin tilaa käynnistettäessäauto. Edellinen asetus (suosi‐teltu) tai auton käynnistyksen ai‐kaan aina PÄÄLLÄ tai aina POIS.Autom. takalasin huurteenp.: Au‐tomaattisen takalasin lämmityk‐sen käyttöönotto.

Mittarit ja käyttölaitteet 113

● MukavuusasetuksetÄänimerkin voimakkuus: Varoi‐tusäänien äänenvoimakkuudenmuuttaminen.Kuljettajan aset. personointi:Räätälöintitoiminnon ottaminenkäyttöön tai poistaminen käy‐töstä.Auton takal. pyyh. taaksep.: Ta‐kalasinpyyhkimen automaattisenkäynnistyksen käyttöönotto taikäytöstä poistaminen kytket‐täessä peruutusvaihde.

● Pysäköintiapu/törmäystunnistin

Pysäköintiavustaja: Ultraäänipy‐säköintitutkan ottaminen käyt‐töön tai poistaminen käytöstä.

● LähestymisvalotKesto ajoneuvosta poist.: Poistu‐misvalojen ottaminen käyttööntai poistaminen käytöstä ja toi‐minnon keston muuttaminen.Lähestymisvalojen aktivointi: Lä‐hestymisvalojen ottaminen käyt‐töön tai poistaminen käytöstä.

● Etälukitus, avaus, käynnistysOvien avaus kauko-ohj.: Konfigu‐raation muuttaminen siten, ettäjoko vain kuljettajan oven tai kokoauton lukitus avautuu.

● Palauta tehdasasetuksetPalauta tehdasasetukset: Kaik‐kien toimintojen palautus lähtö‐asetuksiin.

Asetukset värillisessäinfonäytössäCD 600/Navi 650/Navi 950

Siirry Asetukset-valikkoon paina‐malla CONFIG Infotainment-järjestel‐män etulevyssä.Käännä monitoimisäädintä vierittääk‐sesi listaa ylös- tai alaspäin. Painamonitoimisäädintä (Navi 950 /Navi 650: paina ulompaa rengasta)valitaksesi valikkokohdan.

114 Mittarit ja käyttölaitteet

● Kielet (Languages)● Kellonaika ja päivämäärä● Radioasetukset● Puhelinasetus● Navigointiasetukset● Näyttöasetukset● Ajoneuvoasetukset

Vastaavissa alavalikoissa voidaanmuuttaa seuraavia asetuksia:

Kielet (Languages)Halutun kielen valinta.

Kellonaika ja päivämääräKatso lisätietoa Infotainment-järjes‐telmän oppaasta.

RadioasetuksetKatso lisätietoa Infotainment-järjes‐telmän oppaasta.

PuhelinasetusKatso lisätietoa Infotainment-järjes‐telmän oppaasta.

NavigointiasetuksetKatso lisätietoa Infotainment-järjes‐telmän oppaasta.

Näyttöasetukset● Kotisivun valikko:

Katso lisätietoa Infotainment-jär‐jestelmän oppaasta.

● Takakameran valinta:Paina kameran asetusten säätä‐miseksi 3 156.

● Näyttö pois päältä:Katso lisätietoa Infotainment-jär‐jestelmän oppaasta.

● Kartta-asetukset:Katso lisätietoa Infotainment-jär‐jestelmän oppaasta.

Ajoneuvoasetukset● Ilmastoinnin ja ilman laatu

Autom. tuulettimen nopeus:Muuttaa puhaltimen ohjausta.Muutettu asetus on käytössä senjälkeen, kun sytytysvirta kytke‐tään pois ja uudelleen päälle.Ilmastointi: Jäähdytysjärjestel‐män päälle- tai poiskytkentä ainasytytysvirran kytkemisen yhtey‐dessä tai viimeksi valitun asetuk‐sen käyttö.Automaat. huurteenpoisto: Ottaaautomaattisen huurteenpoistonkäyttöön tai poistaa sen käytöstä.Autom. takalasin huurteenp.: Ta‐kalasin lämmityksen automaatti‐nen aktivointi.

● MukavuusasetuksetÄänimerkin voimakkuus: Varoi‐tusäänien äänenvoimakkuudenmuuttaminen.Kuljettajan aset. personointi:Räätälöintitoiminnon ottaminenkäyttöön tai poistaminen käy‐töstä.Autom. takal. pyyh. peruut.: Ta‐kalasinpyyhkimen automaattisen

Mittarit ja käyttölaitteet 115

käynnistyksen ottaminen käyt‐töön tai poistaminen käytöstä kyt‐kettäessä peruutusvaihde.

● Pysäköintiapu/törmäystunnistinPysäköintiavustaja: Ottaa ult‐raäänitunnistimet käyttöön taipoistaa ne käytöstä.

● LähestymisvalotLähestymisvalojen aktivointi: Ot‐taa sisääntulovalot käyttöön taipoistaa ne käytöstä.Kesto ajoneuvosta poist.: Poistu‐misvalojen ottaminen käyttööntai poistaminen käytöstä ja toi‐minnon keston muuttaminen.

● Etälukitus, avaus, käynnistysOvilukituksen avauskaukosäätimellä: Konfiguraationmuuttaminen siten, että joko vainkuljettajan oven tai koko auton lu‐kitus avautuu.

● Palauta tehdasasetukset?: Kaik‐kien toimintojen palautus lähtö‐asetuksiin.

OnStarOnStar on henkilökohtainen yhteys-ja mobiiliassistentti integroidullaWi-Fi-tukiasemalla. OnStar-palveluon käytettävissä 24 tuntia vuorokau‐dessa viikon kaikkina päivinä.HuomautusOnStar ei ole saatavana kaikillamarkkina-alueilla. Ota lisätietoja var‐ten yhteys korjaamoon.HuomautusJotta OnStar on käytettävissä ja toi‐mii, on oltava voimassa olevaOnStar-tilaus, autossa on oltava kyt‐ketty sähköjärjestelmä, mobiilipal‐velu ja GPS-satelliittiyhteys.

Paina Z ja puhu OnStar-asiakaspal‐velijan kanssa aktivoidaksesi OnStar-palvelut ja ottaaksesi käyttöön tilin.Auton varustelusta riippuen saata‐vana ovat seuraavat palvelut:● OnStar-hätätilannepalvelut ja

tuki häiriötilanteiden yhteydessä● Wi-Fi-tukiasema● OnStar-älypuhelinsovellus

● OnStar-etäpalvelut, esim. autonpaikannus, äänitorven ja valojenaktivointi

● Autovarkauspalvelu● Auton kuntotarkastus● Määränpään latausHuomautusKaikkia toimintoja, jotka vaativat da‐tayhteyttä autoon, ei ole enää saa‐tavilla, jos auton sytytysvirta on ollutpoiskytkettynä kymmenen päivää.

OnStar-painikkeet

116 Mittarit ja käyttölaitteet

YksityisyyspainikePaina j kunnes kuuluu ääniviesti au‐ton sijainnin lähettämisen aktivointiatai poiskytkentää varten.Paina j vastataksesi puheluun tai lo‐pettaaksesi puhelun OnStar-asiakas‐palvelijan kanssa.Paina j siirtyäksesi Wi-Fi-asetuksiin.

OnStar-painikePaina Z muodostaaksesi yhteydenOnStar-asiakaspalvelijaan.

SOS-painikePaina [ muodostaaksesi priorisoi‐dun hätäyhteyden asiakaspalveli‐jaan, joka on saanut erityiskoulutuk‐sen hätätilanteita varten.

Tilan merkkivaloVihreä: Järjestelmä on toimintaval‐mis.Vihreä vilkkuu: Järjestelmä soittaapuhelua.Punainen: On ilmennyt häiriö.Poissa päältä: Järjestelmä on poissapäältä.

Punainen / vihreä vilkkuu lyhyen ajan:Auton sijainnin lähetys on kytkettypois päältä.

OnStar-palvelut

OnStar-hätätilannepalvelutOnStar-hätätilannepalvelu tarjoaahätätilanteita varten erikoiskoulutuk‐sen saaneita asiakaspalvelijoita,jotka voivat antaa apua ja tietoja hä‐tätilanteen sattuessa.Jos ilmenee hätätilanne, mukaan lu‐kien auton vikatilanne, tyhjentynytrengas tai polttoainesäiliö, paina[ puhuaksesi asiakaspalvelijankanssa. Asiakaspalvelija ottaa sittenyhteyttä pelastuspalveluun tai tien‐varsipalveluun ja ohjaa heidät autosiluokse.Jos turvatyynyt tai turvavöiden esiki‐ristimet aktivoituvat hätätilanteessa,järjestelmä soittaa hätäpuhelun auto‐maattisesti. Yhteys asiakaspalveli‐jaan muodostetaan automaattisestisen tarkistamiseksi, tarvitaanko tilan‐teessa apua.

OnStar Wi-Fi-tukiasemaAuton Wi-Fi-tukiasema tarjoaa inter‐netyhteyden 4G/LTE-matkapuhelin‐verkon kautta.HuomautusWi-Fi-yhteyspistetoiminnallisuus eiole saatavana kaikilla markkina-alu‐eilla.

Yhteyspisteeseen voidaan yhdistääenintään seitsemän laitetta.Mobiililaitteen yhdistäminen OnStarWi-Fi-tukiasemaan:1. Paina j ja valitse sitten Wi-Fi-

asetukset infonäytössä. Näytettä‐viin asetuksiin sisältyy Wi-Fi-tu‐kiaseman nimi (SSID), salasanaja yhteystyyppi.

2. Aloita Wi-Fi-verkon haku mobiili‐laitteellasi.

3. Valitse auton yhteyspiste (SSID)luettelosta.

4. Kun saat kehotteen, syötä sala‐sana mobiililaitteeseen.

Mittarit ja käyttölaitteet 117

HuomautusMuuta SSID tai salasana valitse‐malla Z ja puhumalla OnStar-asia‐kaspalvelijan kanssa tai kirjautu‐malla tilillesi.

Jos haluat kytkeä Wi-Fi-tukiasemanpois päältä, paina Z ottaaksesi yh‐teyttä OnStar-asiakaspalvelijaan.

ÄlypuhelinsovellusJoitakin auton toimintoja voidaankäyttää älypuhelimella myOpel-äly‐puhelinsovelluksen avulla.Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:● Äänitorven soittaminen tai valo‐

jen vilkuttaminen.● Polttoaineen määrän ja moottori‐

öljyn käyttöiän tarkistus.● Navigointikohteen lähettäminen

autoon, jos autossa on sisäänra‐kennettu navigointijärjestelmä.

● Auton paikallistaminen kartalta.● Wi-Fi-asetusten hallinta.

Lataa sovellus käyttämästäsi sovel‐luskaupasta käyttääksesi näitä toi‐mintoja.

EtäpalvelutHaluttaessa voit soittaa millä tahansapuhelimella OnStar-asiakaspalveli‐jalle, joka voi etäkäyttää määrättyjäauton toimintoja. OnStar-puhelinnu‐meron löydät maakohtaiselta verkko‐sivustoltamme.Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:● Auton sijaintia koskevien tietojen

antaminen.● Äänitorven soittaminen tai valo‐

jen vilkuttaminen.

AutovarkauspalveluJos auto varastetaan, OnStar Auto‐varkauspalvelu voi tarjota tukea au‐ton etsimisessä ja takaisinsaannissa.Kun murtohälytinjärjestelmä laukeaa,OnStarille lähetetään ilmoitus. Saattiedon tästä tapahtumasta tekstivies‐tillä tai sähköpostitse.Raportoi tarvittaessa varkaus viran‐omaisille ja pyydä OnStar Autovar‐kauspalvelua. Voit soittaa OnStar-asiakaspalvelijalle millä tahansa pu‐helimella. OnStar-puhelinnumeronlöydät maakohtaiselta verkkosivus‐toltamme.

Vianetsintä pyydettäessäJos autossa näkyy esim. huoltoa kos‐keva ilmoitus, paina Z ottaaksesi yh‐teyttä OnStar-asiakaspalvelijaan japyytääksesi täydellistä reaaliaikaistadiagnostiikkaa ongelman paikantami‐seksi. Tuloksesta riippuen asiakas‐palvelija tarjoaa lisätukea.

Kuukausittainen auton vianetsintäAuto lähettää automaattisesti diag‐noositiedot OnStarille, joka lähettääkuukausittaisen sähköpostiraportinsinulle ja valitsemallesi korjaamolle.HuomautusKorjaamon ilmoitustoiminto voidaanpoistaa käytöstä tililläsi.

Raportti sisältää tiedot auton keskeis‐ten järjestelmien kuten moottorin,vaihteiston, turvatyynyjen ja lukkiutu‐mattomien jarrujen tilasta. Se sisältäämyös tietoja mahdollisista ylläpitoatarvitsevista kohteista.Valitse sähköpostissa oleva linkki jakirjaudu tilillesi katsoaksesi tietoja tar‐kemmin.

118 Mittarit ja käyttölaitteet

Määränpään latausHaluttu kohde voidaan ladata suo‐raan navigointijärjestelmään.Paina Z soittaaksesi OnStar-asia‐kaspalvelijalle ja kuvaile kohde tai eri‐koiskohde.OnStar-asiakaspalvelija voi etsiäminkä tahansa osoitteen tai erikois‐kohteen ja ladata kohteen suoraanauton sisäänrakennettuun navigointi‐järjestelmään.

OnStar-asetukset

OnStar PINTäydellinen pääsy kaikkiin OnStar-palveluihin edellyttää nelinumeroistaPIN-koodia. PIN-koodi tulee perso‐noida, kun otat ensimmäistä kertaayhteyttä OnStar-asiakaspalvelijaan.Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, painaZ ottaaksesi yhteyttä OnStar-asia‐kaspalvelijaan.

TilitiedotOnStar-käyttäjällä on tili, jonne kaikkitiedot tallennetaan. Voit tehdä tilitie‐toja koskevan muutospyynnön paina‐

malla Z ja puhumalla OnStar-asia‐kaspalvelijan kanssa tai kirjautumallatilillesi.Jos OnStar-palvelua käytetään toi‐sessa autossa, paina Z ja pyydä, ettätili siirretään uuteen autoon.HuomautusJoka tapauksessa, jos auto hävite‐tään, myydään tai muuten siirretäänpois, muutoksista tulee ilmoittaaOnStarille välittömästi ja OnStar-palvelut tällä autolle tulee lopettaa.

Auton sijaintiAuton sijaintitiedot lähetetäänOnStarille, kun palvelua pyydetääntai se aktivoituu. Infonäytössä näkyytätä tietojen lähetystä koskeva viesti.Kytke auton sijaintitietojen lähettämi‐nen päälle tai pois päältä painamallaj, kunnes kuuluu ääniviesti.Tilan merkkivalo vilkkuu lyhyen aikaapunaisena ja vihreänä osoituksenapoiskytkennästä, se vilkkuu myösaina kun auto käynnistetään.HuomautusJos auton sijaintitiedon lähettäminenon kytketty pois, kaikki palvelut eivätole saatavilla.

HuomautusAuton sijaintitieto on aina OnStarinsaatavilla hätätilanteessa.

Yksityisyyttä koskevat periaatteet löy‐dät tililtäsi.

OhjelmistopäivityksetOnStar voi tehdä ohjelmiston etäpäi‐vityksiä ilman erillistä ilmoitusta taisuostumusta. Näiden päivitysten tar‐koituksena on parantaa tai ylläpitääauton toiminnan turvallisuutta.Nämä päivitykset saattavat liittyä yk‐sityisyyttä koskeviin asioihin. Yksi‐tyisyyttä koskevat periaatteet löydättililtäsi.

Valaistus 119

Valaistus

Ulkovalot .................................... 119Valokytkin ................................ 119Valoautomatiikka ..................... 120Kaukovalot ............................... 120Kaukovalovilkku ....................... 121Ajovalojen kantaman säätö ..... 121Ajovalot ajettaessa ulkomailla . 121Päiväajovalot ........................... 122Mukautuvat ajovalot ................ 122Varoitusvilkut ........................... 123Suunta- ja kaistanvaihtovilkut .. 123Etusumuvalot ........................... 123Takasumuvalot ........................ 124Seisontavalot ........................... 124Peruutusvalot .......................... 124Huurtuneet lamppujensuojukset ................................ 124

Sisävalot .................................... 125Kojelaudan valaistuksen säätö 125Lukuvalot ................................. 126Häikäisysuojien valot ............... 126

Valaistusominaisuudet ............... 126Keskikonsolin valaistus ........... 126Sisääntulovalot ........................ 126

Poistumisvalot ......................... 126Akun purkautumisen esto ........ 127 Ulkovalot

Valokytkin

Kierrä ajovalokytkintä:7 : Valot pois8 : Sivuvalot9 : Lähivalot

Merkkivalo 8 3 99.

120 Valaistus

Valokytkin valoautomatiikalla

Kierrä ajovalokytkintä:AUTO : Valoautomatiikka: Ulkovalot

kytketään päälle ja pois au‐tomaattisesti ulkovalaistus‐olosuhteista riippuen

m : Valoautomatiikan kytkemi‐nen päälle tai pois. Kytkinpalaa asentoon AUTO

8 : Sivuvalot9 : Lähivalot

Kuljettajan tietokeskuksessaylemmän tason näytössä taiylemmän tason yhdistelmänäytössänäytetään senhetkinen kulloinenkintila.

Kun sytytysvirta kytketään, valoauto‐matiikka on aktiivinen.8 palaa, kun lähivalot ovat päällä.Merkkivalo 8 3 99.

TakavalotTakavalot syttyvät yhdessä lähi- ja si‐vuvalojen kanssa.

Valoautomatiikka

Kun valoautomatiikka on käytössä jamoottori käynnissä, järjestelmä vaih‐taa päiväajovalojen ja lähivalojen vä‐lillä valaistusolosuhteista riippuen.Päiväajovalot 3 122.

Automaattinen lähivalojenpäällekytkentäHuonoissa valaistusolosuhteissa lä‐hivalot kytkeytyvät päälle.

Tunnelin tunnistusLähivalot kytkeytyvät päälle ajet‐taessa tunneliin.Mukautuvat ajovalot 3 122.

Kaukovalot

Vaihda lähivaloilta kaukovaloille pai‐namalla vipua.Vaihda lähivaloille painamalla vipuauudelleen tai vetämällä.

Valaistus 121

KaukovalovilkkuKaukovalovilkkua käytetään vetä‐mällä vipua.

Ajovalojen kantaman säätöAjovalojen kantaman säätö käsin

Ajovalojen kantaman sovittaminenauton kuormitukseen häikäistymisenestämiseksi: käännä säätöpyörä ?oikeaan asentoon.0 : matkustajat etuistuimilla1 : matkustajat kaikilla istuimilla

2 : matkustajat kaikilla istuimilla jatäysi tavaratila

3 : kuljettaja istuimellaan ja täysi ta‐varatila

Ajovalot ajettaessaulkomaillaEpäsymmetriset ajovalot valaisevattien oikeaa reunaa kauemmaksi kuinvasenta.Maissa, joissa on vasemmanpuolei‐nen liikenne, ajovalot on säädettävävastaantulevan liikenteen häikäisty‐misen estämiseksi.

Autot ilman kääntyviä ajovaloja

Käännä säätöruuveja ruuvitaltallapuoli kierrosta myötäpäivään.Säätöruuvit sijaitsevat ajovalojenluona lähivalojen suojusten yläpuo‐lella 3 179.Poista käytöstä kääntämällä säätö‐ruuveja puoli kierrosta vastapäivään.

Huomio

Tarkistuta ajovalojen säätö pois‐kytkennän jälkeen.Suosittelemme ottamaan yhteyttäkorjaamoon.

122 Valaistus

Autot kääntyvillä ajovaloilla

1. Avain virtalukossa.2. Vedä suuntavilkun vipua ja pidä

sitä vedettynä (kaukovalovilkku).3. Kytke sytytysvirta.4. Noin viiden sekunnin kuluttua

merkkivalo f alkaa vilkkua ja kuu‐luu äänimerkki.

Merkkivalo f 3 99.Aina kun sytytysvirta kytketään,merkkivalo f vilkkuu muistutuksenan. neljä sekuntia.

Poista käytöstä toistamalla yllä ku‐vattu toimenpide. Merkkivalo f eivilku, kun toiminta on poistettu käy‐töstä.

PäiväajovalotPäiväajovalot parantavat auton erot‐tumista päivänvalossa.Ne kytkeytyvät päälle automaatti‐sesti, kun sytytysvirta on kytkettynä.

Mukautuvat ajovalotKääntyvät ajovalot varmistavat kaar‐teiden, risteysten ja kapeiden mutkienparemman valaisun.

Dynaamiset kaarrevalot

Valokeila kääntyy ohjauspyörän kul‐man ja nopeuden mukaan parantaenvalaistusta kaarteissa.

Kulmavalot

Tiukoissa mutkissa tai käännyttäessäsivutielle kytkeytyy päälle ohjauskul‐masta tai suuntavilkusta riippuen va‐sen tai oikea lisävalo, joka valaiseetietä ajosuunnassa. Se on aktivoitunaenintään 40 km/h nopeuteen asti.

PeruutustoimintoJos lähivalot ovat päällä ja peruutus‐vaihde kytketään, molemmat kulma‐valot kytkeytyvät päälle. Ne palavatvielä 20 sekuntia peruutusvaihteenpoiskytkemisen jälkeen tai kunneseteenpäinajovaihteella ajetaan no‐peammin kuin 17 km/h.

Valaistus 123

Varoitusvilkut

Käytetään painamalla ¨.Turvatyynyn täyttyessä onnetto‐muustilanteessa varoitusvilkut akti‐voituvat automaattisesti.

Suunta- jakaistanvaihtovilkut

Siirrä vipuaylöspäin

: oikea suuntavilkku

Siirrä vipuaalaspäin

: vasen suunta‐vilkku

Jos vipu siirretään vastuksen ohi,suuntavilkku kytkeytyy kestotoimin‐taan. Ohjauspyörän palautuessasuuntavilkku kytkeytyy automaatti‐sesti pois päältä.Vilkkuminen kolme kertaa esim. kais‐taa vaihdettaessa: paina vipu tuntu‐vaan vastukseen asti ja vapauta se.

Kun perävaunu on kytkettynä, suun‐tavilkku vilkkuu kuusi kertaa ja ääni‐merkin taajuus muuttuu, kun vipuapainetaan tuntuvaan vastukseen astija sitten vapautetaan.Pidempikestoista suuntavilkutustavarten paina vipua tuntuvan vastuk‐sen yli.Kytke suuntavilkku käsin pois päältäsiirtämällä vipu alkuperäiseen asen‐toonsa.

Etusumuvalot

Käytetään painamalla >.

124 Valaistus

Valokytkin AUTO-asennossa: etusu‐muvalojen sytyttäminen kytkee lähi‐valot automaattisesti päälle.

Takasumuvalot

Käytetään painamalla r.Valokytkin AUTO-asennossa: taka‐sumuvalon sytyttäminen kytkee lähi‐valot automaattisesti päälle.Valokytkin asennossa 8: takasumu‐valo voidaan kytkeä päälle vain etu‐sumuvalojen kanssa.Auton takasumuvalot kytkeytyvätpois käytöstä perävaunua vedet‐täessä.

Seisontavalot

Pysäköitäessä auto voidaan kytkeätoisen puolen seisontavalo:1. Katkaise sytytysvirta.2. Suuntavalovipu ylimpään (oikea

pysäköintivalo) tai alimpaan (va‐sen pysäköintivalo) asentoon.

Vahvistuksena kuuluu äänimerkki jakytkeytyy päälle ko. suunnan suunta‐valon merkkivalo.

PeruutusvalotPeruutusvalot palavat, kun on kyt‐ketty sytytysvirta ja valittu peruutus‐vaihde.

Huurtuneet lamppujensuojuksetValokotelon sisäpinta voi huurtua ly‐hyeksi ajaksi epäsuotuisessa kyl‐mänkosteassa säässä, kovalla sa‐teella ja auton pesun jälkeen. Kos‐teus haihtuu hetken päästä itsestään.Voit auttaa haihtumista kytkemällä ul‐kovalot päälle.

Valaistus 125

SisävalotKojelaudan valaistuksensäätö

Seuraavien valojen kirkkautta voi‐daan säätää ulkovalojen palaessa:● kojelaudan valaistus● Infonäyttö● kytkimien ja käyttösäätimien va‐

laistusKäännä säätöpyörää A, kunnes kirk‐kaus on haluamallasi tasolla.

Jos autossa on valotunnistin, kirk‐kautta voidaan säätää vain ulkovalo‐jen palaessa ja valotunnistimen ha‐vaitessa yöolosuhteet.

SisävalotEtu- ja takasisävalot syttyvät sisään jaulos astuttaessa automaattisesti jasammuvat viivästetysti.HuomautusTurvatyynyjen täyttyessä onnetto‐muustilanteessa sisävalot syttyvätautomaattisesti.

Etumainen sisävalo

Keinukytkimen käyttö:w : automaattinen päälle- ja

poiskytkentäpaina u : päällepaina v : pois päältä

Takasisävalot

Palavat yhdessä etusisävalon kanssakeinukytkimen asennosta riippuen.

126 Valaistus

Lukuvalot

Käytetään painamalla s ja t etu- jatakasisävaloissa.

Häikäisysuojien valotPalavat, kun suojus avataan.

ValaistusominaisuudetKeskikonsolin valaistusSisävaloihin kuuluva kohdevalo syt‐tyy, kun lähivalot kytketään päälle.

SisääntulovalotTervetuliaisvalotSeuraavat valot syttyvät hetkeksi, kunauton lukitus avataan kauko-ohjai‐mella:● ulkopuoliset valot● kojelaudan valot● sisävalot

Jotkut toiminnot toimivat vain pi‐meällä ja auttavat auton paikallista‐misessa.Valot sammuvat heti, kun virta-avainkäännetään asentoon 1 3 139.Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐kentää voidaan muuttaa infonäytönAsetukset-valikossa. Auton räätä‐löinti 3 111.Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐vän avaimen osalta 3 21.

Myös seuraavat valot syttyvät, kunkuljettajan ovi avataan:● kaikki käyttökytkimet● Kuljettajan tietokeskus

PoistumisvalotSeuraavat valot syttyvät, jos avainpoistetaan virtalukosta:● sisävalot● mittariston valot (vain pimeällä)

Kytkeytyvät automaattisesti poispäältä viiveen jälkeen. Molemmat va‐lot syttyvät uudelleen, jos kuljettajanovi avataan.

Poistumistien valaistusUlkovalot valaisevat ympäröivääaluetta säädettävissä olevan ajan au‐tosta poistumisen jälkeen.

Valaistus 127

Aktivointi

1. Katkaise sytytysvirta.2. Poista virta-avain lukosta.3. Avaa kuljettajan ovi.4. Vedä suuntavilkkuvivusta.5. Sulje kuljettajan ovi.

Jos kuljettajan ovea ei suljeta, valotsammuvat kahden minuutin kuluttua.Jos suuntavalovivusta vedetään kul‐jettajan oven ollessa auki, poistumis‐valot sammuvat heti.Tämän toiminnon päälle- tai poiskyt‐kentää tai kestoa voidaan muuttaainfonäytön Asetukset-valikossa. Au‐ton räätälöinti 3 111.

Asetukset voidaan tallentaa käytettä‐vän avaimen osalta 3 21.

Akun purkautumisen estoSähkövalojen poiskytkentäJotta auton akku ei purkaudu, kun sy‐tytysvirta on katkaistu, jotkut sisävalotsammutetaan automaattisesti jonkinajan kuluttua.

128 Ilmastointi

Ilmastointi

Ilmastointijärjestelmät ................ 128Lämmitys- jatuuletusjärjestelmä ................. 128

Ilmastointilaite .......................... 129Elektroninenilmastointiautomatiikka .......... 131

Lisälämmitin ............................ 135Tuuletussuulakkeet .................... 135

Säädettävättuuletussuulakkeet ................. 135

Kiinteät tuuletussuulakkeet ...... 136Ylläpito ....................................... 136

Ilmanotto .................................. 136Matkustamon ilmansuodatin .... 136Ilmastointilaitteen säännöllinenkäyttö ...................................... 136

Huolto ...................................... 136

IlmastointijärjestelmätLämmitys- jatuuletusjärjestelmä

Säätimet seuraaville:● lämpötila● ilmansuuntaus● puhaltimen nopeus● kuivaus ja sulatus

Takalasin lämmitin Ü 3 32.

LämpötilaPunainen : LämmintäSininen : Kylmää

Lämmitysteho on täysin käytettävissävasta moottorin ollessa normaalissakäyntilämpötilassaan.

Ilman suuntauss : tuulilasiin ja etusivuikkunoihinM : pään korkeudelle säädettävien

tuuletussuulakkeiden kauttaK : jalkatilaan

Kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia.

Puhaltimen nopeusSäädä ilman virtausta kytkemällä pu‐hallin haluamallesi nopeudelle.

Kuivaus ja sulatus● Paina V: puhallin kytkeytyy au‐

tomaattisesti suuremmalle no‐peudelle, ilma suunnataan tuuli‐lasille.

● Aseta lämpötila korkeimmilleen.● Kytke takalasin lämmitin Ü toi‐

mintaan.● Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa

ne sivuikkunoihin.

Ilmastointi 129

HuomautusJos kuivaus- ja sulatusasetukset onvalittu, Autostop-toiminto estetään.Jos kuivaus- ja sulatusasetukset va‐litaan moottorin ollessa Autostop-ti‐lassa, moottori käynnistyy uudelleenautomaattisesti.

Stop-start-järjestelmä 3 141.

Ilmastointilaite

Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmän li‐säksi ilmastointilaitteessa on sääti‐met seuraavia toimintoja varten:n : Jäähdytys4 : Sisäkierto

Istuinlämmitys ß 3 40, Lämmitettäväohjauspyörä * 3 81.

Jäähdytys n

Paina n kytkeäksesi jäähdytyksenpäälle. Aktivointi osoitetaan painik‐keessa olevalla LED-valolla. Jäähdy‐tys on toiminnassa vain moottorinkäydessä ja ilmastointilaitteen puhal‐timen ollessa toiminnassa.Kytke jäähdytys pois päältä paina‐malla n uudelleen.

Ilmastointilaite jäähdyttää ja kuivaa il‐maa heti, kun ulkolämpötila on hie‐man jäätymispisteen yläpuolella.Siksi ilmasta saattaa tiivistyä kon‐denssivettä, joka vuotaa auton alle.Kun viilennystä tai kuivausta ei tar‐vita, säästä polttoainetta poistamallailmastointi käytöstä. Toiminnassaoleva jäähdytys voi estää moottorinAutostop-sammutuksen.

Sisäkierto 4

Käynnistä sisäkiertotila painamalla4. Aktivointi osoitetaan painik‐keessa olevalla LED-valolla.

130 Ilmastointi

Poista sisäkiertotila käytöstä paina‐malla 4.

9 Varoitus

Sisäkiertojärjestelmä vähentääpäälle kytkettynä ilman pääsyä au‐toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,ilman kosteus kasvaa ja ikkunatvoivat huurtua sisäpuolelta. Sisäi‐lman laatu heikkenee ajan myötä,mikä voi aiheuttaa väsymystä mat‐kustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa olo‐suhteissa tuulilasi voi huuruuntua ul‐kopuolelta, kun siihen suunnataankylmää ilmaa. Jos tuulilasi huuruun‐tuu ulkopuolelta, käytä tuulilasinpyyh‐kimiä ja poista s käytöstä.

Tehokkain jäähdytys

Avaa ikkunat lyhyeksi ajaksi, jottakuuma ilma pääsee poistumaan no‐peasti.● Kytke jäähdytys n päälle.● Kytke ilman sisäkiertojärjestelmä4 päälle.

● Paina ilmanjakopainiketta M.● Aseta lämpötila alimmilleen.● Aseta puhallin suurimmalle no‐

peudelle.● Avaa kaikki tuuletussuulakkeet.

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus V

● Paina V: puhallin kytkeytyy au‐tomaattisesti suuremmalle no‐peudelle, ilma suunnataan tuuli‐lasille.

● Aseta lämpötila korkeimmilleen.● Kytke takalasin lämmitin Ü toi‐

mintaan.● Avaa sivusuulakkeet ja suuntaa

ne sivuikkunoihin.

Ilmastointi 131

HuomautusJos painetaan moottorin käydessäV, Autostop-toiminto on estettynä,kunnes V painetaan uudelleen.Jos painiketta V painetaan mootto‐rin ollessa Autostop-tilassa, moottorikäynnistyy uudelleen automaatti‐sesti.

Stop-start-järjestelmä 3 141.

Elektroninenilmastointiautomatiikka Kaksivyöhykkeinen ilmastointi mah‐dollistaa eri lämpötilasäädöt kuljetta‐jan ja etumatkustajan puolella.Automaattisessa tilassa lämpötilaa,puhaltimen nopeutta ja ilman jakoasäädetään automaattisesti.

Säätimet seuraaville:● lämpötila kuljettajan puolella● ilmansuuntaus● puhaltimen nopeus● lämpötila etumatkustajan puo‐

lellan : JäähdytysAUTO : Automaattitoiminta4 : Käsivalintainen ilman sisä‐

kiertoV : Kuivaus ja sulatus

Takalasin lämmitys Ü 3 32, Istuin‐lämmitys ß 3 40, Lämmitettävä oh‐jauspyörä * 3 81.

Ilmastoinnin asetukset näytetäängraafisessa infonäytössä tai, varuste‐lusta riippuen, värillisessä infonäy‐tössä. Asetuksiin tehdyt muutoksetnäytetään hetken aikaa molemmissanäytöissä kulloinkin näytettävän vali‐kon päällä.Elektroninen ilmastointiautomatiikkaon toimintavalmiina vain moottorinkäydessä.

132 Ilmastointi

Automaattitoiminta AUTO

Perussäätö parhaimman mukavuu‐den saamiseksi:● Paina AUTO, ilmansuuntaus ja

puhaltimen nopeus säätyvät au‐tomaattisesti.

● Avaa kaikki tuuletussuulakkeet il‐man jaon optimoimiseksi auto‐maattisessa tilassa.

● Paina n kytkeäksesi päälle opti‐maalisen jäähdytyksen ja kui‐vauksen. Aktivointi osoitetaanpainikkeessa olevalla LED-va‐lolla.

● Aseta kuljettajan ja etumatkusta‐jan esivalitut lämpötilat vasem‐malla ja oikealla kiertosäätimellä.Suositeltu lämpötila on 22 °C.

Puhaltimen nopeuden säätöä auto‐maattitilassa voidaan muuttaa vali‐kossa Asetukset.Auton räätälöinti 3 111.

Lämpötilan esivalintaLämpötilat voidaan asettaa haluttuunarvoon.

Jos minimilämpötila Lo on asetettu, il‐mastointijärjestelmä toimii suurim‐malla jäähdytysteholla, jos jäähdytysn kytketään päälle.Jos enimmäislämpötila Hi asetetaan,ilmastointilaite käy suurimmalla läm‐mitysteholla.HuomautusJos n on käytössä, ohjaamoon ase‐tetun lämpötilan alentaminen voi ai‐heuttaa moottorin käynnistymisenAutostop-tilasta tai estää Autostop-toiminnon.

Stop-start-järjestelmä 3 141.

Ilmastointi 133

Ikkunoiden kuivaus ja sulatus V

● Paina V. Aktivointi osoitetaanpainikkeessa olevalla LED-va‐lolla.

● Lämpötila ja ilman suuntaus sää‐tyvät automaattisesti ja puhallintoimii suurella nopeudella.

● Kytke takalasin lämmitin Ü toi‐mintaan.

● Edelliseen tilaan palaaminen:paina V, automaattitoimintaanpalaaminen: paina AUTO.

Takalasin automaattisen lämmityk‐sen asetusta voidaan muuttaainfonäytön valikossa Asetukset. Au‐ton räätälöinti 3 111.

HuomautusJos painetaan moottorin käydessäV, Autostop-toiminto on estettynä,kunnes V painetaan uudelleen.Jos painiketta V painetaan mootto‐rin ollessa Autostop-tilassa, moottorikäynnistyy uudelleen automaatti‐sesti.

Stop-start-järjestelmä 3 141.

Manuaaliset asetuksetIlmastointilaitteen asetuksia voidaanmuuttaa käyttämällä painikkeita jakiertosäätimiä seuraavasti. Asetuk‐sen muuttaminen poistaa automaatti‐tilan käytöstä.

Puhaltimen nopeus Z

Voit pienentää puhaltimen nopeuttapainamalla alempaa painiketta taisuurentaa nopeutta painamalla ylem‐pää painiketta kuvassa esitetyllä ta‐valla. Puhaltimen nopeus osoitetaannäytössä olevien lohkojen määrällä.Alemman painikkeen pitkä painallus:puhallin ja jäähdytys kytkeytyvät poispäältä.Ylemmän painikkeen pitkä painallus:puhallin toimii enimmäisnopeudella.Palaaminen automaattitoimintaan:Paina AUTO.

134 Ilmastointi

Ilman suuntaus s, M, K

Paina vastaavaa painiketta haluttuasäätöä varten. Aktivointi osoitetaanpainikkeessa olevalla LED-valolla.s : tuulilasiin ja etusivuikkunoihinM : pään korkeudelle säädettävien

tuuletussuulakkeiden kauttaK : jalkatilaan

Kaikki yhdistelmät ovat mahdollisia.Paluu automaattiseen ilman suun‐taukseen: paina AUTO.

Jäähdytys n

Paina n kytkeäksesi jäähdytyksenpäälle. Aktivointi osoitetaan painik‐keessa olevalla LED-valolla. Jäähdy‐tys on toiminnassa vain moottorinkäydessä ja ilmastointilaitteen puhal‐timen ollessa toiminnassa.Kytke jäähdytys pois päältä paina‐malla n uudelleen.Ilmastointilaite jäähdyttää ilmaa japoistaa siitä kosteutta tietystä ulko‐lämpötilasta alkaen. Siksi ilmastasaattaa tiivistyä kondenssivettä, jokavuotaa auton alle.

Kun viilennystä tai kuivausta ei tar‐vita, säästä polttoainetta poistamallailmastointi käytöstä. Toiminnassaoleva jäähdytys voi estää moottorinAutostop-sammutuksen.Stop-start-järjestelmä 3 141.Auton varustelusta riippuen näytössänäkyy AC jäähdytyksen ollessa käy‐tössä tai Eco jäähdytyksen ollessapoiskytkettynä.Jäähdytyksen päälle- tai poiskytken‐tää moottorin käynnistämisen jälkeenvoidaan muuttaa infonäytön vali‐kossa Asetukset. Auton räätälöinti3 111.

Sisäkierto 4

Ilmastointi 135

Käynnistä sisäkiertotila painamalla4. Aktivointi osoitetaan painik‐keessa olevalla LED-valolla.Poista sisäkiertotila käytöstä paina‐malla 4.

9 Varoitus

Sisäkiertojärjestelmä vähentääpäälle kytkettynä ilman pääsyä au‐toon. Kun jäähdytystä ei käytetä,ilman kosteus kasvaa ja ikkunatvoivat huurtua sisäpuolelta. Sisäi‐lman laatu heikkenee ajan myötä,mikä voi aiheuttaa väsymystä mat‐kustajille.

Lämpimissä ja hyvin kosteissa olo‐suhteissa tuulilasi voi huuruuntua ul‐kopuolelta, kun siihen suunnataankylmää ilmaa. Jos tuulilasi huuruun‐tuu ulkopuolelta, käytä tuulilasinpyyh‐kimiä ja poista s käytöstä.

PerusasetuksetJoitakin asetuksia voidaan muuttaainfonäytön Asetukset-valikossa. Au‐ton räätälöinti 3 111.

LisälämmitinIlman lämmitinQuickheat on sähkötoiminen lisäil‐manlämmitin, joka lämmittää autonsisätilat automaattisesti nopeammin.

TuuletussuulakkeetSäädettävättuuletussuulakkeet

Avaa suulake kääntämällä säätöpyö‐rää oikealle. Säädä suulakkeesta tu‐levan ilman määrää kääntämällä sää‐töpyörää.

136 Ilmastointi

Säädä ilman virtaussuunta kallista‐malla ja kääntämällä suulakkeen lius‐koja.Sulje suulake kääntämällä säätöpyö‐rää vasemmalle.

9 Varoitus

Älä kiinnitä mitään esineitä tuule‐tussuuttimien liuskoihin. Onnetto‐muudessa on vaurioiden ja louk‐kaantumisen vaara.

Kiinteät tuuletussuulakkeetLisää tuuletussuulakkeita on tuulila‐sin ja sivuikkunoiden alapuolella sekäjalkatilassa.

YlläpitoIlmanotto

Pidä tuulilasin edessä moottoritilassasijaitseva ilmanottoritilä puhtaana.Poista mahdolliset lehdet, lika tailumi.

MatkustamonilmansuodatinMatkustamon ilmansuodatusJos ajoneuvo on varustettu lämmitys-ja tuuletusjärjestelmällä tai ilmastoin‐tilaitteella, hiukkassuodatin puhdistaa

ohjaamon ilmasta kiintoainehiukka‐set, kuten siitepölyn, pölyn, homeenja bakteerit.Jos autossa on elektroninen ilmas‐tointiautomatiikka, ilmansuodatinpuhdistaa ohjaamon ilmasta kiintoai‐nehiukkaset, kuten siitepölyn, pölyn,homeen ja bakteerit. Ylimääräinenaktiivihiilikerros absorboi epämiellyt‐täviä hajuja.

Ilmastointilaitteensäännöllinen käyttöJotta jäähdytyksen moitteeton toi‐minta taataan, se on kytkettävä kuu‐kausittain toimintaan muutamaksi mi‐nuutiksi säätilasta ja vuodenajastariippumatta. Jäähdytystä ei voidakäyttää, jos ulkolämpötila on liian al‐hainen.

HuoltoJäähdytystehon optimoimiseksi il‐mastointilaite suositellaan tarkistetta‐vaksi vuosittain, alkaen kolme vuottaauton ensirekisteröinnin jälkeen, mu‐kaan lukien:

Ilmastointi 137

● toiminta- ja painekoe● lämmityksen toiminta● tiiviyskoe● käyttöhihnojen tarkastus● lauhduttimen ja höyrystimen ve‐

denpoistoteiden puhdistus● tehon tarkastus

138 Ajaminen ja käyttö

Ajaminen ja käyttö

Ajo-ohjeita .................................. 138Auton hallinta ........................... 138Ohjaus ..................................... 139

Käynnistys ja käyttö ................... 139Uuden auton totutuskäyttö ...... 139Virtalukon asennot ................... 139Viivästetty virran katkaisu ........ 139Moottorin käynnistäminen ....... 140Polttoaineensyötön katkaisumoottorijarrutuksessa ............ 141

Stop-Start-järjestelmä .............. 141Pysäköinti ................................ 143

Moottorin pakokaasu ................. 144Dieselmoottorinhiukkassuodatin ..................... 144

Katalysaattori ........................... 145Automaattivaihteisto .................. 145

Vaihteistonäyttö ....................... 145Valintavipu ............................... 146Manuaalinen tila ...................... 147Elektroniset ajo-ohjelmat ......... 147Vika ......................................... 147Virransyötön keskeyttäminen . . 147

Käsivaihteisto ............................. 148

Jarrut .......................................... 149Lukkiutumatonjarrujärjestelmä ....................... 149

Seisontajarru ........................... 150Jarrutusapu ............................. 151Mäkilähtöapu ........................... 151

Alustanohjausjärjestelmät .......... 151Luistonestojärjestelmä ............. 151Elektroninen ajonvakautusjär‐jestelmä .................................. 152

Kuljettajan apujärjestelmät ........ 153Vakionopeussäädin ................. 153Pysäköintitutka ........................ 154Takakamera ............................ 156

Polttoaine ................................... 158Bensiinimoottorien polttoaine . . 158Dieselmoottorien polttoaine ..... 159Polttoainenestekaasukäytössä ............... 159

Tankkaaminen ......................... 161Polttoaineenkulutus – CO2-päästöt ................................... 164

Perävaunun vetokoukku ............ 165Yleisiä tietoja ........................... 165Ajo-ominaisuudet japerävaunun veto-ohjeita ......... 165

Perävaunun vetäminen ........... 166Hinauslaitteisto ........................ 166

Ajo-ohjeitaAuton hallintaÄlä koskaan aja vaihde vapaalla,jos moottori ei käy (paitsiAutostop-toiminnon aikana)Monet järjestelmät eivät toimi tässätilanteessa (esim. jarrutehostin, oh‐jaustehostin). Tällä tavalla ajaminenvaarantaa itsesi ja muut. Kaikki jär‐jestelmät ovat käytössä Autostop-toi‐minnan aikana, mutta ohjaustehos‐tuksen teho voi olla hallitusti alen‐nettu ja auton nopeus laskettu.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Nopea joutokäyntiJos auton akun tila edellyttää autonakun lataamista, laturin tehoa on nos‐tettava. Tämä saavutetaan nopeallajoutokäynnillä, joka saattaa aiheuttaaääntä.Autoissa, joissa on ylemmän tasonnäyttö tai ylemmän tason yhdistelmä‐näyttö, kuljettajan tietokeskukseentulee viesti.

Ajaminen ja käyttö 139

PolkimetTäyden polkimen liikkeen varmista‐miseksi polkimien alle ei saa sijoittaamattoa.Käytä vain hyvin sopivia ja kuljettajanpuolella kiinnikkeillä kiinnitettyjä lat‐tiamattoja.

OhjausJos ohjaustehostus lakkaa moottorinsammuessa tai järjestelmän häiriöntakia, autoa voi edelleen ohjata muttasiihen tarvitaan enemmän tai vähem‐män voimaa.Merkkivalo c 3 96.

Huomio

Hydraulisella ohjaustehostimellavarustetut autot:Jos ohjauspyörä käännetään niinpitkälle kuin se menee ja pidetäänsiinä asennossa yli 15 sekuntia,ohjaustehostinjärjestelmä saattaavaurioitua ja ohjauksen tehostushuonontua.

Käynnistys ja käyttöUuden auton totutuskäyttöÄlä jarruta tarpeettoman voimak‐kaasti ensimmäisten ajomatkojen ai‐kana.Ensimmäisen ajomatkan aikana saat‐taa esiintyä savua, koska pakojärjes‐telmästä haihtuu vahaa ja öljyä. Py‐säköi auto joksikin aikaa ulkotilaanensimmäisen ajon jälkeen ja vältähöyryjen hengittämistä.Totutuskäytön aikana polttoaineen jamoottoriöljyn kulutus voi olla suu‐rempi ja dieselhiukkassuodattimenpuhdistusprosessi voi toistua useam‐min. Autostop-toiminto saattaa ollaestettynä auton akun latausta varten.Dieselhiukkassuodatin 3 144.

Virtalukon asennot

0 : sytytysvirta katkaistuna1 : ohjauslukko vapautettuna, syty‐

tysvirta katkaistuna2 : sytytysvirta kytketty, dieselmoot‐

tori: hehkutus3 : käynnistys

Viivästetty virran katkaisuSeuraavat elektroniset järjestelmätvoivat toimia, kunnes kuljettajan oviavataan, tai enintään 10 minuuttia sy‐tytysvirran katkaisun jälkeen:● sähkötoimiset ikkunat● virtapistorasiat

140 Ajaminen ja käyttö

Infotainment-järjestelmä saa virtaavielä 30 minuuttia tai kunnes avainpoistetaan virtalukosta, riippumattasiitä, avataanko mikään ovi.

Moottorin käynnistäminen

Käsivaihteisto: käytä kytkintä.Automaattivaihteisto: käytä jarrua jasiirrä valintavipu asentoon P tai N.Älä paina kaasupoljinta.Dieselmoottori: käännä avain asen‐toon 2 hehkutusta varten ja odota,kunnes merkkivalo ! sammuu.

Käännä avain hetkeksi asentoon 3 javapauta se: automaattinen toimintokäyttää käynnistintä lyhyellä viiveelläkunnes moottori käy, katso Auto‐maattinen käynnistimen ohjaus.Käännä avain asentoon 0 ennenuutta käynnistyskertaa tai moottorinsammuttamiseksi.Autostop-toiminnon aikana moottorivoidaan käynnistää painamalla kyt‐kinpoljinta.

Auton käynnistäminen alhaisissalämpötiloissaMoottorin käynnistys ilman lisäläm‐mittimiä on mahdollista -25 °С:eensaakka dieselmoottorien osalta ja-30 °C:een saakka bensiinimoottorienosalta. Vaatimuksia ovat moottoriöl‐jyn oikea viskositeetti, oikeanlainenpolttoaine, tehdyt huollot ja riittäväntäyteen ladattu auton akku. Kun läm‐pötila on alle -30 °C, automaattivaih‐teistoa on lämmitettävä noinviisi minuuttia. Valintavivun täytyy ollaasennossa P.

Automaattinen käynnistimenohjausTämä toiminto ohjaa moottorin käyn‐nistymistä. Kuljettajan ei tarvitse pitääavainta asennossa 3. Kun avainta onkerran käännetty, järjestelmä käyn‐nistää automaattisesti, kunnes moot‐tori käy. Tarkistustoimenpiteen takiamoottori käynnistyy pienellä viiveellä.Mahdollisia syitä moottorin käynnisty‐mättömyyteen:● kytkinpoljinta ei paineta (käsi‐

vaihteisto)● jarrupoljinta ei käytetä tai valinta‐

vipu ei ole P- tai N-asennossa(automaattivaihteisto)

● tapahtui aikakatkaisu

Turbomoottorin lämmityskäyttöKäynnistettäessä moottorin vääntö‐momentti voi olla hetken aikaa rajoi‐tettu, etenkin jos moottori on kylmä.Rajoituksella annetaan voitelujärjes‐telmälle aikaa moottorin suojaami‐seksi.

Ajaminen ja käyttö 141

Polttoaineensyötönkatkaisumoottorijarrutuksessa Moottorijarrutuksen aikana, eli kunajetaan vaihde kytkettynä kaasua pai‐namatta, polttoaineen syöttö katkais‐taan automaattisesti.

Stop-Start-järjestelmäStop-start-järjestelmä auttaa säästä‐mään polttoainetta ja vähentämäänpakokaasupäästöjä. Tilanteen sal‐liessa se sammuttaa moottorin heti,kun nopeus laskee tai auto pysähtyy,esim. liikennevalojen tai ruuhkan ta‐kia. Se käynnistää moottorin auto‐maattisesti heti kun kytkintä paine‐taan. Auton akun anturi varmistaa,että Autostop toimii vain, jos autonakun varaus on riittävä uudelleenkäynnistystä varten.

PäällekytkentäStop-start-järjestelmä on käytettä‐vissä heti kun moottori on käynnis‐tetty, auto lähtee liikkeelle ja tässäosiossa alla kuvatut ehdot täyttyvät.

Poiskytkentä

Kytke Stop-start-järjestelmä pois ma‐nuaalisesti painamalla eco. Poiskyt‐kennän ilmaisee painikkeessa olevanLED-valon sammuminen.

AutostopKun nopeus on alhainen tai auto onpaikallaan, ota Autostop käyttöönseuraavasti:● Paina kytkinpoljinta.● Kytke vaihdevipu vapaa-asen‐

toon.● Vapauta kytkinpoljin.

Moottori sammuu mutta sytytysvirtapysyy kytkettynä.

Kierroslukumittarin osoitin onAUTOSTOP -asennossa, kun Autos‐top on toiminnassa.Autostop-toiminnon ollessa aktivoi‐tuna lämmitys- ja jarrujärjestelmänsuorituskyky säilyy ennallaan.

Huomio

Ohjaustehostus on heikompaaAutostop-toiminnon aikana.

142 Ajaminen ja käyttö

Autostop-toiminnon ehdotStop-start-järjestelmä tarkistaa, täyt‐tyykö jokainen seuraavista ehdoista:● Stop-start-järjestelmää ei ole kyt‐

ketty käsin pois toiminnasta.● Konepelti on täysin suljettu.● Kuljettajan ovi on suljettu tai kul‐

jettajan turvavyö on kiinnitetty.● Auton akun varaus on riittävä ja

sen kunto on hyvä.● Moottori on käyttölämmin.● Moottorin jäähdytysnesteen läm‐

pötila ei ole liian korkea.● Moottorin pakokaasujen lämpö‐

tila ei ole liian korkea, esim. suu‐rella moottorin kuormituksellaajon jälkeen.

● Ulkolämpötila on yli -5 °C.● Sulatustoiminnon valinta ei estä

Autostop-toimintoa.● Ilmastointijärjestelmä sallii Au‐

tostop-toiminnon.● Jarrujen alipaine on riittävä.

● Dieselhiukkassuodattimen itse‐puhdistustoiminto ei ole aktiivi‐nen.

● Autolla on ajettu ainakin kävely‐vauhtia edellisen Autostopin jäl‐keen.

Muussa tapauksessa Autostop-toi‐minto estetään.Autostop-toiminto ei ehkä aina olekäytettävissä ulkolämpötilan lähes‐tyessä nollaa.Tietyt ilmastointijärjestelmän asetuk‐set voivat estää Autostop-toiminnon.Katso lisätietojaIlmastointijärjestelmää koskevastaluvusta 3 131.Välittömästi moottoritiellä ajon jäl‐keen Autostop-toiminto voi olla estet‐tynä.Uuden auton totutuskäyttö 3 139.

Auton akun purkautumisen estoMoottorin luotettavan uudelleenkäynnistymisen varmistamiseksiStop-Start-järjestelmään on kehitettyuseita auton akun purkautumista es‐täviä ominaisuuksia.

Virtaa säästävät toimenpiteetAutostop-toiminnon aikana monetsähkölaitteet kuten sähkötoiminen li‐sälämmitin tai takalasin lämmitinpoistetaan käytöstä tai kytketään vir‐ransäästötilaan. Ilmastointijärjestel‐män puhaltimen nopeutta vähenne‐tään virran säästämiseksi.

Moottorin käynnistys uudelleenkuljettajan toimestaPaina kytkinpoljinta käynnistääksesimoottorin uudelleen.Kierroslukumittarin osoittimen siirty‐minen joutokäyntiasentoon osoittaamoottorin käynnistymisen.Jos valintavipu siirretään pois vapaa-asennosta ennen kuin kytkintä paine‐taan, merkkivalo - syttyy tai näkyysymbolina kuljettajan tietokeskuk‐sessa.Merkkivalo - 3 95.

Moottorin käynnistys uudelleenStop-start-järjestelmän toimestaValintavivun täytyy olla vapaalla, jottaautomaattinen uudelleen käynnistysvoi tapahtua.

Ajaminen ja käyttö 143

Jos jokin seuraavista tilanteista esiin‐tyy Autostop-toiminnon aikana, Stop-start-järjestelmä käynnistää mootto‐rin automaattisesti uudelleen.● Stop-start-järjestelmä kytketään

käsin pois toiminnasta.● Konepelti avataan.● Kuljettajan istuimen turvavyö ir‐

rotetaan ja kuljettajan ovi ava‐taan.

● Moottorin lämpötila on liian alhai‐nen.

● Auton akun varaustaso on mää‐ritetyn tason alapuolella.

● Jarrujen alipaine ei ole riittävä.● Autolla ajetaan ainakin kävely‐

vauhtia.● Ilmastointiautomatiikka vaatii

moottorin käynnistämistä.● Ilmastointilaite on kytketty ma‐

nuaalisesti toimintaan.Jos konepelti ei ole täysin suljettuna,kuljettajan tietokeskuksessa näyte‐tään varoitusviesti.

Jos sähkötoiminen lisävaruste, esim.kannettava CD-soitin, on kytkettynäpistorasiaan, saattaa uudelleenkäyn‐nistyksen yhteydessä olla havaitta‐vissa pieni virran lasku.

Pysäköinti

9 Varoitus

● Älä pysäköi autoa helposti syt‐tyvälle pinnalle. Pakoputkistonkorkea lämpötila saattaa sytyt‐tää pinnan.

● Kytke aina seisontajarru.Vedä kytkintä m noin yhdensekunnin ajan.Sähkötoiminen seisontajarruon kytkettynä, kun merkkivalom palaa 3 95.

● Sammuta moottori.● Jos auto on tasaisella maalla

tai ylämäessä, kytke ensimmäi‐nen vaihde tai aseta valintavipuP-asentoon ennen virta-avai‐men virtalukosta poistamista.Ylämäessä käännä lisäksi etu‐

pyörät reunakiveyksestä pois‐päin.Jos auto on alamäessä, kytkeperuutusvaihde tai aseta valin‐tavipu P-asentoon ennen virta-avaimen virtalukosta poista‐mista. Käännä lisäksi etupyörätreunakiveystä kohti.

● Sulje ikkunat.● Poista virta-avain virtalukosta.

Käännä ohjauspyörää, kunnesohjauslukko lukittuu havaitta‐vasti.Automaattivaihteistolla varus‐tetuissa autoissa avaimen voivetää pois vain valintavivun ol‐lessa asennossa P.

Lukitse auto ja aktivoi murtohälytin‐järjestelmä.HuomautusJos tapahtuu onnettomuus ja turva‐tyyny laukeaa, moottori sammute‐taan automaattisesti, jos auto py‐sähtyy tietyn ajan sisällä.

144 Ajaminen ja käyttö

Moottorin pakokaasu

9 Vaara

Moottorin pakokaasu sisältää myr‐kyllistä, hajutonta ja väritöntä hiili‐monoksidia. Hengitettynä se ai‐heuttaa hengenvaaran.Jos auton sisätilaan pääsee pako‐kaasua, avaa ikkunat. Korjautahäiriön syy korjaamolla.Vältä ajamasta takaluukkuavoinna, koska pakokaasut voivattällöin päästä sisään auton mat‐kustamoon.

DieselmoottorinhiukkassuodatinDieselmoottorin hiukkassuodatinsuodattaa moottorin pakokaasustahaitalliset nokihiukkaset pois. Järjes‐telmässä on itsepuhdistustoiminto,joka toimii ajon aikana automaatti‐sesti ilman mitään tiedotusta. Suoda‐tin puhdistetaan säännöllisesti poltta‐malla kiinni jääneet nokihiukkasetkorkeassa lämpötilassa. Tämä tapah‐

tuu automaattisesti tietyissäajo-olosuhteissa ja voi kestää enin‐tään 25 minuuttia. Normaalisti se kes‐tää 7 - 12 minuuttia. Autostop ei olekäytettävissä ja polttoainetta voi ku‐lua enemmän tänä aikana. Hajun jasavun muodostuminen prosessin ai‐kana on normaalia.

Tietyissä ajo-olosuhteissa, esim. ly‐hyitä matkoja ajettaessa, järjestelmäei voi puhdistaa itseään automaatti‐sesti.Jos suodatin on puhdistettava, ei‐vätkä aiemmat ajo-olosuhteet olemahdollistaneet puhdistusta, tämä il‐maistaan merkkivalolla %. Samanai‐kaisesti Dieselhiukkassuod. on

täynnä, jatka ajamista taivaroituskoodi 55 näkyy kuljettajan tie‐tokeskuksessa.% syttyy kun dieselhiukkassuodatinon täynnä. Käynnistä puhdistusme‐nettely ensi tilassa.% vilkkuu, kun dieselhiukkassuodat‐timen maksimitaso on saavutettu.Käynnistä puhdistusmenettely välittö‐mästi moottorin vaurioitumisen estä‐miseksi.

PuhdistusmenettelyAktivoi puhdistusmenettely jatka‐malla ajamista ja pitämällä moottorinkäyntinopeutena yli 2000 r/min.Vaihda tarvittaessa pienemmällevaihteelle. Dieselmoottorin hiukkas‐suodattimen puhdistus käynnistyy.Jos myös merkkivalo g syttyy, puh‐distus ei ole mahdollista. Ota yhteyttäkorjaamoon.

Huomio

Jos puhdistusmenettely keskeyte‐tään, moottori saattaa vaurioituavakavasti.

Ajaminen ja käyttö 145

Puhdistus tapahtuu nopeimmin moot‐torin suurilla käyntinopeuksilla ja suu‐rella kuormituksella.Merkkivalo % sammuu heti, kun itse‐puhdistustoiminto on suoritettu lop‐puun.

KatalysaattoriKatalysaattori vähentää pakokaasunhaitallisia aineita.

Huomio

Muut kuin sivuilla 3 158, 3 227mainitut polttoainelaadut voivatvahingoittaa katalysaattoria jaelektroniikkakomponentteja.Palamaton bensiini voi aiheuttaakatalysaattorin ylikuumenemisenja vaurioitumisen. Siksi on varot‐tava tarpeettoman pitkää käynnis‐timen käyttöä, polttoainesäiliönajamista tyhjäksi ja moottorinkäynnistämistä työntämällä tai hi‐naamalla.

Jos moottorissa esiintyy sytytyshäiri‐öitä, se käy epätasaisesti, moottorinteho alenee selvästi tai esiintyy muita

epätavallisia toimintahäiriöitä, kor‐jauta häiriön syy korjaamolla mahdol‐lisimman pian. Hätätapauksessa au‐tolla voidaan ajaa lyhyen aikaa alhai‐sella nopeudella ja moottorin alhai‐sella käyntinopeudella.

AutomaattivaihteistoAutomaattivaihteisto sallii automaat‐tisen vaihtamisen (automaattitoi‐minto) tai manuaalisen vaihtamisen(käsivalintatoiminto).

Vaihteistonäyttö

Toiminto tai valittu ajoalue näytetäänvaihteistonäytössä.

146 Ajaminen ja käyttö

Valintavipu

P : pysäköintiasento, pyörät on lu‐kittu, kytke vain auton ollessapaikallaan ja seisontajarrun kyt‐ketty

R : peruutusvaihde, kytke vain autonollessa paikallaan

N : vapaa-asentoD : automaattitoiminto kaikilla vaih‐

teilla

Valintavipu on lukittu asennossa P jasitä voidaan siirtää vain sytytysvirranollessa kytketty ja jarrupoljinta painet‐taessa.

Jos jarrupoljinta ei paineta, merkki‐valo j palaa.Jos valintavipu ei ole P-asennossakatkaistaessa sytytysvirta, merkkiva‐lot j ja P vilkkuvat.Asennon P tai R kytkemiseksi on pai‐nettava vapautuspainiketta.Moottori voidaan käynnistää vain vi‐vun ollessa asennossa P tai N. Kunasento N on valittu, paina jarrupoljintatai kytke seisontajarru ennen käyn‐nistämistä.Älä paina kaasua valintavipua siir‐täessäsi. Jarrua ja kaasua ei milloin‐kaan saa painaa samanaikaisesti.

Kun ajoalue on valittu ja jarrupoljinvapautetaan, auto lähtee hitaasti liik‐keelle.

MoottorijarrutusKäyttääksesi moottorijarrutusta ala‐mäessä vaihda ajoissa pienemmällevaihteelle, katso käsivalintatoiminto.

Kiinnijuuttuneen auton irtiheiluttaminenVain jos auto on juuttunut hiekkaan,mutaan, lumeen tai kuoppaan, sesaadaan heiluttaa irti. Siirrä valintavi‐pua edestakaisin asentojen D ja R vä‐lillä. Älä nosta moottorin käyntino‐peutta äkillisesti, vältä nykivää kaa‐sutusta.

PysäköintiKytke seisontajarru ja P.Virta-avain voidaan poistaa lukostavain valintavivun ollessa P-asennossa.

Ajaminen ja käyttö 147

Manuaalinen tila

Siirrä valintavipu D-asennosta va‐semmalle ja sitten eteen- tai taakse‐päin.< : vaihto suuremmalle vaihteelle

] : vaihto pienemmälle vaihteelle

Jos valitaan ajonopeuteen nähdenliian suuri tai liian pieni vaihde, vaih‐toa ei tapahdu. Tämä saattaa aiheut‐taa kuljettajan tietokeskukseen vies‐tin.Käsivalintatoiminnossa suurilla moot‐torin kierrosluvuilla automaattistavaihtoa suuremmalle ajoalueelle eitapahdu.

Elektroniset ajo-ohjelmat● Lämmityskäyttöohjelma nopeut‐

taa kylmäkäynnistyksen jälkeenkatalysaattorin lämpenemistänormaaliin käyttölämpötilaanmoottorin käyntinopeutta nosta‐malla.

● Automaattinen vapaa-asennonkytkentä kytkee automaattisestijoutokäynnin, kun auto pysäyte‐tään ajovaihteen ollessa käy‐tössä ja jarrupoljinta painetaan.

● Erikoisohjelmat mukauttavatvaihtamispisteet automaattisestiajettaessa ylä- tai alamäkeen.

PakkovaihtoJos kaasupoljin painetaan pohjaanautomaattitilassa, vaihteisto vaihtaapienemmälle vaihteelle moottorinkierrosluvusta riippuen.

VikaHäiriötilanteessa palaa g. Lisäksikuljettajan tietokeskuksessa näyte‐tään koodinumero tai viesti. Autonviestit 3 105.

Vaihteisto ei vaihda enää automaatti‐sesti. Ajamista voidaan jatkaa ma‐nuaalisesti vaihtaen.Vain suurin vaihde on valittavissa.Käsivalintatoiminnossa saattaa häi‐riöstä riippuen olla käytettävissämyös kakkosvaihde. Vaihda vain au‐ton ollessa paikallaan.Korjauta häiriön syy korjaamolla.

VirransyötönkeskeyttäminenVirtakatkos estää valintavivun siirtä‐misen pois P-asennosta. Virta-avainta ei voida poistaa virtalukosta.Jos auton akku on tyhjä, käynnistäkäynnistyskaapeleita käyttäen3 212.Jos auton akku ei ole vian syy, va‐pauta valintavipu.1. Kytke seisontajarru.

148 Ajaminen ja käyttö

2. Tartu valintavivun verhoukseenmerkitystä kohdasta ja vedä va‐pauttaaksesi takaa.

3. Käännä valintavivun verhousylös. Vapauta edestä vetämällä.

4. Siirrä valintavivun verhousta va‐semmalle. Varmista, että liitin jajohtosarja pohjassa eivät vauri‐oidu.

5. Työnnä ruuvitaltta niin pitkälleaukkoon kuin se menee ja siirrävalintavipu pois asennosta Ptai N. Jos P tai N kytketään uudel‐leen, valintavipu lukittuu jälleenpaikalleen. Korjauta virtakatkok‐sen syy korjaamolla.

6. Asenna valintavivun verhous kes‐kikonsoliin ja kiinnitä paikalleen.

Käsivaihteisto

Kytke peruutusvaihde painamalla kyt‐kinpoljinta ja valintavivun vapautus‐painiketta ja kytkemällä vaihde.Jos vaihde ei mene päälle, asetavaihteisto vapaalle, nosta kytkinpol‐jin, paina poljinta uudelleen ja yritäkytkeä vaihde toistamiseen.Älä luistata kytkintä tarpeettomasti.Kytkintä käyttäessäsi paina poljin ai‐van pohjaan. Älä lepuuta jalkaasi pol‐kimella.

Ajaminen ja käyttö 149

Huomio

Emme suosittele ajamaan pitäenkättä vaihdevivulla.

Stop-start-järjestelmä 3 141.

JarrutJarrujärjestelmä on jaettu kahteen toi‐sistaan riippumattomaan jarrupiiriin.Jos toinen jarrupiiri menee epäkun‐toon, autoa voidaan edelleen jarrut‐taa toisella jarrupiirillä. Jarrutustehosaavutetaan kuitenkin vain painet‐taessa jarrupoljinta lujasti. Tähän tar‐vitaan huomattavasti enemmän voi‐maa. Jarrutusmatka pitenee. Käännykorjaamon puoleen, ennen kuin jatkatmatkaa.Moottorin ollessa sammutettuna jar‐rutehostimen vaikutus riittää yhteentai kahteen jarrupolkimen painalluk‐seen. Jarrutusteho ei kuitenkaan vä‐hene, mutta jarruttamiseen tarvitaanhuomattavasti enemmän voimaa.Huomioi tämä erityisesti hinauksessaollessasi.Merkkivalo R 3 95.

LukkiutumatonjarrujärjestelmäABS estää pyörien lukkiutumisen.

Heti kun jokin pyöristä pyrkii lukkiutu‐maan, ABS vähentää sen jarrutuste‐hoa. Ohjattavuus säilyy myös täysjar‐rutuksissa.ABS:n suorittaman jarrujen säädöntuntee jarrupolkimen tärinästä ja kuu‐lee laitteiston äänestä.Optimaalisen jarrutustehon saami‐seksi paina jarrupoljinta koko jarru‐tustapahtuman ajan pohjaan sen tä‐rinästä huolimatta. Älä vähennä pol‐jinvoimaa.Liikkeellelähdön jälkeen järjestelmäsuorittaa itsetestin, jonka yhteydessävoi kuulua ääntä.Merkkivalo u 3 96.

Sopeutuvat jarruvalotTäysjarrutuksen aikana vilkkuvatkaikki kolme jarruvaloa ABS-säädönajan.

150 Ajaminen ja käyttö

Vika

9 Varoitus

Jos ABS-järjestelmään tulee toi‐mintahäiriö, pyörät saattavat luk‐kiutua voimakkaassa jarrutuk‐sessa. ABS-järjestelmän edut ei‐vät tällöin ole käytettävissä. Autoei ole täysjarrutuksissa enää oh‐jattavissa, ja se voi joutua luisuun.

Korjauta häiriön syy korjaamolla.

SeisontajarruSähkötoiminen seisontajarru

Kytkeminen auton ollessa paikallaan

9 Varoitus

Vedä kytkintä m noin yhden se‐kunnin ajan; sähkötoiminen sei‐sontajarru toimii automaattisestiriittävällä voimalla. Kytkeytymis‐voima maksimoidaan esim. pysä‐köitäessä perävaunun kanssa taimäkeen vetämällä kytkimestä mkaksi kertaa.Sähkötoiminen seisontajarru onkytkettynä, kun merkkivalo m pa‐laa 3 96.

Sähkötoiminen seisontajarru voidaanaina aktivoida, myös sytytysvirran ol‐lessa katkaistuna.Älä käytä sähkötoimista seisontajar‐rua liian usein moottorin ollessa sam‐mutettuna koska tällöin auton akkupurkautuu.Ennen kuin poistut autosta, tarkistasähkötoimisen seisontajarrun tila.Merkkivalo m 3 96.

VapauttaminenKytke sytytysvirta. Pidä jarrupoljintapainettuna ja paina sitten käyttökyt‐kintä m.

LiikkeellelähtötoimintoKun kytkinpoljinta painetaan (käsi‐vaihteisto) tai D kytketään (automaat‐tivaihteisto) ja tämän jälkeen kaasu‐poljinta painetaan, sähkötoiminenseisontajarru vapautuu automaatti‐sesti. Tämä ei ole mahdollista, jos sa‐malla vedetään katkaisimesta m.Tämä toiminto helpottaa myös liik‐keellelähtöä mäessä.Aggressiivinen ajotapa voi lyhentääkulutusosien käyttöikää.

Dynaaminen jarrutus auton liikkuessaKun auto on liikkeellä ja käyttökytki‐mestä m vedetään, sähkötoiminenseisontajarru hidastaa auton no‐peutta, mutta ei kytkeydy pysyvästi.Kun käyttökytkin m vapautetaan, dy‐naaminen jarrutus loppuu.

Ajaminen ja käyttö 151

VikaSähkötoimisen seisontajarrun vikatilailmoitetaan merkkivalolla j ja koodi‐numerolla tai auton viestinä kuljetta‐jan tietokeskuksessa.Merkkivalo j 3 96, auton viestit3 105.Kytke sähkötoiminen seisontajarru:vedä käyttökytkimestä m yliviiden sekunnin ajan. Jos merkkivalom palaa, sähkötoiminen seisonta‐jarru on kytketty.Vapauta sähkötoiminen seisonta‐jarru: työnnä käyttökytkintä m ylikahden sekunnin ajan. Jos merkki‐valo m sammuu, sähkötoiminen sei‐sontajarru on vapautettu.Merkkivalo m vilkkuu: sähkötoimistaseisontajarrua ei ole kytketty tai va‐pautettu täysin. Kun se vilkkuu jatku‐vasti, vapauta sähkötoiminen seison‐tajarru ja yritä kytkeä se uudelleen.Merkkivalo m 3 96.

JarrutusapuKun jarrupoljinta painetaan nopeastija voimakkaasti, jarrutusvoima on au‐tomaattisesti suurimmillaan (täysjar‐rutus).Paina jarrupoljinta tasaisesti kokotäysjarrutuksen ajan. Kun jarrupoljinvapautetaan, jarrutusvoima vähenee.

MäkilähtöapuJärjestelmä auttaa estämään autontahattoman liikkumisen lähdettäessäliikkeelle mäestä.Kun jarrupoljin vapautetaan mäkeenpysähtymisen jälkeen, jarrut jäävätpäälle vielä kahdeksi sekunniksi. Jar‐rut vapautuvat automaattisesti, kunauton nopeus alkaa kasvaa.Mäkilähtöapu ei ole aktiivinen Autos‐top-toiminnon aikana.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Alustanohjausjärjestel‐mätLuistonestojärjestelmäLuistonestojärjestelmä (TC) on elekt‐ronisen ajonvakautusjärjestelmänosa.TC parantaa tarvittaessa ajovakauttatienpinnan tyypistä tai renkaiden pi‐dosta riippumatta estämällä vetävienpyörien luistamisen.Heti kun vetävät pyörät alkavat luis‐taa, moottorin tehoa alennetaan jaeniten luistavaa pyörää jarrutetaanerikseen. Tämä parantaa auton ajo‐vakavuutta huomattavasti myös liuk‐kaalla tienpinnalla.TC on toiminnassa heti merkkivalonb sammuttua.Kun TC on aktiivinen, b vilkkuu.

152 Ajaminen ja käyttö

9 Varoitus

Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐paa tästä turvallisuusjärjestel‐mästä huolimatta.Sovita nopeus tieolosuhteidenmukaan.

Merkkivalo b 3 97.

Poiskytkentä

TC voidaan kytkeä pois toiminnasta,kun vetopyörien on voitava luistaa:paina b lyhyesti.Merkkivalo k palaa.

TC aktivoidaan uudelleen painamallauudelleen b.TC aktivoituu uudelleen myös seu‐raavan sytytysvirran kytkennän yh‐teydessä.

Elektroninen ajonvakautus‐järjestelmäElektroninen ajonvakautusjärjes‐telmä (ESC) parantaa ajovakavuuttatarvittaessa tieolosuhteista ja renkai‐den pidosta riippumatta.Havaittaessa auton poikkeavan kul‐jettajan haluamasta suunnasta (ali-tai yliohjautuminen) moottorin tehoaalennetaan ja pyöriä jarrutetaan erik‐seen.ESC toimii yhdessä luistonestojärjes‐telmän (TC) kanssa. Se estää vetä‐vien pyörien luistamisen.

ESC on toiminnassa heti merkkivalonb sammuttua.Kun ESC on aktiivinen, b vilkkuu.

9 Varoitus

Älä omaksu riskejä ottavaa ajota‐paa tästä turvallisuusjärjestel‐mästä huolimatta.Sovita nopeus tieolosuhteidenmukaan.

Merkkivalo b 3 97.

Poiskytkentä

Ajaminen ja käyttö 153

ESC voidaan poistaa toiminnasta:pidä b painettuna n. 5 sekuntia.Merkkivalo n palaa.ESC aktivoidaan uudelleen paina‐malla uudelleen b. Jos TC-järjes‐telmä poistettiin aiemmin käytöstä,sekä TC että ESC aktivoidaan uudel‐leen.ESC aktivoituu uudelleen myös seu‐raavan sytytysvirran kytkennän yh‐teydessä.

VikaJos järjestelmässä on vika, merkki‐valo b palaa jatkuvasti ja kuljettajantietokeskuksessa näkyy viesti. Järjes‐telmä ei toimi.Korjauta häiriön syy korjaamolla.

Kuljettajanapujärjestelmät

9 Varoitus

Kuljettajan apujärjestelmät on ke‐hitetty kuljettajan tueksi, ei korvaa‐maan kuljettajan tarkkaavaisuutta.Kuljettajalla on autoa ajaessaantäysi vastuu.Vallitsevat liikenneolosuhteet onaina huomioitava kuljettajan apu‐järjestelmiä käytettäessä.

VakionopeussäädinVakionopeudensäädin voi tallentaa jaylläpitää n. 30 - 200 km/h nopeuksia.Tallennetuista nopeuksista voidaanpoiketa ajettaessa ylä- tai alamäkeen.Turvallisuussyistä vakionopeuden‐säädin voidaan aktivoida vasta, kunjarrupoljinta on painettu kerran. Akti‐vointi ensimmäisellä vaihteella ei olemahdollista.

Älä käytä vakionopeudensäädintä,jos tasaisen nopeuden ylläpito ei olesuositeltavaa.Automaattivaihteistolla varustetuissaautoissa vakionopeudensäätimen voiaktivoida vain automaattitilassa.Merkkivalo m 3 99.

PäällekytkentäPaina keinutkatkaisinta m sen ylä‐päästä, merkkivalo m palaa valkoi‐sena.

154 Ajaminen ja käyttö

PäällekytkentäKiihdytä haluamaasi nopeuteen jakäännä säätöpyörä asentoon SET/-,kulloinenkin nopeus tallennetaan jasitä ylläpidetään. Merkkivalo m syttyyvihreänä. Kaasupoljin voidaan va‐pauttaa.Ajonopeutta voidaan nostaa paina‐malla kaasua. Päästettäessä kaasu‐poljin vapaaksi vakionopeudensää‐din palauttaa aiemmin asetetun no‐peuden.Vakionopeussäädin pysyy toimin‐nassa vaihteiden vaihtamisen aikana.

Nopeuden lisääminenKun vakionopeussäädin on aktiivi‐nen, pidä säätöpyörää asennossaRES/+ tai käännä sitä toistuvastiasentoon RES/+: nopeus kasvaa jat‐kuvasti tai askeleittain.Voit myös kiihdyttää haluamaasi no‐peuteen ja tallentaa sen kääntämälläasentoon RES/+.

Nopeuden vähentäminenKun vakionopeussäädin on aktiivi‐nen, pidä säätöpyörää asennossaSET/- tai käännä sitä toistuvasti asen‐toon SET/-: nopeus laskee jatkuvastitai askeleittain.

PoiskytkentäPaina y, merkkivalo m palaa valkoi‐sena. Vakionopeussäädin on poissakäytöstä. Edellinen tallennettu no‐peus jää muistiin myöhempää sa‐malla nopeudella jatkamista varten.Automaattinen pois kytkeytyminen:● Ajonopeus on alle n. 30 km/h.● Jarrupoljinta painettaessa.● Painettaessa kytkinpoljinta muu‐

taman sekunnin ajan.● Valintavipu on asennossa N.● Moottorin käyntinopeus on hyvin

alhainen.● Luistonestojärjestelmä tai elekt‐

roninen ajonvakautusjärjestelmäon toiminnassa.

Palaaminen tallennettuunnopeuteenKäännä säätöpyörää kohti RES/+ yli30 km/h nopeudella. Tallennettu no‐peus otetaan käyttöön.

PoiskytkentäPaina keinutkatkaisinta m sen ala‐päästä, merkkivalo m sammuu. Tal‐lennettu nopeus on poistettu. Myössytytysvirran katkaisu poistaa tallen‐netun nopeuden.

Pysäköintitutka

9 Varoitus

Kuljettaja on täysin vastuussa py‐säköintitapahtumasta.Tarkista aina ympäröivä alue pe‐ruuttaessasi tai ajaessasi eteen‐päin, kun käytät pysäköintitutkaa.

Pysäköintitutka helpottaa pysäköintiämittaamalla auton ja esteiden välisenetäisyyden ja antamalla äänimerk‐kejä.

Ajaminen ja käyttö 155

Järjestelmä koostuu neljästä taka‐puskurissa olevasta ultraääniantu‐rista. Jos auto on varustettu etupysä‐köintitutkalla, järjestelmään kuuluuneljä ultraäänianturia etupuskurissa.Merkkivalo r 3 96.

Käyttö

Kun peruutusvaihde on kytketty, etu-ja takapysäköintitutka on toimintaval‐mis.Pysäköintitutkan painikkeessa rpalava LED ilmoittaa järjestelmänolevan toimintavalmiudessa.Etupysäköintitutka voidaan aktivoidamyös enintään 11 km/h nopeudellapainamalla pysäköintitutkan paini‐ketta lyhyesti.Jos r painetaan kerran sytytysjak‐son aikana, etupysäköintitutka pois‐tuu toiminnasta yli 11 km/h nopeu‐della. Se aktivoituu uudelleen, jos au‐ton nopeus ei ole ylittänyt aiemmin

25 km/h. Jos auton nopeus on jo ylit‐tänyt 25 km/h, etupysäköintitutka py‐syy poissa toiminnasta, kun nopeuslaskee alle 11 km/h.Kun järjestelmä poistetaan toimin‐nasta, painikkeen LED-valo sammuuja kuljettajan tietokeskukseen tulee il‐moitus Pysäköintitutka pois päältä.Järjestelmä kytkeytyy automaattisestipois päältä, kun nopeus ylittää25 km/h.Jos autossa on ainoastaan peruutus‐tutka, järjestelmä kytkeytyy auto‐maattisesti pois päältä, kun peruutus‐vaihde kytketään pois päältä. Ma‐nuaalinen poiskytkentä on mahdol‐lista myös painamalla r.

ÄänimerkkiEsteestä ilmoitetaan äänimerkillä.Äänimerkkien väli lyhenee etäisyy‐den lyhentyessä. Etäisyyden ollessaalle 30 cm äänimerkki on jatkuva.

VikaJos järjestelmässä on vika, r palaatai kuljettajan tietokeskuksessa näy‐tetään viesti.

156 Ajaminen ja käyttö

Lisäksi r syttyy tai kuljettajan tieto‐keskuksessa näkyy viesti, jos järjes‐telmän toimintahäiriön havaitaan joh‐tuvan väliaikaisista olosuhteista, ku‐ten anturien peittymisestä lumeen.Auton viestit 3 105.

Tärkeitä ohjeitapysäköintiapujärjestelmienkäytöstä

9 Varoitus

Tietyissä olosuhteissa, heijasta‐vien pintojen tai vaatteiden sekäulkopuolisten äänilähteiden lä‐hellä, järjestelmä ei ehkä tunnistaestettä.Erityistä huomiota tulee kiinnittäämataliin esteisiin, jotka voivat vau‐rioittaa puskurin alaosaa. Jos täl‐laiset esteet katoavat anturien ha‐vainnoimisalueelta auton lähes‐tyessä niitä, kuuluu jatkuva varoi‐tusääni.

Huomio

Anturien, jotka ovat esim. jään tailumen peitossa, toiminta voi ollahuonontunut.Raskas kuormitus voi huonontaapysäköintitutkajärjestelmien toi‐mintaa.Erityisehdot ovat voimassa korkei‐den ajoneuvojen kohdalla (esim.maastoautot, pikkubussit, tavara-autot). Esteiden havaitsemistanäiden autojen yläosassa ei voidataata.Järjestelmä ei ehkä havaitse esi‐neitä, joiden heijastava poikki‐pinta-ala on hyvin pieni, esim. ka‐peita esineitä tai pehmeitä materi‐aaleja.Pysäköintitutkajärjestelmä ei vältätörmäystä anturien havainnointia‐lueen ulkopuolella olevien esinei‐den kanssa.

HuomautusPysäköintitutkajärjestelmä havait‐see automaattisesti tehdasasenne‐tut vetolaitteet. Se on pois käytöstä,kun liitin on kytkettynä.Anturi saattaa virheellisesti havaitaesteen (kaikuhäiriö) ulkoisten akus‐tisten tai mekaanisten häiriöiden vai‐kutuksesta.HuomautusJos jokin eteenpäinajovaihde kytke‐tään ja tietty nopeus ylitetään, taka‐pysäköintitutka poistuu toiminnasta,kun takakuljetusjärjestelmä on ojen‐nettuna.Jos kytketään ensin peruutus‐vaihde, pysäköintitutka havaitsee ta‐kakuljetusjärjestelmän ja antaa ää‐nimerkin. Poista pysäköintitutkakäytöstä painamalla lyhyesti r.

TakakameraTakakamera auttaa kuljettajaa peruu‐tettaessa näyttämällä kuvan auton ta‐kana olevasta alueesta.Kameran kuva näkyy värillisessä in‐fonäytössä.

Ajaminen ja käyttö 157

9 Varoitus

Takakamera ei korvaa kuljettajantarkkaavaisuutta. Huomaa, ettäkameran ja kehittyneen pysäköin‐tiavustimen tunnistimien havainto‐alueen ulkopuolella olevia esi‐neitä, esim. puskurin alapuolellatai auton alla, ei näytetä.Älä peruuta autoa ainoastaan in‐fonäytön varassa, vaan tarkista ti‐lanne auton takana ja ympärilläaina ennen peruuttamista.

PäällekytkentäTakakamera aktivoituu automaatti‐sesti, kun peruutusvaihde kytketään.

Toiminta

Kamera on asennettu takaluukunkahvaan ja sen katselukulma on130°.

Kameran korkeasta sijainnista joh‐tuen näytössä näkyy takapuskuri, jotavoidaan käyttää ohjausapuna.Kameran esittämä alue on suppea.Kuvassa näkyvä etäisyys poikkeaatodellisesta etäisyydestä.

OpasviivatDynaamiset opasviivat ovat vaaka‐suuntaisia 1 metrin välein näkyviä vii‐voja, jotka näkyvät näytössä ja joidenavulla voidaan määrittää etäisyysnäytettyihin kohteisiin.

Auton liikerata näkyy ohjauskulmanmukaisesti.

158 Ajaminen ja käyttö

Tämä toiminto voidaan passivoidainfonäytön valikossa Asetukset. Au‐ton personalisointi 3 111.

VaroitussymbolitVaroitussymbolit ilmaistaan kol‐mioina 9 kuvassa, ne osoittavat ke‐hittyneen pysäköintiavustimen taka‐tunnistimien havaitsemat esteet.

NäyttöasetuksetNavi 650/Navi 950: Kirkkautta voi‐daan säätää painamalla ensin moni‐toimisäädintä ja sitten kiertämällä senulompaa kehää.CD 600: Kirkkautta voidaan säätääpainamalla ensin monitoimisäädintäja sitten kiertämällä sitä.

PoiskytkentäKamera kytkeytyy pois päältä määrä‐tyn nopeuden ylittyessä eteenpäinajossa tai jos peruutusvaihde ei olekytkettynä noin 10 sekuntiin.Takakameran päälle- tai poiskytken‐tää voidaan muuttaa infonäytön vali‐kossa Asetukset. Auton räätälöinti3 111.

VikaVikaviestit näkyvät symbolin 9kanssa infonäytössä ylärivillä.Takakamera ei ehkä toimi oikein, kun:● Ympärillä on pimeää.● Auringonvalo tai toisen auton ajo‐

valot osuvat suoraan kameranlinssiin.

● Jää, lumi, muta tai jokin muu peit‐tää kameran linssin. Puhdistalinssi, huuhtele se vedellä japyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

● Takaluukkua ei ole suljettu oi‐kein.

● Auton takaosaan on kohdistunuttörmäys.

● Tapahtuu äärimmäisiä lämpöti‐lan vaihteluita.

PolttoaineBensiinimoottorienpolttoaineKäytä vain eurooppalaisen standar‐din EN 228 tai E DIN 51626-1 vaati‐mukset täyttävää tai vastaavaa lyijy‐töntä polttoainetta.Moottorissa voi käyttää enintään10 % etanolia sisältävää polttoainetta(esim. E10).Käytä suositellun oktaaniluvun poltto‐ainetta 3 227.

Huomio

Älä käytä polttoaineita tai polttoai‐neen lisäaineita, jotka sisältävätmetalliyhdisteitä, esimerkiksimangaanipohjaisia lisäaineita. Sesaattaisi aiheuttaa moottorivauri‐oita.

Ajaminen ja käyttö 159

Huomio

Jos käytetään muuta kuin EN 228tai E DIN 51626-1 -standardin mu‐kaista tai vastaavaa polttoainetta,seurauksena voi olla karstoittumi‐nen tai moottorivaurio.

Huomio

Liian matalaoktaaninen polttoainevoi aiheuttaa hallitsemattoman pa‐lamisen ja moottorin vaurioitumi‐sen.

Dieselmoottorien polttoaineKäytä vain normin EN 590 mukaisiadieselpolttoaineita.EU:n ulkopuolisissa maissa on käy‐tettävä eurodiesel-polttoainetta,jonka rikkipitoisuus on alle 50 ppm.

Huomio

Jos käytetään muuta kuin EN 590-normin mukaista tai vastaavaapolttoainetta, seurauksena voi olla

moottorin tehon heikkeneminen,lisääntynyt kuluminen tai mootto‐rivaurio.

Älä käytä merimoottoreiden dieselöl‐jyjä, lämmitysöljyjä, Aquazolea taivastaavia veden ja dieselöljyn emul‐sioita. Bensiinimoottorien polttoai‐neita ja dieselpolttoaineita ei saa se‐koittaa keskenään.

PolttoainenestekaasukäytössäNestekaasusta käytetään lyhennettäLPG (Liquefied Petroleum Gas) tairanskalaista nimikettä GPL (Gaz dePétrole Liquéfié). Nestekaasu tunne‐taan myös nimellä Autogas.Nestekaasu koostuu lähinnä propaa‐nista ja butaanista. Oktaaniluku onvälillä 105 ja 115, riippuen butaanio‐suudesta. Nestekaasu säilytetäännestemäisenä noin viidestä kymme‐neen baarin paineessa.Kiehumispiste riippuu paineesta jaseossuhteesta. Ympäristön pai‐neessa se on välillä -42 °C (puhdaspropaani) ja -0,5 °C (puhdas butaani).

Huomio

Järjestelmä toimii noin -8 °C -100 °C ulkolämpötiloissa.

Nestekaasujärjestelmän täysi toi‐minta voidaan taata vain nestekaa‐sulla, joka täyttää norminDIN EN 589 minimivaatimukset.

Polttoaineen valintapainike

Kun LPG painetaan, bensiini- ja nes‐tekaasukäytön välillä vaihdetaan heti,kun vaaditut parametrit (jäähdytys‐nesteen lämpötila, kaasun lämpötilaja moottorin minimikäyntinopeus) onsaavutettu. Vaatimukset täyttyvät

160 Ajaminen ja käyttö

yleensä noin 60 sekunnissa (riippuenulkolämpötilasta) ja ensimmäisen voi‐makkaamman kaasupolkimen paina‐misen jälkeen. LEDin 1 tila näyttääkulloisenkin toimintatavan.1 pois : bensiinikäyttö1 vilkkuu : tarkistaa täyttyvätkö

ehdot nestekaasunkäyttöön siirtymiselle.Palaa kiinteänä, jos eh‐dot täyttyvät.

1 palaa : nestekaasukäyttö1 vilkkuuviisi kertaaja sammuusitten

: nestekaasusäiliö ontyhjä tai nestekaasujär‐jestelmässä on vika.Kuljettajan tietokes‐kuksessa näkyy viesti.

Valittu polttoainetila tallentuu ja se ak‐tivoituu edellytysten salliessa seuraa‐van käynnistyssyklin yhteydessä.Kun nestekaasusäiliöt ovat tyhjät, jär‐jestelmä kytkeytyy automaattisestibensiinikäyttöön sytytysvirran katkai‐semiseen asti.Bensiinisäiliö on ajettava kuuden kuu‐kauden välein tyhjäksi niin, että merk‐kivalo i syttyy, ja sitten täytettävä

uudelleen. Tämä auttaa ylläpitämäänpolttoaineen laadun ja järjestelmäntoiminnan bensiinikäytössä.Auto on tankattava säännöllisin välia‐join täyteen, jotta säiliö ei syövy.

Viat ja korjaustoimenpiteetJos kaasukäyttö ei ole mahdollista,tarkista seuraavat:● Onko kaasua riittävästi?● Onko bensiiniä riittävästi käyn‐

nistystä varten?Äärimmäisistä lämpötiloista ja kaa‐sun koostumuksesta johtuen saattaakestää hieman pidempään, ennenkuin järjestelmä vaihtaa bensiinikäy‐töstä nestekaasukäyttöön.Äärimmäisissä olosuhteissa järjes‐telmä saattaa myös vaihtaa takaisinbensiinikäyttöön, jos minimivaatimuk‐set eivät täyty. Jos edellytykset salli‐vat, voidaan nestekaasukäyttö kytkeämanuaalisesti takaisin.Käänny kaikissa muissa häiriöta‐pauksissa korjaamon puoleen.

Huomio

Nestekaasujärjestelmän turvalli‐suuden ja takuun säilyttämiseksivain koulutetut asiantuntijat saa‐vat tehdä järjestelmään korjaus- jasäätötöitä.

Nestekaasulla on ominainen haju(hajuste), jotta vuodot voidaan ha‐vaita helposti.

9 Varoitus

Jos havaitset kaasun hajua au‐tossa tai sen lähellä, vaihda välit‐tömästi bensiinikäyttöön. Tupa‐kointi on kielletty. Ei avotulta taisyttyviä materiaaleja.

Jos mahdollista, sulje moniventtiilinmanuaalinen sulkuventtiili. Monivent‐tiili sijaitsee nestekaasusäiliössä ta‐varatilassa, takalattian suojuksenalla.

Ajaminen ja käyttö 161

Käännä säätöpyörää myötäpäivään.Jos kaasun hajua ei enää ole havait‐tavissa, kun manuaalinen sulkuvent‐tiili on kiinni, autoa voidaan käyttääbensiinitilassa. Jos kaasun hajua il‐menee edelleen, älä käynnistä moot‐toria. Korjauta häiriön syy korjaa‐molla.Maanalaisissa pysäköintilaitoksissatulee noudattaa pysäköintilaitoksenylläpitäjän ohjeita ja paikallista lain‐säädäntöä.

HuomautusKytke onnettomuustilanteessa syty‐tysvirta pois ja sammuta valot. Suljemoniventtiilin manuaalinen sulku‐venttiili.

Tankkaaminen

9 Vaara

Ennen kuin tankkaat, katkaise sy‐tytysvirta ja sammuta mahdollisetpalotilalla varustetut ulkopuolisetlämmittimet.Noudata tankatessasi tankkaus‐paikan käyttö- ja turvallisuusoh‐jeita.

9 Vaara

Polttoaine on syttyvää ja räjähdys‐altista. Tupakointi on kielletty.Avotulta ei saa sytyttää eikä kipi‐nöitä saa muodostua.Jos auton sisällä haisee poltto‐aine, korjauta syy välittömästi kor‐jaamolla.

Huomio

Jos olet tankannut väärää poltto‐ainetta, älä kytke sytytysvirtaa.

Polttoainesäiliön täyttöaukko sijait‐see takana oikealla.

162 Ajaminen ja käyttö

Polttoainesäiliön täyttöaukon luukunsaa auki vain auton lukituksen ollessaavattu. Vedä läpästä syvennyksenkohdalta ja avaa se.Avaa kiertämällä korkkia hitaasti vas‐tapäivään.

Täyttöaukon korkki voidaan kiinnittäätäyttöaukon luukussa olevaan pidik‐keeseen.Laita pumpun suutin kokonaan täyt‐töaukkoon ja kytke se päälle tank‐kausta varten.Automaattisen katkaisun jälkeen voi‐daan lisätä enintään kaksi annostapolttoainetta.

Huomio

Huuhdo yli valunut polttoaine hetipois korin pinnalta.

Suljetaan kiertämällä polttoaineentäyttöaukon korkkia myötäpäivään,kunnes se naksahtaa.Sulje luukku ja varmista sen lukkiutu‐minen.

Polttoainesäiliön täyttöaukonkorkkiKäytä vain alkuperäistä polttoainesäi‐liön täyttöaukon korkkia. Dieselmoot‐torilla varustetuissa autoissa on eri‐tyismallinen täyttöaukon korkki.

Nestekaasun tankkaaminenNoudata tankatessasi tankkauspai‐kan käyttö- ja turvallisuusohjeita.Nestekaasun täyttöventtiili sijaitseepolttoaineen täyttöaukon luukun ta‐kana.

Ajaminen ja käyttö 163

Irrota suojakorkki täyttöaukosta.

Kiinnitä tarvittava sovitin käsitiukkuu‐teen täyttöaukkoon.

ACME-sovitin: Ruuvaa täyttösuutti‐men mutteri sovittimeen. Paina täyt‐tösuuttimen lukitusvipu alas.DISH-täyttöaukko: Aseta täyttösuutinsovittimeen. Paina täyttösuuttimen lu‐kitusvipu alas.Bajonettitäyttöaukko: Aseta täyttö‐suutin sovittimeen ja käännä neljän‐neskierrosta vasemmalle tai oikealle.Paina täyttösuuttimen lukitusvipu täy‐sin alas.EURO-täyttöaukko: Paina täyttösuu‐tinta sovittimeen kunnes se lukkiutuu.

Paina nestekaasun syöttöpisteen pai‐niketta. Täyttöjärjestelmä pysähtyytai siirtyy hitaaseen toimintoon, kunsäiliöstä on 80 % täynnä (maksimitäyttötaso).Vapauta täyttöjärjestelmän painike,jolloin täyttöprosessi lakkaa. Vapautalukitusvipu ja irrota täyttösuutin. Pienimäärä nestekaasua saattaa vuotaaulos.Irrota sovitin ja säilytä se autossa.Kiinnitä suojakorkki estääksesi vierai‐den esineiden pääsyn täyttöaukkoonja järjestelmään.

9 Varoitus

Järjestelmän rakenteesta johtuenlukitusvivun vapautumisen jälkeenkaasua vuotaa aina jonkin verran.Vältä sen hengittämistä.

9 Varoitus

Nestekaasusäiliön voi turvalli‐suussyistä täyttää vain 80 %:iinsen vetoisuudesta.

164 Ajaminen ja käyttö

Nestekaasusäiliön moniventtiili rajoit‐taa automaattisesti täyttömäärää. Joslisätään suurempi määrä, suositte‐lemme ettei autoa pidetä auringossa,ennen kuin ylimenevä määrä on käy‐tetty.

TäyttösovitinKoska täyttöjärjestelmiä ei ole stan‐dardoitu, on käytettävä erilaisia sovit‐timia, joita on saatavana Opel Part‐nereilta ja Opel Service Partnereilta.

ACME-sovitin: Belgia, Saksa, Irlanti,Luxemburg, Sveitsi

Bajonettisovitin: Alankomaat, Norja,Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta

EURO-sovitin: Espanja

DISH-sovitin: Bosnia-Hertsegovina,Bulgaria, Tanska, Viro, Ranska,Kreikka, Italia, Kroatia, Latvia, Liet‐tua, Makedonia, Itävalta, Puola, Por‐tugali, Romania, Ruotsi, Sveitsi, Ser‐bia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasa‐valta, Turkki, Ukraina, Unkari

Polttoaineenkulutus – CO2-päästöt Opel Merivan polttoaineenkulutus(yhdistetty) on alueella 7,4 - 3,7 l/100km.CO2-päästöt (yhdistetty) ovat alueella169–99 g/km.

Ajaminen ja käyttö 165

Katso omaa autoasi koskevat arvotauton mukana toimitetusta ETY:n yh‐denmukaisuusvakuutuksesta taimuista kansallisista rekisteröintiasia‐kirjoista.

Yleisiä tietojaViralliset polttoaineenkulutustiedot jaCO2-päästöarvot koskevat EU-perus‐mallia vakiovarusteilla.Polttoaineenkulutustiedot ja CO2-päästötiedot määritetään säädöksenR (EC) nro 715/2007 mukaisesti (so‐veltuvan version mukaan), ottaenhuomioon auton paino käyttökun‐nossa säädöksen mukaisesti.Ilmoitetut luvut on tarkoitettu vain erimallien väliseen vertailuun, eikä niitäpidä pitää takuuna tietyn auton todel‐lisesta kulutuksesta. Lisävarusteetvoivat lisätä polttoaineenkulutusta jaCO2-päästöjä jonkin verran ilmoitet‐tuihin arvoihin nähden. Polttoaineen‐kulutus riippuu hyvin paljon henkilö‐kohtaisesta ajotavasta sekä tie- ja lii‐kenneolosuhteista.

PerävaununvetokoukkuYleisiä tietojaKäytä vain autoon hyväksyttyä perä‐vaunun vetolaitetta. Anna jälkiasen‐nus korjaamon tehtäväksi. Autoon onmahdollisesti tehtävä jäähdytysjär‐jestelmään, lämpökilpiin tai muihinlaitteisiin kohdistuvia muutoksia.Perävaunun jarruvalojen polttimoidensähkökatkosten tunnistustoiminto eivoi havaita osittaista sähkökatkosta,esim. neljä kertaa viiden watin poltti‐mon tapauksessa se havaitsee kat‐koksen vain, jos vain yksi viiden watinlamppu palaa tai yksikään lamppu eipala.Vetolaitteen asennus saattaa peittäähinaussilmukan aukon. Käytä tällöinkuulatankokytkentää perävaunun ve‐tämiseen. Säilytä vetolaitteen kuula‐tanko aina autossa, kun se ei ole käy‐tössä.

Ajo-ominaisuudet japerävaunun veto-ohjeitaVoitele kuula ennen perävaunun kyt‐kemistä, paitsi käytettäessä kuulaanvaikuttavaa vakainta, joka vaimentaaperävaunun sivuttaisliikettä.Ajovakaudeltaan huonoille perävau‐nuille tai asuntovaunuille, joiden suu‐rin sallittu kokonaismassa on yli1100 kg, vakaimen käyttöä suositel‐laan ehdottomasti ajettaessa yli80 km/h nopeudella.Jos perävaunu alkaa heilahdella voi‐makkaasti, hidasta nopeutta, älä suo‐rita vastaohjausliikkeitä, hätätilan‐teessa jarruta voimakkaasti.Käytä alamäkeen ajaessasi samaavaihdetta kuin ylämäkeen ajaessasija aja suunnilleen samalla nopeu‐della.Säädä rengaspaineet täyden kuor‐man arvoon 3 233.

166 Ajaminen ja käyttö

Perävaunun vetäminenPerävaunun massa

9 Varoitus

A13DTE-moottorilla varustetut au‐tot:Vetolaitetta saa käyttää vain yh‐teensopivan polkupyörätelineenkiinnitykseen. Älä käytä vetolai‐tetta perävaunun vetämiseen.

Sallitut perävaunumassat ovat auto-ja moottorikohtaisia enimmäisarvoja,joita ei saa ylittää. Todellinen perä‐vaunumassa on perävaunun todelli‐sen kokonaismassan ja todellisen ai‐sakuorman välinen erotus perävau‐nun ollessa kytkettynä.Auton sallitut perävaunumassat onmerkitty auton asiapapereihin. Ylei‐sesti ottaen ne pätevät enintään12 %:n nousuihin astiAutosi sallitut perävaunumassat pä‐tevät enintään ilmoitettuun nousuunasti ja enintään 1000 m merenpinnanyläpuolelle. Koska moottorin teho las‐kee ilman tiheyden pienentyessä kor‐

keuden kasvun vuoksi ja näin ollenmyös auton nousukyky huononee,niin sallittu yhdistelmän kokonais‐massa pienenee 10 % jokaista aloi‐tettua 1000 metrin korkeudenlisäystäkohden. Ajettaessa teillä, joissa ei olesuuria nousuja (alle 8 %, esim. moot‐toritie), ei ajoneuvoyhdistelmän koko‐naismassaa tarvitse alentaa.Suurinta sallittua yhdistelmämassaaei saa ylittää. Suurin sallittu yhdistel‐mämassa on merkitty auton tyyppikil‐peen 3 223.

AisakuormaAisakuorma on voima, joka kohdistuuperävaunusta vetokuulaan. Sitä voi‐daan muuttaa siirtämällä kuormaaperävaunussa.Vetoauton suurin sallittu aisakuorma(75 kg) on ilmoitettu vetolaitteen tyyp‐pikilvessä ja auton asiapapereissa.Aina tulee pyrkiä vetoauton sallittuunaisakuormaan, varsinkin perävaununollessa raskas. Aisakuorma ei saakoskaan alittaa 25 kg:aa.

Taka-akselikuormitusPerävaunun ollessa kytkettynä ja ve‐toauton täysin kuormattuna suurim‐man sallitun taka-akselikuormituksen(katso tiedot tyyppikilvestä tai autonasiapapereista) saa ylittää 80 kg:lla(nestekaasujärjestelmällä varustetutautot: 110 kg), suurimman sallitun ko‐konaismassan saa ylittää 70 kg:lla(nestekaasujärjestelmällä varustetutautot: 95 kg). Jos suurin sallittu taka-akselikuormitus ylitetään, suurin sal‐littu nopeus on 100 km/h.

Hinauslaitteisto

Huomio

Kun autolla ei vedetä perävaunua,on kuulatanko irrotettava.

Ajaminen ja käyttö 167

Irrotettavan vetokoukunvarastointi

Vetokoukkua säilytetään tavaratilanlattiassa.Vie hihna kiinnityssilmukan läpi jakiinnitä laukku kiristämällä hihna.

Irrotettavan vetokoukun kiinnitys

Vapauta pistorasia ja käännä se alas.Irrota kuulatangon kiinnitysaukonsuojatulppa ja aseta se talteen.

Kuulatangon tiukkuuden tarkastus

● Punaisen merkinnän kiertokah‐vassa tulee osoittaa vetokou‐kussa olevaan vihreään merkin‐tään päin.

● Kääntönupin ja kuulatangon väli‐sen välin on oltava noin 5 mm.

Muuten kuulatanko on kiristettävä en‐nen paikalleen asettamista:

168 Ajaminen ja käyttö

Käännä kiertokahvaa ulosvedettynäoikealle rajoittimeen asti.

Kuulatangon asennus

Vie kiristetty kuulatanko kiinnitysrei‐kään ja paina sitä voimakkaasti ylös‐päin, kunnes se lukittuu kuuluvasti.Kiertokahva kääntyy itsestään takai‐sin alkuasentoon ja jää kiinni kuula‐tankoon ilman rakoa.

9 Varoitus

Älä koske kiertokahvaan sen pai‐kalleen asetuksen aikana.

Lukitse vetokoukku kääntämälläavainta myötäpäivään. Poista avainja sulje suojaläppä.

Varmistusvaijerin silmukka

Kiinnitä jarrujen varmistusvaijeri sil‐mukkaan.

Varmista, että kuulatanko on oikeinasennettu● Vihreän merkinnän kiertokah‐

vassa tulee osoittaa vetokou‐kussa olevaan vihreään merkin‐tään päin.

● Kiertokahvan ja kuulatangon vä‐lissä ei saa olla rakoa.

● Kuulatangon on oltava tiukasti lu‐kittunut kiinnitysaukkoon.

● Kuulatangon on oltava lukittu jaavaimen on oltava vedetty pois.

9 Varoitus

Perävaunua saa vetää vain oikeinasennetun kuulatangon kanssa.Jos kuulatankoa ei saa asennet‐tua oikein, käänny korjaamon puo‐leen.

Ajaminen ja käyttö 169

Irrotettavan vetokoukunirrottaminen

Avaa suojalevy ja avaa vetokoukunlukitus kääntämällä avainta myötä‐päivään.Käännä kiertokahvaa ulosvedettynäoikealle rajoittimeen asti. Vedä kuu‐latanko alakautta pois.Aseta suojatulppa kiinnitysaukkoon.Käännä pistorasia takaisin.

170 Auton hoito

Auton hoito

Yleisiä tietoja .............................. 171Lisävarusteet ja autoon tehdytmuutokset ............................... 171

Auton poistaminen käytöstä .... 171Auton romutus ja kierrätys ....... 171

Auton tarkistukset ...................... 172Töiden tekeminen .................... 172Konepelti ................................. 172Moottoriöljy .............................. 173Moottorin jäähdytysneste ........ 174Ohjaustehostimen neste .......... 175Pesulaitteen neste ................... 175Jarrut ....................................... 175Jarruneste ............................... 176Auton akku .............................. 176Dieselpolttoainejärjestelmänilmaus ..................................... 178

Pyyhkimen sulan vaihto ........... 178Polttimon vaihto ......................... 179

Halogeeniajovalot .................... 179Kääntyvät ajovalot ................... 181Sumuvalot ............................... 183Etusuuntavilkut ........................ 183Takavalot ................................. 184Kylkisuuntavilkut ...................... 187

Rekisterikilven valo .................. 187Sisävalot .................................. 188Kojelaudan valaistus ............... 188

Sähköjärjestelmä ....................... 188Sulakkeet ................................. 188Moottoritilan sulakerasia .......... 190Kojelaudan sulakerasia ........... 192Tavaratilan sulakerasia ........... 193

Auton työkalut ............................ 194Työkalut ................................... 194

Vanteet ja renkaat ..................... 195Talvirenkaat ............................. 195Rengasmerkinnät .................... 195Rengaspaine ........................... 196Rengaspaineidenvalvontajärjestelmä ................. 197

Kuviourien syvyys .................... 200Rengas- ja vannekoonmuuttaminen ........................... 201

Pölykapselit ............................. 201Lumiketjut ................................ 201Renkaankorjaussarja ............... 202Pyörän vaihto .......................... 206Varapyörä ................................ 210

Käynnistys apukaapeleilla ......... 212Vetäminen .................................. 213

Auton hinaaminen ................... 213Toisen ajoneuvon hinaaminen 214

Ulkopintojen hoito ...................... 215Ulkopinnan hoito ...................... 215Sisätilojen hoito ....................... 217

Auton hoito 171

Yleisiä tietojaLisävarusteet ja autoontehdyt muutoksetSuosittelemme alkuperäisosien ja li‐sävarusteiden sekä autotyypille ni‐menomaisesti hyväksyttyjen osienkäyttöä. Muiden osien luotettavuuttaemme voi – vaikka niillä olisiviranomaisen antama tai muu hyväk‐syntä – arvioida emmekä vastata nii‐den sopivuudesta.Sähköjärjestelmään ei saa tehdämuutoksia, esim. kajota elektronisiinohjainlaitteisiin (ns. lastuviritys).

Huomio

Kun autoa kuljetetaan junassa taihinausajoneuvossa, roiskeläpätvoivat vaurioitua.

Auton poistaminen käytöstäAuton poistaminen käytöstäpitkähköksi ajaksiJos auto poistetaan käytöstä useaksikuukaudeksi:● Auton pesu ja vahaus.● Moottoritilan ja alustan vahauk‐

sen tarkastus.● Tiivistekumien puhdistus ja voi‐

telu.● Täytä polttoainesäiliö kokonaan.● Moottoriöljyn vaihto.● Lasinpesunestesäiliön tyhjen‐

nys.● Jäähdytysnesteen jäätymis- ja

korroosiosuojan tarkastus.● Säädä rengaspaineet täyden

kuorman arvoon.● Pysäköi auto kuivaan ja hyvin

tuuletettuun tilaan. Kytke ykkös-tai peruutusvaihde tai aseta va‐lintavipu asentoon P. Estä autonvieriminen.

● Älä kytke seisontajarrua.

● Avaa konepelti, sulje kaikki ovetja lukitse auto.

● Irrota kaapelikenkä akun miinus‐navasta. Huomaa, että kaikki jär‐jestelmät, esim. murtohälytin, ei‐vät ole toimintavalmiudessa.

Auton palauttaminen käyttöönKun auto otetaan uudelleen käyttöön:● Kaapelikengän kiinnitys akun

miinusnapaan. Sähkötoimistenikkunannostimien aktivointi.

● Rengaspaineiden tarkastus.● Lasinpesunestesäiliön täyttö.● Moottoriöljyn määrän tarkastus.● Jäähdytysnesteen määrän tar‐

kastus.● Kiinnitä tarvittaessa rekisterikilpi.

Auton romutus ja kierrätysTietoa autojen romutuspisteistä jakierrätyksestä löytyy www-sivustol‐tamme. Anna auton romutus aina val‐tuutetun kierrätyskeskuksen tehtä‐väksi.

172 Auton hoito

Kaasuautojen kierrätys on annettavasiihen valtuutetun huoltokeskuksentehtäväksi.

Auton tarkistuksetTöiden tekeminen

9 Varoitus

Moottoritilassa tehtävät tarkastuk‐set saa tehdä vain sytytysvirran ol‐lessa katkaistuna.Jäähdytyspuhallin voi käynnistyämyös sytytysvirran ollessa kat‐kaistuna.

9 Vaara

Sytytysjärjestelmässä käytetäänerittäin korkeaa jännitettä. Äläkoske.

KonepeltiAvaaminen

Vedä vapautuskahvasta ja palauta sealkuasentoonsa.

Auton hoito 173

Paina turvasalpaa ja avaa konepelti.

Kiinnitä konepellin tuki.

Jos konepelti avataan Autostop-toi‐minnon aikana, moottori käynnistyyautomaattisesti uudelleen turvalli‐suussyistä.

SulkeminenPaina ennen konepellin sulkemistatuki pitimeensä.Laske konepelti alas ja anna sen pu‐dota salpaan matalalta (20-25 cm).Tarkista lukkiutuminen.

Huomio

Älä paina konepeltiä salpaan, jottasiihen ei tule lommoja.

MoottoriöljyTarkista moottoriöljyn määrä ma‐nuaalisesti säännöllisin väliajoinmoottorin vaurioitumisen estämi‐seksi.Varmista laatuvaatimuksen mukai‐sen öljyn käyttö. Neste- ja voiteluai‐nesuositukset 3 220.Moottoriöljyn maksimikulutus on 0,6 l1000:tta kilometriä kohti.

Tarkastus pitää tehdä auton ollessavaakasuoralla alustalla. Moottorin onoltava käyttölämpötilassa ja vähin‐tään viisi minuuttia sammutettuna.Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se,aseta se sisään varressa olevaanvastekohtaansa asti, vedä se uudel‐leen ulos ja lue moottoriöljyn määrä.Työnnä mittatikku varressa olevaanvastekohtaan asti ja käännä puolikierrosta.

Öljynmittatikut ovat erilaisia mootto‐rista riippuen.

174 Auton hoito

Lisää öljyä, jos öljymäärä on MIN-merkin alapuolella.

Suosittelemme saman moottoriöljy‐luokan käyttämistä kuin viimeisessäöljynvaihdossa käytettiin.Moottorin öljymäärä ei saa ylittää mit‐tatikun MAX-merkkiä.

Huomio

Liika moottoriöljy on valutettava taiimettävä pois.

Täyttötilavuudet 3 232.Aseta korkki paikalleen suoraan jakierrä se kiinni.

Moottorin jäähdytysnesteJäähdytysnesteen pakkaskestävyyson n. -28 °C.

Huomio

Käytä vain hyväksyttyä pakkas‐nestettä.

Jäähdytysnesteen määrä

Huomio

Liian vähäisestä jäähdytysnes‐teen määrästä voi seurata moot‐torin vaurioituminen.

Jäähdytysjärjestelmän ollessa kylmäpitää jäähdytysnesteen pinnan ollasäiliössä hieman täyttöviivamerkin‐nän yläpuolella. Jos määrä on vähäi‐sempi, nestettä on lisättävä.

Auton hoito 175

9 Varoitus

Anna moottorin jäähtyä ennen kor‐kin avaamista. Avaa korkki varo‐vasti, jotta ylipaine purkautuu hi‐taasti.

Täytä 1:1 seoksella hyväksyttyä jääh‐dytysnestetiivistettä ja puhdasta ha‐navettä. Jos jäähdytysnestetiivistettäei ole saatavana, käytä puhdasta ha‐navettä. Asenna korkki tiukasti. Tar‐kastuta jäähdytysnesteen pakkas‐kestävyys ja korjauta jäähdytysneste‐häviön syy korjaamolla.

Ohjaustehostimen neste

Huomio

Erittäin pienet likahiukkaset voivataiheuttaa ohjausjärjestelmälle va‐hinkoa ja estää sen oikean toimin‐nan. Estä lian pääsy säiliön korkin/mittatikun öljypuolelle ja säiliöön.

Ohjaustehostimen nestettä eiyleensä tarvitse tarkistaa. Jos ohjat‐taessa kuuluu poikkeavaa ääntä taiohjaustehostin toimii normaalistapoikkeavalla tavalla, käänny korjaa‐mon puoleen.

Pesulaitteen neste

Täytä puhtaalla vedellä ja jäätymisen‐estoainetta sisältävällä hyväksytylläpesunesteellä.

Huomio

Vain riittävästi jäätymisenestoai‐netta sisältävä pesulaitteen nestesuojaa alhaisilta lämpötiloilta jaäkillisiltä lämpötilan laskuilta.

JarrutJos jarrupalat ovat kuluneet minimi‐paksuuteen, jarrutettaessa kuuluukirskuvaa ääntä.

176 Auton hoito

Ajamista voidaan jatkaa, mutta jarru‐palat on vaihdatettava mahdollisim‐man pian.Kun uudet jarrupalat on asennettu,vältä tarpeettomia täysjarrutuksia en‐simmäisten ajomatkojen aikana.

Jarruneste

9 Varoitus

Jarruneste on myrkyllistä ja syö‐vyttävää. Älä päästä nestettäiholle, silmiin, kankaille äläkä maa‐lipinnoille.

Jarrunesteen pinnan on oltava merk‐kien MIN ja MAX välissä.Nestettä lisättäessä on noudatettavamitä suurinta siisteyttä, koska jarru‐nesteen epäpuhtauksista voi seuratajarrulaitteiston toimintahäiriöitä. Kor‐jauta jarrunestehukan syy korjaa‐molla.Käytä vain autoon hyväksyttyä teho‐kasta jarrunestettä.Jarru- ja kytkinneste 3 220.

Auton akkuAuton akku ei vaadi huoltoa, jos ajo‐profiili mahdollistaa akun riittävän la‐tauksen. Lyhyiden etäisyyksien ajo jatoistuvat moottorin käynnistykset voi‐vat tyhjentää akun. Vältä tarpeetto‐mien sähkölaitteiden käyttöä.

Paristot eivät kuulu kotitalousjättei‐siin. Ne on toimitettava kierrätettä‐viksi jättämällä ne asianmukaiseenkeräyspisteeseen.Jos auto jätetään seisomaan yli nel‐jäksi viikoksi, auton akku voi purkau‐tua. Irrota kaapelikenkä akun miinus‐navasta.Akun saa kytkeä ja irrottaa vain syty‐tysvirran ollessa katkaistu.Auton akun purkautumisen esto3 127.

Auton akun vaihtoHuomautusJos jotakin tässä luvussa annettujaohjeita ei noudateta, Stop-start-jär‐jestelmä voi kytkeytyä tilapäisestipois toiminnasta.

Auton akkua vaihdettaessa on var‐mistettava, että plusnavan läheisyy‐dessä ei ole avattuja tuuletusreikiä.Jos avattuja tuuletusreikiä on, ne onsuljettava umpikannella ja miinusna‐van läheisyydessä oleva tuuletus‐reikä on avattava.

Auton hoito 177

Käytä vain sellaisia auton akkuja, joi‐den yläpuolelle voidaan asentaa su‐lakerasia.Autoissa joiden akku on AGM (Ab‐sorptive Glass mat, imeytetty lasikui‐tumatto), on varmistettava että akkuavaihdettaessa käytetään toista AGM-akkua.

AGM-akku voidaan tunnistaa akussaolevasta tarrasta. Suosittelemme al‐kuperäisen Opelin valmistaman au‐ton akun käyttöä.HuomautusJos käytetään alkuperäisestä Opel-akusta poikkeavaa AGM-akkua,suorituskyky voi huonontua.

9 Varoitus

Asennettaessa akku, jonka pituuspoikkeaa alkuperäisen akun pituu‐desta, vaimennusosa on ehdotto‐masti asennettava asianmukai‐sesti.

Suosittelemme, että vaihdatat autonakun korjaamolla.Stop-start-järjestelmä 3 141.

Auton akun lataaminen

9 Varoitus

Stop-Start-järjestelmällä varuste‐tuissa autoissa on varmistettava,että latauspotentiaali ei ole yli14,6 volttia käytettäessä akkulatu‐ria. Muuten auton akku voi vauri‐oitua.

Käynnistys apukaapeleilla 3 212.

Varoitustarra

178 Auton hoito

Symbolien merkitys:● Kipinät, avotuli ja tupakointi kiel‐

letty.● Suojaa aina silmät. Räjähdysher‐

kät kaasut voivat aiheuttaa so‐keutumisen tai loukkaantumisen.

● Säilytä auton akku lasten ulottu‐mattomissa.

● Auton akku sisältää rikkihappoa,joka voi aiheuttaa sokeutumisentai vakavia palovammoja.

● Katso ohjekirjasta lisätietoa.● Auton akun lähellä voi olla räjäh‐

täviä kaasuja.

Dieselpolttoainejärjestel‐män ilmausJos säiliö on ajettu tyhjäksi, diesel‐polttoainejärjestelmästä on poistet‐tava ilma. Kytke sytytysvirta kolmekertaa peräkkäin 15 sekunniksi ker‐rallaan. Käynnistä moottoria enintään40 sekuntia. Toista toimenpide aikai‐sintaan 5 sekunnin kuluttua. Josmoottori ei tällöin käynnisty, käännykorjaamon puoleen.

Pyyhkimen sulan vaihtoTuulilasinpyyhkimien sulkienvaihto

Nosta pyyhkimen vartta, paina paini‐ketta sulan irrottamiseksi ja irrotasulka.Kiinnitä pyyhkimen sulka vinosti tuu‐lilasinpyyhkimen varteen ja työnnäsitä, kunnes se lukittuu.Laske pyyhinvarsi varovasti alas.

Takalasinpyyhkimen sulka

Nosta pyyhkimen vartta. Irrota pyyh‐kimen sulka kuvan mukaisesti.Kiinnitä pyyhkimen sulka vinosti tuu‐lilasinpyyhkimen varteen ja työnnäsitä, kunnes se lukittuu.Laske pyyhinvarsi varovasti alas.

Auton hoito 179

Polttimon vaihtoKatkaise sytytysvirta ja kytke vas‐taava kytkin pois tai sulje ovet.Tartu uuteen lamppuun vain kan‐nasta. Älä koske lampun lasiin paljainkäsin.Vaihda vanha lamppu aina saman‐tyyppiseen uuteen lamppuun.Vaihda ajovalojen polttimot moottori‐tilasta käsin.

Halogeeniajovalot

Ajovaloissa on eri järjestelmät lähiva‐loja 1 (ulommat lamput) ja kaukova‐loja 2 (sisemmät lamput) varten.

Lähivalot

1. Käännä suojusta 1 vastapäiväänja irrota se.

2. Paina polttimon pidintä ylöspäin javedä se pois heijastimesta.

3. Irrota polttimo pitimestä ja vaihdase.

180 Auton hoito

4. Laita polttimon pidin heijastimeen.5. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐

vään.

Kaukovalot

1. Käännä suojusta 2 vastapäiväänja irrota se.

2. Irrota liitin polttimosta.

3. Irrota jousipidin ja käännä sitä sit‐ten taaksepäin.

4. Irrota ja vaihda polttimo.5. Käännä jousipidintä eteenpäin ja

lukitse.

6. Kiinnitä liitin polttimoon.7. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐

vään.

Sivuvalot/päiväajovalot

1. Kierrä polttimonpidintä vastapäi‐vään ja irrota se.

Auton hoito 181

2. Irrota polttimo pitimestään javaihda se.

3. Työnnä polttimon pidin heijasti‐meen ja kierrä myötäpäivään.

Sivuvalot/päiväajovalot LED-valoillaToisessa versiossa sivuvalot ja päi‐väajovalot on toteutettu LED-valoina.Jos LED-valot vioittuvat, vaihdata nekorjaamossa.

Kääntyvät ajovalot

Ajovaloissa on eri järjestelmät lähi- jakaukovaloja 1 (ulommat polttimot)sekä mutkavaloja 2 (sisemmät poltti‐mot) varten.

Lähi-/kaukovalot

1. Käännä suojusta 1 vastapäiväänja irrota se.

182 Auton hoito

2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐mällä sitä vastapäivään. Irrotalampun kanta heijastimesta.

3. Irrota polttimon pidin johtoliitti‐mestä painamalla pidinkielekettä.

4. Vaihda polttimo ja kytke polttimonpidin johtoliittimeen.

5. Aseta lampun kanta heijastimeensiten, että kannan pykälät osuvatheijastimen uriin, ja kiinnitä kier‐tämällä vastapäivään.

6. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐vään.

Kaarrevalo

1. Kierrä suojusta 2 vastapäivään jairrota se.

2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐mällä sitä vastapäivään. Irrotalampun kanta heijastimesta.

3. Irrota polttimon pidin johtoliitti‐mestä painamalla pidinkielek‐keitä.

4. Vaihda polttimo ja kytke polttimonpidin johtoliittimeen.

5. Aseta lampun kanta heijastimeensiten, että kannan pykälät osuvatheijastimen uriin, ja kiinnitä kier‐tämällä myötäpäivään.

6. Asenna suojus ja kierrä myötäpäi‐vään.

Auton hoito 183

Sivuvalot/päiväajovalotSivuvalot ja päiväajovalot on toteu‐tettu LED-valoina. Jos LED-valotvioittuvat, vaihdata ne korjaamossa.

Sumuvalot

Polttimoihin pääsee käsiksi auton ala‐puolelta.

1. Käännä polttimon pidintä vasta‐päivään ja irrota se heijastimesta.

2. Irrota polttimon pidin johtoliitti‐mestä painamalla pidinkielekettä.

3. Irrota polttimon pidin ja vaihdapolttimo.

4. Kiinnitä johtoliitin.5. Laita polttimon pidin heijastimeen.6. Kierrä polttimon pidintä myötäpäi‐

vään ja lukitse se paikalleen.

Etusuuntavilkut

1. Kierrä polttimonpidintä vastapäi‐vään ja irrota se.

184 Auton hoito

2. Kierrä polttimoa vastapäivään jairrota polttimon pitimestä.

3. Vaihda polttimo.4. Työnnä polttimon pidin heijasti‐

meen ja kierrä myötäpäivään.

Takavalot

1. Vapauta suojus ja irrota se.

2. Ruuvaa kaksi muovista kiinnitys‐mutteria sisäpuolelta käsin irti.

3. Vedä valoasennelma varovasti irtikiinnitystapeista ja poista se. Var‐mista, että johtokanava jää paikal‐leen.

4. Irrota johtoliitin polttimon kannat‐timesta.

Auton hoito 185

5. Vapauta neljä kiinnityskielekettäja irrota polttimon kannatin.

6. Irrota ja vaihda polttimo.Taka- ja jarruvalot (1)

Takavalo (2)Suuntavilkun lamppu (3)LED-valolla varustettu versio:

Ainoastaan jarruvalon (1) taisuuntavilkun (2) voi vaihtaa.

7. Asenna polttimon kannatin taka‐valoasennelmaan. Liitä johtopis‐toke. Asenna valoasennelma kiin‐nitystapeille ja kiristä kiinnitysmut‐terit. Sulje ja lukitse kansi.

8. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkiavaloja ja tarkista ne.

Takaluukun kehyksen takavalot

1. Avaa takaluukku ja irrota kansiruuvitaltalla.

186 Auton hoito

2. Paina kiinnityskielekettä ja irrotapolttimon kannatin alakautta.

3. Vaihda peruutusvalopolttimo (1)irrottamalla ja vaihtamalla polt‐timo.Vaihda takavalon/takasumuvalonpolttimo (2) painamalla polttimoahiukan kantaansa, kiertämälläpolttimoa vastapäivään, irrotta‐malla ja vaihtamalla se.

4. Työnnä polttimon kannatin piti‐meen.

5. Kiinnitä kansi.6. Kytke sytytysvirta, käytä kaikkia

valoja ja tarkista ne.

Noudata samaa menettelyä takava‐lopolttimon ja peruutusvalopolttimonvaihtamiseksi oikealla puolella.LED-valolla varustettu versio:Ainoastaan peruutusvalon polttimonvoi vaihtaa.

1. Avaa takaluukku ja irrota kansiruuvitaltalla.

2. Vapauta polttimon pidin kiertä‐mällä sitä vastapäivään. Irrotalampun kanta.

3. Vaihda peruutusvalon polttimopainamalla polttimoa hiukan kan‐taansa, kiertämällä polttimoa vas‐tapäivään, irrottamalla ja vaihta‐malla se.

4. Aseta polttimon pidin paikalleen jakäännä sitä myötäpäivään.

5. Kiinnitä kansi.

Auton hoito 187

KylkisuuntavilkutJos polttimo on vaihdettava, irrotalamppukotelo:

1. Työnnä lamppua auton vasem‐malla puolella eteenpäin ja ota sepois etulokasuojasta takapääedellä.Työnnä lamppua auton oikeallapuolella taaksepäin ja ota se poisetulokasuojasta etupää edellä.

2. Käännä polttimon pidintä vasta‐päivään ja poista se kotelosta.

3. Vedä polttimo pitimestään javaihda se.

4. Aseta polttimon pidin paikalleen jakäännä sitä myötäpäivään.

5. Vasemmalla puolella: työnnä etu‐pää etulokasuojaan, työnnäeteenpäin ja asenna takapää.Oikealla puolella: työnnä takapääetulokasuojaan, työnnä taakse‐päin ja asenna etupää.

Rekisterikilven valo

1. Laita ruuvitaltta suojuksen syven‐nykseen, paina sivulle ja vapautajousi.

188 Auton hoito

2. Ota lamppu alakautta pois, älävedä johdosta.

3. Irrota lampun pidin lamppukot‐elosta kääntämällä vastapäivään.

4. Vedä polttimo pitimestään javaihda se.

5. Työnnä polttimon pidin lamppuko‐teloon ja käännä myötäpäivään.

6. Työnnä lamppu puskuriin ja annasen lukittua.

SisävalotSisävalo, lukuvalotVaihdata lamput korjaamolla.

Tavaratilan valoVaihdata lamput korjaamolla.

Kojelaudan valaistusVaihdata lamput korjaamolla.

SähköjärjestelmäSulakkeetVarmista, että uuden sulakkeen tiedotvastaavat viallisen sulakkeen tietoja.Autossa on kolme sulakerasiaa:● moottoritilassa vasemmalla

edessä● vasemmalta ohjattavissa au‐

toissa sisätilassa säilytyslokerontakana tai oikealla ajettavissa au‐toissa käsinelokeron takana

● tavaratilan vasemmalla puolellasuojuksen takana

Ennen sulakkeen vaihtoa katkaise sy‐tytysvirta ja kytke vastaava katkaisinpois päältä.Viallisen sulakkeen tunnistaa poikkipalaneesta langasta. Vaihda uusi su‐lake vasta, kun häiriön syy on pois‐tettu.Jotkut toiminnot on voitu suojatauseammalla sulakkeella.Sulakkeita saattaa olla sulakera‐siassa, vaikka niillä ei ole toimintaa.

Auton hoito 189

Sulakkeen irrotinMoottoritilan sulakerasiassa voi ollasulakkeen irrotin.

Aseta sulakkeen irrotin ylhäältä tai si‐vulta päin sulakkeen päälle ja vedäsulake pois.

190 Auton hoito

Moottoritilan sulakerasia

Sulakerasia on moottoritilassaedessä vasemmalla.Vapauta kansi, nosta sitä ylöspäin jairrota se.Kun vialliset sulakkeet on vaihdettu,sulje sulakerasian kansi ja paina sitä,kunnes se lukittuu.Jos sulakerasian kantta ei ole suljettuoikein, seurauksena saattaa olla toi‐mintahäiriöitä.

Nro Virtapiiri1 Käynnistin2 –3 Polttoainesuodatin/jäähdytys4 Äänitorvi5 Napa 306 Moottorinohjausyksikkö / vaih‐

teiston ohjausyksikkö7 Sumuvalot8 Moottorin jäähdytys9 Moottorin jäähdytys10 Alipainepumppu11 Sytytys/hehkutus12 Ajovalojen korkeudensäätö13 Ilmastointilaite/napa 1514 Vaihteiston ohjauslaite15 Oikea kaukovalo16 Vasen kaukovalo17 Moottorin ohjausyksikkö18 Moottorinohjausyksikkö/

napa 15

Auton hoito 191

Nro Virtapiiri19 Turvatyyny20 Moottorin ohjausyksikkö21 Moottorinohjausyksikkö/

napa 87

Nro Virtapiiri22 Sähkötoiminen seisontajarru23 Renkaankorjaussarja24 Polttoainepumppu

Nro Virtapiiri25 ABS26 Takalasin lämmitin27 ABS28 Sisätilan puhallin29 Savukkeensytytin30 Ilmastointilaite31 Sähkökäyttöinen etuikkuna,

vasen32 Sähkökäyttöinen etuikkuna,

oikea33 Peilien lämmitys34 ABS35 Turvatyyny

192 Auton hoito

Kojelaudan sulakerasia

Vasemmalta ohjattavissa autoissasulakerasia on kojelaudan säilytysti‐lan takana.Avaa lokero, paina lukituskielekkeitä,käännä lokero alas ja irrota.

Oikealta ohjattavissa autoissa sula‐kerasia sijaitsee kannen takana käsi‐nelokerossa. Avaa käsinelokero,vedä kantta ylöspäin ja irrota se.

Nro Virtapiiri1 Radio2 Näyttö/mittaristo/puhelin3 Radio4 Virtalukko/ajonestin5 Tuulilasin pesulaite / takalasin

pesulaite6 Keskuslukitus/takaluukku7 Keskuslukitus8 Näyttö/mittaristo/puhelin9 Lämmitettävä ohjauspyörä10 Vasemman takaoven luki‐

tuksen avaus11 Oikean takaoven lukituksen

avaus12 Ovivalo13 Sadetunnistin/sisäpeili/ulko‐

peilit14 –

Auton hoito 193

Tavaratilan sulakerasia

Sulakerasia sijaitsee tavaratilan va‐semmalla puolella kannen takana. Ir‐rota kansi.

Vapauta neljä kiinnityspidikettä ja ir‐rota kansi.

Nro Virtapiiri1 Kääntyvät ajovalot2 –3 –4 –5 –6 Sähkötoiminen oikea takaik‐

kuna7 Kääntyvät ajovalot8 Perävaunumoduuli/perä‐

vaunun pistoke9 Vasemman istuimen ristiselän

tuki10 Sähkötoiminen vasen takaik‐

kuna11 Pysäköintitutka12 Sähkötoiminen aurinkoverho13 –14 Lämmitetyt etuistuimet15 Perävaunumoduuli16 Oikean istuimen ristiselän tuki17 –

194 Auton hoito

Auton työkalutTyökalut

Avaa lokero vapauttamalla kansi jaavaamalla se tai, versiosta riippuen,nostamalla lattian peite.

Renkaankorjaussarjallavarustetut autot

Versio 1: Auton työkalut ovat tavara‐tilassa oikeanpuoleisessa lokerossayhdessä renkaankorjaussarjankanssa.

Versio 2: Auton työkalut ovat tavara‐tilassa lattian peitteen alla yhdessärenkaankorjaussarjan kanssa.

Varapyörällä varustetut autot

Auton hoito 195

Tunkki ja auton työkalut ovat tavara‐tilassa varapyörän syvennyksessä. Vanteet ja renkaat

Renkaiden ja vanteiden kuntoYlitä reunakivi hitaasti ja mahdollisim‐man kohtisuorassa. Terävien reuno‐jen yli ajaminen voi aiheuttaa vauri‐oita renkaisiin ja vanteisiin. Älä jätärengasta puristukseen reunakiveävasten.Tarkasta säännöllisesti, onko ren‐kaissa vaurioita. Jos vaurioita tai epä‐tavallista kulumista esiintyy, käännykorjaamon puoleen.

TalvirenkaatTalvirenkaat parantavat ajoturvalli‐suutta alle 7 °C:n lämpötiloissa ja neon siksi asennettava kaikkiin pyöriin.Nopeustarra on kiinnitettävä maakoh‐taisten määräysten mukaan kuljetta‐jan näkökenttään.

RengasmerkinnätEsim. 195/65 R 15 91 H195 : renkaan leveys, mm65 : renkaan poikkileikkaussuhde

(renkaan korkeuden suhderenkaan leveyteen), %

R : vyörakenne: VyörengasRF : tyyppi: RunFlat, turvarakenne15 : vanteen halkaisija, tuumaa91 : kantavuusindeksi, esimerkiksi

91 vastaa 615 kg:aaH : nopeusluokan kirjainmerkintä

Nopeusluokkien merkinnät:Q : enintään 160 km/hS : enintään 180 km/hT : enintään 190 km/hH : enintään 210 km/hV : enintään 240 km/hW : enintään 270 km/h

Valitse auton maksiminopeuteen so‐veltuva rengas.Maksiminopeus on saavutettavissaomamassalla kuljettajan kanssa(75 kg) plus 125 kg:n hyötykuormalla.Lisävarusteet voivat alentaa autonmaksiminopeutta.Suorituskyky 3 229.

196 Auton hoito

Pyörimissuunnan merkinnällävarustetut renkaatPyörimissuunnan merkinnällä varus‐tetut renkaat tulee asentaa siten, ettäne pyörivät oikeaan suuntaan. Oi‐kean pyörimissuunnan osoittaa ren‐kaan sivuun merkitty symboli (esim.nuoli).

RengaspaineTarkasta rengaspaine kylmistä ren‐kaista vähintään kahden viikon väleinja aina ennen pitkälle ajomatkalle läh‐töä. Muista myös varapyörä. Tämäkoskee myös rengaspaineiden val‐vonnalla varustettuja autoja.Kierrä venttiilin suojus irti.

Rengaspaine 3 233.Oikean etuoven kehykseen kiinnitet‐tyyn rengaspainetietotarraan on mer‐kitty auton alkuperäisiä renkaita kos‐kevat tekniset tiedot sekä vastaavatrengaspainetiedot.Rengaspainearvot koskevat kylmiärenkaita. Ne ovat voimassa kesä- jatalvirenkaille.Pidä vararenkaassa aina täydenkuorman rengaspaine.ECO-rengaspaineen tarkoituksenaon mahdollisimman pienen polttoai‐neenkulutuksen saavuttaminen.

Virheellinen rengaspaine vaikuttaaturvallisuuteen, auton ajo-ominai‐suuksiin, mukavuuteen ja polttoai‐neenkulutukseen sekä lisää renkaankulumista.Rengaspaineet vaihtelevat eri vaihto‐ehtojen mukaan. Varmista oikea ren‐gaspaine alla olevan menettelynavulla:1. Määritä moottorin tunnistekoodi.

Moottoritiedot 3 227.2. Määritä kyseessä oleva rengas.

Rengaspainetaulukoissa alla näkyvätkaikki mahdolliset rengasyhdistelmät3 233.Katso autosi mukana toimitetustaETY vaatimustenmukaisuustodistuk‐sesta tai muista kansallisista rekiste‐riasiakirjoista omaa autoasi vartenhyväksyttyjä renkaita koskevat arvot.Kuljettaja vastaa rengaspaineiden oi‐keasta säädöstä.

Auton hoito 197

9 Varoitus

Liian alhainen paine aiheuttaa ren‐kaan lämpenemistä ja sisäisiävaurioita, mikä voi johtaa kulutus‐pinnan irtoamiseen ja jopa ren‐kaan räjähtämiseen suuremmillaajonopeuksilla.

Jos rengaspainetta on vähennettävätai lisättävä rengaspaineiden valvon‐tajärjestelmällä varustetussa au‐tossa, katkaise sytytysvirta.

Riippuvuus lämpötilastaRengaspaine riippuu renkaan lämpö‐tilasta. Ajon aikana renkaan lämpötilaja paine kasvavat. Rengastietotar‐rassa ja rengaspainetaulukossa an‐netut rengaspainearvot koskevat kyl‐miä renkaita, mikä tarkoittaa lämpöti‐laa 20 °C.Paine kasvaa lähes 10 kPa jokaista10 °C lämpötilan nousua kohden.Tämä on otettava huomioon tarkistet‐taessa lämpimiä renkaita.

Kuljettajan tietokeskuksessa näytettyrengaspainearvo ilmoittaa todellisenrengaspaineen. Jäähtyneen renkaanarvo on pienempi, eikä se tarkoita il‐mavuotoa.

RengaspaineidenvalvontajärjestelmäRengaspaineiden valvontajärjes‐telmä valvoo tietystä ajonopeudestaalkaen kaikkien neljän pyörän pai‐netta kerran minuutissa.

Huomio

Rengaspaineiden valvontajärjes‐telmä varoittaa vain alhaisestarengaspaineesta. Se ei korvaakuljettajan tekemää säännöllistärengashuoltoa.

Kaikissa pyörissä on oltava painean‐turit ja renkaissa on oltava ohjeidenmukainen rengaspaine.HuomautusMaissa, joissa lainsäädäntö edellyt‐tää rengaspaineiden valvontajärjes‐telmän käyttöä, auton tyyppihyväk‐

syntä on voimassa vain käytet‐täessä paineantureilla varustettujavanteita.

Senhetkiset rengaspaineet voidaannäyttää kuljettajan tietokeskuksen va‐likossa Asetukset.Valikko voidaan valita suuntavilkkuvi‐vun painikkeilla.

Valitse Asetukset X painamallaMENU.

198 Auton hoito

Käännä säätöpyörää valitaksesi ren‐gaspaineiden valvontajärjestelmän.Järjestelmän tila ja painevaroituksetnäytetään kuljettajan tietokeskuk‐sessa viestinä, joka ilmaisee kysei‐sen renkaan.Järjestelmä ottaa renkaan lämpötilanhuomioon varoituksissa.Riippuvuus lämpötilasta 3 196.

Havaitusta alhaisesta rengaspai‐neesta ilmoittaa merkkivalo w 3 97.Jos w syttyy, pysäytä auto mahdolli‐simman pian ja täytä renkaat ohjepai‐neeseen 3 233.Jos w välkkyy 60 - 90 sekunnin ajanja sitten palaa jatkuvasti, järjestel‐mässä on vika. Käänny korjaamonpuoleen.Täyttämisen jälkeen autolla on ehkäajettava, ennen kuin rengaspainear‐vot päivittyvät kuljettajan tietokeskuk‐seen. Tällöin w saattaa syttyä.

Jos w palaa alhaisissa lämpötiloissaja sammuu, kun autolla on ajettu jon‐kun matkaa, se voi olla merkki lähe‐nevästä rengaspaineen alenemi‐sesta. Rengaspaineiden tarkastus.Auton viestit 3 105.Jos rengaspainetta on pienennettävätai suurennettava, katkaise sytytys‐virta.Asenna vain painetunnistimilla varus‐tettuja renkaita, muutoin rengaspai‐netta ei näytetä ja w palaa jatkuvasti.Tilapäisvarapyörässä ei ole painean‐tureita. Rengaspaineiden valvonta‐järjestelmä ei ole toiminnassa näidenpyörien osalta. Merkkivalo w palaa.Kolmen muun pyörän kohdalla järjes‐telmä pysyy toimintavalmiudessa.Nestemäisten korjaussarjojen käyttösaattaa haitata järjestelmän toimin‐taa. Tehtaan hyväksymiä korjaussar‐joja voidaan käyttää.Elektronisten laitteiden käyttö tai vas‐taavia taajuuksia käyttävien laitteidenläheisyys voi häiritä rengaspaineidenvalvontajärjestelmän toimintaa.

Auton hoito 199

Aina kun renkaat vaihdetaan rengas‐paineiden valvontajärjestelmän antu‐rit on irrotettava ja huollettava. Ruu‐vattava anturi: vaihda venttiilin sisä‐osa ja tiivisterengas. Paikalleen pai‐nettava anturi: vaihda koko venttiilin‐varsi.

Auton kuormitustilaSäädä rengaspaineet kuormituksenmukaan rengastietotarran tai rengas‐painetaulukon mukaisesti 3 233 javalitse kyseeseen tuleva asetus vali‐kosta Renk. Kuorma kuljettajan tieto‐keskuksessa Asetukset 3 100. Tätäasetusta käytetään rengaspaineenvaroitusten viitearvona.Renk. Kuorma -valikko tulee näkyviinainoastaan, jos auto on paikallaan jaseisontajarru on käytössä. Automaat‐tivaihteistolla varustetuissa autoissavalintavivun on oltava P-asennossa.

Valitse:● Kevyt, jotta rengaspaineet ovat

mukavimmillaan enintään3 henkilölle.

● Eco, jotta rengaspaineet ovatympäristöystävälliset autossa,jossa matkustaa enintään3 henkilöä.

● Maksimi enimmäiskuormitustavarten.

RengaspaineanturientäsmäytysprosessiJokaisella rengaspaineanturilla onoma yksilöllinen tunnistuskoodi. Tun‐nistuskoodi on täsmäytettävä van‐

teen uuteen sijaintiin renkaiden kier‐tovaihdon tai kaikkien vanteiden vaih‐don jälkeen ja jos vähintään yksi ren‐gaspaineanturi vaihdetaan. Rengas‐paineanturin täsmäytysprosessi tuleemyös suorittaa aina, kun varapyöräntilalle on vaihdettu varsinainen pyörä,jossa on rengaspaineanturi.Toimintahäiriön merkkivalon w ja va‐roitusviestin tai -koodin tulee sammuaseuraavan käynnistyssyklin yhtey‐dessä. Anturit täsmäytetään renkaan/vanteen sijainnin kanssa ohjelmointi‐työkalulla seuraavassa järjestyk‐sessä: vasen etupyörä, oikea etu‐pyörä, oikea takapyörä ja vasen taka‐pyörä. Aktiivisen paikan suuntavilkkupalaa, kunnes anturi on täsmäytetty.Ota yhteys korjaamoon huoltoa var‐ten tai osta ohjelmointityökalu. En‐simmäisen pyörän paikan täsmäyttä‐miseen on aikaa 2 minuuttia ja yh‐teensä kaikkien neljän pyörän paikantäsmäyttämiseen on aikaa 5 minuut‐tia. Jos tämä aika ei riitä, täsmäytyspäättyy ja se on aloitettava uudelleen.

200 Auton hoito

Rengaspaineanturien täsmäytyspro‐sessi on seuraava:1. Kytke seisontajarru.2. Kytke sytytysvirta.3. Automaattivaihteistolla varustetut

autot: aseta valintavipu asentoonP.Käsivaihteistolla varustetut autot:kytke vaihde vapaalle.

4. Paina MENU suuntavilkkuvivussavalitaksesi Asetukset kuljettajantietokeskuksessa.

5. Vieritä rengaspainevalikkoonkääntämällä säätöpyörää.

6. Paina SET/CLR aloittaaksesi an‐turin täsmäytysprosessin. Näy‐tössä tulee näkyä viesti, jossapyydetään hyväksyntää proses‐sia varten.

7. Paina SET/CLR uudelleen vah‐vistaaksesi valinnan. Äänitorvi soikahdesti osoituksena siitä, ettävastaanotin on ohjelmointitilassa.

8. Aloita vasemmasta etupyörästä.9. Aseta uudelleenopetustyökalu

renkaan sivua vasten, lähelle ren‐kaan venttiiliä. Paina sitten paini‐

ketta aktivoidaksesi rengaspai‐neanturin. Auton äänitorvestakuuluu viserrysmerkkiääni jakaikki suuntavilkut aktivoituvathetkeksi vahvistuksena siitä, ettäanturin tunnistuskoodi on täsmäy‐tetty tälle pyöräpaikalle.

10. Siirry oikeaan etupyörään ja toistavaiheen 9 mukainen menettely.

11. Siirry oikeaan takapyörään jatoista vaiheen 9 mukainen menet‐tely.

12. Siirry vasempaan takapyörään jatoista vaiheen 9 menettely. Autonäänitorvi antaa kaksi äänimerkkiäosoituksena siitä, että anturin tun‐nistuskoodi on täsmäytetty va‐semmanpuoleiselle takapyörälleja että rengaspaineanturien täs‐mäytys on päättynyt.

13. Katkaise sytytysvirta.14. Säädä kaikkien neljän renkaan

paine rengaspainetarran suosi‐tuksen mukaiseksi.

15. Varmista, että renkaiden kuormi‐tustila on asetettu valitun paineenmukaan 3 100.

Kuviourien syvyysTarkasta kuviourien syvyys säännöl‐lisesti.Turvallisuussyistä renkaat on uusit‐tava kuviourien syvyyden ollessa2-3 mm (talvirenkaissa 4 mm).Turvallisuussyistä suositellaan, ettäsaman akselin renkaiden kuviouriensyvyydessä ei olisi yli 2 mm eroja.

Kuviopinnan sallittu vähimmäissy‐vyys (1,6 mm) on saavutettu, kunpinta on kulunut kulumisvaroittimen(TWI = Tread Wear Indicator) tasolle.Niiden sijainti on merkitty renkaan si‐vuun.

Auton hoito 201

Jos eturenkaat ovat kuluneemmatkuin takarenkaat, vaihda säännöllisinväliajoin eturenkaat taakse. Tarkista,että pyörien pyörimissuunta on samakuin aikaisemmin.Renkaat vanhenevat, vaikka niillä eiajettaisikaan. Suosittelemme renkai‐den vaihtoa 6 vuoden välein.

Rengas- ja vannekoonmuuttaminenJos käytetään muita kuin tehtaallaasennettujen renkaiden kokoja, no‐peusmittari ja renkaiden nimellis‐paine on mahdollisesti ohjelmoitavauudelleen ja autoon on ehkä tehtävämuita muutoksia.Kun jälkiasennetaan toisen rengas‐koon renkaat, rengaspainetarra onvaihdatettava.

9 Varoitus

Väärä rengas- tai vannetyyppi voiaiheuttaa onnettomuuden ja mitä‐töidä auton tyyppihyväksynnän.

PölykapselitAutossa on käytettävä tehtaan kulloi‐sellekin ajoneuvolle hyväksymiä pö‐lykapseleita ja renkaita, ja kaikkienvanteen ja renkaan yhdistelmää kos‐kevien vaatimusten on täytyttävä.Jos käytetään muita kuin tehtaan hy‐väksymiä pölykapseleita ja renkaita,renkaissa ei saa olla vanteen suoja‐reunaa.Pölykapselit eivät saa haitata jarrujenjäähdytystä.

9 Varoitus

Väärä rengas- tai pölykapseli‐tyyppi voi aiheuttaa rengaspai‐neen äkillisen laskun ja sitä kauttaonnettomuuden.

Teräsvanteet: Jos käytetään lukitta‐via pyöränpultteja, pölykapseleita eisaa asentaa.

Lumiketjut

Lumiketjuja saa käyttää vain etupyö‐rissä.Käytä pienilenkkisiä lumiketjuja, joi‐den ulkonema lukkoineen renkaankulutuspinnalla ja sisäsivulla on enin‐tään 10 mm.

9 Varoitus

Vaurio voi johtaa renkaan räjähtä‐miseen.

Lumiketjuja saa käyttää vain kokojen195/65 R15, 205/55 R16 ja225/45 R17 renkaissa.

202 Auton hoito

225/40 R18 -kokoisiin renkaisiin eisaa asentaa lumiketjuja.Tilapäisvarapyörässä ei saa käyttäälumiketjuja.

RenkaankorjaussarjaRenkaan kulutuspinnan pienet vau‐riot voidaan korjata renkaankorjaus‐sarjan avulla.Älä poista vierasta esinettä ren‐kaasta.Rengasvaurioita, jotka ovat yli4 mm:n suuruisia tai sijaitsevat van‐teen lähellä renkaan sivuseinässä, eivoida korjata renkaankorjaussarjalla.

9 Varoitus

Älä aja yli 80 km/h nopeudella.Älä käytä pitkäaikaisesti.Ohjattavuus ja käsiteltävyys voivatmuuttua.

Rengasrikon sattuessa:Kytke seisontajarru ja ykkös- tai pe‐ruutusvaihde tai siirrä valintavipuasentoon P.

Renkaankorjaussarja on sijoitettu ta‐varatilaan.Varustelusta riippuen renkaankor‐jaussarja sijaitsee oikeassa sivusei‐nässä olevassa lokerossa tai lattianpeitteen alla olevassa lokerossa.

Autot, joissa renkaankorjaussarjasijaitsee sivuseinässä

Avaa lokero vapauttamalla kansi jaavaamalla se.

1. Ota tiivistysainepullo ja pidin ilma‐letkuineen lokerosta.

2. Kierrä ilmaletku pitimestä irti jaruuvaa se kiinni tiivistysainepullonliittimeen.

Auton hoito 203

3. Aseta tiivistysainepullo pitimeen.Varmista, että pullo ei kaadu.

4. Avaa viallisen renkaan venttiili‐hattu.

5. Kiinnitä renkaantäyttöletku venttii‐liin.

6. Kierrä ilmaletku kompressorin liit‐timeen.

7. Kytke sytytysvirta.Suosittelemme antamaan moot‐torin käydä, jotta akku ei purkau‐tuisi.

8. Paina kompressorin päälle/pois-kytkintä. Rengas täyttyy tiivisteai‐neella.

9. Kompressorin painemittari näyt‐tää lyhyesti enintään 6 baaria tii‐vistysainepullon tyhjentyessä(n. 30 sekuntia). Sitten paine al‐kaa laskea.

10. Kaikki tiivistysaine pumpataanrenkaaseen. Rengas täytetään il‐malla.

11. Säädetty rengaspaineen ohjearvoon saavutettava 10 minuutin si‐sällä. Rengaspaine 3 233. Kunoikea paine on saavutettu, kytkekompressori pois päältä paina‐malla uudelleen päälle/pois-kyt‐kintä.Jos ohjeen mukaista rengaspai‐netta ei saavuteta 10 minuutin ku‐luessa, irrota renkaankorjaus‐sarja. Siirrä autoa renkaan yhdenkierroksen verran. Kytke renkaan‐korjaussarja uudelleen ja jatkatäyttöä 10 minuuttia. Jos ohjeenmukaista rengaspainetta ei edel‐leenkään saavuteta, rengas onvaurioitunut liian pahasti. Käännykorjaamon puoleen.Alenna renkaiden liian suuri painepainamalla ].Älä käytä kompressoria10 minuuttia kauempaa.

12. Paina pitimessä olevaa lukitussa‐karaa ja vedä tiivistysainepullopois pitimestä. Kierrä renkaan‐täyttöletku tiivistysainepullon

204 Auton hoito

vapaaseen liitäntään. Silloin tiivis‐tysaine ei vuoda ulos. Aseta ren‐kaankorjaussarja paikalleen tava‐ratilaan.

13. Pyyhi pois mahdollisesti ulos va‐lunut tiivistysaine kankaalla.

14. Kiinnitä tiivistysainepullon mu‐kana tuleva tarra, johon on mer‐kitty suurin sallittu nopeus, kuljet‐tajan näkökenttään.

15. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivis‐tysaine jakautuu renkaaseen ta‐saisesti. Pysähdy n. 10 km:n (kor‐keintaan 10 minuutin) ajomatkanjälkeen ja tarkasta rengaspaineet.Ruuvaa ilmaletku suoraan ren‐kaan venttiiliin ja kompressoriin.Jos rengaspaine on yli 1,3 baaria,korjaa ohjearvoon. Toista toimen‐pidettä, kunnes painehäviötä eienää ilmene.Jos rengaspaine on laskenut1,3 baarin alapuolelle, autoa eisaa enää käyttää. Käänny korjaa‐mon puoleen.

16. Aseta renkaankorjaussarja säily‐tyspaikkaansa tavaratilaan.

Autot, joissa renkaankorjaussarjasijaitsee lattian peitteen alla

1. Ota renkaankorjaussarja loke‐rosta.

2. Poista kompressori.

3. Poista sähköjohto ja ilmaletkukompressorin alapinnalla olevistasäilytyslokeroista.

4. Ruuvaa kompressorin ilmaletkutiivisteainepullon liitäntään.

Auton hoito 205

5. Asenna tiivisteainepullo kompres‐sorissa olevaan pitimeen.Aseta kompressori renkaan lä‐helle siten, että tiivisteainepulloon pystyssä.

6. Avaa viallisen renkaan venttiili‐hattu.

7. Ruuvaa täyttöletku rengasventtii‐liin.

8. Kompressorin kytkin on asetet‐tava asentoon J.

9. Liitä kompressorin pistoke pisto‐rasiaan tai savukkeensytyttimenliitäntään.

Suosittelemme antamaan moot‐torin käydä, jotta akku ei purkau‐tuisi.

10. Aseta kompressorin keinukytkinasentoon I. Rengas täytetään tii‐visteaineella.

11. Kompressorin painemittari näyt‐tää lyhyesti enintään 6 baaria tii‐vistysainepullon tyhjentyessä(n. 30 sekuntia). Sitten paine al‐kaa laskea.

12. Kaikki tiivistysaine pumpataanrenkaaseen. Rengas täytetään il‐malla.

13. Säädetty rengaspaineen ohjearvoon saavutettava 10 minuutin si‐

sällä. Rengaspaine 3 233. Kunpaine on oikea, kytke kompressoripois päältä.

Jos ohjeen mukaista rengaspai‐netta ei saavuteta 10 minuutin ku‐luessa, irrota renkaankorjaus‐sarja. Siirrä autoa renkaan yhdenkierroksen verran. Kytke renkaan‐korjaussarja uudelleen ja jatkatäyttöä 10 minuuttia. Jos ohjeenmukaista rengaspainetta ei edel‐leenkään saavuteta, rengas onvaurioitunut liian pahasti. Käännykorjaamon puoleen.Poista liika rengaspaine painemit‐tarin yläpuolella olevalla painik‐keella.

206 Auton hoito

Älä käytä kompressoria10 minuuttia kauempaa.

14. Irrota renkaankorjaussarja. Painapitimessä olevaa lukitussakaraaja vedä tiivistysainepullo pois piti‐mestä. Kierrä renkaantäyttöletkutiivistysainepullon vapaaseen lii‐täntään. Silloin tiivistysaine eivuoda ulos. Aseta renkaankor‐jaussarja paikalleen tavaratilaan.

15. Pyyhi pois mahdollisesti ulos va‐lunut tiivistysaine kankaalla.

16. Kiinnitä tiivistysainepullon mu‐kana tuleva tarra, johon on mer‐kitty suurin sallittu nopeus, kuljet‐tajan näkökenttään.

17. Jatka ajoa välittömästi, jotta tiivis‐tysaine jakautuu renkaaseen ta‐saisesti. Pysähdy n. 10 km:n (kor‐keintaan 10 minuutin) ajomatkanjälkeen ja tarkasta rengaspaineet.Ruuvaa ilmaletku suoraan ren‐kaan venttiiliin ja kompressoriin.

Jos rengaspaine on yli 1,3 baaria,korjaa ohjearvoon. Toista toimen‐pidettä, kunnes painehäviötä eienää ilmene.Jos rengaspaine on laskenut1,3 baarin alapuolelle, autoa eisaa enää käyttää. Käänny korjaa‐mon puoleen.

18. Aseta renkaankorjaussarja säily‐tyspaikkaansa tavaratilaan.

Yleisiä tietojaHuomautusKorjatun renkaan ajo-ominaisuudetovat voimakkaasti huonontuneet,rengas on siksi vaihdettava.

Jos kompressorista kuuluu epänor‐maalia ääntä tai jos se kuumeneevoimakkaasti, se on kytkettävä poispäältä vähintään 30 minuutiksi.Sisäänrakennettu ylipaineventtiiliavautuu 7 baarin kohdalla.Huomaa korjaussarjan parasta en‐nen-päiväys. Voimassaoloajan pää‐tyttyä paikkausominaisuutta ei voidaenää taata. Huomioi tiivistysainepul‐lossa olevat säilytystiedot.Vaihda käytetty tiivisteainepullo uu‐teen. Hävitä pullo voimassa olevienmääräysten mukaisesti.Kompressoria ja tiivisteainetta voi‐daan käyttää n. -30 °C lämpötilastalähtien.Mukana olevia sovittimia voidaankäyttää esim. rantapallojen, ilmapat‐jojen, kumiveneiden ym. täyttöön.Ne sijaitsevat kompressorin alapin‐nalla. Poista ne ruuvaamalla komp‐ressorin ilmaletku paikalleen ja pois‐tamalla sovitin.

Pyörän vaihtoVarapyörän sijasta varusteena voiolla renkaankorjaussarja 3 202.

Auton hoito 207

Tee seuraavat valmistelut ja noudataseuraavia ohjeita:● Pysäköi auto vaakasuoralle ja pi‐

tävälle alustalle. Aseta etupyörätsuoraanajoasentoon.

● Kytke seisontajarru ja ykkös- taiperuutusvaihde tai siirrä valinta‐vipu asentoon P.

● Ota varapyörä esiin 3 210.● Vaihda aina vain yksi pyörä ker‐

rallaan.● Käytä tunkkia vain pyörän vaih‐

tamiseen rengasrikkotapauk‐sessa, älä talvi- tai kesärenkai‐den vaihtoon.

● Auton nosturi on huoltovapaa.● Jos alusta on pehmeä, aseta

nosturin alle tukeva lauta (enint.1 cm paksu).

● Ota raskaat esineet pois autonsisältä, ennen kuin nostat autoanosturilla.

● Nosturin varassa olevassa au‐tossa ei saa olla ihmisiä tai eläi‐miä.

● Älä ryömi nosturin varassa ole‐van auton alle.

● Älä käynnistä moottoria auton ol‐lessa nosturin varassa.

● Ennen pyöränpulttien kiinnittä‐mistä pultit on puhdistettava ja jo‐kaisen pultin kartio on rasvattavaohuesti tavallisella voiteluras‐valla.

9 Varoitus

Älä laita rasvaa pyöränpulttienkierteisiin.

1. Vedä pyöränsuojus irti.Jos pölykapseleissa on näkyvätpyöränpultit: Kapselit voidaan jät‐tää paikoilleen. Pyöränpulttien lu‐kitusrenkaita ei saa poistaa.Kevytmetallivanteet: Vapautapyöränpulttien suojukset ruuvital‐talla ja poista ne. Pane vanteen jaruuvitaltan väliin suojaksi pehmeäriepu.

2. Vaihtoehto 1:

Aseta pyöränavain varmistaen,että se asettuu lujasti paikalleen,ja löysää jokaista pyöränpulttiapuoli kierrosta.Vaihtoehto 2:

208 Auton hoito

Taita pyöränavain auki ja asennase samalla varmistaen, että seasettuu lujasti paikalleen, ja löy‐sää jokaista pyöränpulttia puolikierrosta.Pyörät on saatettu suojata lukko‐pulteilla. Näiden erikoispulttienlöysäämiseksi on pultin kantaanensin kiinnitettävä sovitin ennenpyörän avaimen asentamista. So‐vitin sijaitsee käsinelokerossa.

3. Tarkista, että nosturi on asetettuoikein auton nostokohtiin.

4. Vaihtoehto 1:

Aseta nosturi oikeaan korkeu‐teen. Aseta se suoraan nostokoh‐

dan alle siten, että se ei pääse liu‐kumaan.

Kiinnitä nosturin kampi, tarkista,että nosturi on kohtisuorassa, jakierrä kammesta, kunnes pyöräon irti maasta.Vaihtoehto 2:

Auton hoito 209

Aseta nosturi oikeaan korkeu‐teen. Aseta se suoraan nostokoh‐dan alle siten, että se ei pääse liu‐kumaan.

Kiinnitä pyöränmutterin avain, tar‐kista, että nosturi on kohtisuo‐

rassa, ja kierrä pyöränmutterinavainta, kunnes pyörä on irtimaasta.

5. Kierrä pyöränpultit irti.6. Vaihda pyörä.7. Kierrä pyöränpultit paikoilleen.8. Laske auto alas.9. Aseta pyöränpulttiavain tiukasti

pulteille ja kiristä pultit ristikkäin.Kiristysmomentti on 110 Nm.

10. Pölykapselissa oleva venttiilinreikä on kohdistettava renkaanventtiilin kohdalle ennen asen‐nusta.Asenna pyöränpulttien suojukset.

11. Laita vaihdettu pyörä 3 210, au‐ton työkalut 3 194 ja pyörien luk‐kopulttien sovitin 3 60 säilytys‐paikkoihinsa.

12. Tarkista autoon asennetun pyö‐rän rengaspaine ja pyöränpulttienkiristysmomentti mahdollisimmanpian.

Vaihdata tai korjauta viallinen rengas.

Nostoalustan nostokohdat

Nostoalustan taemman varren nosto‐kohta alustassa.

210 Auton hoito

Nostoalustan etummaisen varrennostokohta alustassa.

VarapyöräVarapyörän sijasta varusteena voiolla renkaankorjaussarja.Jos asennetaan muista pyöristä poik‐keava varapyörä, tämä pyörä saate‐taan luokitella tilapäisvarapyöräksi,jolloin sitä koskevat vastaavat no‐peusrajoitukset, vaikka tämä ei il‐mene mistään merkinnästä. Käännykorjaamon puoleen soveltuvan no‐peusrajoituksen tarkistamiseksi.Varapyörässä on teräsvanne.Jos asennettu varapyörä on pienempikuin auton muut pyörät tai jos muissapyörissä on talvirenkaat, autonajo-ominaisuudet saattavat muuttua.Vaihdata viallinen rengas mahdolli‐simman pian.

Varapyörä sijaitsee tavaratilassa lat‐tian peitteen alla. Se on kiinnitetty sii‐pimutterilla.Varapyörän syvennystä ei ole suun‐niteltu kaikille sallituille rengaskoille.Jos tavaratilaan on varastoitavapyörä, joka on varapyörää leveämpi,se on kiinnitettävä hihnalla tai mah‐dollisella jatketangolla (malliversiostariippuen).

Vaihdetun pyörän varastointitavaratilaan hihnan avullaKäytä työkalulaatikkoon sijoitettuahihnaa. Auton työkalut 3 194.

● Aseta pyörä tavaratilan lattiallelähelle tavaratilan toista sivusei‐nää.

● Aseta hihnan silmukalla varus‐tettu pää kyseisen puolen etukiin‐nityslenkkiin.

● Aseta hihnan koukulla varustettupää silmukkaan ja vedä siitä,kunnes hihna on hyvin kiinnitettykiinnityslenkkiin.

Auton hoito 211

● Laita hihna pyörän puolien välitsekuvan mukaisesti.

● Asenna koukku takakiinnitys‐lenkkiin.

● Kiristä hihna ja kiinnitä se soljella.

Vaihdetun pyörän varastointitavaratilaan jatketangon avullaKäytä työkalulaatikkoon sijoitettuajatketankoa. Auton työkalut 3 194.● Käännä siipimutteria vastapäi‐

vään ja irrota tilapäinen vara‐pyörä.

● Ota jatketanko työkalulaatikostaja ruuvaa se pultille.

● Aseta vaihdettu pyörä paikalleenja kiinnitä se kääntämällä siipi‐mutteria myötäpäivään.

Lattian peite voidaan asettaa ulostyöntyvän pyörän päälle.Irrota jatketanko ennen varapyöränasettamista syvennykseen pyöränvaihdon tai korjauksen jälkeen.

9 Varoitus

Tunkin, pyörän tai muun laitteensäilyttäminen tavaratilassa voi ai‐heuttaa loukkaantumisia, jos niitä

ei kiinnitetä kunnolla. Äkkinäi‐sessä pysähdyksessä tai törmäyk‐sessä irtoesineet saattavat osuaihmisiin.Säilytä tunkkia ja työkaluja ainaomissa säilytyslokeroissaan jakiinnitä ne pitävästi.Aseta viallinen pyörä aina tavara‐tilaan ja kiinnitä se hihnalla, tai va‐rapyörän syvennykseen ja kiinnitäse siipimutterilla.

Tilapäisvarapyörä

Huomio

Tilapäisvarapyörää käytettäessäauton ajo-ominaisuudet voivatmuuttua. Vaihdata tai korjautaviallinen rengas mahdollisimmanpian.

Käytä vain yhtä tilapäisvarapyörää.Suurin sallittu nopeus tilapäisvara‐pyörän merkinnässä koskee vain teh‐taalla asennettua rengaskokoa.

212 Auton hoito

Jos auton rengas puhkeaa, kun hi‐naat toista ajoneuvoa, asenna tilapäi‐nen rengas eteen ja täysikokoinenrengas taakse.Lumiketjut 3 201.

Varapyörä, jossa onpyörimissuuntaMikäli mahdollista, asenna pyörimis‐suunnalla varustetut renkaat siten,että ne pyörivät ajosuuntaan. Pyöri‐missuunnan osoittaa renkaan sivuunmerkitty symboli (esim. nuoli).Jos pyörä asennetaan pyörimissuun‐nan vastaisesti, on huomioitava seu‐raava:● Auton ajo-ominaisuudet voivat

muuttua. Vaihdata tai korjautaviallinen rengas mahdollisimmanpian.

● Aja erityisen varovasti kosteallasäällä ja lumikelillä.

KäynnistysapukaapeleillaÄlä käynnistä pikalatauslaitteenavulla.Jos auton akku on purkautunut, autovoidaan käynnistää toisen autonakulla käynnistyskaapeleita käyttäen.

9 Varoitus

Käynnistyskaapelien avulla käyn‐nistettäessä on noudatettava ää‐rimmäistä varovaisuutta. Seuraa‐vasta ohjeesta poikkeamisesta voiseurata akun räjähdys ja sitenvammoja ja vaurioita tai kumman‐kin auton sähkölaitteiden vioittu‐minen.

9 Varoitus

Vältä akkunesteen pääsyä silmiin,iholle, vaatteille ja maalipinnoille.Neste sisältää rikkihappoa, jokavoi suorassa kosketuksessa ai‐heuttaa vammoja ja vaurioita.

● Akun lähellä ei saa käsitellä avo‐tulta tai kipinöitä.

● Tyhjentynyt auton akku voi jäätyäjo 0 °C:n lämpötilassa. Jäätynytakku on sulatettava, ennen kuinkäynnistyskaapelit kytketään.

● Työskennellessäsi akun parissakäytä suojalaseja ja suojavaate‐tusta.

● Käytä apuakkua, jolla on samajännite (12 V). Sen kapasiteetti(Ah) ei saa olla paljoa purkautu‐neen akun kapasiteettia pie‐nempi.

● Käytä käynnistyskaapeleita,joissa on eristetyt kaapelikengätja joiden läpimitta on vähintään16 mm2 (dieselmoottoreissa25 mm2).

● Älä irrota tyhjentynyttä akkuasähköjärjestelmästä.

● Kytke pois tarpeettomat virranku‐luttajat.

● Älä kumarru akun päälle työn ai‐kana.

● Kaapeleiden kaapelikengät eivätsaa koskettaa toisiaan.

Auton hoito 213

● Autot eivät saa käynnistyskaape‐leilla käynnistettäessä koskettaatoisiaan.

● Kytke seisontajarru. Käsivalintai‐nen vaihteisto joutokäynnillä, au‐tomaattivaihteisto asennossa P.

● Avaa molempien akkujen positii‐visten napojen suojukset.

Kytke kaapelit seuraavassa järjestyk‐sessä:1. Liitä punainen kaapeli avustavan

auton akun positiiviseen napaan.2. Liitä punaisen kaapelin toinen pää

tyhjentyneen akun positiiviseennapaan.

3. Liitä musta kaapeli avustavan au‐ton akun negatiiviseen napaan.

4. Liitä mustan kaapelin toinen pääkäynnistettävän auton maadoitus‐pisteeseen, esim. sylinteriryh‐mään tai moottorin kannattimenruuviin. Kytke niin kauas tyhjenty‐neestä akusta kuin mahdollista,vähintään 60 cm etäisyydelle.

Aseta kaapelit siten, että ne eivät voikoskettaa moottorin liikkuviin osiin.Moottorin käynnistäminen:1. Käynnistä avustavan auton moot‐

tori.2. Käynnistä 5 minuutin kuluttua toi‐

nen moottori. Älä käynnistäkauemmin kuin 15 sekuntia ker‐rallaan ja pidä käynnistysten vä‐lillä vähintään 1 minuutin tauko.

3. Anna molempien moottoreidenkäydä joutokäyntiä noin3 minuuttia kaapelit kytkettyinä.

4. Kytke käynnistettävässä autossajokin sähkölaite (esim. ajovalot taitakalasin lämmitin) päälle.

5. Irrota kaapelit täsmälleen päin‐vastaisessa järjestyksessä kuinne edellä kiinnitettiin.

VetäminenAuton hinaaminen

Vapauta kupu alhaalta ja poista sealakautta.Hinaussilmukka on auton työkaluissa3 194.

214 Auton hoito

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeenasti kiinni vaakasuoraan asentoon.Kiinnitä hinausköysi, tai mieluumminhinauspuomi, hinaussilmukkaan.Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐naamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Huomio

Aktivoi molempien takaovien lap‐silukot, jos takaistuimilla on mat‐kustajia. Lapsilukot 3 25.

Kytke sytytysvirta, jotta ohjauslukkovapautuu ja voit tarvittaessa käyttääjarruvaloja, äänitorvea ja tuulilasin‐pyyhkimiä.

Vaihteisto vapaa-asennossa.

Huomio

Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajutnykäykset hinauksessa voivat va‐hingoittaa autoa.

Jarruttaminen ja ohjaaminen vaativathuomattavasti enemmän voimaa, kunmoottori ei ole käynnissä.Kytke ilman sisäkierto ja sulje ikkunat,etteivät hinaavan auton pakokaasutpääse tunkeutumaan autoon sisään.Automaattivaihteistolla varustetut au‐tot: Autoa saa hinata eteenpäin enin‐tään 80 km/h nopeudella enintään100 km. Kaikissa muissa tapauksissaja vaihteiston ollessa viallinen etuak‐seli on nostettava irti maasta.Käänny korjaamon puoleen.Kierrä hinaussilmukka irti hinauksenjälkeen.Aseta kupu paikalleen alhaalta jasulje se.

Toisen ajoneuvonhinaaminen

Vapauta suojus alhaalta ja poista sealakautta.Hinaussilmukka on auton työkaluissa3 194.

Auton hoito 215

Kierrä hinaussilmukka rajoittimeenasti kiinni vaakasuoraan asentoon.Silmukkaa auton alla takana ei saamissään tapauksessa käyttää hi‐naukseen.Kiinnitä hinausköysi, tai mieluumminhinaustanko, hinaussilmukkaan.Hinaussilmukkaa saa käyttää vain hi‐naamiseen, ei muuhun vetämiseen.

Huomio

Aja hitaasti. Varo nykäyksiä. Rajutnykäykset hinauksessa voivat va‐hingoittaa autoa.

Kierrä hinaussilmukka irti hinauksenjälkeen.Aseta kupu paikalleen alhaalta ja lu‐kitse se.

Ulkopintojen hoitoUlkopinnan hoitoLukotLukot on tehtaalla voideltu korkealaa‐tuisella lukkosylinterirasvalla. Käytäjäänpoistoainetta vain, jos se on eh‐dottoman välttämätöntä, koska sepoistaa rasvaa ja haittaa lukkojen toi‐mintaa. Jäänpoistoaineiden käytönjälkeen lukot on voideltava korjaa‐molla uudelleen.

PesuMaalipinta on jatkuvasti alttiina ympä‐ristörasituksille. Pese ja vahaa autosiksi säännöllisesti. Valitse automaat‐tipesussa ohjelma, joka sisältää va‐hauksen.Puhdista lintujen ulosteet, kuolleethyönteiset, pihka, siitepöly jne. no‐peasti pois, sillä ne sisältävät maali‐pintaa syövyttäviä aineita.Noudata automaattipesussa pesuko‐neen valmistajan ohjeita. Kytke tuuli‐lasinpyyhkimet ja takalasin pyyhin

216 Auton hoito

pois päältä. Irrota antenni ja ulkoisetlisävarusteet, kuten kattotelineetyms.Pestessäsi auton käsin huuhtele pyö‐ränkoteloiden sisäpuolet huolellisesti.Avaa ovet ja konepelti ja pese myösniiden sisäreunat ja taitteet sekä nii‐den peittämät korin osat.

Huomio

Käytä aina puhdistusainetta, jonkapH-arvo on 4 - 9.Älä käytä puhdistusaineita kuu‐mille pinnoille.

Rasvauta kaikkien ovien saranat kor‐jaamolla.Älä pese moottoritilaa höyry- tai pai‐nepesurilla.Huuhtele ja kuivaa auto säämiskällähuolellisesti. Huuhdo säämiskäusein. Käytä eri säämiskää ikkuna- jamaalipinnoille: vahajäänteet laseissaheikentävät näkyvyyttä.Älä hankaa pikitahroja kovilla esi‐neillä. Käytä maalipintoihin pienpois‐tosumutetta.

Ulkopuoliset valotAjo- ja muiden valojen suojukset ovatmuovia. Älä käytä hankaavia äläkäsyövyttäviä aineita. Älä hankaa pin‐toja kuivana äläkä jääraapalla.

Kiillotus ja vahausVahaa auto säännöllisesti (viimeis‐tään, kun vesi ei enää helmeile autonpinnalla). Muutoin maalipinta kuivuu.Kiillotus on tarpeen vain, jos maali‐pinta on himmeä ja kiilloton tai siihenon tarttunut likahiukkasia.Silikonipitoinen kiilloke muodostaasuojakalvon, jonka jälkeen autoa eitarvitse vahata.Älä käsittele korin muoviosia vahoillaäläkä kiillotusaineilla.

Ikkunat ja tuulilasinpyyhkimetKäytä pehmeää, nukkaamatonta lii‐naa tai säämiskää ja ikkunanpesuai‐netta sekä hyönteistenpoistoainetta.Kun puhdistat takalasia sisäpuolelta,pyyhi aina lämmitinelementtien suun‐taisesti vaurioiden välttämiseksi.

Poista jää teräväreunaisella jääkaa‐pimella. Paina kaavin tiukasti lasiavasten, jotta likaa ei pääse kaapimenalle eikä lasi naarmuunnu.Poista likajäämät tahraavista pyyhki‐men sulista pehmeällä kankaalla jaikkunanpesuaineella. Varmista myös,että poistat vahan ja hyönteisten jää‐mien kaltaiset epäpuhtaudet ikku‐nasta.Jää, saasteet ja kuivien ikkunoidenjatkuva pyyhkimen vahingoittavatpyyhkimen sulkia tai jopa rikkoa netäysin.

PanoraamakattoÄlä milloinkaan käytä puhdistukseenliuottimia, hankausaineita, polttoai‐neita, syövyttäviä aineita (esim. la‐kanpoistoaineita, asetonipitoisialiuoksia tms.), happoa sisältäviä taivoimakkaasti emäksisiä aineita äläkähankaussieniä. Älä levitä panoraa‐makaton keskiosaan vahaa tai kiillo‐tusaineita.

Renkaat ja vanteetÄlä käytä minkäänlaiseen puhdistuk‐seen painepesuria.

Auton hoito 217

Käytä vanteiden puhdistukseen pH-neutraalia puhdistusainetta.Vanteet ovat maalattuja, ja niihin voi‐daan käyttää samoja puhdistus- jakiillotusaineita kuin koriin.

MaalivauriotKorjaa pienet maalivauriot maaliky‐nällä, ennen kuin ruostetta muodos‐tuu. Korjauta suuremmat maalivauriotja ruostevauriot korjaamolla.

AlustaAlusta on osittain suojattu PVC-alustansuojausaineella, ja muut kriit‐tiset alueet on kestosuojattu vahaker‐roksella.Alusta on tarkastettava alustanpesunjälkeen ja vahaus uusittava tarvit‐taessa.Bitumikautsumateriaalit voivat vahin‐goittaa PVC-suojakerrosta. Alustansuojaustyöt on teetettävä korjaa‐molla.Auton alusta on hyvä pestä ennen jajälkeen talven. Tarkastuta suojavaha‐kerros.

Nestekaasujärjestelmä

9 Vaara

Nestekaasu on ilmaa raskaampaaja sitä voi kerääntyä matalla oleviinkohtiin.Ole varovainen tehdessäsi alusta‐töitä huoltosyvennyksessä.

Nestekaasusäiliö tulee irrottaa maa‐laustöitä varten ja jos kuivaustilassakäytetään yli 60 °C lämpötiloja.Älä tee mitään muutoksia nestekaa‐sujärjestelmään.

VetolaiteÄlä pese kuulatankoa höyry- tai pai‐nepesurilla.

TakakuljetusjärjestelmäPuhdista takakuljetusjärjestelmähöyry- tai painepesurilla vähintäänkerran vuodessa.Käytä takakuljetusjärjestelmää ainajoskus, jos se muuten ei ole säännöl‐lisessä käytössä, erityisesti talviai‐kaan.

Sisätilojen hoitoSisätilat ja verhouksetMatkustamon, kojetaulu ja verhoilutmukaan luettuina, puhdistukseen saakäyttää vain kuivaa kangasta tai sisä‐puhdistusainetta.Puhdista nahkaverhous puhtaalla ve‐dellä ja pehmeällä liinalla. Jos siinäon hyvin likainen, käytä nahanhoito‐ainetta.Puhdista mittaristo ja näytöt hiemankostealla, pehmeällä kankaalla.Käytä tarvittaessa mietoa saippua‐liuosta.Puhdista kangasverhoilu pölynimu‐rilla ja harjalla. Poista tahrat verhoiluntahranpoistoaineella.Kangasverhoilu ei ehkä ole värinpi‐tävä. Tämä saattaa aiheuttaa näkyviävärimuutoksia, erityisesti vaaleaanverhoiluun. Poistettavissa olevat tah‐rat ja värjäytymät tulee puhdistaa ensitilassa.Puhdista turvavyöt haalealla vedellätai sisäpuhdistusaineella.

218 Auton hoito

Huomio

Sulje vaatteiden tarranauhakiinni‐tykset, koska ne saattavat vauri‐oittaa istuinverhoilua.Sama koskee vaatteita, joissa onteräväreunaisia osia, kuten veto‐ketjuja, vöitä tai farkkujen koriste‐niittejä.

Muovi- ja kumiosatMuovi- ja kumiosien puhdistukseenvoidaan käyttää samoja aineita kuinkorin puhdistukseen. Käytä tarvit‐taessa sisäpuhdistusainetta. Äläkäytä muita aineita. Erityisesti liuotti‐mia ja polttoaineita ei saa käyttää. Äläkäytä minkäänlaiseen puhdistukseenpainepesuria.

Huolto ja ylläpito 219

Huolto ja ylläpito

Yleistä tietoa .............................. 219Huoltotiedot ............................. 219

Neste-, voiteluaine- ja varaosa‐suositukset ................................. 220

Neste- ja voiteluainesuosituk‐set ........................................... 220

Yleistä tietoaHuoltotiedotAuton käyttö- ja liikenneturvallisuu‐den, taloudellisuuden sekä arvon säi‐lymisen vuoksi on tärkeää, että kaikkihuoltotyöt tehdään suositelluin välein.Yksityiskohtainen, ajan tasalla olevahuolto-ohjelma autoasi varten on saa‐tavana korjaamosta.Huoltonäyttö 3 90.

Eurooppalaiset huoltovälitAuto on huollettava aina30 000 kilometrin tai yhden vuodenjälkeen, sen mukaan kumpi täyttyyensin, ellei huoltonäytössä osoitetatoisin.Huoltoväli voi olla lyhyempi ras‐kaassa käytössä olevien autojen koh‐dalla, esimerkiksi taksit ja poliisiautot.Eurooppalaiset huoltovälit ovat voi‐massa seuraavissa maissa:Alankomaat, Andorra, Belgia, Bos‐nia-Herzegovina, Bulgaria, Espanja,Grönlanti, Iso-Britannia, Islanti, Ir‐lanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia,

Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua,Luxemburg, Makedonia, Malta, Mo‐naco, Montenegro, Norja, Portugali,Puola, Ranska, Romania, Ruotsi,Saksa, San Marino, Serbia, Slovakia,Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska,Tshekin tasavalta, Unkari, Viro.Huoltonäyttö 3 90.

Kansainväliset huoltovälitAuto on huollettava aina15 000 kilometrin tai yhden vuodenjälkeen, sen mukaan kumpi täyttyyensin, ellei huoltonäytössä osoitetatoisin.Kansainvälisiä huoltovälejä sovelle‐taan maissa, joita ei ole lueteltu eu‐rooppalaisten huoltovälien kohdalla.Huoltonäyttö 3 90.

Huoltotöiden kirjaaminenHuollot kirjataan huolto- ja takuuvih‐koon. Päivämäärän ja kilometrimää‐rän lisäksi merkitään huoltavan kor‐jaamon leima ja allekirjoitus.

220 Huolto ja ylläpito

Tarkista, että huolto- ja takuuvihkotäytetään oikein, koska se on todistetehdyistä huolloista ja oleellisen tär‐keä esitettäessä takuuvaatimuksia taigoodwill-pyyntöjä. Siitä on hyötyämyös autoa myytäessä.

Huoltoväli ja jäljellä olevamoottoriöljyn käyttöikäHuoltoväli perustuu useisiin käytöstäriippuviin parametreihin.Huoltonäytöstä näet, koska moottori‐öljy on vaihdettava.Huoltonäyttö 3 90.

Neste-, voiteluaine- javaraosasuosituksetNeste- ja voiteluainesuosi‐tuksetKäytä vain suositusten mukaisia tuot‐teita.

9 Varoitus

Käyttömateriaalit ovat vaarallisiaja mahdollisesti myrkyllisiä. Käsit‐tele niitä varoen. Huomioi pak‐kauksissa olevat tiedot.

MoottoriöljyMoottoriöljyt luokitellaan niiden laa‐dun ja viskositeetin mukaan. Laatu onviskositeettia tärkeämpää valittaessakäytettävää moottoriöljyä. Öljyn laatuvarmistaa esim. moottorin puhtau‐den, kulumissuojan ja öljyn ikäänty‐misen valvonnan, kun taas viskosi‐teettiluokka antaa tietoa öljyn paksuu‐desta tietyllä lämpötila-alueella.

Dexos on uusin moottoriöljylaatu,joka antaa parhaan suojan bensiini-ja dieselmoottoreille. Jos sitä ei olesaatavana, on käytettävä muita mai‐nittuja moottoriöljyjä. Bensiinimootto‐reille annetut suositukset koskevatmyös maakaasulla (CNG), nestekaa‐sulla (LPG) ja etanolilla (E85) käyviämoottoreita.Valitse oikea moottoriöljy sen laadunja ympäristön alimman lämpötilan pe‐rusteella 3 224.

Moottoriöljyn lisääminenEri valmistajien ja erimerkkisiä moot‐toriöljyjä voidaan sekoittaa keske‐nään, jos ne ovat laatuvaatimuksenmukaisia laadun ja viskositeetin puo‐lesta.Vain ACEA A1/B1- tai vain A5/B5-öl‐jylaatujen käyttö on kielletty, koskaniiden käyttö saattaisi tietyissä olo‐suhteissa aiheuttaa moottorivaurion.Valitse oikea moottoriöljy sen laadunja ympäristön alimman lämpötilan pe‐rusteella 3 224.

Huolto ja ylläpito 221

Moottoriöljyn lisäaineetMoottoriöljyn lisäaineiden käyttö voiaiheuttaa vaurioita ja mitätöidä ta‐kuun.

Moottoriöljyn viskositeettiluokatSAE-viskositeettiluokka kertoo öljynpaksuudesta.Moniasteöljy on ilmoitettu kahdellanumerolla, esim. SAE 5W-30. Ensim‐mäinen numero, jota seuraa W-kir‐jain, ilmoittaa viskositeetin alhaisessaja toinen numero korkeassa lämpöti‐lassa.Valitse soveltuva viskositeettiastealimman ulkolämpötilan mukaan3 224.Kaikki suositellut viskositeettiluokatsoveltuvat korkeisiin ulkolämpötiloi‐hin.

Jäähdytysneste ja pakkasnesteKäytä vain autoa varten hyväksyttyäLong Life -jäähdytysnestettä (LLC).Käänny korjaamon puoleen.Järjestelmä on täytetty tehtaalla erin‐omaisen korroosiosuojan antavallajäähdytysnesteellä, joka suojaa pak‐kaselta noin -28 °C:een saakka. Poh‐

joisissa maissa, joissa on hyvin kyl‐mää, tehtaalla täytetty jäähdytys‐neste suojaa pakkaselta noin-37 °C:een saakka. Tämä pitoisuuson syytä säilyttää vuoden ympäri.Jäähdytysnesteen lisäaineiden, jotkaon tarkoitettu antamaan parempi kor‐roosiosuojaus tai tiivistämään pienetvuodot, käyttö voi aiheuttaa toiminta‐ongelmia. Auton valmistaja ei ole vas‐tuussa jäähdytysnesteen lisäainei‐den käytöstä aiheutuvista seurauk‐sista.

Jarru- ja kytkinnesteAjan myötä jarruneste imee kos‐teutta, jolloin jarrutusteho pienenee.Jarruneste on siksi vaihdettava mää‐rätyin väliajoin.

222 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Auton tunnistus .......................... 222Auton tunnistenumero ............. 222Tyyppikilpi ................................ 223Moottorin tunniste .................... 223

Auton tiedot ............................... 224Neste- ja voiteluainesuosituk‐set ........................................... 224

Moottorin tiedot ........................ 227Suorituskyky ............................ 229Auton paino ............................. 230Auton mitat .............................. 231Täyttötilavuudet ....................... 232Rengaspaineet ........................ 233

Auton tunnistusAuton tunnistenumero

Auton tunnistenumero on meistettytyyppikilpeen ja lattialevyyn, lattianpeitteen alle, jossa se on peitetty suo‐juksella.

Auton valmistenumero on saatettumerkitä kojetauluun, jolloin se näkyytuulilasin läpi, tai moottoritilaan oi‐keanpuoleiseen koripaneeliin.

Tekniset tiedot 223

Tyyppikilpi

Tyyppikilpi on kiinnitetty oikean etu-tai takaoven kehykseen.

Tyyppikilven tiedot:1 : valmistaja2 : tyyppihyväksyntänumero3 : auton valmistenumero4 : suurin sallittu kokonaismassa kg5 : suurin sallittu yhdistelmämassa

kg6 : suurin sallittu etuakselin kuormi‐

tus kg7 : suurin sallittu taka-akselin kuor‐

mitus kg8 : auto- tai maakohtaiset tiedot

Etu- ja taka-akselikuormitukset eivätyhteenlaskettuna saa ylittää autonsuurinta sallittua kokonaismassaa.Esim. jos etuakselikuormitus on suu‐rin sallittu, taka-akselia ei saa kuor‐mittaa niin paljon, että suurin sallittukokonaismassa ylittyy.Auton tekniset tiedot on määriteltyEY-normien mukaisesti. Valmistajapidättää oikeuden tehdä muutoksia.Auton asiapaperien tiedot pätevät en‐sisijaisesti ohjekirjaan nähden.

Moottorin tunnisteTeknisten tietojen taulukoista ilme‐nee moottorin tunnistekoodi. Mootto‐ritiedot 3 227.Katso moottorin tyyppi autosi mukanatoimitetusta ETY-vaatimustenmukai‐suusvakuutuksesta tai muista kansal‐lisista rekisteriasiakirjoista.Vaatimustenmukaisuusvakuutus si‐sältää moottorin tyyppimerkinnän,muissa kansallisissa julkaisuissasaattaa olla suunnittelukoodi. Tun‐nista kulloinenkin moottori tarkista‐malla iskutilavuus ja moottorin teho.

224 Tekniset tiedot

Auton tiedotNeste- ja voiteluainesuosituksetEurooppalainen huolto-ohjelma

Moottoriöljyn laatuvaatimusKaikki Euroopan maat, joissa on eurooppalainen huoltoväli 3 219

Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

Dieselmoottorit

dexos 1 – –dexos 2 ✔ ✔

Jos dexos-laatua ei ole saatavana, voidaan käyttää enintään 1 litra ACEA C3 -luokituksen mukaista öljyä kerran kunkinöljynvaihdon välillä.

Moottoriöljyn viskositeettiluokatKaikki Euroopan maat, joissa on eurooppalainen huoltoväli 3 219

Ulkolämpötila Bensiini- ja dieselmoottoritpakkasta enintään -25 °C SAE 5W-30 tai SAE 5W-40pakkasta yli -25 °C SAE 0W-30 tai SAE 0W-40

Tekniset tiedot 225

Kansainvälinen huolto-ohjelma

Moottoriöljyn laatuvaatimusKaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli 3 219

Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

Dieselmoottorit

dexos 1 (jos saatavana) ✔ –dexos 2 ✔ ✔

Jos dexos-laatua ei ole saatavana, voit käyttää alla lueteltuja öljylaatuja:Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli 3 219

Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

Dieselmoottorit

GM-LL-A-025 ✔ –GM-LL-B-025 – ✔

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli 3 219

Moottoriöljyn laatu Bensiinimoottorit(mukaan lukien CNG, LPG, E85)

Dieselmoottorit

ACEA A3/B3 ✔ –ACEA A3/B4 ✔ ✔ACEA C3 ✔ ✔

226 Tekniset tiedot

Kaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli 3 219

API SM ✔ –API SN resource conserving (polttoaineen säästö) ✔ –

Moottoriöljyn viskositeettiluokatKaikki maat, joissa on kansainvälinen huoltoväli 3 219

Ulkolämpötila Bensiini- ja dieselmoottoritpakkasta enintään -25 °C SAE 5W-30 tai SAE 5W-40pakkasta yli -25 °C SAE 0W-30 tai SAE 0W-40pakkasta enintään -20 °C SAE 10W-301) tai SAE 10W-401)

1) Sallittu, mutta suosittelemme dexos-laatuisen öljyn SAE 5W-30 tai SAE 5W-40 käyttöä.

Tekniset tiedot 227

Moottorin tiedotMoottorin tyyppimerkintä B14XER B14NEL B14NEL B14NETTyyppimerkintä 1.4 1.4 1.4 LPG 1.4Suunnittelukoodi B14XER B14NEL B14NEL B14NET

Iskutilavuus [cm3] 1398 1364 1364 1364Moottorin teho [kW] 74 88 88 103käyntinopeudella 6000 4200-6000 4800-6000 4900-6000Vääntömomentti [Nm] 130 175/2002) 175 200/2203)

käyntinopeudella 4000 1750-4800 1750-4800 1850-4900Polttoainelaji Bensiini Bensiini Nestekaasu/bensiini BensiiniOktaaniluku (RON)suositeltu 95 95 95 95mahdollinen 98 98 98 98mahdollinen 91 91 91 91Muu polttoainelaji – – Nestekaasu (LPG) –

2) Kuusivaihteisella vaihteistolla.3) Yliahtotoiminnolla.

228 Tekniset tiedot

Moottorin tyyppimerkintä B16DTC B16DTL B16DTHB16DTETyyppimerkintä 1.6 1.6 1.61.6Suunnittelukoodi B16DTL B16DTL B16DTHB16DTE

Iskutilavuus [cm3] 1598 1598 15981598Moottorin teho [kW] 70 81 10081käyntinopeudella 3500 3500 3500-40003500Vääntömomentti [Nm] 280 300 320300käyntinopeudella 1500-1750 1750-2000 20001750-2000Polttoainelaji Diesel Diesel DieselDiesel

Moottorin tyyppimerkintä A13DTC A13DTE A17DTITyyppimerkintä 1.3 1.3 1.7Suunnittelukoodi A13DTC A13DTE A17DTI

Iskutilavuus [cm3] 1248 1248 1686Moottorin teho [kW] 55 70 81käyntinopeudella 4000 4000 3600Vääntömomentti [Nm] 180 180 280käyntinopeudella 1750-2500 1750-3500 2300Polttoainelaji Diesel Diesel Diesel

Tekniset tiedot 229

SuorituskykyMoottori B14XER B14NEL B14NEL LPG B14NETHuippunopeus [km/h]Käsivalintainen vaihteisto 177 188 188 196Automaattivaihteisto – 185 – 193

Moottori B16DTC B16DTL B16DTH B16DTEHuippunopeus [km/h]Käsivalintainen vaihteisto 174 185 197 185Automaattivaihteisto – – – –

Moottori A13DTC A13DTE A17DTIHuippunopeus [km/h]Käsivalintainen vaihteisto 160 168 –Automaattivaihteisto – – 178

230 Tekniset tiedot

Auton painoOmapaino, perusmalli ilman lisävarusteita

Moottori Käsivalintainen vaihteisto Automaattivaihteistoilman ilmastointilaitetta / ilmastointilaitteella[kg]

B14XER 1361/1376 –B14NEL LPG 1471/1486 –B14NEL 1393/1408 1471/1486B14NET 1393/1408 1471/1486B16DTC 1503/1518 –B16DTL 1503/1518 –B16DTH 1503/1518 –B16DTE 1503/1518 –A13DTC 1393/1408 –A13DTE 1393/1408 –A17DTI – 1503/1518

Erikois- ja lisävarusteet nostavat omamassaa.Lastaustietoa 3 78.

Tekniset tiedot 231

Auton mitatMeriva

Pituus [mm] 4300Leveys ilman ulkopeilejä [mm] 1812Leveys kahden ulkopeilin kanssa [mm] 1994Korkeus (ilman antennia) [mm] 1615Tavaratilan pituus lattiassa [mm] 815Tavaratilan pituus takaistuinten ollessa käännettyinä eteen [mm] 1642Tavaratilan leveys [mm] 1038Tavaratilan korkeus [mm] 803Tavaratilan aukon korkeus [mm] 791Akseliväli [mm] 2644Kääntöympyrän halkaisija [m] 11,90

232 Tekniset tiedot

TäyttötilavuudetMoottoriöljy

Moottori B14XER B14NEL B14NEL LPG B14NET A13DTC A13DTEsis. suodattimen [I] 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5merkkien MIN ja MAX välissä [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Moottori B16DTC B16DTL B16DTH B16DTE A17DTIsis. suodattimen [I] 5,0 5,0 5,0 5,0 5,4merkkien MIN ja MAX välissä [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Polttoainesäiliö

Bensiini/diesel, täyttömäärä [l] 54LPG, täyttömäärä [l] 34

Tekniset tiedot 233

RengaspaineetComfort enintään 3 hengenkuormalla

ECO enintään 3 hengenkuormalla

Täyskuormalla

Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

B14XER 195/65 R15, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)205/55 R16,225/45 R17,225/40 R18

B14NEL,B14NEL LPG

195/65 R15, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)205/55 R16,225/45 R17225/40 R18 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)

B14NET 205/55 R16, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)225/45 R17225/40 R18 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)

A13DTC 195/65 R15, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)205/55 R16,225/45 R17,225/40 R18

234 Tekniset tiedot

Comfort enintään 3 hengenkuormalla

ECO enintään 3 hengenkuormalla

Täyskuormalla

Moottori Renkaat edessä takana edessä takana edessä takana[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A13DTE 195/65 R15, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)205/55 R16

B16DTC,B16DTL,B16DTH

205/55 R16, 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)225/45 R17225/40 R18 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

B16DTE 205/55 R16 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)A17DTI 205/55 R16, 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 270/2,7 (39) 320/3,2 (46)

225/45 R17225/40 R18 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) 300/3,0 (43) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

Kaikki Tilapäisvarapyörä115/70 R16

420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

Tietoa asiakkaalle 235

Tietoa asiakkaalle

Tietoa asiakkaalle ...................... 235Vaatimustenmukaisuusvakuu‐tus ........................................... 235

Törmäysvaurioiden korjaus ..... 237Ohjelmiston hyväksyntä .......... 237

Auton tietojen merkitseminenmuistiin ja tietosuoja .................. 239

Tapahtumamuistit .................... 239Radiotaajuinen tunnistus (RFID,Radio FrequencyIdentification) .......................... 240

Tietoa asiakkaalleVaatimustenmukaisuusva‐kuutusRadiolähetysjärjestelmätTässä autossa on järjestelmiä, jotkalähettävät ja/tai vastaanottavat radio‐aaltoja direktiivin 1999/5/EY mukai‐sesti. Nämä järjestelmät täyttävät di‐rektiivin 1999/5/EY olennaiset vaati‐mukset. Kopioita alkuperäisistä vaa‐timustenmukaisuusvakuutuksistasaa verkkosivuiltamme.

236 Tietoa asiakkaalle

Nosturi

Tietoa asiakkaalle 237

Alkuperäisen vaatimustenmukai‐suusvakuutuksen käännösEY-direktiivin 2006/42/EY mukainenvaatimustenmukaisuusvakuutusVakuutamme, että tuote:Tuotteen kuvaus: NosturiTyyppi/GM-osanumero: 13576735on direktiivin 2006/42/EY vaatimus‐ten mukainen.Sovelletut tekniset standardit:GMN9737 : Nosturilla nostami‐

nenGM 14337 : Vakiovarusteena

oleva nosturi - laite‐testit

GMN5127 : Auton yhtenäisyys -nostaminen ja huol‐lossa nostaminen

GMW15005 : Vakiovarusteenaoleva nosturi ja va‐rapyörä, autotesti

ISO TS 16949 : Laadunvalvontajär‐jestelmät

Allekirjoittanut on valtuutettu koosta‐maan teknisen dokumentaation.Rüsselsheim, 31. 1. 2014allekirjoittanutHans-Peter MetzgerJohtaja, Engineering Group Chassis& StructureAdam Opel AGD-65423 Rüsselsheim

Törmäysvaurioiden korjausMaalin paksuusTuotannosta johtuvista syistä maalinpaksuus voi vaihdella välillä 50 ja400 µm.Tästä syystä ero maalin paksuudessaei ole osoitus törmäysvaurion kor‐jauksesta.

Ohjelmiston hyväksyntäTietyt OnStar-komponentit sisältävätlibcurl- ja unzip-ohjelmiston ja muitakolmannen osapuolen ohjelmistoja.Alla on libcurl- ja unzip-ohjelmistoihinliittyviä huomautuksia ja lisenssejä,muihin kolmannen osapuolen ohjel‐mistoihin liittyen katso http://www.lg.com/global/support/open‐source/index.

libcurlTekijänoikeutta ja lupaa koskeva huo‐mautusCopyright (c) 1996 - 2010, DanielStenberg, <[email protected]>.Kaikki oikeudet pidätetään.Täten annetaan lupa käyttää, muut‐taa ja jakaa tätä ohjelmistoa mihin ta‐hansa tarkoitukseen ilmaiseksi taimaksua vastaan edellyttäen, että ylläoleva tekijänoikeuksia koskeva huo‐mautus ja tämä lupa ovat näkyvilläkaikissa kopioissa.Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenakuin se on", ilman minkäänlaista ni‐menomaista tai epäsuoraa takuuta,

238 Tietoa asiakkaalle

mukaan lukien rajoituksetta soveltu‐vuus kaupankäynnin kohteeksi, so‐veltuvuus tiettyyn tarkoitukseen taikolmannen osapuolen oikeuksienloukkaamattomuus. Tekijät tai teki‐jänoikeuden haltijat eivät ole sopi‐muksen tai vahingonkorvauksen pe‐rusteella tai muulla perusteella vas‐tuussa mistään ohjelmistoon tai senkäyttöön liittyvistä vaatimuksista, va‐hingoista tai muista velvoitteista.Tekijänoikeuden haltijan nimeä ei saakäyttää tämän Ohjelman myynnin,käytön tai siihen liittyvän muun toi‐minnan edistämiseen pyrkivässämainonnassa ilman tekijänoikeudenhaltijan etukäteistä kirjallista lupaa.

unzipTämä on versio Info-ZIP:stä, 10. hel‐mikuuta 2005, tekijänoikeus ja li‐senssi. Tämän asiakirjan virallinenversio on saatavana osoitteesta ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely.Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP.Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekijänoikeuden ja lisenssinosalta "Info-ZIP" tarkoittaa seuraaviahenkilöitä:Mark Adler, John Bush, Karl Davis,Harald Denker, Jean-Michel Dubois,Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, EdGordon, Ian Gorman, Chris Herborth,Dirk Haase, Greg Hartwig, RobertHeath, Jonathan Hudson, Paul Kie‐nitz, David Kirschbaum, Johnny Lee,Onno van der Linden, Igor Mandri‐chenko, Steve P. Miller, Sergio Mo‐nesi, Keith Owens, George Petrov,Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel,Steve Salisbury, Dave Smith, StevenM. Schweda, Christian Spieler, Cos‐min Truta, Antoine Verheijen, Paulvon Behren, Rich Wales, Mike White.Tämä ohjelmisto toimitetaan "sellai‐senaan" ilman minkäänlaista takuuta,nimenomaista tai epäsuoraa. Info-ZIP tai sen avustajat eivät missääntapauksessa vastaa mistään suoristatai epäsuorista vahingoista, liitännäis‐vahingoista, erityisistä vahingoista taiseurannaisvahingoista, jotka aiheutu‐vat tämän ohjelman käytöstä tai siitä,ettei ohjelman käyttö ole mahdollista.

Kenelle tahansa myönnetään lupakäyttää tätä ohjelmaa mihin tahansatarkoitukseen, mukaan lukien kaupal‐liset sovellukset, ja muuntaa ja levit‐tää sitä edelleen vapaasti seuraavienehtojen mukaisesti:1. Levitettävässä lähdekoodissa tu‐

lee olla yllä oleva tekijänoikeuttakoskeva huomautus, määritelmä,vastuunrajoituslauseke ja tämäehtoluettelo.

2. Levitykseen binaarimuodossa(kootut suoritettavat, compiledexecutables) tulee sisältyä ylläoleva tekijänoikeutta koskevahuomautus, määritelmä, vastuun‐rajoituslauseke ja tämä ehtoluet‐telo asiakirjoissa ja/tai muissa le‐vitettävissä materiaaleissa. Ainoapoikkeus tähän ehtoon on vakio‐tyyppisen UnZipSFX:n levitys bi‐naarimuodossa (mukaan lukienSFXWiz) osana itsepurkautuvaaarkistoa; tämä on sallittua ilmanettä tämä lisenssi on mukana,edellyttäen että normaalia SFX-tunnusta ei ole poistettu binaari‐muotoisesta ohjelmasta tai pois‐tettu käytöstä.

Tietoa asiakkaalle 239

3. Muutetut versiot--mukaan lukienliitännät uusiin käyttöjärjestelmiin,olemassa olevat liitännät uusillagraafisilla liittymillä ja dynaamiset,jaetut tai staattiset kirjastoversiot,mutta ei näihin rajoittuen--tuleemerkitä selvästi eikä niitä saa il‐moittaa harhaanjohtavasti alku‐peräisiksi lähteiksi antaa vaikut‐taa alkuperäiseltä lähteeltä. Täl‐laiset muutetut versiot eivät myös‐kään saa vaikuttaa Info-ZIP-jul‐kaisuilta--mukaan lukien muutet‐tujen versioiden merkintä nimillä"Info-ZIP" (tai jokin sen muun‐nelma, mukaan lukien isojen japienten kirjaimien muutokset,mutta ei näihin rajoittuen),"Pocket UnZip," "WiZ" tai "Mac‐Zip", mutta ei näihin rajoittuen, il‐man Info-ZIPin nimenomaista lu‐paa. Tällaisissa muutetuissa ver‐sioissa ei myöskään saa käyttääharhaanjohtavasti Zip-Bugseja taiInfo-ZIP-sähköpostiosoitteita taiInfo-ZIP URL:eja.

4. Info-ZIP säilyttää oikeuden käyt‐tää nimiä "Info-ZIP," "Zip,""UnZip," "UnZipSFX," "WiZ,"

"Pocket UnZip," "Pocket Zip," ja"MacZip" omiin lähdekoodi- ja bi‐naarijulkaisuihinsa.

Auton tietojenmerkitseminen muistiinja tietosuojaTapahtumamuistitAuton tiedontallennusyksikötMonet autosi elektronisista kompo‐nenteista sisältävät tiedontallennu‐syksikön, joka tallentaa väliaikaisestitai pysyvästi teknisiä tietoja auton ti‐lasta, tapahtumista ja vioista. Ylei‐sesti nämä tekniset tiedot dokumen‐toivat osien, yksiköiden, järjestelmientai ympäristön tilan:● järjestelmän komponenttien toi‐

mintaolosuhteet (esimerkiksitäyttötasot)

● auton ja sen yksittäisten kompo‐nenttien tilaviestit (esimerkiksipyörän kierrosluku / pyörintäno‐peus, hidastuminen, sivuttais‐kiihtyvyys)

● tärkeiden järjestelmäkomponent‐tien toimintahäiriöt ja viat

240 Tietoa asiakkaalle

● auton reaktiot määrätyissä ajoti‐lanteissa (esimerkiksi turvatyy‐nyn täyttyminen, auton vakau‐denhallintajärjestelmän aktivoitu‐minen)

● ympäristön olosuhteet(esimerkiksi lämpötila)

Nämä tiedot ovat yksinomaan tekni‐siä ja ne auttavat tunnistamaan ja kor‐jaamaan vikoja ja optimoimaan autontoimintoja.Näiden tietojen perusteella ei voidaluoda liikkumisprofiileja, joista voisitunnistaa ajoreitit.Palveluita käytettäessä (esimerkiksikorjaustyöt, huoltotoimenpiteet, ta‐kuutapaukset, laadunvarmistus) pal‐veluverkoston työntekijät (mukaan lu‐kien valmistaja) voivat lukea nämätekniset tiedot tiedontallennusyksi‐köistä erityisillä diagnoosityökaluilla.Saat tästä tarvittaessa lisätietojanäistä korjaamoista. Kun vika on kor‐jattu, nämä tiedot poistetaan tiedon‐tallennusyksiköstä tai niiden päällekirjoitetaan jatkuvasti uutta tietoa.Autoa käytettäessä saattaa syntyä ti‐lanteita, joissa nämä muihin tietoihin(onnettomuusraportti, auton vauriot,

todistajanlausunnot jne.) liittyvät tek‐niset tiedot voidaan yhdistää tiettyynhenkilöön - mahdollisesti asiantunti‐jan avustuksella.Asiakkaan kanssa sovitut lisätoimin‐not (esimerkiksi auton paikannus hä‐tätilanteissa) mahdollistavat tiettyjentietojen siirtämisen autosta.

Radiotaajuinen tunnistus(RFID, Radio FrequencyIdentification)RFID-tekniikkaa käytetään joissakinautoissa sellaisiin toimintoihin kuinrengaspaineiden alenemisen havait‐semisjärjestelmä ja sytytysjärjestel‐män suojaus. Sitä käytetään myös erimukavuuslaitteiden yhteydessä, joitaovat radiokauko-ohjaimet ovien luki‐tusta/lukituksen avaamista ja käyn‐nistämistä varten sekä autotallinavaajien autossa käytettävät lähetti‐met. Opel-autojen RFID-tekniikka eikäytä tai tallenna henkilötietoja eikäyhdistä mihinkään muuhun henkilö‐tietoja sisältävään Opel-järjestel‐mään.

Tietoa asiakkaalle 241

242

Hakemisto AAjaminen..................................... 138Ajojärjestelmät............................ 151Ajonestin ................................ 28, 98Ajo-ominaisuudet ja

perävaunun veto-ohjeita ........ 165Ajotietokone ............................... 108Ajovalojen kantaman säätö ....... 121Ajovalot............................... 119, 120Ajovalot ajettaessa ulkomailla . . . 121Aktiiviset pääntuet ....................... 35Akun purkautumisen esto .......... 127Alennettu moottorin teho ............. 98Autokohtaiset tiedot ....................... 3Autolle tehtävät tarkastukset...... 172Automaattinen häikäisyn esto ..... 30Automaattinen lukitus ............ 24, 99Automaattivaihteisto .................. 145Auton akku ................................. 176Auton akku, käynnistys

apukaapeleilla......................... 212Auton hallinta ............................. 138Auton hinaaminen ..................... 213Auton lukituksen avaaminen ......... 6Auton mitat ................................ 231Auton paino ............................... 230Auton poistaminen käytöstä....... 171Auton romutus ja kierrätys ......... 171Auton räätälöinti ........................ 111

Auton tietojen merkitseminenmuistiin ja tietosuoja................ 239

Auton tunkki................................ 194Auton tunnistenumero ............... 222Auton turvalukitus......................... 27Auton työkalut............................. 194Auton viestit ............................... 105Autopassi ..................................... 20Autorikko..................................... 213Autotiedot................................... 224Avaimet ........................................ 19Avaimet, lukot............................... 19Avaimet, tallennetut asetukset..... 21

BBensiinimoottorien polttoaine .... 158

DDieselhiukkassuodatin.................. 97Dieselmoottorien polttoaine ....... 159Dieselmoottorin

hiukkassuodatin ..................... 144Dieselpolttoainejärjestelmän

ilmaus ..................................... 178

EElektroninen ajonvakautusjär‐

jestelmä................................... 152Elektroninen ajovakauden

hallintajärjestelmä jaluistonestojärjestelmä................ 97

243

Elektroninen ajovakaudenhallintajärjestelmä pois päältä . . 97

Elektroninenilmastointiautomatiikka............ 131

Elektroniset ajo-ohjelmat ........... 147Ensiapu......................................... 77Ensiapupakkaus .......................... 77Esteiden havaitsemisjärjestel‐

mät.......................................... 154Etuistuimet.................................... 36Etusumuvalot ............................. 123Etusuuntavilkku.......................... 179Etusuuntavilkut .......................... 183Etusäilytyslokero .......................... 62Etuturvatyynyjen järjestelmä ........ 51

FFlex-Fix-järjestelmä...................... 63

GGraafinen infonäyttö, värillinen

infonäyttö ................................ 103

HHallintalaitteet............................... 81Halogeeniajovalot ...................... 179Hehkutus ..................................... 97Hinauslaitteisto .......................... 166Hinaustanko................................ 165Hiukkassuodatin......................... 144Huolla auto pian .......................... 95

Huolto ................................ 136, 219Huoltonäyttö ................................ 90Huoltotiedot ............................... 219Huurtuneet lamppujen suojukset 124Häikäisysuojat ............................. 32Häikäisysuojien valot ................. 126Hälytys........................................ 107

IIkkunat.......................................... 30Ilmaisimet..................................... 88Ilmanotto .................................... 136Ilmastointi .................................... 15Ilmastointi, huolto........................ 136Ilmastointijärjestelmät................. 128Ilmastointilaite ............................ 129Ilmastointilaitteen säännöllinen

käyttö ...................................... 136Info-näytöt................................... 100Istuimen asento ........................... 36Istuimen lämmitys......................... 40Istuimen säätö ......................... 6, 37

JJarru- ja kytkinjärjestelmä ............ 95Jarru- ja kytkinneste................... 220Jarruneste .................................. 176Jarrut ................................. 149, 175Jarrutusapu ................................ 151Johdanto ........................................ 3Jäähdytysneste........................... 174

Jäähdytysnesteen lämpömittari.... 89Jäähdytysneste ja pakkasneste. 220

KKaarrevalaistus........................... 122Katalysaattori ............................. 145Katto............................................. 33Kattokuorma................................. 78Kattoteline .................................... 78Kauko-ohjain................................. 20Kaukovalot ........................... 99, 120Kaukovalovilkku ......................... 121Kello.............................................. 85Keskikonsolin valaistus .............. 126Keskuslukitusjärjestelmä ............. 21Kierroslukumittari ......................... 88Kiinnityssilmukat .......................... 75Kiinteät tuuletussuulakkeet ........ 136Kojelaudan osat ........................... 10Kojelaudan sulakerasia ............. 192Kojelaudan valaistuksen säätö . . 125Kojelaudan valaistus ................. 188Kojetaulu....................................... 10Kolmipisteturvavyö ...................... 45Konepelti .................................... 172Koodi.......................................... 105Kuljettajan apujärjestelmät......... 153Kuljettajan tietokeskus................ 100Kupera muoto .............................. 28Kuviourien syvyys ...................... 200

244

Kylkisuuntavilkut ........................ 187Kyynärnoja.............................. 39, 42Kyynärnojan säilytystila ............... 62Käsikäyttöinen häikäisyn esto ..... 29Käsikäyttöiset ikkunat .................. 30Käsinelokero ................................ 60Käsivaihteisto ............................ 148Käynnistys apukaapeleilla ......... 212Käynnistäminen ja toiminta........ 139Kääntyvät ajovalot ............... 99, 181Kääntyvät peilit ............................ 29

LLamppujen suojukset,

huurtuneet............................... 124Lapsilukot .................................... 25Lastaustietoa ............................... 78Lasten ISOFIX-turvajärjestelmät . 59Lastenistuimen asennuspaikat .... 56Lasten turvaistuimet..................... 54Lasten turvajärjestelmät .............. 54Latausjärjestelmä ........................ 95Liikkeellelähtö .............................. 16Lisälämmitin ............................... 135Lisävarusteet ja autoon tehdyt

muutokset ............................... 171Luistonestojärjestelmä ............... 151Luistonestojärjestelmä pois

päältä ....................................... 97Lukkiutumaton jarrujärjestelmä . 149

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä(ABS) ........................................ 96

Lukuvalot ................................... 126Lumiketjut .................................. 201Lämmitettävä ohjauspyörä .......... 81Lämmitys ..................................... 40Lämmitys- ja tuuletusjärjestelmä 128

MManuaalinen tila ........................ 147Matkamittari ................................. 88Matkustamon ilmansuodatin ...... 136Merkkivalot................................... 91Mittaristo ...................................... 88Mittarit........................................... 88Moottorin jäähdytysneste .......... 174Moottorin jäähdytysnesteen

lämpömittari .............................. 89Moottorin käynnistäminen ......... 140Moottorin pakokaasu ................. 144Moottorin tiedot .......................... 227Moottorin tunniste....................... 223Moottorin öljynpaine .................... 98Moottoritilan sulakerasia ............ 190Moottoriöljy ................ 173, 220, 224Mukautuvat ajovalot .................. 122Mukinpitimet ................................ 60Murtohälytinjärjestelmä ................ 27Murtosuojauslukitus ..................... 27

Muuttuvan voiman ohjaus............ 96Mäkilähtöapu ............................. 151

NNeste- ja voiteluainesuosituk‐

set .................................. 220, 224Nopeusmittari .............................. 88

OOhjaus........................................ 139Ohjauspyörä, lämmitettävä........... 81Ohjauspyörän kauko-ohjaus......... 81Ohjauspyörän käyttölaitteet.......... 81Ohjauspyörän säätö ................ 9, 81Ohjaustehostimen neste............. 175Ohjelmiston hyväksyntä.............. 237Oktaaniluku................................. 227OnStar........................................ 115Osamatkamittari .......................... 88Ovet.............................................. 25Ovi auki ........................................ 99

PPakkasneste............................... 174Pakokaasut................................. 144Panoraamakatto .......................... 33Pariston jännite .......................... 108Peilien lämmitys ........................... 29Peilin säätö .................................... 8Peruutusvalot ............................. 124Perävaunun kytkentä.................. 165

245

Perävaunun vetäminen.............. 166Pesulaitteen neste ..................... 175Poistumisvalot ........................... 126Polkimen käyttö............................ 95Polkupyöräteline........................... 63Polttimon vaihto ......................... 179Polttoaine.................................... 158Polttoaineenkulutus – CO2-

päästöt ................................... 164Polttoaineensyötön katkaisu

moottorijarrutuksessa.............. 141Polttoaineen valintapainike .......... 89Polttoainemittari ........................... 89Polttoaine nestekaasukäytössä. . 159Polttoaine vähissä ....................... 98Pysäköinti ............................ 17, 143Pysäköintitutka .......................... 154Pyyhin- ja pesulaitteistot .............. 14Pyyhkimen sulan vaihto ............. 178Pyörän vaihto ............................. 206Päiväajovalot...................... 120, 122Pääntuen säätö ............................. 8Pääntuet ...................................... 34Pölykapselit ............................... 201

QQuickheat................................... 135

RRadiokauko-ohjain ....................... 20Radiotaajuinen tunnistus (RFID,

Radio FrequencyIdentification)........................... 240

Rekisterikilven valo .................... 187Rengas- ja vannekoon

muuttaminen .......................... 201Rengas- ja vannekoot,

muuttaminen........................... 201Rengasmerkinnät ...................... 195Rengaspaine ............................. 196Rengaspaineet .......................... 233Rengaspaineiden

valvontajärjestelmä........... 97, 197Rengasrikko................................ 206Renkaankorjaussarja ................. 202Räätälöinti................................... 111

SSavukkeensytytin ......................... 87Seisontajarru...................... 149, 150Seisontavalot ............................. 124Sisätaustapeilit............................. 29Sisätilojen hoito ......................... 217Sisävalot............................. 125, 188Sisääntulovalot .......................... 126Sivuturvatyynyjen järjestelmä ...... 51Sivuvalot..................................... 119Sopeutuvat jarruvalot................. 149

Stop-Start-järjestelmä................. 141Sulakerasia................................. 190Sulakkeet ................................... 188Sumuvalot ........... 99, 123, 124, 183Suorituskyky .............................. 229Suunta- ja kaistanvaihtovilkut .... 123Suuntavilkku ................................ 93Symbolit ......................................... 4Sähköjärjestelmä........................ 188Sähkötoiminen seisontajarru 96, 150Sähkötoiminen säätö ................... 28Sähkötoimisen seisontajarrun vika 96Sähkötoimiset ikkunat .................. 30Säilytyslokero istuimen alla ......... 62Säilytyslokerot.............................. 60Säilytystilat.................................... 60Säädettävät tuuletussuulakkeet 135

TTaitettava pöytätaso .................... 77Takaistuimet................................. 41Takakamera ............................... 156Takakuljetusjärjestelmä................ 63Takalasin lämmitys ...................... 32Takalasin pyyhin/pesulaite .......... 84Takaluukku................................... 26Takaovet ...................................... 25Takasumuvalo ............................. 99Takasumuvalot .......................... 124Takasäilytystila............................. 73

246

Takavalot ................................... 184Tallennetut asetukset................... 21Talvirenkaat ............................... 195Tankkaaminen ........................... 161Tapahtumamuistit....................... 239Tavaratila ............................... 26, 72Tavaratilan lattian suojalevy ........ 74Tavaratilan sulakerasia .............. 193Tavaratilan suoja ......................... 73Tekniset tiedot............................ 227Tervetuliaisvalot.......................... 126Toimintavian merkkivalo .............. 95Toisen ajoneuvon hinaaminen . . 214Top-Tether-kiinnityssilmukat ........ 59Tuhkakupit ................................... 87Tunnelin tunnistus...................... 120Turvatyynyjen poiskytkentä ......... 52Turvatyynyjärjestelmä .................. 48Turvatyynyn poistaminen

käytöstä .................................... 94Turvatyynyn tarra.......................... 48Turvatyynyt ja turvavyönkiristimet 94Turvatyynyverhojen järjestelmä ... 52Turvaverkko ................................. 75Turvavyö ........................................ 8Turvavyömuistutin ....................... 94Turvavyöt ..................................... 44Tuuletus...................................... 128Tuuletussuulakkeet.................... 135Tuulilasi........................................ 30

Tuulilasin pyyhin-/pesulaite ......... 82Tyyppikilpi .................................. 223Työkalut ..................................... 194Tämän käsikirjan käyttö ................. 3Täyttötilavuudet ......................... 232Töiden tekeminen ...................... 172Törmäysvaurioiden korjaus........ 237

UUlkoasun hoito............................ 215Ulkolämpötila ............................... 84Ulkopeilit....................................... 28Ulkopinnan hoito ........................ 215Ulkopuoliset valot....................... 119Ulkovalot ................................ 12, 99Ultraäänipysäköintitutka ...... 96, 154Uuden auton totutuskäyttö ........ 139

VVaara, Varoitus ja Huomio ............. 4Vaatimustenmukaisuusvakuutus 235Vaihteisto ..................................... 16Vaihteistonäyttö ......................... 145Vaihto ylös.................................... 96Vakionopeussäädin ............. 99, 153Valaistusominaisuudet............... 126Valintavipu ................................. 146Valoautomatiikka ....................... 120Valokytkin .................................. 119Vanteet ja renkaat ..................... 195Varapyörä .................................. 210

Varoituskolmio ............................. 77Varoitusvalot................................. 88Varoitusvilkut ............................. 123Varoitusäänet ............................ 107Verhoilu...................................... 217Vetokoukku................................. 166Vetäminen.......................... 165, 213Viivästetty virran katkaisu........... 139Vika ............................................ 147Virransyötön keskeyttäminen .... 147Virtalukon asennot ..................... 139Virtapistokkeet ............................. 86Vyöt.............................................. 44

YYleisiä tietoja ............................. 165

ÄÄänitorvi ................................. 13, 82

ÖÖljy............................................. 173Öljy, moottori...................... 220, 224Öljynpaine..................................... 98

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Tässä julkaisussa olevat tiedot vastaavat tilannetta alla mainittuna painatuksen ajankohtana. Adam Opel AG pidättää itselleen oikeuden autojen tekniikkaa, varustelua ja muotoiluakoskeviin muutoksiin suhteessa tämän julkaisun tietoihin ja kuviin, sekä myös julkaisun sisällön muutoksiin.

Painos: elokuu 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Painettu ilman klooria valkaistulle paperille.

08/2015

*KTA-2690/10-FI*

KTA-2690/10-fi