of 30 /30
OČEKIVANI PROJEKTI U BiH - IPARD fond i uloga savjetodavne službe u njegovoj implementaciji Hamdija Čivić Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno - prehrambenom sektoru 30. 11. 2017. godine, Hotel „Hills“, Ilidža - Sarajevo

OČEKIVANI PROJEKTI U BiH - IPARD fond i uloga ......troškovi pripreme biznis plana u iznosu do 4% od ukupnog ulaganja (ne višeod 6000 eura). 1. Porezi, carine i uvozne naknade i

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

OČEKIVANI PROJEKTI U BiH - IPARD fond i

uloga savjetodavne službe u njegovoj

implementaciji

Hamdija Čivić

Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru30. 11. 2017. godine, Hotel „Hills“, Ilidža - Sarajevo

Ne postoji jedinstvena poljoprivredna politika u BiH

Jedinstven agroekonomski okvir propisan ZoP BiH nije

nikada uspostavljen

Budžetska politka je u nadležnosti entiteta i BD (u FBiH i

Kantona) Određena podrška se pruža i sa opštinskih nivoa

Država nadležan za vanjsko-trgovinsku politiku, definisanje

okvira za kreiranje politika, integracije u poljoprivredi,

koordinaciju između entiteta

Najmanje 13 administrativnih nivoa u Bosni i Hercegovini

kreira i implementira poljoprivrednu politiku

Agrarna i ruralna politika u BiH

Izdvajanja za poljoprivredu u BiH

169,1161,37

170,69

147,23

172,27159,26

146,32

125,92

155,94

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

MIL

LIO

NA

KM

Bosna i Hercegovina

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brčko Distrikt 2,9 3,9 4,0 4,6 5,6 6,5 5,0 6,2 6,1Federacija Bosne i Hercegovine 49,8 45,6 48,2 52,7 51,9 55,8 54,0 65,5 55,4

Republika Srpska 47,3 50,5 47,7 42,7 42,5 37,7 40,9 28,4 38,5Bosna i Hercegovina 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Komparacija poljoprivrednih budžeta u zemljama regiona u milionima EUR

386.7

5

482.8

2

577.9

7

576.5

2

577.5

1

581.4

5

499.6

3

28.8

8

27.5

0

12.4

1

26.6

3

18.9

7

26.8

1

23.6

5

45.1

8

69.4

4

85.4

6

80.1

1

82.1

8

71.1

5

82.7

3

44.1

9

58.5

9

82.1

1

70.7

7

10

1.1

9

183.9

7

201.1

0

278.5

1

152.8

9

244.5

2

155.6

5

235.8

8

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hrvatska Albanija Bosna i Hercegovina Makedonija Srbija

Komparacija sa poljoprivrednim budžetima

zemalja regiona

Srbija Makedonija BiH

Budžet u 2014 308.714.974,66 136.494.593,94 71.370.222,05

Crna Gora Srbija Makedonija BiH

Budžet u 2015 14.975.018,42 202.138.376,51 136.525.004,35 57.960.412,62

Srbija Makedonija Crna Gora BiH

Budžet u 2016 217.050.695,62 138.331.590,32 16.218.746,70 79.621.450,78

Prve Zajedničke politike EZ/EU: trgovinska politika uglja i čelika,

poljoprivredna politika. Kasnije su se razvijale ostale (regionalna,

kohezijska, sigurnosna, socijalna, politika okoliša, monetarna, prometna,

potrošačka.

ZPP (CAP), provodi se od 1962 godine u EU

Cilj ZPP-a:

Proizvoditi zdravu hranu visoke kvalitete i koja će štititi okoliš. Više nije

cilj proizvoditi što više hrane i što je moguće jeftinije.

Od 60-tih godina pa sve do danas ZPP je pretrpjela nekoliko reformi.

Tako npr. 1983. godine uvedene su kvote za mlijeko i sl. 1999. god

(Reforma „Agenda 2000“) promoviše konkurentnost evropske

poljoprivrede i dobija jedan novi element, a to je POLITIKA

RURALNOG RAZVOJA (osluškuje se glas potrošača, poreskih

obveznika, plaćanja po ha i grlu i sl.)5

Zajednička poljoprivredna politika EU

(CAP)

41.68 41.92 42.13 42.13 42.17 42.21

13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62 13.62

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

13.65

55.33 55.58 55.78 55.79 55.82 55.86

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Finansijska perspektiva za CAP EU period 2014 - 2020

Direktna plaćanja Ruralni razvoj Tehnička pomoć Ukupno

Preko 250 milijardi EUR planirano za direktna plaćanja

Približno 100 milijardi EUR planirano za Ruralni razvoj

Oko 300 miliona EUR za tehničku pomoć

Podrška poljoprivredi u EU

IPARD (Instrument for Pre-accession Assistance in RuralDevelopment) - Pretpristupni fond za poljoprivredu i ruralnirazvoj Evropske Unije

Glavni ciljevi podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju krozIPARD II su:

unaprijeđenje održivosti i konkurentnosti gazdinstava koja se bavepoljoprivrednom i primarnom proizvodnjom hrane i njihovoprogresivno usklađivanje sa EU standardima,

očuvanje i poboljšanje ekosistema koji zavise od poljoprivrede išumarstva,

promocija društvene i ekonomske inkluzije, smanjenje siromaštva ibalansiran teritorijalni razvoj u ruralnim područjima,

povećana primjena znanja i inovacija na poljoprivredu, šumarstvo iruralna područja, jačanje kapaciteta administarcije u implementaciji

programa ruralnog razvoja.

IPARD II

Finansiranje projekata IPARD II se vrši po sistemu povrata uloženih sredstva

Javni trošak, u principu, ne smije premašiti gornju granicu od 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije, uz izuzetke:

(a) 65% za investicije u: Fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava od strane mladih poljoprivrednika, starosna dob do 40 godina

(b) 70% za investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava u planinskim područjima;

(c) 75% za investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava u planinskim područjima, ako su investitori mladi poljoprivrednici.

(d) 100% za investicije u podršku za:

javnu ruralnu infrastrukturu koja ne generiše značajan neto prihod,

Aktivnosti finansirane u okviru mjere Tehnička pomoć,

Uspostavljanje i zaštita šuma,

Implementaciju lokalnih razvojnih strategija – LIDER pristup,

Uspostavljanje proizvođačkih grupa,

Agro-ekološke mjere,

Unapređenje obuka,

Savjetodavne usluge.

Finansiranje iz IPARD-a

IPA okvirna regulativa 231/2014

IPA implementaciona regulativa 447/2014

Regulativa o zajedničkim pravilima i

Postupcima za provedbu instrumenata

Unije za financiranje vanjskog djelovanja

Regulativa 236/2014

Okvirni sporazum

Sektorski sporazum (samo za poljoprivredu)

Finansijski sporazum

Fin

an

sij

sk

a R

eg

ula

tiv

a E

uro

ato

m

966

/20

12

Legalni okvir za IPARD II

Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Uspostavljanje proizvođačkih grupa

Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva

Agro-ekološke-klimatske mjere i mjere za organsku poljoprivredu

Provedba lokalnih razvojnih strategija - LEADER pristup

Investicije u javnu ruralnu infrastrukturu

Diverzifikacija na farmi i razvoj poslovanja

Unapređenje treninga

Tehnička pomoć

Savjetodavna služba

Osnivanje i zaštita šuma

Mjere IPARD II

Primjeri IPARD investicija

12

Primjeri IPARD investicija

Primjeri IPARD investicija

Primjeri IPARD investicija

Primjeri IPARD investicija

Ne postoji pravilo koje reguliše koje sektore finansirati.

Svaka zemlja bira sektore koji najbolje odgovaraju njenim

potrebama

Sektori se odabiraju na bazi Sektorskih analiza koje su sastavni

dio IPARD plana

Za svaku pojedinačnu mjeru se predviđaju sektori koji se mogu

finansirati

Iskustva zemlja koje su koristile PPF govore da su sektori

mlijeka i mesa standardni kod svih

Prihvatljivi sektori za finansiranje iz IPARD II

Potencijalne korisnike određuje takođe država korisnica

Korisnici su najčešće poljoprivredna gazdinstva, obrti,

poljoprivredna preduzeća iz oblasti prerade

Specifične mjere kao korisnike prepoznaju i druge aktere

ruralnih područja te lokalne zajednice

Korisnici moraju biti registrovani u registar poljoprivrednih

gazdinstava/klijenata

Korisnici takođe ne smiju biti u vlasništvu države više od 25%,

Korisnici ne smiju imati dugovanja prema državi

Korisnici moraju imati adekvatnu stručnu spremu

Korisnici, opšti/posebni uslovi za apliciranje na

IPARD sredstva

Prihvatljivi troškovi ulaganja u okviru IPARD II

18

Prihvatljivi troškovi Neprihvatljivi troškovi

1. Izgradnja ili poboljšanje nepokretne

imovine,

2. Nabavka novih mašina i opreme

3. Troškovi nabavke postrojenja za

biogas i solarnu energiju.

4. Opšti troškovi do gornje granice od

12% (troškovi za arhitekte, inženjere i

ostale konsultantske nadoknade),

troškovi pripreme biznis plana u

iznosu do 4% od ukupnog ulaganja

(ne više od 6000 eura).

1. Porezi, carine i uvozne naknade i sve ostale naknade

2. Kupnja, najam ili zakup zemljišta ili postojećih zgrada,

3. Novčane kazne, finansijske kazne i troškovi parničnog postupka,

4. Operativni troškovi, osim onih koji su propisno opravdani prirodom mjere u

IPARD II programu

5. Korištene mašine i oprema,

6. Bankovni troškovi, troškovi garancije i slični troškovi,

7. Troškovi pretvaranja, konvezije valute vezani uz IPARD-ov račun u eurima,

kao i drugi isključivo finansijski izdaci,

8. Doprinosi u naturi,

9. Kupnja prava poljoprivredne proizvodnje životinja, godišnji biljaka i

njihove sadnje

10. Svi troškovi amortizacije, održavanja i najma, osim gdje j eto propisno

opravdano prirodom mjere u IPARD II programu

11. Izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanje,

posebno opšti troškovi najamnine i plate uposlenim na upravljanju,

implementaciji, monitoringu i kontroli, osim gdje je to propisno opravdano

prirodom mjere iz IPARD II programa.

12. Troškovi nastali prije odabira i ugovaranja projekta od strane IPARD

Agencije (sa izuzetkom opštih troškova), nisu prihvatljivi.

182.420.793

85.649.341

10.543.775

854.572.064

Hrvatska Makedonija Crna Gora Turska

Izvor: Evropska Komisija

Izdvajanja za IPARD I fond, 2007 - 2013

912.2

52.4

175

92

79.7 106.3

Turska Crna Gora Srbija Albanija Kosovo Makedonija

Izdvajanja za IPARD II fond, 2014 - 2020

BiH trenutno nije korisnik IPARD II fonda. Razlog jer nemamo usvojene programske i strateške

dokumente te nismo uspostavili IPARD strukturu. Sredstvima se možemo nadati poslije srednjoročnog

pregleda tj posle 2017. godine. Uslovi ostaju isti kao i ranije

Uloga savjetodavne službe u implementaciji

IPARD II fond

Savjetodavna služba je tzv. Horizontalna institucija u sistemu

IPARD-a

Aktivno sudjeluje u implementaciji na strani korisnika

Najvažnija funkcija priprema aplikacije korisnika

Pomoć u pripremi jednostavniji biznis planova

Praćenje toka prijave

Pomoć kod ishođenja potvrda i uvjerenja

Obavještavanje o natječajima, rokovima, uslovima

Obuka poljoprivrednika i sl.

Iskustva zemalja koje su implementirale IPARD su različita

Uspostava savjetodavne službe obavezna mjera u IPARD II

Uloga savjetodavne službe u implementaciji

IPARD II fond

23

Nadležnost nad uspostavom/funkcionisanjem ikoordinacijom savjetodavne službe u Bosni i Hercegovinidijele entiteti i državni nivo.

Entiteti su zaduženi za uspostavu i funkcionisanjesavjetodavne službe u BiH.

Državni nivo je zadužen za: koordinaciju i harmonizacijuizmeđu savjetodavnih službi, definisanje standarda, obukaza provedbu mjera ruralnog razvoja (posebno IPARD-a) tepoljoprivrednih politika i programa, osiguranje elektronskihresursa za unaprijeđenje transfera tehnologija

Nadležnosti u oblasti savjetodavstva u BiH

29

HVALA NA PAŽNJI!