Click here to load reader

Ondernemingsplan 2015- ons documenten/Ondernemingsplan... · PDF fileInleiding Voor u ligt het Ondernemingsplan 2015–2019 van de Stichting Land van Horne. Met dit nieuwe ondernemingsplan

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ondernemingsplan 2015- ons documenten/Ondernemingsplan... · PDF fileInleiding Voor u...

Stichting Land van Horne | O

ndernemingsplan 2015-2019 2015-2019

IN BEWEGING

Ondernemingsplan

2 | Stichting Land van Horne Ondernemingsplan 2015-2019

IN BEWEGING

Inhoud

Voorwoord .................................................................................................................. 5

Inleiding ...................................................................................................................... 7

Hoe is dit nieuwe ondernemingsplan ontwikkeld? ................... 9

De richting ............................................................................................................... 11

1. De clint, kwaliteit van zorg- en dienstverlening als basis .................. 15

2. Samenhangende zorg ...................................................................................... 17

3. Vitaal personeel .................................................................................................21

4. Fijne en veilige woon- en werkomgeving .................................................25

5. Vitale en (financieel) gezonde organisatie ................................................29

Thuis in zorg

2015-2019Ondernemingsplan

Ondernemingsplan 2015-2019 Stichting Land van Horne | 3

4 | Stichting Land van Horne Ondernemingsplan 2015-2019

Met dit ondernemingsplan onder de titel Thuis in zorg; in beweging maakt de Stichting Land van Horne duidelijk waar zij voor staat. Het ondernemingsplan is ambitieus. Het gaat goed met Land van Horne, maar we kunnen ons niet veroorloven achterover te leunen. De externe druk is groot en we willen in het belang van onze clinten de lat hoog leggen.

Het ondernemingsplan is gebaseerd op een voortgezette koers met als kern het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de burger en zijn sociale omgeving. In dit plan wordt op basis van een vijftal themas onze strategie uitgewerkt. Duidelijke keuzes worden gemaakt. Met concrete acties staat benoemd, wat we in de komende periode van vijf jaar willen bereiken.

Toekomstbestendige (ouderen)zorg vraagt ook om een omslag in denken en doen, anders kijken en buiten de bestaande paden durven treden. Als thema voor dit ondernemingsplan en als metafoor voor de komende periode is daarom gekozen voor: in beweging.

In beweging is breed toepasbaar op de acties die we de komende periode willen ontplooien. Zo moet de clint letterlijk zoveel mogelijk in beweging zijn om de vitaliteit waar mogelijk te verbeteren of te behouden. De clint en de mantelzorgers zijn net als onze vrijwilligers en medewerkers in beweging, waarbij de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de clint en zijn omgeving worden geoptimaliseerd. Als organisatie zijn we in beweging om de veranderingen in de zorgsector goed vorm te geven. Dit doen we door ons gezond verstand te gebruiken en door zaken zo eenvoudig mogelijk vorm te geven. Daarbij moeten we openstaan voor nieuwe denkwijzen en initiatieven.

Laten wij samen in het belang van onze clinten onze plannen tot een succes maken!

Weert, 25 november 2014

Edwin Delsing Voorzitter raad van bestuur

Voorwoord

Ondernemingsplan 2015-2019 Stichting Land van Horne | 5

6 | Stichting Land van Horne Ondernemingsplan 2015-2019

InleidingVoor u ligt het Ondernemingsplan 20152019 van de Stichting Land van Horne. Met dit nieuwe ondernemingsplan is de strategie voor de komende vijf jaren beschreven, zodat de richting waarin de organisatie koerst duidelijk is voor bestaande en toekomstige clinten, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, de externe omgeving en alle andere belanghebbenden.

Het ondernemingsplan volgt op het vorige plan Thuis in zorg, samen op reis dat betrekking had op de periode 20112014. In het vorige ondernemingsplan zijn uitgangspunten geformuleerd en duidelijke keuzes gemaakt voor het in de planperiode te voeren beleid en de daaruit volgende acties. Na evaluatie bleken de meeste van die uitgangspunten voor Land van Horne nog steeds onverminderd van grote waarde. Zij hebben ook voor de periode 20152019 een plaats gekregen als fundamentele dragers van het beleid. Uit de evaluatie kunnen we concluderen dat er sprake is van een organisatie die werkt vanuit een grote intrinsieke waarde en betrokkenheid. Professionaliteit is alom aanwezig, de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening is goed en we zijn financieel gezond. De veranderingsgezindheid, die in een snel veranderende omgeving noodzakelijk is, moet de komende periode sterker ontwikkeld worden. Zeker nu we na jaren van groei op onderdelen afbouw en krimp moeten realiseren. Slechts op enkele beperkte onderdelen bleken de eerder geformuleerde uitgangspunten door de tijd achterhaald. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de oorspronkelijke verwachting van een dreigend tekort aan personeel in de regio. Mede in relatie tot de beschreven wijzigingen en toegenomen druk vanuit de externe omgeving is er daarnaast een aantal nieuwe uitgangspunten toegevoegd.

In de volgende hoofdstukken geven we een schets van belangrijke ontwikkelingen in de ouderenzorg en de wijze waarop Land van Horne hier vanuit zijn strategische missie en visie op wil inspelen. De strategische opgaven die hieruit resulteren, worden in dit document gerubriceerd naar een vijftal themas. Per thema worden resultaten genoemd. Deze resultaten zullen gedurende de ondernemingsplanperiode worden gerealiseerd, binnen de (financile) kaders. Zij worden telkens nader geconcretiseerd via smartgeformuleerde1 projectopdrachten in de opeenvolgende jaarplannen van de organisatie.

Het is daarbij niet enkel een pragmatisch plan, maar ook realistisch met haalbare resultaten. De actualiteit in de gezondheidszorg vergt een jaarlijkse evaluatie ten behoeve van de afzonderlijke jaarplannen. Naarmate de jaren van het plan volgen zal er meer geactualiseerd worden naar concrete acties en doelstellingen voor dat moment.

1 Dit betekent dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn geformuleerd.

Ontwikkelingen in de zorgsector De gezondheidszorg wordt al vele jaren gekenmerkt door en geconfronteerd met grote veranderingen in het speelveld waarin wij ons bevinden. De externe ontwikkelingen hebben aanzienlijke consequenties en leiden op onderdelen tot grote onzekerheid. Hieronder een kort overzicht van diverse belangrijke ontwikkelingen en trends, waar wij als Land van Horne rekening mee moeten houden.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de gezondheidszorg waardoor de zorgkosten flink toenemen en onbetaalbaar dreigen te raken. Er zijn in 2014 wettelijke maatregelen genomen die forse ombuigingen met zich meebrengen.

De (potentile) clinten hebben verschillende en in de tijd veranderende behoeften en wensen en zij zijn mondiger geworden.

Er moeten expliciete keuzen worden gemaakt over de soort, de omvang en de kwaliteit van de te leveren zorg en, niet in de laatste plaats: over het al of niet leveren ervan.

Naast de reguliere AWBZ/WLZ-zorg is er in toenemende mate behoefte en vraag naar additionele zorg, met andere wijzen van bekostiging. Er moeten nieuwe markten voor vraag en aanbod van zorg en aanverwante diensten worden ontwikkeld.

Er zijn andere aan de medewerkers te stellen functionele eisen om de zorg- en dienstverlening op een andere wijze vorm en inhoud te geven, te organiseren en te ondersteunen. Op onderdelen kan er hierdoor een hiaat ontstaan tussen de aanwezige en de gewenste competenties in de personeelsmix.

De strategische vraagstukken rond huisvesting en vastgoed worden steeds belangrijker en risicovoller.

De financile regelingen en de bekostigingssystemen zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig.

De financile taakstellingen zijn zwaar en in omvang toegenomen.

De financile kansen en risicos voor de instellingen worden steeds groter.

De kwaliteitseisen zijn hoog.

Er moet steeds meer externe verantwoording worden afgelegd.

Ondernemingsplan 2015-2019 Stichting Land van Horne | 7

8 | Stichting Land van Horne Ondernemingsplan 2015-2019

De concurrentie met andere zorgaanbieders wordt sterker, terwijl anderzijds ook de noodzaak bestaat tot allerlei nieuwe vormen van samenwerking.

De rol van de bestaande voor de ouderenzorg belanghebbende betrokken instituties zal aanzienlijke verschuivingen te zien geven, wat zeker in de beginfase tot rolonduidelijkheden en conflicten zal leiden.

Land van Horne volgt de externe ontwikkelingen op de voet. Er zullen flinke ombuigingen gemaakt moeten worden. En nieuwe kansen worden gecreerd. Dit ondernemingsplan levert een bijdrage hieraan. Het biedt houvast in hectische tijden en geeft expliciet aan waar we over vier of vijf jaar willen staan. Het plan sluit aan bij de mogelijkheden van onze organisatie. Het geeft aan waar veranderingen gewenst en verbeteringen noodzakelijk zijn. In onze besluitvorming wordt de clint centraal gezet, maar ook ethische, financile en personele overwegingen worden hierin nauw betrokken.

Hoe is dit nieuwe ondernemingsplan ontwikkeld?

Zoals hierboven omschreven is gestart met het evalueren van het ondernemingsplan 2011-2014. Er is nagegaan in hoeverre het, in het vorige ondernemingsplan aangekondigde, beleid daadwerkelijk tot uitvoering is gekomen. Met tevredenheid kan worden geconstateerd dat het beoogde beleid veelal succesvol kon worden uitgewerkt en gemplementeerd. Daarbij is bij de evaluatie natuurlijk wel rekening gehouden met de verschillende fasen van uitvoering die verbonden zijn aan de aard van de projecten. Voorbeelden van succesvolle implementatie zijn onder meer: het vormgeven van de vermaats

Search related