Click here to load reader

Omsorgsplasser for barn og internatavdelinger …...Forventninger og krav, vanskelig å forholde seg til i forhold til tidligere livserfaringer, forventning om å ta ansvar, følge

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Omsorgsplasser for barn og internatavdelinger …...Forventninger og krav, vanskelig å forholde seg...

 • Omsorgsplasser for barn og ungdom i fem internatavdelinger Omsorgsbaser (forsterkede fosterhjem) Hybeltrening/ettervern Korttidsplasser i skole og internat Helhetlig utredning Familie- og nettverksarbeid

  Oslo Sanitetsforening BRUSETKOLLEN

  en ideell privat barneverninstitusjon gjennom

  92 år

  1

 • BAKGRUNN FOR FAGUTVIKLINGSPROSJEKTET Kartlegge dagens institusjonspraksis ved Brusetkollen;

  hvilket innhold og hvilke rammer må være tilstede ved institusjonen for å gi barnet/ungdommen et individuelt tilrettelagt omsorgstilbud?

  På hvilken måte kan institusjonsplasseringer være et godt tilbud til barn og unge på Brusetkollen?

  Hva er suksesskriteriene for vellykkede institusjonsplasseringer?

  Novarapport 21/2011: anbefaler en diskusjon rundt barnevernets omsorgstilbud, utviklingsoppgave; «best pracitce»

  OSF Brusetkollen 2

 • METODISK TILNÆRMING OG GJENNOMFØRING Gjennomgang av relevant litteratur vedr.

  institusjonsplasseringer

  Tidligere brukerundersøkelser på Brusetkollen

  Intervjuer: Nitten ungdommer, fem foreldre, to saksbehandlere fra kommunal barneverntjeneste, to fagteamrådgivere, to lærere og to miljøterapeuter. Utvalgskriteriet: «beste praksis».

  Intervjuguide bidratt til å sikre informasjon om ønskede temaer, mulighet for kritiske tilbakemeldinger

  Forforståelse: institusjonsplass et godt tilbud til noen barn og unge, kan prege tolkningen

  OSF Brusetkollen 3

 • BAKTEPPE FOR ANLAYSE AV INNHENTET INFORMASJON Lov om barneverntjenester: Nødvendig hjelp og omsorg til

  rett tid, trygge oppvekstsvilkår, stabil og god voksenkontakt, kontinuitet i omsorgen

  Rettighetsforskriften

  Mål for institusjonsplassene i henhold til avtale med Bufdir

  Brusetkollen sin teoretiske og metodiske plattform

  Novarapport nr.: 21/2011: «Institusjonsplassering – siste utvei?»

  OSF Brusetkollen 4

 • HVA SIER DE UNGE SELV OM Å BO PÅ INSTITUSJON?

  Individuelt tilpasset omsorgstilbud

  Familie- og nettverksarbeid

  Skole og arbeid

  Tiltaksplan, handlingsplan og ansvarsgruppearbeid

  Å flytte ut fra institusjon – oppfølging i etterkant

  Den beste hjelpen – hva har gjort meg sterkere?

  OSF Brusetkollen 5

 • ENDRING MOT NORMALITET: ”Det er vel omsorgen. Det å få en god omsorg da. Hvis du

  ikke har fått det fra før av, så er det veldig deilig å få den omsorgen. Jeg føler jo at jeg er blitt et litt annet menneske etter jeg flyttet herfra da. Ja, hva skal jeg si. Jeg føler jeg har blitt et annet menneske. Tenker litt annerledes enn jeg gjorde før. Det var bare negative tanker følte jeg før, men nå er jeg mer positiv. Jeg har jo lært en del her også da. De har pushet meg litt når det gjelder skolegang og litt sånne ting”

  ”Det var utrolig deilig å bare kunne bli student å tilhøre en sånn vanlig gruppe på min alder. Å kunne si det”

  OSF Brusetkollen 6

 • Individuelt tilpasset omsorgstilbud Vendepunkt i livet: Voksne som tar ansvar fra tannlegetime

  til konfirmasjon), stiller krav, struktur og rutine i hverdagen, kommer seg på skolen, nye omsorgserfaringer som danner grunnlag for utvikling og endring

  Knytter omsorg/kjenne seg sett, opp til de voksne som gav litt av seg selv, gjensidighet i relasjonen, unntak fra fellesregler, brikke i de voksnes liv

  Flere tilgjengelige voksne som indikator på omsorg, alltid noen å snakke med

  OSF Brusetkollen 7

 • En god dag, gode minner: Fellesskap og ferieturer

  8

  Barna/ungdommene/de voksne i et felleskap

  Fravær av utagering/uro

  Ferie: som en familie, ikke logg, rapporter

  De strukturelle rammene

  vi har på institusjon

  bidrar til å forsterke deres opplevelse av annerledeshet

 • forts. tilrettelagt omsorg Fellesregler og individuell tilpasning; presset knyttet til

  regler, skam, se bak atferds uttrykket, ulik praksis blant ansatte

  Utforinger knyttet til hvem som er beslutningstaker: internt og eksternt bidrar til stigmatisering, mangel på normalitet

  Trygghet; majoriteten følte seg trygge, fra kaos til struktur gir trygghet, medbeboere i samme situasjon

  Utrygghet; utagering og selvskading, de ansattes fokus i slike situasjoner, asylsøkere – utrygghet knyttet til opphold

  OSF Brusetkollen 9

 • Brusetkollen vektlegger relasjon: Hva er en god voksen?

  Mest knyttet til særkontakt; kjenner barnet/ungd. best, sterke møter mellom ungd. og voksen nye relasjonelle erfaringer bidrar til endret selvbilde og tro på voksnes betydning i livet

  Som familie, en som hører, omsorgsperson, trygg og kan stole på, gir av seg selv, ser barnets behov, at de er der, bryr seg. Sammenfallende med BUK

  Råd: få til å føle seg trygge, bevisst på hvordan ting blir sagt, ikke skryt av selvfølgelige ting

  OSF Brusetkollen 10

 • Deltakelse i fritidsaktivitet og mulighet for vennenettverk Spennet mellom individuelle og felles; tilrettelegges for

  begge deler, kom an på gruppa om de var med eller ikke, enkelte ungdommer kunne ødelegge – konsekvenser for alle, dyre aktiviteter sett opp mot hva som beskrives som en god dag/gode minner

  Usikkerhet knyttet til lengde på oppholdet ble på institusjonen

  Ordinær enebolig lettere å ha med venner hjem

  Vanskeliggjorde: de andre ungdommenes atferd, ansattes behov for oversikt, ungdommens manglende mulighet til spontane avtaler

  Venner på inst., jevnt over godt forhold til andre beboere

  OSF Brusetkollen 11

 • Hvordan var det å være på institusjon i den livssituasjonen barnet/ungdommen var i? Forventninger og krav, vanskelig å forholde seg til i forhold til

  tidligere livserfaringer, forventning om å ta ansvar, følge rutiner

  Ønsker konkrete samtaler om barnets/ungd. historie

  De ansatte viste at de brydde seg; tilgjengelige, spørsmål om hverdagen, men stort fokus på de som ”krever” oppmerksomhet

  Gir uttrykk for å få tilrettelagt omsorg innenfor institusjonens rammer: ”Jeg skulle ønske at folk var litt mer positivt innstilt til institusjoner…. at institusjoner er et alternativ. Jeg synes samfunnet også burde betrakte det sånn. Kanskje informere mer i samfunnet at institusjon ikke er noe feil sted å være. Man har mange muligheter og det er ikke bare problembarn som havner der”.

  OSF Brusetkollen 12

 • Familie – og nettverksarbeid (a.gr.møter, ukentlig tlf.s. og ved behov, besøk)

  Alle viste at ansatte hadde samarbeid med familie, noen usikre på innholdet

  Majoriteten sier at de synes det er greit; slipper å være formidlere av informasjon, trygghet, kontakt med familien viser omsorg for ungdommen

  Noen sier det er vanskelig; ungdommen har et vanskelig forhold til familien

  Familiearbeid er viktig, samtidig en balansegang knyttet til den enkelte ungdoms behov. Sammenfallende med funn fra samarbeidspartnere og miljøterapeuter.

  OSF Brusetkollen 13

 • Skole og arbeid Vendepunkt i forhold til skolegang

  Å kunne fungere i skolesituasjonen virker å gi ungdommene opplevelse av normalitet, bidrar til noe utvidelse av vennenettverk

  Kontakt mellom skole og institusjon; ansatte tar ansvar for informasjon skolen mer informasjon om total livssituasjon, bedre tilrettelegging

  Ønsket annerledes: Motsatsen, raskere i gang med skole/arbeid

  Tilbakemeldinger i tråd med funn fra samarbeidspartnere og miljøterapeuter, BUK. Institusjonen har stort skolefokus, øker sannsynligheten for deltakelse i samfunnet.

  OSF Brusetkollen 14

 • Tiltaksplan, handlingsplan og ansvarsgruppearbeid Majoriteten forteller at de har fått informasjon om hvorfor de bor

  på institusjon av saksbehandler

  Deltakelse i utarbeiding av handlingsplan varierte; fokus på mål objekt i eget liv – kunstig, sårt. Lite integrert i dagliglivet. Ettervern; annen delaktighet, må være delaktig for å få til endring. Alle informanter rapporterer i større eller mindre grad om dette.

  Krevende ansvarsgrupper; alt fokuset på ungdommen, negative beskrivelser, mange ”eksperter”, forventinger til deltakelse, ønske om pauser. Sammenfallende med foreldre, samarbeidspartnere og miljøterapeuters beskrivelse, men virker å fungere etter intensjonen for foreldre og samarbeidspartnere.

  Noen beskriver forberedelser til møter med særkontakt, positivt

  OSF Brusetkollen 15

 • Å flytte fra institusjon – oppfølging i etterkant Trygghet ved at miljøterapeuter fulgte ved flytting

  Viktig å trene på selvstendig bosituasjon inne på institusjonen, noen erfaring med hybeltrening

  Stor overgang fra institusjonshverdag med mange tilgjengelige voksne; uforberedt på å bo for seg selv, ensomhet, få støttespillere ”voksenspråk”, økonomi, ønske om mer omfattende oppfølging, noen å spørre

  Ønsket at ansatte hadde tatt mer kontakt etter utflytting, lengsel tilbake til institusjonen

  Ønsket at ansatte hadde fulgt dem opp etter utflytting

  Et uttrykk for relasjonens betydning

  OSF Brusetkollen 16

 • Den beste hjelpen – hva har gjort meg sterkere? Forberedelser til voksenlivet, voksne som lyttet

  Tryggere og sterkere, mer selvstendige, bedre selvtillit

  Å kunne forstå seg selv og andre

  Struktur, ideer om hvordan en hverdag kan være

  Voksne som ordnet opp i livet

  Omsorgen, omsorgen som medførte at de letter kunne åpne opp for omsorg videre, ta imot ettervern

  Endret skolehverdag

  I sum: et ønske, så vel som endring, mot et mer normalt liv!

  OSF Brusetkollen 17

 • KONKLUSJON OG VIDERE ARBEID Følgende områder må danne grunnlag for videre diskusjon/arbeid i ledergruppa og personalgruppene: Beslutningstakere ved opphold på institusjon; internt og eksternt Trygghet og ivaretakelse av medbeboere i selvskadings- og

  utageringssituasjoner Ferdighetstrening Barnet/ungdommens nåværende fungering/ferdigheter satt i sammenheng

  med tidligere livserfaring. Alminneliggjøre fungering/ferdigheter. Familiearbeid sett opp mot barneverntjenesten sin beslutningsmyndighet Handlingsplaner; barn og ungdom sin deltakelse Ansvarsgruppemøter: barn og ungdom sin deltakelse i møtene, samt

  forberedelser Ferdighetstrening knyttet til utflytting på hybel Minimumsoppfølging av barn/ungdom etter utflytting fra institusjonen av

  institusjonspersonalet

  OSF Brusetkollen 18

 • Konkrete tiltak

  Nedsette arbeidsgruppe med fire ungdommer, to miljøterapeuter og to ledere som ser på barn og unges deltakelse i arbeid med handlingsplaner og deltakelse i ansvarsgruppe, inklusive om ansvarsgruppemøtene kan organiseres på andre måter

  Utarbeide refleksjonshefte til bruk i personalgruppene om individuell tilrettelegging for barn og ungdom innenfor institusjonsrammer. Dette med utpunkt i framkommet informasjon fra informantene.

  Utarbeide intervjuguide som benyttes for samtale med alle barn og ungdommer ved utflytting

  OSF Brusetkollen 19