omfattet af frit valg-ordningen 2014 - Hillerأ¸d omfattet af frit valg-ordningen 2014 . 2 Indholdsfortegnelse

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of omfattet af frit valg-ordningen 2014 - Hillerأ¸d omfattet af frit valg-ordningen 2014 . 2...

 • 1

  Ældre og Sundhed

  Kvalitetsstandarder

  Ikke

  omfattet af frit valg-ordningen

  2014

 • 2

  Indholdsfortegnelse - ydelser ikke omfattet af Frit Valg

  1.0 Forord .................................................................................................................... 3 2.0 Indledning og forudsætninger ............................................................................. 4 3.0 Regulering af ydelser ........................................................................................... 4 4.0 Opfølgning ............................................................................................................ 4 5.0 Aktiv i din hverdag – hverdagsrehabilitering ...................................................... 5

  5.1 Servicedeklaration for: ................................................................................. 6 Aktiv i din hverdag - hverdagsrehabilitering ........................................................ 6

  6.1 Sygepleje ............................................................................................................... 8 6.1.1 Psykisk hjælp og støtte ............................................................................. 8 6.1.2 Palliativ og terminal pleje ........................................................................... 9 6.1.3 Støtte ved demenssymptomer ................................................................. 10 6.1.4 Undersøgelse, vejledning og behandling ................................................. 12 6.1.5 Sårbehandling ......................................................................................... 13 6.1.6 Kateter og stomipleje............................................................................... 14 6.1.7 Sonde- og parenteral ernæring, væskebehandling .................................. 15 6.1.8 Medicingivning / medicinadministration ................................................... 16 6.1.9 Inkontinensudredning .............................................................................. 17 6.1.10 Servicedeklaration for sygepleje ............................................................ 18

  7.1 Træning ............................................................................................................... 20 7.1.1 Funktionstræning .................................................................................... 20 7.1.2 Genoptræning ......................................................................................... 21 7.1.3 Vedligeholdende træning ........................................................................ 22 7.1.4 Palliativ fysioterapi .................................................................................. 23 7.1.5 Servicedeklaration for.............................................................................. 24 Funktionstræning ............................................................................................. 24 Genoptræning .................................................................................................. 24 Vedligeholdende træning ................................................................................. 24 Palliativ fysioterapi ........................................................................................... 24

  8.1 Aktivitet ............................................................................................................... 25 8.1.1 Dagcenterophold. .................................................................................... 25 8.1.2 Værested for ældre borgere med hjerneskade ........................................ 26 8.1.3 Servicedeklaration for dagcenter og værested for borger med demens og hjerneskade ........................................................................................................................ 27

  9.1 Øvrige ydelser ..................................................................................................... 28 9.1.1 Omsorgstandpleje ................................................................................... 28 9.1.2 Servicedeklaration for omsorgstandpleje ................................................. 29 9.1.3 Rehabiliteringsophold .............................................................................. 30 9.1.4 Servicedeklaration for rehabiliteringsophold ............................................ 31 9.1.5 Aflastning af pårørende ........................................................................... 32 9.1.6 Servicedeklaration for aflastning af pårørende ........................................ 33 9.1.7 Afløsning af pårørende ............................................................................ 34 9.1.8 Servicedeklaration for afløsning af pårørende ......................................... 35 9.1.9 midlertidige ophold – observationsplads, venteplads, terminalplads ........ 36 9.1.10 Servicedeklaration for Midlertidigt ophold – observationsplads, venteplads, terminalplads ........................................................................................................................ 37 9.1.11 Ledsageordning .................................................................................... 38 9.1.12 Servicedeklaration for ledsageordning .................................................. 39 9.1.13 Dosisdispenseret medicin ..................................................................... 40 9.1.14 Servicedeklaration for dosisdispenseret medicin ................................... 41

 • 3

  1.0 Forord

  Kære Borger

  Hvis du som borger har svært ved at klare dagligdagen, kan du kontakte visitationen. Du vil her få kontakt med en visitator, der enten er uddannet som sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut.

  Du fortæller om din hverdag og dine daglige gøremål.

  Du fortæller om dine støttebehov, hvad du selv kan klare med hjælpemidler og optræning samt om der er ydelser, der kan hjælpe dig til at leve dit liv så selvstændigt og uafhængigt som muligt. Fokus er på at styrke dine handlemuligheder, så du kan bevare din livskvalitet.

  Den støtte og de ydelser, Hillerød Kommune kan tilbyde, er nøje beskrevet i kvalitetsstandarderne. Her kan du læse, hvilke muligheder, der er for støtte og vejledning, og hvem der er berettiget til hvilke ydelser. Ydelsesbeskrivelserne kaldes kvalitetsstandarder efter lov om social service, sundhedsloven og lov om apotekervirksomhed.

  Visitationen laver altid en individuel vurdering af dit behov. Kvalitetsstandarderne er vejledende. De skal sikre ensartede afgørelser til ældre og handicappede.

  Kvalitetsstandarderne er fastlagt efter et politisk vedtaget serviceniveau. Beskrivelserne her skal sikre, at du kender dine muligheder for, hvilke ydelser du er berettiget til.

  Kvalitetsstandarderne skal desuden kunne anvendes som et politisk/administrativt styringsinstrument. Det betyder, at de opstillede mål skal være målbare, og at der følges op på dem i form af tilsyn og brugerundersøgelser.

  Bente Claudi Christina Thorholm

  Socialudvalgsformand Sundhedsudvalgsformand

 • 4

  2.0 Indledning og forudsætninger

  Dette ydelseskatalog indeholder Hillerød Kommunes ydelser inden for pleje- og omsorgsområdet til ældre og handicappede.

  Ydelsesbeskrivelsen bliver politisk behandlet en gang årligt for at fastlægge kommunens serviceniveau. Ydelsesbeskrivelserne er således en beskrivelse af den ydelse, der gives i Hillerød Kommune.

  Hver enkelt ydelse er beskrevet i henhold til en fast skabelon og følger bekendtgørelsens anbefalinger:

   Hvad er ydelsens lovgrundlag

   Kriterier for ydelsen

   Hvilket behov dækker ydelsen

   Hvad er formålet med ydelsen

   Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen

   Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen

  Nedenstående punkter er samlet i Servicedeklarationer inden for sygepleje, træning, aktivitet og øvrige ydelser.

   Hvad er ydelsens omfang (tid/hyppighed)

   Er der mulighed for at bytte den visiterede ydelse med andre ydelser

   Er der valgmulighed m.h.t. leverandør

   Hvem leverer ydelsen

   Kompetencekrav til leverandøren.

   Hvad koster ydelsen for borger

   Hvad er kommunens kvalitetsmål

   Hvordan følges op på kvalitetsmålene for ydelsen

   Er der særlige forhold at tage hensyn til

  For at kunne udføre ydelserne stilles der generelle krav til medarbejdernes kompetence. Medarbejderen skal bl.a. tale et sprog, som kompenserer for, at der kan være flere generationer mellem udfører og borger. De skal kunne lide at arbejde med handicappede og/eller ældre mennesker og udvise oprigtig interesse for den handicappedes og/eller ældres livshistorie og daglige liv.

  Når den enkelte ydelse beskrives, er der tale om en gennemsnitlig angivelse af ydelsens omfang. Der vil således være nogle borger, der får ydelsen hyppigere end angivet, og nogle, der får ydelsen sjældnere. Borger, der visiteres til personlig pleje eller praktiske opgaver, modtager en skriftlig afgørelse som udfyldes i forbindelse med visitationen.

  3.0 Regulering af ydelser

  Hillerød Kommune stiller krav til leverandørerne om at tilrette opgaveudførelsen fleksibelt, så der uden revisitering kan ske en mindre regulering af den anvendte tid, hvis der opstår et særligt behov. Justeringen skal ske efter retningslinjerne beskrevet i ”regulering af ydelser”, som alle leverandører skal være bekendt med.