Click here to load reader

Olika på lika villkor - Skolverket ... 1 Olika på lika villkor En antologi om jämställdhet i förskolan Sammanfattning Jämställdhet mellan flickor och pojkar har lyfts fram som

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Olika på lika villkor - Skolverket ... 1 Olika på lika villkor En antologi om...

 • OLIKA PÅ LIKA VILLKOR

  En antologi om jämställdhet i förskolan

 • 1

  Olika på lika villkor En antologi om jämställdhet i förskolan

  Sammanfattning

  Jämställdhet mellan flickor och pojkar har lyfts fram som något mycket väsentligt i förskolans läroplan, Lpfö 98. I antologin beskrivs jämställdhet ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv, hur synen på pojkar och flickor förändras över tid samt vad som styr vår syn på kön och könsroller. Dessutom redovisas erfarenheter från sex utvecklingsprojekt med olika pedagogiska infallsvinklar, exempel på hur pedagoger analyserat sin verksamhet ur ett könsrollsperspektiv, konkreta meto- der för jämställdhetsarbete och viktiga aspekter på de vuxnas förhållningssätt och attityder.

  Ämnesord

  Förskola, jämställdhet, kön, könsskillnader, pedagogik.

 • 2

  Beställningsadress:

  Liber Distribution Publikationstjänst 162 89 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: [email protected] Beställningsnummer: 99:422

  ISBN-nummer: 91-89313-18-6

  Produktion: Stake Kommunikation Tryck: Trycksaksmäklaren, Uppsala 1999 Omslagsfoto: Studio Kurt Ertman

 • 5

  Innehåll

  Margareta Öhman

  Att ge flickor och pojkar i förskolan lika möjligheter

  Inledning 9 Begreppet jämställdhet 10 Jämställdhet i förskolan 10 Kön som en social konstruktion 10 Förskolan som en social arena 11 Identitetsutveckling under förskoleåren 14 Men olikheterna då? 16 Jämställdhet som pedagogisk utmaning 17

  Per Folkesson

  Den besvärliga olikheten – om pojkar i barnomsorgen

  Inledning 21 Händelsernas nivå 22 Människans existentiella villkor 23 En genusskiljande uppgift 24 Mannens villkor med pojkens ögon 25 Språkbruk som undanmanöver 27 Pojkens särskilda villkor 28 Slutsatser 29

  Margareta Melin

  ”Han hade inga anlag för broderi”. En undersökning om jämställdhet i förskolan

  Inledning 33 Jämlikhet och jämställdhet 34 Jämställdhet 37 Sammanfattning 48

 • 6

  Maj Arvidsson & Margareta Öhman

  De stora orden – gör vi det vi tror vi gör? Om ett utvecklingsarbete i Majorna

  Inledning 53 Förskolornas jämställdhetsplaner 54 Vems intresse styr verksamheten? 55 Hur förhåller sig pedagogen gentemot flickor och pojkar? 56 Kvinnliga pedagogers inställning till manliga kollegor 58 Hur har männen i förskolan det? 58 Pedagogernas inställning till jämställdhetsarbete 59 Fortbildningsinsatser 60

  Pirjo Birgerstam

  Kvinnlig och manlig kompetens hos jämställda individer

  Vi är och vill vara unika individer 63 Vi är och vill vara lika varandra 63 Att vara annorlunda kan vara svårt 64 Kvinnor och män är olika 66 Vi är kvinnor och män på många olika sätt 70 Vi har alla kvinnligt och manligt i oss 71

  Didi Örnstedt & Björn Sjöstedt

  Vem är man om reklamen tystnar? Action Man, Barbie och annan masskultur i jämställdhetsarbetet

  Inledning 75 Att skapa attityder 76 Leksaksvärlden 76 Flickornas värld ligger långt från pojkarnas 77 Fiktionen tar över 78 Leksaker samspelar med annan masskultur 79 Lek för bearbetning 80 Tv-serie som utgångspunkt för lekpedagogiskt arbete 80 Att samtala genom leken 81 Förskolan som alternativ miljö 83 Resurser för framtiden 84 Kvinnodominans och frånvarande pappor 84 Jämställdhetens höga visa 85 Manligt, kvinnligt, mänskligt – en sammanfattning 85

 • 7

  Margareta Öhman

  Hur skulle Ronja och Birk ha gjort? 97

  Margareta Öhman

  Ett tveklöst JA!

  Negativ och positiv tolerans 101 Jämställdhetstolerans 101 Hur segregation kan leda till jämställdhet 102 Positiv särbehandling… 102 …och negativ särbehandling 103

  Margareta Öhman

  Får pojkar och flickor samma chans – i leken? 105

  Iréne Paulsson & Margareta Öhman

  Flicklek – pojklek – samlek?

  Genusperspektiv 109 Lek ur genusperspektiv 110 I lekens rum 111 Reflektioner hos de vuxna 113 Att skapa tillfällen för flickor och pojkar att mötas 114 Barnintervjuer som utvärdering 116 Slutord 118

  Margareta Öhman

  Empati – för vem? 121

  Eva Norén-Björn

  Att vara utomhus – en befrielse för pojkar och flickor 127

  Anna-Stina Ahlrik

  Flickor och pojkar i teknikens värld

  Lite historia 139 Teknikverkstaden i dag – ett förhållningssätt 142 Flickors och pojkars strategier 145 Tekniska problemlösningar i grupp 147

 • 8

  Birgitta Odelfors

  Kommunikation på daghem – olika villkor för flickor och pojkar? En undersökning med fokus på könsskillnader

  Teoretiska begrepp för att se verkligheten bättre 152 I lek finner flickorna uttrycksmöjligheter 153 Lekens ”yttre” och ”inre” villkor 155 I samlingarna dominerar ofta pojkarna 156 Samlingarnas form och innehåll 157 Viktigast är de vuxnas bemötande 158 Barns strävan att göra sig hörda och sedda 159 Vuxnas roller inom lek och samling 160 Aktiva flickor i samling? 161

  Margareta Öhman

  Är det svårare att vara pojke eller har vi svårare med pojkarna?

  ”Det är inte lätt att va en liten pojke...!” 165 Behov av särskilt stöd – för vem? 165 Hur beskriver förskolepersonalen pojkar och flickor i behov av särskilt stöd? 167 ”Man har ju en uppfattning om hur pojkar och flickor ska vara” 170 Dikotomi – isärhållandets princip 172 Lätthanterliga flickor? 172 Man har mer ork att stimulera det inåtvända 173 Svårhanterliga pojkar 176 ”Man blir ju ställd – orkar bara inte med det” 177 En nyanserad bild träder fram först i mötet med barnet av kött och blod 180

  Pirjo Birgerstam m. fl.

  Idéer om hur man kan arbeta med jämställdhet på en förskola. Från projektet: ”Det jämställda dagiset”

  Inledning 185 Att arbeta med barnen för jämställdhet 186 Skaffa kunskap 187 Prova nya alternativ 189 Diskutera och reflektera 190 Att arbeta med föräldrarna för jämställdhet 191 Att arbeta för jämställdhet inom personalgruppen 194 Stärka det manliga inslaget 197

  Författarpresentationer 201

 • 9

  Att ge flickor och pojkar i förskolan lika möjligheter Av Margareta Öhman

  Inledning

  När ett barn kommer till världen är den första kommentaren oftast relaterad till biologiskt kön – ”Det blev en pojke/flicka!” Det verkar vara av avgörande betydel- se för oss att kunna tillämpa en organiserande princip som är byggd på att sorte- ra efter kön. Vet vi inte vilket kön barnet har blir vi tveksamma till hur vi ska be- skriva det. Vi söker efter markörer, ledtrådar som en blå hårtofs eller rosa strumpor, som hjälper oss att dra slutsatser om kön. Två barn med likartat bete- ende, av samma storlek och med lika utseende beskrivs på skilda sätt och tillskrivs olika känslor och egenskaper beroende på vilket kön betraktaren tror att barnet har. (Bjerrum Nielson & Rudberg)

  Just i bemötandet och samspelet med andra människor formas barns upple- velse av vad det innebär att vara flicka och pojke. I förskolan pågår denna köns- eller genussocialiserande process varje dag och varje stund. Pojkar och flickor prövar och utforskar sätt att bete sig, handla och vara på. Utifrån de reaktioner och den respons barnet får från andra människor skapas tysta överenskommelser om vilka positioner barn av bägge kön kan inta och vilka positioner som är lämp- liga bara för flickor eller pojkar.

  För att de jämställdhetspolitiska mål samhället eftersträvar ska kunna uppnås, är det en viktig uppgift för förskolan att gå bortom de traditionella förväntning- arna på vad som är pojk- eller flickbeteenden och egenskaper, och skapa förut- sättningar för varje individ att förverkliga sin unika potential oavsett biologiskt kön. Förskolans styrdokument omfattar sådana mål. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) anges till exempel följande värden som ska genomsyra förskolans verk- samhet när det gäller jämställdhet:

  ”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten”

  Vidare sägs: ” Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

  Genom att ge barn av bägge könen förutsättningar att pröva ett bredare register av möjliga ”roller” och positioner påverkas också värderingar om vad som är ”manligt” respektive ”kvinnligt” i riktning mot ett mer jämställt förhållande.

 • 10

  Begreppet jämställdhet

  I Sverige används begreppet ”jämställdhet” för att beteckna könens likaställning; kvinnor och män ska ha lika rätt att delta i samhället med samma skyldighet och rättighet, med lika värde och på lika villkor dela makt och ansvar på alla områ- den, både i arbets- och hemliv.

  I många andra länder används inget särskilt jämställdhetsbegrepp. I stället används begrepp som ”likaställning” eller ”jämlikhet”. Till vardags verkar vi i Sverige inte heller göra så stor skillnad mellan jämställdhet och jämlikhet. En nyligen genomförd studie visar t.ex. att personal på olika organisatoriska nivåer inom förskolan lika gärna använder uttrycket ”jämlikhet” när de beskriver köns- relaterade maktstrukturer, som ”jämställdhet” n

Search related