Okres realizacji projektu 1 stycze„ 2009 roku- 31 grudnia 2009 roku

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Program wsparcia społeczno – zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Okres realizacji projektu 1 stycze„ 2009 roku- 31 grudnia 2009 roku

Slajd 1

Program wsparcia spoeczno zawodowego dla osb objtych pomoc Orodka Pomocy Spoecznej w SokceProjekt Program wsparcia spoeczno zawodowego dla osb objtych pomoc Orodka Pomocy Spoecznej w Sokce wspfinansowany jest ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Priorytet VII Promocja integracji spoecznejDziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracjiPoddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej Okres realizacji projektu 1 stycze 2009 roku- 31 grudnia 2009 roku.W gminie Sokka mieszka ok. 26 tys. mieszkacw. Jednym z gwnych problemw spoecznych jest bezrobocie. Patrzc na problem bezrobocia na jego rozmiar i skutki, zauway naley, e wymaga on dugotrwaych rozwiza strategicznych. Stanowi on nie tylko problem jednostki, ktra boryka si z problemami znalezienia pracy, ale jest rwnie wyzwaniem dla gminy. Powstawanie rnego rodzaju programw aktywizujcych osoby bezrobotne pokazuje, e takie osoby nie pozostaj samotne ze swoimi problemami, a niniejszy projekt mia na celu pomoc w odnalezieniu siebie na rynku pracy. Oglnym celem projektu byo zwikszenie aktywnoci zawodowej bezrobotnych poprzez dziaania wspierajce podnoszenie lub zmian kwalifikacji zawodowych zgodnie ze specyfik lokalnego rynku pracy

Cele szczegowe projektu to: - minimalizowanie skutkw bezrobocia przygotowanie do podjcia zatrudnienia pomoc w wychodzenia z izolacji i osamotnienia- zwikszenie kwalifikacji zawodowych umoliwiajcych ponowne wejcie na rynek pracy

Uczestnicy projektu to grupa 75 osb korzystajcych z pomocy spoecznej, osoby te nie pracuj i s w wieku aktywnoci zawodowej.Brak pracy dla wikszoci bezrobotnych Orodka Pomocy Spoecznej w Sokce powoduje nisk samoocen i brak wiary we wasne moliwoci. Powoduje to rwnie, e bezrobotni uzaleniaj si od pomocy Orodka Pomocy i nie poczynaj stara w poszukiwaniu pracy. Problemy te wskazuj na konieczno objcia systemem pomocy oraz wsparcia. Zastosowanie aktywnej integracji zapewni wsparcie dla osb z trudnociami i problemami zmierzajce do podjcia przez te osoby pracy.Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy:PIERWSZA GRUPA liczya 30 osb i zostao jej zaoferowane wsparcie w postaci:Zaj z doradc zawodowymIndywidualnych spotka z psychologiemZaj w grupie wsparcia

DRUGA GRUPA liczya 45 osb i otrzymaa wsparcie w postaci:Zaj z doradc zawodowymIndywidualnych spotka z psychologiemSzkole specjalistycznych podnoszcych kwalifikacje zawodoweJednym z gwnych zada projektowych bya Aktywna Integracja ktra polegaa na wspieraniu zdolnoci do podjcia zatrudnienia poprzez rozwj nowych form wsparcia indywidualnego i rodowiskowego umoliwiajcych integracj zawodow i spoeczn osobom ze specyficznymi trudnociami na rynku pracy. W ramach tego dziaania zaoferowalimy Uczestnikom moliwo skorzystanie z doradztwa psychologa i doradcy zawodowego. Uczestnicy zostali skierowani na szkolenie z podstaw obsugi komputera, oraz szkolenia specjalistyczne podnoszce ich kwalifikacje zawodowe.Doradca zawodowy dokona przegldu wyksztacenia osb uczestniczcych w projekcie, udzieli porad w sporzdzeniu dokumentw aplikacyjnych, pomg w przygotowaniu si do rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawi informacje o moliwoci ksztacenia. Uczestnicy nabyli w ramach tego poradnictwa umiejtno pisania CV, listu motywacyjnego oraz umiejtno autoprezentacji.

Zajcia z doradc w grupie 45 osobowej odbyy si w miesicu marcu, kwietniu, oraz maju. cznie odbyo si 90 godzin doradztwa.

Zajcia z doradc w grupie 30 osobowej odbyy si w miesicu wrzeniu, padzierniku oraz listopadzie. cznie odbyo si 81 godzin doradztwa.W ramach indywidualnych spotka z psychologiem nastpia wstpna diagnoza psychologiczna uczestnika, psycholog ustali indywidualny profil i okreli indywidualne zainteresowania uczestnikw. A take suy pomoc w rozwizywaniu codziennych problemw i dylematw.Grupa 30 osb wzia udzia w zajciach w grupie wsparcia. Zajcia te zostay przeprowadzone w miesicach sierpniu, oraz grudniu. cznie zorganizowano 30 godzin spotka w grupach wsparcia.Spotkania w grupie wsparcia dotyczyy budowania poczucia wasnej wartoci niezbdnej w podejmowaniu aktywnoci zawodowej, poznania swojej osobowoci w celu okrelenia predyspozycji do podjcia pracy, okrelenie indywidualnych zdolnoci i zainteresowa zawodowych oraz wspieranie i podtrzymywanie motywacji w poszukiwaniu pracy.Grupa 45 osb natomiast zostaa skierowana na szkolenia podnoszce kwalifikacje zawodowe.W ramach tego dziaania zostay zorganizowane nastpujce kursy:Kurs komputerowyKurs Opiekun osb starszych z kursem masauKurs Nowoczesny sprzedawcaKurs GastronomicznyKurs Kierowca wzkw jezdniowychKurs Nauka ukadania kostki brukowejKurs Florystyka, orazKurs Podstawy prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczejW miesicu sierpniu oraz wrzeniu odby si kurs komputerowy zorganizowany dla 43 Uczestnikw. Kurs zorganizowano w czterech grupach. Na kad z grup przypado 50 godzin zaj podczas ktrych Uczestnicy zapoznali si z takimi zagadnieniami jak: podstawy uytkowania komputera przetwarzanie tekstw grafiki komputerowej wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, oraz podstaw poruszania si po Internecie.Kurs Opiekun osb starszych z kursem masau zosta zorganizowany w okresie od 01 wrzenia 2009 roku do 06 padziernika 2009 roku i obejmowa 150 godzin zaj w tym 90 godzin teorii i 60 godzin praktyki. Wzio w nim udzia 6 uczestniczek projektu.Celem kursu byo przedstawienie specyfiki zawodu opiekuna osb starszych. Pokazanie podejcia emocjonalnego do osb starszych, w tym chorych i potrzebujcych pomocy. Uczestniczki dowiedziay si take o profilaktyce leczenia odleyn, dietetyce i przygotowaniu posikw, pierwszej pomocy przedlekarskiej, oraz podstaw rehabilitacji i aktywizacji.Uczestniczki w ramach tego kursu poznay rwnie techniki masau klasycznego.W okresie od 01 do 22 padziernika 2009 roku zorganizowano kurs Nowoczesny sprzedawca. Wzio w nim udzia 24 Uczestnikw projektu.Kurs trwa 100 godzin w czasie ktrych uczestnicy nabyli umiejtno w:wykorzystaniu komputera w prowadzeniu sprzeday i fakturowaniu, poznali tajniki sztuki sprzeday, poznali zasady przedsibiorczoci oraz odbyli trening interpersonalny nabyli umiejtno obsugi kasy fiskalnejKolejny kurs zorganizowany w ramach dziaa projektowych to Kurs Gastronomiczny. Odby si on w okresie od 01 do 23 padziernika 2009 roku. Obejmowa 100 godzin zaj w tym 58 godzin teorii i 42 godziny praktyki.Program szkolenia dotyczy:Zasad prawidowego ywieniaPrawidowej organizacji czasuPrzechowywania surowcw, pproduktw i gotowych potrawOceny pod wzgldem towaroznawczym produktw i ich przydatnoci kulinarnejPrzygotowywania potraw charakterystycznych dla gastronomiiPosugiwania si narzdziami, maszynami i urzdzeniami przy przygotowaniu potrawProfesjonalnej obsugi konsumenta w gastronomii.Dla 7 Uczestnikw projektu w okresie od 02 do 18 listopada 2009 roku przeprowadzono szkolenie Kierowca wzkw jezdniowych.Liczba godzin szkoleniowych w w/w kursie wyniosa 67 godzin w czasie trwania ktrych nasi Uczestnicy poznali takie zagadnienia jak:Typy stosowanych wzkwBudowa wzkwCzynnoci operatora przy obsudze wzkwWiadomoci z zakresu adunkoznawstwaDozr technicznyZasady budowy i dziaania oraz warunki techniczne obsugi butli i instalacji gazowychZasady i warunki techniczne wykonywania wymiany butli z gazem w wzkach widowychZasady i wymagania bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwpoarowej oraz umiejtnoci udzielania pierwszej pomocyNabyli praktyczyk nauki jazdy i manewrowania wzkiem widowymW ramach tego szkolenia Uczestnicy uzyskali uprawnienia eksploatacyjne na wymian butli gazowychW okresie od 07 do 29 wrzenia przeprowadzono kurs Nauka ukadania kostki brukowej. W kursie wzio udzia dwch Uczestnikw projektu. Na kurs skadao si 100 godz. zaj dotyczcych:Poznania zasad BHP przy pracach brukarskichPodstawowych wiadomoci o robotach ziemnychRodzaju podstawowego sprztu i narzdziMateriaoznawstwa w tym rodzaju bruku, kostki polbrukowejOrganizacji stanowiska pracy, czytania rysunku technicznegoZajcia praktyczne dotyczyy:Wykonywania robt ziemnychNawierzchni z kostki brukowej i polbrukowejUkadania chodnikw. Kolejnym kursem zorganizowanym w ramach dziaa projektowych by kurs Florystyka. Wzio w nim udzia 12 osb. Zajcia odbyway si w okresie od 9 do 30 listopada 2009 roku.Szkolenie obejmowao takie zagadnienia jak:Tworzenie ukadw i kompozycji z rolin ozdobnych,Technik tworzenia ukadw kompozycji ozdobnychStyli w kompozycjiUrzdze i dekoracji miejsca sprzedaySztuki sprzeday Ostatnie szkolenie ktre odbyo si w ramach projektu byo to szkolenie z podstaw prowadzenia wasnej dziaalnoci gospodarczej. Wzio w nim udzia 17 osb ktre zapoznay si z takimi zagadnieniami jak:Podstawy przedsibiorczociOpracowanie Biznes PlanuTworzenie stron wwwKsigowanie w programie PatnikPozyskiwanie rodkw na rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej z PUP28 osb wzio udzia w dwu dniowym szkoleniu wyjazdowym w Barszczewie: Aktywno spoeczna i zawodowa kluczem do sukcesu.Celem szkolenia byo:Podniesienie motywacji do podjcia dziaa majcych na celu zmian sytuacji yciowejDoskonalenie umiejtnoci interpersonalnychZwikszenie aktywnoci i mobilnoci spoecznej i zawodowejPodniesienie poczucia wasnej wartoci.Wyjazd szkoleniowy zorganizowany zosta przez Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych w Biaymstoku.W ramach Aktywnej integracji 18 wrzenia 2009 roku zostao zorganizowane spotkanie integracyjne dla osb uczestniczcych w projekcie. W ramach tego zadania grupa uczestnikw pojechaa do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wgierki na przedstawienie: Zapiski oficera Armii Czerwonej.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu bya praca socjalna ktra polegaa na umoliwieniu osobom i rodzinom przezwycienia trudnych sytuacji yciowych, ktrych nie s w stanie pokona wykorzystujc wasne uprawnienia i umiejtnoci. Zadanie to polegao na podpisaniu i realizacji 75 kontraktw socjalnych. Oglna warto projektu wyniosa 533 860,84 zw tym kwota dofinansowania 477 801,64 zoraz wkad wasny 56 059,20 zWkadem wasnym Orodka P