of 22 /22
Wojciech Majda: Ogród bez chemii Strona | 1

Ogród bez chemii

Embed Size (px)

Text of Ogród bez chemii

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 1

 • Wojciech Majda

  Ogrd bez chemii

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 3

  Copyright by Wojciech Majda & e-bookowo 2010

  Ilustracje i projekt okadki: Aleksandra Majda

  ISBN 978-83-61184-72-0

  Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

  www.e-bookowo.pl

  Kontakt: [email protected]

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  Kopiowanie, rozpowszechnianie czci lub caoci

  bez zgody wydawcy zabronione

  Wydanie I 2010

  http://www.e-bookowo.pl/mailto:[email protected]

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 4

  www.e-bookowo.pl

  WWSSTTPP

  Ogrd ekologiczny to co wicej ni

  zwyky ogrd, w ktrym nie stosuje

  si sztucznych rodkw. Niestety

  traktowany w ten sposb byby

  moe przyjazny dla rodowiska,

  jednak plony prawdopodobnie

  byyby dod sabe, a i wygld

  niespecjalnie pocigajcy. By

  gospodarowad w ten sposb

  potrzebna jest odrobina wiedzy.

  Nie bj si, Drogi Czytelniku, po

  przeczytaniu tej ksiki elek-

  tronicznej i Ty dowiesz si, jak tego

  dokonad, a wszystko to bez tytuowej

  chemii. Za chemi uwaam nawozy sztuczne oraz pestycydy (insektycydy - rodki do

  zabijania owadw, fungicydy - rodki do niszczenia grzybw, herbicydy - rodki do

  niszczenia chwastw).

  Marzeniem kadego posiadacza ogrodu lub dziaki jest, by by on produktywny,

  pikny, rodzi zdrowe warzywa i owoce, by wymaga niskich nakadw, a przy okazji

  by zgodny z natur. Wielu ludzi uwaa, e to opis czterech ronych ogrodw. Na

  szczcie moliwe jest poczenie tych wszystkich cech. By osignd ten cel naley

  si kierowad si zasadami permakultury.

  Co to jest permakultura?

  Termin ten zosta stworzony przez Bill'a Mollison'a oraz David'a Holmgren'a w latach 70. XX w. Jest to sowo powstae z poczenia dwch angielskich wyrazw permanent (trway, stay, niezmienny, dugotrway) oraz agriculture (rolnictwo, agrokultura). Permakultura zatem to system projektowania i uytkowania ziemi, ktry umoliwi pozyskiwanie plonw (rnego rodzaju) i zwikszenie samowystarczalnoci bez degradacji rodowiska/gleby. Wszystkie te cele uzyskuje si dziki naladowaniu natury. Pozwala to wyeliminowad nawozy sztuczne, pestycydy, herbicydy i inne rodki, ktrymi rutynowo opryskiwane s wspczesne pola, sady czy ogrody.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 5

  www.e-bookowo.pl

  Czytajc Ogrd bez chemii dowiesz si jak dziaad w zgodzie z natur, a nie przeciwko

  niej, jak wykorzystad naturalne procesy biologiczne na swoj korzyd. Oprcz wskazwek,

  jak traktowad cay ogrd znajdziesz tu, Szanowny Czytelniku, informacje o uprawie

  poszczeglnych gatunkw rzadkich, ciekawych i niedocenianych rolin uytkowych, ktre

  z powodzeniem mona uprawiad w naszym klimacie.

  Na wstpie chciabym zaznaczyd, e do

  uruchomienia wszystkich si natury bdzie

  potrzebne troch czasu. Niestety w okresie

  przejciowym midzy starym chemi-

  cznym a nowym zgodnym z natur

  sposobem traktowania ogrodu prawdo-

  podobnie nastpi tymczasowy spadek

  plonw. Jednak jeli, Szanowny Czytelniku,

  wykorzystasz informacje zawarte w tej

  ksice okres ten stanie si tak krtki, jak

  to tylko moliwe.

  Do kogo adresowana jest ta ksika?

  Gwnie do wacicieli lub uytkownikw

  ogrodw i dziaek, ktrzy s zmczeni

  wylewaniem chemikaliw na wasne

  trawniki, grzdki warzywne, czy sady.

  Przydatne informacje znajd tu rwnie

  ludzie, ktrzy dopiero zaczynaj przygod

  z ogrodnictwem i chc to robid w sposb

  zgodny z natur.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 6

  www.e-bookowo.pl

  11.. GGLLEEBBAA II NNAAWWOOEENNIIEE

  To dziki materii organicznej wszystkie skadniki gleby znajduj si we waciwych proporcjach.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 7

  www.e-bookowo.pl

  RNICE W PODEJCIU DO GLEBY MIDZY CHEMICZNYM A EKOLOGICZNYM OGRODNICTWEM

  Nawozy sztuczne stanowi rwnie zagroenie dla ro-dowiska, gdy podczas ulewnych

  deszczy atwo wymywane sole (nawozy sztuczne s zazwyczaj solami) przedostaj si do

  wd gruntowych (ktre pniej pi-jemy).

  Jedn z podstawowych zasad w ekologicznej

  uprawie rolin gosi:

  Karm gleb, nie roliny jest to podejcie

  cakowicie rne od podejcia w rolnictwie, czy

  ogrodnictwie konwencjonalnym. Tam stosowane

  s nawozy sztuczne, ktre szybko rozkadaj si

  i s dostpne dla rolin praktycznie natychmiast

  po aplikacji.

  Natomiast gdy naszym celem jest posiadanie

  zdrowych produktw musimy odywiad

  organizmy glebowe, a nie bezporednio roliny.

  Dziki temu sprawimy, e nasza gleba bdzie

  yzna i zdrowa. A jak gosi popularne przysowie

  Grunt to zdrowie - nie dotyczy to tylko zdrowia

  ludzi.

  Picie wody, gotowanie w wodzie zawierajce te niebezpieczne zwizki moe

  spowodowad chorob zwan Methemoglobinemia, ktra objawia si

  dusznociami i sinic. Niestety kooczy si zwykle mierci.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 8

  www.e-bookowo.pl

  MIKORYZA, CZYLI RZECZ O GRZYBACH

  Mikoryza na korzeniach brzozy sprawia, e brzoza moe rosnd nawet na najbardziej ubogich,

  piaszczystych glebach.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 9

  www.e-bookowo.pl

  W zdrowej glebie lenej grzyby mog stanowid ponad poow biomasy (wagi) wszystkich

  organizmw ywych. Rne gatunki grzybw wchodz w zwizki symbiotyczne (korzystne

  dla obydwu stron) z rolinami, zwaszcza wieloletnimi. Szacuje si, e minimum 80% rolin

  z klimatu umiarkowanego uczestniczy w pewnego rodzaju partnerstwie z grzybami.

  Dlaczego tak si dzieje?

  Tego typu ukad po prostu si opaca. Obu partnerom. Najpopularniejsze s zwizki

  mikoryzowe.

  Umoliwia to przetrwanie rolinie w bardziej

  niesprzyjajcym rodowisku.

  Mikoryza sprawia zatem, e rolina lepiej znosi susz,

  jest bardziej odporna na ataki szkodnikw, czy

  chorb grzybowych:) Jeli rolina wesza w zwizki

  mikoryzowe to nie musimy nawozid jej fosforem,

  gdy grzyb si tym zajmie.

  Szybko dziaajce nawozy syntetyczne uszkadzaj

  grzybni, co sprawia, e grzyb nie jest ju tak

  skuteczny w pobieraniu skadnikw odywczych.

  Dodatkowo rolina zaczyna myled, e nie

  potrzebuje zwizku mikoryzowego do pobierania mikro i makroelementw, gdy w glebie

  (w danej chwili) jest dostatek potrzebnych jej substancji odywczych.

  Mikoryza to ukad korzystny dla grzyba - dostaje on od roliny produkt fotosyntezy - glukoz, w zamian za odwdzicza si dostarczaniem rolinie wody i soli mineralnych. Grzyb wykorzystuje swoj grzybni do absorpcji (wchaniania) w/w skadnikw i przekazuje je korzeniom roliny. W 20 cm2 ziemi moe byd nawet 500 km grzybni. Powierzchnia chonna korzeni (dziki grzybni) zwiksza si nawet kilkaset razy!

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 10

  www.e-bookowo.pl

  Przywoujemy grzyby na pomoc

  Do tego, by wykorzystywad potg mikoryzy nie potrzebujesz laboratorium, poywki

  i wilgotnociomierza. Wystarczy cika. In bardziej rnorodna, tym wiksze bogactwo

  grzybw jestemy w stanie przycignd. Wystarczy dany teren wycikowad cik

  organiczn a po jakim czasie (niecay rok) na naszym terenie pojawi si grzyby.

  (a waciwie owocniki grzybw, bo zarodniki grzybw pojawi si zapewne po kilku

  godzinach)

  Jak zatem sprawid, by nasze krzewy i drzewa korzystay z dobrodziejstwa mikoryzy?

  Naley stworzyd grzybom odpowiednie warunki. Takie jak:

  pokarm

  odpowiedni wilgotnod

  unikanie uywania nawozw sztucznych

  cakowite zaniechanie stosowania fungicydw (rodkw grzybobjczych)

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 11

  www.e-bookowo.pl

  22.. EELLEEMMEENNTTYY EEKKOOLLOOGGIICCZZNNEEGGOO OOGGRROODDUU

  W tym rozdziale napisz o elementach, ktre mog a nawet powinny znaled si w kadym

  ekologicznym ogrodzie.

  Korzyci ze stosowania kompostu

  Kompost zapewnia wiele korzyci:

  zmniejsza ilod wywoonych na wysypisko mieci (dziki temu mona obniyd koszty

  wywozu mieci)

  metan, ktry powstaje na wysypisku mieci podczas beztlenowego rozkadu materii

  organicznej jest silnym gazem cieplarnianym

  otrzymujemy wartociowy nawz poprawiajcy struktur gleby

  zapewniamy rodowisko ycia dla wielu poytecznych organizmw(np. jee jedz

  limaki, ddownice poprawiaj struktur gleby)

  poprawia zdrowie rolin

  produkowanie zdrowej i smacznej ywnoci

  mionicy wdkarstwa znajd tam duo przynty (ddownic)

  Kompost

  Jednym z waniejszych elementw ekologicznego ogrodu jest kompost.

  Kompost powstaje w procesie tlenowego rozkadu materii organicznej przy udziale

  mikro i makro organizmw (takich jak ddownice, grzyby, bakterie, nicienie i wiele,

  wiele innych).

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 12

  www.e-bookowo.pl

  ZBIERANIE DESZCZWKI

  A jakie s korzyci ze stosowania

  deszczwki w dzisiejszych czasach?

  Ograniczenie zuycia wody

  wodocigowej, co wie si

  z mniejszymi rachunkami

  Przyczyniamy si do tego, e

  mniej ciekw trafi do lokalnych

  rzek, strumieni, jezior i staww

  nieoczyszczonych. Wyniko to

  z tego, e woda, ktra spada na

  nasze dachy(gdy jej nie zbieramy)

  trafia do kanalizacji, gdzie jest

  mieszana ze ciekami

  komunalnymi i przemysowymi. Ilod ciekw w czasie ulewnych opadw deszczu

  zwiksza si znacznie, czasem przekraczajc moliwoci oczyszczalni ciekw.

  W takim przypadku czd ciekw trafia bez jakiegokolwiek oczyszczenia do

  okolicznych zbiornikw lub ciekw wodnych.

  W okolicach gdzie woda wodocigowa jest bardzo twarda deszczwka nadaje si do

  prania lepiej. Wynika to z tego, e deszczwka jest bardzo mikka. Gdy uywamy

  deszczwki nie potrzebujemy tak duej iloci proszku do prania( mona to sprawdzid

  na kadym opakowaniu proszku do prania, na rozpisce dotyczcej dawkowania)

  Deszczwka jest lepsza dla rolin ni kranwka gdy zawiera duo mniej soli oraz

  nie zawiera chloru.

  Dostarcza (w bardzo, bardzo maych ilociach) azot, siark,

  Deszczwk, czyli wod, ktr

  uzyskujemy podczas opadw

  deszczu, czy niegu wykorzystywano

  w rolnictwie i ogrodnictwie od

  wiekw. W redniowiecznej Grecji

  nawet twierdze budowano pod

  ktem zbierania deszczwki, gdy

  zapasy wody pitnej decydoway

  niejednokrotnie o tym jak dugo

  zaoga danej twierdzy moga si

  utrzymad podczas oblenia. Tak, to

  byo dawno, dawno temu...

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 13

  www.e-bookowo.pl

  SPIRALA ZIOOWA

  Spirala zioowa, widok od gry

  Zioa (zwaszcza uywane czsto jako przyprawy kuchenne) warto uprawiad bardzo blisko

  drzwi do domu, gdy w ten sposb bdziemy po nie sigad regularnie, co pozytywnie

  przyczyni si naszemu zdrowiu. Uprawa zi dalej od domu sprawia, e zwaszcza w

  deszczowe dni po prostu nie bdzie nam si chciao ubrad ciepo, zaoyd buty... i signiemy

  po zioa z paczki.

  Grzdka z zioami tu przy domu mogaby nie wygldad specjalnie pocigajco, nie mwic

  ju o tym, ile miejsca na ni bymy potrzebowali.

  Jednym z ciekawych elementw w ogrodzie ekologicznym moe byd spirala zioowa.

  Spirala zioowa z zainstalowan rur do podlewania. Przekrj poprzeczny

  Od podstawy zaczynamy wytwarzad w gr rodzaj podjazdu, im wyej tym bardziej do

  rodka zawija nasza spirala.

  Z reguy gleba w ktrej rosn zioa nie powinna byd bardzo yzna. Zazwyczaj zioa rosn

  wtedy wolniej, ale:

  zawieraj wicej substancji leczniczych

  maj intensywniejszy smak

  W razie potrzeby mona bardziej wymagajce zioa umiecid w doniczce z bardziej yzn

  gleb.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 14

  www.e-bookowo.pl

  33.. DDOOBBRR RROOLLIINN

  EGZOTYCZNE CZY KRAJOWE?

  Chyba kady ekologicznie nastawiony ogrodnik zastanawia si kiedy nad tym, czy dobrze

  posadzid jest konkretn roliny w swoim ogrodzie. Niektre mogy zostad

  zdyskwalifikowane z tego wzgldu, e nie s rodzime, krajowe, lub s egzotyczne,

  inwazyjne. Przedstawi kilka ciekawych informacji...

  Co to jest rolina krajowa a co egzotyczna? O ile te drug grup atwiej okrelid to z t

  pierwsz ju nie jest tak atwo. Roliny zawsze si rozprzestrzeniay przy pomocy zwierzt

  (w tym ludzi), wiatru, czy wody.

  Jeszce kilkanacie tysicy lat temu na terenie pnocnej polski z powodu zlodowacenia nie

  byo adnych rolin. Czy to oznacza, e kada rolina tam rosnca jest egzotyczna?

  Jak zatem wygldaby polskie sady, pola, czy ogrody bez tych rolin? A przede wszystkim

  jak produktywne byyby?

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 15

  www.e-bookowo.pl

  CIEKAWE ROLINY

  Oto bardzo subiektywny spis ciekawych rolin uytkowych, z ktrych wikszod jest

  rwnie jadalna i wszystkie nadaj si bardzo dobrze do uprawy w sposb ekologiczny.

  KKOOLLCCOOWWJJ PPOOSSPPOOLLIITTYY

  NNAASSTTUURRCCJJAA WWIIKKSSZZAA

  YYWWOOKKOOSSTT LLEEKKAARRSSKKII

  RROOKKIITTNNIIKK ZZWWYYCCZZAAJJNNYY

  OOLLIIWWNNIIKK WWIIEELLOOKKWWIIAATTOOWWYY

  AAMMAARRAANNTTUUSS

  EELLEEUUTTEERROOKKOOKK KKOOLLCCZZAASSTTYY

  RRAA PPOOMMAARRSSZZCCZZOONNAA

  JJAARRZZBB DDOOMMOOWWYY

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 16

  www.e-bookowo.pl

  ROZMNAANIE ROLIN

  Poyteczne roliny mona kupi w sklepie to szybkie i skuteczny sposb, zazwyczaj jest to

  dod kosztowne rozwizanie, zwaszcza gdy mamy do obsadzenia wikszy teren. Jeli

  dysponujemy czasem to atwym sposobem na pozyskanie duej iloci materiau

  nasadzeniowego jest rozmnoenie rolin na wasn rk.

  Wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne. Przedstawi kilka podstawowych sposobw

  rozmnaania rolin:

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 17

  www.e-bookowo.pl

  44.. GGIILLDDIIEE RROOLLIINNNNEE

  Po przeczytaniu tego rozdziau bdziesz wiedzia midzy innymi: jak wykorzystad wiedz

  staroytnych Indian do uprawy ekologicznego ogrodu.

  Jak to poczyd z projektowaniem

  ekologicznego ogrdka? Mona wykorzystad

  waciwod rnych rolin, by kada z nich

  wspieraa si nawzajem lub, by wspieray

  konkretn rolin (lub grup rolin).

  Ju podaj przykad:

  Indianie z Ameryki Pnocnej i rodkowej

  wykorzystywali zjawisko gildii w uprawie ich

  podstawowych produktw ywnociowych.

  Odkryli oni, e lepiej jest uprawiad

  kukurydz, kabaczek i fasol razem ni

  osobno..

  Sowo gildia najczciej znane jest mionikom historii lub gier RPG. W redniowieczu gildie (inaczej cechy) byy to stowarzyszenia ludzi wyko-nujcych dan profesj. Istniay np. gildie kupieckie, rzemielnicze itp. Zadaniem gildii byo dbanie o interesy jej czonkw. I tak np. cech piekarzy dba by w miecie nie uprawiao tego fachu zbyt wielu ludzi, gdy obniyoby to ceny na chleb, co byoby niekorzystne dla czonkw cechu (gildii). Gildie kupieckie nato-miast z opat czonkowskich dbay o bezpieczeostwo na traktach i drogach.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 18

  www.e-bookowo.pl

  55.. CCHHOORROOBBYY II SSZZKKOODDNNIIKKII

  BIOLOGICZNA OCHRONA ROLIN

  W naturalnych ekosystemach roliny nie potrzebuj opryskw pestycydami/fungicydami,

  by rosy, nie potrzebuj rwnie podsypywania nawozami sztucznymi. Co zatem sprawia,

  e wydaje si nam, i roliny, na ktrych nam zaley w naszym ogrdku bez tej caej

  chemii nie potrafi si obyd?

  Ot, roliny uprawne przez dziesitki, setki, a nawet tysice lat byy wybierane pod ktem

  iloci plonw, smaku, odpornoci na susz. Sprawio to, i straciy one swoj naturaln

  odpornod na szkodniki.

  Z tego powodu my ogrodnicy musimy zapewnid naszym rolinom odpowiedni ochron.

  Na szczcie istniej inne sposoby, jak aplikowanie rodkw, ktre na opakowaniu maj

  znaczek z trupi czaszk.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 19

  www.e-bookowo.pl

  66.. JJAAKK TTWWOORRZZYYDD KKLLIIMMAATT??

  W tym dziale nie zamierzam pisad o globalnym ociepleniu, opisz zamiast 3 sposoby, jak

  mona w dod atwy sposb zmienid, czy stworzyd cakiem nowy, lepszy mikroklimat.

  ywopoty

  Wykorzystanie efektu stoku

  Wykorzystanie efektu stawu

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 20

  www.e-bookowo.pl

  PRAKTYKI, KTRE SPRAWI, E NASZ OGRD STANIE SI BARDZIEJ ZDROWY:

  1. Unikajmy monokultur nie obsadzajmy caej grzdek jednym gatunkiem rolin,

  2. Stosujmy podozmian nie uprawiajmy w jednym miejscu rok po roku rolin z tej

  samej rodziny,

  3. Stosujmy nawoenie organiczne,

  4. Sadmy zioa wrd warzyw zapach aromatycznych zi, utrudnia szkodnikom

  orientacje, niektre z nich wrcz odstraszaj niektre owady, inne za su za

  schronienie dla owadw polujcych na dane szkodniki. Np. krwawnik, mita, koper

  woski zapewniaj nektar dla wielu owadw, w tym rodzaju os, ktre skadaj jaja

  w mszycach (za ich ycia!), czym przyczyniaj si do obnienia populacji tego

  pasoyta,

  5. Stosujmy mczk bazaltow jest to rozdrobniona skaa zawierajca mnstwo

  pierwiastkw ladowych, ktrych czsto brakuje w glebie (zwaszcza tych, ktre

  wczeniej byy nawoone nawozami sztucznymi),

  6. Stwrzmy odpowiednie rodowisko dla naturalnych wrogw szkodnikw,

  7. Stosujmy uprawy wsprzdowe, np. marchewka ronie dobrze z cebul lub

  rzeuch,

  8. Stosujmy gildie rolinne,

  9. Nie zostawiajmy nigdy gleby bez okrywy rolinnej lub ciki.

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 21

  www.e-bookowo.pl

  Bibliografia:

  "Edible Forest Gardens Volume 1: Ecological Vision and Theory for Temperate Climate

  Permaculture" Dave Jacke, Eric Toensmeier.

  "Mycelium running: how mushrooms can help save the world" Paul Stamets

  "Permaculture design manual" Bill MOllison

  "Teaming with Microbes: A Gardener's Guide to the Soil Food Web" Jeff Lowenfels,

  Wayne Lewis

  ycz powodzenia i obfitych plonw!

  Wojciech Majda

 • W o j c i e c h M a j d a : O g r d b e z c h e m i i S t r o n a | 22

  www.e-bookowo.pl

  Autor ksiki na tle jednego z drzew w rodzinnym majtku w Arcugowie