Ogres novada pavald«bas 2013. gada pamatbud¾ets

 • View
  117

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ogres novada pašvaldības 2013. gada pamatbudžets. Lielākais 2013. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 13 384 276 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 619 850, to lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 15,9% jeb Ls 4 449 062. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ogres novada pavald«bas 2013. gada pamatbud¾ets

 • Ogres novada pavaldbas 2013. gada pamatbudets

 • Lielkais 2013. gada budeta iemumu patsvars ir nodoku iemumiem Ls 13 384 276Budeta iestu iemumi Ls 9 619 850, to lielko dau veido PA Mlkalne iemumi.Valsts budeta transferti ir 15,9% jeb Ls 4 449 062.Pavaldbu budeta transferti 2013.gada budet veido tikai 1,5% jeb Ls 429 000. Vismazkais patsvars - 0,3% - ir nenodoku iemumiem Ls 91 727.

  Chart1

  13384276

  91727

  4449062

  429000

  9619850

  Ogres novada pavaldbas 2013.gada budeta iemumu Ls 27 973 915 struktra

  Pamatbudets

  Pielikums Nr.1

  Ogres novada domes

  ___.___.2013. Saistoajiem noteikumiem Nr.____

  Ogres novada pavaldbas 2013.gada budeta iemumi.

  KodsPozcijas nosaukumsOgres novada 2012.g. izpildeOgres un Ogresgala 2013.g. budetsPavald. aentras "Mlkalne" 2013.g. budetsPavald. aentras "Kultras centrs" 2013.g. budetsPavald. aentras "Dziednca" 2013.g. budetsPA "Ogres un Ikiles trisma attst.aent." 2013.g. budetsSuntau pagasta prvaldes 2013.g. budetsLauberes pagasta prvaldes 2013.g. budetseipenes pagasta prvaldes 2013.g. budetsMadlienas pagasta prvaldes 2013.g. budetsKrapes pagasta prvaldes 2013.g. budetsMazozolu pagasta prvaldes 2013.g. budetsMeeles pagasta prvaldes 2013.g. budetsTaurupes pagasta prvaldes 2013.g. budetsOgres novada pavaldbas 2013.g. budetsIzpildes %patsvars

  Nodoku iemumi13,817,56113,130,786000061,50021,24828,00051,71521,00020,94020,18728,90013,384,27696.9-433,285

  1.1.1.0.Iemumi no iedzvotju ienkuma nodoka12,503,10412,122,87000000000000012,122,87097.0-380,234

  1.1.1.1.Saemts no VK sadales konta iepriekj gada nesadaltais iedzvotju ienkuma nodoka atlikums145,434134,465134,465

  1.1.1.2.Saemts no VK sadales konta prskata gad ieskaittais iedzvotju ienkuma nodoklis12,357,67011,988,40511,988,405

  4.0.0.0.pauma nodoki1,269,062967,91661,50021,24828,00051,71521,00020,94020,18728,9001,221,40696.2

  4.1.0.0.Nekustam pauma nodoklis1,269,062967,91661,50021,24828,00051,71521,00020,94020,18728,9001,221,406

  4.1.1.0.Nekustam pauma nodoklis par zemi7117324685655200019183263004645521000205001922327600700,826

  4.1.2.0.Nekustam pauma nodoklis par km317749275209830097119502009641300288,894

  4.1.3.0.Nekustam pauma nodoklis par mjokiem2395812241421200109417003310240231,686

  5.4.1.0.Azartspu nodoklis45,39540,00040,00088.1

  Nenodoku iemumi347,43067,1871,2700002,96060050016,1804501,0601,30022091,72726.4

  8.6.0.0.Procentu iemumi par depoztiem, kontu atlikumiem un vrtpapriem87,8728001,2701502001060403,520

  9.4.0.0.Valsts nodevas, kuras ieskaita pavaldbu budet4,3352,500200750200202001003,970

  9.5.0.0.Pavaldbu nodevas15,00210,00081010027704001002014,200

  10.1.0.0.Naudas sodi24,38020,00020080025021,250

  10.3.0.0.Soda sankcijas par visprjiem nodoku maksanas prkpumiem38,79415,00060080060050010017,600

  12.3.0.0.Prjie nenodoku iemumi120,49218,88750019,387

  13.0.0.0.Iemumi no pavaldbas pauma iznomanas, prdoanas un nodoku pamatparda kapitaliz.56,5551,8001000011,800

  18.0.0.0.Valsts budeta transferti7,530,7493,504,361741,6442,10870,2623,79200032,21203,52891,15504,449,06259.1

  18.6.0.0.Pavaldbu saemtie transferti no valsts budeta7,530,7493,504,361741,6442,10870,2623,79232,2123,52891,1554,449,062

  19.0.0.0.Pavaldbu budetu transferti415,722290,000000100,000039,000000000429,000

  19.1.0.0.Pavaldbas budeta iekjie transferti starp vienas pavaldbas budeta veidiem0

  19.2.0.0.Pavaldbu saemtie transferti no citm pavaldbm415,722290,000100,00039,000429,000

  19.3.0.0.Pavaldbas iestu saemtie transferti no augstkstvos iestdes0

  21.0.0.0.Budeta iestu iemumi8,987,718267,0358,168,14971,470140,3280213,83257,654105,400536,0022,70025,5005,53026,2509,619,850107.0

  21.1.0.0.Budeta iestdes iemumi no rvalstu finanu paldzbas10,04320,00020,000

  21.3.0.0.Iemumi no budeta iestu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pau iemumi8,977,675247,0358,168,14971,470140,3280213,83257,654105,400536,0022,70025,5005,53026,2509,599,850

  21.3.4.0.Procentu iemumi par maksas pakalpojumu un citu pau iemumu ieguldjumiem depozt vai kontu atlikumiem0

  21.3.5.0.Maksa par izgltbas pakalpojumiem209,292108,29411,00059,2743,600182,168

  21.3.6.0.Iemumi no lauksaimniecisks darbbas0

  21.3.7.0.Iemumi par dokumentu izsnieganu un kancelejas pakalpojumiem5331,1161505031,316

  21.3.8.0.Iemumi par nomu un ri246,178112,19731,65025,50021002240500133832000200012902350195,210

  21.3.9.0.Iemumi par prjiem budeta iestu maksas pakalpojumiem8,522,15226,5448,137,03339,820114,8282117325526493900463295700199004240239009,191,156

  KOP IEMUMI31,099,18017,259,3698,911,06373,578210,590103,792278,292118,502133,900636,10924,15051,028118,17255,37027,973,91590.0

  F40 32 00 10Valsts kases kredts3,619,8114,198,1181114504,309,568

  Kop ar kredtresursiem:34,718,99121,457,4878,911,06373,578210,590103,792278,292118,502133,900636,10924,15051,028229,62255,37032,283,483

  Budeta atl.uz 01. 01. 2013.g.6,016,2163,213,7901,524,41916,97029,7245,187107322472614348119605829010227377119667625,309,840

  F56010000Kapitlieguldjumu fondu akcijas0

  Kop ar budeta atlikumu40,735,20724,671,27710,435,48290,548240,314108,979385,614165,763177,381832,16753,16073,765236,741122,13237,593,323

  Finanu - ekonomikas nodaas vadtjaS.Velberga

  Pielikums Nr.2

  Ogres novada domes

  ___.___.2013. Saistoajiem noteikumiem Nr.____

  Ogres novada pavaldbas 2013. gada budeta izdevumi atbilstoi funkcionlajm kategorijm.

  KodsPozcijas nosaukumsOgres novada 2012.g. izpildeOgres un Ogresgala 2013.g. budetsPavald. aentras "Mlkalne" 2013.g. budetsPavald. aentras "Kultras centrs" 2013.g. budetsPavald. aentras "Dziednca" 2013.g. budetsPA "Ogres un Ikiles trisma attst.aent." 2013.g. budetsSuntau pagasta prvaldes 2013.g. budetsLauberes pagasta prvaldes 2013.g. budetseipenes pagasta prvaldes 2013.g. budetsMadlienas pagasta prvaldes 2013.g. budetsKrapes pagasta prvaldes 2013.g. budetsMazozolu pagasta prvaldes 2013.g. budetsMeeles pagasta prvaldes 2013.g. budetsTaurupes pagasta prvaldes 2013.g. budetsOgres novada pavaldbas 2013.g. budets

  01.000Visprjie valdbas dienesti3,000,5412,505,214000082,44879,64064,447125,70866,82842,77843,47568,6873,079,225102.6

  01.100Izpildvaras un likumdoanas varas institcijas1,993,8521,561,07682,44879,00052,752113,00866,82838,92839,94057,3622,091,342104.9

  01.720Pavaldbu budetu parda darjumi388,710374,1380064010,69510,40003,8503,53511,325414,583

  01.721Pavaldbu budetu valsts iekj parda darjumi388,710374,138640.010695104003850353511325414,583

  01.820Visprja rakstura transferti no pavaldbu budeta valsts budetam334,0950

  01.830Visprja rakstura transferti no pavaldbu budeta pavaldbu budetam283,884290,000000000000290,000

  01.8301Ldzeki, kas nododami finanu izldzinanas fondam0

  01.8302Norini ar citu pavaldbu izgltbas iestdm283,884290,000290,000

  01.890Izdevumi neparedztiem gadjumiem280,00010002300283,300

  03.000Sabiedrisk krtba un droba406,704416,5660003,195002,9280005,796428,485

  03.110Pavaldbas policija396,135412,301412,301

  03.600Prjie sabiedrisks krtbas un drobas pakalpojumi (Video novroanai Ogr)10,5694,26531952928579616,184

  04.000Ekonomisk darbba3,206,2122,881,308179,06400253,79231,76816,32818,24358,31209,7991,83003,450,444

  04.111Visprjas ekonomiskas darbbas vadba111,73130,26600000000000030,266

  04.11101Uzmjdarbbas attstbas veicinanai13,05012,95012,950

  04.11102Proj. "Specilistu piesaiste"11,6800

  04.11103Attstbas programmas izstrdei7,8160

  04.11104Young Active Creative40,9546,0006,000

  04.11105Novadu kapacitte16,5030

  04.11106Projektu pieteikumu un Ogres novada Startijas izstrde4,9049,0509,050

  04.11107Starptautisk Kapacitte16,5241,2661,266

  04.11108Pilstu mru pakts CONURBANT3001,0001,000

  04.210Lauksaimniecba3,885440190718304,177

  04.220Mesaimniecba un medniecba4,61012411,241

  04.430Bvvalde183,057169,49230940200,432

  04.510Autotransports2,816,3142,681,550179,06400031,76816,32818,24325,69107,892002,960,536

  04.51001Ceu bvniecbai un remontiem355,212551,40010300561,700

  04.51002Projekts Tnu-Brvbas ielas rekonstrukcija 2.krta1,486,162960,000960,000

  04.51003Projekts Atbalsts novadu attstbai ERAF (Brvbas ielas rekonstrukcija)624,5141,140,0001,140,000

  04.51004Prjais autotransports314,979179,06431768163287943256917892268,686

  04.51005LAD Ogres novada Krapes pag.eso tilta pr Lobes upi vienkr.rekonstr.35,4470

  04.51006ESTLAT Riverways Ogres upes promende30,15030,150

  04.600Sakari00000000000

  04.60010

  04.730Trisms86,6150000253,79200000000253,792

  04.7301PA "Ogres un Ikiles trisma attstbas aentra"86,615253,792253,792

  0

  05.000Vides aizsardzba3,837,6772,140,8942,429,02600075,60107,63531,329011,158004,695,643

  05.100Atkritumu apsaimniekoana1,670,273892,165276,86716,65007,63516,78304,300001,214,400

  05.1001Ielu tranai, atkritumu savkanai,teritoriju labiekrtoanai467,84154,605276,867166507635167834300376,840

  05.1002Proj. Sadzves atkritumu izgztuves ''ilupe'' rekultivcija1,172,926740,307740,307

  05.1003Proj. RECO Baltic tech 2110,31522,879

  05.1004LAD Ogres novada Madlienas atklt peldbaseina atjauno. un peldvietas labiek.13,218

  05.1005KF projekts "Normatvo aktu prasbm neatbilstoa Ogres novada izgztuves "Pinkas" rekultivcija(Krapes pagasts)2,21059,32159,321

  05.1006Taurupes Plauu ezera pludmales labiekrtoanas darbi3,76315,05315,053

  05.200Notekdeu apsaimniekoana512,70402,152,1590058,9510014,54606,858002,232,514

  05.2001Lietus dens kanalizcija68,53125,65025,650

  05.2002Notekdeu (savkana un attrana)444,1732,126,509589511454668582,206,864

  05.2003denssaimn. TEP izstrde Ogres nov.pag.0

  05.300Vides piesrojuma novrana un samazinana1,654,7001,248,7290000000000001,248,729

  05.30001Energoefekt. paaugstin