of 7 /7
.PRO LEGE O'coleclie necesord oricdrui jurist: .reune$te intre copertele fieclrei culegeri informafii esentiale qi extinse din domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatorului activitatea de informare gi de cerceiarc, reducAnd sernnificativ qi eficient timpul dedicat acesteia; o prezinti pachete de acte nonnativc consotidate, atent selectate in vederea acoperirii domeniului vizat, imbog[1ite cu note gi referin{e utile, structurate gi evidenliate profesionist ;i menite a lacjlita infelegerea voinlei gi a intenliilor legiuitorului (prin sernnalarea giisau pr-in prezentarea uflor corelatii ori aunor spe[e relevante, in unele cazuri prin of'erireaunor ldmuriri punctuale etc.); . seria PREMIUM din cadrul colec[iei PRO LEGE este tip6rir6pehAnie alb6 de calitate superioard, ideald penhu adrrotdrile neoesare in activitatea didactici qi practic5, beneficiazi de grafici gi de cromaticd speciale (in vederea unui plus de evidentiere a infbrmafiilor-cheie), incluzind totodat[ un vast material infonnativ suplimentar; o fiecare culegere in parle constituie, practic, un instrument juridic complex, indispensabil activitdlii de zi cu zi in cadrul domeniului clruia ii este dedicatd gi pe care il reprezintS, organiz6nd unitar intbmaliile necesare unei bune cunoaEteri a domeniului respectiv. COORDONAREA GENERAIA a Colecliei PRO LEGE este asiguratd de consilierjuridic Oliviu Crdznic. A6tept6m sugestiile qi propunerile dvs. pe adresa [email protected] S.C. UNIVERSUL JUR!DIC S"R.L. Bucuregti, Bd. luliu Maniu, nr. 7, Corp C, parter, Sector 6 O.G. nr. 19119i07 privi nd transportu rile gi legislafie conexe Universul Juridic Bucuregti -2016-

O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr....

Page 1: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

.PRO LEGEO'coleclie necesord oricdrui jurist:

.reune$te intre copertele fieclrei culegeri informafii esentiale qi extinsedin domeniul abordat, inlesnind astfel utilizatorului activitatea de informaregi de cerceiarc, reducAnd sernnificativ qi eficient timpul dedicat acesteia;

o prezinti pachete de acte nonnativc consotidate, atent selectate in vedereaacoperirii domeniului vizat, imbog[1ite cu note gi referin{e utile, structurategi evidenliate profesionist ;i menite a lacjlita infelegerea voinlei gi aintenliilor legiuitorului (prin sernnalarea giisau pr-in prezentarea uflorcorelatii ori aunor spe[e relevante, in unele cazuri prin of'erireaunor ldmuriripunctuale etc.);

. seria PREMIUM din cadrul colec[iei PRO LEGE este tip6rir6pehAnie alb6de calitate superioard, ideald penhu adrrotdrile neoesare in activitateadidactici qi practic5, beneficiazi de grafici gi de cromaticd speciale(in vederea unui plus de evidentiere a infbrmafiilor-cheie), incluzindtotodat[ un vast material infonnativ suplimentar;

o fiecare culegere in parle constituie, practic, un instrument juridic complex,indispensabil activitdlii de zi cu zi in cadrul domeniului clruia ii estededicatd gi pe care il reprezintS, organiz6nd unitar intbmaliile necesare uneibune cunoaEteri a domeniului respectiv.

COORDONAREA GENERAIA a Colecliei PRO LEGE este asiguratd deconsilierjuridic Oliviu Crdznic. A6tept6m sugestiile qi propunerile dvs.

pe adresa [email protected]

S.C. UNIVERSUL JUR!DIC S"R.L.Bucuregti, Bd. luliu Maniu, nr. 7, Corp C, parter, Sector 6

O.G. nr. 19119i07privi nd transportu rilegi legislafie conexe

Universul JuridicBucuregti

-2016-

Page 2: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

Cuprins

o.G. NR. 19t1997 pRlVtND TRANSPORTURTLE .....................................5NOUL COD CIVIL (extras) ..........................13coDUL VAMAL lt nOuAHlet @xtras) ..........................26

O.G. nr. 2712011 privind transporturile rutiere ..............40Include, sub articolul aferent:

oMT nr' 1 21a2u 5 privin.d autorizarea gi antrotut centrelor de pregdtire gipeieclionare profesionald a personatului de speciatitate din doneiiutt ra n sp o rt u ri I o r rut i ere

Codul rutier - O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaliape drumurile publice (extras) ....................85Noul Cod pena| (extras) .......r....;................ g9

convenfia referitoare ra contractur de transport internationarde mirfuri pe gosete (CMR)..........................:...................:.................... 90

TRANSPORTUR! FEROV|ARE................ ....................... 106O.U.G. nr. 12l1998 privind transportul pe ciile ferate romine 9ireorganizarea SocietSlii Nalionale a Ciilor Ferate Romin" ............. f OS

Regulamentul privind transportul pe ciile ferate din Rominia ........112lnclude, sub afticolele aferente:

Normele uniforme privind transporturite pe caiF- Ierate din Rom6nia, aplicabiteoperatorilor gi beneficiatilor de transport feroviar public de cdldtori' Normele uniforme privind transpottufle pe cdile ierate din Romenia, apricabireoperatorilor gi beneficiarilor de transport feroviar de marfd

Noul Cod penal (extras,) ,r.;..;....r...............1g4Legea nr. 55/2006 privind siguranla feroviarL...... ,...... 1gsC-onvenfia privind transporturile internalionale feroviare(COTIF)dingmai{980(exfras/...............:...... ...............217Reguli uniforme privind Contractul de Transport lnternationalFeroviar de Cilltori (ClV - Apendice A la Convenfie)... ...'.................221Reguli uniforme privind

_C,ontractul de Transport lnternationalFeroviar al Mirfuritor (ClM - Apendice B la ionvenqie).................... ZaO

Page 3: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

Cupins

TRANSPORTURI NAVALE ..,.,.,,.,.,.,.,......,262

O.G. nr. 4211997 privind transportul maritim 9i pe ciilenavigabile interioare ........-.262lnclude, sub articolul aferent:

H.G. nr. 1 .133/2002 privind organizarea ii funclionarea Autoritefi Navale

Romene

Regulamentul de aplicare a O.G. nr. 4211997 privindtransportul naval ....,,.,.... .'.'.'.,......,........... 303

O.G. nr. 22t1ggg privind administrarea porturilor 9i a ciilornavigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apa(ininddomeniului public, precum Si desfi$urarea activitililor de transportnaval in porturi gi pe ciile navigabile interioare.......".'...'........'....... 325lnclude, sub articolul aferent:

OMTI nr. 635r2010 pentru stabilirea pofturilor, a cdilor navigabile interioare,

a zonelor sau por{iunitor din aceste zone, precum 9i a categoriilor de navepentru care serviciul de pilotai este obligatoriu

Legea nr. 19112003 privind infracliunile la regimultransportului nava1............ '.'.'....'.'........... 347

Convenfia Naliunilor Unite privind transportul de mirfuripe mare '1978 (Regulile de la Hamburg)"... ."'........"'.'..352

Convenfia de la Budapesta privind contractul de transport demirfuri in navigafia interioari (CMNI).......... ...'.........".' 369

TRANSPORTURI AERIENE ...............'....'.387

O.G. nr. 2911997 privind Codul aerian civil ......'...'.........:.'..."'......'..... 387

Convenfia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la

transportul aerian international ..........' ......'..'.....'......'..413

1NDEX........... ....................... 431

Actualizdri terminotogice.................... "...............'.."....' 439

NOTE

Page 4: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

Copyright @2016, S.G. UnivercutJuridic S.R.L.

Toate drepturile asupra prezentei edilii apa(inS.C. Universul Juridic S.R.L.Nicio parte din acest volum nu poate fi copiati fdrial S.C. Univercul Juridic S.R.L.

acordul scris

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a R.om6nieiROMANIA [Legislafie]

O.G. nr. 19/1997 privind transporturite qi legisla(ie conexi. -Bucuregti : Universul Juridic, 2016

IndexrsBN 978-60 6-67 3 -43 1 -8

347.763@98',trc94

BDDACTIE:

DEPARTAIIEMI,]LDISTRIBUTIE:

tel.lfax: 021.314.95.t2tel.: O732.e2O.6l6,6e-mail: [email protected]

telefon: o21.214.95.15.:tel./fax: O21.314.93.t6e-mail: [email protected]

r^rww.trniversuff uridic.ro

O.G. nr. 19/1997privi nd transportu ri le1 )

Capitolul I

Dispozifii generale

Art. 1. (1) Prezenta ordonanld stabilegte normele generale aplicabile mo-

durilor de transport rutier, feroviar, naval 9i aerian, componentele relelei de

transport de interes nalional gi european incluse in acestea, precum qi atribu-

tiile gi rdspunderile autoritdlilor competente de reglementare' coordonare,

control, inspeclie gi supraveghere cu privire la activitdlile de transport 9i lamijloacele de transport.

(2) Dispoziliile prezentei ordonanle constituie cadrul general aplicabil tutu-

ror actelor normative specifice modurilor de transport 9i activitdlilor, conexeacestora.

Art. 2. Sistemul national de transport are caracter strategic, constituie parte

integrantd a sistemului economic ai social 9i are urmdtoarele componente:

a) infrastructurile de transport rutier, ferovlar; naval Si aerian;b) mijloacele de transPort;c) operatorii de transport 9i ai activitSlilor conexe transporturilor;d) sistemele de management al traficului gi sistemele de pozilionare 9i

navigalie.

Art. 3. Principalele obiective ale sistemului nalional de transport sunt:

a) realizarea conectdrii tuturor localitSlilor la reteaua na{ionalS de transporl;

b) asigurarea dreptului la liberd circulalie a cetdtenilor;c) asigurarea liberei circulalii a bunurilor;d) asigurarea efectuirii transporturilor care privesc siguran!a nalionali;e) asigurarea racorddrii lui la sistemele internalionale de transport;f) participarea la dezvoltarea economicd 9i social5 a ldrii.

Art. 4. Dezvoltarea sistemului nalional de transport se realizeazd linAndu-se

a) promovarea programelor nalionale de realizare a unei dezvoltiri durabile

a economiei nalionale;b) nevoile de apirare a !5rii;c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranld a traficului;d) eficienla economicd;e) asigurarea condiliilor de conservare gi de protejare a mediului;f) utilizarea ralionald a energiei;

1) Rep. (M. Of. nr.552 din 11 noiembrie 1999) in temeiul art. ll din L. nr. 1s7l'1998(M. Of. nr- 425 din 11 noiembrie 1998), dandu-se art]coLe]or $i alineatelor numerotaroa

iorespunzitoare; cu ultim. modif. aduse prin L. nr. 7{/20{t pentru punerea in apllcaro IL. ff.287t2oog privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011).

Page 5: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

O.G. nr.19/1997 O.G. nr.19/1997

g) respectarea convenliilor 9i acordurilor internalionale la Gare Romdniaeste parte.

Art.5. (1) Modurile de transport, parte integrantd a sistemului nalional detransport, care fac obiectul dispoziliilor prezentei ordonante, sunt:

a) transportul rutier;b) transportul feroviar;c) transportul naval;d) transportul aerian;e) transportul multimodal 9i combinat.(2) Fiecare mod de transport are in compunere infrastructura de transport,

mijloacele de transporl, operatorii de transport 9i ai activitii{ilor conexe trans-portului, precum gi sistemele de management al traficului gi sistemele depozilionare gi naviga{ie, dupi caz.

(3) Ministerul Transporturilor coordoneazd modurile de transport printr-oabordare multimodal5, lin&nd seama de capacitdtile existente sau de. celeprevdzute pentru fiecare mod de transport gi de promovarea unei dezvoltdriralionale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementdrilor speci-fice fiecdrui mod de transport.

Art, 6. Statul sprijini dezvoltarea gi funclionarea transportului public, sub-venlioneazi sau, dupd caz, susline financiar transportul public de cdldtori,garanteazd libera ini[iativd gi autonomia transportatorilor gi asigurd condi{iileunei concurenle loiale intre modurile de transport gi intre diferitele categoriide transporlatori.

ArL 7. Utilizatorii de transporturi au acces egal gi nediscriminatoriu lainfrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transportprin care igi exercitd dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua eiingigi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.

Art. 8. in toate raporturile generate de activitatea de transport protectiavielii umane gi a mediului este prioritard.

Art. 9. (1) lnfrastructurile de transport sunt destinate desfdgurdrii'activi-t5lilor de transport, activit6lilor conexe transporturilor gi activitililor privindadministrarea infrastructurilor respective. lnfrastructurile de transport sunt deinteres nalional gi de interes european 9i impreund cu sistemele de manage-ment al traficului gi cu sistemele de pozi[ionare $i navigalie constituie relelelede transport care pot fi de interes nalional sau de interes european. lnfra-struclurile destinate desfdgurdrii activitdlilor de transport sunt ciile de comu-nicalie rutiere, feroviare, navale 9i aeriene.

(2) Mrlloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fdri propulsie;amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinatesd se deplaseze pe o cale de comunica.tie rutier6, feroviarS, navalS sauaeriand.

(3) Operatorii de transport sunt transportatori, romAni sau str5ini, care auacces egal gi nediscriminatoriu la infrastructura deschisd accesului public.Prin transpoftafon se intelege persoanele fizice sau juridice, autorizate sdefedtueze transporturi, interne sau internalionale, de persoane ori de bunuri,

In interes public sau in interes propriu, cu mijloace de transport detinute inproprietate sau cu contract de inchiriere ori leasing.

(4) Operatorii activit5lilor conexe transporturilor sunt persoane fizice saujuridice care efectueazi activitdlile ce se desfSgoard in legiturd cu/sau intimpul transportului.

(5) Sistemele de management al traficului gi sistemele de pozilionare gi

navigalie includ instalaliile tehnice necesare, precum gi sistemele de infor-ma{ii 9i telecomunicalii necesare asiguririi unei opereri armonioase a rete-lelor gi a gestion6rii eficiente a traficului.

Capitolul llAutoritilile competente. Atribuf ii

Art. 10. Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administra-

tiei publice centrale gi in aceastS calitate are urmitoarele atribulii:a) elaboreazd strategiile de dezvoltare a activitdlilor de transport;b) elaboreazd gi supune spre adoptare Guvemului programele 9i prioritdlile

de modernizare 9i dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise acce-sului public, apa(in6nd domeniului public;

c) asigurd administrar:ea infrastructurilor de transport deschise accesglui pu-

blic, de interes nalional gi european, apa(inAnd domeniului public al statului;d) asigurd tuturor utilizatorilor acces egal 5i nediscriminatoriu la infrastruc-

turile de transport deschise accesului public;e) asigurd beneflciarilor de transport dreptul de a alege liber modul de trans-

port, transportatorul gi mijlocul de transport;f) sprijind dezvoltarea 9i funclionarea transportului public;

g) stimuleazd libera iniliativd gi asiguri autonomia transportatorilor;h) asigurd condiliile unui mediu concurenlial normal in interiorul fiecdrui

mod de transport, precum 9i intre modurile de transport;i) asigurd efectuarea transporturilor militare gi a transporturilor de interven-

tie in caz de calamit5li naturale sau in alte situalii deosebite; ' ' '' :

j) asigurd dezvoltarea cercetirii in transporturi, in corelare cu programele

"Xi:il;"tfJTJili, ""ono*,"d

in domeniur transporturiror;l) elaboreazd politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale gi a

transportului combinat;m) elaboreazd politici de dezvoltare echilibrati a tuturor modurilor de trans-

port;

n) asigurd gestionarea proprietdlilor publice 9i private ale.statului din do-meniul transporturilor, atribuite in administrare prin lege;

o) gestioneazd resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resurseledin fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau dincreditele externe garantate de stat;

p) aprobi sau supune spre aprobare Guvernului, dupd caz, tarife sau taxede utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, apa{i-n0nd domeniului public al statului;

Page 6: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

O.G. nr. 19/1997

r) clasificd re{elele de transport de interes nalional 9i europeaq, in confor-mitate cu standardele nationale $i europene;

s) organizeazd activitatea pentru constituirea fondului propriu de date sta-tistice din domeniul transporturilor;

l) autorizeazd funclionarea porturilor, aerodromurilor civile, gdrilor gl a au-togdrilor; :

u) stabilegte legdturi cu ministere similare, cu alte autoritdti publice gi orga-nizafii, precum gi cu persoane juridice sau fizice din lard sau din strdinState.

Att. 11. Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale in domeniultransporturilor Ministerul Transporturilor poate incheia contracte de activitatepentru unul sau mai mulli ani cu agenli economici din domeniul transportu-rilor, stabilind obiective specifice 9i mijloace tehnice gi economice pentru rea-lizarea acestora. Contractele de activitate incheiate se aprobi prin hotSrAre aGuvernului.

Art. n. Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat in domeniultransporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multi-modale 9i combinate, av6nd urmdtoarele atribulii:

a) reprezinti Guvernul in domeniul transporturilor in organismele interna-lionale 9i in relatiile bilaterale cu alte state;

b) elaboreazd proiecte de acte normative gi aprobd norme tehnice desti-nate asigurdrii compatibilitSlii sistemulul nalional de transpo( cu sistemele detransport internationale;

c) emite norme tehnice obligatorii pentru construclia, modernizarea, intre-(inerea gi exploatarea infrastructurilor de transport;

d) emite norme tehnice obligatorii pentru construclia, inspeclia tehnicd 9iexploatarea mijloacelor de transport, inclusiv norme referitoare la protectiamediului;

e) stabilegte nomenclatorul de funclii gi de personal care lucreazd intransporturi sau concurd la siguranla traficului;

0 emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenliere gi brevetare apersonalului care lucreazi in transporturi sau concurd la siguranla traficului gistabilegte condiliile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor,licenlelor sau brevetelor aeordate;

g) organizeazd examene gi autorizdri gi emite atestate, autoriza{ii, certifi-cate, licen{e gi brevete pentru personalul din transporturi, precum gi pentruoperatori;

h) stabilegte programe de pregdtire 9i perfeclionare pentru personalul desiguranld din transporturi gi organizeazi desfSgurarea acestora,

i) emite norme obligatorii de licenliere gi autorizare a agenlilor economicicaie efectueazd sau vor efectua activitdli de transport ori activitd{i specificesiguranlei traficului gi stabilegte condiliile de acordare, de suspendare sau deanulare a licenlelor qi autorizatiilor;

j) emite norme obligatorii de siguranli a traficului in transpo(urile rutiere,feroviare, navale, aeriene, precum 9i pentru transportul multimodal gi com-binat gi supravegheazd respectarea acestora;

k) ernite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mdrfuri peri-culoase;

nr. 19/1997

l) acordd sau retrage dreptul de arborare a pavilionului romdnesc nav€lorsau aeronavelor civile, in conditiile legii;

m) certificS starea tehnici a mijloacelor de transport din domeniul civil, Inconformitate cu reglementdrile na{ionale 9i internalionale;

n) stabilegte organizarea regionalS a transporturilor rutiere, feroviare, navalegi aeriene. Aprobd utilizarea spa(iului aerian, a cdilor navigabile din apele na-lionale gi interna{ionale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului ApdrdriiNationale gi ale Ministerului Afacerilor lnterne;

o) aprob5 survolarea spaliului aerian al Rominiei, decolarea 9i aterizareaaeronavelor civile de pe/gi pe aeroporturile situate pe teritoriul RomAniel;

p) asigurd dirijarea aeronavelorin spa(iul aerian a Rom6niei 9i a navelor inapele na{ionale navigabile, in conformitate cu reglementdrile nalionale gi

Internationale;pl) aprobd aplicarea reglementdrilor specifice adoptate de organizaliile de

avia{ie civilS din Comunitatea European5 la care autoritatea romOnd in do-meniul avialiei civile este parte;

q) exercitd activitatea de registru, de inspec[ie gi de control in transporturi;r) acordd permisiunea de intrare gi de plecare a navelor romanesti gi strdi-

ne in/gi din porturile civile romSnegti;s) stabilegte conditiile de inmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehicu-

lelor gi a materialului rulant;g) asigurd certificarea de tip 9i individuald a mijloacelor de transport;t) supravegheazd navele, indiferent de pavilionul acestora, in apele na{io-

nale navigabile;u) gestioneazd frecven!ele de comunicalii alocate;v) poate acorda, pe bazd de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuitd a

infrastructurilor de transport pentru utilizatorii strdini;x) autorizeazi efectuarea lucrdrilor carc afecteaze zonele de siguranld gi

de protectie a infrastructurilor, deschise accesului public;y) stabilegte zonele obligatorii de pilotaj in apele nalionale navigabile;z) ancheteazd evenimentele sau accidentele grave produse in activitdlile

de transport;w) asigurd, prin releaua proprie controlul medico-sanitar specific siguranlei

circula.tiei gi navigaliei gi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilorgi activitdtilor de transport,

e DISPOZIIII CONEXE. ^A se vedea OMT nr, 1037/2014 privind emiterea certifi-catelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectueazd transport rutier interna-

l,ional de mdrfuri in vederea acorddii Si utilizdrii autorizariilor CEMT (M. Of nr. 491

din 2 iulie 2014; cu modif. ult).

Art. 13. (1) Ministerul Transporturilor stabilegte condi{iile tehnice, regulile desiguranfd 9i modalitilile de inspeclie qi de control aplicabile diferitelor moduri detransport.

(2) Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice speciali-zate, insdrcinate sd elaboreze gi sd pund in aplicare normele tehnice gi regle-ment6rile corespunz5toare, sa asigure pregitirea profiesionald gi perfeqionareapersonalului din transporturi, si efectueze certificarea gi inmatricularea mij-loacelor de transport 9i sd asigure inspeclia gi controlul acestora.

Page 7: O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile si legislatie conexacdn4.libris.ro/userdocspdf/731/O.G. Nr. 19 1997 privind transporturile... · Utilizatorii de transporturi au acces egal

,l0 O.G. nr. 19/1997

(3) Ministerul Transporturilor asigurd, direct sau prin delegare de compe-tenld, prin institulii publice subordonate sau prin societe_ti comerciale autori-zate, controlul tehnic 9i inspeclia de siguranli a traficului pentru transportulferoviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal gi com-binat., (4) lnstituliile publice 9i societdlile comerciale prevdzute la alin. (2) 9i (3) se

vor finanta integral din tarife, taxe gi comisioane oblinute din prestirile deservicii specifice.

Att 14. ('l) Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizalii 9iIicenle gi al redevenlelor se stabilegte prin hotdr6re a Guvernului, iar regimultaxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum gi celal fondurilor speciale constituite din sume incasate cu titlu de taxe se stabilescprintr-o lege specialE.

(2) Tarifele pentru cursurile de pregitire profesionalS 9i de examinare, invederea ob{inerii certificatelor de capacitate, a licenlelor gi a brevetelor, sestabilesc de cdtre Ministerul Transporturilor.

Art. 15. Ministerul Transporturilor, consiliile judelene sau consiliile localepot asigura, conform legii:

a) in sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public,amplasarea gi intrelinerea unui sistem unitar informalional privind transportulpublic de persoane. Modul unitar de prezentare a sistemului informational vafi stabilit prin norme de cStre Ministerul Transporturilor;

b) stabilirea unor plafoane ale tarifelor gi taxelor, reduceri sau scutiri detarife gi taxe ori condilii tarifare speciale pentru unele categorii de persoanefizice sau juridice, atunci cAnd faclori sociali impun acest lucru. in aceste cazuritransportatorul va primi o compensalie in bani din partea Guvernului sau,dupd caz, din partea autoritdlilor publice locale, destinatd sd acopere costulreal al transportului gi sd menlini serviciul public de transport.

Art. 16. Pentru asigurarea transportului public de persoane, precum gipentru aprovizionarea populaliei cu produse de strictd necesitate in zoneleizolate sau greu accesibile, statul va subvenliona cheltuielile suplimentare aletransportatorilor, la cererea justificatd a consiliilor judelene,

CapitolullllProprietatea publicd 9i privati tn domeniul transporturilor

Art. 17. (1) Proprietatea publicd in domeniul transporturilor este constituitddin infrastructura deschisd accesului public, precum gi din bunurile de interespublic, stabilite prin lege.

(2) Alte bunuri din domeniul transporturilor, ce apatin statului sau unitililoradministrativ-teritoriale, constituie proprietatea privati a acestora.

Art. 18. (1)Bunurile, proprietate publici sau privati a statului din domeniultransporturilor, pot fi date in administrare, prin hotdrdre a Guvernului, institu-liilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi inchiriate sauconcesionate in condiliile legii.

O.G. nr.19/1997

(2) Bunurile, proprietate publicd sau private din domeniul transporturilor,administrate de unitdlile administrativ-teritoriale, pot fi inchiriate sau cohce-sionate in condiliile legii.

CapitolullVExecutarea transporturl lor

Art. 19. (1) Ministerul Transporturilor elaboreazi 9i supune spre aprobareGuvernului definirea gi schema retelei de transport de interes nalional gi

european care va avea ca obiective asigurarea deplasdrii persoanelor gi amdrfurilor intre toate localitA{le lErii, precum gi conectarea infrastructurilornationale de transport la principalele infrastructuri de transport internalional.

(2) Consiliile judelene impreund cu consiliile locale vor elabora schemarelelei locale de transport, care va fi avizatd de cdtre Ministerul Transporturilor.

(3) Abrogat.

Art.20. (1) Transportul de persoane sau de bunuri poate fi transport ininteres public sau transport in interes propriu.

(2) Transporturile executate de persoane juridice sau fizice, in condilii ne-discriminatorii de acces pentru te(i, pe bara unui oontrac{ de transpott, contraplatd, sunt transporturi in interes public, denumite in continuare transporturipublice. ::r :

(3) Contractul de transport in interes public se incheie intre transportator gi

beneficiar in condiliile Codului civil gi se probeazd, pentru transportul depersoane, printr-un titlu de transport inmAnat pasagerului, iar pentru trans-portul de mdrfuri, printr-un document specific de transport.

(4) in cazul transporturilor de persoane in regim de taximetrie se va stabiliprin norme ale Ministerului Transporturilor 9i ale consiliilor locale modul cumse aplicd prevederea de la alin. (3).

(5) Contractul de transport poate fi incheiat direct cu transportatorul sauprin intermediari de transport, autorizali de Ministerul Transporturilor.

Att.21. (1) Transportul in interes personal, executat de persoane fizice invederea asigurdrii deplasSrii unor persoane sau.bunuri, precum gi transportulin folos propriu, organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitSlileproprii autorizate, cu mijloacele de transport pe care le delin in proprietatesau le folosesc in baza unui contract de inchiriere sau leasing, este transportin interes propriu.

(2) Transpo(ul in folos propriu de bunuri gi de persoane trebuie si consti-tuie accesoriul unei alte activitdli economice executate de persoana care ilorganizeazd, iar bunurile transportate trebuie sd fie proprietatea acesteia orisd fie rezultatul activitd{ii sale.

(3) Transporturile in interes propriu de persoane sau de bunuri se executdfdr5 perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia in bunuri sau servicii.

Att.22. (1) Persoanele fizice sau juridice care efectueaiS transporturi debunuri gi de persoane, altele dec6t cele in interes personal, se autorizeazide c5tre Ministerul Transporturilor.

(2) Evidenta autorizaliilor se tine de cetre Ministerul Transporturilor in registreunice, pe moduri de transport.

1rl