of 43 /43
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

öLçme sunu

  • Author
    tolga

  • View
    1.911

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ölçme değerlendirme

Text of öLçme sunu

Page 1: öLçme sunu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Page 2: öLçme sunu

Eğitim genel olarakEğitim genel olarak; ; insanda kendi isteğiyle değişme insanda kendi isteğiyle değişme

meydana getirme sürecidir. meydana getirme sürecidir.

Eğitim ve öğretimin sonundaEğitim ve öğretimin sonunda, , eğitim alan kişilerin eğitim alan kişilerin

durumlarında meydana gelen değişimin tespit edilmesi durumlarında meydana gelen değişimin tespit edilmesi

ve eksik kalan yönlerinin giderilip eğitimde kalitenin ve eksik kalan yönlerinin giderilip eğitimde kalitenin

artırılması içinartırılması için ölçme ve değerlendirmeölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yöntemlerinin

kullanılması zorunludur.kullanılması zorunludur.

Page 3: öLçme sunu

Ölçme nedir?Ölçme nedir?Ölçme,Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere

sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin

belirlenerek sonuçların sembollerle ya da sayılarla ifade belirlenerek sonuçların sembollerle ya da sayılarla ifade

edilmesidir. edilmesidir.

Bir başka deyişle niteliklerin nicelleştirilmesi işlemidir. Bir başka deyişle niteliklerin nicelleştirilmesi işlemidir.

Ölçme,Ölçme, bir betimleme (tanımlama) işlemidir. bir betimleme (tanımlama) işlemidir.

Page 4: öLçme sunu

Değerlendirme Nedir?Değerlendirme Nedir?

Değerlendirme,Değerlendirme, ölçme sonuçlarını bir ölçütle ölçme sonuçlarını bir ölçütle

kıyaslayarak, ölçülen nitelik hakkında bir karara varma kıyaslayarak, ölçülen nitelik hakkında bir karara varma

sürecidir. sürecidir.

DeğerlendirmeDeğerlendirme bir yargılama işlemidir ve ölçme bir yargılama işlemidir ve ölçme

sonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanırsonucunun bir ölçütle karşılaştırılmasına dayanır

Örneğin; geçme notunun 45 olması bir ölçüttür. Bu Örneğin; geçme notunun 45 olması bir ölçüttür. Bu

ölçüte göre 40 alan öğrenci için kaldı ya da başarısız; ölçüte göre 40 alan öğrenci için kaldı ya da başarısız;

65 alan öğrenci için geçti ya da başarılı kararının 65 alan öğrenci için geçti ya da başarılı kararının

alınması bir değerlendirmedir. alınması bir değerlendirmedir.

Page 5: öLçme sunu

Ölçme ve değerlendirme, Ölçme ve değerlendirme, öğretme ve öğrenmenin öğretme ve öğrenmenin

etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili

verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok

adımlı, sistematik bir süreçtir. adımlı, sistematik bir süreçtir.

Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerilerini teşhis etmek Öğrencilerin mevcut bilgi ve becerilerini teşhis etmek ((diagnostik amaç),diagnostik amaç),

Öğretim programının yapılandırılmasına yardımcı olmak Öğretim programının yapılandırılmasına yardımcı olmak amacı ile öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara amacı ile öğrencilerin programda belirtilen kazanımlara ulaşması aşamasındaki sürecin takip edilmesi ve ulaşması aşamasındaki sürecin takip edilmesi ve denetlenmesi (denetlenmesi (formatif amaçformatif amaç), ),

Öğretim sonuncunda öğrencinin ulaştığı en son düzeyi Öğretim sonuncunda öğrencinin ulaştığı en son düzeyi belirlemek amacı ile veri sağlama (belirlemek amacı ile veri sağlama (summatif amaçsummatif amaç). ).

Page 6: öLçme sunu

Ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel Ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel

olarak şu şekilde sıralanabilirolarak şu şekilde sıralanabilir::

Öğrenci başarısını gözlemlemek, Öğrenci başarısını gözlemlemek,

Okulun başarısını gözlemlemek,Okulun başarısını gözlemlemek,

Anne-babalara bilgi verebilmek,Anne-babalara bilgi verebilmek,

Öğrenciler için sınıf geçme ve mezuniyet konularında Öğrenciler için sınıf geçme ve mezuniyet konularında karar verebilmek, karar verebilmek,

Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek. yapabilmek.

Merkezi sınavlar yardımıyla öğrencilerin bir başka Merkezi sınavlar yardımıyla öğrencilerin bir başka öğretim kurumuna devam edebilmeleri konusunda öğretim kurumuna devam edebilmeleri konusunda değerlendirmelerde bulunabilmek. değerlendirmelerde bulunabilmek.

Page 7: öLçme sunu

Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin

önemli bir parçasıdırönemli bir parçasıdır..

Eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği,

Öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir.

Ölçme ve değerlendirme ile eğitim ve öğretim sürecinin sürekli izlenmesi her aşamada ortaya çıkan sorunları tespit ve düzenleme olanağı verir.

Page 8: öLçme sunu

İyi bir değerlendirme sistemi ile:İyi bir değerlendirme sistemi ile:

Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur,

Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir,

Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yardımcı olur,

Belli bir dönemde öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirme imkânı verir,

Page 9: öLçme sunu

Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemeye yardım eder,

Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene, Değerlendirme sonuçlarının paylaşılması öğretmene,

öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme öğrencinin öğrenme

süreci hakkında bilgisüreci hakkında bilgi sağlar, sağlar,

Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin Öğretmenlerin ve ilgili kişilerin programın uygulama, programın uygulama,

izleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasınaizleme ve geliştirme süreciyle ilgili kararlar almasına

yardımcı olur,yardımcı olur,

Page 10: öLçme sunu

Öğretim programlarında kullanılan Öğretim programlarında kullanılan yöntemler ve yöntemler ve

yaklaşımların yeterliliğiniyaklaşımların yeterliliğini ölçerken öğretmene yardımcı ölçerken öğretmene yardımcı

olur,olur,

Öğrencilerin anlamakta Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği alanları, zayıf güçlük çektiği alanları, zayıf

yönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmedeyönlerini ve bilgi boşluklarını tespit etmede önemli bir önemli bir

rol oynar,rol oynar,

Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek Öğretmenin, öğrencilerin öğrenmesini geliştirecek

yaklaşımlar ve yaklaşımlar ve öğrenme-öğretme süreçlerini öğrenme-öğretme süreçlerini

tasarlamasınatasarlamasına yardım eder. yardım eder.

Page 11: öLçme sunu

Geleneksel ölçme veGeleneksel ölçme ve

değerlendirme yöntemlerideğerlendirme yöntemleri

Öğretme ve öğrenmeden bağımsız bir değerlendirme

Ezbere, kolay öğrenilen bilgileri değerlendirme

Birbirinden bağımsız parçalı bilgileri değerlendirme

Bilimsel bilgiyi değerlendirme

Öğrencinin bilmediğini öğrenmek için değerlendirme

Dönem sonu değerlendirme etkinlikleri

Sadece öğretmenin değerlendirilmesi.

Yeni ölçme ve Yeni ölçme ve Değerlendirme YöntemleriDeğerlendirme Yöntemleri

Öğretmen ve öğrenmenin bir Öğretmen ve öğrenmenin bir parçası olan değerlendirmeparçası olan değerlendirmeAnlamlı ve derin öğrenilen Anlamlı ve derin öğrenilen bilgileri değerlendirmebilgileri değerlendirmeBirbirine bağlı, iyi yapılanmış Birbirine bağlı, iyi yapılanmış bir bilgi ağını değerlendirmebir bilgi ağını değerlendirmeBilimsel anlamayı ve bilimsel Bilimsel anlamayı ve bilimsel mantığı değerlendirmemantığı değerlendirmeÖğrencinin ne anladığını Öğrencinin ne anladığını öğrenmek amacı ile öğrenmek amacı ile değerlendirmedeğerlendirmeDönem boyunca devam eden Dönem boyunca devam eden değerlendirme etkinliklerideğerlendirme etkinlikleriÖğretmenle beraber grup Öğretmenle beraber grup değerlendirmesi ve kendi değerlendirmesi ve kendi kendini değerlendirme.kendini değerlendirme.

Page 12: öLçme sunu

GELENEKSEL ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM GELENEKSEL ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİVE TEKNİKLERİ

1. 1. Yazılı yoklamalarYazılı yoklamalar

a. Sınırlı/kısa cevaplı sorular (tanımla, tarih yaz, neden a. Sınırlı/kısa cevaplı sorular (tanımla, tarih yaz, neden yaz)yaz)

b. Açık uçlu sorular (açıklama)b. Açık uçlu sorular (açıklama)

c. Tamamlama (boşluk doldurma soruları)c. Tamamlama (boşluk doldurma soruları)

2. 2. Sözlü sorularSözlü sorular

3. 3. Doğru-yanlış soruları Doğru-yanlış soruları (hangisi doğrudur, doğru olanı (hangisi doğrudur, doğru olanı seç)seç)

4.4.Eşleştirme maddeleri Eşleştirme maddeleri (uygun kavramları eşleştirme)(uygun kavramları eşleştirme)

5. 5. Çoktan seçmeli sorular Çoktan seçmeli sorular (testler)(testler)

6. 6. Sözlü soru-cevapSözlü soru-cevap

Page 13: öLçme sunu

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme TeknikleriAlternatif Ölçme ve Değerlendirme TeknikleriPerformans değerlendirme Performans değerlendirme

Ürün seçki dosyası (Portfolyo) Ürün seçki dosyası (Portfolyo)

Kavram haritaları Kavram haritaları

Yapılandırılmış grid Yapılandırılmış grid

  Tanılayıcı dallanmış ağaç Tanılayıcı dallanmış ağaç

  Kelime ilişkilendirme Kelime ilişkilendirme

Proje Proje

Drama Drama

Görüşme Görüşme

Yazılı raporlar Yazılı raporlar

Gösteri Gösteri

Poster Poster

Grup ve/veya akran değerlendirmesi Grup ve/veya akran değerlendirmesi

Kendi kendini değerlendirme Kendi kendini değerlendirme

Page 14: öLçme sunu

ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLER

Bir soru kökü ifadesi ve buna bağlı olarak verilen birkaç Bir soru kökü ifadesi ve buna bağlı olarak verilen birkaç

çeldirici ve doğru cevaptan oluşan ifadelerin sunulmasıyla çeldirici ve doğru cevaptan oluşan ifadelerin sunulmasıyla

oluşturulan soru tiplerinden meydana gelir. oluşturulan soru tiplerinden meydana gelir.

Kısa sürede çok sayıda davranış ve beceri Kısa sürede çok sayıda davranış ve beceri

ölçülebilir.ölçülebilir.

Puanlanması kolay ve objektiftir. Puanlanması kolay ve objektiftir.

Özellikle üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesine Özellikle üst düzey zihinsel becerilerin ölçülmesine

yönelik çoktan seçmeli soruların hazırlanması zordur. yönelik çoktan seçmeli soruların hazırlanması zordur.

Page 15: öLçme sunu

DOĞRU- YANLIŞ SORULARI

Verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere bağlı olarak Verilen bir cümlenin, mevcut olan bilgilere bağlı olarak

doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesini gerektiren doğru mu yanlış mı olduğunun belirlenmesini gerektiren

sorulardır.sorulardır.

Yani, tipik bir doğru- yanlış maddesi iki seçeneği olan bir Yani, tipik bir doğru- yanlış maddesi iki seçeneği olan bir

seçmeli maddedir.seçmeli maddedir.

Page 16: öLçme sunu

KISA CEVAPLI YAZILI SORULAR

Cevaplayıcının, bir kelime, bir rakam, bir ibare veya en Cevaplayıcının, bir kelime, bir rakam, bir ibare veya en

çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana

gelmiş test tipidir.gelmiş test tipidir.

Bu test çeşidi ayrıntılı cevap veya kompozisyon Bu test çeşidi ayrıntılı cevap veya kompozisyon

gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile, gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile,

seçme veya sınıflama gerektiren testlerden ise, cevapların seçme veya sınıflama gerektiren testlerden ise, cevapların

verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından

bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır.bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır.

Page 17: öLçme sunu

UZUN CEVAPLI YAZILI SINAVLAR

Klasik tip, kompozisyon tipi sınavlar olarak da Klasik tip, kompozisyon tipi sınavlar olarak da

bilinmektedir. bilinmektedir.

Bu sınavlarda öğrenciye yazılı olarak soru sorulması ve Bu sınavlarda öğrenciye yazılı olarak soru sorulması ve

ondan, sorunun cevabını düşünüp bularak düzenli bir ondan, sorunun cevabını düşünüp bularak düzenli bir

biçimde yazması, istenir.biçimde yazması, istenir.

Page 18: öLçme sunu

EŞLEŞTİRMELİ SORULAR

Bu soru tipinde üç öğe vardır:Bu soru tipinde üç öğe vardır:

1) eşleştirme yönergesi, 1) eşleştirme yönergesi,

2) ifadeler listesi, 2) ifadeler listesi,

3) cevaplar listesi 3) cevaplar listesi

Öğrencilerden, yönergeye uygun olarak verilen Öğrencilerden, yönergeye uygun olarak verilen

ifade listesine cevaplarla eşleştirmesi beklenir.ifade listesine cevaplarla eşleştirmesi beklenir.

Page 19: öLçme sunu

Performans Değerlendirme

Öğrencilerin, öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri Öğrencilerin, öğrenme türleri gibi bireysel özellikleri

dikkate alınarak, bunları eyleme dönüştürmelerini dikkate alınarak, bunları eyleme dönüştürmelerini

sağlayacak durum ve ödevlerdir.sağlayacak durum ve ödevlerdir.

Performans değerlendirme, öğrencilerin gerçek yaşam Performans değerlendirme, öğrencilerin gerçek yaşam

problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu problemlerine akademik bilgilerini uygulayabilme ve bunu

problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir,problem üzerinde gösterebilmeleri ile ilgilenir,

Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda Öğrencilerin öğrendiklerini gerçek durumlarda

göstermelerini sağlar.göstermelerini sağlar.

Page 20: öLçme sunu

Performans Değerlendirmenin ÖzellikleriPerformans Değerlendirmenin Özellikleri

Performans değerlendirme, öğrencinin günlük Performans değerlendirme, öğrencinin günlük

yaşamındaki problemlerini çözmede yardımcı olur,yaşamındaki problemlerini çözmede yardımcı olur,

Değerlendirme süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı Değerlendirme süreç içine yayılmıştır, zamana bağlı

değildir,değildir,

Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle Gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle

sonuçlanmaktadır,sonuçlanmaktadır,

Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav Performans değerlendirmeyle öğrenciler, sınav

saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman saatleriyle sınırlandırılmaksızın geniş bir zaman

diliminde çalışma ve tekrar yapma olanaklarına sahip diliminde çalışma ve tekrar yapma olanaklarına sahip

olurlar,olurlar,

Page 21: öLçme sunu

Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi Performans değerlendirme, öğrencinin yeni bilgiyi yapılandırmasını gerektirir,yapılandırmasını gerektirir,

Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi Performans ödevlerinde, tek bir cevap yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu

nedenle nedenle iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirilmelidir,iyi tanımlanmış bir ölçütle değerlendirilmelidir,

Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir Başarılı bir değerlendirme yapmak için her bir performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı performans ödevi bir dereceli puanlama anahtarı (rubric) ile eşleştirilmelidir,(rubric) ile eşleştirilmelidir,

Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama Öğrenciler performans ödeviyle dereceli puanlama anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme anahtarının bir örneğini alırlar. Böylece değerlendirme sürecinde, öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini sürecinde, öğrenciler kendilerinden ne beklendiğini bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler.bilerek çalışmalarını ona göre yönlendirirler.

Page 22: öLçme sunu

Performans Değerlendirmenin AşamalarıPerformans Değerlendirmenin Aşamaları

Performans ölçütlerinin belirlenmesiPerformans ölçütlerinin belirlenmesi

Amacın belirlenmesi Amacın belirlenmesi

Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği

ortamı oluşturmaortamı oluşturma

Performansın puanlanması Performansın puanlanması

Page 23: öLçme sunu

Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde Performansa Dayalı Değerlendirme Sürecinde

Kullanılabilecek Olan Etkinlik TürleriKullanılabilecek Olan Etkinlik Türleri

ÜrünlerÜrünler

Üst düzey düşünme becerileriÜst düzey düşünme becerileri

Gözlenebilir performanslarGözlenebilir performanslar

Alışkanlıklar ve sosyal becerilerAlışkanlıklar ve sosyal beceriler

Page 24: öLçme sunu

Performans Değerlendirmenin Olumlu Performans Değerlendirmenin Olumlu

YönleriYönleri• Öğrencilerin bilgiyi gerçek yaşam durumlarıyla Öğrencilerin bilgiyi gerçek yaşam durumlarıyla

ilişkilendirmelerini sağlar.ilişkilendirmelerini sağlar.

• Performans değerlendirme kaynakları tekrar tekrar Performans değerlendirme kaynakları tekrar tekrar

kullanılabilir.kullanılabilir.

• Performansın belirli bölümlerine odaklanıldığından Performansın belirli bölümlerine odaklanıldığından

öğretmenin her bir parçayı gözlemleyebilmesini ve öğretmenin her bir parçayı gözlemleyebilmesini ve

değerlendirebilmesini sağlar. Aynı değerlendirme değerlendirebilmesini sağlar. Aynı değerlendirme

aracı, öğrencinin zaman içindeki gelişimini bir çizelge aracı, öğrencinin zaman içindeki gelişimini bir çizelge

olarak kullanarak izleyebilir.olarak kullanarak izleyebilir.

Page 25: öLçme sunu

Performans Değerlendirmenin Olumsuz YönleriPerformans Değerlendirmenin Olumsuz Yönleri

Performans ödevleri ilk uygulamada zor gelebilir.Performans ödevleri ilk uygulamada zor gelebilir.

Gösterilmesi beklenen performansın karmaşık Gösterilmesi beklenen performansın karmaşık

olduğu durumlarda, değerlendirme ölçütlerinin açık ve olduğu durumlarda, değerlendirme ölçütlerinin açık ve

net ifade edilmesinde güçlükler yaşanabilir.net ifade edilmesinde güçlükler yaşanabilir.

Page 26: öLçme sunu

PORTFOLYOPORTFOLYO

Portfolyonun Farklı İsimleri;Portfolyonun Farklı İsimleri;

Kişisel Gelişim Dosyası Kişisel Gelişim Dosyası

Ürün Seçki DosyasıÜrün Seçki Dosyası

Öğrenci Ürün DosyasıÖğrenci Ürün Dosyası

Page 27: öLçme sunu

Portfolyo, öğrencinin bir veya birden fazla konu Portfolyo, öğrencinin bir veya birden fazla konu

alanında yaptığı çalışmalarının sistematik, amaçlı ve alanında yaptığı çalışmalarının sistematik, amaçlı ve

anlamlı koleksiyonu olarak tanımlanabilir. anlamlı koleksiyonu olarak tanımlanabilir.

Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda

bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan portfolyo, bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan portfolyo,

aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir

değerlendirme yöntemidir.değerlendirme yöntemidir.

Page 28: öLçme sunu

Portfolyonun Olumlu YönleriPortfolyonun Olumlu Yönleri

Öğrencilere; zayıf ve kuvvetli yönlerini görmelerine Öğrencilere; zayıf ve kuvvetli yönlerini görmelerine olanağı verir, olanağı verir,

Öğrenciler başarı ve başarısızlıkları performans ile Öğrenciler başarı ve başarısızlıkları performans ile daha iyi ilişkilendirebilirler, amaç ve hedeflerini daha iyi ilişkilendirebilirler, amaç ve hedeflerini belirlemelerini kolaylaştırır,belirlemelerini kolaylaştırır,

Hem sürecin hem de ürünün değerlendirilmesine Hem sürecin hem de ürünün değerlendirilmesine fırsat verir, fırsat verir,

Page 29: öLçme sunu

Öğrencinin gelişimi hakkında daha fazla bilgi Öğrencinin gelişimi hakkında daha fazla bilgi

verirken, öğrenciyi öğrendiğinden de sorumlu verirken, öğrenciyi öğrendiğinden de sorumlu

tutmaktadır. Öğrenme sürecinde öğrenci daha fazla rol tutmaktadır. Öğrenme sürecinde öğrenci daha fazla rol

oynar,oynar,

Öğretmenlerin günlük test sonuçlarıyla Öğretmenlerin günlük test sonuçlarıyla

boğuşmalarını engeller,boğuşmalarını engeller,

Değerlendirme çok yönlü yapılabilir.Değerlendirme çok yönlü yapılabilir.

Page 30: öLçme sunu

Portfolyonun Olumsuz YönleriPortfolyonun Olumsuz Yönleri

İçeriğine karar vermek zordur, İçeriğine karar vermek zordur,

Çoktan seçmeli testlere göre güvenirliği daha düşük ve Çoktan seçmeli testlere göre güvenirliği daha düşük ve

sübjektiftir, sübjektiftir,

Öğrencinin geleneksel ölçme ve değerlendirme Öğrencinin geleneksel ölçme ve değerlendirme

teknikleriyle ölçülmeye çalışılan hatırlama temeline dayalı teknikleriyle ölçülmeye çalışılan hatırlama temeline dayalı

davranışlara ne düzeyde sahip olduğunu ölçme davranışlara ne düzeyde sahip olduğunu ölçme konusunda konusunda

yetersizdir,yetersizdir,

Page 31: öLçme sunu

Portfolyo oluşturmada diğer tekniklere göre daha fazla Portfolyo oluşturmada diğer tekniklere göre daha fazla

zamana ihtiyaçzamana ihtiyaç vardır, vardır,

Hazırlanmış olan portfolyoların muhafaza edilmesi Hazırlanmış olan portfolyoların muhafaza edilmesi

konusunda da sıkıntılar yaşanabilir,konusunda da sıkıntılar yaşanabilir,

Öğrenci velileri bu tekniğe yabancı olduklarından bazı Öğrenci velileri bu tekniğe yabancı olduklarından bazı

şüpheci tavırlar içinde bulunabilirler.şüpheci tavırlar içinde bulunabilirler.

Page 32: öLçme sunu

PROJEPROJE

Projeler,Projeler, geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleri geniş içerikli ve uzun süreli performans ödevleri

ve aynı zamanda da ünitelerde yer alan kazanımları ve aynı zamanda da ünitelerde yer alan kazanımları

kapsayan ayrıntılı ödevlerdir, kapsayan ayrıntılı ödevlerdir,

Projeler bireysel olarak yapılabildiği gibi grup olarak da Projeler bireysel olarak yapılabildiği gibi grup olarak da

yapılabilirler, yapılabilirler,

Page 33: öLçme sunu

Projelerin konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin Projelerin konusu, öğrenci tarafından veya öğretmenin

hazırlayacağı listeden seçilerek belirlenebilir, hazırlayacağı listeden seçilerek belirlenebilir,

Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak Öğrenci, projenin amacını, izlenecek yolları, kullanılacak

malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden malzemeleri ve karşılaşılabilecek durumları önceden

planlar. Gerektiğinde öğretmeninden de yardım alabilir.planlar. Gerektiğinde öğretmeninden de yardım alabilir.

Page 34: öLçme sunu

Proje ile performans değerlendirme Proje ile performans değerlendirme arasındaki arasındaki

FarkFarkProje, bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak Proje, bilimsel düşünme basamaklarını kullanarak

öğrencinin bilimsel düşünmesini geliştirmeyi amaçlar,öğrencinin bilimsel düşünmesini geliştirmeyi amaçlar,

Öğrenci kendisi bir durum ortaya koyar veya öğretmen Öğrenci kendisi bir durum ortaya koyar veya öğretmen

öğrenciye sadece konuyu verir,öğrenciye sadece konuyu verir,

Performans değerlendirmeye göre daha kapsamlıdır,Performans değerlendirmeye göre daha kapsamlıdır,

Page 35: öLçme sunu

Performans değerlendirmede (PD)ise öğretmen Performans değerlendirmede (PD)ise öğretmen

öğrenciye durumu hazır olarak sunar,öğrenciye durumu hazır olarak sunar,

Öğrenci kendisine verilen durumu araştırmaya başlar, Öğrenci kendisine verilen durumu araştırmaya başlar,

PD uzun solukludur,PD uzun solukludur,

Sınıf içinde ve dışında yapılabilir.Sınıf içinde ve dışında yapılabilir.

Page 36: öLçme sunu

Proje Sürecinin Olumlu YönleriProje Sürecinin Olumlu Yönleri

• Öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey Öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey

zihinsel becerilerinin,zihinsel becerilerinin,

Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin,Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin,

Öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisinin,Öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisinin,

Öğrencilerin işbirlikli çalışma becerisinin geliştirilmesini Öğrencilerin işbirlikli çalışma becerisinin geliştirilmesini

sağlar. sağlar.

• Öğrenciler bilgiyi yaparak yaşayarak kazanırlar.Öğrenciler bilgiyi yaparak yaşayarak kazanırlar.

Page 37: öLçme sunu

Proje Sürecinin Olumsuz YönleriProje Sürecinin Olumsuz YönleriUzun ve zorlu bir süreçtir,Uzun ve zorlu bir süreçtir,

Çalışmanın başında öğrenciler sürecin yoğunluğundan Çalışmanın başında öğrenciler sürecin yoğunluğundan

dolayı kaygı duyabilirler,dolayı kaygı duyabilirler,

Çalışmanın başında öğrenciler ödev konusunda Çalışmanın başında öğrenciler ödev konusunda

yeterince bilgilendirilmez ise süreç verimli olmayabilir.yeterince bilgilendirilmez ise süreç verimli olmayabilir.

Page 38: öLçme sunu

Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleriyle Elde Yeni Ölçme ve Değerlendirme Teknikleriyle Elde

Edilen Sonuçların Değerlendirmeye KatılmasıEdilen Sonuçların Değerlendirmeye Katılması

Sadece sınıf içi sınav uygulamalarıyla elde edilen Sadece sınıf içi sınav uygulamalarıyla elde edilen

sonuçlara bakarak öğrenci hakkında karar vermek modern sonuçlara bakarak öğrenci hakkında karar vermek modern

eğitim anlayışı ile çok bağdaşmamaktadır,eğitim anlayışı ile çok bağdaşmamaktadır,

Toplanan bu veriler de Toplanan bu veriler de öğrenci hakkında doğru öğrenci hakkında doğru

değerlendirmelerindeğerlendirmelerin yapılmasına katkı sağlar. yapılmasına katkı sağlar.

Page 39: öLçme sunu

Yeni Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yeni Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımının ÖzellikleriYaklaşımının Özellikleri

Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme Programlarda değerlendirme ile sadece öğrenme

ürünü değil, ürünü değil, öğrencilerin öğrenme süreçleri de izleniröğrencilerin öğrenme süreçleri de izlenir ve ve

bu süreçler değerlendirilerek, gerektiğinde kullanılan sınıf bu süreçler değerlendirilerek, gerektiğinde kullanılan sınıf

etkinlikleri değiştirilir,etkinlikleri değiştirilir,

Page 40: öLçme sunu

Ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin Ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle öğrencilerin üst üst

düzey becerileridüzey becerileri değerlendirilmeye çalışılmalıdır, değerlendirilmeye çalışılmalıdır,

(okuduğunu anlama, eleştirme, yorumlama; bilgi toplama, (okuduğunu anlama, eleştirme, yorumlama; bilgi toplama,

analiz etme ve bir sonuca ulaşma; gözlem yapma, analiz etme ve bir sonuca ulaşma; gözlem yapma,

gözlemlerden sonuca ulaşma; günlük hayatta karşılaşılan gözlemlerden sonuca ulaşma; günlük hayatta karşılaşılan

problemleri çözme; araştırma yapma, kendilerini ve problemleri çözme; araştırma yapma, kendilerini ve

arkadaşlarını değerlendirme ) arkadaşlarını değerlendirme )

Tartışma, açık uçlu sorular, performans görevleri ve Tartışma, açık uçlu sorular, performans görevleri ve

sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi sunular öğrenci hakkında bilgi edinmenin en iyi

yollarındandır. yollarındandır. Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli Bunlardan hiçbiri tek başına yeterli

değildir;değildir;

Page 41: öLçme sunu

– Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, Yazıya dayalı soyut görevlerden çok, gerçek gerçek hayata ilişkin, performansa dayalı görevlerehayata ilişkin, performansa dayalı görevlere önem önem verme,verme,

– Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade Örtülü, belirsiz ölçütlerden ziyade açık ve belirgin açık ve belirgin ölçütleriölçütleri tercih etme, tercih etme,

– Sadece öğretimin sonunda değil, Sadece öğretimin sonunda değil, öğretimin her öğretimin her aşamasındaaşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme,gerçekleştirme,

Page 42: öLçme sunu

– Not vermenin yanı sıra Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri etkili ve zamanında geri bildirimebildirime ağırlık verme, ağırlık verme,

– Tek yöntemle ölçüm yerine Tek yöntemle ölçüm yerine çok yöntemle ölçümçok yöntemle ölçüm yapma,yapma,

– Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra Ne kadar öğrenildiğini tespit etmenin yanı sıra nasıl nasıl öğrenildiğiniöğrenildiğini de belirleme, de belirleme,

– Rekabet yerine iş Rekabet yerine iş birliğinibirliğini destekleme. destekleme.

Page 43: öLçme sunu

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GEREKLERİÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GEREKLERİ

Ne ölçülecek (hangi performans)Ne ölçülecek (hangi performans)

Neyle ölçülecek? (teknik= gözlem, yazılı, proje Neyle ölçülecek? (teknik= gözlem, yazılı, proje vs.)vs.)

Nasıl ölçülecek? (Yazılı evrak, test, kontrol Nasıl ölçülecek? (Yazılı evrak, test, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı).listeleri, dereceli puanlama anahtarı).