2
sve grobove krije o patnjama . , I j I I , I j Broj 37 - 16. ruj"_ 1990. na potoku." Odaovorio um mu: -Nije meni tao Ito Ja aJnem, nellO Ito Ja gInem ledan. .. On je na to samo Ilegnuo ramenima. Nakon zavjeta postao sam miran zamislivI! se :utim, bilo ml je -*'ft JUDO da je ave aotovo. pi.- tao sam se: -Bože, Ito sam ja to z.a. vrijeme rat. lu lIvatu Bdio? ICo- me lIJU ja ito Il8.preYlo ndao, lIu- se moj, kome ynl Ja kakvo do na- praVio?.. zavjetovao llam se tada Ivetom Anti d. ako pretiVIm, ni- kad nikoga varati. n1kad ne- nikome fInitI nlIta. ito ne'bih želio da dru&! meni 'ane, niti se uklInjat1, niti P«lvaU. Nikada me nitko nije da l8.Ill opaovao, nlU me eutl pa da !Ivim I UIU- aDdIna Kad llam se tako zavje- tovao, najednom lam bio mIran kao da se ....11I to ne dotada menI. Kad ml Jill partizan INo Ye%80 n.ake na leda, ja sam nesvjesno lpustlO dt!llnu ruku malo nite pa ml }Ill lica bila malo labaviJa. Nu desetoricu pratila liU tri putiuna i jedna par- Uzanka. Prolulll. amo kraj doma- ljudi koji lU nu udanIl krup- nim drvenim baUnama.. U tome .. Istlc:a.la )edna ltarlja lena koju lU zvaU Crna. Ona je udarala cJep.tnlcom, l to onom naJoItr:ijom stranom. Kad liU joj pa.rtltanl ,ovo- rili: ...crna, udri ovoaa", ona bi od- lovarala: ... dlkol- Kad .mo le priblillll tumJ. oajl!tlll muo m.- bn udah Ilf'lRde I primijetili dim na jednoj ddlnl. Zajaukali amo pomislIvIi da nas t1ve badU u vatru . Slu!ao sam rafale llauke eltavu not Nlnm U1ao kamo bih knnuo. Kao vojnik nautlo sam orijent.dju Zina /1 znala la strijiljanja na KOlal1 · UilvAl oko 300 metara u- jumu, nalili IImo na potok. Rekao um lupItnicIma da lelnemo I piJemo vodu, all nilU htjeli. Bilo je JI!!- je to bilo krajem IipnjlL Dok amo tako lili, Uho.-nl nkao Mar- ku llpre-d sebe da podlane ruke I ja um Ja odrijeilo. ZoBUm sam mu ispnuo neka on odrIjelI mene l ja sam se okp!DUO ledime prema njemu. Bio llam koat i kob: I odrl- jelio me zatu. Desna ruka bila ml je tako da je uop&< nisam pa ml nije nlltl. drugo nedO da :rubima prqri- %em ticu. Sapl.all jedan drugo- me na uho: ..1':!mo se odrljello, To· mo se odrljelh'.., a 18.Um: ..Tomo. bJežl!- Kad Imo na1!lll do Jednog vma uz put kojim amo Ja um MI uvukao pod taj arm- Prebo slllll uum 5---8 metara· I naletio na plot. Partilanka je to tula' I povi- kala: ..Tko je'to tamo?- Odgovorili lU Joj da tko ce biti kad lU Ivi po- veunl .A ja sam se dao u bijes. do- po do onoa potoQo I konaeno le . napio vode, te IO&ID IC!!: popeo na bu kvu. OnI lU jol malo nut.vtll pe- nJanJe, a onda su' lt! pucnji Iz su-ojnlce I Jauci. -Ajme, majko mo- jal_ Ostavili lU t.mo Ivoje koeti I- lija Ante Jure 'Zee. Jure I Ante Marijan NUdit (Bara.w,n), Ivo lv1f, Ivo "onf, .VJ b: Rumboka, te Marko Lovrlt 1% Orsš... ..; Luka Tad1c! 1% se- la JlkeUtl, Ante RadoA 1% IIela Dru- tinoviti I drugih vtle od :il 500 hr- vataklh sinov.. Ja lam 11&I'110 buk- vu I molio krun1eu avetog.a Antuna. C1tivu not OCItao sam tako na bu- kvi lllubo relate l& strojnica ; _traine ljudske krfkove. loVe do podne nJih &redI tu lestorlcu. tlm je Ispalio met.k u eelo Ivako- me od te lestorlce.. Nast.vill IlmO put prema Kourl. U selu Gornji Podgradd I,Ipravo lM! I crkvenOJ tornja OllIlIIlo podnevno :lVono. U tom 6eIu rasporedUl su nu po neldm Ml lmo dospjeli u neId dom ill .tan.a ikolu. ZoBUm lU U .kuplnama od 100 0so- ba poeeu odvoditi u jednu baraku udaljenu oko .tOO metan. Dd IIela. Kad sam Ja dolao na red, vet.e .pUltlla nof, Pil lU nu od- voditi u akuplnama od 50 ljudi. Te .Ikupine bUe .u olr.rutene pa.rtlzanl- ma koJI .u lmalI podlanute noteve na uperenim pulkama. Kad smo dolU u tu baraku, :upovjedlll.u nam da se skinemo u pte III, oni koji nemaju cue, u blate I dil od- 'lotImo .... 'to Imamo. ShvaUII .mo 'to nJIlI lM smo se U .uurna Wjublll I jedni od drua1h oproeUII. b te sobe po d.,ojll:ll· Imo odlnlIt u lusjednu sobu gdje .tajala dvojica kraj met.r vtIoke hrpe !I_ ca: zapovjedili liU nam da stavimo ruke na il onda lU nam lb ve- Za.lI. Potom lU nu po dV'OJleu ve- zali iznad lakta, lijevu tD: desnu ruku, u PO za mene je bio veuan lUja lin Mate . II: mOi sela. Preda mnom je bio Ivezan Marko Lovrtf, a b:a mene Ivan Foflt. Kad Je nala JrUPIl lzi1la lt --te bara.lr.e, opazio Mm na bllnanl punu kantu Rekao NJU oOdn.a: _Daj ml vode da lt! napIjemi" _Ma lt. tl, bte, lad 6eI NI napiti aore ducatklm hodnJkom Idje su ataja- 11 vojnId I hl IVe Inage udaraU pro- . LunUr.e. Ivi jednome- Iz nde Ikupine., otldnull lU' uho. Ja sam doho na fed zadnjima kad je ..tvorHo dvorlJte vet bilo puno pretK}enlh I napola mrtvih.. Natr- pall su n.. u IlObu toliko da nitko niJe mogao eJeatl. Na hodn1- ku }e bUo krvt kao da je tu bUo u.klano nekoliko volova. l1a kraju bodnlka, U sault.arnol:n. bilo je sve tuli lU .. jaud I vtdjela amLza.nja polumrtvlb lJudI. NakoD neprollP8vane noc!l poYel1 lU nu prema SBvl na akelu. Po pet stotina nas je na ekelu, a neki lU skakali u SaV1L Kad lU tlt.vu Ikuplnu preba.:W na oba- lU Save, poveli lU nu prema rl. Kad smo doIlI do nekih UUlt.vtJe kolonu, a l& Ant mladih fena I po1:drave se I komandantom. Pita on njih Ji svaka po jedno... a one kafu da hote. On pokate nUUfJlCt! rukom na leatorlcu I oni Iddu Iz kolone. Ko- mandant izvadi p1JtOlj I Ponudi la tlm mladim ženama. One lU R net. kale. a on Ih upit. II da on U paklu Stare Gradilke OUtnnaeItoe dana poIl1.mo u kolorit NOYOd pred Gradlilr.om utje!'ali lU 'DU u dvoriJte c:ernlfkop.fra- njevaekol la kojet: .u nam . tranjevd bao;:a.lI pune korpe kruha. 08ctr ruta U tom je dvotUtu bez IkaJnra ruloca pucao " Jestoricu I pobio Jb. Onda Je dru· at oOdr rekao. -Vu Ima :I M8 I .. d tete doti u Noyu Grad1!1w I &Vaki dobiti dvopeka. U- une U netko dvije, dolivjet ito lU dol.lvjeU ovi ovdje.... U Novoj GredUld lUDO a Strat.arI lU puJtalI neke dvUe da Dam. uzi- maju ito lmo lmalL ooiao Je tako I SrbIn l& po lmeDu Bran_ ko. prepouuill smo MI, all on nije htio kontaktiraU .. mnom, vet je uzeo ogrtae I otiJao. Uju- tro smo nadavill put u Staru Gre- dIIku adJe lU nu ImjesUU \I veU- ko dvor1Jte brno au m)ettanl d0- veli puna Irola hrane.. Po&II lU po- dvaU po dvojicu u 'Uotvol'lkl dio lo- lOra Prola:llo Ile oko '10 metara Ije um lB SlavonSku Polqu Ilao bc:a. U POIqU amo 1Jt1&li krajem svlbnja. lU nu na obali (Kljave, a dvili .u P06I!lI dlu.t1 o- aradu_ oko nu. Tu Irno MI pnpo· znanll I okupljali po regionalnoj pdpadooeU- O.iaJD dana nlarno do- bllI nlIt. u }colo,.a nismo dobiU nl ?ode..' Kraj uLIznIb vrat. protulo je potok, a mJ nismo smjeli na nje_ rupe, all nlllmo nalIJ. za tih clftm dana ljuJ.I su doslovno pojeli IVU travu koja je tamo raaIa.. Na- kon onm dana poeeu lU nam da- ",ati hranu: a?lu Juhu, tako da bl bio prelretaD :onaj tko bl dobio tn P"&h.. l kukuruznoI kru- ha veU&e k.uUje ,iblca. Dok IlnO bI.lI u tom koji je bio podi_ Jeljen u tri lice, I vremena na vrt- jen)e pozivali IN po}edinee, ond .. bl MI kraj ottcinlu! b&ralr.e tuo .. - mo puc.nj. Tako je bio pozvan I Ivo Drlj. i% Pr'O%Ora koJI le nikada vile nije vratio. Beda 1 lJ dana POOe1O je pre- JrUplr ..nje.: Tako.u u jednu lieu bU oII:upljenl rri ofl1 kOJI lU u voj- aku stupllI od lMl. do 1"5. 1'r.l pregrupiranje \.iajalo je dva do tn ..t. Jer bUo mo!da. eu: 20 000. "ZatIm lu nam.. " st&rtm bordm.a. pt koji .IU , b: kotari ... : ·llr .... ., - dakle kotare i hrvatskhn' ltanovnlltVom. .Iz' mop kotara bilo nu je \Ql!no lU. Kad.,'1 llDO le pwtrojil1 po kOWl'evfinit. '.' bo :Je oficir u enaJ,eUom odI}elu I ·b:dvoJl0 avojleu koji lU bill, kaJr.d lam. blp.l)e IU11I9. I"ltlranl u voJU:1L zatim. ri· .. .1e tad ofiCir pitao da II ga pouIajimo: NI- lmo la /! on nain Je kao da je Avdo iz. G_- nJeC .Vakufa te da lU mu lM2.. UI- DpnWoaj U suzama we ubili. '-bL P:iblo DM jff'bo6e li. le tko javiti u parttzansku vojsku,. a mi lmo iut)ell. Opeovao nu je I nkao dli n.. H: pozvao <lepo (ra- partizan koJi .. ito se radi _Hrv.tIma na kraju nta borio protiv da bismo MI ...-1 odan-all. Andeed Iif:lItocodbJl Tome Bdku .. Za.aTeba ......ta. je JediDl DCposre4D1 ....JedU muakra ... luni- ddIII u..uma ,,-'nJen lm .-UJe _'t'rietka ra&a _ ...... .... •1 ......... k.J_ Je dNada DaIoJ Ja_U ........ YdIM pani_ito uporilLe .... kojem Je U .. panlsa.........0. Il't'. I aa Rl -tIvo maolferUralo bngt.. I JedlDstv. ·Srba, Ilrn.la I Man- .... (up. EoeUdopedlJa Le.kt;lkocraf5koc: ...oda). Da Je Da toj .IepD4arMJ plaa1Al .aluta rUa TIJe ....6& BrTata:. ..... __ .. lIIOtfIteaL za taJ &IMil1 --... U_dl. ""Ud a..aaab Gn4Iib. aU .. ba ala D&!pUe- O to.. m-ua I _ biIDOaI p." Prot"o.-n. 1IJe koji _ ll.dom apuJ.. pe n. Allt.... te -.Je6a itMteb. ....UD. o IkManJ1a .edulnlh kIb Uudl prfopa kM JeI jedA_ ...lb.1I opemelIa da se tano Illo DiIlad 'riJ:e DO poooYL . Za !amar - s1l1jlllan/1 zadnji dan ,,,ta, •. svibnja 1'45.. dol!lrbo um u Svetoj Nedjelji kod Samobora kamo lmo lbpjell po- lie zapac:hL od 511- roobon. krenuli Imo za ZIdatti MOCIt; a na putu lustlcU lU nu neki vbokl njemafId I ofid- rt tj.;ldn z:utavu I rek1Ii -n ela je rM .ccrtov l dil. '-*no o- rVIJe. smo oru1je 1• bnbf'oJ- nIm dvUlma krenuli za Celje. 511 mnom Je bio kol... Ivtca It.,..u.la J. Uvna koJI je !ello da Idemo na .a jll &arn teilo da Ide- iDO prema T1l'oIu. RaziJU smo .eo "19 Mm 14 cQernafilb ofiCira. O- tlIU CIO Kranja. do Ljubljane. pa lIDlO lie opet vratili u Celj.. Pratile au na lllovenake par_ tlDnllke bripde I bile .u Izuzetno .topktna prema nama. U Cellu su DU primU. arpske bri&ade I uz pu- Ill) RrOB retlm. povele ZMl letek. BI- lo .... Je tako PUlIG da J- billi. dup. oko :I k11.xn.eu.. NecdJe bUnI zaantba uUI\avtll .mo .. u Jednom velJkom dvoriJtu I com.. Dok lmo bill na .katu, jedan part!un&! od kojlb U W 14 .oot- na. dOMO Je je-Jnom od DU skinuti dpel.. a taj mu ih nije btlo dati, ft!If .. je obmarIo. MaU je ot1leo a onda .u nu Ive pilItro- JIU da djeeak prepozna ODOP ko- ji .. Je udario. Taj .. domobran bio mUIdraO ooukavll -neb.kVO ku-o banlr.o odJklo na lVOJe. au <IJee&k. .. je Ipak prepoznao. Izveli lU .. III , pftd nama Ib1IelJai1. POJln SU SVU travu Celnicl SU nas natjirali lIaaIoIIrane lH.2. vratio u.m'" bo saraJeva, adie aarn bio na zanatu, 11 rodno .10 Rumbod k.O<I ProW- ta. Nekoll.ko daDa nakon nove 'o- dOlU IJU u lleio &tnJd (koji lU bml)e blll pn'oboref) te odveli devet S: ..nJje lIDO od nadlumara Lukilana, koli je bio pravQlla••e, da lU Ih odve- D u ..uD Vukoako na Kupre8U I po- .trijdJa1L S b!irn- au unriJeUU t tupnika. Tv. JrU- pa 'fOd1lI au I ka- b Itl Ih naU. U nedjelju. poIt.o "" to 1llZ1lIa1o,. IranJevac nam te u cr- kvi na rekao da nam ." ne PAle dobro I d'l se spalava tko mo- la. s.att.o rteJ[A um odIuf:I kamo &eo Ha to nP n prijavUo u hr- ...bk. doInobu.nsku vojaku. 00d1- _ INo ,w,m u domobranIma, a onda sam prdao u njemaeku voj· Ku tlt Mm bio u SlavonljL samo u Qlw&,n1ma bio sam II I po! mjese-- do AnI t&moInje ljude I u Ztl&nbu ,"U 0&1 ukrcali u ot- wweoe YlI.8OIM! I odveli _ K.rilev- Iz grlUvaca amo pJeiloe UU u Bjelovar 8dJe smo OBtall Jedan dan u kOJI lU .. Ottlll . smo onda u PItomatu Idje je narod donio jela I jela. te Irno Ile papokon najeli. NanavlJLjutl PUt. tili smo u Podravsku Slatinu adje lU Ral tukli koldma, a zatim smo ItIaJI u VO&! Idje Je bio ratni aerodrom. U Votl.nu .u mi IklnuU dpele I da-

Čije sve grobove krije - POBIJENIII: mOi sela. Preda mnom je bio Ivezan Marko Lovrtf, a b:a mene Ivan Foflt. Kad Je nala JrUPIl lzi1la lt--te bara.lr.e, opazio Mm na bllnanl punu

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Čije sve grobove krije - POBIJENIII: mOi sela. Preda mnom je bio Ivezan Marko Lovrtf, a b:a mene Ivan Foflt. Kad Je nala JrUPIl lzi1la lt--te bara.lr.e, opazio Mm na bllnanl punu

Čije sve grobove krijeSvjedočanstva o patnjama . ,

Ij

I

I,

I

jBroj 37 - 16. ruj"_ 1990.

na potoku." Odaovorio um mu:-Nije meni tao Ito Ja aJnem, nellOIto Ja gInem ledan... On je na tosamo Ilegnuo ramenima.

• Nakon zavjeta postaosam miran

zamislivI! se :utim, bilo ml je-*'ft JUDO da je ave aotovo. pi.­tao sam se: -Bože, Ito sam ja to z.a.vrijeme rat. l u lIvatu Bdio? ICo­me lIJU ja ito Il8.preYlo ndao, lIu­se moj, kome ynl Ja kakvo do na­praVio?.. zavjetovao llam se tadaIvetom Anti d. ako pretiVIm, ni­kad nikoga neću varati. n1kad ne­~ nikome fInitI nlIta. ito ne'bihželio da dru&! meni 'ane, niti ću seuklInjat1, niti ću P«lvaU. Nikadame nitko nije čuo da l8.Ill opaovao,nlU ~ me eutl pa da !Ivim I UIU­ću aDdIna Kad llam se tako zavje­tovao, najednom lam bio mIrankao da se ....11I to ne dotada menI.Kad ml Jill partizan INo Ye%80 n.akena leda, ja sam nesvjesno lpustlOdt!llnu ruku malo nite pa ml }Ill licabila malo labaviJa. Nu desetoricupratila liU tri putiuna i jedna par­Uzanka. Prolulll. amo kraj doma­ćih ljudi koji lU nu udanIl krup­nim drvenim baUnama.. U tome ..~bno Istlc:a.la )edna ltarlja lenakoju lU zvaU Crna. Ona je udaralacJep.tnlcom, l to onom naJoItr:ijomstranom. Kad liU joj pa.rtltanl ,ovo­rili: ...crna, udri ovoaa", ona bi od­lovarala: ...Hoću, dlkol- Kad .mole priblillll tumJ. oajl!tlll muo m.­bn udah Ilf'lRde I primijetili dimna jednoj ddlnl. Zajaukali amopomislIvIi da će nas t1ve badU uvatru.

• Slu!ao sam rafale llaukeeltavu not

Nlnm U1ao kamo bih knnuo.Kao vojnik nautlo sam orijent.dju

• Zina /1 znala la strijiljanjana KOlal1

· UilvAl oko 300 metara u- jumu,nalili IImo na potok. Rekao umlupItnicIma da lelnemo I piJemovodu, all nilU htjeli. Bilo je vruće

JI!!- je to bilo krajem IipnjlL Dokamo tako lili, Uho.-nl nkao Mar­ku llpre-d sebe da podlane ruke Ija um Ja odrijeilo. ZoBUm sam muispnuo neka on odrIjelI mene lja sam se okp!DUO ledime premanjemu. Bio llam koat i kob: I odrl­jelio me zatu. Desna ruka bila mlje tako čvnto~ da je uop&<nisam OCIJećlo pa ml nije preOClt.aJ~

nlltl. drugo nedO da :rubima prqri­%em ticu. Sapl.all ~U jedan drugo­me na uho: ..1':!mo se odrljello, To·mo se odrljelh'.. , a 18.Um: ..Tomo.bJežl!- Kad Imo na1!lll do Jednogvma uz put kojim amo prol~i1. Jaum MI uvukao pod taj arm- Preboslllll uum 5---8 metara· I naletio naplot. Partilanka je to tula' I povi­kala: ..Tko je'to tamo?- OdgovorililU Joj da tko ce biti kad lU Ivi po­veunl .A ja sam se dao u bijes. do­po do onoa potoQo I konaeno le

. napio vode, te IO&ID IC!!: popeo na bukvu. OnI lU jol malo nut.vtll pe­nJanJe, a onda su' lt! ćuU pucnji Izsu-ojnlce I Jauci. -Ajme, majko mo­jal_ Ostavili lU t.mo Ivoje koeti I­lija Petrovt~ Ante Plvlć, Jure 'Zee.vtć, Jure I Ante PranJIć, MarijanNUdit (Bara.w,n), Ivo lv1f, Ivo"onf, .VJ b: Rumboka, te MarkoLovrlt 1% Orsš.....; Luka Tad1c! 1% se­la JlkeUtl, Ante RadoA 1% IIela Dru­tinoviti I drugih vtle od :il 500 hr­vataklh sinov.. Ja lam 11&I'110 buk­vu I molio krun1eu avetog.a Antuna.C1tivu not OCItao sam tako na bu­kvi lllubo relate l& strojnica ;_traine ljudske krfkove. UblJan~

~~a.prestalo loVe do podne Idućel

umjt!ll~ nJih &redI tu lestorlcu. za~

tlm je Ispalio met.k u eelo Ivako­me od te lestorlce..

Nast.vill IlmO put prema Kourl.U selu Gornji Podgradd I,Ipravo lM!

I crkvenOJ tornja OllIlIIlo podnevno:lVono. U tom 6eIu rasporedUl sunu po neldm~ Ml lmodospjeli u neId dom ill .tan.a ikolu.ZoBUm lU U .kuplnama od 100 0so­ba poeeu odvoditi u jednu barakuudaljenu oko .tOO metan. Dd IIela.Kad sam Ja dolao na red, vet.e.pUltlla nof, Pil lU nu pDĆell od­voditi u akuplnama od 50 ljudi. Te.Ikupine bUe .u olr.rutene pa.rtlzanl­ma koJI .u lmalI podlanute notevena uperenim pulkama. Kad smodolU u tu baraku, :upovjedlll.unam da se skinemo u pte III, onikoji nemaju cue, u blate I dil od­

'lotImo .... 'to Imamo. ShvaUII .mo'to nJIlI ~ lM smo se U .uurnaWjublll I jedni od drua1h oproeUII.b te sobe po d.,ojll:ll· Imo odlnlItu lusjednu sobu gdje ~U .tajaladvojica kraj met.r vtIoke hrpe !I_ca: zapovjedili liU nam da stavimoruke na leđa., il onda lU nam lb ve­Za.lI. Potom lU nu po dV'OJleu ve­zali iznad lakta, lijevu tD: desnuruku, u Đ'Upu PO đeMltorlc:u. zamene je bio veuan lUja Petrovtć,lin Mate PetrovIća . II: mOi sela.Preda mnom je bio Ivezan MarkoLovrtf, a b:a mene Ivan Foflt. KadJe nala JrUPIl lzi1la lt --te bara.lr.e,opazio Mm na bllnanl punu kantuvođe.. Rekao NJU oOdn.a: _Daj mlvode da lt! napIjemi" _Ma lt. će tl,bte, v~ lad 6eI NI napiti aore

ducatklm hodnJkom Idje su ataja­11 vojnId I hl IVe Inage udaraU pro­

. LunUr.e. Ivi Iviću, jednome- Iz ndeIkupine., otldnull lU' uho. Ja samdoho na fed među zadnjima kadje ..tvorHo dvorlJte vet bilo punopretK}enlh I napola mrtvih.. Natr­pall su n.. u leđnu IlObu toliko danitko niJe mogao eJeatl. Na hodn1­ku }e bUo krvt kao da je tu bUou.klano nekoliko volova. l1a krajubodnlka, U sault.arnol:n. čvoru, biloje sve ZakrĆ'eDO, tuli lU .. jaud Ivtdjela amLza.nja polumrtvlb lJudI.NakoD neprollP8vane noc!l poYel1 lUnu prema SBvl na akelu. Po petstotina ~talo nas je na ekelu, a nekilU skakali u SaV1L Kad lU tlt.vuIkuplnu preba.:W na~u oba­lU Save, poveli lU nu prema Itcml~

rl. Kad smo doIlI do nekih kuća,

UUlt.vtJe kolonu, a l& kuća luđe

Ant mladih fena I po1:drave se Ikomandantom. Pita on njih hoće Jisvaka po jedno... a one kafu dahote. On pokate nUUfJlCt! rukom naleatorlcu I oni Iddu Iz kolone. Ko­mandant izvadi p1JtOlj I Ponudi latlm mladim ženama. One lU R net.kale. a on Ih upit. hoće II da on

• Upaklu Stare GradilkeOUtnnaeItoe dana poIl1.mo u~ kolorit ~ NOYOd~. pred Gradlilr.om utje!'alilU 'DU u dvoriJte c:ernlfkop.fra­njevaekol~ la kojet: .unam . tranjevd bao;:a.lI pune korpekruha. 08ctr niII~. ruta U tom jedvotUtu bez IkaJnra ruloca pucao" Jestoricu I pobio Jb. Onda Je dru·at oOdr rekao. -Vu Ima :I M8 I..d tete doti u Noyu Grad1!1w I&Vaki će dobiti pločieu dvopeka. U­une U netko dvije, dolivjet će itolU dol.lvjeU ovi ovdje.... U NovojGredUld lUDO prenođn, a Strat.arIlU puJtalI neke dvUe da Dam. uzi­maju ito lmo lmalL ooiao Je tako ISrbIn l&~ po lmeDu Bran_ko. prepouuill smo MI, all on nijehtio kontaktiraU .. mnom, vet jeuzeo :leđnom. ogrtae I otiJao. Uju­tro smo nadavill put u Staru Gre­dIIku adJe lU nu ImjesUU \I veU­ko dvor1Jte brno au m)ettanl d0­veli puna Irola hrane.. Po&II lU po­dvaU po dvojicu u 'Uotvol'lkl dio lo­lOra Prola:llo Ile oko '10 metara

Ije um lB SlavonSku Polqu Ilaobc:a. U POIqU amo 1Jt1&li krajemsvlbnja. Sm~lJlJ lU nu na obali(Kljave, a dvili .u P06I!lI dlu.t1 o­aradu_ oko nu. Tu Irno MI pnpo·znanll I okupljali po regionalnojpdpadooeU- O.iaJD dana nlarno do­bllI nlIt. u }colo,.a nismo dobiU nl?ode..' Kraj uLIznIb vrat. protuloje potok, a mJ nismo smjeli na nje_

eo~ra~:o~~v~o~~a~k~rupe, all vođe nlllmo nalIJ. za tihclftm dana ljuJ.I su doslovno pojeliIVU travu koja je tamo raaIa.. Na­kon onm dana poeeu lU nam da­",ati hranu: a?lu Juhu, tako da blbio prelretaD :onaj tko bl dobio tnP"&h.. l komalJIć kukuruznoI kru­ha veU&e k.uUje ,iblca. Dok IlnObI.lI u tom Io~n.a koji je bio podi_Jeljen u tri lice, I vremena na vrt­jen)e pozivali IN po}edinee, • ond..bl MI kraj ottcinlu! b&ralr.e tuo ..­mo puc.nj. Tako je bio pozvan I

Ivo Drlj. i% Pr'O%Ora koJI le takOđernikada vile nije vratio.

Beda 1 l J dana POOe1O je pre­JrUplr..nje.: Tako.u u jednu lieubU oII:upljenl rri ofl1 kOJI lU u voj­aku stupllI od lMl. do 1"5. 1'r.lpregrupiranje \.iajalo je dva do tn..t. Jer ~ J~ bUo ,~o mn~jo,mo!da. eu: 20 000. "ZatIm lu nam.. "st&rtm bordm.a. đođan1 pt koji .IU ,~m b: aUjedećth kotari...: Mo-:~

·llr....~K"~M,·!jt.t~~1 .,Ključ - dakle kotare i hrvatskhn' •ltanovnlltVom. .Iz' mop ~k~~'!'kotara bilo nu je \Ql!no lU. Kad.,'1llDO le pwtrojil1 po kOWl'evfinit. do-~ '.'bo :Je oficir u enaJ,eUom odI}elu I

·b:dvoJl0 avojleu ~manJlb koji lUbill, kaJr.d lam. blp.l)e IU11I9. ~I"ltlranl u voJU:1L zatim. ri·.. .1e tadofiCir pitao da II ga pouIajimo: NI­lmo la pow.av~u. /! on nain Je ~­kao da je Avdo nupovtć' iz. G_-nJeC .Vakufa te da lU mu lM2.. UI- • DpnWoaj Usuzamawe ubili. '-bL P:iblo DM jff'bo6e li.le tko javiti u parttzansku vojsku,.a mi lmo iut)ell. Opeovao nu je Inkao dli n.. H: pozvao <lepo (ra­.ać&ranl partizan koJi .. videći itose radi • _Hrv.tIma na kraju ntaborio protiv~ da bismo MI...-1 odan-all.

Andeed Iif:lItocodbJl Tome Bdku .. Za.aTeba .~......ta. je JediDl DCposre4D1 ....JedU muakra ... luni­ddIII u..uma ,,-'nJenlm .-UJe _'t'rietka ra&a _ .......... • 1......... k.J_ Je dNada DaIoJ Ja_U ........~kMYdIM pani_ito uporilLe .... kojem Je U .. panlsa.........0. Il't'. I aakojĐn Rl -tIvo maolferUralo bngt.. I JedlDstv. ·Srba, Ilrn.la I Man­.... (up. EoeUdopedlJa Le.kt;lkocraf5koc: ...oda). Da Je Da toj .IepD4arMJ~U,. plaa1Al .aluta rUa~ TIJe ....6& BrTata:. ..... __.. lIIOtfIteaL za taJ &IMil1 --... U_dl. ""Ud a..aaab Gn4Iib. aU .. baala D&!pUe- O to.. m-ua I _ biIDOaI p." Prot"o.-n. 1IJe ~~ koji _ ll.dom apuJ.. pe n. Allt.... te -.Je6a itMteb.....UD. o IkManJ1a .edulnlh kIb Uudl prfopa ja~t.l. kM JeI jedA_...lb.1I opemelIa da se tano Illo DiIlad 'riJ:e DO poooYL .

• Za !amar - s1l1jlllan/1zadnji dan ,,,ta, •. svibnja 1'45..

dol!lrbo um u Svetoj Nedjelji kodSamobora kamo lmo lbpjell po­.,laČltl lie~ zapac:hL od 511­roobon. krenuli Imo za ZIdatti MOCIt;a već na putu lustlcU lU nu nekivbokl njemafId I ~zanllkJ ofid­rt DOlleĆI.' tj.;ldn z:utavu I rek1Ii-n ela je rM .ccrtov l dil. '-*no o­rVIJe.~ smo oru1je 1 • bnbf'oJ­nIm dvUlma krenuli za Celje. 511mnom Je bio kol... Ivtca It.,..u.laJ. Uvna koJI je !ello da Idemo napravOĐ"&d, . a jll &arn teilo da Ide­iDO prema T1l'oIu. RaziJU smo .eo"19 Mm • 14 cQernafilb ofiCira. O­tlIU ~ CIO Kranja. do prec:i.crađaLjubljane. pa lIDlO lie opet vratili uCelj.. Pratile au na lllovenake par_tlDnllke bripde I bile .u Izuzetno.topktna prema nama. U Cellu suDU primU. arpske bri&ade I uz pu­Ill) RrOB retlm. povele ZMl letek. BI­lo .... Je tako PUlIG da J-~ billi.dup. oko :I k11.xn.eu.. NecdJe bUnIzaantba uUI\avtll .mo .. u JednomvelJkom dvoriJtu I kučom k.tnl~com.. Dok lmo bill na .katu, jedanpart!un&! od kojlb U W 14 .oot­na. dOMO Je je-Jnom od DU skinutidpel.. a taj mu ih nije btlo dati,ft!If .. je obmarIo. MaU je ot1leoplačuB, a onda .u nu Ive pilItro­JIU da djeeak prepozna ODOP ko­ji .. Je udario. Taj .. domobranbio mUIdraO ooukavll -neb.kVO ku-obanlr.o odJklo na lVOJe. au <IJee&k... je Ipak prepoznao. Izveli lU ..III 1tI'O~ , pftd nama Ib1IelJai1.

• POJln SU SVU travu

• Celnicl SU nas natjirali• lIaaIoIIrane

Đ DOtiču lH.2. vratio u.m'" bosaraJeva, adie aarn bio na zanatu,11 rodno .10 Rumbod k.O<I ProW­ta. Nekoll.ko daDa nakon nove 'o­~ dOlU IJU u lleio &tnJd (koji lUbml)e blll p:~rtl.unsld pn'oboref)te odveli devet Ijuđl S:..nJje lIDOod nadlumara Lukilana, koli je biopravQlla••e,~ da lU Ih odve­D u ..uD Vukoako na Kupre8U I po­.trijdJa1L S b!irn- au unriJeUU tlulčkol: tupnika. Tv. &tnIčkU JrU­pa 'fOd1lI au Vojčina I Slavčina, ka­b Itl Ih naU. U nedjelju. poIt.o ""to 1llZ1lIa1o,. IranJevac nam te u cr­kvi na SčUu rekao da nam ." nePAle dobro I d'l se spalava tko mo­la. s.att.o rteJ[A um odIuf:I kamo&eo Ha to • nP n prijavUo u hr­...bk. doInobu.nsku vojaku. 00d1­_ đana INo ,w,m u domobranIma,a onda sam prdao u njemaeku voj·Ku tlt Mm bio u SlavonljL samo uQlw&,n1ma bio sam II I po! mjese-­do U~ AnI t&moInje ljude I

-~

u Ztl&nbu ,"U 0&1 ukrcali u ot­wweoe YlI.8OIM! I odveli _ K.rilev­~ Iz grlUvaca amo pJeiloe UU uBjelovar 8dJe smo OBtall Jedan danu kOJI lU "'OČirtIU.. Nljem~ Ottlll .smo onda u PItomatu Idje je naroddonio jela I jela. te Irno Ile papokonnajeli. NanavlJLjutl PUt. tili smou Podravsku Slatinu adje lU Ral

tukli koldma, a zatim smo ItIaJI uVO&! Idje Je bio ratni aerodrom.U Votl.nu .u mi IklnuU dpele I da-

Page 2: Čije sve grobove krije - POBIJENIII: mOi sela. Preda mnom je bio Ivezan Marko Lovrtf, a b:a mene Ivan Foflt. Kad Je nala JrUPIl lzi1la lt--te bara.lr.e, opazio Mm na bllnanl punu

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I....J.~

crkvunovu~ zbor, upot"ela Je vjero­naučna pouka djece, proradila JeMal. !kola u kojoj IJe učio hrvat­sld }erlk, folklorne i,re, OI'pIftid.rani au l&.Ieti I pl'i~be.

U Ia&o yrtjem" OlID;"'-.!U IJe I in1alJ_ake -"-Je o- ~I I 'V.....rbijl_~u, a,Mala Ill...~ Je ra­&.ol I u Pretort)l. Oo4i.ne mt. POkr...Đulo Je I hapno ,!MUo nl hrvstll<olftJezlku.~ YiJ-d.. koje b.IaZi le­Un puta~ I aJI te prvi UreOI·D1Ir. bl.o T'lo~ Muruio. zbvt: .tve n·ZDOv..n1jlh 1 .novih attlvPafll o. Ivije u PO.-nol! stipo I a. Veaell<o Grubi."IĆ 11l7'Il. o. Vese!Ir.o otv.ra DOve m1_lI1jfte poaasJe u Durbanu I Cape To._u.. O. Ivu urnlJenlo Je ... t~ o..Marljan Z1onol'era. S1jedete 1fCIdi4.kupljeno Je '.U. telYomlb mmf,-_Ulita s velillom I proatl'1lnornqrad01'ft u RolqahtoDu. To navo lup­.- ..-ed....~ Je 118'1., I ot.da~,,*I ..jenoid .....,.. ~nu du­Ibu 8O!JU lI_l<uboel a"dkl. Ma ......dI:Oat rnia6en-. I _Ilo 'l')endka UPeU_ea Je .wemtnom ....... preU,,­pa ja. odluteno da Ife pafne IradIti1)00"1 dva.

poIu.za.ll lU da le .Janovic! uspio 'o­vodU tako da oni doista Ihvate Sli'litra.ctČDo.-t nale oovtje povijesti..

prot. dr. Stjepan Babft uz najbo­~ VOOIjU n1je mott-o OnatI na 8U­ham predavanju te je unosno pro­govorio o SUdDInJ M.tlce hrvatskeu ovim. đeseUj~~ma kad jll bila u·bral\Jena od onih koji oe odustajllod oaUlna u&uI!U Ive Ito je hrvat.sko. Govorio Je I o buđenju Matice

. u _s!dopu aadail'tjet; hrvatllr.ol buđe­

nJa t o nJNlnol obnovlJ6noj djelat­nosU II DIIvim okolIIOSUma. lzuJ.·n1k brvatakD& ;n\nlatarstva laeIjenl.Itva oawatlo je lZ&Jeda za cjdovl­to pove::dvanje Iseljene Hrv.ulle •docno-rlnom. u _dl novu. sakoĐsldhJ1eienJa osobIt.J rw podnJi!!jtl Ikol­stva I lIOSPOđa ·stva. TaPlik Dru!­tva aOaPOd1D I;rIOI. Sponar n.ename­Ujlvo aU Ndt'-lajoo obopUo je pro­cram potrebal. n,ajn..... I tuma­tenjima.

Mlada aU nadanIla I hrabra fol­klorna a:rupa Iz RUsselshellT\Sl Izvo­dila je. domovlr.ska koia.. DoveU sulb dulobrtlnlk fra TIhomir Orcat Ičuna sestra r.Urjana Itolar. Posli­je je u pia nirao VIS ..Lahor" _Hrvatake kato;·&.e m1s.l)e -il. UIma_

za vrlje~ ~ ocIrf..laa jetombola od ko~ je &t prl.bed ­oko 2500 DEM - poslan preko zaJ­~braaQl Iarit... za JIOlI*! obite­!jiJna poPnulill rudara II TUlI. Sa·kupIterw je I 011.0 $M DR" za ob­novu apomen.Ik1 bima Jda6b u-..~

Skromno a ndrtajno s1av:lje upo­zorilo je Da ć.lnjeolcu da liti oaImnajrazcranatlJeJ djelovanj. hrvat­skih katolltk.lh mlalja u !.&eljenojHrvatIkoj vet nd.vno bili potrebniI druai oblici ~kuP1Janja za kultur_no I poUtitko "Jelovan1e II (seljenojHrvatskoj. Cinjenica da le I Oyo

hrvatsko kultu.. no drultvo započe­

lo u najtJanj~J roređnJI • tamol­njim hrvatskirn sve6enldmA poka_zuJe da je Crk",. u HnI'ata u Ino­l:eIDStVU kao I u dOfDOYlni odaTl'lC)podupirala denlOkratstd I plo.ra1fatl­fil ruvoj svaca naroda. lIr'I'ats1ulkulturna zaJed.,lca tl Frankfurtu.kao l sva dru(a hrvatsb drultv.lirom srijeta, otvorena lU - ne sa_lDO II članstvu nelO I tl svoJlm u­pra'lrlllDa - SY1Dl l::kYatkna , lIrvat­SIdm ....jUeljir.·. bez obzira; .... ajl_~ pri~__ III ~~Jebtlo kojoj vje=*oj ..;ednId, 'deJ.nel aklilpiIIIJ t ....tti&oj atrao:l.---

JOHA.IlNES8lJRG

Hrvati grade0ViJI, dOMa~ • ~

..... Jz .... '. ' pu

.reltol .rutnoj Atr1d da je grad.sito v:ljete odobrilo u srijedu J. ko­lovoza eradnju hrv.tske lupne cr.kve u Padskoj četvrti Houchtol'l.Crkva te, 'prema proj~ma arhi.­tekta :l.eJjlls lob6elr:a, imati 3M če_tvornih metHa.

Naime, Hrvataki cenUlr u .Johan_nesburp, tl kojem au le poeebnozauRll dr. Đulra Spuf.evll! l RobertLliltea, pismeno ft ot:Jratlo u Imecijele hrvatalr.e uJednlce u JutnojAfrici Biskupskoj konferenciji .Ju­.oaJavije da lm POIaJJe jednOIStaJnOt; svečenika.. r 211. olujka...... s!i.ac je o. Iv0-5tanlr.o Pe_rovI!!, Ban Franjeva&e proVlnc:ljesv. Jeronima u zadru u .Johannm­buri dočekan mnoltvom ns1lh vjer.nika. U PGtetku su se na lItur&IJ­aIr.a aIavija ..birali u joMJ'iea!lur_lkoJ crtvt Preavewe Trojstva, a.no­van je crkveni odbor.s JICIld-jed.ni.kom Zdravkom Su1e}om, kupljenaJe lupna zgrada u Sydenhamu, odr.tavali au se ..tand, O8JIovan je

hrvaUke ylade .pozdrav je ~nio2J'I"ko Kustt~ kao osobni p~v_nJk hrvatsko, ·mtnlstr. IseJj~tv.

Inc. Coju. suika. 011 je na s.ta­na-tl predstaYljoo I Vlja 8KJ nhrvatsku m1&r.odju. Gospodin lIer­kstrliter, araoonaćeJnlk Esebbrwna,na lvfqa~~ 0lfrfanI7 Ila·vOe, u Ivom je pozdravu poka:r.a.ozavidno pouI&vaDje aktlUl1nl..ll hr­_laIdh PdlIb.. DOIlI su I drugipndIdarnid. "aje:l:ll.a&.op POU~bl..ltunl.OC J UkVeDOC tlvota il. toeskraja te 'II"tU istaknutlb rxwtnarall: domcr,lne I ~ Njematkt. RIj~

je IDeO 1.!up.Dilt tamOIll}e ~ač­ke lupe Brvtlt pater A~Un Dra­CW1. Orpnbatol1 av. pcwIrav111 Ivile DaalbLIh pnddaYDib. . hrvat­akib polJti&t.b atranaka J IndturnlhdrultaVL PCI8ebm je por.dra..... upu­tio naJ IUlddu&?brttnJk u Njemač:­

koJ fra Bemacd DUkJĆ, Ir.oj.! je u todoba bJo zauzet neodCodIritB dul-_m.tJma. StIIlJ su također _brojnipozdravt~ poUtIWh' I kuJ­tum.lh djeLatnJJ.a, 1:1:~Predsjeđalk' OnIItva lJe&lIk dr.

StaniSla..... .J.-vii .no Je srtao nallrYatakam lD~ jeZikII PrI­~ hnataku ~'I lIUVrt­__u~ rs: koje je'IVaalo balovana~~ Ito}elnu je%bol vUestruke uarotenosll zatre-­balo I osnivanje bal takvih kultur­nib drultava za ohIvanje D.leeovaldenUteta. N"<ročni njemačIr.I .oatt

GLAS KONCILA. K:A1'OU;KIT'EDNIK.

• > ..:..

FRANKFURT

20 pjesama za 20 godina• UIseljelIllI Hrvatskoj Dday.. djeluju I plurallsll~a kullW1la

dllll"a . .

nr-&u.o Intlt.r.e lIrUI.... uP'rankfurtu sl..vUo je u IUbotu Lrujna svoju 20. obl)emlcu. Svatanavetera a pozdrntrna, pMdannjimaI poaebnim prccramom "20 pjesa_ma _ 20 IIICKIlna.. odrlana je nave­/!er top dana Q dvol'1lnl ..allrcer­zentrum.. u N;edef'h6dlstadtu kođ

Frankfurta. Rlj~ je o dru!tvu ko­je je l'.~ 1870- WO UU!IJ)e­ljeDO pod~ "Drultvo prlJa­lelja Matke· brnts.t.e-o. ltad je u~ MIlu.:. u-tako zabra­njena .. n)ezfJu 8anon' propnjani.voditelji fI'llnkturtskop drultva u­Ir.Jjul:Uf:.sa· da je mudro pl'el1-ofjeU Idje)onU De 1.1la:fu6 noje tunov~

n.eqOdDim pritiodma. Iprljemj..ma~ w lnĐ.UIUStVU t poU·dje tlo doox.rll:lL PreImenovaledndtvO u ..Hrv.tsko b1Iturno dru­two... pod ttm je imenom urednorqistrirano u Njema.&:oJ. UvUelr.je. beskoJ:nprom.tsDo aastupaJo brYat­an- 1Dw-.. Odriavalo je bl..lturDI!

.~ s u-takf:o:I kulturnlrn centri­m. u ZlIrichu, ParUU, Stoekbolmu,StI!t!:lPf'(u, Hambure:u. Bonnu I dru­CdJe,. BuđeoJe CIelDaknd,Je u Hr­....t:SkOJ DaIIabo.ulo Je poJaeanll dje­1at&G5t I tam aaklIt fn.DkfurtlI.komdhdtvu. U m.Mel:U VeIjaet ove 10­dine ono je u I'rankturtu uprlUello

. olr.rq:ll .tol s )lredatavnidma navthstranaka u Hrv.tskoJ. Takoder je uroradnjl I y~. omu:waDim . tamOI­njim ocrand~ HDZ, lIDS J HKDS

Ivetano obil)e::tlkJ Dan dtta:vnoaU30. svibnja ove .odtne.

Kna: lJI'OII'aH'1 IJU -vodili I pjesmepredvodlU n...t~jećl raspjevati I svelfOIIte te veter .. nJlb oko tri stc.tlne,proslavljent tt1IIllrl Sito.l ltadovanCor1t.. '

Najpotasniji .ost večeri bio je.....~~~~~ .... ,.. .....,. -'mo mD1e"pio robUju8. koo zatvorenik savje­lU vile od JJ .mlna u zenici poItosu ea Jq:a.!avlNild &,lenU otel.l OIInozemstvu I U;Jno J,VebacUl u ut.vor 1 pTeCI lud u domov:to\f.. lt. .nj&-

... -Ia upr.~ lII"a~1 ~etJost poput mu­'&nfĐte aureole.. Xi'85l1Or;lovto je tripjume od m..,o&lh Ito Ih je na ro­bljt sJotIe, pteObratujučl se kroznajdub\Je ponllaD)e. I ~uvao lb uparnčenJu. zniii se da lP Je lr.omuDl­IUčIu. vlast m')wa pustiti Iz utvo_ra n. pritisak \"r~lo u&lednih "urop­IkJh polltttara. Zdravlje mu je rw­Ime bilo tako ueroteno te su lDisUUda 6e uU:cxo l.;dahnuU, DO on tivlI svjedoll.

Obnovljenu MaUeu- hrvatsku Izdomcwtoa predstavljao je, mjestunJU1Da oHM1ela P'e&Qeddka knjf­levu1lr.a Petra Seceđtna, velllr.l ndjed)[oalovsc prof.. SIjePan aablć.

Njemačku pokrajinsku vladu pred·*""ljao je~rni~ pn;.vasuda Karl - Heinz Koch. U Ime

Kozara

Uz veliki rLtik prelao llam cestuBanja LuIr.a - OkutaDl. .Nakon du­lei hoda nal.l.\o sam na malu Ir.u·acu il. koJe .... ilI.OO ..kaj ... Ito mjje dalo iJlUrna.t da uđem. Start o­UlC I mlada anaba • pe~djetetom .w. Gl! ptla4ta6~_li su me I ponzan put prema kato­ličkim Ir.utam. u KozJndma. pre­notio sam u ,aju knj Ko&1Daca. aujutro me prooudllo .}ećenje drva.Sjekla je te stulja lena Irejoj umse Javie I kllJa ... Je obećala donI.Jeti hrane. OitaO _ tako II -dllDll

u tom ...ju, a ~ me branUa. De­",em_tot: dana psva.u au me dase sakrijem na ttaPIj, cdje ..m sekrio JOlI SIl.dana. Odvalio sam se Inapisao plsme beatu u Karlovae.On je u KariM-CU~ <!obIU pro­puank:u u sebe t u mene t đOIaO

po mene.. No ut)t"a'l'O u to ",rijemebila Je proslaieDa amnaUJa te samse konačno do.moe:ao -.lobode,

pa sam poml.ho da bl bilo najboljada pođem prema Gradilkl l preba­dm le preko save u Htvats.lr.u. 0­nako ,ol. u lr:uplII8m pticama,. bo_dajuć! amo IOOĆ'U. ba ikakve hra­ne. probio latn.e bl1z1.l OrađiJke.Kako lam pr<lLul.o k~ eemiJe lkoprive, na room tijelu bU. Je ra­na do rane. Pelol; dan&, bJe1et1kraj JednoI _Ur.a. suueo Nm Je­dnu lenu koja Je počela vikati:-5toJ. ~Jt- J.JI -.am bde polrtaobojeći se eventualne potjere. Nai-

r laD um na tako 11,llIU;l, lbunje kroz'.- koje ne .bI nl zec motAo Qrotrtatt.

Bio Nm lako iuanJen da·mJ. je po-

~ =ou:v:~~~~~ ~b.a1u Save I &1edao bib II kako m&­1:80 pfllećl na brvatsku stranu.. Na­laD Nm od blv!ea: milna jednu d.·

'. siru te um je ..u:rlo nadajučI Ile d.· bl ml IDOl" poaluiitl k.Ml _lo

alto nađem b.il:av čamae. Zello umprf}ećl u Krvataku. bilo a hrvatskobilo u lU'):IUO :selo }er sun 1 među

Srbl.nul· u <:ikolld ~n. Imaoprijatelja I dobrih :m~ to ..,.1JeIto nikome naam ućlftlo ntiho na­"o. Idući po hvskom nasipu, na­lJaO nm na jedno, parti:alna kojije okrenut leđima I n.ondan bioIve,. petnaestak metara udaljen odmeM. UplaIlo "am se l pobjegao uprvi k\lkUN~ Hod.ju8 Iuot kuku_Ml%, primijetio um musUmanskukutku. Kad um le prIbiLtio, vidioum lenu na wrandl te sam se od·valio pozdravU! je I zamOliti za

I malo hrane. Pozvala me u Ir.uću l· dala mi mU}eka I proje.. Kod te le­

ne bUe su .dvije djevojke Ir.oje supobJet;le lz Glamoča. !tad se poka­zalo da poznajemo nekolllr.o istih

,r' ljudi 1z Olamola, atekll lmo I1%&la­l' mna povjerenje te sam lm rtk.o da

sam uspio pobjet.1 od slcume smrtina Ko:url. Zena je rekla da dobrozna da svuce dana na Ko:url stri­JelJaju na UlIl.IČe IjlWJ te da te mlpomotl bilo ~ hoću u lumu k oni­ma ,ll;ojl se JOlI bore, bilo u Hrvat­sku. Rekao om da bih lello prijetiu HrvatUu, 5ll1DO Ir.ad bih neadJenabo tamae. Njezinu kumu, m.1I­rwru,~ lU oduz.ell Čan'UlC pa

t :~Jjed~ad~~~Ot~ • ~~~ da ml se učas Q.pwtlo vodom. Tri;. veterl krlo sam Ile bllzu njedna. ku&. a .... me~ SUnaiLa je

da u IIeIu Ma&:ovac mUnu Ima a­mac ako mu aa nisu oduzeli, pasam odlutlo oUčl u ae10 Jt.odDd

, edJe Je bUo pet 1r.aW1lW.b kuta· Ir.wnstvom pow:taAih • lIIUDarOm u·Uatko_. .