Click here to load reader

ODWAGA ŚWI ĘTOŚCI - · PDF filePogadanka, czytanie tekstów, rozsypanki lub rebusy, gra dydaktyczna z wykorzystaniem rymowa- ... tak że religijne; św. Faustyna – wiernie przeka-zywała

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODWAGA ŚWI ĘTOŚCI - · PDF filePogadanka, czytanie tekstów, rozsypanki lub rebusy,...

1

ODWAGA WITOCI Dzie Papieski 10 X 2010

KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA KLAS I-III SZKOY PODSTAWOWEJ

Cel oglny spotkania Przyblienie witoci Jana Pawa II, ktrego ycie byo wzorem odwanego wyznawania wiary i wypenieniem nauki Jezusa. Cele szczegowe Treci: ucze poznaje nauczanie Jana Pawa II o osiganiu witoci i wydarzenia z ycia pa-

piea potwierdzajce jego odwag witoci. Umiejtnoci: ucze potrafi omwi pojcie odwagi witoci jako realizacji Chrystusowej

nauki i rozpozna je w yciu papiea-Polaka Postawy: ucze stara si na co dzie postpowa w zgodzie z wyznawan wiar.

Metody i formy pracy Pogadanka, czytanie tekstw, rozsypanki lub rebusy, gra dydaktyczna z wykorzystaniem rymowa-nek i uzupenianie drzewka; piew. rodki dydaktyczne Pismo wite (ewentualnie cytaty J 15, 7 oraz Mt 10, 32 na duych kartkach, schowane w kopercie zaadresowanej: do odwanych); zdjcie Jana Pawa II (ewentualnie obrazy wymienianych witych kanonizowanych przez Jana Pawa II), rozsypanki lub kartki z rebusami (ewentualnie tablica i kre-da), fragment wspomnie o Janie Pawle II, fragmenty nauczania Jana Pawa II: homilii kanoniza-cyjnej w. Kingi, przemwienia do dzieci pierwszokomunijnych w Zakopanem, Listu do dzieci; rymowanki o Janie Pawle II (ewentualnie kartki z drzewkami witoci), pyta cd, odtwarzacz. Wstp Modlitwa: Ojcze nasz Jedno z wezwa odmwionej przez nas modlitwy brzmi: przyjd Krlestwo Twoje. Zada-niem chrzecijan jest staranie si, by Krlestwo Boe nastpio jeszcze na ziemi. Jest to trudne za-danie, a jego realizacja wymaga odwagi. I wanie o odwadze bdziemy rozmawia na dzisiejszej lekcji. Co to znaczy, e kto jest odwany? W razie potrzeby naprowadzamy uczniw na odpowie-dzi: nie boi si niczego, ratuje innych i pomaga, przyznaje si, robi co niezwykego. Kto odwany zwykle kojarzy nam si z jakim super-bohaterem. Wasze ksiki lub bajki, kreskwkach s na pewno pene takich postaci jakich znacie bohaterw?1 Zapisujemy na tablicy wymienionych przez

1 Spodziewamy si odpowiedzi: Superman (Clark Kent - super-czowiek: jako dziecko (super-Boy) pomaga ludziom, w

dorosym yciu wykorzystywa swe szczeglne umiejtnoci do obrony Ziemi); Czowiek-Pajk (Peter Parker modzieniec, ktry w szkolnym laboratorium zaprojektowa swe wyposaenie dodajce mu cech pajka. Walczy z licznymi zoczycami); Batman (czowiek, ktry nie posiada szczeglnych mocy, a swe nadzwyczajne zdolnoci zawdzicza treningowi i gadetom; walczy ze zem i pomaga ludziom); Ben 10 (10letni chopiec, ktry dziki zna-lezionemu urzdzeniu podobnemu do zegarka wciela si w 10 kosmitw. Pod ich postaciami broni wiat przed zem), Atomwki (trzy dziewczynki obdarzone szczegln moc; ich zadaniem jest walka z przestpczoci); Cza-rodziejki z Ksiyca (nastolatki, reinkarnacje opiekunek planet, wojowniczek z Ksiycowego Krlestwa; walcz z wrogami zagraajcymi pokojowi w kosmosie); WITCH (pi dziewczt posiadajcych szczeglne moce kada inne, odpowiadajce rnym ywioom; wsplnie walcz ze zymi mocami).

2

uczniw bohaterw i po przeciwnej stronie wpisujemy, w czym tkwi moc danej postaci. Podkrela-my, e kady z tych bohaterw jest odwany, a jego odwaga jest wspierana przez posiadany dar szczegln moc, akcesoria itp. Jednak odwaga nie jest wycznie cech wymylonych bohaterw. Kogo z waszych bliskich lub znajomych uwaacie za odwanego? Kadego wybranego ucznia prosimy o krtkie uzasadnie-nie. Na pewno niektrzy z was a moe nawet wszyscy wykazali si odwag w jakiej trudnej sytuacji. I wcale nie potrzebowalicie do tego stroju nietoperza, sieci pajka, mocy ywiow czy czarodziejskiego klejnotu. A to dlatego, e odwaga wcale nie zaley od naszego wieku, stroju czy zawodu. Kady moe by odwany bdc tym, kim jest. Mona nawet powiedzie, e odwag jest wanie bycie sob. Strj Supermana czy Czarodziejki z Ksiyca nie sprawi, e bdziemy bohate-rami bohaterem za to mona by jako syn czy crka, brat lub siostra, ucze czy uczennica, kolega lub koleanka. A jeli kto bohatersko wypenia swe obowizki w domu, szkole, na podwrku czy w kociele, mona o nim powiedzie to prawdziwy ucze Jezusa! A nie ma przecie wikszego bohatera ni Jezus. Wiedzia o tym dobrze nasz papie, Jan Pawe II. Zawsze wypenia nauk Jezu-sa i dlatego wiele razy w yciu wykazywa szczegln odwag odwag witoci (wieszamy zdj-cie Jana Pawa II).

Rozwinicie Przypominamy uczniom, jaka wedug nich jest odwana osoba: nie boi si niczego, ratuje innych i pomaga, przyznaje si, robi co niezwykego. Czy to samo mona powiedzie o witym? Jan Pawe II ogosi wiele osb witymi, take wielu Polakw, a ogaszajc wit ksin King mwi, jak mocno wi si ze sob odwaga i wito. (Czytamy fragment homilii:)

Jeeli dzi mwimy o witoci, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pyta, w jaki sposb tworzy wa-nie takie rodowiska, ktre sprzyjayby deniu do niej. Co zrobi, aby dom rodzinny, szkoa, zakad pracy, biuro, wioski i miasta, w kocu cay kraj staway si mieszkaniem ludzi witych, ktrzy oddziaywuj do-broci, wiernoci nauce Chrystusa, wiadectwem codziennego ycia, sprawiajc duchowy wzrost kadego czowieka? () potrzeba wiadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawia pod korcem wiata swej wiary2.

Na czym polega odwaga witoci wg papiea Polaka? (dawaniu wiadectwa, wiernoci nauce Jezusa, dobroci). Kiedy Jan Pawe II ogasza kolejne osoby witymi, zwraca uwag na t cech dlatego te do grona witych doczy m.in. o. Maksymiliana Kolbego, ktry odwanie wstawi si za innym czowiekiem i odda za niego ycie; w. Jadwig Krlow, ktra w latach swego panowania ya pobonie i skromnie, pomagajc potrzebujcym, czym wypeniaa nauk Jezusa; w. Jzef Pelczar podobnie jak krlowa Jadwiga zrobi wiele dobrych rzeczy dla potrze-bujcych, troszczy si te o wyksztacenie ludzi take religijne; w. Faustyna wiernie przeka-zywaa ordzie Boego Miosierdzia jak chcia tego od niej Jezus mimo, e niektrzy nie wierzyli jej i spotykay j przykroci3 (wymieniajc te postaci mona pokaza ich obrazy). Jan Pawe II po-trafi w wielu wspaniaych osobach odnale cechy charakterystyczne dla witego t odwag witoci. Rwnie sam j posiada, co okaza wiele razy w swoim yciu ju jako ucze, a potem - ksidz, papie. Nie brakowao mu nigdy odwagi, by przyzna si do Chrystusa i wyrazi wiar w Niego. Co byo jego szczegln si, moc? O tym mwili ci, ktrzy go znali, a take on sam. (Czytamy fragment wywiadu z Eugeniuszem Mrozem, szkolnym koleg Karola Wojtyy:

Pamitam, wdrapywalimy si na Czerwone Wierchy. Z przodu szed ojciec Lolka, my w pewnej odlegoci za nim. Bylimy ju niedaleko szczytu, kiedy niespodziewanie pojawia si gsta mga. Pan Karol znikn nam z oczu. Wygldao to tak, jakby rozpyn si gdzie w tej mgle. Zaczli my go szuka, woa. Bez re-zultatu. Lolek by niemal zrozpaczony. Pamitam, jak uklkn na kamieniach i zacz si arliwie modli. Ja

2 Jan Pawe II, Homilia wygoszona podczas Mszy w. kanonizacyjnej w Starym Sczu 16 VI 1999,

http://www.centrum.stary.sacz.pl/pl/8225/0/Homilia.html (stan z dn. 10.09.2010). 3 Jeeli lekcja odbywa si w miejscu, z ktrym zwizany jest inny wity lub bogosawiony ogoszony przez Jana Paw-

a II, warto wspomnie take o nim.

3

poszedem za jego przykadem. Modlilimy si obydwaj. Kiedy zeszlimy do schroniska, jego ojciec ju tam na nas czeka4.

Co dodawao Lolkowi odwagi w dziecistwie, a potem w caym yciu? (rozdajemy rozsypanki ze sowem modlitwa lub przypinamy do tablicy kartki z uoonymi w dowolnej kolejnoci sylabami: twa, mo, dli. Zalenie od zdolnoci plastycznych mona roz-da dzieciom na kartkach lub narysowa na tablicy rebus: narysowane mydo, y=o, o=li; naryso-wana twarz i przekrelone rz).

Jan Pawe II bardzo kocha dzieci, lubi z nimi rozmawia w czasie pielgrzymek, a nawet napisa do nich list. W tym Licie do dzieci przyzna sam, co byo jest rdem odwagi odwagi witoci, co potwierdzili ci, ktrzy dzi yj w niebie z Bogiem (Czytamy fragment przemwienia do dzieci pierwszokomunijnych w Zakopanem i Listu do dzieci:

Pan Jezus na tym wiecie mia niewiele rzeczy, ktre mgby ofiarowa apostoom. Jednak da im co naj-wikszego da im samego siebie. Odtd, przyjmujc ten najwitszy pokarm, mogli by stale z Panem Je-zusem. On sam mieszka w ich sercach i napenia je witoci. Oto, co znaczy, e Pan Jezus przyszed do waszych serc. Pan Jezus was kocha. Pan Jezus was kocha. On jest w was, Jego mio was napenia i spra-wia, e stajecie si coraz bardziej do Niego podobne, coraz bardziej wite. Jest to, moje dzieci, wielka aska, ale te wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mg w nas zamieszka, musimy stara si, by nasze serce byo zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest wic nastpujce: zawsze ko-cha Pana Jezusa, mie dobre i czyste serce i jak najczciej zaprasza, aby On przez Komuni w. w was zamieszka. Nigdy nie czycie tego, co jest ze. To czasem moe by trudne. Pamitajcie jednak, e Pan Je-zus was kocha i pragnie, abycie i wy kochay Go ze wszystkich si5.

List do dzieci: Dla ilu dzieci w dziejach Kocioa Eucharystia bya rdem duchowej siy, czasem wrcz bohaterskiej! Jake nie wspomnie na przykad tych witych chopcw i dziewczt z pierwszych wiekw, jeszcze dzisiaj znanych i czczonych w caym Kociele? Wystarczy tu przypomnie w. Agnieszk, ktra ya w Rzymie, w. Agat, umczon na Sycylii oraz w. Tarsycjusza chopca, ktrego susznie mona nazwa mczenni-kiem Eucharystii, gdy wola powici ycie ni odda Pana Jezusa, ktrego przenosi pod postaci chleba. I tak, poprzez wieki a do naszych czasw nie brak dzieci, nie brak chopcw i dziewczt wrd witych i bogosawionych Kocioa. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus okazuje im szczeglne zaufanie, tak rwnie Jego Matka Maryja w cigu dziejw nieraz czynia mae dzieci powiernikami swej matczynej troski. Przypomnij-cie sobie w. Bernadett z Lourdes, dzieci z La Salette, czy te ju w naszym stuleciu ucj, Franciszka i Hiacynt z Fatimy6.

Co nam dodaje odwagi poza modlitw? (analogicznie rozdajemy rozsypanki ze sowem Eucharystia lub zapisujemy na tablicy: ry, Eu, stia, cha lub zadajemy rebus:

Search related