Click here to load reader

ODRŽIVI TURIZAM Što je održivi turizam? Kako razvijati održivi

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ODRŽIVI TURIZAM Što je održivi turizam? Kako razvijati održivi

PowerPointova prezentacijaKako razvijati odrivi turizam?)
Pore, 20. svibnja 2021.
Uvod • Istra je jedna od najpoznatijih i najposjeenijih turistikih destinacija
u Republici Hrvatskoj koja u 2019. godini postie najvei broj dolazaka i noenja turista.
• Zbog sve veeg pritiska turizma na destinaciju i stalnog porasta broja dolazaka i noenja turista u Istarskoj upaniji potreban je razvoj odrivog turizma odnosno ouvanje prirodnih resursa u destinaciji, promicanje odrive gospodarske aktivnosti i ouvanje kulturne baštine.
• Uslijed pojave pandemije COVID-19 turizam postaje jedan od najpogoenijih sektora sa neizvjesnim posljedicama ikad zabiljeenim u povijesti turizma.
• Iz navedenog razloga, još je vea potreba za razvoj odrivog turizma. • Postoji potreba za edukacijom o odrivom turizmu kao o relativno
„novom” konceptu • esto se namee pitanje od strane razliitih dionika „Što je odrivi
turizam?” te „Kako razvijati odrivi turizam?”
Pore, 20. svibnja 2021.
Što je odrivi turizam? Odrivi turizam je „turizam koji u potpunosti uzima u obzir trenutne i budue gospodarske, društvene i okolišne uinke, brine se o potrebama posjetitelja, sektora, okoliša i destinacije“ (Izvor: http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=97)
Ciljevi odrivog turizma:
1. „Optimalno iskoristiti okolišne resurse koji su kljuni element turistikog razvoja, zadravajui bitne ekološke procese i pomaui u zaštiti prirodne baštine i bioraznolikosti.
2. Poštivati društveno-kulturnu autentinost destinacije, ouvati njihovo izgraeno i ivo kulturno nasljee i tradicijske vrijednosti, te doprinositi meukulturalnom razumijevanju i toleranciji.
3. Osigurati da su gospodarske aktivnosti odrive i dugorone, te da donose društvenu i gospodarsku korist svim dionicima uz pravinu raspodjelu, izmeu ostaloga stabilnost zaposlenja, mogunosti zarade društvenih usluga zajednici, pomaui uklanjanju siromaštva.” (Izvor: http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=97)
Pore, 20. svibnja 2021.
Prema definiciji UNWTO-a naglašava se vanost sudjelovanja u procesu odrivog razvoja turizma:
“Odrivi razvoj turizma zahtjeva sudjelovanje svih relevantnih dionika, kao i snano politiko vodstvo kako bi se osiguralo sveobuhvatno sudjelovanje i postizanje konsenzusa. Postizanje odrivog razvoja turizma kontinuirani je proces i zahtijeva stalno praenje utjecaja, uvoenje potrebnih preventivnih i/ili korektivnih mjera kad god je to potrebno.”
Pore, 20. svibnja 2021.
Što je odrivi turizam?
Razvoj i provedbu politika odrivog turizma trebalo bi temeljiti na pojedinim naelima i principima, a to su:
• Holistiki pristup • Angaman razliitih dionika u turizmu (svi dionici u turizmu morali bi
imati utjecaj na njegov razvoj i upravljanje) • Dugorono planiranje • Rješavanje globalnih i lokalnih utjecaja • Promicanje odrive potrošnje • Izjednaavanje odrivosti i kvalitete
Izvor: UNWTO, UNEP & WTO (2005). Making Tourism More sustainable A Guide for Policy Makers, str. 15-16, http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx0592xPA-TourismPolicyEN.pdf
Pore, 20. svibnja 2021.
Kako razvijati odrivi turizam?
Naela odrivog turizma primjenjiva su na svaku vrstu turizma i svaka destinacija, bez obzira na svoje karakteristike (primjerice destinacija koja razvija ljetni ili zimski turizam, masovni ili ruralni turizam i sl.) moe teiti razvijanju turizma na temelju odrivih vrijednosti, postiui pritom ravnoteu izmeu ekološke, ekonomske i sociokulturne odrivosti (Citirano prema UNWTO, World Tourism Organization. Sustainable development,
http://www.odrzivi.turizam.hr/default.aspx?id=97)
Kako bi destinacija mogla uspješno razvijati odrivi turizam vana je ukljuenost svih dionika turizma u njegovu implementaciju (Butler, 1999), odnosno, obostrana komunikacija i suradnja svih dionika u destinaciji preduvjet je za kvalitetno upravljanje odrivom turistikom destinacijom (Krce Mioi i sur., 2016).
Nedostatak znanja o konceptu odrivosti javlja se kao jedan od veih problema prilikom uinkovitog razvoja odrivog turizma (Godfrey, 1998; Ruhanen, 2013)
Pore, 20. svibnja 2021.
Jedna od prepreka odrivom razvoju u destinaciji je nepostojanje i/ili neprovedba strateškog plana razvoja turizma na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
Kako bi provedba odrivog razvoja turizma bila mogua u turistikim destinacijama Republike Hrvatske mora postojati strateško planiranje razvoja, sustav za mjerenje i praenje razvoja te sudjelovanje svih dionika u upravljanju destinacijom, kao i ukljuenost lokalnog stanovništva, proaktivna lokalna uprava i educiranost dionika o naelima odrivog razvoja.
Razina uspješnosti implementacije odrive politike ovisi o educiranosti i osviještenosti dionika i njihovog aktivnog ukljuivanja, snano vodstvo vano je kao i integracija naela odrivog razvoja na svim razinama politike i vladinih tijela (Dodds, 2007)
Postoji problem nedostatka statistikog praenja odreenih procesa na prostornoj razini opina i gradova, ali i potreba praenja temeljnih indikatora odrivog turizma koji e se koristiti prilikom izrade strateških dokumenata opina i gradova te planiranja openitog razvoja i razvoja turizma u Istarskoj upaniji (Vojnovi, 2014)
Pore, 20. svibnja 2021.
Globalno prihvaeni principi odrivog razvoja mogu se saeto definirati kao što slijedi: Integriranje pitanja okoliša u razvojne politike, Internalizacija troškova vezanih za okoliš (tj. prevoenje eksternih troškova degradacije
okoliša u interne troškove zagaivaa/korisnika) kroz provoenje principa zagaiva/korisnik plaa,
Sudjelovanje svih društvenih dionika u donošenju odluka kroz procese savjetovanja i dijaloga te stvaranje partnerstva,
Pristup informacijama i pravosuu, Generacijska i meugeneracijska jednakost (ukljuujui i rodnu ravnopravnost) i
solidarnost, Princip supsidijarnosti (hijerarhije odnosno meuzavisnosti) izmeu lokalne i globalne
razine i Pristup uslugama i financijskim resursima koji su neophodni za zadovoljavanje osnovnih
potreba (Pavi-Rogoši, L., 2010.).
Pore, 20. svibnja 2021.
Pore, 20. svibnja 2021.
Izvor: Pavi-Rogoši, L., Jeli Mück, V., Jagnji, M. (2015). Novi izazovi – Globalni ciljevi odrivog razvoja do 2030., ODRAZ- Odrivi razvoj zajednice, prema UNDP
Ciljevi odrivog razvoja su sljedei: • Iskorijeniti siromaštvo • Iskorijeniti glad • Zdravlje i dobrobit • Kvalitetno obrazovanje • Rodna ravnopravnost • Pitka voda i higijenski uvjeti • Pristupana i ista energija • Dostojanstven rad i gospodarski rast • Industrija, inovacije i infrastruktura • Smanjenje nejednakosti • Odrivi gradovi i odrive zajednice • Odgovorna potrošnja i proizvodnja • Odgovor na klimatske promjene • ivot ispod vode • ivot na kopnu • Mir i pravda / snane institucije • Partnerstvo za ciljeve
Generalna skupština Ujedinjenih naroda, 25. rujna 2015. godine, odobrila je Agendu za odrivi razvoj do 2030. godine u okviru koje su sve drave lanice UN-a usvojile 17 ciljeva odrivog razvoja (SDGs) i 169 podciljeva (https://sustainabledevelop ment.un.org/). Agenda prua, za sve zemlje lanice UN-a koje su usvojile ciljeve, zajedniki plan s ciljem ouvanja mira i prosperiteta za ljude i planet, u sadašnjosti i u budunosti (UN, 2015)
Pore, 20. svibnja 2021.
STUDIJA ODRIVI TURIZAM U ISTARSKOJ UPANIJI - ANALIZA STANJA I PERCEPCIJA DIONIKA
• Cilj je Studije o odrivom turizmu u Istarskoj upaniji istraiti percepciju i mišljenje dionika odgovornih za poticanje odrivog razvoja turizma, a napose utvrditi analizu trenutnog stanja i dati preporuke za budui razvoj turizma na temelju pristupa odozdo prema gore (bottom up pristup).
• Zadatak istraivanja jest utvrditi osnovne nedostatke i ogranienja te predloiti smjernice za budue aktivnosti.
• Cilj je istraivanja utvrditi razinu ukljuenosti dionika te suradnju radi planiranja odrivog razvoja turizma upanije.
• Ispitivanjem percepcije i mišljenja dionika (gradovi i opine, TZ-i, turistike tvrtke) utvrdit e se polazište za kreiranje buduih aktivnosti u smjeru poticanja odrivog razvoja turizma u upaniji.
Pore, 20. svibnja 2021.
Izvor: Studija Odrivi turizam u Istarskoj upaniji – analiza stanja i percepcija dionika
Rezultati - Mišljenje i percepcija turista i posjetitelja o odrivom razvoju turizma
Pore, 20. svibnja 2021.
Metodologija istraivanja:
U izradi studije korišteni su podaci istraivanja provedenog od strane Instituta za poljoprivredu i turizam u 2017., 2018. i 2019. godini s turistima i posjetiteljima na podruju grada Porea, Novigrada i Labina (u naselju Rabac).
Anketa je kreirana prema ETIS (European Tourism Indicators System) upitniku za posjetitelje uz dodatna pitanja vezana uz zadovoljstvo turista prema odreenim aspektima odredišta.
Ukupno je 2019. prikupljeno 910 upitnika, i to: u Poreu 302, u Novigradu 304 i u Rapcu 304
Rezultati - Mišljenje i percepcija turista i posjetitelja o odrivom razvoju turizma
Pore, 20. svibnja 2021.
Drave iz koje ispitanici dolaze: Njemaka (24,07 %) Italija (17,47 %) Slovenija (15,16 %) Austrija (12,31 %) Hrvatska (11,76 %) Ostale zemlje (19,24%)
Socio-demografska obiljeja:
Veina ispitanika bile su ene (60,27 %)
Prema starosnoj kategoriji najviše ispitanika spada u dobnu kategoriju od 35-54 godine starosti (48,9 %)
Veina ispitanika posjetila je odredište s obitelji (54,48 %) ili s partnerom (35,36 %)
Veina ispitanika su bili turisti (77,13 %) koji su noili preteito u privatnom smještaju (56,29 %) ili u hotelu (24,91 %)
Rezultati - Mišljenje i percepcija turista i posjetitelja o odrivom razvoju turizma
Pore, 20. svibnja 2021.
Dnevna potrošnja po osobi u odredištu je veinom od 51-100 € (35,38 %) ili 101-200 € (29,81 %)
Veina ispitanika je ve ranije posjetila odredište (48,56 %) i to u posljednjih 5 godina u prosjeku 6 puta
Prosjean broj noi koji su proveli u odredištu iznosi 9,8 (mod=7; median=7)
Veina ispitanika je doputovala u odredište automobilom (85,04 %), a u odredištu ne namjerava koristiti prijevozno sredstvo (62,35%) ili namjeravaju koristiti automobil (56,75%)
Glavna svrha posjeta odredištu je odmor, slobodno vrijeme i rekreacija (96,24 %), a glavna obiljeja zbog kojih su turisti izabrali posjetiti odredište su plaa (73,33 %), istoa mora (62,78 %) te priroda i krajolik (54,22 %) (*mogunost odabira više odgovora)
Rezultati - Mišljenje i percepcija turista i posjetitelja o odrivom razvoju turizma
Pore, 20. svibnja 2021.
Veina ispitanika (83,58 %) openito je zadovoljna i / ili u potpunosti zadovoljna turistikom ponudom odredišta.
Mislite li da se dovoljno ulae u inicijative odrivosti u odredištu?
2018. – 78,47 % ispitanika smatra da se dovoljno ulae u inicijative odrivosti (N = 813)
2019. – 74 % ispitanika smatra da se dovoljno ulae u inicijative odrivosti (N = 823)
2017. – 76,77 % ispitanika smatra da se dovoljno ulae u inicijative odrivosti (N = 1485)
Rezultati - Percepcija predstavnika gradova, opina i turistikih zajednica Istarske upanije o odrivom razvoju turizma
Glavni cilj istraiti percepciju, mišljenje i oekivanja glavnih dionika i donositelja odluka (predstavnici gradova i opina, turistikih zajednica i privatnih turistikih tvrtki) za poticanje odrivog razvoja turizma na podruju Istarske upanije
Ostali ciljevi: • prijedlog mjera budueg odrivog razvoja turizma na temelju provedenog
istraivanja
• utvrditi glavne prednosti i nedostatke za odrivi razvoj turizma u upaniji
• Studija kao informativna podloga u svrhu kreiranja novih strategija na razini upanije radi uinkovitijeg odrivog razvoja turizma.
Pore, 20. svibnja 2021.
Metodologija istraivanja:
Za potrebe istraivanja kreirana su dva razliita upitnika, korištena su pitanja iz ETIS-a 2016. “Sample Enterprise Survey” i “Sample Destination Management Survey” te dodatna pitanja
Anketa je poslana mailom svim predstavnicima opina, gradova, turistikih zajednica i turistikih kompanija na podruju Istarske upanije dana 21. i 22. travnja 2020. godine
Ukupno je prikupljano: 10 anketa predstavnika gradova (od ukupno 10) 19 anketa predstavnika opina (od ukupno 31) 28 anketa predstavnika turistikih zajednica (od ukupno 31) 4 ankete predstavnika turistikih kompanija (od ukupno 5)
Valja napomenuti da su pojedine opine i turistike zajednice zbog zajednike suradnje ispunile samo jednu anketu za odreeno podruje.
Pore, 20. svibnja 2021.
Pore, 20. svibnja 2021.
Veina ispitanika je upoznata s konceptom odrivog razvoja turizma (49,15 %), u potpunosti upoznata (25,42 %) ili donekle upoznata (22,03 %)
Veina ispitanika smatra da se dovoljno ne ulae u inicijative odrivosti u destinaciji (55,93 %)
Rezultati - Percepcija predstavnika gradova, opina i turistikih zajednica Istarske upanije o odrivom razvoju turizma
Pore, 20. svibnja 2021.
Veina ispitanika (74,58 %) u potpunosti se slae da lokalno stanovništvo treba biti ukljueno u planiranje odrivog razvoja turizma
Veina ispitanika slae se s tvrdnjom da u destinaciji se aktivno promie odrivi razvoj turizma (50,85 %)
Rezultati - Percepcija predstavnika gradova, opina i turistikih zajednica Istarske upanije o odrivom razvoju turizma
Elementi za uinkoviti odrivi razvoj turizma. Prosjena
ocjena SD
Uzimanje u obzir dugorone perspektive
odrivog razvoja turizma. 4,54 0,60
Financijska podrška za odrivi razvoj turizma. 4,54 0,70
Obrazovanje i edukacija o odrivom razvoju turizma. 4,49 0,73
Izrada lokalne strategije za odrivi razvoj turizma. 4,46 0,65
Podrška inovacijama. 4,42 0,62
aktivnosti usmjerenih na odrivost. 4,39 0,72
Primjena odgovarajuih instrumenata odrivosti. 4,39 0,64
Jaanje individualne motivacije i kulture
orijentirane na odrivost. 4,37 0,72
Suradnja i komunikacija s donositeljima
odluka na regionalnoj razini. 4,37 0,76
Suradnja i komunikacija s donositeljima
odluka na nacionalnoj razini. 4,24 0,84
Rezultati - Percepcija predstavnika hotelskih poduzea o odrivom razvoju turizma
Ispitanici smatraju iznimno vanim odrivi razvoj turizma (prosjena ocjena=4,75; SD=0,50), a što se tie njihovih djelatnika, tvrde da su djelatnici upoznati s konceptom odrivog razvoja turizma (prosjena ocjena=4,00; SD=0,82) i da provode edukacije za djelatnike o odrivom turizmu.
Prednosti odrivog razvoja turizma: • odrivi razvoj je preduvjet dugoronog uspješnog poslovanja; • ouvanje okoliša kao kljunog resursa i preduvjet sve veeg oekivanja od strane gostiju; • ouvanje i valorizacija prirodnih i kulturnih dobara; • korištenje lokalnih proizvoda; • lokalno zapošljavanje; • zadovoljna lokalna zajednica = destinacija vrijedna dolaska; • ušteda na energentima; • marketinška vrijednost; te • ouvanje destinacije.
Nedostaci odrivog razvoja turizma: • poskupljenje; • brzina povrata ulaganja u odreene nove tehnologije; • relativno niska svijest o vanosti odrivog turizma u široj zajednici.
U istraivanju su sudjelovali predstavnici turistikih kompanija: Valamar Riviera d.d. Arena Hospitality Group d.d. Maistra d.d.
Sugestije dionika za daljnji odrivi razvoj turizma u Istarskoj upaniji
Pore, 20. svibnja 2021.
Pore, 20. svibnja 2021.
Kreirati sustav baze podataka na razini upanije za prikupljanje informacija o odrivom turizmu na godišnjoj razini od javnog i privatnog sektora te koji se projekti provode u navedenom smjeru.
Poboljšati suradnju i komunikaciju te koordinaciju javnog i privatnog sektora u turizmu radi postizanja odrivog razvoja turizma.
Poveanje edukacija dionika u turizmu radi poboljšanja znanja o konceptu odrivog razvoja turizma.
Edukacija lokalne zajednice radi osvješivanja stanovništva o vanosti razvoja odrivog turizma u cilju ouvanja prirodne i kulturne baštine te poveanja zadovoljstva.
Edukacija posjetitelja i turista radi osvješivanja vanosti razvoja odrivog turizma u cilju ouvanja prirodnih, kulturnih resursa.
Formiranje strunog kadra u turizmu odgovornog za odrivi razvoj turizma. Promicanje selektivnih oblika turizma. Ukljuivanje aspekata odrivog turizma u budue strategije na lokalnoj i regionalnoj razini. Pruanje podrške inovacijama i projektima usmjerenih na odrivi razvoj turizma. Poveanje financijskih sredstava usmjerenih na odrivi razvoj turizma. Praenje trendova i primjera dobre prakse implementiranih u susjednim zemljama i
zemljama Mediterana gdje je turizam vana gospodarska aktivnost.
Zakljuak
Pore, 20. svibnja 2021.
Potrebno je definirati: jasnu viziju i misiju budueg odrivog razvoja turizma, odrediti glavne i specifine ciljeve osmisliti model realizacije projekata za odrivi razvoj turizma
Ciljevi: osiguravanje odrivosti u destinaciji, kreiranje konkurentske prednosti, ouvanje prirodnih resursa ouvanje autentinosti destinacije ouvanje kulturne baštine osigurati zadovoljstvo turista i lokalne zajednice
Pore, 20. svibnja 2021.