ODLUKU o komunalnom redu I. OP - - 08 03 2018 - Odluka...آ  osvijetljene reklamne vitrine (city light),

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ODLUKU o komunalnom redu I. OP - - 08 03 2018 - Odluka...آ  osvijetljene reklamne vitrine (city...

 • Na temelju lanka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,

  129/00, 59/01, 26/03 - proieni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,

  94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i lanka 32. Statuta Grada Supetra (Slubeni glasnik Grada Supetra, broj:

  9/09, 04/13 i 03/14), Gradsko vijee Grada Supetra na svojoj ____. sjednici odranoj dana ________

  2018. godine, donosi

  ODLUKU

  o komunalnom redu

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovom se odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provoenje radi ureenja naselja,

  odravanja istoe, uvanja i koritenja javnih povrina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim

  komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na

  javnim povrinama grada supetra.

  Pojmovi u tekstu koji imaju rodno znaenje jednako se odnose na muki i enski rod.

  lanak 2.

  Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedee znaenje:

  1. Javne povrine su povrine u opoj uporabi, dostupne neogranienom broju korisnika, pod jednakim

  uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:

  - javnoprometne povrine su nerazvrstane ceste, trgovi, pjeaki prolazi, pjeake zone, pjeake

  staze, parkiralita, javne garae, nogostupi, stajalita vozila javnogaprometa, javna stubita i sline

  povrine;

  - javne zelene povrine su povrine s vegetacijom (travnjaci, staze, zemljini pojas uz

  javnoprometne povrine nakojem je zasaeno zelenilo, zeleni otoci, zelene povrine uz objekte javne

  namjene, te odmorita i staze koje su sastavni dijelovi zelenih povrina) koritenje kojih je namijenjeno

  svima i na kojima se osim biljnog materijala moe nalaziti djejaigralita, fontane, vodoskoci, javna

  rasvjeta, zidii te ostali sadraji;

  - ostale povrine su povrine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slino, objekte koji su

  namijenjeni za javnepriredbe, otvorene trnice, groblja, sajmitai slini prostori.

  2. Pokretna naprava je lako prenosivi objekt koji slui za prodaju raznih artikala ili obavljanje odreenih

  usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje

  zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih dogaanja, promidbe i

  drugih manifestacija, informativni ormarii za besplatnu opskrbu graana novinama, tandovi, automati i

  naprave za prodaju pia, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled,

  bankomati, naprave za pokretnu prodaju, pei, automati i drugi objekti za peenje plodina, automobili kao

  nagradni zgodici, objekti za promidbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze,

  suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojee montano-demontane nadstrenice i druga oprema

  postavljena na javnoj povrini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa

  ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski atori, lunaparkovi, zabavne radnje, vageza vaganje ljudi i slino.

  3. Kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se moe u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati

  pojedinanoili u grupi,maksimalne povrine do 15 m2 , a slui za obavljanje ugostiteljske, trgovake,

 • uslune, humanitarne i druge djelatnosti.

  4. Komunalni objekti, ureaji i drugi objekti u opoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploa,

  ormari, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara ili s oznakom turistikih i slinih

  objekata, nadstrenica na stajalitu javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok,

  fontana, hidrant, javna telefonska govornica, samostojei telekomunikacijski ili elektro razvodni ormari,

  potanski sandui, spomenik, skulptura, spomen-ploa i tome slino.

  5. Zatitne naprave su tende, roloi, zatitne reetke, kamere, alarmni ureaji i slini predmeti koji se

  postavljaju na proelja zgrada.

  6. Plakati su oglasi, letci i sline objave reklamno-promidbenog ili informativnog sadraja.

  7. Reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na graevinskim skelama, ogradama i graevinama u

  rekonstrukciji,gradnji ili radovima odravanja), transparenti, reklamni ormarii, oslikane reklamne poruke

  (na zidovima graevina, ogradama, stupovima, tendama, prometnicama i slino), reklamni natpisi,

  naljepnice, letci i drugi predmeti koji slue djelatnosti reklamiranja, osim reklamnih panoa.

  8. Reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi i slino), putokazni panoi, pokretni reklamni panoi,

  osvijetljene reklamne vitrine (city light), reklamne ploe na graevinama u kojima se ne nalazi poslovni

  prostor djelatnost ili proizvod kojeg se oglaava, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, veliki

  reklamni panoi - samostojei ili na objektima, reklamni ureaji, konstrukcije i slino.

  9. Ploa sa natpisom je ploa sa imenom i podacima o registraciji pravne ili fizike osobekoja se nalazi

  na fasadi objekta u kojem se nalazi sjedite ili poslovni prostor te pravne ili fizike osobe, a koja se ne

  smatra reklamnim panoom. Ista se u pravilu postavlja s desne strane glavnog ulaza u objekt.

  10. Vanjski dijelovi zgrade su proelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garana vrata, prozori,

  ljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i tome slino.

  11. Privremene graevine su montani objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe

  sajmova i javnih manifestacija i prigodnog ureenja naselja.

  12. Parkovna opremaje oprema koja se postavlja na javne zelene povrine i djeja igralita, a

  namijenjena je igri djece ili rekreaciji graana (ljuljake, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupii,

  sprave za street workout i tome slino).

  II. UREENJE NASELJA

  lanak 3.

  Naselja na podruja Grada Supetra (u daljnjem tekstu: Grad) moraju biti ureena.

  Pod ureenjem naselja, u smislu ove odluke, smatra se ureenost javnih povrina kojima upravlja

  Grad i drugih povrina u opoj uporabi kao i povrina kojima upravljaju fizike i pravne osobe, a osobito

  ureenost;

  - vanjskih dijelova zgrada; - dvorita, ivica, zelenih povrina i ograda uz zgradu; - ploa s imenom naselja, ulica, trgova, te ploica s kunim brojem zgrada; - izloga; - zatitnih naprava; - ploa sa imenom i podacima o registraciji pravne ili fizike osobe; - plakata, jarbola za zastave, reklamnih i drugih zastava, natpisa, reklama i reklamnih panoa;

 • - privremenih graevina za sajmove i javne manifestacije; - kioska; - pokretnih naprava; - komunalnih objekata, ureaja i drugih objekata u opoj uporabi; - sportskih objekata, sportsko-rekreacijskih centara i slinih objekata; - kolodvora, parkiralita, trnica, groblja, - neizgraenog graevinskog zemljita uz javnu povrinu.

  1. VANJSKI DIJELOVI ZGRADE

  lanak 4.

  Vanjski dijelovi zgrade moraju biti odravani i uredni.

  Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade duan je neodravane i neuredne vanjske dijelove

  zgrade obnoviti i odravati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

  Zabranjeno je djelomino ureivanje proelja viestambenih zgrada, koji pripadaju istom ulazu.

  Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slino te na drugi nain unitavati vanjske dijelove zgrade.

  lanak 5.

  Vlasnik, odnosno korisnik zgrade duan je odmah otkloniti oteenja vanjskih dijelova zgrade

  (fasada, vanjski zatvori, oluk ili pokrov postojee zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih

  postoji opasnost za ivot, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i

  graevinskoj inspekciji.

  lanak 6.

  Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne povrine moe se drati cvijee i ukrasno bilje,

  a iznimno klimatizacijski ureaji, antene i drugi predmeti.

  Na vanjskim dijelovima proelja zgrada unutar registriranih povijesnih cjelina naselja, koje su

  neposredno okrenute prema javno prometnim povrinama, zabranjeno je postavljanje klima ureaja,

  antena, suenje rublja i posteljine, te slinih stvari koje nagruju ukupan vanjski izgled tih zgrada .

  lanak 7.

  Vanjski dijelovi zgrade mogu se rasvijetliti, ali iskljuivo pojedinanim svjetlima koji ne ometaju

  noni ivot susjeda, te sigurno odvijanje prometa.

  Ukoliko se rasvjetljava zgrada ili ploa s natpisom na zgradi, koja ima svojstvo kulturnog dobra ili

  se nalazi na podruju kulturno-povijesne cjeline ili zatienog dijela prirode boja svjetla moe biti

  iskljuivo toploute boje, topline do 3000 K.

  2. UREENJE I ODRAVANJE DVORITA, ZELENE POVRINE I OGRADE UZ ZGRADE

  lanak 8.

  Dvorite, odnosno vrt, vonjak, zelena i druga povrina oko zgrade, te neizgraeno zemljite uz

  javnu povrinu mora biti isto i uredno.

  Na povrinama iz stavka 1. ovoga lanka zabranjeno je drati bilo koju vrstuotpada i dotrajale

 • stvari.

  Vlasnik, odnosno korisnik povrina iz stavka 1. ovoga lanka, duan ih je istiti i odravati.

  lanak 9.

  Ograda uz javnu povrinu ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi.

  iljci i slino mogu se postavljati samo kao dopuna postojee ograde, na visinu iznad 1.8 m, tako

  da ne predstavljaju opasnost od ozljeda.

  Ogradu uz javnu povrinu vlasnik, odnosno korisnik zemljita, duan je odravati urednom.

  Ogradu od ukrasne ivice vlasnik, odnosno korisnik zemljita, duan je redovno orezivati tako da

  nije opasna za prolaznike i ne ometa promet ljudi i vozila.

  lanak 10.

  Ako dvorite, odnosno vrt, vonjak, zelena i druga povrina zgrade, te neizgraeno graevinsko

  zemljite ili ograda uz javnu povrinu nisu ureeni na nain propisan lancima 8. i 9. ove