22
Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i čl. 147. stav 5. i 170. stav 3. Zakona o prostornom ureĎenju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _________ 2012. godine donijela je Prijedlog Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera Član 1. U Odluci o legalizaciji graĎevina izgraĎenih bez odobrenja za graĎenje i graĎevina privremenog karaktera („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 6/06, 18/07 i 18/08), član 4. mijenja se i glasi: „Član 4. GraĎevine čija je izgradnja započeta do 30. 06. 2012. godine, na koje se ne mogu primijeniti odredbe člana 3. ove Odluke rješavat će se po odredbama Zakona, uz obavezu plaćanja posebne naknade. Za započete radove plaća se posebna naknada na način utvrĎen u članu 20. ove Odluke“. Član 2. U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi: „Po ovoj Odluci vrši se legalizacija graĎevina iz čl. 3., 5. i 6. ove Odluke koje su izgraĎene do 30. 06. 2012. godine.“ U stavu 2. dodaje se alineja 4. koja glasi: „ i drugi dokazi koje stranka predloži, a organ može utvrditi kao vjerodostojne.“ Član 3. Član 10. mijenja se i glasi: „Član 10. Zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti iz čl. 3., 5. i 6. ove Odluke može se podnijeti do 31. 12. 2012. godine.“

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine

Kantona Sarajevo», br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i čl. 147.

stav 5. i 170. stav 3. Zakona o prostornom ureĎenju («Službene novine Kantona Sarajevo», broj

7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _________ 2012. godine donijela je

Prijedlog

Odluku

o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez

odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera

Član 1.

U Odluci o legalizaciji graĎevina izgraĎenih bez odobrenja za graĎenje i graĎevina privremenog

karaktera („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 6/06, 18/07 i 18/08), član 4. mijenja se i glasi:

„Član 4.

GraĎevine čija je izgradnja započeta do 30. 06. 2012. godine, na koje se ne mogu primijeniti

odredbe člana 3. ove Odluke rješavat će se po odredbama Zakona, uz obavezu plaćanja posebne naknade.

Za započete radove plaća se posebna naknada na način utvrĎen u članu 20. ove Odluke“.

Član 2.

U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:

„Po ovoj Odluci vrši se legalizacija graĎevina iz čl. 3., 5. i 6. ove Odluke koje su izgraĎene do 30.

06. 2012. godine.“

U stavu 2. dodaje se alineja 4. koja glasi:

„ i drugi dokazi koje stranka predloži, a organ može utvrditi kao vjerodostojne.“

Član 3.

Član 10. mijenja se i glasi:

„Član 10.

Zahtjev za donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti iz čl. 3., 5. i 6. ove Odluke

može se podnijeti do 31. 12. 2012. godine.“

Page 2: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

Član 4.

U članu 12. u stavu 2. iza riječi: „branitelja BiH“ brišu se riječi: „(„Službene novine Kantona

Sarajevo“, br. 2/02, 28/03, 15/05 i 22/05)“, a dodaju se riječi: „(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj

9/07-prečišćeni tekst i br. 7/08, 33/08, 3/12 i 18/12).“

Član 5.

U članu 16. u stavu 1. brišu se riječi:

“ Izuzetno od odredbi člana 14. ove Odluke“

Član 6.

U članu 18. u stavu 1. iza riječi: „legalizacije“, dodaju se riječi: „kao i za započete radove“.

U stavu 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

„-troškove provoĎenja ove Odluke“

Član 7.

U članu 19. iza riječi „graĎevina“, dodaju se riječi: „kao i za započete radove“.

Član 8.

U članu 20. u stavu 1. iza riječi: „branitelja BiH“ brišu se riječi: „(„Službene novine Kantona

Sarajevo“, br. 2/02, 28/03, 15/05 i 22/05)“, a dodaju se riječi: „(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj

9/07-prečišćeni tekst i br. 7/08, 33/08, 3/12 i 18/12).“

U stavu 2. iza riječi: „graĎevine“ dodaju se riječi: „kao i za započete radove“.

Član 9.

U članu 24. u stavu 1. tačka 1. iza riječi: „rješenja“, brišu se riječi: „u roku propisanom ovom

Odlukom“, a dodaju se riječi: “do 31. 12. 2012. godine“.

Član 10.

Član 26. a. mijenja se i glasi:

„ Član 26. a.

„Blagovremenim se smatraju svi zahtjevi podneseni od dana stupanja na snagu Odluke

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 6/06, 18/07 i 18/08) do 31. 12. 2012. godine.“

Page 3: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

Član 11.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi

prečišćeni tekst ove Odluke u roku od 30 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama

Kantona Sarajevo“

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama

Kantona Sarajevo“.

Broj: Predsjedavajuća

Sarajevo, Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. dr Mirjana Malić

Page 4: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji

graĎevina izgraĎenih bez odobrenja za graĎenje i graĎevina privremenog karaktera sadržan je u

odredbama člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona

Sarajevo», br. 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96-Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i odredbama člana

147. stav 5. i člana 170. stav 3. Zakona o prostornom ureĎenju («Službene novine Kantona

Sarajevo», broj 7/05).

Odredbama člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo, Skupština Kantona

Sarajevo donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

Odredbama člana 147. stav 5. i člana 170. stav 3. Zakona o prostornom ureĎenju,

propisano je, da će se postupak i uvjeti za legalizaciju graĎevina izgraĎenih bez odobrenja za

graĎenje kao i status graĎevina privremenog karaktera regulisati posebnim propisom Skupštine

Kantona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Odluka o legalizaciji graĎevina izgraĎenih bez odobrenja za graĎenje i graĎevina

privremenog karaktera, donesena je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo dana 16. 02. 2006.

godine, ista je u dva navrata mijenjana i dopunjavana, te objavljena u Službenim novinama

Kantona Sarajevo br. 6/06, 18/07 i 18/08.

Prema odredbama navedene Odluke, zahtjevi za legalizaciju bespravno izgraĎenih

graĎevina i bespravno izvedenih radova mogli su se podnijeti do 31. 12. 2008. godine.

Pored činjenice da su sve Općine Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo,

potpisali Protokol o suzbijanju bespravne gradnje, da su nadležni organi bili angažovani na

suzbijanju dalje bespravne gradnje, nesumnjivo je došlo do izgradnje velikog broja novih

bespravnih objekata.

Na činjenicu da bespravna izgradnja nije zaustavljena, ukazuju podnesene inicijative

općina, kao i mnogobrojni upiti graĎana, koji se odnose na produženje roka za podnošenje

zahtjeva za legalizaciju. TakoĎer, u drugostepenom upravnom rješavanju konstatovan je veliki

broj žalbi, izjavljenih protiv akata prvostepenih organa, kojima su odbačeni zahtjevi kao

neblagovremeni, odnosno odbijeni, jer su podneseni nakon 31. 12. 2008. godine.

Imajući u vidu navedeno, kao i podatke dostavljene od strane općina, o broju novih

bespravno izgraĎenih objekata, kao i objekata za koje ranije nisu podneseni zahtjevi, predlagač je

stava da je za takve objekte neophodno omogućiti voĎenje postupka za legalizaciju.

Page 5: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

Navedeno bi se omogućilo produžavanjem roka za podnošenje zahtjeva, koji se predlaže

da bude do 31. 12. 2012. godine. Istovremeno se predlaže da ovaj postupak legalizacije obuhvati

objekte i bespravno izvedene radove izgraĎene do 31. 06. 2012. godine.

Dužina trajanja novog roka, za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, smatra se

optimalnom, iz razloga jer su zahtjevi za legalizaciju samo po ovoj Odluci mogli biti podneseni u

vremenskom trajanju od tri godine. Novom izmjenom Odluke, obuhvata se period od tri i po

godine (period u kojem se zahtjevi nisu mogli podnijeti), dakle ostavlja se mogućnost da zahtjevi

koji su u tom periodu podneseni, a smatrani su neblagovremenim budu ponovljeni, odnosno

prihvaćeni kao blagovremeni (podnosioci zahtjeva posjeduju svu potrebnu dokumentaciju), kao i

da bespravni graditelji koji su u meĎuvremenu sagradili objekte, podnesu zahtjeve. U ovom

periodu, svi nadležni organi trebali bi se u potpunosti angažovati da graĎani budu informisani o

ovoj mogućnosti, a iz razloga jer će od 31. 12. 2012. godine, svi započeti radovi biti odmah

obustavljeni kao i uklonjeni svi bespravni objekti, za koje nije podnesen zahtjev za legalizaciju.

U toku voĎenja aktivnosti na izradi Izmjena i dopuna ove Odluke, Ministarstvo

prostornog ureĎenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo održalo je sastanak sa predstavnicima

općinskih službi nadležnih za poslove urbanizma i urbanističko graĎevinske inspekcije, kao i

Službom za urbano planiranje Grada Sarajeva. Tom prilikom inicijativa o produženju rokova u

Prijedlogu Odluke o legalizaciji je podržana, sa izuzetkom Općine Novo Sarajevo. Općina Novo

Sarajevo, je mišljenja, da bi produženje roka za predavanje zahtjeva za legalizaciju, značilo

podsticaj novim bespravnim graditeljima da krenu sa bespravnom gradnjom. Zbog navedenog,

prijedlog Općine Novo Sarajevo je da se bespravna gradnja reguliše kroz izmjene i dopune

Zakona o prostornom ureĎenju, uvoĎenjem novčane kazne za bespravnu gradnju u vidu posebne

naknade. Predlagač, koji je istovremeno i nosilac izrade, je prilikom izrade Odluke sveobuhvatno

sagledao situaciju. Cijeneći činjenicu da nadležni organi za tri godine nepostojanja mogućnosti

za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, nisu zaustavili bespravnu gradnju, a da procedura

donošenja zakona zahtijeva duži vremenski period Ministarstvo je cijenilo potrebu promptnog

reagovanja. Kao jedini mogući način za prevazilaženje trenutnog stanja u ovoj oblasti

ministarstvo smatra hitno donošenje ove Odluke. Cilj je omogućiti svim graĎanima ostvarivanje

prava pod jednakim uslovima, kao i da se bespravni graditelji odnosno objekti uvedu u pravni

sistem, te da se prevaziĎe pravni vakum za period od tri i po godine. Na naprijed navedenom

sastanku, subjekti čija je obaveza i odgovornost praćenje stanja na terenu, dogovorili su i

eventualne dalje aktivnosti, ukoliko Skupština Kantona Sarajevo donese Odluku. S tim u vezi

dogovoreni su jednomjesečni operativni sastanci na kojim bi se razmatralo stanje na terenu,

otklanjale eventualne nejasnoće u primjeni Odluke i rješavala ostala eventualna sporna pitanja.

OBRAZLOŽENJE PRAVNIH RJEŠENJA SADRŽANIH U ODLUCI O IZMJENAMA I

DOPUNAMA ODLUKE

Članom 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji graĎevina izgraĎenih

bez odobrenja za graĎenje i graĎevina privremenog karaktera, preciziraju se obaveze investitora

koji su bespravno započeli radove izgradnje graĎevina.

Organi su u dosadašnjem postupku primjene Odluke, odnosno obaveza vezanih za

posebnu naknadu imali odreĎene nedoumice, koje se na ovaj način otklanjaju.

Članom 2. Odluke, mijenja se rok izgraĎenosti graĎevina, koje tretira ova Odluka, što je

jedan od osnovnih razloga izmjene Odluke.

Page 6: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

U stavu dva ovog člana, proširuje se mogućnost dokaznih sredstava, za vrijeme izgraĎenosti

graĎevine.

Članom 3. Izmjena, mijenja se član 10. Odluke, preciziranjem roka za podnošenje

zahtjeva, što je drugi razlog zbog kojeg se pristupilo izradi izmjena, ove Odluke.

Članom 4. evidentiraju se promjene nastale u materijalnom propisu na koji se poziva

Odluka.

Članom 5. vrši se pravno-tehničko ureĎenje člana 16.

Članom 6. Odluke preciziraju se obaveze investitora vezane za započete radove.

U stavu 3. alineja 4. ovog člana, uvodi se nova namjena u raspodjeli sredstava posebne naknade.

U cilju efikasnijeg provoĎenja Odluke, ukazala se potreba za usmjeravanjem dijela sredstava

posebne naknade za kadrovsko i materijalno-tehničko unapreĎenje organa koji provode Odluku,

a sve sa ciljem da odredbe iste, budu što efikasnije i ekonomičnije primijenjene. OdreĎeni iznos

navedenih sredstava je namijenjen za blagovremeno informisanje i edukaciju graĎana, kako bi na

vrijeme mogli podnijeti zahtjeve.

Članom 7. Odluke preciziraju se obaveze investitora vezane za započete radove.

Članom 8. evidentiraju se promjene nastale u materijalnom propisu na koji se poziva

Odluka.

Članom 9. Izmjena Odluke član 24. precizira se shodno rokovima iz ove Odluke. Prema

navedenom članu nadležna služba za inspekcijske poslove donijet će rješenje o rušenju

bespravno izgraĎene graĎevine, ukoliko ovlašteno lice ne podnese zahtjev za donošenje

naknadnog rješenja do 31. 12. 2012. godine.

Članom 10. Izmjena Odluke, član 26. a., obuhvata period od tri i po godine, odnosno svi

zahtjevi podneseni od dana stupanja na snagu Odluke do 31. 12. 2012. godine, stavljaju se u isti

pravni status, na način da se zahtjevi podneseni u ovom periodu smatraju blagovremenim.

FINANSIJSKA I DRUGA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE

Za realizaciju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji graĎevina

izgraĎenih bez odobrenja za graĎenje i graĎevina privremenog karaktera nije potrebno

obezbijediti vanredna sredstva, kao što nije trebalo ni za realizaciju osnovne Odluke. Predlagač

cijeni da će njihovom dosljednom primjenom doći do priliva odreĎenih sredstava.

Sredstva čiji se priliv planira tiču se posebne naknade koja je kao institut uvedena

osnovnom Odlukom. Odlukom je takoĎe utvrĎena svrha utroška pomenutih sredstava koja će na

osnovu odredaba iste biti usmjerena prema Programu Vlade Kantona Sarajevo za namjene zaštite

izvorišta vode za piće, sanacije klizišta na području Kantona Sarajevo, izradu provedbene

planske dokumentacije i troškove provoĎenja ove Odluke.

Naime, evidentno je da su ovo problemi u ovom segmentu u Kantonu Sarajevo, čije

rješavanje zahtjeva velika materijalna sredstva.

Page 7: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 8: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 9: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 10: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 11: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 12: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 13: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 14: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 15: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 16: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 17: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 18: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 19: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina
Page 20: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

Podaci Općina Kantona Sarajevo o bespravnoj gradnji

Broj novoizgrađenih bespravnih građevina i bespravno izvedenih

radova po općinama Kantona Sarajevo u periodu od 31. 12.2008. godine

do danas

Građevine Radovi

1. Općina Ilidža 424 636

2. Općina Ilijaš 359 62

3. Općina Vogošća 350

4. Općina Stari Grad Sarajevo 669

5. Općina Centar Sarajevo 329

6. Općina Novi Grad Sarajevo 3500

7. Općina Novo Sarajevo 365

8. Općina Hadžići 188

Ukupno : 6184 698

Broj podnesenih zahtjeva za legalizaciju, do 31.12.2008. godine, po

Općinama Kantona Sarajevo

- Urbanistička saglasnost

Podneseno riješeno nerješeno 1. Općina Centar Sarajevo 2964

2. Općina Stari Grad Sarajevo 2574

3. Općina Novo Sarajevo 2779

4. Općina Novi Grad Sarajevo 6409

5. Općina Ilidža 8864 4.936 3928

6. Općina Ilijaš 866 859 7

7. Općina Hadžići 503

8. Općina Vogošća 570 550

9. Općina Trnovo 138

Ukupno 25667

Broj podnesenih zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje

Podneseno riješeno nerješeno 1. Općina Centar Sarajevo 530

2. Općina Stari Grad Sarajevo

3. Općina Novo Sarajevo 242

4. Općina Novi Grad Sarajevo

5. Općina Ilidža 1515 1347 168

Page 21: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina

6. Općina Ilijaš 468 445 23

7. Općina Hadžići 288

8. Općina Vogošća 388 375 13

9. Općina Trnovo 41

Broj podnesenih zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole

Podneseno riješeno nerješeno

1. Općina Centar Sarajevo 215

2. Općina Stari Grad Sarajevo

3. Općina Novo Sarajevo

4. Općina Novi Grad Sarajevo

5. Općina Ilidža 625 556 69

6. Općina Ilijaš 39 39

7. Općina Hadžići 36

8. Općina Vogošća 52 48

9. Općina Trnovo 13

Sredstva posebne naknade Prema podacima dobijenim od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, kod kojeg

se vodi račun posebne naknade, a prema dostavljenim rješenjima prvostepenih

organa za legalizaciju objekta u dosadašnjem periodu, od dana primjene Odluke o

legalizaciji obračunato je 11.467,645,46 KM.

Od obračunatog iznosa uplaćeno je 5,300. 000,00 KM

Sredstva posebne namjene su trošena prema zaključku Vlade KS i usvojenom

Programu, i to 90% za vodozaštitnu zonu i 10% Klizišta .

Uplaćena sredstva su potrošena i to dijelom je realizovano a dijelom su ugovorene

obaveze.

Sredstva su usmjerena na vodozaštitnu zonu Vrelo Bosne za rješavanje imovinsko

pravnih odnosa u Sarajevskom polju, Bačevo i Sokolović Kolonija. Dio sredstava je

isplaćen po presudama, za ove namjene.

Kriterije za utrošak sredstva, usvojila Vlada KS i to po presudama da bi se

obustavio postupak i plaćanja kamata, drugi kriterij blizina parcela zahvatima pitke vode

i spajanje parcela sa već otkupljenim – rješavanje enklava.

320.000, 00 KM potrošeno za klizišta

Page 22: Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji ...skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/Odluka legalizacija.pdfo izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina