Click here to load reader

Odluke o... · Web viewodređivanje imena i označavanje površina javne namjene, naselja i zgrada, uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade, okućnica, dvorišta, ograda

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Odluke o... · Web viewodređivanje imena i označavanje površina javne namjene, naselja i zgrada,...

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/14, 01/18) Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na svojoj ___. sjednici održanoj dana ________ 2019. donijelo je sljedeću

O D L U K U

o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:

1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv s površine javne namjene, kao i određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme te antena, klimatizacijskih uređaja i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

2. način uređenja i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada za gospodarske i druge svrhe,

3. korištenje nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,

5. mjere za provođenje Odluke, uključujući i prekršajne odredbe.

Članak 2.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezuje sve fizičke i pravne osobe na području grada Ivanić-Grada, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Mjerama za provođenje komunalnog reda smatraju se mjere propisane ovom Odlukom, zakonom ili drugim propisom, kojima je cilj uspostavljanje i održavanje komunalnog reda.

Komunalni red provodi odnosno nadzire njegovo provođenje upravni odjel Grada Ivanić-Grada nadležan za poslove komunalnog gospodarstva (u daljnjem tekstu: upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva).

Članak 4.

Obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture povjerava se pravnim i fizičkim osobama na jedan od načina propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18) i Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19).

Članak 5.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima, a prema namjeni razlikuju se:

a) nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom, zakonom ili drugim propisom, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona o cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije te prometnu signalizaciju (okomitu, vodoravnu i svjetlosnu),

b) javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste,

c) javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila odnosno drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,

d) javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice,

e) ostale površine su površine uz sportske i rekreacijske prostore i slično, prostore koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja, sajmišta, kolodvore i slične prostore.

2. izlog je ostakljeni otvor u zidu zgrade, izložbeni ormarić te drugi slični predmet koji služi izlaganju robe ili obavljanju ugostiteljske ili druge djelatnosti.

3. zaštitne naprave na izlozima su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada.

4. reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na građevinskim skelama, ogradama i građevinama u rekonstrukciji, izgradnji ili radovima održavanja), transparenti, reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

5. reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi), osvijetljeni reklamni ormarići (city light), reklamne vitrine, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, veliki reklamni panoi, reklamni uređaji, reklamne konstrukcije i slično.

6. plakati su oglasi i druge obavijesti reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja.

7. oglasni predmeti su oglasni panoi, oglasni stupovi i oglasni ormarići, namijenjeni isticanju plakata, oglasa i drugih obavijesti.

8. javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

9. urbana oprema je sva pokretna i nepokretna oprema i predmeti koji služe općoj uporabi odnosno boljem funkcioniranju grada i naselja kao urbanih cjelina, a osobito: klupe, košarice za otpatke, pepeljare, posude za cvijeće i ukrasno bilje, jarboli i držači za zastave, stalci za bicikle, oprema dječjih igrališta, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, slavine, javni zahodi, javni satovi, javne telefonske govornice, poštanski sandučići, spomenici, spomen ploče, skulpture i drugo.

10. antene su uređaji koji se koriste za potrebe prijema zemaljskih i satelitskih televizijskih programa.

11. klimatizacijski uređaji su montažno-demontažni manji uređaji za klimatiziranje stambenih i poslovnih prostorija.

12. kiosk je tipska građevina gotove konstrukcije veličine do 12 m² koja se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske, humanitarne i druge djelatnosti.

13. montažni objekti su građevine privremenog karaktera izrađene na način da se u konstrukcijskim i dijelovima koji nisu konstrukcijski povezivanje izvodi u suhoj izvedbi bez primjene građevinskih veziva (ugostiteljske terase, pozornice, građevinske skele, objekti za potrebe gradilišta i slično). Montažni objekt podrazumijeva mogućnost demontaže ili premještanja, odnosno uklanjanje objekta na način da podloga ostane neizmijenjena.

14. pokretna radnja je prostorno neovisna i prenosiva jedinica, u pravilu na kotačima, namijenjena za obavljanje uslužne, ugostiteljske djelatnosti te djelatnosti trgovine.

15. uslužne i zabavne naprave su prenosivi objekti koji se postavljaju radi prodaje robe ili pružanja usluga i ne smatraju se objektima u smislu propisa o građenju (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje plodina, klupe, štandovi, stolovi, stolice i suncobrani za ugostiteljske terase, cirkuski šatori, luna parkovi i slično).

16. otvorena skladišta su površine namijenjene za odlaganje i prodaju građevinskog materijala, drva za ogrjev, automobila, poljoprivrednih strojeva i slično.

U slučaju spora smatra li se neka površina u smislu ove Odluke površinom javne namjene, odluku donosi gradonačelnik Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 6.

Naselja na području Grada Ivanić-Grada moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja osobito se smatra:

1. određivanje imena i označavanje površina javne namjene, naselja i zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade, okućnica, dvorišta, ograda i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv s površine javne namjene,

3. određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen ploča na građevinama i druge urbane opreme te antena, klimatizacijskih uređaja i drugih uređaja koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

1. Određivanje imena i označavanje površina javne namjene, naselja i zgrada

Članak 7.

Imena ulica, trgova, parkova, šetališta i drugih površina javne namjene određuje Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Ime iz stavka 1. ovoga članka mora biti vidljivo označeno natpisnom pločom.

Natpisne ploče moraju biti plave boje, a natpisi na njima bijele boje.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, trg, park i šetalište kao i na svakom raskrižju.

Natpisne ploče postavljaju se na prvoj zgradi s obje strane ulice ili trga, a ako takve zgrade nema, natpisne ploče postavljaju se na posebne stupove.

Članak 8.

Natpisne ploče nabavlja upravni odjel Grada Ivanić-Grada nadležan za poslove prometa, a postavlja i održava pravna ili fizička osoba kojoj je isto povjereno.

Članak 9.

Svaka zgrada mora biti obilježena kućnim brojem. Kućni broj mora biti postavljen sa ulične strane zgrade, a nabavlja ga i održava vlasnik zgrade.

Članak 10.

Tijela javne vlasti, političke stranke, udruge, druge pravne osobe, fizičke osobe obrtnici i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, dužne su na pročelje zgrade koju koriste postaviti odgovarajuću natpisnu ploču, a nakon prestanka obavljanja djelatnosti ili preseljenja, dužne su istu natpisnu ploču u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti ili preseljenja ukloniti.

Članak 11.

Zabranjeno je oštećivanje, uništavanje te neovlašteno skidanje i mijenjanje natpisnih ploča.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrade, okućnica, dvorišta, ograda i

neizgrađenog građevinskog zemljišta

Članak 12.

Vanjski dijelovi zgrade (pročelje, balkon, terasa, lođa, ulazna vrata, prozori, prozorski otvori, žljebovi i drugi vanjski uređaji i oprema) moraju biti uredni i čisti, a oštećenja se moraju popraviti.

Zgrade koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti pročelja ili drugih vanjskih dijelova zgrade nagrđuju opći izgled ulice i okoline, moraju se urediti odnosno popraviti u godini u kojoj je ta okolnost utvrđena, a najkasnije u sljedećoj godini.

Prilikom uređenja pročelja zgrade potrebno je urediti cijelo pročelje odnosno dio pročelja koji mora biti usklađen sa cjelinom.

Članak 13.

Zabranjeno je uništavati pročelja zgrada te po njima ispisivati poruke, obavijesti, crtati, šarati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

Članak 14.

Na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema površini javne namjene, zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade. Na njima se u pravilu drži cvijeće i ukrasno bilje.

Posude s cvijećem i ukrasnim biljem izvan gabarita zgrade moraju biti postavljene i osigurane na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni na način da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Članak 15.

Vlasnik odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji neposredna opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega, u skladu s posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Članak 16.

Napuštene, devastirane i ruševne zgrade ili građevine vlasnici su dužni ukloniti, a ako su uz površinu javne namjene i ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom.

Kada napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu koja svojim stanjem i izgledom predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega vlasnik ne ukloni ili na odgovarajući način ne ogradi, upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva će vlasniku zgrade ili građevine rješenjem narediti žurno uklanjanje u roku od 15 dana, a građevinsku inspekciju obavijestiti o postupanju.

Ukoliko napuštenu, devastiranu i ruševnu zgradu ili građevinu vlasnik ne ukloni u roku iz stavka 2. ovoga članka, komunalni redar će rješenjem narediti da se napuštena, devastirana i ruševna zgrada ili građevina koja svojim stanjem i izgledom predstavlja neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega ukloni putem treće strane, a na teret vlasnika zgrade ili građevine.

Članak 17.

Vlasnik odnosno korisnik zgrade i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužan je održavati okućnicu odnosno okoliš nekretnine, uključujući i ogradu uz površinu javne namjene, koja ne smije ometati korištenje javne prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovoga članka mora biti uređena.

Ograda uz površinu javne namjene mora biti izgrađena od materijala i na način koji odgovara okolnom izgledu naselja, a gdje je to moguće od ukrasne živice te ne smije biti izvedena od bodljikave žice, šiljaka i slično.

Članak 18.

Dvorišta, vrtove, voćnjake, zelene površine i ostalo zemljište oko zgrade, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište uz površine javne namjene, vlasnik odnosno korisnik mora redovito održavati.

Drveće i živica uz javne prometne površine mora se održavati na način koji omogućuje nesmetano odvijanje prometa te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Korov na površinama iz stavka 1. ovoga članka vlasnik odnosno korisnik dužan je redovito uništavati i iskorijeniti prije cvatnje.

Korov, granje i druge biljne otpatke preostale nakon čišćenja i održavanja površina iz stavka 1. ovoga članka, vlasnik odnosno korisnik dužan je zbrinuti u skladu s Odlukom o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Gradu Ivanić-Gradu (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 01/15).

Vlasniku odnosno korisniku koji ne izvršava obvezu održavanja površina iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama ove Odluke, upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva će rješenjem narediti uređenje neuređenih površina u primjerenom roku, a nakon proteka tog roka dati ih urediti putem treće strane na teret vlasnika nekretnine.

Članak 19.

Na nekretninama koje su vidljive s površine javne namjene nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje građevinskog i drugog krupnog otpada te raznog materijala (drvo za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično).

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na otvorena skladišta.

3. Izlozi, zaštitne naprave na izlozima, reklame, reklamni panoi i plakati

Članak 20.

Izlozi u poslovnim prostorima na području grada Ivanić-Grada, koji su vidljivi s površine javne namjene, moraju biti tehnički ispravni i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i usklađeni s izgledom zgrade i okoliša.

Izlozi se moraju redovito uređivati, čistiti i prati.

Predmeti u izlozima moraju biti izloženi uredno i čisto.

Izlozi u poslovnim prostorima koji se privremeno ne koriste moraju biti primjereno uređeni ili se moraju zasjeniti s unutrašnje strane.

Za dane blagdana i gradskih manifestacija izlozi moraju biti prigodno dekorirani.

Članak 21.

Zaštitne naprave na izlozima (tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slično) u pravilu se postavljaju radi zaštite izloga od insolacije, atmosferilija i krađe.

Tenda se postavlja na pročelja zgrada. Po obliku, kada je otvorena, može biti ravna s preklopom ili košarasta s preklopom.

Na pročelja zgrada postavljaju se ravne tende s rolo mehanizmom približne dužine otvora izloga, a iznimno košaraste, ako je oblik nadvoja izloga polukružan.

Materijali za izvođenje tendi su platno, plastika i slični kvalitetni materijali.

Nadstrešnice iznad izloga koje imaju funkciju tende, moraju biti izvedene od stakla ili drugih kvalitetnih materijala.

Članak 22.

Na području grada Ivanić-Grada na površinama javne namjene te nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada mogu se postavljati reklame, reklamni panoi i oglasni predmeti.

Za postavljanje predmeta iz stavka 1. ovoga članka potrebno je odobrenje upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/13).

Članak 23.

Reklame se postavljaju na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ne zaklanjaju postojeću prometnu signalizaciju i ne narušavaju izgled i funkciju građevine ili okoliša.

Reklame moraju biti estetski oblikovane te izvedene od kvalitetnih materijala. Ako je reklama osvijetljena, osvjetljenje mora biti stalnog i ujednačenog intenziteta.

Članak 24.

Reklamne zastave su reklamni predmeti na kojima su istaknuti natpisi ili reklamne poruke, a ističu se na za to postavljene jarbole.

Članak 25.

Reklamna platna su zaštitna platna s otisnutom ili oslikanom reklamnom porukom, a postavljaju se na građevinske skele i ograde za vrijeme trajanja radova na obnovi pročelja i sanaciji krova ili se razapinju na građevine u izgradnji dok traju radovi, ali ne dulje od jedne godine.

Članak 26.

Transparenti su predmeti od tkanine, plastificiranog platna i sličnog kvalitetnog materijala s ispisanom reklamnom porukom odnosno informacijom.

Transparenti se u pravilu postavljaju razapinjanjem iznad ceste između dvije građevine na način koji omogućuje nesmetano odvijanje prometa te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete.

Članak 27.

Reklamni natpis je oznaka ili predmet s imenom fizičke ili pravne osobe, obrta, poslovnog prostora, a postavlja se na vanjskim dijelovima građevine, krovnim površinama i ogradama u svrhu reklamiranja, oglašavanja i pružanja informacija.

Članak 28.

Reklamni panoi mogu se postavljati na površinama javne namjene, stupovima javne rasvjete, građevinama i ogradama.

Reklamni panoi se postavljaju na način da ne ugrožavaju sigurnost prometa, ne zaklanjaju postojeću prometnu signalizaciju i ne narušavaju izgled i funkciju građevine ili okoliša.

Reklamni panoi moraju biti estetski oblikovani te izvedeni od kvalitetnih materijala. Ako je reklamni pano osvijetljen, osvjetljenje mora biti stalnog i ujednačenog intenziteta.

Članak 29.

Svjetleće reklame i reklamni panoi te izlozi moraju biti osvijetljeni u pravilu tijekom cijele noći, osim u slučajevima štednje električne energije ili potrebe zamračivanja.

Svaki kvar na svjetlećoj reklami ili reklamnom panou mora se otkloniti najkasnije u roku od 8 dana.

Neispravne svjetleće reklame odnosno reklamne panoe, kao i one koje se ne mogu popraviti, vlasnik je dužan odmah ukloniti.

Članak 30.

Plakati, oglasi i druge obavijesti mogu se postavljati samo na oglasnim panoima, oglasnim stupovima i oglasnim ormarićima.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prilikom određenih događanja (manifestacije i slično) upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva može odobriti postavljanje plakata i na drugim mjestima.

Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na drveće, pročelja zgrada, ograde, plinske stanice, trafostanice, energetske ormariće i druga mjesta koja za to nisu namijenjena.

Članak 31.

Plakati moraju biti uredni, a svi oštećeni plakati se moraju ukloniti. Uredno postavljene plakate nije dozvoljeno prljati, oštećivati ili uništavati.

Uklanjanje plakata i čišćenje mjesta na kojima ne smiju biti postavljeni izvršit će se na teret oglašivača.

Članak 32.

Prilikom izborne promidžbe političke stranke odnosno kandidati koji namjeravaju postaviti svoje plakate, dužni su upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva podnijeti zahtjev za postavljanje plakata radi izdavanja odobrenja. U zahtjevu je potrebno navesti lokacije postavljanja plakata.

Prestankom izborne promidžbe političke stranke odnosno kandidati dužni su svoje plakate ukloniti u roku od 8 dana. Ukoliko to ne učine, uklanjanje plakata izvršit će se na njihov teret.

4. Javna rasvjeta

Članak 33.

Površine javne namjene u pravilu su opremljene sustavom javne rasvjete.

Javna rasvjeta mora biti izvedena u skladu sa suvremenom svjetlosnom tehnikom uvažavajući načelo energetske učinkovitosti te mora biti funkcionalna i estetski oblikovana.

Članak 34.

Pri postavljanju javne rasvjete mora se voditi računa o urbanističkoj vrijednosti i značenju te izgledu pojedinih dijelova naselja, pojedinih površina javne namjene, kao i potrebama prometa i građana.

Članak 35.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19), dužna je održavati građevine i uređaje javne rasvjete u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti.

Članak 36.

Korištenje uređaja javne rasvjete za postavljanje predmeta čija je svrha isticanje reklamnih poruka moguće je samo na temelju odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 37.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela i uređaja javne rasvjete.

5. Urbana oprema – općenito

Članak 38.

Urbana oprema i uređaji na području grada Ivanić-Grada postavljaju se na mjestima koje određuje upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 39.

Urbanu opremu i uređaje na površinama javne namjene u pravilu postavlja Grad Ivanić-Grad i njegovo su vlasništvo.

Iznimno, urbanu opremu i uređaje na površinama javne namjene mogu postavljati fizičke i pravne osobe na temelju rješenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 40.

Urbana oprema i uređaji postavljaju se u broju i vrsti koji osiguravaju zadovoljavanje općih potreba građana na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju i to na način da ne ometaju promet vozila i pješaka.

Urbana oprema i uređaji moraju biti funkcionalni i estetski oblikovani te se prilikom izbora njihovog izgleda i tipa mora voditi računa o urbanističkoj cjelini i izgledu pojedinog dijela naselja i površini javne namjene, kao i potrebama osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Članak 41.

Urbana oprema i uređaji moraju se stalno održavati u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju, a oštećeni i neispravni moraju se odmah popraviti, ukloniti ili zamijeniti ispravnima.

Obvezu iz stavka 1. ovoga članka ima fizička ili pravna osoba koja je postavila urbanu opremu i uređaje, a za Grad Ivanić-Grad trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19).

Članak 42.

Urbanu opremu i uređaje zabranjeno je uništavati, oštećivati te po njima crtati, šarati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

5.1. Posude za cvijeće i ukrasno bilje

Članak 43.

U cilju ukrašavanja grada na površinama javne namjene na za to prikladna mjesta dozvoljeno je postavljati posude sa cvijećem i ukrasnim biljem na temelju odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Postavljene posude sa cvijećem i ukrasnim biljem moraju se redovito održavati, saditi i zalijevati cvijeće i ukrasno bilje, a održava ih pravna ili fizička osoba koja je posude postavila.

Ukoliko se posude sa cvijećem i ukrasnim biljem postavljene na površinama javne namjene ne održavaju na način određen u stavku 2. ovoga članka, naredit će se njihovo uklanjanje.

5.2. Jarboli i držači za zastave

Članak 44.

Jarboli i držači za zastave su nosači zastava koji se postavljaju na pročelja zgrada, površine javne namjene i stupove javne rasvjete, ovisno o prostornim mogućnostima.

Na jarbole i držače za zastave se postavljaju državne, županijske, gradske i druge zastave te prigodne zastave, kao i reklamne zastave.

Jarboli i držači za zastave moraju biti estetski prihvatljivi elementi u prostoru, uredni i održavani.

5.3. Ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode

i sadržaja turističke namjene

Članak 45.

U cilju lakšeg snalaženja građana i turista na području grada Ivanić-Grada mogu se postavljati ploče s planom naselja te oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene.

Sadržaj ploča iz stavka 1. ovoga članka mora biti ažuran.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje ploča iz stavka 1. ovoga članka.

5.4. Javni zdenci, vodoskoci, fontane

Članak 46.

Dozvoljeno je graditi i postavljati javne zdence, vodoskoke, fontane i druge slične objekte na mjestima na kojima uljepšavaju izgled grada odnosno naselja.

Vlasnik zemljišta na kojem je postavljen objekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je isti održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju.

5.5. Hidranti

Članak 47.

Protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene vlasnik je dužan održavati u stanju funkcionalne sposobnosti i ispravnosti.

Zabranjeno je onemogućavanje pristupa protupožarnim hidrantima te njihovo oštećivanje, neovlašteno ili nenamjensko korištenje.

Zabranjeno je oštećivanje, skidanje ili prekrivanje natpisne ploče za oznaku hidranta sa pročelja zgrada ili drugih građevina.

5.6. Javni zahodi

Članak 48.

Javni zahodi grade se na površinama javne namjene na kojima se okuplja ili zadržava veći broj građana, kao na tržnicama, kolodvorima, sportskim i rekreacijskim površinama.

Javni zahodi moraju ispunjavati odgovarajuće higijenske i tehničke uvjete, a vlasnik ih mora održavati čistim i urednim i u stanju funkcionalne sposobnosti.

Uz odobrenje upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, na površinama javne namjene dozvoljeno je postaviti kemijski WC.

5.6. Javni satovi

Članak 49.

Na trgovima, većim križanjima i drugim prometnim mjestima mogu se postaviti javni satovi.

Za održavanje javnih satova u ispravnom stanju odgovorni su vlasnici. Sva oštećenja i kvarovi moraju biti otklonjeni u najkraćem roku.

5.7. Javne telefonske govornice i poštanski sandučići

Članak 50.

Javne telefonske govornice i poštanske sandučiće postavljaju nadležna trgovačka društva, u skladu s odobrenjem koje izdaje upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 51.

Nadležna trgovačka društva iz članka 50. ove Odluke, koja su postavila javne telefonske govornice i poštanske sandučiće, dužna su ih održavati u ispravnom stanju te kvarove otklanjati u najkraćem mogućem roku.

5.8. Spomenici, spomen ploče, skulpture

Članak 52.

Na području grada Ivanić-Grada na građevine, površine javne namjene i druge površine dopušteno je postavljati spomenike, spomen ploče, skulpture i slične predmete (u daljnjem tekstu: spomenici).

Za postavljanje i uklanjanje spomenika potrebno je odobrenje upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 53.

Uz zahtjev za postavljanje spomenika podnositelj zahtjeva dužan je priložiti skicu, tehnički opis, oznaku lokacije i obrazloženje o potrebi postavljanja spomenika.

Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva u postupku izdavanja odobrenja za postavljanje ili uklanjanje spomenika dužan je pribaviti suglasnost upravnog odjela nadležnog za društvene djelatnosti.

Osim suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka, potrebno je pribaviti i odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, ukoliko se spomenici postavljaju, restauriraju ili uklanjaju u povijesno-urbanističkoj zaštićenoj cjelini ili na pojedinačnim spomenicima kulture.

Članak 54.

Kada se spomenik postavlja na građevinu ili zemljište koje je vlasništvo druge fizičke ili pravne osobe, podnositelj zahtjeva za postavljanje spomenika dužan je pribaviti i suglasnost vlasnika, u skladu s propisima o vlasništvu.

Članak 55.

Osobe na čiji je zahtjev spomenik postavljen dužne su isti održavati urednim i zaštiti ga od uništavanja, a ukoliko iste više ne postoje, održavanje ili eventualno uklanjanje preuzima Grad Ivanić-Grad.

Članak 56.

Spomenici se moraju održavati urednima i zaštititi od uništavanja.

Spomenike se ne smije prljati, oštećivati, uništavati, ne smije se pisati ili crtati po njima, niti na drugi način nagrđivati njihov izgled.

6. Antene i klimatizacijski uređaji

Članak 57.

Antene se u pravilu postavljaju u zoni krova iznad krovnog vijenca.

Ako građevina na koju se postavlja antena ima kosi krov, antena se postavlja na krovnom slivu prema dvorištu, a ako ima ravni krov, postavlja se udaljeno od ruba krova.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, antene se mogu postavljati i na dvorišnom pročelju građevina odnosno unutar dvorišnog fasadnog platna.

Za potrebe jedne građevine u pravilu se postavlja zajednička antena.

Članak 58.

Klimatizacijski uređaji se u pravilu postavljaju na građevine na način da nisu vidljivi sa površina javne namjene, odnosno da nisu vidljivi sa svih onih površina koje se koriste kao javne.

Klimatizacijski uređaji mogu se postavljati:

1. u zoni krova (dvorišna strana) iznad krovnog vijenca, a ukoliko to nije moguće postavljaju se u dvorištu građevine na tlu. Iznimno, mogu se postavljati unutar dvorišnog fasadnog platna, ukoliko se ne radi o pojedinačno zaštićenoj građevini. Ukoliko se klimatizacijski uređaji postavljaju unutar dvorišnog fasadnog platna potrebno je postaviti kvalitetnu i estetski oblikovanu masku kroz koju neće biti vidljivi tehnički detalji i izgled uređaja,

2. za poslovne prostore i stanove u zoni prizemlja građevine koje nisu pojedinačno zaštićene građevine i koje nemaju izravan pristup dvorišnom pročelju, klimatizacijski uređaji mogu se postavljati u izlog odnosno prozor, uz uvjet da je prednja (vanjska) strana uređaja u ravnini s vanjskom površinom izloga ili prozora i prekrivena kvalitetnom i estetski oblikovanom maskom,

3. na zidove odnosno pod unutar uličnog balkona ili lođe, uz uvjet da je ograda postojećeg balkona ili lođe izvedena na način da klimatizacijski uređaj nije vidljiv sa površina javne namjene.

7. Tržnice

Članak 59.

Pravna osoba kojoj je, u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19), povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti javne tržnice na malo, dužna je osigurati pravilno korištenje tržnog prostora te ispravnost i čistoću opreme i uređaja.

Prostor tržnice mora biti čist, uredan i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Članak 60.

Pravna osoba iz članka 59. ove Odluke donosi opće uvjete isporuke usluge javne tržnice na malo u Ivanić-Gradu (dalje u tekstu: opći uvjeti isporuke) i cjenik usluga na tržnici.

Općim uvjetima isporuke pobliže se određuje radno vrijeme tržnice, raspored i namjena prostora za prodaju robe, vrijeme i način dostave robe na tržnicu, vrijeme čišćenja i odvoženja otpada i drugi uvjeti.

Opći uvjeti isporuke i cjenik usluga na tržnici moraju biti istaknuti na vidnom mjestu unutar prostora tržnice.

Članak 61.

Pravna osoba iz članka 59. ove Odluke dužna je po završetku radnog vremena tržnice osigurati uklanjanje sve robe izložene za prodaju, a prostor tržnice očistiti, oprati i urediti.

Ako se prostor tržnice koristi za druge namjene izvan radnog vremena tržnice, prostor tržnice se po završetku radnog vremena mora osloboditi od sve opreme i uređaja.

Članak 62.

Zabranjeno je izlaganje ili prodaja robe, rabljenih stvari, poljoprivrednih, prehrambenih i drugih proizvoda izvan prostora tržnice bez odobrenja pravne osobe iz članka 59. ove Odluke, osim ako ovom Odlukom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

8. Kolodvori

Članak 63.

Kolodvorske zgrade, sanitarni prostori, prostori ispred kolodvora i čekaonice autobusnog i željezničkog kolodvora moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Klupe i ostali predmeti i uređaji te nasadi koji se nalaze na peronima i pred zgradama kolodvora odnosno otvorenim čekaonicama moraju biti čisti, uredni i ispravni, a dotrajale i oštećene predmete, uređaje i nasade treba odmah popraviti, zamijeniti ili ukloniti.

Za održavanje u urednom i ispravnom stanju objekata, predmeta i uređaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka odgovorni su vlasnici tih objekata, predmeta i uređaja.

9. Rekreacijske površine, sportska i dječja igrališta i ostale površine

Članak 64.

Rekreacijske površine, sportska i dječja igrališta i objekti na njima te površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne potrebe i aktivnosti moraju se održavati u urednom i ispravnom stanju.

Za urednost površina i ispravnost objekata iz stavka 1. ovoga članka brinu pravne ili fizičke osobe koje ih koriste ili njima upravljaju.

10. Prigodno uređenje naselja

Članak 65.

Postavljene zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i ukrasi moraju biti uredni, čisti i tehnički ispravni.

Zastave, transparenti ili drugi prigodni natpisi i ukrasi iz stavka 1. ovoga članka moraju se ukloniti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

Članak 66.

Uređaji i oprema koji služe za prigodno uređenje naselja mogu se postaviti samo za vrijeme trajanja blagdana, spomendana i drugih prigodnih događanja, a moraju se održavati urednim, čistim i tehnički ispravnim.

Uređaji i oprema iz stavka 1. ovoga članka moraju se ukloniti odmah, a najkasnije u roku od 48 sati nakon prestanka prigode radi koje su postavljeni.

III. KORIŠTENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU

GRADA IVANIĆ-GRADA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

Članak 67.

Površine javne namjene i neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (dalje u tekstu: neizgrađeno građevinsko zemljište) mogu se koristiti za postavljanje privremenih objekata, kao i za održavanje blagdanskih prigodnih i javnih manifestacija.

Uvjeti i način korištenja te postupak davanja u zakup i na korištenje površina javne namjene i neizgrađenog građevinskog zemljišta za svrhe iz stavka 1. ovoga članka određeni su Odlukom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/13).

Članak 68.

Privremenim objektima u smislu odredbi ove Odluke smatraju se: kiosci, montažni objekti, pokretne radnje, uslužne i zabavne naprave, otvorena skladišta.

Privremenim objektima iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se privremeno postavljeni objekti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti i naprave što ih te osobe koriste pri obavljanju radova iz svog djelokruga.

Članak 69.

Blagdanskom prigodnom i javnom manifestacijom smatra se svako događanje u kraćem vremenskom trajanju koje može biti popraćeno ugostiteljskom, trgovačkom i zabavnom djelatnošću.

Članak 70.

Privremeni objekti ne smiju se postavljati:

1. na mjestima gdje bi postavljeni privremeni objekti ugrožavali održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

2. u parkovima i na ostalim uređenim javnim zelenim površinama,

3. na javnim prometnim površinama,

4. na nogostupu, osim ako nakon postavljanja privremenog objekta ostane najmanje 1,6 m širine za nesmetan i siguran prolaz pješaka,

5. u neposrednoj blizini raskrižja, ako zaklanjaju preglednost.

Na postavljene privremene objekte ne smiju se dograđivati krovišta, nadstrešnice i slično.

Postavom privremenog objekta ne smije se onemogućiti ili bitno narušiti osnovna namjena površine na kojoj se privremeni objekt postavlja. Posebno se postavom privremenog objekta ne smije ugroziti sigurnost prometa, ometati preglednost ili zaklanjati prometna signalizacija.

Članak 71.

Vlasnik privremenog objekta dužan je na zahtjev upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, a u slučaju potrebe izgradnje ili popravka komunalnih instalacija ili drugih radova u blizini ili ispod privremenog objekta, maknuti o svom trošku privremeni objekt ili njegov dio koji bi onemogućavao izvršenje radova.

1. Istovar, smještaj, utovar građevinskog materijala

Članak 72.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala, podizanje skela, polaganje tračnica te popravka vanjskih dijelova zgrade i slične radove koji služe građevinskoj svrsi, mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz stavka 1. ovoga članka privremeno koristiti površine javne namjene ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva izdaje odobrenje investitorima odnosno izvođačima radova za korištenje površina iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 73.

Kod izvođenja radova navedenih u članku 72. ove Odluke, zauzeti dio površine javne namjene ili neizgrađenog građevinskog zemljišta mora se ograditi urednom ogradom. Građevinski materijal mora biti složen uredno i na način da ne sprečava otjecanje oborinske vode.

Za vrijeme obavljanja radova izvođač radova mora poduzeti sve propisane i uobičajene mjere sigurnosti.

Za sigurnost radova odgovoran je izvođač radova.

Ako se gradnja iz bilo kojeg razloga na duže vrijeme obustavi, upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva može odrediti da se uklone skele i drugi materijal s površine javne namjene ili neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Članak 74.

Korisnik odobrenja za zauzimanje površine javne namjene ili neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe gradnje dužan je najkasnije u roku od 24 sata po završetku radova obavijestiti upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva da mu zauzeta površina nije više potrebna.

Korisnik odobrenja dužan je površinu javne namjene ili neizgrađeno građevinsko zemljište koje je koristio vratiti u prvobitno stanje.

2. Prekopi i bušenja površina javne namjene

Članak 75.

Prekopi i bušenja površina javne namjene dozvoljeni su isključivo u svrhu priključenja te popravka priključaka objekata na odgovarajuću komunalnu i drugu infrastrukturu.

Prije vršenja radova iz stavka 1. ovoga članka, investitor ili izvođač radova dužan je pribaviti idejni projekt te suglasnost distributera na izvedbu priključka na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Odobrenje i uvjete za prekope i bušenje površina javne namjene izdaje upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva kojim se obvezuje izvođača radova odnosno nositelja odobrenja da iste sanira po završetku radova.

3. Istovar ogrijevnog materijala te piljenje i cijepanje drva

Članak 76.

Za istovar ogrijevnog materijala te za piljenje i cijepanje drva treba prvenstveno koristiti dvorišni prostor, odnosno vlastito zemljište. U slučaju potrebe može se koristiti javna prometna površina samo za potrebe istovara, ali na način da se ona ne oštećuje i da se ne ometa promet.

Upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva može u pojedinim dijelovima grada ili u pojedinim ulicama potpuno zabraniti ili vremenski ograničiti vršenje radova iz stavka 1. ovoga članka.

Drva, ugljen i slično moraju se ukloniti najkasnije do noći, a upotrijebljena površina mora se odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Zabranjeno je piljenje i cijepanje drva i ugljena i drugih sličnih radova na javnim prometnim površinama.

Članak 77.

Utovar i istovar robe i materijala prvenstveno se obavlja u zgradama i na površinama koje nisu javne. U opravdanim slučajevima može se istovar i utovar izvršiti i na javnim prometnim površinama, ali pod uvjetom da se iste ne oštećuju i onečišćuju.

Ako se izuzetno roba mora istovariti na samu površinu javne namjene, tada se ista mora složiti na način da ne ometa promet i mora se odmah ukloniti.

4. Prodaja robe izvan prodavaonica

Članak 78.

Pod prodajom robe izvan prodavaonica u smislu odredbi ove Odluke smatra se: prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice, u tipskim kućicama, kioscima, automatima, putem pokretnih prodavaonica i prigodna prodaja robe (dalje u tekstu: prodaja robe izvan prodavaonica).

Prodaja robe iz stavka 1. ovoga članka može se vršiti na površinama javne namjene na kojima se građani okupljaju, zadržavaju ili prolaze, odnosno na površinama koje se vode kao javne površine, a koje su u skladu s odredbama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 04/14, 01/15, 06/19) određene za tu namjenu.

Iznimno, prodaja robe iz stavka 1. ovoga članka može se vršiti na površinama u vlasništvu ili posjedu pravnih i fizičkih osoba, ako su te površine u skladu s odredbama Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 04/14, 01/15, 06/19) određene za tu namjenu.

Prodaju robe izvan prodavaonica mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje su registrirane, odnosno imaju u skladu sa zakonom i drugim propisom odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, kao i prodaju proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima.

Fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom mogu vlastite proizvode slobodno prodavati na otvorenim prostorima u skladu s posebnim propisima.

Prodaja robe izvan prodavaonica može se obavljati na lokacijama određenim Odlukom o prodaji robe izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 04/14, 01/15, 06/19) uz odobrenje Grada Ivanić-Grada odnosno trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

IV. KORIŠTENJE NERAZVRSTANIH CESTA, JAVNIH PARKIRALIŠTA I DRUGIH

POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 79.

Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za cestovni promet, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima određenima Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 02/18) te propisima kojima se uređuju ceste i sigurnost prometa na cestama.

Članak 80.

Javna parkirališta moraju se održavati čistima i urednima.

Na javnim parkiralištima mora se održavati red, a vozila se moraju parkirati unutar označenog parkirnog mjesta.

Javna parkirališta održava pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno ugovorom.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je ostavljati teretna i priključna vozila, autobuse, radne i poljoprivredne strojeve.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je obavljanje bilo kakvih radnji koje nisu u skladu s namjenom parkirališta bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 81.

Na području grada Ivanić-Grada zabranjeno je parkiranje teretnih i priključnih vozila, autobusa i radnih strojeva na mjestima koja za to nisu posebno označena bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 82.

Vozila zaustavljena i parkirana suprotno zakonskim odredbama i odlukama Grada Ivanić-Grada mogu se premjestiti po nalogu policijskog službenika u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske te premjestiti i blokirati po nalogu komunalnog odnosno prometnog redara, u skladu s Odlukom o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 01/15).

Članak 83.

Stajališta autobusa moraju biti označena i u pravilu natkrivena i opremljena klupama i košaricama za otpatke te održavana u urednom i ispravnom stanju.

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno postavljanje i održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima dužna ih je redovito održavati.

Nadstrešnice na autobusnim stajalištima ne smiju se oštećivati i uništavati.

Članak 84.

Autotaxi stajališta moraju biti označena odgovarajućom okomitom i vodoravnom signalizacijom.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na površinama javne namjene snosi Grad Ivanić-Grad.

Strogo je zabranjeno zaustavljanje autotaksi vozila na stajalištima linijskog autobusnog prijevoza.

Članak 85.

Na području grada Ivanić-Grada mogu se po potrebi odrediti i druga stajališta: kamionski terminali, stajališta – terminali vanlinijskih i turističkih autobusa, polazišta autoškola i slično.

Lokacije, način uređenja, korištenja i održavanja stajališta iz stavka 1. ovoga članka propisuju se odlukom gradonačelnika.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE

1. Površine javne namjene – općenito

Članak 86.

 

Površine javne namjene treba održavati na način da budu uredne i čiste, da su u funkciji za koju su namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti uredni, ispravni i u funkcionalnom stanju.

Ne smije se onečišćavati, oštećivati ili uništavati površine javne namjene, opremu ili uređaje koje su na njima ili su njihov sastavni dio.

Članak 87.

Održavanje površina javne namjene obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je Grad Ivanić-Grad povjerio održavanje površina javne namjene u skladu s programima koje donosi Gradsko vijeće.

U održavanju površina javne namjene na području grada Ivanić-Grada dužni su sudjelovati i:

1. korisnici površina javne namjene kada ih koriste temeljem posebnog odobrenja,

2. pravne ili fizičke osobe kojima je posebnim pravnim poslom povjereno upravljanje dijelovima površina javne namjene (koncesije, ugovori o povjeravanju poslova i slično),

3. vlasnici ili korisnici zemljišta i objekata uz površine javne namjene i to u širini svog zemljišta/objekta.   

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost uz površine javne namjene i zbog čije djelatnosti dolazi do onečišćavanja površina javne namjene, dužna je onečišćene površine redovito čistiti.

Članak 88.

 

Vlasnici ili korisnici odnosno zakupci sportskih i rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, dužni su organizirati čišćenje površina javne namjene koje služe za pristup ili za postavu objekata, a nakon završetka priredbe ili vremena korištenja korištenu površinu odmah očistiti.

Obvezu iz stavka 1. ovoga članka imaju i organizatori javnih skupova i priredbi te zakupci koji privremeno koriste površine javne namjene.

Članak 89.

Na površine javne namjene postavljaju se košarice za otpatke.

Košarice za otpatke postavlja i održava pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina, u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19), ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Košarice za otpatke postavljaju se i na drugim mjestima kada je njihovo postavljanje određeno ovom Odlukom ili drugim propisom.

Članak 90.

Mjesto za postavljanje košarica za otpatke na prijedlog pravne osobe iz članka 89. ove Odluke određuje upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 91.

Košarice za otpatke moraju biti izrađene od kvalitetnog materijala i estetski oblikovane.

Za postavljanje košarica za otpatke mogu se upotrijebiti stupovi, pročelja zgrada, ograde uz nogostupe, slobodno stojeća postolja i javne zelene površine.

Zabranjeno je postavljanje košarica za otpatke na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, na drveće i jarbole i držače za zastave te na drugim mjestima na kojima bi nagrđivale izgled naselja, objekata ili bi ometale promet.

Članak 92.

 

Na površinama javne namjene nije dozvoljeno ostavljati bilo kakav otpad ili ih na druge načine onečišćavati, a osobito se zabranjuje:

1. bacanje ili ostavljanje izvan propisanih posuda: različitog otpada, papira, guma za žvakanje, opušaka, uginulih životinja, pepela ili vršenje drugih radnji koje onečišćuju javne površine,

2. odlaganje raznog materijala, zemlje, šute, ogrjeva, željeza, lima i slično,

3. odlaganje glomaznog otpada i ambalaže,

4. ostavljanje neregistriranih vozila, olupina, prikolica, plovila, radnih strojeva i drugo,

5. ispuštanje ulja, kiselina, boja, otpadnih voda i gnojnica,

6. popravak, servisiranje, pranje vozila ili obavljanje drugih obrtničkih radova,

7. oštećivanje posuda za odlaganje komunalnog otpada,

8. bacanje gorućih predmeta u posude za odlaganje komunalnog otpada,

9. ostavljanje posuda za hranu i hranjenje životinja,

10. paljenje otpada, lišća i slično,

11. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari na obalu, u rijeku, bajere ili druge vodene površine,

12. svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala,

13. nenamjensko korištenje javnih površina,  

14. kampiranje.

Članak 93.

 

Na površinama javne namjene, osim javnih prometnih površina, ispred svojih objekata u širini svoje parcele vlasnici i korisnici dužni su uklanjati lišće, a posebice lišće, granje i drugo raslinje iz uličnih kanala za oborinsku odvodnju radi održavanja njihove funkcionalnosti.

Zabranjeno je zatrpavanje i zacjevljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju ili izgradnja kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Teren i odvodnju oborinskih voda sa i oko zemljišta i građevina (oluci, krovovi, dvorišta) treba urediti na način da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta ili površine javne namjene.

Strogo je zabranjeno dozvoliti otjecanje oborinskih voda (iz oluka, krovova, dvorišta) na nogostupe ili javne prometne površine, a teren i odvodnju istih u tom slučaju potrebno je urediti na način da voda otječe u postojeće površinske jarke ili postojeći sustav odvodnje oborinskih voda.

Članak 94.

Za sve prekope i druge radove na površinama javne namjene, investitor odnosno izvođač radova dužan je zatražiti odobrenje upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Rješenjem kojim se odobravaju prekopi i drugi radovi na površinama javne namjene utvrdit će se uvjeti i vrijeme kopanja, mjere sigurnosti i zaštite prekopa, uvjeti saniranja površina javne namjene i slično.

Članak 95.

Prilikom izvođenja radova iz članka 93. ove Odluke, investitor odnosno izvođač radova dužan je poduzeti sve mjere zaštite površina javne namjene.

Nakon izvedenih radova, investitor odnosno izvođač radova dužan je ukloniti s površina javne namjene sav materijal, opremu i druge predmete, a oštećenja na površinama javne namjene otkloniti o svom trošku u roku od 15 dana od završetka radova.

Ukoliko investitor odnosno izvođač radova ne izvrši obveze iz ovoga članka, čišćenje odnosno otklanjanje oštećenja na površinama javne namjene izvršit će se po nalogu upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva putem treće strane, a na teret investitora odnosno izvođača radova.

1.1. Kretanje životinja na površinama javne namjene

Članak 96.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na površinama javne namjene te u prostorima i prostorijama javne namjene, uz dopuštenje vlasnika odnosno korisnika prostora i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom Odlukom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim terenima, gradskim grobljima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi te na ostalim površinama javne namjene označenima znakom s prekriženim likom psa: „zabranjeno dovođenje pasa“.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz stavka 2. ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti površine javne namjene odbacivanjem u kantu za otpatke.

Članak 97.

Psa se smije izvoditi na površine javne namjene gdje je to ovom Odlukom dopušteno ako je označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Opasnog psa se smije izvoditi na površine javne namjene gdje je to ovom Odlukom dopušteno ako je označen mikročipom, ima brnjicu, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka psi se mogu kretati bez povodca uz nadzor posjednika na površinama javne namjene, i to:

1. na šetnici uz rijeku Lonju,

2. na igralištu za pse Žeravinec i na zelenoj površini uz potok Žeravinec,

3. na igralištu za pse Zelenjak i na zelenoj površini uz rijeku Lonju, osim sportskih terena i dječjeg igrališta,

4. na zelenim površinama na kojima nema dječjih igrališta, sportskih terena, a koje se nalaze izvan centra grada Ivanić-Grada.

1.2. Konzumiranje alkoholnih pića

Članak 98.

Na svim površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim kada se površine javne namjene temeljem odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva koriste kao terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, rješenjem kojim se odobrava korištenje površina javne namjene za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje alkoholnih pića na površinama javne namjene dopušteno.

2. Javne prometne površine

Članak 99.

 

Javne prometne površine moraju se redovito čistiti i prati.

Izvanredno održavanje čistoće javnih prometnih površina odredit će se kada se zbog vremenskih nepogoda ili drugih prilika prekomjerno onečiste ili kada ih je iz bilo kojeg drugog razloga potrebno izvanredno očistiti.

Izvanredno održavanje čistoće javnih prometnih površina određuje upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 100.

Zabranjeno je ostavljati na javnim prometnim površinama oštećena, dotrajala ili neregistrirana vozila i ostavljati, nanositi ili bacati otpatke ili predmete i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa ili onečistiti okoliš.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili izlaze na javnu prometnu površinu ne smiju je onečistiti ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i slično.

Ako vlasnici odnosno korisnici vozila iz stavka 2. ovoga članka ne očiste javnu prometnu površinu onečišćenu ispuštanjem ulja, nanošenjem blata, rasipanjem tekućeg i sipkog materijala, rasutog tereta i slično, komunalni redar može odlučiti da se isto očisti putem treće strane, a na teret vlasnika odnosno korisnika vozila.

Članak 101.

Bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva zabranjeno je ograđivanje javnih prometnih površina, postavljanje zapreka, pokretnih naprava, objekata i uređaja, osim kada se na njima ili na površinama neposredno uz javne prometne površine obavljaju radovi.

Članak 102.

Zabranjeno je crtanje i pisanje na javnim prometnim površinama bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva, osim iscrtavanja prometne signalizacije u skladu s posebnim propisima.

Članak 103.

Prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna), kao i druga oprema i uređaji moraju se redovito održavati u čistom i ispravnom stanju. 

Zabranjeno je oštećivati ili uništavati postavljenu prometnu signalizaciju (okomitu, vodoravnu i svjetlosnu) kao i drugu opremu i uređaje na javnoj prometnoj površini.

Članak 104.

Ukrasna živica i drugo raslinje u tijelu prometnice i zoni raskrižja ne smiju biti viši od 1 metra.

 

2.1. Uklanjanje snijega i leda

Članak 105.

Pravne i fizičke osobe, vlasnici stambenih i poslovnih građevina, drugih građevina i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine dužni su organizirati i uklanjati snijeg i led s javnih prometnih površina i krovova građevina neposredno uz javne prometne površine na način i u opsegu propisanom ovom Odlukom.

Članak 106.

Čišćenje snijega i leda s ulica, trgova i nerazvrstanih cesta dužna je organizirati pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (zimska služba) u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19).

Čišćenje snijega i leda s kolnika dionica razvrstanih cesta kroz grad dužno je organizirati JP Hrvatske ceste i Županijska uprava za ceste.

Članak 107.

Pravne ili fizičke osobe, vlasnici ili posjednici građevina, poslovnih prostora i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine dužni su organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s nogostupa razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini čestice zemljišta na kojoj se nalazi građevina koju koriste.

Uklanjanje snijega i leda mora se obavljati najmanje u širini od 2 m, osim ako nogostup nije uži od toga.

Nakon izvršenog uklanjanja snijega i leda nogostup je potrebno posipati solju, sipinom, piljevinom i slično.

Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa na način da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije.

Članak 108.

Vlasnici i posjednici stanova u stambenim građevinama dužni su uklanjati snijeg i led s parkirališta koje koriste, sa spremnika za odlaganje otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup vozilima za odvoz otpada.

Članak 109.

S uklanjanjem snijega mora se započeti odmah po početku padanja snijega i ako snijeg pada neprekidno, uklanjanje treba obavljati više puta dnevno tako da se održi sigurna prohodnost i promet.

Led s javnih prometnih površina mora se uklanjati ili posipavati čim nastane.

Članak 110.

Vlasnici i posjednici građevina koje su neposredno uz javnu prometnu površinu čija krovišta su kosinom postavljena prema javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s krovova kad postoji opasnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaza i prometa.

Vlasnici i posjednici građevina iz stavka 1. ovoga članka dužni su u slučaju opasnosti od odrona snijega i leda s krovova odmah na svakom kraju građevine postaviti letve ili slično, dužine 3 m do 4 m, s vidljivim i čitkim znakom upozorenja »opasnost od odrona snijega i leda«.

Nije dozvoljeno uklanjanje prepreka i upozorenja dok traje opasnost od odrona snijega i leda s krovova, njihovo oštećivanje i premještanje.

Članak 111.

Vlasnici građevina iz članka 108. ove Odluke dužni su na krovištima građevina postaviti snjegobrane radi zaštite prolaznika i sigurnog odvijanja prometa na javnim prometnim površinama.

Članak 112.

Pravna osoba iz članka 106. ove Odluke dužna je čistiti kanalizacijske slivnike od snijega i leda radi omogućavanja otjecanja vode koja nastaje otapanjem snijega i leda.

Članak 113.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega, zabranjeno je parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.

3. Javne zelene površine

Članak 114. 

Pod održavanjem javnih zelenih površina osobito se smatra:

1. košenje trave,

2. obnavljanje i rekonstrukcija zapuštenih zelenih površina,

3. uklanjanje starih i bolesnih stabala i zamjena novim,

4. uklanjanje otpalog granja, lišća i drugih otpadaka,

5. održavanje posuda s cvijećem i ukrasnim biljem,

6. održavanje pješačkih staza, naprava i opreme na javnim zelenim površinama,

7. postavljanje zaštitnih ograda na mjestima uništavanja zelenih površina,

8. održavanje dječjih igrališta,

9. obnova uništenog i dotrajalog biljnog materijala,

10. rezidba i oblikovanje stabala i grmlja,

11. okopavanje bilja,

12. zalijevanje zelenih površina i bilja u ljetnim mjesecima,

13. preventivno djelovanje na sprječavanju biljnih bolesti, štetnika i slično,

14. gnojidba i folijarno prihranjivanje bilja.

Članak 115.

 

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari sportskim i rekreacijskim površinama, park šumama, grobljima i drugim površinama, dužna je organizirati pravilno korištenje tih površina, održavati red, čistoću i zelene površine unutar tih prostora.

Javne zelene površine ispred stambenih i poslovnih objekata te poljoprivrednih zemljišta koje nisu obuhvaćene Programom održavanja javnih zelenih površina, dužni su održavati vlasnici ili korisnici objekata/zemljišta uz javne zelene površine i to u širini svog objekta/zemljišta.

Članak 116.

Bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva na javnim zelenim površinama ne smiju se obavljati bilo kakvi radovi, osim radova redovnog održavanja.

3.1. Održavanje javnih zelenih površina

Članak 117.

Na javnim zelenim površinama bez odobrenja nadležnog tijela zabranjuje se:

1. raskopavanje,

2. izgradnja parkirališta i kolnih prilaza, odnosno prenamjena javnih zelenih površina,

3. odlaganje građevinskog i drugog materijala, kontejnera, silosa i slično,

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, pokretnih naprava, reklama i slično,

5. postavljanje električnih, telefonskih, toplinskih i drugih vodova,

6. ograđivanje javnih zelenih površina,

7. sadnja ili uklanjanje drveća i grmolikog bilja,

8. kampiranje.

Izgradnja i rekonstrukcija kolnih prilaza, parkirališta, pristupnih cesta i slično dozvoljena je samo na temelju rješenja upravnog odjela nadležnog za komunalno gospodarstvo o suglasnosti za izgradnju odnosno rekonstrukciju, uz obvezu izvođača odnosno investitora radova da u roku propisanom rješenjem vrati u prvobitno stanje površinu na kojoj izvodi radove.

Članak 118.

 

Radi očuvanja fonda stabala u gradu te zbog izrazitog ekološkog značenja, sječa, orezivanje i sadnja stabala na javnim zelenim površinama mogu se izvršiti samo uz odobrenje upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se obveza i obujam zamjenske sadnje, biljna vrsta, lokacija i vrijeme zamjenske sadnje.

Ako zbog pomanjkanja prostora na istom mjestu zamjenska sadnja nije moguća, ona će se obaviti na najbližoj mogućoj lokaciji ili će se odrediti visina troškova zamjenske sadnje koju je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti u korist proračuna Grada Ivanić-Grada.

 

3.2. Zaštita javnih zelenih površina

Članak 119.

 

Radi zaštite javnih zelenih površina osobito se zabranjuje:

1. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje,

2. nasipavanje šute, šljunka i slično,

3. ložiti vatru i potpaljivati stabla,

4. puštati i napasati životinje,

5. rezati grane i vrhove, sjeći i uklanjati drveće,

6. skidati plodove s drveća i grmlja, kidati i brati cvijeće, kopati zemlju i otuđivati bilje,

7. guliti koru, zasijecati, kidati, zabadati noževe i čavle u drveće te na drveće lijepiti plakate,

8. uništavati ograde oko javnih zelenih površina i dječjih igrališta,

9. voziti se biciklom, motorom, automobilom i drugim prometalima i radnim strojevima,

10. izlagati slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode te postavljati predmete, naprave ili strojeve,

11. prati osobna vozila, autobuse, teretna i priključna vozila, radne i poljoprivredne strojeve,

12. nenamjensko korištenje javnih zelenih površina,

13. obavljanje drugih radnji koje oštećuju ili uništavaju javne zelene površine,

14. špricanje javnih zelenih površina herbicidima i sličnim sredstvima.

3.3. Vozila na javnim zelenim, zemljanim i drugim sličnim površinama

Članak 120.

Na javnim zelenim površinama, zemljanim i drugim sličnim površinama zabranjeno je ostavljati oštećena, dotrajala ili neregistrirana vozila.

Članak 121.

Zabranjeno je zaustavljati ili parkirati vozila, radne i poljoprivredne strojeve na javnim zelenim površinama, zemljanim i drugim sličnim površinama koje nisu prometnim znakovima za tu namjenu označene, osim vozila koja služe održavanju.

4. Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta

Članak 122.

Svi protupravno postavljeni predmeti i objekti na površinama javne namjene moraju se ukloniti.

Rješenje o uklanjanju protupravno postavljenog predmeta, s rokom uklanjanja, donosi upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Ako vlasnik protupravno postavljenog predmeta sam ne ukloni predmet, uklonit će se na teret vlasnika, uključujući troškove premještanja i skladištenja (čuvanja).

Uklonjene predmete vlasnici su dužni preuzeti u roku od 30 dana, uz podmirenje nastalih troškova premještanja i čuvanja, a u protivnom će se predmeti izložiti prodaji na javnom nadmetanju radi podmirenja troškova.

VI. PRIKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA PRIKUPLJENIM KOMUNALNIM

OTPADOM

Članak 123.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) komunalni otpad.

Članak 124.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i na javnim površinama te putem reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta.

Članak 125.

Na području Grada Ivanić-Grada uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža trgovačko društvo Ivakop d.o.o. (dalje u tekstu: davatelj usluge).

Davatelj usluge može dio poslova iz svoje nadležnosti prenijeti ugovorom na druge ovlaštene pravne osobe ili fizičku osobu obrtnika.

Članak 126.

Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja usluge ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Članak 127.

Spremnici i vreće za otpad drže se u posebnim prostorima predviđenim za tu namjenu. Ako takvog prostora nema, spremnici i vreće za otpad drže se u kućnim vežama, dvorištima i drugim prikladnim mjestima na način da ne smetaju upotrebi zajedničkih prostora te da se njihovim smještajem ne prouzrokuje širenje neugodnih mirisa. Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni (spušten poklopac spremnika), a vreće za otpad moraju biti zavezane kako bi se onemogućilo ispadanje otpada i širenje neugodnih mirisa.

Prostor za smještaj spremnika i vreća za otpad dužni su održavati i čistiti vlasnici odnosno korisnici nekretnina.

Nije dozvoljeno držati spremnike i vreće za otpad uz pročelje objekata vidljivih s javnih površina.

Članak 128.

Korisnici usluge dužni su sakupljeni otpad iz svojih nekretnina redovito iznositi i pažljivo odlagati u spremnike i vreće za otpad.

U spremnike i vreće za otpad ne smije se odlagati opasni otpad, tekućine, žar, metalni otpad, auto gume te uginule životinje.

Korisnici usluge dužni su spremnike i vreće za otpad iznijeti na javnu površinu na dan predviđen za odvoz otpada tako da su dostupne davatelju usluge te su ih obvezni nakon odvoza ukloniti s javne površine.

Zabranjeno je svako prebiranje i prekapanje po otpadu u spremnicima i vrećama za otpad kao i odnošenje otpada.

Članak 129.

Korisnici usluge dužni su iz komunalnog otpada izdvojiti otpadni papir, metal, staklo, plastiku, tekstil, krupni (glomazni) komunalni otpad te problematični otpad.

Zabranjeno je odlaganje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Zabranjeno je krupni (glomazni) komunalni otpad odlagati na mjesta koja za to nisu predviđena (unutar drvoreda, dječjih igrališta, javnih zelenih površina i slično).

Zabranjeno je s krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični otpad.

Članak 130.

Davatelj usluge dužan je rukovati spremnicima i vrećama za otpad na način da se otpad ne prosipa, da se ne oštećuju spremnici i vreće za otpad kao i okolni objekti.

Davatelj usluge dužan je ispražnjene spremnike za otpad vratiti na mjesto na javnoj površini gdje su bili izneseni.

Svako onečišćenje prouzročeno prikupljanjem otpada dužan je otkloniti davatelj usluge.

Članak 131.

Način i kriteriji pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području grada Ivanić-Grada detaljno su određeni Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 01/18).

VII. UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA

Članak 132.

Sprječavanje odbacivanja otpada te uklanjanje tako odbačenog otpada osigurava komunalni redar i to:

1. mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada,

2. mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Radi provedbe mjera iz stavka 1. točke 2. ovoga članka komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku odnosno posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojoj je nepropisno odložen otpad uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).

Rješenjem iz stavka 2. ovoga članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena količina otpada, obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaprimanja rješenja.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 3. ovoga članka komunalni redar utvrđuje ispunjavanje obveze određene rješenjem. Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem iz stavka 3. ovoga članka nije izvršena, Grad Ivanić-Grad dužan je osigurati uklanjanje otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada.

Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad odbačen na nekretnini čiji vlasnik odnosno posjednik nekretnine, odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada, komunalni redar ovlašten je zatražiti nalog suda i pomoć policije radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.

Grad Ivanić-Grad ima pravo na naknadu troškova uklanjanja otpada iz stavka 5. ovoga članka od vlasnika odnosno posjednika nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim područjem (dobrom) na kojem se otpad nalazio.

VIII. SANITARNO – KOMUNALNE MJERE

1. Septičke i sabirne jame  

Članak 133.

 

Septičke i sabirne jame se grade i koriste samo tamo gdje ne postoji mogućnost priključenja građevine na uređaje za odvodnju otpadnih voda.

Septičke i sabirne jame se grade i s njima se postupa sukladno posebnim propisima.  

2. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

Članak 134.

 

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalan život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija površina javne namjene.

Članak 135.

Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju provodi pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 03/19).

3. Držanje životinja

Članak 136.

Na području naselja Ivanić-Grad omeđenog ulicama: Naftalanska ulica, Lonjska ulica, Ulica ruža, Savska ulica od željezničke pruge do Ulice slobode, Ulica slobode, Omladinska ulica, Vukovarska ulica, u svim ulicama unutar područja naselja, te na području naselja Graberje Ivanićko omeđenog ulicama: Kriška, Šenoina, Naftaplinska, Teslina i Zagrebačka ulica od kućnog broja 12 do kućnog broja 60, zabranjeno je držanje domaćih životinja osim kućnih ljubimaca.

Na ostalom području Grada Ivanić-Grada dozvoljeno je držanje domaćih životinja.

Članak 137.

Držatelji životinja dužni su se pridržavati uvjeta određenih propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, odredbama ove Odluke te odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 08/17).

Držatelji životinja obvezni su:

1. držati životinje u prostorijama ili posebno ograđenim prostorima odgovarajuće uređenim za držanje životinja, koji se moraju redovito čistiti i održavati,

2. osigurati da se neugodni mirisi i buka ne šire u okolinu,

3. osigurati uvjete za očuvanje i unapređenje ljudskog okoliša,

4. postupati sa otpadnim animalnim tvarima na način da se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja.

Članak 138.

Komunalni redar može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se ne provode higijensko-sanitarne, tehničke i druge mjere i tako nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se životinje drže na područjima gdje to, u skladu s odredbama ove Odluke, nije dopušteno, komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.

4. Način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 139.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja te životinja koje se kreću površinom javne namjene bez nadzora posjednika, osigurava se u skladu s ugovorom kojeg Grad Ivanić Grad sklapa sa skloništem za životinje i drugim pravnim i fizičkim osobama te sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu i uz primjenu odgovarajuće opreme.

Članak 140.

Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti komunalnog redara i sklonište za životinje o nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa nadležnoj veterinarskoj organizaciji najkasnije 14 dana od nestanka.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti komunalnog redara i sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku. Do vraćanja životinje vlasniku ili do smještanja u sklonište nalaznik je dužan pružiti životinji odgovarajuću skrb.

Članak 141.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili smještanja u sklonište.

Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja posjedniku odnosno do odjave iz upisnika pasa.

Članak 142.

U slučaju potrebe za hvatanje i prijevoz napuštenih i izgubljenih domaćih i divljih životinja, osim kućnih ljubimaca, Grad Ivanić-Grad na prijedlog gradskog upravnog odjela nadležnog za zaštitu životinja, može sklopiti ugovor s pravnim i fizičkim osobama za tu namjenu.

Visinu naknade za smještanje životinja u sklonište koje snosi vlasnik životinje, utvrđuje Grad Ivanić-Grad posebnom odlukom gradonačelnika.

Članak 143.

S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na površinama javne namjene postupat će se sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

Divljač koja se zatekne na površini javne namjene zbrinjava se putem lovoovlaštenika za kojeg se može smatrati da je divljač podrijetlom iz lovišta u njihovom koncesijskom području.

Divlje životinje koje se pronađu na površini javne namjene zbrinjavaju se u skladu s osobitostima vrste u odgovarajuća skloništa ili zoološke vrtove do kada im se osigurava potrebna veterinarska skrb.

Troškove zbrinjavanja divljih životinja, osim divljači iz stavka 3. ovoga članka, snosi Grad Ivanić-Grad.

Članak 144.

Način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području grada Ivanić-Grada detaljno je određen Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 08/17).

IX. NADZOR

Članak 145.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja upravni odjel nadležan za poslove komunalnog gospodarstva.

Poslove nadzora koje na temelju ove Odluke obavlja upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka provode komunalni redari koji su službenici tog odjela.

Komunalni redari imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane ovom Odlukom, Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18) i posebnim propisima.

Članak 146.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara propisuje Gradsko vijeće posebnom odlukom.

Članak 147.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,

3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,

4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i slično),

5. rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom odnosno druge mjere propisane posebnim propisima,

6. izdati obavezni prekršajni nalog,

7. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

8. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Članak 148.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove i u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Komunalni redar ovlašten je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 149.

Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom ili posebnim propisom.

Kada komunalni redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 150.

Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju komunalnog redara ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja.

Članak 151.

Mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila Odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Ako se osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe. Ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Članak 152.

Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 153.

Kada komunalni redar utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom, izdat će obavezni prekršajni nalog počinitelju prekršaja, ako ne naplati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u skladu s odredbama Prekršajnog zakona.

U obaveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obaveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kuna.

Članak 154.

Protiv obaveznog prekršajnog naloga kojeg izdaje komunalni redar može se u roku od osam dana podnijeti prigovor.

Pravodoban i od ovlaštene osobe podnesen prigovor zadržava izvršenje prekršajnog naloga.

X. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 155.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi:

- ako vlasnik zgrade nije nabavio i postavio kućni broj (članak 9.)

- ako ne ukloni natpisnu ploču u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti ili preseljenja (članak 10.)

- ako vanjski dijelovi zgrade nisu uredni i čisti i oštećenja nisu popravljena (članak 12.)

- ako na prozorima i vratima, balkonima, ogradama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema površini javne namjene vješa ili izlaže rublje, posteljinu, tepihe, krpe i druge predmete kojima se nagrđuje vanjski izgled zgrade (članak 14.)

- ako ne održava okućnicu odnosno okoliš nekretnine, uključujući i ogradu uz površinu javne namjene (članak 17.)

- ako izvede ogradu uz površinu javne namjene od bodljikave žice, šiljaka i slično (članak 17.)

- ako ne održava dvorišta, vrtove, voćnjake, zelene površine i ostalo zemljište oko zgrade, kao i neizgrađeno građevinsko zemljište uz površine javne namjene (članak 18.)

- ako na nekretninama koje su vidljive s površine javne namjene skladišti ili odlaže građevinski i drugi krupni otpad te razni materijal (drvo za ogrjev, ugljen, otpadno drvo, željezo, lim i slično) (članak 19.)

- ako redovito ne čisti stakla i ormariće na izlozima (članak 20.)

- ako predmeti u izlogu nisu izloženi uredno i čisto (članak 20.)

- ako ne ukloni kvar na svjetlećoj reklami ili reklamnom panou u određenom roku odnosno ako ne ukloni neispravnu svjetleću reklamu ili reklamni pano (članak 29.)

- ako plakate, oglase i druge obavijesti postavi na mjesta koja za to nisu namijenjena i odobrena i ako ih ne ukloni u određenom roku (članak 30.)

- ako urbanu opremu i uređaje ne održava u ispravnom, čistom i funkcionalnom stanju (članak 41.)

- ako ne osigura pravilno korištenje tržnog prostora te ispravnost i čistoću opreme i uređaja na tržnici (članak 59.)

- ako izlaže ili prodaje robu, rabljene stvari, poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode izvan prostora tržnice bez odobrenja pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti javne tržnice na malo (članak 62.)

- ako kolodvorske zgrade, sanitarne prostore, prostore ispred kolodvora i čekaonice autobusnog i željezničkog kolodvora ne održava u urednom i ispravnom stanju (članak 63.)

- ako bez odobrenja koristi površine javne namjene ili neizgrađeno građevinsko zemljište za istovar, smještaj ili utovar građevinskog materijala, podizanje skela, polaganje tračnica, popravak vanjskih dijelova zgrade ili druge slične građevinske radove (članak 72.)

- ako postupa suprotno odredbama članka 73. ove Odluke (članak 73.)

- ako pili i cijepa drva, ugljen te vrši druge slične radove na javnim prometnim površinama (članak 76.)

- ako postupa suprotno odredbama članka 77. ove Odluke (članak 77.)

- ako postavlja košarice za otpatke na mjesta koja za to nisu namijenjena (članak 91.)

- ako postupa suprotno odredbama članka 98. ove Odluke (članak 98.)

- ako drži spremnike i vreće za otpad uz pročelje objekata vidljivih s javnih površina (članak 127.)

- ako prebire i prekapa po otpadu u spremnicima i vrećama za otpad te odnosi otpad (članak 128.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koje je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba.

Članak 156.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi:

- ako drveće i živica uz javne prometne površine onemogućuju nesmetano odvijanje prometa te preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete, a sve radi neodržavanja te ako ne uništava i ne iskorijeni korove prije cvatnje (članak 18.)

- ako bez odobrenja na površine javne namjene te nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada postavi reklamu, reklamni pano ili oglasni predmet (članak 22.)

- ako oštećuje ili uništava uredno postavljene plakate (članak 31.)

- ako ne održava ispravnim protupožarne hidrante i hidrante za pranje i zalijevanje površina javne namjene (članak 47.)

- ako postavlja spomenik bez odobrenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva (članak 52.)

- ako postavlja antene i klimatizacijske uređaje suprotno odredbama članka 57. i 58. ove Odluke (članak 57. i 58.)

- ako postavlja privremene objekte suprot