ODLUKA - ?· Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 4.00 časa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 5.00 časova od 1. oktobra do 31. marta

Embed Size (px)

Text of ODLUKA - ?· Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 4.00 časa od 1. aprila do 30....

 • BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs

  www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,

  poslednju verziju moete nai OVDE

  ODLUKA

  O KUNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

  ("Sl. list grada Beograda", br. 12/96 - preien tekst, 14/96 - ispr., 6/99 i 11/2005)

  I OPTE ODREDBE

  lan 1

  Ovom odlukom regulie se kuni red u stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda.

  Pod kunim redom u smislu stava 1. ovog lana podrazumevaju se pravila ponaanja vlasnika, odnosno korisnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, vezana za korienje stanova i drugih posebnih delova zgrade, zajednikih delova zgrade i zajednikih ureaja i instalacija u zgradi, kao i druga pitanja kojima se obezbeuje mirno i nesmetano korienje stanova i drugih posebnih delova zgrade.

  lan 2

  O sprovoenju kunog reda staraju se vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade i skuptina zgrade.

  Skuptinu zgrade ine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

  Skuptinom zgrade rukovodi predsednik skuptine zgrade koji predstavlja i zastupa stambenu zgradu.

  lan 3

  Stanarom, u smislu ove odluke, smatraju se: vlasnik stana koji stanuje u toj zgradi, zakupac stana, podstanar, kao i lanovi njihovog porodinog domainstva.

  Ukoliko se u stambenoj zgradi nalaze poslovne prostorije, stanarom, u smislu ove odluke, smatrae se i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i lica koja su zaposlena u tim prostorijama.

  II POSEBNE ODREDBE

  lan 4

  Stambene prostorije i ureaje u stanovima, kao i zajednike prostorije i zajednike ureaje u zgradi, stanari su duni da koriste sa potrebnom panjom i da ih uvaju od oteenja i kvara.

  Stanari su duni da zajednike prostorije i ureaje posle svake upotrebe oiste i dovedu u red i da klju od ovih prostorija vrate odreenom licu.

  mailto:online@paragraf.rshttp://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://www.paragraf.ba/besplatni_propisi_bih.htmlhttp://paragraf.rs/strane/pravni-komplet.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/strane/konsalting.htmlhttp://paragraf.rs/adresari.htmlhttp://paragraf.rs/mobilne_aplikacije.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=18032http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://paragraf.rs/

 • lan 5

  Natpise i reklame na vratima stana stanar moe postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost u skladu sa vaeim propisima.

  Po iseljenju, stanar je duan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovode u ispravno stanje.

  lan 6

  Stanovi moraju biti obeleeni brojevima, a stanari su duni da brojeve uredno odravaju.

  Ako zgrada ima stan namenjen za stanovanje radnika koji radi na odravanju stambenih zgrada (slubeni stan), ovaj stan mora biti obeleen natpisom "slubeni stan".

  U zgradi mora postojati auran spisak stanara, o emu se stara predsednik skuptine zgrade.

  lan 7

  Zajednike prostorije u zgradi (stepenite, hodnici, podrum, tavan, perionica, prostorija za suenje i glaanje rublja i sl.) i zajedniki ograen prostor koji pripada zgradi (dvorite) slue za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.

  Zajednike prostorije ne smeju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korienje u bilo koje svrhe osim prostorija koje se po posebnim propisima pretvaraju u stanove, poslovne prostorije i ateljeaa.

  U zajednikim prostorijama i dvoritima zabranjeno je drati druge stvari osim onih koje su nune za namensko korienje tih prostorija.

  lan 8

  Skuptina zgrade odreuje raspored korienja zajednikih prostorija i ureaja i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi.

  Skuptina zgrade donosi odluku o tome da li se u dvoritu zgrade mogu drati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade. Ako skuptina zgrade odlui da se u dvoritu mogu drati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odredie deo dvorita za tu svrhu, vodei rauna da u dvoritu ostane dovoljno prostora za uobiajene zajednike potrebe stanara.

  Pri korienju zajednikih prostorija i ureaja stanari su duni da se pridravaju utvrenog rasporeda.

  lan 9

  Stanari su duni da odravaju istou na ulazima, stepenitima, zajednikim prostorijama i dvoritu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorite.

  Ulazni hodnik i stepenite zgrade koja nema ureaj za automatsko osvetljenje moraju nou biti osvetljeni do zakljuavanja ulaznih vrata.

  lan 10

  Za vreme kie, snega i drugih vremenskih nepogoda prozori na stepenitu, tavanu, podrumu i drugim zajednikim prostorijama moraju biti zatvoreni.

  Prozori na podrumu koji se otvaraju radi provetravanja moraju imati gustu ianu mreu.

  Stanari su duni da sa prozora, balkona, loa i terasa svoga stana uklanjaju sneg i led.

  lan 11

  Nije dozvoljeno suiti rublje na otvorenim delovima zgrada (prozori, terase, loe i balkoni) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne povrine.

  Na terasama, loama i balkonima zabranjeno je drati stvari koje naruavaju izgled zgrade, kao to su: stari nametaj, sudovi za smetaj kunog smea, ogrevni i drugi materijal i slino.

  Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog lana drati neobezbeene saksije sa cveem i druge predmete koji padom mogu povrediti, otetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

  lan 12

  U nedostatku prostorija namenjenih za smetaj ogrevnog materijala, skuptina zgrade odreuje mesto gde e pojedini stanari drati ogrevni materijal.

  Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu odreena.

  lan 13

 • Ulazna vrata zgrade moraju biti zakljuana od 23.00 do 4.00 asa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 5.00 asova od 1. oktobra do 31. marta. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otkljuana, osim ako zgrada ima spoljne signalne ureaje za pozivanje pojedinih stanara.

  Stanari su duni da zakljuavaju ulazna vrata zgrade u vremenu kada ona po odredbi stava 1. ovog lana moraju biti zakljuana.

  lan 14

  Skuptina zgrade se stara da se redovno vri kontrola ispravnosti lifta, protivpoarnih ureaja i ureaja za uzbunu u zgradi.

  Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto.

  U sluaju kvara, lift se mora iskljuiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istai upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzee kome je povereno odravanje zgrade, o emu se stara skuptina zgrade.

  lan 15

  Kotlarnicom i kunim instalacijama grejanja u zgradi moe rukovoditi samo struno lice.

  Skuptina zgrade odreuje vreme poetka, odnosno vreme prestanka korienja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade, s tim to ne moe odrediti da grejna sezona i grejni dan traju due niti da temperatura u prostorijama bude via nego to to predvia Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom.

  lan 16

  Skuptina zgrade duna je da na vidnom mestu u zgradi istakne obavetenje o tome kome se stanari mogu obratiti u sluaju kvara lifta, centralnog grejanja ili drugih ureaja i instalacija i kod koga se nalaze kljuevi od prostorija predajne stanice za grejanje, sklonita, strujomera i drugih zajednikih ureaja, instalacija i prostorija.

  lan 17

  Predsednik skuptine zgrade je duan da za vreme zime preduzima mere zatite protiv smrzavanja i prskanja vodovodnih instalacija u zajednikim prostorijama.

  lan 18

  Prilikom ureenja dvorita treba, po mogustvu, odrediti i urediti prostor za igru i zabavu dece.

  Skuptine susednih stambenih zgrada mogu sporazumno urediti zajedniki prostor za potrebe dece i stanara.

  lan 19

  Zabranjeno je u stanovima i zajednikim prostorijama izvoenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija i ureaja, kao i graevinskih radova kojima se menja namena prostorija, bez odobrenja nadlenog javnog komunalnog preduzea, odnosno nadlene organizacione jedinice uprave gradske optine.

  lan 20

  Lica koja izvode radove u zgradi ili spoljnim delovima zgrade duna su da o tome obaveste predsednika skuptine zgrade i da po obavljenom poslu prostorije ostave u redu.

  Odredbe stava 1. ovog lana vae i za lica koja postavljaju antene na krovu ili drugim spoljnim delovima zgrade.

  Radovi iz st. 1. i 2. ovog lana, osim radova na investicionom odravanju stambene zgrade, ne mogu se izvoditi u vreme koje je ovom odlukom odreeno kao vreme odmora.

  lan 21

  Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti isti i ispravni.

  O istoi i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade.

  Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i drati tako da ne ometaju kretanje prolaznika.

  Prilikom pojedinane zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajednikim prostorijama mora se voditi rauna da roletne budu jednoobrazne sa postojeim roletnama u stambenoj zgradi.

  lan 22

  Pri korienju stana i zajednikih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, tranjem, skakanjem, igranjem loptom i slinim postupcima ometati druge stanare u mirnom korienju stana.

  Korienje raznih maina i ureaja, muzikih aparata, radio i televizijskog prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jaine zvuka.

 • U vreme od 13.00 do 17.00 asova i od 22.00 do 6.00 asova stanari se moraju ponaati na nain koji obezbeuje potpuni mir i ti