ODLUKA - ?· Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana od 23.00 do 4.00 časa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 5.00 časova od 1. oktobra do 31. marta.

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    5

Transcript

<ul><li><p>BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs </p><p>www.paragraf.rs </p><p>Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex </p><p> Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa, </p><p>poslednju verziju moete nai OVDE </p><p>ODLUKA </p><p>O KUNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA </p><p>("Sl. list grada Beograda", br. 12/96 - preien tekst, 14/96 - ispr., 6/99 i 11/2005) </p><p>I OPTE ODREDBE </p><p>lan 1 </p><p>Ovom odlukom regulie se kuni red u stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda. </p><p>Pod kunim redom u smislu stava 1. ovog lana podrazumevaju se pravila ponaanja vlasnika, odnosno korisnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, vezana za korienje stanova i drugih posebnih delova zgrade, zajednikih delova zgrade i zajednikih ureaja i instalacija u zgradi, kao i druga pitanja kojima se obezbeuje mirno i nesmetano korienje stanova i drugih posebnih delova zgrade. </p><p>lan 2 </p><p>O sprovoenju kunog reda staraju se vlasnici, odnosno korisnici stanova i drugih posebnih delova zgrade i skuptina zgrade. </p><p>Skuptinu zgrade ine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade. </p><p>Skuptinom zgrade rukovodi predsednik skuptine zgrade koji predstavlja i zastupa stambenu zgradu. </p><p>lan 3 </p><p>Stanarom, u smislu ove odluke, smatraju se: vlasnik stana koji stanuje u toj zgradi, zakupac stana, podstanar, kao i lanovi njihovog porodinog domainstva. </p><p>Ukoliko se u stambenoj zgradi nalaze poslovne prostorije, stanarom, u smislu ove odluke, smatrae se i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostorija, kao i lica koja su zaposlena u tim prostorijama. </p><p>II POSEBNE ODREDBE </p><p>lan 4 </p><p>Stambene prostorije i ureaje u stanovima, kao i zajednike prostorije i zajednike ureaje u zgradi, stanari su duni da koriste sa potrebnom panjom i da ih uvaju od oteenja i kvara. </p><p>Stanari su duni da zajednike prostorije i ureaje posle svake upotrebe oiste i dovedu u red i da klju od ovih prostorija vrate odreenom licu. </p><p>mailto:online@paragraf.rshttp://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://paragraf.me/besplatni_propisi_cg.htmlhttp://www.paragraf.ba/besplatni_propisi_bih.htmlhttp://paragraf.rs/strane/pravni-komplet.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/savetovanja.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/prirucnici/index.htmlhttp://paragraf.rs/strane/konsalting.htmlhttp://paragraf.rs/adresari.htmlhttp://paragraf.rs/mobilne_aplikacije.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=18032http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://paragraf.rs/</p></li><li><p>lan 5 </p><p>Natpise i reklame na vratima stana stanar moe postavljati ukoliko obavlja poslovnu delatnost u skladu sa vaeim propisima. </p><p>Po iseljenju, stanar je duan da natpise i reklame ukloni i da prostor na kome su bili postavljeni dovode u ispravno stanje. </p><p>lan 6 </p><p>Stanovi moraju biti obeleeni brojevima, a stanari su duni da brojeve uredno odravaju. </p><p>Ako zgrada ima stan namenjen za stanovanje radnika koji radi na odravanju stambenih zgrada (slubeni stan), ovaj stan mora biti obeleen natpisom "slubeni stan". </p><p>U zgradi mora postojati auran spisak stanara, o emu se stara predsednik skuptine zgrade. </p><p>lan 7 </p><p>Zajednike prostorije u zgradi (stepenite, hodnici, podrum, tavan, perionica, prostorija za suenje i glaanje rublja i sl.) i zajedniki ograen prostor koji pripada zgradi (dvorite) slue za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom. </p><p>Zajednike prostorije ne smeju se koristiti za stanovanje niti izdavati na korienje u bilo koje svrhe osim prostorija koje se po posebnim propisima pretvaraju u stanove, poslovne prostorije i ateljeaa. </p><p>U zajednikim prostorijama i dvoritima zabranjeno je drati druge stvari osim onih koje su nune za namensko korienje tih prostorija. </p><p>lan 8 </p><p>Skuptina zgrade odreuje raspored korienja zajednikih prostorija i ureaja i stara se o njihovoj pravilnoj upotrebi. </p><p>Skuptina zgrade donosi odluku o tome da li se u dvoritu zgrade mogu drati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade. Ako skuptina zgrade odlui da se u dvoritu mogu drati automobili i druga motorna vozila stanara zgrade, odredie deo dvorita za tu svrhu, vodei rauna da u dvoritu ostane dovoljno prostora za uobiajene zajednike potrebe stanara. </p><p>Pri korienju zajednikih prostorija i ureaja stanari su duni da se pridravaju utvrenog rasporeda. </p><p>lan 9 </p><p>Stanari su duni da odravaju istou na ulazima, stepenitima, zajednikim prostorijama i dvoritu zgrade i da obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorite. </p><p>Ulazni hodnik i stepenite zgrade koja nema ureaj za automatsko osvetljenje moraju nou biti osvetljeni do zakljuavanja ulaznih vrata. </p><p>lan 10 </p><p>Za vreme kie, snega i drugih vremenskih nepogoda prozori na stepenitu, tavanu, podrumu i drugim zajednikim prostorijama moraju biti zatvoreni. </p><p>Prozori na podrumu koji se otvaraju radi provetravanja moraju imati gustu ianu mreu. </p><p>Stanari su duni da sa prozora, balkona, loa i terasa svoga stana uklanjaju sneg i led. </p><p>lan 11 </p><p>Nije dozvoljeno suiti rublje na otvorenim delovima zgrada (prozori, terase, loe i balkoni) koji su vidljivi sa ulice ili druge javne povrine. </p><p>Na terasama, loama i balkonima zabranjeno je drati stvari koje naruavaju izgled zgrade, kao to su: stari nametaj, sudovi za smetaj kunog smea, ogrevni i drugi materijal i slino. </p><p>Zabranjeno je na delovima zgrade iz stava 1. ovog lana drati neobezbeene saksije sa cveem i druge predmete koji padom mogu povrediti, otetiti ili uprljati prolaznike i vozila. </p><p>lan 12 </p><p>U nedostatku prostorija namenjenih za smetaj ogrevnog materijala, skuptina zgrade odreuje mesto gde e pojedini stanari drati ogrevni materijal. </p><p>Zabranjeno je cepati ogrevni materijal u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu odreena. </p><p>lan 13 </p></li><li><p>Ulazna vrata zgrade moraju biti zakljuana od 23.00 do 4.00 asa od 1. aprila do 30. septembra, odnosno od 22.00 do 5.00 asova od 1. oktobra do 31. marta. U ostalo vreme ulazna vrata moraju biti otkljuana, osim ako zgrada ima spoljne signalne ureaje za pozivanje pojedinih stanara. </p><p>Stanari su duni da zakljuavaju ulazna vrata zgrade u vremenu kada ona po odredbi stava 1. ovog lana moraju biti zakljuana. </p><p>lan 14 </p><p>Skuptina zgrade se stara da se redovno vri kontrola ispravnosti lifta, protivpoarnih ureaja i ureaja za uzbunu u zgradi. </p><p>Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto. </p><p>U sluaju kvara, lift se mora iskljuiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istai upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti preduzee kome je povereno odravanje zgrade, o emu se stara skuptina zgrade. </p><p>lan 15 </p><p>Kotlarnicom i kunim instalacijama grejanja u zgradi moe rukovoditi samo struno lice. </p><p>Skuptina zgrade odreuje vreme poetka, odnosno vreme prestanka korienja individualne ili blokovske kotlarnice kojom upravljaju stanari zgrade, s tim to ne moe odrediti da grejna sezona i grejni dan traju due niti da temperatura u prostorijama bude via nego to to predvia Odluka o snabdevanju grada toplotnom energijom. </p><p>lan 16 </p><p>Skuptina zgrade duna je da na vidnom mestu u zgradi istakne obavetenje o tome kome se stanari mogu obratiti u sluaju kvara lifta, centralnog grejanja ili drugih ureaja i instalacija i kod koga se nalaze kljuevi od prostorija predajne stanice za grejanje, sklonita, strujomera i drugih zajednikih ureaja, instalacija i prostorija. </p><p>lan 17 </p><p>Predsednik skuptine zgrade je duan da za vreme zime preduzima mere zatite protiv smrzavanja i prskanja vodovodnih instalacija u zajednikim prostorijama. </p><p>lan 18 </p><p>Prilikom ureenja dvorita treba, po mogustvu, odrediti i urediti prostor za igru i zabavu dece. </p><p>Skuptine susednih stambenih zgrada mogu sporazumno urediti zajedniki prostor za potrebe dece i stanara. </p><p>lan 19 </p><p>Zabranjeno je u stanovima i zajednikim prostorijama izvoenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija i ureaja, kao i graevinskih radova kojima se menja namena prostorija, bez odobrenja nadlenog javnog komunalnog preduzea, odnosno nadlene organizacione jedinice uprave gradske optine. </p><p>lan 20 </p><p>Lica koja izvode radove u zgradi ili spoljnim delovima zgrade duna su da o tome obaveste predsednika skuptine zgrade i da po obavljenom poslu prostorije ostave u redu. </p><p>Odredbe stava 1. ovog lana vae i za lica koja postavljaju antene na krovu ili drugim spoljnim delovima zgrade. </p><p>Radovi iz st. 1. i 2. ovog lana, osim radova na investicionom odravanju stambene zgrade, ne mogu se izvoditi u vreme koje je ovom odlukom odreeno kao vreme odmora. </p><p>lan 21 </p><p>Spoljni delovi zgrade (vrata, prozori, izlozi i sl.) moraju biti isti i ispravni. </p><p>O istoi i ispravnosti spoljnih delova poslovnih prostorija u zgradi staraju se korisnici tih prostorija, a stanari o ostalim spoljnim delovima zgrade. </p><p>Vrata, prozori, kapci, roletne i sl. u prizemlju zgrade moraju se koristiti i drati tako da ne ometaju kretanje prolaznika. </p><p>Prilikom pojedinane zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajednikim prostorijama mora se voditi rauna da roletne budu jednoobrazne sa postojeim roletnama u stambenoj zgradi. </p><p>lan 22 </p><p>Pri korienju stana i zajednikih prostorija u zgradi zabranjeno je vikom, bukom, tranjem, skakanjem, igranjem loptom i slinim postupcima ometati druge stanare u mirnom korienju stana. </p><p>Korienje raznih maina i ureaja, muzikih aparata, radio i televizijskog prijemnika, kao i sviranje i pevanje u stanu, odnosno zgradi, dozvoljeno je samo do sobne jaine zvuka. </p></li><li><p>U vreme od 13.00 do 17.00 asova i od 22.00 do 6.00 asova stanari se moraju ponaati na nain koji obezbeuje potpuni mir i tiinu u zgradi (vreme odmora). </p><p>lan 23 </p><p>Skuptina zgrade odreuje mesto i vreme tresenja tepiha, posteljnih i drugih stvari. </p><p>Zabranjeno je tresenje sa prozora, balkona, loa i terasa. </p><p>lan 24 </p><p>Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smee i neistou na stepenitu ili drugim zajednikim prostorijama, ureajima u zgradi i u dvoritu, kao i puenje u liftu, na stepenitu i hodniku. </p><p>Zabranjeno je prljati ili na bilo koji nain oteivati zidove, vrata, prozore, ureaje i druge delove zgrade. </p><p>lan 25 </p><p>Stanari mogu, u skladu sa posebnim propisima, drati pse, make i druge ivotinje, samo u svojim stambenim prostorijama, u kom sluaju su duni da vode rauna da te ivotinje na stvaraju neistou u zajednikim prostorijama i da ne naruavaju mir i tiinu u zgradi. </p><p>lan 26 </p><p>U pogledu mesta i naina dranja kunog smea, kao i otpadaka koji ne spadaju u kuno smee, primenjuju se odgovarajui propisi grada. </p><p>III NADZOR </p><p>lan 27 </p><p>Nadzor nad sprovoenjem odredaba ove odluke vri organizaciona jedinica uprave nadlena za poslove komunalne inspekcije ako pojedini poslovi toga nadzora nisu posebnim propisima stavljeni u nadlenost drugog organa. </p><p>U okviru prava staranja o primeni odredaba ove odluke, predsednik skuptine zgrade prua pomo organu iz stava 1. ovog lana tako to ukazuje na pojedine propuste stanara i daje potrebne podatke o stanarima koji se ne pridravaju kunog reda u stambenim zgradama. </p><p>IV KAZNENE ODREDBE </p><p>lan 28 </p><p>Novanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kaznie se: </p><p>1. ko stambene prostorije i ureaje u stanu koristi protivno njihovoj nameni, ili ko ih koristi na nain kojim se one oteuju, ili ko vodovodne instalacije za vreme zime ne zatiti od smrzavanja i prskanja (lan 4. stav 1. i lan 17); </p><p>2. ko zajednike prostorije u zgradi posle upotrebe ne oisti ili ne dovede u red (lan 4. stav 2); </p><p>3. ko natpise i reklame ne ukloni i prostor na kome su bili postavljeni ne dovode u ispravno stanje (lan 5. stav 2); </p><p>4. ko ne odrava uredno broj kojim je obeleen stan (lan 6. stav 1) i predsednik skuptine zgrade ako ne istakne auran spisak stanara (lan 6. stav 3); </p><p>5. ko zajednike prostorije i ureaje u zgradi koristi protivno njihovoj nameni ili na nain kojim se one oteuju, ili ko u zajednikim prostorijama i dvoritima dri stvari ije je dranje u tim prostorijama, odnosno dvoritima, zabranjeno (lan 7); </p><p>6. ko postupi suprotno odredbama lana 8. stav 2; </p><p>7. ko ne odrava istou na ulazima, stepenitu, zajednikim hodnicima i dvoritu i ne obezbedi nesmetan i slobodan prolaz kroz ove prostorije i dvorite (lan 9. stav 1); </p><p>8. ko na prozoru, balkonu, loi ili terasi, dri neobezbeene saksije sa cveem ili druge predmete koji padom mogu povrediti, otetiti ili uprljati prolaznike i vozila (lan 11. stav 3); </p><p>9. ko ogrevni materijal dri na mestu koje za to nije odreeno, ili ko u stanu ili na drugom mestu koje za to nije predvieno cepa ogrevni materijal (lan 12. st. 1. i 3); </p><p>10. ko ne zakljuava ulazna vrata zgrade u vreme kada ona moraju biti zakljuana (lan 13); </p><p>11. ko postupi protivno odredbi lana 15. stav 1. ove odluke; </p><p>12. predsednik skuptine zgrade ako ne postupa shodno odredbama lana 17; </p><p>13. ko postupi suprotno odredbama lana 19; </p><p>14. ko vrata, prozore, kapke, roletne i sl. u prizemlju zgrade koristi tako da ometaju kretanje prolaznika (lan 21. stav 3); </p></li><li><p>15. ko trese tepihe, posteljine ili druge stvari na mestu ili u vreme koje za to nije odreeno ili ove stvari trese sa balkona, prozora, loa ili terasa (lan 23); </p><p>16. ko baca ili ostavlja otpatke, drugo smee i neistou po stepenitu ili drugim zajednikim prostorijama, ureajima u zgradi, kao i u dvoritu, ili ko prlja i na bilo koji nain oteuje zidove, vrata, prozore, ureaje i druge delove zgrade (lan 24); </p><p>17. ko postupi protivno odredbi lana 25. ove odluke. </p><p>Za radnje iz stava 1. ovog lana kaznie se pravno lice novanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara, a preduzetnik novanom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara. </p><p>Odgovorno lice u pravnom licu za radnje iz stava 1. ovog lana kaznie se novanom kaznom od 2.500 do 25.000 dinara. </p><p>lan 29 </p><p>Novanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kaznie se pravno lice, a novanom kaznom od 250 do 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu za prekraj iz lana 22. ove odluke. </p><p>Za prekraj iz stava 1. ovog lana novanom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara kaznie se preduzetnik. </p><p>Za prekraj iz stava 1. ovog lana novanom kaznom od 250 do 25.000 dinara kaznie se fiziko lice. </p><p>lan 30 </p><p>Novanom kaznom od 10.000 dinara kaznie se pravno lice i preduzetnik, a novanom kaznom od 2.500 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fiziko lice za prekraj iz lana 22. ove odluke. </p><p>Novanom kaznom od 2.500 dinara kaznie se stanar za prekraj iz lana 11. st. 1. i 2, 24. i 25. ove odluke. </p><p>Novanu kaznu iz st. 1. i 2. ovog lana naplauje na licu mesta komunalni inspektor. </p><p>V PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE </p><p>lan 31 </p><p>Predsednik skuptine zgrade duan je da na vidnom mestu u zgradi istakne ovu odluku, kao i izvode iz Odluke o merama za zatitu od poara (odredbe koje se odnose na smetaj i dranje zapaljivih tenosti, gasova, eksplozivnih materija i vrstih zapaljivih materija, kao i ostale koje propisuju mere za zatitu graevinskih objekata od poara). </p><p>Ukoliko u stambenoj zgradi ili stambenom bloku postoje sklonita, moraju da budu istaknuti izvodi iz Odluke o civilnoj zatiti (odredbe koje se odnose na upravljanje, odravanje i korienje sklonita) sa naznakom gde se ovako sklonite nalazi. </p><p>lan 32 </p><p>Dana 8. maja 1983. godine, kao dana stupanja na snagu Odluke o kunom redu u stambenim zgradama ("Slubeni list grada Beograda", broj 11/83) prestala je da vai Odluka o kunom redu u stambenim...</p></li></ul>

Recommended

View more >