of 50 /50
1 Nova Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija Sanja Petrinić Turković i Ivana Martinjak

Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Embed Size (px)

Text of Odluka o velikim izloženostima kreditnih...

Page 1: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

1

Nova Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija

Sanja Petrinić Turković i Ivana Martinjak

Page 2: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Velike izloženostičlanak 149. ZOKI-a i članak 2. Odluke

2

ZOKI - članak 149.Velika izloženost KI jest izloženost prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba koja je jednaka ili prelazi 10 posto njezina jamstvenoga kapitala

Odluka - članak 2.Velika izloženost izračunava se prije primjene tehnika smanjenjakreditnog rizika i izuzeća propisanih OdlukomU smislu Odluke JK KI jest zbroj osnovnoga kapitala i dopunskoga kapitala I, umanjen za odbitne stavke, pri čemu se:

pri izračunu dopunskoga kapitala I ne uključuje pozitivni iznos razlike između ispravaka vrijednosti i rezervacija te očekivanoga gubitka dok se kao odbitne stavke ne uzimaju u obzir:

negativni iznos razlike između ispravaka vrijednosti i rezervacija te očekivanoga gubitka, kao i iznos očekivanoga gubitka po vlasničkim ulaganjimaiznos izloženosti sekuritizacijskih pozicija kojima je dodijeljen ponder rizika 1250 posto

Page 3: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Politike, postupci i sustav unutarnjih kontrola

3

KI je dužna:donijeti i primjenjivati politike i postupke kojima će propisati način identificiranja, evidentiranja i praćenja velike izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba koja proizlazi iz pozicija knjige banke i pozicija knjige trgovanjauspostaviti primjerene administrativne i računovodstvene postupke, primjeren informacijski sustav te primjeren sustav unutarnjih kontrola za primjenu tih politika i postupakauspostaviti sustav unutarnjih kontrola kojima će se onemogućiti privremeni prijenos postojećih izloženosti na drugu osobu u svrhu fiktivnog zatvaranja postojećih izloženosti i kreiranja nove izloženosti, te uspostaviti sustav koji joj osigurava da bez odgađanja izvijesti HNB o takvom prijenosu

Unutarnja revizija dužna je kontinuirano ocjenjivati djelotvornost i primjenu tih politika i postupaka te djelotvornost tog sustava unutarnjih kontrola

Page 4: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Koncentracijski rizik ~ praćenja izloženosti prema davateljima kolaterala ~

4

Kolateral je instrument kreditne zaštite neovisno o stupnju kreditne kvalitete i minimalnim zahtjevima za priznavanje.

Davatelj kolaterala je osoba koja izdaje VP dan u zalog kreditnoj instituciji, osoba koja daje svoj depozit, odnosno KI kod koje je položen depozit, te osoba koja daje nekretninu ili drugi oblik kolaterala KI u zalog, odnosno dopušta fiducijarni prijenos vlasništva.

Standardizirani pristup

IRB pristup

Zavelike izloženosti

1.1. kolateral

• financijski kolateral DA DA DA

DA

DA

DA

DA

DA

• nekretnina NE DA

• potraživanja NE DA

• ostala materijalna imovina (motorna vozila, brodovi i slične pokretnine) NE DA

DA• najam/leasing NE

Drugi oblici materijalne kreditne zaštite NE NE

Page 5: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Koncentracijski rizik~ praćenja izloženosti prema pružateljima

nematerijalne kreditne zaštite ~

5

Nematerijalna kreditna zaštita jesu neovisno o stupnju kreditne kvalitete te minimalnim zahtjevima za priznavanje:

garancije/jamstva, kontragarancijekreditne izvedenicedrugi oblici nematerijalne kreditne zaštite koje je prihvatila KI

Pružatelji nematerijalne kreditne zaštite su neovisno o stupnju kreditne kvalitete:1. središnje države i središnje banke,2. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,3. multilateralne razvojne banke,4. međunarodne organizacije,5. javna državna tijela, 6. institucije,7. društva za osiguranje i reosiguranje 8. AKI i9. ostala trgovačka društva

Page 6: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

6

Izloženost

Page 7: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Izloženost

7

Izloženost KI obuhvaća:1. aktivne bilančne stavke2. izvanbilančne obveze3. izloženosti proizašle iz:

nenamirene transakcije i slobodne isporuke (članak 480. OAJKKI) izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo, obratnog repo ugovora i ugovora o pozajmljivanju vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i od druge ugovorne strane, transakcije kreditiranja kupnje vrijednosnih papira uz uplatu nadoknade i transakcije s dugim rokom namire (članak 483. stavak 1. OAJKKI)

Page 8: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Iskazivanje izloženosti

8

aktivne bilančne stavke i izvanbilančne obveze iskazuju se u skladu s MSFI, propisima i standardima strukeplasmani i izvanbilančne obveze

djelomično i potpuno nenadoknadivi plasmani i izvanbilančne obveze iskazuju se u iznosu koji predstavlja nominalnu knjigovodstvenu vrijednost umanjenu za utvrđeni ispravak vrijednosti, odnosno rezerviranja za gubitke po izvanbilančnim obvezama

transakcije pod točkom 3. iskazuju se u iznosu izračunatom na način propisan u dijelu 6. Glave II. OAJKKI

KI je dužna je ukupnu izloženost prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba izračunavati na način da zbroji izloženosti koje proizlaze iz pozicija knjige banke i izloženosti koje proizlaze iz pozicija knjige trgovanja

Page 9: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Stavke koje se ne uključuju u izloženost

9

Redefiniranoizloženosti koje nastaju pri obavljanju promptnih transakcija kupoprodaje valute u razdoblju do datuma namire utvrđenog ugovorom, a koje ne može biti dulje od dva radna dana od datuma plaćanja, izloženosti koje nastaju pri obavljanju promptnih transakcija kupnje i prodaje vrijednosnih papira u razdoblju do datuma namire utvrđenog ugovorom, a koje ne može biti dulje od pet radnih dana od datuma plaćanja ili od datuma isporuke vrijednosnih papira, ovisno o tome koji je datum raniji,

Novoodgođene novčane primitke i druge izloženosti koje nastaju iz poslovanja klijenta, a koje ne traju duže od sljedećega radnog dana, nastale pri prijenosu novčanih sredstava uključujući pružanje usluga platnog prometa, kliringu i namiri u bilo kojoj valuti, korespondentnom bankarstvu ili kliringu, namiri i skrbništvu financijskih instrumenata klijenataunutardnevne izloženosti, koje nastaju pri prijenosu novčanih sredstava uključujući pružanje usluga platnog prometa, pri kliringu i namiri u bilo kojoj valuti i korespondentnom bankarstvu, a prema osobama koje te usluge pružaju

Page 10: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Sekuritizacija, investicijski fondovi i ostale izloženosti

10

KI je dužna ovisno o ekonomskoj bîti i rizicima koji proizlaze iz te izloženosti procijeniti svaku shemu, njezine odnosne izloženosti ili oboje Ki je dužna osim procjenjivanja rizika koji proizlaze iz odnosnih izloženosti, procijeniti i rizik koji proizlazi iz sheme kao cjeline Izloženost KI prema pojedinoj shemi ne smije prelaziti 25 posto njezina JK

25 %

AC

D

B

25 %

A

Page 11: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Pristup utvrđivanja izloženosti kod značajnih statičkih uloga u sheme

11

Uvjeti:ako je udio pojedinačne odnosne izloženosti u imovini sheme > 5% iako se udio pojedinačne odnosne izloženosti znatno ne mijenja između izvještajnih razdoblja

KI tada utvrđuje te pojedinačne odnosne izloženosti te ih potom (u iznosu koji je proporcionalan njezinu udjelu u imovini sheme) uračunava u ukupnu izloženost prema toj osobi ili grupi povezanih osoba Iznimno ako KI dokaže da izloženost prema pojedinoj shemi ne može prouzročiti prekoračenje dopuštenih izloženosti tada ona nije dužna utvrđivati te pojedinačne odnosne izloženostiAko KI utvrđuje pojedinačne odnosne izloženosti određene sheme, dužna je redovito, a najmanje jednom mjesečno, pratiti strukturuimovine te sheme

Page 12: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Pristup utvrđivanja izloženosti kod manjih ili dinamičkih uloga u sheme

12

Uvjet:ako je struktura imovine sheme podložna učestalim promjenama iliako je udio pojedinačne odnosne izloženosti u imovini sheme < 5% ako KI dokaže da izloženost prema pojedinoj shemi ne može prouzročiti prekoračenje dopuštenih izloženosti

KI nije dužna utvrđivati pojedinačne odnosne izloženosti

Page 13: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Izloženost prema jednoj nepoznatoj osobi

13

sve odnosne izloženosti koje nisu pojedinačno utvrđene u bilo kojoj shemi i koje nisu uračunate u ukupnu izloženost prema određenoj osobi ili grupi povezanih osoba iskazuju se kao izloženost prema jednoj nepoznatoj osobiizloženost KI prema toj osobi ne smije prelaziti 25 posto JKKI može dokazati da odnosne izloženosti određene sheme nisu povezane s izravnim ili neizravnim drugim izloženostima KI, nije ih dužna uračunati u ukupnu izloženost prema jednoj nepoznatoj osobi već izloženost prema toj shemi iskazuje kao izloženost prema zasebnoj nepoznatoj osobi

Page 14: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Utvrđivanje pojedinačnih izloženosti

14

Shema A Vrijednost udjela

Udio u imovini sheme

Društvo 1 70 55%

Društvo 2 50 39%

Društvo 3 3 2%

Društvo 4 5 4%

Ukupno shema A 128 100%

Shema B

Društvo 1 200 100%

Ukupno shema B 200 100%

Page 15: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Utvrđivanje pojedinačnih izloženosti

15

Izloženost Vrijednost udjela

Društvo 1 (shema A) 70

Društvo 1 (shema B) 200

Ukupna izloženost prema Društvu 1 270

Društvo 2 50

Izloženost prema jednoj nepoznatoj osobi

Društvo 4 5

Društvo 3 3

Ukupno 8

Page 16: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

KI koja izračunava kapitalni zahtjev za pozicijske rizike

16

Iznimno , izloženost prema jednoj osobi za pozicije knjige trgovanja izračunava na način da se zbraja:

1. višak duge pozicije nad kratkom pozicijom, za sve financijske instrumente koje je izdala osoba za koju se izračunava izloženost; pritom se neto pozicija u pojedinom financijskom instrumentu izračunava u skladu s metodama iz dijela 3. Glave III.

2. u slučaju pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje dužničkih ili vlasničkih instrumenata uz obvezu otkupa, neto izloženost KI koja je izračunata na način da se od iznosa vrijednosnih papira za koje se KI bezuvjetno obvezala da će ih prihvatiti po dogovorenoj cijeni oduzmu one pozicije koje su na temelju sklopljenih ugovora upisane ili su predmet pružanja te usluge od strane trećih osoba te se dobivena izloženost umanji za faktore umanjenja iz Tablice 30. članka 545. OAJKKI i

3. izloženosti koje proizlaze iz transakcija i ugovora iz članka 480. i 483. stavka 1. OAJKKI izračunate u skladu s dijelom 6. Glave II. OAJKKI.

Page 17: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

KI koja izračunava kapitalni zahtjev za pozicijske rizike

17

Izloženost prema grupi povezanih osoba koja proizlazi iz pozicija knjige trgovanja mora biti jednaka zbroju izloženosti prema pojedinim osobama u grupiU slučaju pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje vrijednosnih papira uz obvezu otkupa KI je dužna u razdoblju od inicijalne obveze upisa vrijednosnih papira do prvoga radnog dana nakon završnog datuma primarne emisije uspostaviti sustav praćenja i kontrole izloženosti proizašlih iz pružanja tih usluge

Page 18: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

18

Grupa povezanih osoba

Page 19: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Grupa povezanih osoba

19

Grupa povezanih osoba (Članak 24. ZOKI) su osobe koje, ako se ne dokaže dukčije, za KI predstavljaju jedan rizik jer:1. postoji odnos kontrole ili2. su međusobno gospodarsko i financijski povezane

Kontrola (Članak 21. ZOKI)odnos između nadređenoga i podređenog društva ilisličan odnos

Page 20: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Indikatori kontrole

20

Ako nije utvrđen odnos između nadređenoga i podređenoga društva KI procjenjuje indikatore kontrole:1. moć donošenja ključnih poslovnih odluka vezanih uz drugu pravnu osobu,

kao što je raspodjela dobiti i gubitka,2. moć upravljanja poslovanjem druge osobe radi ostvarivanja koristi od tog

poslovanja ,3. moć usmjeravanja većine glasova na glavnoj skupštini, sjednicama uprave ili

drugog organa upravljanja, kada se kontrola nad drugom pravnom osobom provodi preko tog organa ,

4. moć koordiniranja vođenja poslova jedne pravne osobe s vođenjem poslova druge pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,

5. većina članova uprave odnosno drugih upravljačkih tijela ili nadzornih odbora tih društava su iste osobe i

6. odnosi po svojoj bîti slični odnosima iz točke 1. do 5.

Page 21: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Društva povezana zajedničkim vođenjem

21

odnos kontrole postoji i između društava povezanih zajedničkim vođenjem kada ona sastavljaju konsolidirana financijska izvješćato su osobe:

1. koje su ravnopravne, a spojene zajedničkim vođenjem u skladu sa sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta,

2. koje su kontrolirane od iste treće osobe ili3. kod kojih su većina članova uprava ili nadzornih odbora

iste osobe

Page 22: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Indikatori gospodarske i financijske povezanosti

22

1. kada jedna osoba u cijelosti ili djelomično jamči za izloženost druge osobe, a iznos jamstva je toliko velik da bi naplata na temelju njega mogla izdavatelju uzrokovati ozbiljne financijske poteškoće

2. kada vlasnik stambene ili poslovne nekretnine prima većinu prihoda od najamnine/zakupnine od jednog najmoprimca/zakupoprimca

3. kada je znatan dio proizvodnje određenog proizvođača namijenjen jednom kupcu

4. kada se znatan dio potraživanja ili obveza odnosi na jednu ugovornu stranu

5. kada je poslovanje osobe (npr. proizvođača) ovisno o jednom ili više dobavljača odnosno trgovaca i potrebno je dulje vrijeme da se za njih nađe zamjena

6. kada pravne osobe imaju mali broj istih klijenata, a mogućnosti pronalaženja novih klijenata su ograničene

Page 23: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Indikatori gospodarske i financijske povezanosti

23

7. kada se pravne osobe u znatnijem iznosu koriste istim izvorom financiranja koji se ne može brzo zamijeniti

8. kada u poslovima sa stanovništvom te malim i srednjim društvima postoji odnos:

dužnika i sudužnikadužnika i jamca ili davatelja garancije ili kolaterala, ako je iznos jamstva/garancije/kolaterala toliko velik da bi naplata na temelju jamstva/garancije/kolaterala mogla izdavatelju jamstva/garancije/kolaterala uzrokovati ozbiljne financijske poteškoće

9. odnosi po svojoj bîti slični odnosima iz točke 1. do 8.

Page 24: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Grupa povezanih osoba

24

Iznimno, izloženost prema jednoj ili više pravnih osoba ne predstavlja jedan rizik ako je središnja država, koja u skladu s OAJKKI nosi ponder rizika 0%, izravni ili neizravni imatelj dionica ili poslovnih udjela u toj osobiFizička ili pravna osoba može biti uključena u više od jedne grupe povezanih osoba

A

B

D

FEKontrola

Kontrola Kontrola

Grupa 2Grupa 1

gospodarska povezanost

Grupa 3

Page 25: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

25

Ograničenje izloženosti – izmjene ZOKI

Page 26: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Najveća dopuštena izloženost – čl. 150.

26

StaroIzloženost kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba ne smije prelaziti 25 posto jamstvenog kapitala kreditne institucije.

NovoIzloženost kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba, nakon primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika, ne smije prelaziti 25 posto jamstvenog kapitala kreditne institucije.Za smanjenje izloženosti dozvoljeno koristiti propisanu kreditnu zaštitu.

Velika izloženost je izloženost prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba koja je jednaka ili prelazi 10% JAK.

Page 27: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Izloženosti prema institucijama –Iznimka od najveće dopuštene izloženosti

27

Kreditna institucija

Kreditna institucija

Lizing društvo

Trgovačko društvo

Investicijsko društvo

Izloženost prema kreditnoj instituciji ili investicijskom društvu i grupi s njima povezanim osobama ne smije prelaziti veći od slijedeća 2 iznosa:

25% JAK ili 3 mil kn

Izloženost prema ovoj podgrupi ne smije prelaziti 25% JAK

Page 28: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Način određivanja najveće dopuštene izloženosti prema institucijama

28

Najveća dopuštena izloženost

25% JAK

veće od

3 mil HRKILI Ako je 3 mil HRK > 25% JAK

Najveća dopuštena izloženost

manje od

100% JAK 3 mil HRKILI

Page 29: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Osobe u posebnom odnosu

29

izloženost prema osobi u posebnom odnosu nakon primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika ne smije prelaziti 10% JAKdanom pristupanja RH u EU ukida se ovo ograničenjedefinicija osoba u posebnom odnosu (čl. 153)

iz Odluke o velikim izloženostima prenijete odredbe o osobama koje s KI imaju sklopljene ugovore o radu uz posebne uvjeteuključuju se i fondovi imatelji dionica kreditne institucije

Page 30: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Ograničenja ukupnih izloženosti (čl. 151) i izloženost prema grupi (čl. 152)

30

Ograničenje ukupnih izloženosti

zbroj svih velikih izloženosti ne smije prelaziti 600% JAK – ukida se danom pristupanja RH u EUzbroj svih izloženosti prema osobama u posebnom odnosu ne smije prelaziti 50% JAK – ukida se danom pristupanja RH u EU

Izloženost prema grupisuštinski ostaje isto – izmjena radi pozivanja na članke koji su se izmijenili

Page 31: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

31

Izuzeća od ograničenja izloženosti – Odluka o velikim izloženostima –

Page 32: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Postojeća izuzeća od ograničenja (1)- čl. 11.

32

1. ulaganja KI u kapital drugih kreditnih i financijskih institucija ako ona predstavljaju odbitne stavke od njezina JK, osim hibridnih i podređenih instrumenata

2. izloženosti prema KI u obliku minimalnih obveznih pričuva koje je KI izdvojila na račun kod druge KI na zahtjev HNB pod uvjetom da je ta druga KI ista sredstva izdvojila na račun koji se vodi kod HNB

3. izloženosti prema KI u obliku sredstava koje stambena štedionica drži na svom žiroračunu kod te KI

Page 33: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Postojeća izuzeća od ograničenja (2)

33

Članak 12.:Od ograničenja se izuzimaju izloženosti prema:

središnjim državama, središnjim bankama, međunarodnim organizacijama, multilateralnim razvojnim bankama, ijavnim državnim tijelima,

ako se takvim neosiguranim izloženostima dodjeljuje ponder rizika 0%.

Page 34: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Postojeća izuzeća od ograničenja (3)

34

Članak 13.:Izuzimaju se izloženosti osigurane garancijama/jamstvima i kreditnim izvedenicama, osim kreditnih zapisa, do iznosa takvoga osiguranja koje su dale:

središnje države, središnje banke, međunarodne organizacije, multilateralne razvojne banke i javna državna tijela ,

ako se ekvivalentnim neosiguranim izloženostima prema pružateljima zaštite dodjeljuje ponder 0%.

Page 35: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Nova izuzeća od izloženosti (1) – čl. 14.

35

Izloženosti prema tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave država članica koje nose ponder rizika 0% i izloženosti osigurane garancijama/jamstvima i kreditnim izvedenicama koje se priznaju u skladu s dijelom 4. Glave II. OAJKKI, osim kreditnih zapisa, tih tijela

Page 36: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Nova izuzeća od izloženosti (2) – čl. 15.

36

Izloženosti prema dužniku u RH koji može biti:-nadređena osoba kreditne institucije,-podređena osoba kreditne institucije,-podređeno društvo nadređene kreditne institucije ili-društvo povezano zajedničkim vođenjem, koje ispunjavaju uvjete za ponder rizika 0% iz čl. 21. OAJKKI radi se o KI, FI, FH, DU, MD i DPU koje su članice grupe KI, primjenjuju propise u vezi s bonitetnim zahtjevima, kao i iste politike, i ne postoji ograničenje glede prijenosa kapitala

Page 37: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Nova izuzeća od ograničenja (3) – čl.16.

37

ograničenje izloženosti ne odnosi se na izloženosti osigurane sljedećim vrstama kreditne zaštite, i to do iznosa takvog osiguranja, uz uvjet da ne postoji ni valutna ni ročna neusklađenost izloženosti i instrumenata osiguranja

izloženosti osigurane novčanim depozitom položenim kod te KI koja izračunava izloženost ili kod njoj nadređene ili njoj podređene kreditne institucije iizloženosti osigurane potvrdama o depozitu koje je izdala ta kreditna institucija ili njoj nadređena ili njoj podređena kreditna institucija i koje su položene kod neke od njih.

Pod novčanim depozitom smatra se i gotovina primljena po kreditnim zapisima i krediti i depoziti koji su predmet bilančnog netiranja

Page 38: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Nova izuzeća od izloženosti (4) – čl. 17.

38

Preuzete izvanbilančne obveze koje proizlaze iz ugovorenih,a neiskorištenih kredita, koje se u skladu sa člankom 18. OAJKKI smatraju stavkama niskog rizika i pod uvjetom da je s tim klijentom ili grupom s njim povezanih osoba sklopljen ugovor na temelju kojeg se neiskorišteni dio može povući samo ako time neće doći do prekoračenja najveće dopuštene izloženosti.

Page 39: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Ukinuto izuzeće ograničenja– stari čl. 13. i 15.

39

izloženosti osigurane sljedećim instrumentima osiguranja, i to do iznosa takvog osiguranja, uz uvjet da ne postoji ni ročna ni valutna neusklađenost izloženosti i instrumenata osiguranja:

izloženosti osigurane vrijednosnim papirima središnjih država, središnjih banaka, međunarodnih organizacija, multilateralnih razvojnih banaka i javnih državnih tijela ako bi ekvivalentna neosigurana izloženost prema tim izdavateljima vrijednosnih papira dobila ponder 0% i

ako postoji valutna neusklađenost izloženosti i instrumenata osiguranja, pokriće instrumentima osiguranja mora iznosti 120% u odnosu na izloženost

Page 40: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

40

Primjena tehnika smanjenja kreditnog rizika

Page 41: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Izračun izloženosti za potrebe utvrđivanja ograničenja

41

Izloženost kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba, nakon primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika, ne smije prelaziti 25 posto jamstvenog kapitala kreditne institucije.Za smanjenje izloženosti dozvoljeno koristiti sve vrste materijalne i nematerijalne kreditne zaštite koje ispunjavaju koje ispunjavaju propisane uvjete iz OAJKKI, osim:

kreditnih zapisa,nekretnina,potraživanja,ostale materijalne imovine inajma/leasinga

Page 42: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Priznavanje efekata kreditne zaštite

42

Kreditna institucija može pri izračunu najveće dopuštene izloženosti koristiti “potpuno prilagođenu vrijednost izloženosti - E* ” pri tome u obzir uzima tehnike smanjenja kreditnog rizika, korektivne faktore i vrijednost prilagođenu za ročnu neusklađenostPotpuno prilagođena vrijednost izloženosti se može koristiti samo kod onih izloženosti za koje se kod utvrđivanja kapitalnih zahtjeva efekti financijskog kolaterala izračunavaju na isti način – dosljedna primjena za potrebe izračuna izloženosti i za izračun kap. zahtjevaAIRB banke mogu koristiti vlastite procjene učinaka financijskog kolaterala na izloženost – propisani uvjeti

Page 43: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Uvjeti za primjenu kreditne zaštite - TOS

43

KI koja za izračun izloženosti koristi SMFK dužna je provoditi periodične testove otpornosti na stres (TOS):

testovi otpornosti na stres koncentracije kreditnog rizika, uključujući testiranje vezano za iznos naplate po pojedinim instrumentima osiguranja TOS treba uzeti u obzir rizike koji proizlaze iz promjena na tržištu koje mogu nepovoljno utjecati na adekvatnost JAK-a i rizike koji proizlaze iz naplate kolaterala u stresnim uvjetimaako rezultati testova pokazuju da bi iznos naplate po osiguranju bio manji od onog koji bi se priznao kod SMFK tada treba smanjiti vrijednost kolaterala koji se primjenjuje za izračun izloženosti

Page 44: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Uvjeti za primjenu kreditne zaštite – upravljanje koncentracijskim rizikom

44

KI koja za izračun izloženosti koristi SMFK dužna je donijeti interne akte za upravljanje koncentracijskim rizikom:

politike za upravljanje rizikom koji proizlazi iz ročne neusklađenosti između izloženosti i instrumenata osiguranjapolitike za postupanje ako TOS pokažu da će iznos naplate po osiguranju biti manji od onog koji se priznao za izloženostpolitike za upravljanje koncentracijskim rizikom koji proizlazi iz primjene tehnika smanjenja kreditnog rizika i posrednih velikih izloženosti

Page 45: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Neizravna izloženost - NKZ

45

Kreditna institucija može izloženost koja je osigurana nematerijalnom kreditnom zaštitom (NKZ), osim kreditnih zapisa, treće strane smatrati izloženošću prema trećoj strani, a ne prema klijentuUvjeti:

neosigurana izloženost prema pružatelju NKZ dobiva ponder rizika za KZ jednak ili niži od pondera rizika za neosiguranu izloženost prema klijentu,korigirati iznos NKZ za valutnu i ročnu neusklađenost.

obveza dosljedne primjene ovog pristupa za određenu izloženost tijekom trajanja poslovnog odnosa iz kojeg proizlazi izloženost.

Page 46: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Neizravna izloženost – financijski kolateral

46

Kreditna institucija može izloženost koja je osigurana financijskim kolateralom izdanim od treće strane smatrati izloženošću prema trećoj strani, a ne prema klijentuUvjeti:

osigurani dio izloženost dobiva ponder rizika za KZ jednak ili niži od pondera rizika za neosiguranu izloženost prema klijentu, irok dospijeća financijskog kolaterala ne smije biti kraći od dospijeća osigurane izloženosti.

KI može primijeniti složenu metodu FK ili utvrđivati neizravnu izloženost prema davatelju kolaterala samo ako OAJKKI dopušta istodobnu primjenu jednostavne i složene metode fin. kolateralaobveza dosljedne primjene nekog od pristupa za kojeg se kreditna institucija odlučila

Page 47: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

47

Izvješćivanje o velikim izloženostima

Page 48: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Izvješćivanje

48

KI je dužna izvješćivati HNB:o svakoj velikoj izloženosti, uključujući i velike izloženosti koje su izuzete od ograničenja

ime osobe ili grupe povezanih osoba, iznos izloženosti prije i poslije primjene tehnika smanjenja kreditne zaštite, vrste kreditne zaštite

o svakom davatelju kolaterala i pružatelju NKZ primljene za sve izloženosti koje čine velike izloženostio svakom davatelju kolaterala i pružatelju NKZ kada ukupni iznos svih izloženosti pokriven kreditnom zaštitom tog davatelja/pružatelja prelazi 10% JAKpod jednim davateljem/pružateljem kreditne zaštite smatra se grupa povezanih osoba

Page 49: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

Izvješćivanje (2)

49

Izvješćivanje o velikim izloženostima obavljat će se putem sustava MOSTv2 (u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje i Odlukom o nadzornim izvještajima kreditnih institucija).KI je dužna izvještavati i o svim pojedinačnim slučajevima u kojima je prekoračeno propisano ograničenjepolugodišnje izvješćivanje na konsolidiranoj osnoviIRB banke izvješćivat će o 20 najvećih izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba

Page 50: Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucijahnbnetra.hnb.hr/propisi/odluke-nadzor-kontrola/prezentacije/... · izvedenog financijskog instrumenta, kreditne izvedenice, repo,

50

Hvala na pažnji!