Odluka o Komunalnom Redu Alen

  • View
    65

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Odluka o Komunalnom Redu Alen

Dokument

BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDINJA BOSNA

OPINA FOJNICA

OPINSKO VIJEE FOJNICA

Broj:01-05-843-3/14 Fojnica: 3. srpnja 2014. godine HRVATSKI JEZIK Na temelju lanka 13. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH (Slubene novine Federacije BiH, broj: 49/06 ), lanka 19. Zakona o organizaciji organa uprave u Federacije BiH (Slubene novine F BiH, broj: 35/05), lanka 59. stavak 1. Zakona o komunalnim djelatnostima (Slubene novine KSB, broj: 13/13) i lanka 24. Statuta Opine Fojnica (Slubene novine Opine Fojnica, broj: 4/08 ), Opinsko vijee Fojnica je, na XIII. sjednici odranoj, dana 3. srpnja 2014.godine, donijeloO D L U K U

O KOMUNALNOM REDU

I. OPE ODREDBE

lanak 1.

Ovom Odlukom ureuje se komunalni red i odravanje komunalnog reda na podruju opine Fojnica i to:

II. UREENJE (GRADA) I NASELJA;

1) komunalna oprema, objekti i ureaji, 2) pokretne naprave, 3) spomenici, spomen ploe, skulpture, i slini objekti, 4) rekreacione povrine i javna sportska igralita, 5) autobusni kolodvori i stajalita i javni parking prostori 6) otvorene trnice-pijace, 7) izlozi, zatitne naprave, firme, reklame, i plakati, 8) javna rasvjeta, 9) ploe s imenom naselja, ulice, trga i ploice s brojem zgrade, 10) dekoracija i ureenje naselja za posebne prilike, 10) ureenje vanjskih dijelova zgrada i zemljita oko zgrada;

III. IENJE, ODRAVANJE, KORITENJE I ZATITA JAVNIH POVRINA;

1) javne povrine, 2) javne prometne povrine, 3) javne zelene povrine, 4) koritenje javnih povrina za ostale namjene, 5) prekopavanje javnih povrina, 6) mjesec poboljanja estetskog izgleda i naselja, 7) uklanjanje protupravno postavljenih predmeta;IV. SAKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SMEEM I DRUGIM KOMUNALNIM OTPADOM;

1) vrste komunalnog otpada, 2) sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, 3) postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom;V. ODRAVANJE PUTEVA;

1) zimsko odravanje cesta, 2) ljetno odravanje cesta VI. USLUGE VODOSNABDJEVANJA I UPRAVLJANJA OTPADNIM VODAMA;

1) usluge vodosnabdijevanja, 2) upravljanje otpadnim vodama;VII. DRANJE IVOTINJA, SISTEMATSKA DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA, ODRAVANJE KOMUNALNE HIGIJENE I ZATITA OKOLIA I VODA;

1) dranje ivotinja, 2) sistematska deratizacija i dezinsekcija, 3) odravanje komunalne higijene, zatita okolia i voda;VIII. MJERE ZA PROVOENJE KOMUNALNOG REDAIX. KAZNENE ODREDBE X. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBElanak 2.

Ova Odluka primjenjuje se na:a) javne povrine su povrine u opoj uporabi, u posjedu i vlasnitvu opine Fojnica, i to:

1. javne prometne povrine: ulice, kolovoze, puteve, trgove, javne prolaze (kroz zgrade, izmeu zgrada), javna stepenita, mostove, skverove, javna parkiralita, plonike, kao i ostale povrine javnog prometa i prometa u mirovanju; autobusna stajalita, stajalita javnog prijevoza, taksi stajalita, benzinske crpke i prostore oko njih,

2. javne zelene povrine: parkove, aleje, ive ograde, travnjake, obale rijeka i vodotoka, djeija igralita, zelene povrine uz puteve u naselju, uz stambene, stambeno-poslovne i javne objekte, kolske objekte i ostale sline povrine,

3. ureene rekreacione povrine: portska igralita, javna kupalita i bazene, pjeake i biciklistike staze, te ostale javne portske objekte i ureaje na njima, kao i prostore koji su povezani sa tim terenima,

4. ostale povrine uz objekte to su namijenjeni za javne priredbe, otvoreni pijani i trni prostor i prostori oko prodajnih objekata, neizgraena gradska graevna zemljita i neureene javne povrine prostora neureeno i ureeno privatno i javno (neizgraeno gradsko) graevno zemljite ostalo graevno zemljite), zatitna podruja i zatitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sustava, vodene povrine u nadlenosti Opine.

b)pokretni i nepokretni komunalni i drugi objekti

1. Komunalni objekti, oprema i ureaji u opoj upotrebi su javna rasvjeta, gradski informativni panoi, javni sat, ulini slivnici i otvoreni odvodni kanali, gradske esme, fontane i spomen obiljeja, vodopadi, klupe, znakovi obavijesti i zabrane, prometni znakovi, posude za otpatke te drugi objekti i ureaji.2. Pokretna naprava je tand, odnosno klupa i kolica za prodaju raznih artikala, ledenice, hladnjaci, ugostiteljska i slina prikolica, naprava za igrake, automat, pe i naprava za peenje plodova, spremita za priruni alat i materijal, pozornica i sline naprave, stol, stolica, pokretna ograda, izlobeni ormarii, sendvi reklame, naprave koje se postavljaju ispred ugostiteljskih, zanatskih i drugih radnji, odnosno njihovoj neposrednoj blizini te atora povodom raznih manifestacija, djelatnost cirkusa, luna parka, zabavne radnje, automobili kao prezentacija, promocija ili kao lutrijski dobici, uvarske montane i druge kuice i slino.lanak 3.

Komunalni red u smislu ove Odluke podrazumijeva skup odredbi kojim se reguliraju: upravljanje, koritenje, odravanje, zatita, mjere za provoenje, nadzor i kaznene odredbe, nad javnim povrinama i objektima, te skup odredbi kojima se reguliraju ienje javnih povrina i objekata, iznoenje i deponovanje smea i otpada.

Ova Odluka primjenjuje se na teritoriji koja se nalazi unutar granica opine Fojnica.

Komunalni red na podruju turistikog centra Brusnica i Pridolci propisat e se posebnom Odlukom Opinskog vijea.

II - UREENJE GRADA I NASELJA

lanak 4.

Pod ureenjem naselja podrazumijeva se: ureenost zgrada, javnih povrina kojima upravlja Opina i drugih povrina u opoj upotrebi na upravljanju drugih, postavljanje i odravanje komunalne opreme, komunalnih objekata i ureaja, postavljanje pokretnih naprava, postavljanje i odravanje spomenika, spomen ploa, skulptura i slinih objekata, odravanje rekreacijskih povrina i javnih sportskih igralita, odravanje autobusnih kolodvora i stajalita, odravanje otvorenih pijaca, postavljanje izloga, tvrtki, reklama i plakata, izgradnja i odravanje javne rasvjeta, dekoracija i ureenje naselja za posebne prilike, ureenje vanjskih dijelova zgrada, zemljita oko zgrada, ograda, vrtova, vonjaka i slinih povrina.

1. KOMUNALNA OPREMA, OBJEKTI I UREAJI

lanak 5.

Pod komunalnom opremom smatraju se montani prenosivi objekti kiosci, pokretne naprave, ljetne bate, oprema za reklamiranje, oprema za plakatiranje, te oprema i ureaji koji se postavljaju na vanjske dijelove zgrada.

lanak 6.

Na podruju Opine Fojnica postavljanje komunalne opreme vri se uz suglasnost Slube za urbanizam, graditeljstvo, katastar i imovinsko pravne poslove (u daljem tekstu: Sluba za urbanizam), na nain i uz uvjete i pribavljanje (urbanistike, graevne,) dozvole/odobrenja.Vlasnici komunalne opreme ili pravne ili fizike osobe kojima je ista data u zakup moraju je redovno odravati i drati u ispravnom stanju.

Zabranjeno je komunalnu opremu koristiti u druge svrhe suprotno rjeenju Slube za urbanizam.

lanak 7.

Pod komunalnim objektima i ureajima u opoj upotrebi podrazumijevaju se korpe za smee, klupe za sjedenje, fontane, protiv poarni hidranti, telefonske govornice, table sa planom grada, javni satovi i slini objekti i ureaji.

1.1. Korpe za smee

lanak 8.

Korpe za ulino sitno smee mogu se postavljati samo na mjestima koja odredi Sluba za zajednike i stambeno - komunalne poslove, na prijedlog komunalnih poduzea.

O postavljanju, odravanju i zamjeni korpi za smee brinu se komunalna poduzea, u suradnji sa Slubom za zajednike i stambeno komunalne poslove.

Zabranjeno je postavljanje korpi za smee na mjestima na kojima ometaju sigurnost prometa i naruavaju estetski izgled naselja.

Zabranjeno je odlaganje kunog smea u ili uz uline korpe za smee.

Na korpama za smee mogu se postavljati odgovarajui natpisi koji upozoravaju graane na zatitu okoline i potovanje komunalnog reda u Opini.

Zabranjeno je oteivanje, aranje, prljanje i premjetanje korpi za smee.

1.2. Klupe za sjedenje

lanak 9.

Postavljanje, odravanje i zamjenu klupa za sjedenje obavljaju komunalna poduzea, u suradnji sa Slubom za zajednike i stambeno komunalne poslove.

Klupe za sjedenje mogu se postavljati samo na mjestima koja odredi, Sluba za zajednike i stambeno komunalne poslove, na prijedlog komunalnih poduzea.

Zabranjeno je oteivanje, aranje, prljanje i premjetanje klupa, kao i sjedenje na naslonjaima klupa.

1.3. Fontane

lanak 10.

O nainu rada, funkcioniranja i odravanja fontana, brinu se komunalna poduzea, u suradnji sa Slubom za zajednike i stambeno komunalne poslove.

Zabranjeno je oteivanje, kupanje ljudi i ivotinja u fontanama, te ostala nenamjenska upotreba fontana.

1.4. Protupoarni hidranti

lanak 11.

Protupoarni hidranti moraju se propisno oznaiti i odravati u ispravnom stanju, a odrava ih komunalno poduzee. Zabranjeno je onemoguavanje pristupa, unitavanje, oteenje ili ne ovlatena upotreba protupoarnih hidranata i njihovo koritenje za pranje javnih povrina.

1.5. Telefonske govornice

lanak 12.

Telefonske govornice i potanski sanduii postavljaju se na javnim povrinama i drugim mjestima prema programu pravne osobe koje obavlja djelatnost PTT usluga i telekomunikacija, a na temelju suglasnosti Slube za urbanizam.

Pravna osoba koje obavlja djelatnost telekomunikacija duna je telefonske govornice odravati urednima i ispravnima.

U sluaju trajnog oteenja i ne upotrebljavanja telefonskih govornica uslijed dotrajalosti i nefunkcionalnosti, nadlena pravna osoba je duna iste ukloniti kako ne bi naruavale izgled sredine u kojoj se nalaze.

Zabranjeno je oteivanje, aranje, prljanje, premjetanje, plakatiranje i lomljenje telefonskih govornica.

1.6. Table s planom grada

lanak 13.

U cilju lakeg