Odluka o komunalnom redu 2 nacrt prijedloga - beli- ?ljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo; 11. privremene gra

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Odluka o komunalnom redu 2 nacrt prijedloga - beli- ?ljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i...

 • NACRT PRIJEDLOGA

  Temeljem lanka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proieni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 154/14 i 36/15), te lanka 49. stavak 1. toka 5. i lanka 106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (Slubeni glasnik Grada Belog Manastira, broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-proieni tekst), Gradsko vijee Grada Belog Manastira na ___ sjednici odranoj dana ___________ 2015. godine, donijelo je

  O D L U K U

  o komunalnom redu I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovom Odlukom propisuje se komunalni red na podruju Grada Belog Manastira, mjere za njegovo provoenje i kazne za prekraje poinjene nepridravanjem istih (u daljnjem tekstu: Grad).

  Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizike osobe, ako zakonom i drugim propisima nije drugaije odreeno.

  lanak 2.

  Pod komunalnim redom u smislu ove Odluke podrazumijeva se: 1. ureenje naselja, 2. odravanje istoe i uvanje javnih povrina, 3. koritenje javnih povrina, 4. skupljanje odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, 5. uklanjanje snijega i leda, 6. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

  lanak 3.

  Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedee znaenje: 1. javne povrine su povrine u opoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se: - javne prometne povrine su nerazvrstane ceste (trgovi, mostovi, podvonjaci, pjeaki prolazi,

  pjeake zone, pjeake staze, parkiralita, nogostupi, biciklistike staze, stajalita javnoga prometa, javna stubita i sline povrine);

  - javne zelene povrine su povrine s vegetacijom (drvoredi, skupna ili pojedinana stabla, ivice, travnjaci, cvjetnjaci, staze, zemljini pojas uz javne prometne povrine na kojem je zasaeno zelenilo, zeleni otoci, parkovi i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja, posude s ukrasnim biljem, zelene povrine uz objekte javne namjene, te odmorita i staze koje su sastavni dijelovi zelenih povrina) kojih je koritenje namijenjeno svima i na kojima se osim biljnog materijala mogu nalaziti djeja igralita, fontane, vodoskoci, javna rasvjeta, zidii te ostali sadraj;

  - ostale povrine su vodene povrine koje nisu vodno dobro, otvoreni kanali za odvodnju, povrine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slino, povrine uz objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, povrine uz otvorene trnice, groblja, sajmita, kolodvore i sline prostore;

  2. pokretna naprava je lako prenosivi objekt koji slui za prodaju raznih artikala ili obavljanje odreenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih dogaanja, promidbe i drugih manifestacija, informativni ormarii za besplatnu opskrbu graana novinama, tandovi,

 • automati i naprave za prodaju pia, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled, bankomati, naprave za pokretnu prodaju, pei, automati i drugi objekti za peenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojee montano-demontane nadstrenice i druga oprema postavljena na javnoj povrini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski atori, lunaparkovi, zabavne radnje, uvarske kuice i slino;

  3. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se moe u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinano ili u grupi, a slui za obavljanje gospodarske, humanitarne i druge djelatnosti;

  4. komunalna i urbana oprema, ostali komunalni objekti i ureaji u opoj uporabi su javna rasvjeta, obavijesna ploa, ormari, pano s planom naselja, odnosno s oznakom kulturnih dobara, zatienih dijelova prirode ili s oznakom turistikih i slinih objekata, nadstrenica na stajalitu javnog prometa, javni sat, javni zahod, javni zdenac, vodoskok, fontana, koso dizalo - lift, javna telefonska govornica, samostojei telekomunikacijski razvodni ormarii, potanski sandui, spomenik, skulptura i spomen-ploa kao i parkovna oprema postavljena na javne zelene povrine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji graana (ljuljake, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupii i slino);

  5. ploa s tvrtkom ili nazivom je ploa s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizike osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;

  6. zatitne naprave su tende, roloi, zatitne reetke, kamere, alarmni ureaji i slini predmeti koji se postavljaju na proelja zgrada;

  7. plakati su oglasi i sline objave reklamno-promidbenog ili informativnog sadraja; 8. reklame su reklamne zastave, reklamna platna (na graevinskim skelama, ogradama i

  graevinama u rekonstrukciji, gradnji ili radovima odravanja), transparenti, reklamni ormarii, oslikane reklamne poruke (na zidovima graevina, ogradama, tendama, prometnicama i slino), reklamni natpisi i drugi predmeti koji slue reklamiranju, osim reklamnih panoa;

  9. reklamni panoi su reklamni stupovi (totemi i slino), putokazni panoi, pokretni reklamni panoi, osvijetljene reklamne vitrine (city light), reklamne ploe na graevinama u kojima se ne nalazi poslovni prostor djelatnost ili proizvod kojeg se oglaava, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, veliki reklamni panoi - samostojei ili na objektima, reklamni ureaji, konstrukcije i slino;

  10. vanjski dijelovi zgrade su proelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garana vrata, prozori, ljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;

  11. privremene graevine su montani objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog ureenja naselja. II. UREENJE NASELJA

  lanak 4.

  Naselja na podruju Grada moraju biti ureena. Pod ureenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se ureenost javnih povrina kojima upravlja

  Grad i drugih povrina u opoj uporabi i povrina na upravljanju drugih, osobito izgled i ureenost: - vanjskih dijelova zgrada; - dvorita, zelenih povrina i ograda uz zgradu; - ploa s imenom naselja, ulica, trgova te ploica s kunim brojem zgrada; - izloga; - zatitnih naprava; - ploa s tvrtkom ili nazivom; - plakata, jarbola za zastave, reklamnih i drugih zastava, natpisa, reklama i reklamnih panoa; - privremenih graevina za sajmove i javne manifestacije; - kioska; - pokretnih naprava; - komunalnih objekata, ureaja i drugih objekata u opoj uporabi;

 • - sportskih objekata, sportsko-rekreacijskih centara i slinih objekata; - kolodvora, parkiralita, trnica, groblja; - neizgraenog zemljita uz javnu povrinu.

  1. Vanjski dijelovi zgrade

  lanak 4 5.

  Vanjski dijelovi zgrade (proelja, balkoni, terase, loe, ulazna vrata, prozori, prozorski otvori, ljebovi i drugi vanjski elementi ili ureaji) moraju biti odravani i uredni. Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade duan je neodravane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i odravati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade. Zabranjeno je djelomino ureivanje proelja viestambenih zgrada, osim u sluaju kad viestambena zgrada ima vie zasebnih ulaza, kada je doputeno ureivanje proelja za stanove koji pripadaju istom ulazu. Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slino te na drugi nain unitavati vanjske dijelove zgrade.

  lanak 5 6. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade duan je otkloniti oteenja vanjskih dijelova zgrade (proelje ili pokrov postojee zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za ivot, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i graevinskoj inspekciji. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade duan je oteenja zgrade do popravka primjereno zatititi s tim da se postavljena zatita mora odravati u urednom stanju.

  lanak 9 7.

  Ako se vanjski dijelove zgrada redovito ne odravaju, o potrebi ureenja i otklanjanja oteenja nadleno gradsko upravno tijelo nadleno za komunalne poslove izdat e pisani nalog vlasniku, odnosno upravitelju predmetne zgrade da oteenja i nedostatke otkloni u primjerenom roku, a o poduzetom izvijestit e nadlene inspekcijske slube.

  lanak 6 8. Na prozorima, balkonima, terasama i drugim dijelovima graevine, kao i ogradama okrenutim neposredno prema prometnim povrinama moe se drati cvijee i/ili ukrasno bilje i to na nain da ne ugroava sigurnost ljudi ili imovine. Posuda za cvijee izvan gabarita zgrade mora biti postavljena i osigurana na nain da se sprijei pad posude te izlijevanje vode na prolaznike.

  lanak 7 9. Na prozorima, vratima, terasama, balkonima, loama, ogradama i dugim vanjskim dijelovima zgrade dozvoljeno je vjeati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove i druge predmete pod uvjetom da isti nisu vidljivi sa ulice. Sa povrina iz stavka 1. ovoga lanka zabranjeno je istresati krpe, sagove i slino, bacati otpad, ocjeivati vodu ili na drugi nain oneiavati javnu povrinu. Zabranjeno je na istim povrinama odlagati otpad kao i mehaniki oteivati ili unitavati proelja zgrada, crtati ili po njima ispisivati razne poruke, obavijesti i slino ili ih na drugi nain prljati ili nagrivati.

 • lanak 8 10. Antene, klima ureaje, zatitne tende i drugu opremu vlasnici zgrade su duni postaviti na vanjske dijelove zgrade i dijelove krovita, koji nisu okrenuti na javnu povrinu. Iznimno, kada ne postoji druga mogunost, oprema i ureaji iz prethodnog stavka mogu se postavljati i na vanjske dijelove zgrade koji su uz javnu povrinu, ali moraju biti postavljeni na visini od najmanje 3,5 metara od kote terena, a kapanje vode ne smije se izvoditi na javnu povrinu. Oslikavanje fasada u svrhu reklamiranja ili oglaavanja, postavljanje reklamnih ili oglasnih panoa, natpisa i reklama, zatitnih tendi i k