Odluka o donošenju PPU 2008. godine

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Odluka o donošenju PPU 2008. godine

 • Na temelju lanka 100. stavak 6. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine, broj:

  76/07) i lanka 31. Statuta grada Imotskog (Slubeni glasnik Grada Imotskog, broj: 02/01),

  Gradsko vijee Grada Imotskog na XXV. sjednici odranoj dana 02. lipnja 2008. godine, donijelo je

  O D L U K U

  O donoenju Prostornog plana

  Ureenja Grada Imotskog

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Donosi se Prostorni plan ureenja Grada Imotskog (u nastavku teksta: Prostorni plan), to ga je

  izradila tvrtka Urbos doo Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zatitu okolia, uz suradnju

  nadlenih slubi Grada Imotskog.

  Prostornim planom se, u skladu sa Strategijom i Programom prostornog ureenja Republike Hrvatske

  i Prostornim planom Splitsko dalmatinske upanije utvruje temeljna organizacija prostora, zatita prirodnih,

  kulturnih i povijesnih vrijednosti, koritenje i namjena povrina s prijedlogom uvjeta i mjera njihovog

  ureivanja.

  Prostorni plan sadri i uvjete i smjernice za ureivanje i zatitu prostora, mjere za unapreivanje i

  zatitu okolia, podruja s posebnim i drugim istaknutim obiljejima, te granice graevinskih podruja

  naselja.

  Prostornim planom utvrene su granice podruja za koje se izrauje Urbanistiki plan ureenja

  Imotskog (u daljnjem tekstu: UPU Imotskog) te urbanistiki planovi ureenja izvan podruja UPU-a-a

  Imotskog, granice graevinskih podruja Grada Imotskog i smjernice za ureivanje prostora izvan

  graevinskog podruja.

  lanak 2.

  Prostorni plan donosi se za administrativni obuhvat jedinice lokalne samouprave, Grad Imotski,

  utvren Zakonom o podrujima upanija, gradova i opina u Republici Hrvatskoj (NN 10/97, 124/97, 68/98,

  22/99, 117/99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 83/02) povrine 58,11 km, a ini ga est naselja; Vinjani

  Donji, Glavina Donja, Glavina Gornja, Vinjani Gornji, Imotski i Medvidovia Draga.

  lanak 3.

  Provedba Prostornog plana temelji e se na odredbama za provoenje ove Odluke, kojima se definira

  namjena i koritenje prostora, naini ureivanja prostora, te zatita svih vrijednih podruja unutar obuhvata.

  Svi uvjeti, kojima se regulira budue ureivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadrani su

  u tekstualnom i grafikom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumaenje svih planskih postavki.

  1. UVJETI ZA ODREIVANJE NAMJENE POVRINA

  lanak 4.

  Odreivanje namjene povrina temelji se na prikladnosti prostora za pretene ili karakteristine i

  iskljuive namjene kao i na utvrivanju dinaminih djelovanja i uinaka funkcija u prostoru (prometni

  sustavi, sustav sredinjih naselja i razvojnih sredita, gravitacije, poticaji razvoju i revitalizaciji podruja i

  djelatnosti, opoj zatiti i ureenju prostora i sl.).

  Utvrivanje namjene povrina, polazi od:

  - vrijednosti pojedinih podruja (prirodnih i kulturno povijesnih)

  - zateenog stanja koritenja prostora;

  - prostorno-funkcionalnih cjelina (gradskog naselja, prigradskih naselja i izdvojenih naseljskih cjelina).

 • lanak 5.

  Za prostor Grada Imotskog odreeno je slijedee koritenje i namjena povrina:

  I Razvoj i ureenje povrina naselja

  Cjelina izgraenog i neizgraenog dijela naselja (mjeovita namjena preteito stanovanje) svijetlo uta;

  Javna i drutvena namjena,

  D3 zdravstvena-crvena

  D4 kolska- crvena

  Gospodarska namjena

  Poslovna namjena; preteito usluna (K1), preteito trgovaka (K2), komunalno servisna (K3) tamno uta

  portsko-rekreacijska namjena (zelena):

  port (R1); - zelena

  Javne zelene povrine

  Javni park (Z1) svijetlo zelena

  II Razvoj i ureenje povrina izvan naselja

  Gospodarska namjena;

  Poslovna; preteito usluna (K1), preteito trgovaka (K2), komunalno servisna (K3), skladite

  eksploziva (K4) - svijetlo uta

  eksploatacijsko polje (E3) ljubiasto-crvena

  odlagalite otpada (OK)

  Poljoprivredno tlo iskljuivo osnovne namjene:

  osobito vrijedno obradivo tlo - crveno-smea

  vrijedno obradivo tlo zeleno-smea

  ostala obradiva tla - uto-smea

  uma iskljuivo osnovne namjene:

  zatitna uma, zatitno zelenilo i pejzane povrine svijetlo zeleno;

  Ostalo poljoprivredno tlo, ume i umsko zemljite (bijelo)

  Vodene povrine-plavo

  Ostale povrine:

  posebna namjena (N) tamno ljubiasta

  groblje (simbol);

  Promet

  (mrea i objekti za razvoj cestovnog i zranog prometa).

  U cilju osiguranja funkcioniranja graevina razliitih namjena, osigurane su povrine za gradnju i

  rekonstrukciju prometnih graevina.

 • Koritenje i namjena povrina iz stavka 1. ovog lanka prikazana je u grafikom dijelu elaborata

  Prostornog plana, kartografski prikaz broj 1. Koritenje i namjena povrina u mjerilu 1:25.000.

  lanak 6.

  Detaljnije razgraniavanje prostora Grada Imotskog prema temeljnim obiljejima, namjenama,

  oblicima koritenja i zatite, prikazanim u Prostornom planu na kartografskim prikazima u mjerilu 1:25.000 i

  1:5.000, odreuje se detaljnijim planovima i lokacijskim dozvolama to se izrauju i donose u skladu sa

  Zakonom i ovim odredbama.

  2. UVJETI ZA UREENJE PROSTORA

  2.1. Graevine od vanosti za Dravu i upaniju

  lanak 7.

  Graevine od vanosti za Dravu odreene su posebnim propisom i Prostornim planom Splitsko

  dalmatinske upanije na podruju Grada Imotskog su:

  a) Dravne prometne graevine s pripadajuim objektima i ureajima

  Cestovne graevine

  Dravne ceste

  - D 60; Brnaze (D1) Cista Provo Imotski GP Vinjani Gornji (gr. R. BiH)

  - D 221 Imotski (D 60) GP Vinjani Donji (gr. R. BiH)

  b) Meunarodni cestovni granini prijelazi

  - stalni cestovni meunarodni granini prijelaz I. kategorije Vinjani Donji

  - granini cestovni prijelaz II. kategorije Vinjani Gornji

  c) Vodne graevine

  - Sustav Trebiat-Vrljika-Riica

  - Glavni vodosprovodnik Imotsko-bekijskog polja

  - Melioracijski sustav Imotskog polja

  d) Planirana slobodna carinska zona

  - Imotski

  e) Graevine na zatienom podruju

  - Zatieni dijelovi prirode

  - Graevina u posebnom rezervatu; Ihtioloki rezervat Vrljika (vodoopskrbni sustav)

  lanak 8.

  Graevine od vanosti za upaniju na podruju Grada Imotskog su:

  a) Prometne graevine s pripadajuim objektima i ureajima

  Cestovne graevine

  upanijske ceste

  - 6156 - G.P. Cera (granica R.BiH)-Riice-Imotski (D 60)

 • - 6157 - Studenci (6155) D. Proloac Glavina D. (D 60)

  - 6181 umet Kamenmost (D 60)

  - 6185 Vinjani Gornji D 60

  Graevine zranog prometa

  - Planirana Mala zrana luka Imotski

  b) Energetske graevine

  - DV 110 kV Grude Imotski

  - DV 110 kV Kraljevac Imotski

  - TS 110/35 kV Imotski

  - TS 35/10 Imotski

  - TS 110/35 Imotski

  c) Vodne graevine

  - Vodovodni sustav Imotski

  d) Graevine sustava odvodnje

  - Sustav odvodnje otpadnih voda Imotskog

  lanak 9.

  Prilikom utvrivanja trasa planiranih dravnih i upanijskih cesta potrebno je:

  - gradnjom ne zauzimati podruja zatienih ili evidentiranih spomenika i spomenikih

  cjelina i arheolokih zona,

  - gradnjom ne zauzimati poljoprivredne povrine

  - rijeiti odvodnju oborinskih voda zbog poroznosti krkog podruja i zatite izvorita pitke

  vode

  - u sluaju prolaska dravne/brze ceste kroz naselje oblikovati cestu kao gradsku, to znai

  obvezno predviati nogostup odgovarajue irine, javne rasvjete, oblikovati podzide,

  cestovne objekte, stepenita i sl.).

  Mogua su manja odstupanja od planirane trase koridora radi boljeg prilagoavanja trase terenskim

  uvjetima. Lokacijska dozvola se utvruje na temelju idejnog projekta za gradnju nove dionice ili

  rekonstrukcije postojeih dionica cesta.

  U koridoru ceste je mogua gradnja graevina benzinskih postaja, odmorita, vidikovaca i sl. koji

  nee ugroavati sigurnost odvijanja prometa ni prirodne vrijednosti podruja.

  Trase dravnih, upanijskih i lokalnih cesta odreene su u grafikom dijelu elaborata Prostornog

  plana, kartografski prikaz broj 2.1. Promet u mjerilu 1:25000.

  Sve zahvate na terenu koji nastaju gradnjom ili rekonstrukcijom ceste (npr. usjeci i nasipi) potrebno

  je sanirati radi ouvanja krajobraza. Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajuoj irini i uz primjenu mjera

  zatite od odronjavanja kamenja i zemlje po kolniku ceste.

  lanak 10.

  Prilikom izrade strune podloge za gradnju graevina od interesa za Dravu potrebno je osigurati mjere

  zatite okolia i zatite prirode.

  2.2. Graevinska podruja naselja

  lanak 11.

  Prostornim planom ureenja Grada Imotskog utvrena su podruja za razvoj i ureenje naselja. To su

  podruja u kojima se ve nalazi ili se planira stambena izgradnja, objekti i sadraji koji prate stanovanje, tj.

 • organizaciju ivota u stambenom naselju kao to su objekti drutvenog standarda (predkolske i kolske

  ustanove, zdravstveni sadraji i sl.), objekti fizike kulture, uslunog, proizvodnog zanatstva, ugostiteljski

  objekti, prodavaonice i sl., turistiki objekti, komunalni objekti i objekti infrastrukture, mrea pjeakih

  puteva, lokalnih kolnih prometnica, parkirali