Click here to load reader

Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 11 · PDF file 2016-11-29 · Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 2 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 11 Juli 2011 R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 11 · PDF file 2016-11-29 · Sag 24.0980.84...

 • Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 11

  Geoteknisk rapport nr. 1

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 11 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O11.doc

  Odder Vestby, Etape 3 – Overskov 11 UNDERSØGELSENS KONKLUSION Grontmij har i maj 2011 udført en geoteknisk undersøgelse på grunden Overskov 11 i forbin- delse med Odder kommunes salg af grunden. Ved undersøgelsen er der udført 1 geoteknisk boring til 3 meters dybde under nuværende terræn i den nordlige del af grunden. Den geotek- niske boring er udført lodret og prøver af den opborede jord er udtaget for hver halve meter. Funderingsegnede aflejringer træffes ca. 0,4 m under terræn i boringen.

  Den mest hensigtsmæssige metode til funde- ring af parcelhusbyggeri uden kælder på grun- den er en normal direkte fundering 0,9 m under fremtidigt terræn. Normal direkte fundering er den mest udbredte form for fundering af parcelhusbyggeri i Dan- mark. Fundamentet udstøbes i åbne, 0,9 m dy- be fundamentsrender på funderingsfaste aflej- ringer og gulve udføres som let armeret ter- rændæk. Et eksempel på direkte fundering ses i figur 1. For at undgå skadelige revner i betonen, anbe- faler vi, at der lægges armering i fundamenter- ne.

  Figur 1 Eksempel på normal direkte fundering

  Udgravningsarbejder forventes at kunne udføres uden større grundvandsgener Der skal udføres geotekniske kontroller i forbindelse med udgravning af fundamentsrender, samt i forbindelse med eventuelt indbygning af sand. Der er udtaget en blandeprøve fra den terrænnære jord til kemisk analyser. Analysen viser at jorden fra blandeprøven er ren. Vi er naturligvis til disposition vedrørende ethvert spørgsmål angående den foretagne under- søgelse, samt i forbindelse med supplerende undersøgelser på grunden. Bilag: 28 Boreprofil O11 A Signaturforklaring B Analyseresultat Tegninger: 02 Situationsplan

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 2 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 11 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O11.doc

  GEOLOGI OG VANDSPEJLSFORHOLD I den udførte boring træffes øverst et muldlag med en tykkelse på 0,4 m. Herunder træffes sandet moræneler til boringens bund 3 m under terræn. Det må påregnes, at der kan forekomme områder med lokalt andre muldtykkelser på grunden. Der er etableret pejlerør i den udførte boring. Umiddelbart efter endt borearbejde er boringen pejlet. Boringen var tør på pejletidspunktet. Ler som træffes tæt under terræn som i boringen, kan erfaringsmæssigt give anledning til se- kundære vandspejl/vandlommer i våde og nedbørsrige perioder. Leraflejringerne er ikke selv- drænende. For en mere detaljeret beskrivelse af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold henvises til det optegnede boreprofil, bilag 28. Der henvises i øvrigt til signaturforklaringen, bilag A. Boringens placering fremgår af tegning 02.

  FUNDERINGSFORHOLD

  Med de trufne jordbundsforhold vurderes det, at den mest hensigtsmæssige funderingsmetode er en direkte fundering i normal frostsikker dybde. Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, vil kunne udføres som et let ar- meret terrændæk på normal vis. Under forudsætning af en maksimal regningsmæssig belastning på 135 kN/m2 (svarende til 40 kN/m for et lodret og centralt belastet 0,3 m bredt stribefundament), vurderes overside af bæ- redygtige aflejringer (OSBL) for fundamenter og afrømningsniveau (AFRN) for gulve ved den udførte boring at være beliggende som angivet i skema 1.

  Boring Terrænkote OSBL AFRN GVS Aflejringer i m DVR90 m u.t. m DVR90 m u.t. m DVR90 m u.t. m DVR90 OSBL

  O11 + 58,8 0,4 + 58,4 0,4 + 58,4 - Tør sandet moræneler Skema 1 Overside af bæredygtige aflejringer ved boringerne (OSBL) og afrømningsniveau for gulve (AFRN). Muld må forventes at kunne variere regelløst henover grunden. M u.t. er meter under terræn. Fundamenter skal føres til OSBL, dog minimum i frostsikker dybde, som er 0,9 m under frem- tidig terræn. For fritliggende, uopvarmede fundamenter skal benyttes en frostsikker dybde på 1,2 m.

  Direkte fundering

  Byggeri på grunden Overskov 11 kan gennemføres i geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 og DKNA som er henholdsvis europæisk norm for geoteknik og nationalt anneks indeholdende danske tilføjelser, til samme norm. Geoteknisk kategori 2 omfatter sædvanlige konstruktionstyper og funderinger uden usædvanlige eller særligt vanskelige belastnings- eller jordbundsforhold.1 1 DS/EN 1997-1:2007, afsnit 2

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 3 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 11 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O11.doc

  Der kan påregnes en regningsmæssig bæreevne i størrelsen Rd/A ≥ 135 kN/m2. Den oplyste bæreevne svarer til en karakteristisk friktionsvinkel/forskydningsstyrke på 30°/50 kN/m2. Der forudsættes ingen særligt belastede eller sætningsfølsomme konstruktionselementer. Fundamenter udføres med en langsgående revnefordelende armering, svarende til 2 Y14 i top og bund. Der anvendes beton 12 MN.

  For korrekt dimensionerede og veludførte fundamenter forventes der ikke at ville optræde sætninger udover de vejledende grænseværdier for almindelige bygningskonstruktioner, som er anført i EN1997-1, Anneks H. Dette i øvrigt under forudsætning af ensartede belastnings- fordelinger.

  Terræn skal gives fald bort fra bygninger. De trufne leraflejringer er ikke selvdrænende. Af- hængigt af fremtidige belægninger og terrænforløb skal det overvejes, hvor og hvordan der eventuelt skal etableres dræn og afvanding af terræn. Vedrørende eventuelle drænarrange- menter henvises til SBI-anvisning nr. 181 ’Fundering af mindre byggeri’. SBI-anvisning nr. 181 afløses af SBI- anvisning nr. 231 med samme titel, per august 2011.

  Gulve

  Gulve, hvortil der ikke stilles særlige krav om sætningsfrihed, kan etableres direkte som ter- rændæk i niveauer som anført i skema 1. Der ilægges revnefordelende armering i samtlige gulve med flisebelægninger.

  Som eventuelt erstatningsfyld anvendes sandmaterialer, der udlægges og komprimeres effek- tivt i tynde lag. Komprimeringen skal udføres svarende til gennemsnitlig 98 % Standard Proc- tor målt med isotopsonde (ingen enkeltværdi under 96 %).

  Der indbygges kapillarbrydende lag under alle terrændæk. FUNDAMENTSARBEJDERNES UDFØRELSE OG KONTROL Det anbefales, at enhver form for kørsel med maskiner eller anden færdsel på afrømmede fla- der undgås. Specielt i forbindelse med tilstrømmende vand må det forventes, at leraflejringer umiddelbart vil blive opblødte og opæltede. Der forventes generelt ingen problemer med hensyn til grundvandet, og eventuelt tilstrøm- mende vand kan fjernes ved simpel lænsning. Der skal foretages kontrol af fundamentsudgravninger, i henhold til EN1997-1, afsnit 4, som omhandler geoteknisk tilsyn. Hvor indbygget sandfyld overstiger en tykkelse af 0,6 m skal der udføres komprimeringskon- trol.

 • Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 4 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 11 Juli 2011

  R:\Projects\ODE\24\24098084\06_Output\Individuelle parcel rapporter\O11.doc

  MILJØ Parcellen er ikke omfattet af Odder Kommunes områdeklassificering. Der er udtaget en blandeprøve af jorden fra 0-0,5 m u. t. Blandeprøven er udformet af 5 del- prøver, hvoraf den ene er udtaget i toppen af boringen. Blandeprøven er indsendt til kemisk analyse hos Højvang Miljølaboratorium A/S i Dianalund. Den udtagne blandeprøve er indsendt til kemisk analyse for indhold af totalkulbrinter ved GC- FID, indhold af udvalgte PAH’er ved GC-MS og indhold af tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink ved ICP. Resultatet af de kemiske analyser viser at der i blandeprøven ikke er konstateret indhold af de analyserede forureningskomponenter over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier (vedr. analyse- resultatet se prøve nr. BL.O11 i den vedlagte analyserapport). Udgivelsesdato : 18. juli 2011 Sag nr. : 24.0980.84 Udarbejdet : Agnethe Stubtoft Kærgaard, direkte tlf.: 8228 1405 e-mail: [email protected] Kontrolleret : Lene Nørgaard Andersen Godkendt : Lene Nørgaard Andersen

 • 58

  57

  56

  55

  54

  53

  52

  51

  50

  K o

  te

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  D y b

  d e

  Forsøgsresultater Jordart Karakterisering(m )

  G e

  o lo

  g i

  P rø

  v e

  N r.

  A fle

  jr in

  g

  A ld

  e r

  Tlf. 82 28 14 00, Fax 82 28 14 01 Kokbjerg 5, 6000 Kolding

  Boremetode :

  Boreprofil

  Sag :

  Geolog : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring :

  Udarb. af : SuD Kontrol : ASK Godkendt : LNM Dato : Bilag : S. 1 / 1

  DVR90 +58,8

  1

  Tør 2011.05.19

  10 20 30 W (%)

  W

  W

  100 200 300 Cv,Cvr (kN/m²)

  Cv

  Cvr