of 123 /123

ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA - Master ... · Fundiranje na ²ipovima Analiza pojedina£nog ²ipa ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA Master akademske studije, I

 • Author
  others

 • View
  20

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA - Master ... · Fundiranje na ²ipovima Analiza...

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  ODABRANA POGLAVLJA BETONSKIHKONSTRUKCIJA

  Master akademske studije, I semestar

  Prof dr Stanko Br£i¢email: [email protected]

  Departman za Tehni£ke nauke

  Drºavni Univerzitet u Novom Pazaru

  2015/16

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Sadrºaj

  1 Fundiranje na ²ipovimaOp²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  2 Analiza pojedina£nog ²ipaVertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Sadrºaj

  1 Fundiranje na ²ipovimaOp²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  2 Analiza pojedina£nog ²ipaVertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu

  Zemljina kora je nastala hlaenjem magme od koje suformirane stenske maseZavisno od mesta nastanka i na£na transporta raspadnutogmaterijala, tlo moºe da se klasi�kuje u grupe

  - eluvijalno tlo (nastaje na mestu prvobitnog postanka)- deluvijalno tlo (materijal transportovan planinskim potocima italoºen na blagim padinama)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu

  Zavisno od mesta nastanka i na£na transporta raspadnutogmaterijala, tlo moºe da se klasi�kuje u grupe (nastavak)

  - aluvijalno tlo (materijal transportovan rekama na velikeudaljenosti i taloºen u dolinama)

  - glacijalno tlo (nastaje drobljenjem stena prilikom kretanjalednika)

  - eolsko tlo (materijal transportovan vetrom na velike udaljenosti- pe£ane dine, lesne zaravni)

  - marinsko tlo (nastaje taloºenjem u moru materijala dono²enogvodenim tokovima)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu

  Prema krupno¢i zrna tlo moºe da se klasi�kuje na- nekoherentna tla (pesak, ²ljunak)- koherentna tla (pra²inasta, glinovita tla)

  Prema sastavu, tlo moºe da se podeli na:- homogeno tlo- slojevito tlo- heterogeno tlo

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Podela tla prema sastavu

  Homogeno tlo: zastupljena samo jedna vrsta tla

  Slojevito tlo: razli£ite vrste tla pribliºno u horizontalnimslojevima

  Heterogeno tlo: razli£ite vrste tla nepravilne strukture

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu: otpornost na smicanje

  Otpornost tla na smicanje data je preko Kulonovog zakona(Coulomb)

  τn = c+ σn · tanϕ (1)gde je

  - τn . . . smi£u¢i napon u tlu- c . . . kohezija- σn . . . normalni napon u tlu- ϕ . . . ugao unutra²njeg trenja tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Otpornost tla na smicanje: Kulonov zakon

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu: deformabilnost

  Deformabilnost tla je posledica delovanja optere¢enja i zavisiod osobina granularnog skeleta tla, od poroznosti i promenevlaºnosti

  Dugotrajna optere¢enja izazivaju ve¢a sleganje nakoherentnom tlu, a manja sleganja na nekoherentnom tluU zavisnosti od vremena trajanja optere¢enja deformacije tlamogu da budu

  - trenutne- dugortajne

  Dugotrajne deformacije su izraºenije kod koherentnog tla ve¢evlaºnosti, dok nekoherentna tla i koherentna tla sa manjimprocentom vlage nemaju izraºene dugotrajne deformacije

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu: grani£na nosivost tla

  Grani£na nosivost tla (grani£ni pritisak na tlo) je minimalanpritisak pri kome dolazi do loma tla

  Prema Tercagiju, grani£na nosivost tla ispod vertiikalnooptere¢enog plitkog trakastog temelja dimenzija B × L moºeda se prikaºe u obliku

  qf = cNc + γ Df Nq + 0.5 γ B Nγ (2)

  gde su- c . . . kohezija tla- γ . . . zapreminska teºina tla- Df , B . . . dubina fundiranja i ²irina temelja- Nc, Nq, Nγ faktori nosivosti tla, koji zavise od ugla unutra²njegtrenja tla ϕ

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu: grani£na nosivost tla

  Za temelje kvadratnog i kruºnog oblika Tercagijevi izrazi zagrani£nu nosivost tla su sli£ni sa izrazom (2)

  - za stopu kvadratnog oblika

  qf = 1.3 cNc + γ Df Nq + 0.4 γ B Nγ

  - za stopu kruºnog oblika

  qf = 1.3 cNc + γ Df Nq + 0.3 γ B Nγ

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Faktori nosivosti tla Nc, Nq, Nγ (Tercagi)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Faktori nosivosti tla Nc, Nq, Nγ (Tercagi)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Faktori nosivosti tla Nc, Nq, Nγ (Tercagi)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu: grani£na nosivost tla

  Faktori nosivosti tla Nc, Nq, Nγ zavise od ugla unutra²njegtrenja tla ϕ:

  Nq = tan2(45◦ + ϕ/2) eπ tanϕ

  Nc = (Nq − 1)/ tanϕNγ = 1.8 (Nq − 1) tanϕ

  Postoje i sli£ni, modi�kovani izrazi za faktore nosivosti

  Faktori nosivosti tla po Tercagiju (1943)

  Op²ti faktori nosivosti tla po Mejerhofu (Meyerhof) (1963) zavertikalno i za nagnuto optere¢enje na temelj

  Faktori nosivosti tla po Brinch Hansen-u (1970)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Faktori nosivosti tla Nc, Nq, Nγ (Mejerhof)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o tlu

  Osnovni pojmovi o tlu: dozvoljena nosivost tla

  Dozvoljena nosivost tla dobija se kada se grani£na nosivostpodeli sa usvojenim koe�cijentom sigurnosti Fs

  qdop =quFs

  (3)

  Faktor (koe�cijent) sigurnosti Fs usvaja se u opsegu

  Fs ∈ [2.0 ÷ 3.0]

  Izbor faktora sigurnosti vr²i se prema zna£aju objekta, kao iprema procenjenoj pouzdanosti ulaznih podataka o tlu

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Sadrºaj

  1 Fundiranje na ²ipovimaOp²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  2 Analiza pojedina£nog ²ipaVertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  Temelj je deo konstrukcije kojim se optere¢enje iz kontrolisanekonstrukcije prenosi u prirodnu sredinu, odn. na tlo

  Temelj mora da bude takav da konstrukcija bude bezbedna itrajno upotrebljiva, a pri tome da tlo bude stabilno i saprihvatljivim deformacijama (ravnomernim sleganjima)

  Temelj je sastavni deo svake graevine i nije nikad sam sebi cilj

  Oblik temelja i dubina fundiranja zavise od vrste konstrukcije iod osobina tla na kome se vr²i fundiranje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Sistem: Konstrukcija - Temelj - Tlo

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Osnovni pojmovi vezani za temelj

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  Fundiranje moºe da se klasi�kuje na:1 plitko fundiranje2 duboko fundiranje3 hibridno fundiranje ("piled raft foundation")4 fundiranje na pobolj²anom tlu

  Plitko fundiranje je fundiranje kod kojeg se optere¢enja sakonstrukcije prenose na tlo neposredno ispod konstrukcije samopreko kontaktne (horizontalne) povr²ine izmeu temelja i tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  U plitke temelje spadaju:- trakasti temelji ispod zidova (armirani i nearmirani)- temeljne kontragrede- temeljni ro²tilji- temeljne plo£e- temelji samci

  Kod dubokog fundiranja odno visine H i ²irine temelja B jeve¢i od 4:

  H/B ≥ 4

  Duboki temelji prenose optere¢enje sa konstrukcije na tlo nave¢im dubinama preko kontaktne povr²ine temelja i tla, kao ipreko bo£nih strana dubokih temelja

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  Posredstvom dubokih temelja optere¢enja sa konstrukcijeprenose se na dublje slojeve tla, koji, po pravilu, imaju boljemehani£ke karakteristikeU duboke temelje spadaju

  - ²ipovi- dijafragme- bunari- kesoni

  Hibridno fundiranje je kao termin uveden tek 2006, a odnosi sena kombinovano fundiranje visokih zgrada na ²ipovima i natemeljnoj plo£i

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  Kod hibridnog fundiranja optere¢enje sa konstrukcije se ve¢imdelom prenosi na dublje slojeve tla posredstvom ²ipova, amanjim delom se prenosi direktnim kontaktom temeljne plo£e itla neposredno ispodMogu da se postignu razne ºeljene projektne situacije (konceptprojektovanja):

  - nosivost i ²ipova i plo£e je u elasti£nom domenu- kapacitet ²ipova je dostignut, a plo£a je u elasti£nom domenu- dostignuta grani£na nosivost i ²ipova i plo£e

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Hibridno fundiranje: ²ipovi i plo£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Hibridno fundiranje: ²ipovi i plo£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Hibridno fundiranje: ²ipovi i plo£a

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  Fundiranje na pobolj²anom tlu je fundiranje kod kojeg seoptere¢enja sa konstrukcije prenose na tlo neposredno ispodkonstrukcije samo preko kontaktne (horizontalne) povr²ineizmeu temelja i tla, ali se menjaju karakteristike tla ispodkonstrukcijeOsnovni cilj pobolj²anja tla ispod konstrukcije je da se

  - pove¢a gustina tla ispod konstrukcije- ubrza proces konsolidacije tla ispod objekta

  Time se postiºe pove¢anje nosivosti prvobitnog tla ispodobjekta

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija fundiranja

  Pobolj²anje tla moºe da se postigne na razli£ite na£ine:- utiskivanje ²ljun£anih ²ipova- dinami£ka stabilizavija (sabijanje tla valjcima ilivibroma²inama)

  - utiskivanje sloja tucanika, uz sabijanje vibro-valjcima- zamena povr²inskih slojeva tla novim boljim tlom- upotreba geotekstila- zamena slojeva tla me²avinom novog tla i nekog veziva (npr.cementa)

  - . . .

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Sadrºaj

  1 Fundiranje na ²ipovimaOp²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  2 Analiza pojedina£nog ²ipaVertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija ²ipova

  ipovi su konstruktivni elementi koji se nalaze u tlu, ilidelimi£no u tlu, u vertikalnom ili kosom pravcu, sa zadatkomda optere¢enja sa konstrukcije prenesu na dublje slojeve tla kojisu ve¢e nosivosti

  Gornji deo ²ipa, u kontaktu sa konstrukcijom, naziva se glava²ipa, a donji kraj ²ipa je vrh (baza) ²ipa

  Izmeu glave i vrha ²ipa je telo (stablo) ²ipa

  Odnos duºine stabla i pre£nika ²ipa L/d zove se vitkost ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija ²ipova

  ipovi su uvek u grupi i njihova veza sa konstrukcijom realizujese preko

  - jastuka- naglavne grede- masivnog bloka- plo£e

  Povezivanje konstrukcije i ²ipova moºe da se realizuje u tlu(nisko postavljena stopa), a moºe da se realizuje i iznad tla,npr. u vodi (visoko postavljena stopa)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Temelj sa ²ipovima

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija ²ipova

  Klasi�kacija ²ipova (kao i drugih pojmova) zavisi odkriterijuma klasi�kacijePrema vrsti materijala od kojih su napravljeni, ²ipovi mogu dabudu

  - drveni- betonski- armiranobetonski- prednapregnuti- £eli£ni- spregnuti £eli£no - betonski- . . .

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija ²ipova

  Prema na£inu izrade ²ipovi mogu da budu- prefabrikovani (gotovi) ²ipovi- ²ipovi raeni na licu mesta (u tlu)

  Gotovi ²ipovi se u tlo unose- udarima- udarima sa vibracijam- utiskivanjem (uvrtanjem)

  ipovi koji se izrauju u tlu su bu²eni ²ipovi

  Bu²eni ²ipovi mogu da se izvode tako da se okolno tlo zbija ilida se ne zbija

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija ²ipova

  Prema obliku popre£nog preseka ²ipovi mogu da budu- kruºnog preseka- pravougaonog preseka- kvadratnog preseka- specijalnog oblika

  Prema obliku vrha ²ipa ²ipovi mogu da budu- bez pro²irenog vrha- sa pro²irenim vrhom

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Klasi�kacija ²ipova

  Prema na£inu oslanjanja ²ipovi mogu da se klasi�kuju na- stoje¢e ²ipove- lebde¢e ²ipove

  Stoje¢i (dube¢i) ²ipovi su oni ²ipovi £iji se vrh oslanja na stenuili na £vrste slojeve tla (na prakti£no nesti²ljiv sloj)

  Takvi ²ipovi dominantno prenose optere¢enje preko vrha ²ipa

  Lebde¢i ²ipovi su oni £iji vrh ne dolazi do £vrste (nesti²ljive)podloge, koja je na znatno ve¢oj dubini od duºine ²ipa

  Lebde¢i ²ipovi dominantno prenose optere¢enje na tlo prekotrenja po omota£u ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Stoje¢i i lebde¢i ²ipovi

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Drveni ²ipovi

  Drveni ²ipovi naj£e²¢e se izvode od £etinara (bor, smreka,jela), a ree od listopadnog tvrdog drveta (hrast, bukva)

  Pre£nici drvenih ²ipova od £etinara su oko 20-45cm, a duºinedo 25m (obi£no 8-12m)

  Pre£nici ²ipova od tvrdog drveta (npr. od hrasta) su do 60cm,a duºine su do 20m

  Drveni ²ipovi se utiskuju u tlo udarima, primenom malja imakare

  Makara je ureaj koji drºi ²ip u predvienom poloºaju (drºipravac ²ipa) i utiskuje ²ip u tlo udarim malja

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Drveni ²ipovi

  Vrh drvenog ²ipa je za²iljen i obezbeen je £eli£nom kapom dase sa£uva za²iljen oblik

  Glava drvenog ²ipa je obezbeena £eli£nim prstenovima, da sene raspukne od udaraca maljem

  Drveni ²ipovi se koriste najvi²e za privremene objekte

  Ako se drveni ²ipovi primenjuju za trajne objekte, neophodnoje da ²ipovi budu celom duºinom ispod nivoa podzemne vodeu tlu

  U takvom slu£aju (u vodi) drveni ²ipovi su skoro ve£ni, ina£etrule posle nekog vremena

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  eli£ni ²ipovi

  eli£ni ²ipovi se izvode od £eli£nih pro�la raznih oblikapopre£nog preseka

  Duºine £eli£nih ²ipova su do oko 35m

  Vrh £eli£nog ²ipa izvodi se kao zako²en, kako bi se lak²eprobijao kroz tloeli£ni ²ipovi izvode se, na£elno, u dva posebna oblika

  - £eli£ni ²ipovi u vidu cevi- £eli£ni ²ipovi od valjanih pro�la koji se po potrebi meusobnopoduºno zavaruju

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  eli£ni ²ipovi

  Zbog velike £vrsto¢e, ve¢eg modula elasti£nosti, a manjesopstvene teºine, £eli£ni ²ipovi se lak²e prenose i pobijaju u tlo

  eli£ni ²ipovi obi£no su pre£nika 30-50cm, a mogu da budu saotvorenim i sa zatvorenim vrhom

  eli£ni ²ipovi utiskuju se u tlo udarima malja, primenommakara, ili posebnim ureajima sa vibracijama

  Nedostatak primene £eli£nih ²ipova je to ²to su podloºnikoroziji

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  eli£ni ²ipovi

  eli£ni ²ipovi (cevi) sa otvorenim vrhom lak²e se utiskuju u tlo

  Posle utiskivanja zemlja unutar cevi se izvadi, ili istisne, a cevse ispuni betonom

  Dobija se betonski ²ip sa £eli£nom oblogom

  Ovakav ²ip je za²ti¢en od korozije sa unutra²nje strane cevi

  Dobre strane £eli£nih ²ipova: lak²e transportovanje, lak²eutiskivanje u tlo, mogu da budu ve¢ih duºina

  Lo²a strana: ve¢a cena, podloºnost koroziji

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi

  ipovi od nearmiranog ili armiranog betona najvi²e se koriste upraksiPrema na£inu izvoenja, betonski, ili AB ²ipovi, dele se na

  - prefabrikovane ²ipove- ²ipove livene na licu mesta

  Prefabrikovani ²ipovi obavezno se armiraju

  Obi£no su duºine do 20m

  Poprte£ni presek prefabrikovanih ²pova obi£no je kvadratni, jerje ve¢a povr²ina omota£a ²ipa nego kod okruglih preseka, zaistu povr²inu popre£nog preseka

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Prefabrikovani betonski ²ipovi

  Armatura prefabrikovanih ²ipova dimenzioni²e se za dva stanjaoptere¢enja:

  - kona£na faza ugraenog ²ipa, za prihvatanje i preno²enjeoptere¢enja konstrukcije

  - privremena faza tokom transporta i manipulisanja sa ²ipom

  U osnovnoj, kona£noj fazi, ²ip je dominantno optere¢enaksijalnim naprezanjem

  U fazi transporta i preno²enja prefabrikovani AB ²ip je sistemagrede sa prepustima, tako da je savijanje usled sopstveneteºine dominantno naprezanje u toj fazi

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Armiranje prefabrikovanih AB ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Stati£ka ²ema ²ipa u fazi transporta

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Stati£ke ²eme ²ipa u fazi transporta

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Prefabrikovani betonski ²ipovi

  Prednosti prefabrikovanih AB ²ipova su:- velika nosivost u poreenju sa drvenim ²ipovima- ve¢a mogu¢nost izbora oblika popre£nog preseka i duºine uodnosu na drvene ²ipove

  - mogu¢nost primene AB ²ipova nezavisno od nivoa podzemnevode

  Nedostaci prefabrikovanih AB ²ipova su:- velika sopstvena teºina, ²to oteºava manipulaciju- potrebna je te²ka oprema (makare) za pobijanje- komplikovanija je izrada prefabriokovanih AB nego drvenih²ipova

  - prefabrikovani AB ²ipovi su osetljivi na uticaje agresivnepodzemne vode

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu mogu da se izvode na dvana£ina:

  - postupkom utiskivanja- postupkom bu²enja

  Sistem utiskivanja vr²i se putem makare i £eli£ne cevi koja je≈ do 1/3 visine ispunjena peskomUdarcima malja u pesak u cevi vr²i se utiskivanje cevi (zajednosa pe²£anim £epom) u tlo

  Po dostizanju projektovane dubine, cev se �ksira da se spre£idalje utiskivanje, pa se daljim udarcima malja istisne pe²£ani£ep iz cevi

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu

  Posle toga se cev izvu£e cev i sipa se beton

  Ako je ²ip armiranobetonski, prvo se postavi u cev prethodnopripremljen armaturni ko², pa se sipa beton

  Najpoznatiji takvi ²ipovi su Franki ²ipovi (belgijski inºenjer,patentirao sistem 1909. god)

  Umesto £epa od peska, u cev se unosi £ep od vrlo suvogcementa, visine oko 0.8 do 1.0m

  Cementni £ep potpuno zatvara £eli£nu cev, tako da podzemnavoda ili tlo ne moºe da dospe u cev

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu

  Kada se istisne cementni £ep iz za²titne cevi, formira se bazaFranki ²ipa koja je kru²kastog oblika pre£nika ≈ 1.7 do 2.0×dc, gde je dc pre£nik za²titne ceviUobi£ajeni nominalni pre£nici Franki ²ipova su Φ406 mm,Φ520 mm i Φ600 mm

  Duºine Franki ²ipova su oko 20 do 25m

  ipovi se pobijaju u vertikalnom pravcu, ali moºe i koso, dougla od oko 20◦ prema vertikali

  Uobi£ajene nosivosti Franki ²ipova su reda veli£ine 500 do1200 kN

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip utiskivanja Franki ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip utiskivanja Franki ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip utiskivanja Franki ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip utiskivanja Franki ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip utiskivanja Franki ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu

  Bu²eni ²ipovi izvode se pomo¢u posebnih svrdla kojima se bu²irupa u tlu

  U izvoenju bu²enih ²ipova nema udara maljem, odnosno, imamalo buke i vibracija (u odnosu na pobijane ²ipove)

  Primenom bu²enih ²ipova mogu da se izvedu ²ipovi ve¢ihpre£nika i ve¢ih duºina

  Pre£nici bu²enih ²ipova se kre¢u u granicama Φ30 cm do Φ600cm, kod nas su naj£e²¢i pre£nici Φ600, 800 i 1200 mm

  Dubine bu²enja mogu da idu i do 90 m, pa i vi²e

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu

  Bu²eni ²ipovi posebno su pogodni kada se bu²e tla sakohezijom

  Bu²enje nekoherentog tla (pesak, ²lunak) moºe da se obavljakroz za²titnu cev, ali moºe i bez cevi (samo manja cev kaovoica za svrdlo)

  U takvim slu£ajevima se paralelno sa bu²enjem, u otvor u tluunosi vodeni mulj, ili £e²¢e, suspenzija bentonitne gline u vodi

  Bentonitni te£ni mulj, osim ²to ispunjava izbu²eni otvor u tlu iobezbeuje iskop, u isto vreme hladi i podmazuje burgije

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Op²te napomene o fundiranju

  Betonski ²ipovi izraeni u tlu

  Prednosti bu²enih £ipova su:- mogu da se realizuju ²ipovi velikog pre£nika i dubine, odn.²ipovi velike nosivosti

  - pripremni radovi su mali- nivo buke i vibracija pri bu²enju ²ipova je relativno mali- mogu da se bu²e i vrlo £vrsti slojevi (stenske mase)- relativno su ekonomi£ni- odgovaraju i za ²ipove koji su izloºeni zatezanju

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip ugraivanja bu²enih ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip ugraivanja bu²enih ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Princip ugraivanja bu²enih ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Op²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  Primer ugraivanja bu²enih ²ipova

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Sadrºaj

  1 Fundiranje na ²ipovimaOp²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  2 Analiza pojedina£nog ²ipaVertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Nosivost ²ipa na vertikalna optere¢enja zavisi od toga kakav je²ip u pitanju i u kakvim je slojevima tla

  Stoje¢i ²ipovi, koji se samo vrhom oslanjaju na dobro tlo, acelom duºinom prolaze kroz lo²e slojeve, imaju nosivost kojapoti£e samo od nosivosti vrha ²ipa

  Kod lebde¢ih ²ipova nosivost poti£e samo od trenja poomota£u ²ipa

  Kod stoje¢ih ²ipova koji prolaze i kroz dobre slojeve, aoslanjaju se na nesti²ljiv sloj, nosivost ²ipa je odgovaraju¢i zbirnosivosti baze i nosivosti po omota£u

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Nosivost ²ipova u zavisnosti od uslova tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Nosivost ²ipova u zavisnosti od uslova tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Posmatra se ²ip koji ima kombinovanu nosivost i baze i poomota£u

  Grani£na aksijalna nosivost ²ipa je normalna sila na vrhu ²ipakoja izaziva lom tla i na vrhu i na omota£u ²ipa

  Grani£na sila nosivosti ²ipa Qu moºe da se prikaºe kao

  Qu = Qbu +Qsu −W (4)

  gde je- Qbu . . . grani£na sila u vrhu ²ipa- Qsu . . . grani£na sila po omta£u ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Grani£na sila nosivosti ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Grani£na sila nosivosti ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  U izrazu (4) grani£na nosivost baze ²ipa jednaka je

  Qbu = Ab qbu (5)

  gde je- Ab . . . povr²ina kontakta baze ²ipa- qbu . . . grani£ni pritisak na tlo na nivou baze ²ipa

  U zavisnosti od oblika baze ²ipa (da li je jednaka popre£nompreseku stabla ²ipa, ili je pro²irena), izra£unava se povr²inakontakta baze ²ipa i tla Ab, na primer

  Ab = π d2b/4

  gde je db pre£nk baze (vrha) ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Grani£na nosivost tla na nivou baze ²ipa qbu odreuje se naosnovu pretpostavljenog mehanizma loma tla u podru£ju vrha²ipaTako postoje teorije i odgovaraju¢i izrazi za grani£nu silu vrha²ipa koje su predloºili:

  - Tercagi- Mejerhof- Vesi¢

  Svi izrazi pretstavljaju modi�kacije osnovnog izraza za grani£nipritisak u tlu, dat sa (2), koji se odnosi na plitki temelj(pravougaone osnove ili nekog drugog oblika)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Nosivost baze ²ipa, zavisno od mehanizma loma

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Tercagi

  Grani£na nosivost tla na nivou baze ²ipa qbu odreuje se premaizrazu

  qbu = cNc + γ Df Nq + 0.5 γ dcNγ (6)

  gde je- Df . . . dubina fundiranja, t.j. duºina ²ipa do nivoa baze ²ipa- dc . . . pre£nik stabla ²ipa- c, γ . . . kohezija i zapreminska teºina sloja tla u kome se nalazibaza ²ipa

  - Nc, Nq, Nγ faktori nosivosti tla, koji zavise od ugla unutra²njegtrenja tla ϕ

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Tercagi

  Relacija (6) je Tercagijev izraz za grani£ni pritisak

  irina ²ipa ds znatno je manja od duºine ²ipa (od dubinefundiranja Df ), tako da je tre¢i £lan u izrazu (6) obi£nozanemarljiv u odnosu na prva dva

  U slu£aju peskovitog tla, kohezija je mala ili zanemarljiva, takoda je, za peskovito tlo, prvi £lan u izrazu (6) zanemarljiv

  Proizvod γ Df pretstavlja totalni vertikalni normalni napon σbna nivou baze ²ipa

  Za nekoherentna tla nivo podzemne vode je zna£ajan, tako dese umesto totalnog napona σb koristi efektivni napon σ′b

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Tercagi

  Grani£na nosivost tla na nivou baze ²ipa qbu odreuje se premaizrazu

  qbu = cNc + q′bNq + 0.5 γ dcNγ (7)

  gde je- q′b . . . efektivni (ili totalni, ako nema podzemne vode) vertikalninapon u tlu u nivou baze ²ipa usled sopstvene teºine tla

  - dc . . . pre£nik stabla ²ipa- c, γ . . . kohezija i zapreminska teºina sloja tla u kome se nalazibaza ²ipa

  - Nc, Nq, Nγ faktori nosivosti tla, koji zavise od ugla unutra²njegtrenja tla ϕ

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Tercagi

  Poslednji £lan u izrazu (6) moºe da se zanemari (jer relativnomalo uti£e)

  Napon u tlu qb u nivou baze ²ipa usled sopstvene teºine tlaodreuje se prema izrazu

  qb = K0∑i

  γi hi (8)

  - gde je- K0 = 1− sinϕ . . . koe�cijent pritiska u mirovanju, pri £emu jeϕ ugao unutra²njeg trenja tla

  - γi . . . zapreminska teºina sloja broj i- hi . . . debljina sloja broj i

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Meyerhof

  Meyerhof predlaºe da se koe�cijent pritiska u mirovanju K0usvoji u obliku

  - K0 = 0.5 . . . za nevezana tla (pesak, ²ljunak, ²to odgovaraϕ ≈ 30◦)

  - K0 = 1.0 . . . za vezana tla (glinovita, ²to odgovara ϕ ≈ 0◦)Meyerhof je (1976) predloºio izraz za grani£nu silu nosivostibaze ²ipa u obliku

  Qbu = Ab[cN∗c + qb(N

  ∗q − 1)] (9)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Meyerhof

  U izrazu (9) uvedene su oznake- Ab . . . povr²ina baze ²ipa- qb . . . vertikalni efektivni napon u tlu u nivou baze ²ipa usledsopstvene teºine tla

  - c . . . kohezija sloja tla u kome je baza ²ipa- N∗c , N

  ∗q faktori nosivosti tla, zavisni od ϕ, koji su modi�kovani

  za duboko fundiranje, kao i za odnos B/L = 1.0

  U izrazu (9) deo nosivosti oblika 0.5 γ dcNγ zanemaren je kaomanje zna£ajan u odnosu na ostalo

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Faktori nosivosti tla za duboko fundiranje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Meyerhof

  Za peskovita tla kohezija c je relativno zanemarljiva (c ≈ 0),pa se izraz (9) predlaºe u obliku:

  Qbu = Ab qb (N∗q − 1) (10)

  pri £emu se predlaºe gornja granica nosivosti baze ²ipa u obliku

  Qbu,max = 50AbN∗q tanϕ [kN] (11)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Meyerhof

  Za glinovita tla merodavna projektna situacija su nedreniraniuslovi, kod kojih je prividan ugao unutra²njeg trenja jednak nuli

  U tim (nedreniranim) uslovima grani£na nosivost vrha ²ipamoºe da se dobije u obliku

  Qbu ≈ 9.0Ab cu (12)

  gde je cu nedrenirana smi£u¢a £vrsto¢a gline

  Drenirani uslovi (u glini) nastaju kada nema promene upornom pritisku usled spolja²njeg optere¢enja

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  U dreniranim uslovima porna voda moºe lako da se izdrenira(da izae iz tla), usled £ega nastaju zapreminske dilatacije u tlu

  Nedrenirani uslovi nastaju kada porna voda ne moºe da izae(da se izdrenira) iz pora u tlu

  U nedredniranim uslovima brzina nano²enja optere¢enja jeznatno ve¢a od brzine sa kojom se voda drenira iz tla

  Kao rezultat, pove¢ava se porni pritisak, jer ve¢i deospolja²njeg optere¢enja preuzima porna voda

  Tokom optere¢enja u nedreniranim uslovima nemazapreminskih promena u tlu

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Vesi¢

  Aleksandar Vesi¢ predloºio je (1977) izraz za grani£nu nosivostbaze ²ipa u obliku

  Qbu = Ab [cN∗c + η qbN

  ∗q ] (13)

  gde je η koe�cijent dat sa

  η =1 + 2K0

  3(14)

  pri £emu je K0 koe�cijent pritiska tla u mirovanju(K0 = 1− sinϕ)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Vesi¢

  Faktori nosivosti tla N∗c i N∗q daju se tabelarno, u zavisnosti,

  osim od ugla unutra²njeg trenja ϕ, jo² i od indeksa krutosti Ir,kao i od redukovanog indeksa krutosti Irr, koji su de�nisani sa

  - indeks krutosti Ir

  Ir =Gs

  c+ q tanϕ

  - redukovan indeks krutosti Irr

  Irr =Ir

  1 + Ir εV

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Vesi¢

  U izrazima za Ir i Irr uvedene su oznake:Gs . . . modul smicanja tla u nivou baze ²ipaεV . . . srednja plasti£na zapreminska dilatacija tla uslednametnutih napona

  U slu£aju peskovitog tla, koje nema zapreminsku dilataciju, iliu nedreniranim uslovima glinovitog tla, zapreminska dilatacijaje jednaka nuli: εV → 0U tom slu£aju je

  Irr = Ir

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Faktor nosivosti tla N ∗c za duboko fundiranje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Faktor nosivosti tla N ∗q za duboko fundiranje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Faktor nosivosti tla N ∗q za duboko fundiranje

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Grani£na nosivost omota£a ²ipa poti£e od sila trenja izmeu²ipa i tla u koje je utisnut ²ip

  Otpor koji nastaje izmeu omota£a ²ipa i tla redovno je manjiod £vrsto¢e tla na smicanje

  Otpornost tla na smicanje data je preko Kulonovog zakona

  τn = c+ σn · tanϕ (15)

  gde je σn normalni napon u tlu za vertikalne ravni kojetangiraju omota£ ²ipa, dok su c i ϕ kohezija i ugao unutra²njegtrenja

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Normalni naponi σn u izrazu (15) su horizontalni normalninaponi za vertikalne ravni

  Horizontalni normalni naponi izraºavaju se preko vertikalnihnormalnih napona i preko koe�cijenta bo£nog pritiska Ks:

  σn = Ks σv (16)

  Ako se za koe�cijent bo£nog pritiska Ks usvoji koe�cijentpritiska pri mirovanju K0 = 1− sinϕ, onda je smi£u¢i naponpo omota£u ²ipa jednak

  τn = c+K0 σn · tanϕ

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Za telo ²ipa okruglog popre£nog preseka, sa pre£nikom ds,obim popre£nog preseka ²ipa Os jednak je

  Os = π ds

  Za druga£iji popre£ni presek ²ipa, Os je odgovaraju¢i obimpreseka (povr²ina omota£a tela ²ipa za jedini£nu duºinu)

  Imaju¢i to u vidu, ukupna grani£na sila trenja izmeu stabla²ipa i tla, data u obliku

  Qsu =

  ∫ L0Os τn dz =

  ∫ L0Os ( c+K0 σv · tanϕ) dz (17)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Integral dat sa (18) simboli£no je napisan (ne vr²i seintegracija)

  Obi£no je tlo sastavljeno iz (horizontalnih) slojeva za koje seusvajaju konstantne karakteristike ci, γi, ϕi, hi unutar sloja

  Vertikalni naponi se menjaju linearno po visini, tako da suunutar svakog sloja i horizontalni normalni naponi linearnopromenljivi

  Iako nije problem da se odredi ukupna rezultanta normalnihnorizontalnih napona unutar sloja, obi£no se usvaja konstantnaraspodela napona unutar svakog sloja

  Pri tome se koristi intenzitet normalnih napona na sredinivisine svakog sloja i

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Sile koje deluju na ²ip u grani£noj ravnoteºi

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Ako se sa σv0,i ozna£i vertikalan normalni napon na sredinivisine svakog sloja, onda je grani£na sila trenja izmeuomota£a ²ipa i tla prikazana u obliku

  Qsu =

  n∑i=1

  Osi τni hi (18)

  gde je- Osi . . . obim omota£a ²ipa u sloju i- τni . . . grani£ni napon smicanja po omota£u ²ipa na sloju i:

  τni = ci +K0i σv0,i tanϕi (19)

  - hi . . . debljina (visina) sloja broj i

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Normalno je da je popre£ni presek stabla ²ipa konstantan povisini, tako da je Osi = Os = const

  U zavisnosti od vrste slojeva tla kroz koje prolazi ²ip, kodpeskovitih slojeva uticaj kohezije je zanemarljiv, pa je

  τni = K0i σv0,i tanϕi

  Kod glinovitih slojeva uticaj upravo kohezije je dominantan iobi£no se usvaja kohezija za nedreniranu smi£u¢u £vrsto¢u

  τni = cui

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa

  Dozvoljena sila u ²ipu Qdop dobija se kada se grani£na silapodeli sa usvojenim faktorom sigurnosti Fs:

  Qdop =QuFs

  (20)

  gde jeFs = 2.0 ÷ 3.0 obi£no Fs = 2.5

  Prema na²im tehni£kim propisima ("Pravilnik o tehni£kimnormativima za temeljenje graevinskih objekata", SL SFRJbr. 15, mart 1990) odmah se odreuje dozvoljena sila nosivosti²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Pravilnik

  Prema na²em Pravilniku za fundiranje u odreivanjudozvoljene nosivosti ²ipa koriste se mobilisane vrednostikohezije i ugla unutra²njeg trenja:

  - mobilisana kohezija cm

  cm =c

  Fcgde je Fc = 2.0÷ 3.0 (Fc = 2.5)

  - mobilisani ugao unutra²njeg trenja ϕm

  tanϕm =tanϕ

  Fϕgde je Fϕ = 1.2÷ 1.8 (Fϕ = 1.5)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Pravilnik

  Dozvoljena sila u ²ipu Nd data je, prema na²em Pravilniku, uobliku

  Nd = q Aq + pAp (21)

  gde je- q Aq . . . dozvoljena nosivost vrha ²ipa- pAp . . . dozvoljena nosivost omota£a ²ipa

  Pri tome je- Aq . . . povr²ina baze ²ipa- q . . . dozvoljeni pritisak na tlo u nivou baze ²ipa- Ap . . . povr²ina omota£a ²ipa- p . . . dozvoljeni smi£u¢i napon na kontaktu omota£a ²ipa i tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Pravilnik

  Dozvoljeni vertikalni pritisak na tlo q u nivou baze ²ipa dat je uobliku:

  q = γ r Nγr + δdKsNqr + cmNcr (22)

  gde je- γ . . . zapreminska teºina tla u nivou vrha ²ipa- r . . . polupre£nik ²ipa: r = ds/2- δd . . . vertikalni pritisak tla usled sopstvene teºine- Ks . . . koe�cijent pritiska tla u miru, za mobilisan ugaounutra²njeg trenja: Ks = 1− sinϕm

  - cm . . . mobilisana kohezija tla u nivou vrha ²ipa- Nγr, Nqr, Ncr . . . faktori nosivosti tla, odreeni za mobilisaniugao unutra²njeg trenja ϕm

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: Pravilnik

  Dozvoljeni smi£u¢i napon na kontaktu omota£a ²ipa i tla p univou baze ²ipa dat je u obliku:

  p = cm + δ0Ks tan δm (23)

  gde je- cm . . . mobilisana kohezija odgovaraju¢eg sloja tla- δ0 . . . vertikalni pritisak tla u sredini odgovaraju¢eg sloja tlausled sopstvene teºine

  - Ks . . . koe�cijent pritiska tla u miru, za mobilisan ugaounutra²njeg trenja: Ks = 1− sinϕm

  - δm . . . mobilisani ugao trenja izmeu ²ipa i sloja tlatan δm = tan δ/Fs

  - ako je ϕm < δm, onda je δm = ϕm, gde je ϕ ugao unutra²njegtrenja tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Sile koje deluju na ²ip

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: dinami£ke metode

  Vertikalna nosivost ²ipa moºe da se odredi (proceni) primenomdinami£kih metoda

  Ideja je da se uspostavi veza izmeu nosivosti ²ipa i merenjakoja mogu da se obave tokom pobijanja ²ipova

  Prilikom pobijanja gotovih ²ipova moºe da se meri energijapobijanja i veli£ina prodiranja ²ipa u tlo

  Izjedna£uje se utro²ena energija pobijanja ²ipa i rad koji vr²isila otpora pobijanju ²ipa na putu koji je jednak veli£iniprodiranja ²ipa kroz tlo

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: probno optere¢enje

  Vertikalna nosivost ²ipa moºe da se odredi probnimoptere¢enjem ²ipa

  Probnim optere¢enjem izvedenog ²ipa meri se grani£naaksijalna sila usled koje dolazi do loma tla oko tela ²ipa i ispodnjegove baze

  Optere¢enje ²ipa vr²i se kontrolisano, apliciranjem prese naglavu ²ipa (hidrauli£ka presa se odupire u kontrateg iznad ²ipa)

  Postoji merna oprema kojom se evidentira odnos aplicirane silei sleganje ²ipa, kao i odnos sile koja se prenosi preko baze ipreko omota£a ²ipa

  Za "zna£ajnije" ²ipove obavezno se vr²i probno optere¢ivanje²ipa u cilju provere usvojenih dozvoljenih sila u ²ipovima

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipa: dozvoljena sila u ²ipu

  Prema na²em Pravilniku o fundiranju iz 1990, dozvoljenooptere¢enje ²ipa treba da se utvrdi barem na dva na£ina:

  - stati£kim metodama (prora£unom na bazi merenih podataka oslojevima tla)

  - dinami£kim metodama- primenom rezultata stati£ke penetracije- probnim pobijanjem

  Nosivost ²ipa zna£i nosivost tla, a ne nosivost ²ipa kao AB ilidrvenog stuba

  U slu£aju kada se (AB) ²ip svojim vrhom oslanja na stenskumasu, koja ima skoro ∞ nosivost, grani£na ili dozvoljena sila u²ipu odgovaraju nosivosti ²ipa, a ne tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Sadrºaj

  1 Fundiranje na ²ipovimaOp²te napomene o tluOp²te napomene o temeljimaKlasi�kacija ²ipova

  2 Analiza pojedina£nog ²ipaVertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  U analizi sleganja ²ipa koji je optere¢en aksijalnom silom traºise zavisnost normalna sila - sleganje

  U takvoj analizi koristi se faktor krutosti ²ipa K koji se de�ni²eu obliku:

  K =EpRAEs

  (24)

  gde je- Ep . . . modul elasti£nosti ²ipa- Es . . . modul elasti£nosti tla- RA . . . odnos popre£nog preseka ²ipa Ap i povr²ine formiranesa spolja²njim (najve¢im) pre£nikom d za sloºeni presek ²ipa:

  RA =Ap

  π d2/4

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  Za kompaktne, kruºne, preseke ²ipa faktor RA jednak jejedinici: RA = 1.0

  Faktor sti²ljivosti ²ipa K je mera relativne sti²ljivosti ²ipa i tla

  Posmatra se lebde¢i ²ip u uniformnom tlu, vitkosti L/d = 25,optere¢en silom P na vrhu

  Odreena je raspodela smi£u¢ih napona po visini ²ipa, za dverazli£ite vrednosti faktora sti²ljivosti K

  Takoe je odreen i uticaj Poasonovog koe�cijenta tla naraspodelu τ napona

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  Za ²ip koji je skoro nesti²ljiv, K = 5000, smi£u¢i naponiprakti£no su konstantni po visini

  Za vrlo sti²ljiv ²ip, K = 50, veliki smi£u¢i naponi javljaju se navrhu ²ipa i relativno brzo opadaju duº ²ipa

  Utvreno je da je takvo pona²anje u zavisnosti od faktorasti²ljivosti K skoro nezavisno od Poasonovog koe�cijenta tla

  Uticaj faktora sti²ljivosti prikazan je na slede¢oj slici (Poulos)

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Raspodela τ napona duº lebde¢eg ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  Sleganje glave ²ipa ρ pod uticajem aksijalne sile P prikazuje sekao sleganje nesti²ljivog ²ipa u homogenom poluprostoru, samodulom elasti£nosti Es i Poasonovim koe�cijentom νs,korigovano sa odgovaraju¢im faktorimaKorekcija se vr²i za uticaje

  - sti²ljivosti ²ipa- dubine slojeva- sloja u bazi stoje¢eg ²ipa- Poasonovog koe�cijenta tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  Sleganje ²ipa (po Poulos-u) dato je u obliku

  ρ =P I

  Es d(25)

  U izrazu (25) uvedene su oznake- ρ . . . sleganje glave ²ipa- P . . . aksijalna sila na vrhu ²ipa- I . . . uticajni fakotor za sleganje glave ²ipa- Es . . . modul elasti£nosti homogenog tla- d . . . pre£nik stabla ²ipa

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  Uticajni faktor I za lebde¢e ²ipove dat je u obliku

  I = I0RK RhRν (26)

  gde su uvedene su oznake- I0 . . . uticajni faktor sleganja glave ²ipa za nesti²ljiv ²ip uhomogenom poluprostoru sa ν = 0.5

  - RK . . . korekcioni faktor za uticaj sti²ljivosti ²ipa K- Rh . . . korekcioni faktor za kona£nu dubinu sloja h na krutojpodlozi

  - Rν . . . korekcioni faktor za uticaj Poasonovog koe�cijenta tla

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa

  Analiza sleganja ²ipa (Poulos)

  Uticajni faktor I za stoje¢e ²ipove dat je u obliku

  I = I0RK RbRν (27)

  gde su uvedene iste oznake kao i kod (26), osim- Rb . . . korekcioni faktor za uticaj krutosti nose¢eg sloja tla ubazi ²ipa

  Za veoma vitke ²ipove, L/d� 100, Rb ≈ 1.0Pojedini korekcioni faktori dati su u gra�£kom obliku, kaoodgovaraju¢i dijagrami

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Uticajni faktor za sleganje ²ipa I0

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Uticajni faktor RK za uticaj sti²ljivosti ²ipa K

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Uticajni faktor Rh za uticaj debljine sloja h

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Uticajni faktor Rν za uticaj Poasonovog koef.

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Uticajni faktor Rb za uticaj sti²ljivosti tla u bazi

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

 • Fundiranje na ²ipovimaAnaliza pojedina£nog ²ipa

  Vertikalna nosivost ²ipaAnaliza sleganja ²ipa

  Uticajni faktor Rb za uticaj sti²ljivosti tla u bazi

  Stanko Br£i¢ Odabrana poglavlja betonskih konstrukcija

  Fundiranje na šipovimaOpšte napomene o tluOpšte napomene o temeljimaKlasifikacija šipova

  Analiza pojedinacnog šipaVertikalna nosivost šipaAnaliza sleganja šipa