of 57 /57
Masivni mostovi – Četvrto predavanje ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE (projektiranje i konstruiranje)

Odabir nosive konstrukcije mosta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Masivni mostovi

Text of Odabir nosive konstrukcije mosta

 • Masivni mostovi etvrto predavanje

  ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  (projektiranje i konstruiranje)

 • ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  RASPOLORASPOLOIVOST I SVOJSTVA PRIMJENJIVIH IVOST I SVOJSTVA PRIMJENJIVIH GRAEVNIH MATERIJALAGRAEVNIH MATERIJALA

  ....ovisi u slijedeim meusobno ovisnim imbenicima (interaktivni i iterativni proces)

  OPOPA NAA NAELA OBLIKOVANJA KOJA ELA OBLIKOVANJA KOJA PROIZLAZE IZ SVOJSTAVA TIH MATERIJALAPROIZLAZE IZ SVOJSTAVA TIH MATERIJALA

  KONSTRUKCIJSKI SUSTAVI KOJI KONSTRUKCIJSKI SUSTAVI KOJI ODGOVARAJU TIM OBLIKOVNIM RJEODGOVARAJU TIM OBLIKOVNIM RJEENJIMAENJIMA

  POGODNE TEHNOLOGIJE IZVEDBE POGODNE TEHNOLOGIJE IZVEDBE (uskl(usklaivanje konstrukcijskog sustava i tehnologije aivanje konstrukcijskog sustava i tehnologije

  graenjagraenja))

  MJERODAVNI PODACI IZ LOKACIJE MOSTAMJERODAVNI PODACI IZ LOKACIJE MOSTA

  ODABIR NAJODABIR NAJ--POVOLJNIJEG POVOLJNIJEG

  RJERJEENJAENJA

 • ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  GREDNI MOSTOVIGREDNI MOSTOVI UobiUobiajeni za ajeni za malemale i i srednjesrednje rasponeraspone

 • ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  GREDNI MOSTOVIGREDNI MOSTOVI Najjednostavniji za izvedbuNajjednostavniji za izvedbuOblikovno prilagodljivi Oblikovno prilagodljivi (kosa kri(kosa krianja, anja, vorivorita)ta)S poveS poveanjem raspona anjem raspona neracionalnineracionalni

  PLOPLOASTIASTI

  Osiguranje krutosti potrebne Osiguranje krutosti potrebne za veza vee rasponee rasponeTorzijska krutost Torzijska krutost mostovi u horizontalnoj krivinimostovi u horizontalnoj kriviniIzvedbeno sloIzvedbeno sloeniji eniji (vanjska i unutra(vanjska i unutranja oplata)nja oplata)

  SANDUSANDUASTIASTI

  Prikladni kad se ne zahtijevaPrikladni kad se ne zahtijevavelika vitkostvelika vitkostPrikladni za polumontaPrikladni za polumontanunugradnjugradnju

  REBRASTIREBRASTI

 • ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  OKVIRNI MOSTOVIOKVIRNI MOSTOVI

  prikladni za pothodnike, pri prikladni za pothodnike, pri visokoj podzemnoj vodi, osobito visokoj podzemnoj vodi, osobito loloem tlu, za podzemne em tlu, za podzemne eljezniceeljeznice

  ZATVORENI ZATVORENI

  Prikladni za mostove vePrikladni za mostove veih ih raspona koji se izvode: raspona koji se izvode: konzolnim postupkom gradnjekonzolnim postupkom gradnjepotiskivanjempotiskivanjem

  SANDUSANDUASTIASTI

  Prikladne za:Prikladne za:nadvonadvonjake kada se njake kada se eli eli izbjeizbjei stup u razdijelnom pojasui stup u razdijelnom pojasuprijelaze strmih dolinaprijelaze strmih dolina

  RAZUPORERAZUPORE

  manja potrebna visina gredemanja potrebna visina grede

 • ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  LULUNI MOSTOVINI MOSTOVI

  VeVea mogua mogunost iskorinost iskoritenja nosivosti materijala tenja nosivosti materijala i i itavog presjeka u usporedbi s gredamaitavog presjeka u usporedbi s gredama

  Konkurentni ostalim sustavima za raspone Konkurentni ostalim sustavima za raspone 40 40 400 m (naj400 m (najeee primjenjivi za L=50e primjenjivi za L=50--250 m)250 m)

  Moraju postojati uvjeti za prijem horizontalnih sila Moraju postojati uvjeti za prijem horizontalnih sila u tlou tlo

 • ODABIR NOSIVE KONSTRUKCIJE

  OVJEOVJEENI MOSTOVIENI MOSTOVI

  Optimalni na rasponima 250 Optimalni na rasponima 250 350 m350 m

  Jednostavna izvedba konzolnom gradnjom bez Jednostavna izvedba konzolnom gradnjom bez pomopomonih skela, stupova zateganih skela, stupova zatega

  Zbog atraktivnosti i male konstruktivne visine Zbog atraktivnosti i male konstruktivne visine esto se koriste kod veesto se koriste kod veih pjeih pjeaakih prijelazakih prijelaza

  Suvremeni razvoj omoguSuvremeni razvoj omoguen primjenom en primjenom visokovrijednog visokovrijednog elika za zatege elika za zatege

 • Slijedi ...

  NASTANAK I SASTAVNICE (DIJELOVI) PROJEKTA MOSTA

  kao vodi kroz

  POSTUPAK KONSTRUIRANJA MOSTA

 • PROJEKT MOSTA Uvodno

  PROJEKTPROJEKT skup dokumenata koji sadrskup dokumenata koji sadrava sve bitne ava sve bitne odrednice za prosudbu graevine u tehniodrednice za prosudbu graevine u tehnikom, kom, gospodarskom i oblikovnom pogledu, gospodarskom i oblikovnom pogledu, kao i s motrikao i s motrita izvedbeta izvedbe

  PROJEKTIRANJE MOSTOVAPROJEKTIRANJE MOSTOVA kreativan posao, pristupiti kreativan posao, pristupiti mu s osjemu s osjeajem za dignitet strukeajem za dignitet struke

  SMJERNICE ZA OPREMANJE PROJEKTASMJERNICE ZA OPREMANJE PROJEKTA nisu nisu zamizamiljene da ograniljene da ograniavaju, veavaju, ve da osiguraju okvire unutar da osiguraju okvire unutar kojih kojih e se ujednae se ujednaiti i podiiti i podii razina projektiranjai razina projektiranja

  Izrada Izrada TEHNITEHNIKE DOKUMENTACIJEKE DOKUMENTACIJE tetee u fazama e u fazama potrebno je poznavati namjenu odreene razine izradepotrebno je poznavati namjenu odreene razine izrade

 • PROJEKT MOSTA Dijelovi projektne dokumentacije mosta

  STUDIJASTUDIJA

  IDEJNI PROJEKTIDEJNI PROJEKT

  GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

  TENDER TENDER DOKUMENTACIJADOKUMENTACIJA

  IZVEDBENI PROJEKTIZVEDBENI PROJEKT

  PROJEKT PROJEKT IZVEDENOG STANJAIZVEDENOG STANJA

  PROJEKT PROJEKT ODRODRAVANJAAVANJA

  Analiza veeg broja rjeenja,Rasprava s investitorom, uklapanje u studiju prometnice, studiju utjecaja na okoli...Razrada koncepta, osnovne statike provjere, preliminarno odreivanje izmjera,Ishoenje lokacijske dozvoleOdre.elemenata koji definiraju meh. otp. i stabil., detalja bitnih za funkcioniranje, naelno-izvedbaIshoenje graevne dozvoleSvi elementi definirani na razini potrebnoj za odreivanje cijene (pogreka do 10%)Provedba natjeaja za dodjelu posla izvoditeljuDetaljna i jednoznana razrada svih elemenata na razini potrebnoj za izvedbuNeposredna dokumentacija za gradiliteObjedinjavanje svih izmjena projekta do kojih je dolo tijekom izvedbe, prikupljanje gradiline dokumentacijeTehniki prijem

  Skraeni projekt izvedenog stanja s naglaskom na upute za odravanje, preglede i popravke

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Projektni zadatak

  Oskudan ili nejasan projektni zadatak moe usporiti daljnu razradu projekta.

  Razraditi sadraj zadatka: 1.Naziv, 2.Podloge, 3.Prometnica, 4.Oprema mosta, 5.Posebni uvjeti,

  6.Oblikovanje i uklapanje u okoli, 7.Projektna dokumentacija, 8.Kontrola

  Zadatak ne smije biti toliko detaljan da ogranii izbor strukture mosta ili tehnologije izvedbe ali mora biti jasan po pitanjima: Prometnih irina na mostu (trakovi, ravizijske ili pjeake staze,

  zaustavni trak na mostovima za autocestu) Visinskih i tlocrtnih obiljeja nivelete Zahtijevanih slobodnih profila Zahtjeva odvodnje, zatite prometa, zatite od buke, rasvjeta...

  Naznaiti dodatne zahtjeve i promiljanja investitora, npr. ekoloke ili oblikovne.

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Konceptualno projektiranje (idejna studija)

  IDEJNA STUDIJA IDEJNA STUDIJA --iterativni procesiterativni proces--razmatraju se razjarazmatraju se razjanjavaju i odmjeravaju svi aspekti za njavaju i odmjeravaju svi aspekti za koje se okoje se oekuje da ekuje da e utjecati na projekte utjecati na projekt-- cilj je odrediti najprikladnije rjecilj je odrediti najprikladnije rjeenje za traenje za traenu svrhu i enu svrhu i predvienu lokacijupredvienu lokaciju

  IDEJNA STUDIJA - namjenjena prikazivanju mogunosti razliitog rjeavanja projektnog zadatka nudi vie rjeenja koja se mogu razlikovati prema:- ukupnoj duljini- tipu konstrukcije- rasponima- tehnologiji izvedbe ...

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Konceptualno projektiranje (idejna studija)

  Primjer idejne studije mosta preko morskog tjesnaca

  111 1112350

  14 x 152

  65 120 65250

  18 x 6017 x 601020 1080

  2350

  E LIN I G R E D N I M O S T

  B E TO N S K I G R E D N I S K LO P

  75 100380

  23351525 430

  100900312 ,575100 312 ,5 75 4075100

  V IS E I M O S T

  S P R E G N U TI G R E D N I M O S T22 x 100

  23507575

  30 40

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Konceptualno projektiranje (idejna studija)

  Sadraj idejne studije

  - Prikaz i komentar podloga, pretpostavke- Navoenje parametara koji ograniavaju koncepciju (ogranienje prometa ispod mosta, mogunosti temeljenja, rok za izgradnju...)- Pregled opih znaajki svake varijante uz miljenje projektanta koja od njih je:

  minimalno dopustivo rjeminimalno dopustivo rjeenjeenje (npr. s najmanjomdopustivom razinom prometnih uvjeta i najjednostavnijomtehnologijom gradnje

  inovativno rjeinovativno rjeenjeenje (nova gradiva i tehnologije gradnje) oblikovno ili ekolooblikovno ili ekoloki optimalno rjeki optimalno rjeenjeenje ekonomski najisplativije rjeekonomski najisplativije rjeenjeenje ili koje se najbre moerealizirati

  1.TEHNI1.TEHNIKO OBRAZLOKO OBRAZLOENJEENJE

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Konceptualno projektiranje (idejna studija)

  Sadraj idejne studije

  Osnovni crteOsnovni crte (uzduni raspored, tip poprenog presjeka, irina prometnice, veliina slobodnih profila, preliminarne izmjere elemenata) TehniTehniki opiski opis (podaci o preliminarnim izmjerama, smjernice po kojima je nainjen koncept, opis sline izvedene graevine, predvieni postupak izvedbe i potrebna oprema) Dokaznica mjeraDokaznica mjera s okvirnim vrijednostima pretpostavljenih koliina (npr. pretpostavka utroka konstrukcijskog elika od 320 kg/m2 sklopa)

  Priblino odreene cijene radova meusobna usporedba varijanti istog projektanta esto elje i razmiljanja projektanta odraavaju vie nego objektivan izraun cijene projekta

  2.PREGLED POJEDINIH VARIJANTI2.PREGLED POJEDINIH VARIJANTI

  3.OKVIRNI TRO3.OKVIRNI TROKOVNIKKOVNIK

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Idejno rjeenje

  Nakon odabira idejno rjeenje slui za razradu idejnog projekta.

  Trebalo bi biti detaljnije od studijskih rjeenja u slijedeoj fazi trae se odreene geomehanike podloge kvaliteta istranih radova na terenu presudno ovisi o kvaliteti podloge (npr. poloaj elemenata donjeg ustroja u prostoru).

  Idejno rjeenje moe biti podloga za ishoenje lokacijske dozvole potrebna formalna oprema (naslovnice, sastavnice, mjesta za igove, potpisi projektanta).

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Idejni projekt

  Odreuje poloaj i raspored mosta, vrstu i izmjere konstrukcije, gradiva i izgled

  Definira koncepciju koja se obino kasnije ne mijenja najvaniji preduvjet kvalitete glavnog i izvedbenog projekta

  IDEJNI PROJEKTIDEJNI PROJEKT

  Pregledna situacija za mostove prikladna u mjerilu 1:1000

  Obratiti pozornost na kvalitetu podloga (pogotovo na mjestima strmih litica, dubokih kanjona, kod rijeka neureenog korita

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Idejni projekt

  Pregled osnovnih podataka o alternativnim idejnim projektima mosta

  Procjena cijene varijante I. 27.557.000 kuna

  greda: MB 60, 2800 m3stupovi: MB 60, 1300 m3

  Varijanta 1Varijanta 1: prednapeti betonski gredni mostizvedba: konzolni postupak s betoniranjem na mjestu

  770

  1170

  2

  5

  0

  290

  100

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Idejni projekt

  Pregled osnovnih podataka o alternativnim idejnim projektima mosta

  Procjena cijene varijante II. 33.560.000 kuna

  Luk: MB 60, 1300 m3greda: MB 60, 2300 m3stupovi: MB 60, 1350 m3

  Varijanta 2Varijanta 2: betonski luni mostizvedba: konzolni postupak (luk), na skeli (greda)

  2

  0

  0

  120

  316

  800

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Idejni projekt

  Pregled osnovnih podataka o alternativnim idejnim projektima mosta

  Procjena cijene varijante III. 26.857.000 kuna

  Luk: MB 50, 1000 m3greda: 760 t (elik) + MB 40 1300 m3stupovi: MB 60, 1350 m3

  Varijanta 3Varijanta 3: betonski luk sa spregnutim nadlunim sklopomizvedba: konzolni postupak (luk), slobodna montaa (greda)

  100

  330

  600

  770

  2

  6

  0

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Glavni projekt

  TEHNITEHNIKI OPISKI OPIS

  GLAVNI PROJEKTGLAVNI PROJEKT

  PROGRAM KONTROLE i OSIGURANJA KVALITETEPROGRAM KONTROLE i OSIGURANJA KVALITETE

  NACRTINACRTI

  PRORAPRORAUNUN

  DOKAZNICA MJERA i TRODOKAZNICA MJERA i TROKOVNIKKOVNIK

  GEOTEHNIGEOTEHNIKI DIO PROJEKTAKI DIO PROJEKTA

  PROCJENA TROPROCJENA TROKOVA GRADNJEKOVA GRADNJE

  PODLOGEPODLOGE

  OPOPI PRILOZII PRILOZI

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Tender dokumentacija

  Ponudbena dokumentacija Opisuje kompleksnost strukture Odreuje koliine gradiva i radova Cilj je da se izvoditelji pripreme za nadmetanje za

  dobivanje posla Sadri:

  Tehniki opis, Nacrte, Program kontrole i osiguranja kvalitete, Trokovnik.

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Izvedbeni projekt i projekt izvedenog stanja

  Razrauje tehniko rjeenje dano glavnim projektom

  Usklaen s glavnim projektom Mora biti jasan u pogledu minimalnih zahtjeva na

  gradiva, opremu i izvedbu mosta. Sadrava:

  Detaljne opise, Planove oplata, Nacrte armature, Nacrte detalja, Druge nacrte (odvodnja, ograda...), Sve potrebne proraunske provjere.

 • RAZINE PROJEKTIRANJA Projekt odravanja

  Identificira bitne elemente mosta, istie dijelove bitne za odravanje (detalji pjeakih staza, asfalta hidroizolacije, spojevi...).

  Zaduenom osoblju daje osnovne podatke nune za prepoznavanje pojava koje mogu ugroziti trajnost mosta.

  Sadrava: Podatke o mostu bitne za trajnost, Plan pregleda, Nain pregledavanja pojedinih konstrukcijskih dijelova, Protokole i formulare za pregled, Popis projektne dokumentacije.

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Openito

  U projektima sudjeluju predstavnici razliitih struka osnova za uspostavu komunikacije meu sudionicima u graenju.

  Forma ne sputavati kreativnost u projektiranju, omoguiti lake razumijevanje svima koji podatke koriste.

  Pojedini dijelovi projekta (tekst, crtei, proraun) uklapaju se u cjelinu sve bitne odrednice za prosudbu graevine u tehnikom, gospodarskom i oblikovnom pogledu.

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki opis

  3.DONJI USTROJ 3.DONJI USTROJ (gradivo, oblik., ureenje oslonaca, sile udara, oplata, obloga...)

  4.RASPONSKI SKLOP 4.RASPONSKI SKLOP (gradivo, L/h, prednapinjanje, sustav oslanjanja, pomaci)(gradivo, L/h, prednapinjanje, sustav oslanjanja, pomaci)

  5.ODVODNJA 5.ODVODNJA (djelovanje sustava, slivnici, prikljuci, drenaa iza upornjaka...)

  6.ZA6.ZATITNA OPREMA (ograde, odbojnici, zaTITNA OPREMA (ograde, odbojnici, zatitni zidovi, letitni zidovi, leaji ...)aji ...)

  7.PRISTUP 7.PRISTUP (ljestve, otvori, vrata, podesti...)

  8.OSTALA OPREMA (instalacije, rasvjeta 8.OSTALA OPREMA (instalacije, rasvjeta upljih konstruktivnih dijelova...)upljih konstruktivnih dijelova...)

  9.STATI9.STATIKI PRORAKI PRORAUN UN (propisi,norme,modeliranje, rubni uvjeti, proraun faza)

  2.ZNA2.ZNAAJKE TLA I TEMELJENJA AJKE TLA I TEMELJENJA (dop. naprezanja, slijeganje, podzemna voda...)(dop. naprezanja, slijeganje, podzemna voda...)

  1.OP1.OPENITO ENITO (obrazloenje, razlozi za gradnju, lokacija, prometnica, okoli...)

  10.IZVEDBA (na10.IZVEDBA (nain, pin, predviena opremaredviena oprema, predvidivo trajanje izgradnje..), predvidivo trajanje izgradnje..)

  11.UTRO11.UTROAK GRADIVA AK GRADIVA (koliine osnovnih gradiva, utroak po jedinici povrine)

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Program kontrole i osiguranja kakvoe

  EN 1990 definiranje zahtjeva pouzdanosti, organizacijskih mjera i kontrole u fazama projektiranja, izvedbe uporabe i odravanja konstrukcije.

  PRAVILNIK O VRSTI I SADRAJU PROJEKATA ZA JAVNE CESTE pregled svih materijala i konstrukcija koje se ugrauju u graevinu te opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima e se dokazati traena kakvoa i zadovoljavanje bitnih zahtijeva za graevinu.

  TEHNIKE SPECIFIKACIJE javljaju se u stranoj praksi odreuju tehnike zahtjeve (i postupke) kojima treba udovoljiti neki proizvod, postupak ili usluga.

  PKOK u glavnom projektu trebao bi biti bliPKOK u glavnom projektu trebao bi biti blii i tehnitehnikim specifikacijama jer puni sustav kontrole kim specifikacijama jer puni sustav kontrole kvalitete mokvalitete moe uspostaviti tek izvoditelj graenja e uspostaviti tek izvoditelj graenja !!

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  Trai se od izvoditelja:

  OPOPENITOENITO (dijagram organizacije, definicija odgovornosti, imenovanje inenjera za osiguranje kvalitete)

  GRADILIGRADILITETE (postavljanje gradilita, pristup i odravanje cesta, ienje i raspremanje, reperi za geodetske kontrole, laboratorij, prostor za nadzorne inenjere)

  1. USPOSTAVA SUSTAVA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE1. USPOSTAVA SUSTAVA KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

  2.PRIPREMA I PREDRADNJE2.PRIPREMA I PREDRADNJE

  PROGRAM OSIGURANJA KVALITETEPROGRAM OSIGURANJA KVALITETE (opis radova, plan rada s opisom opreme, opis odgovornosti osoblja)

  PROGRAM KONTROLE KVALITETEPROGRAM KONTROLE KVALITETE (definicija dijelova za kontrolu, popis izvoditeljevih obveza, mjesto za kontrolu, tip, broj i nain ispitivanja,odgovornosti pri ispitivanju, procedura izvjeivanja

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  Trai se od projektanta izvedbenog projekta: Definicija osnovnih oblika, gradiva i izmjeraDefinicija osnovnih oblika, gradiva i izmjera

  Detalji koji Detalji koji e se razraditi, nue se razraditi, nune rane raunske provjereunske provjere

  Kvalifikacije i reference za izradu izvedbenog projektaKvalifikacije i reference za izradu izvedbenog projekta

  Potrebne provjere faza izvedbePotrebne provjere faza izvedbe

  Plan izrade pojedinih dijelova izvedbenog projektaPlan izrade pojedinih dijelova izvedbenog projekta

  NaNain kontrole i postupak prihvain kontrole i postupak prihvaanja izvedbenih anja izvedbenih dokumenata od strane projektantadokumenata od strane projektanta

  Mjerodavne norme, propisi i smjernice za izradu Mjerodavne norme, propisi i smjernice za izradu izvedbenog projektaizvedbenog projekta

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  TEHNITEHNIKI UVJETI NA SKELE I OPLATEKI UVJETI NA SKELE I OPLATE Materijali oplate i sustavi skele (atesti, norme za projektiranjMaterijali oplate i sustavi skele (atesti, norme za projektiranje)e) Izvedba (dokaz protiv prekomjernih progiba, brtvljenje oplate, Izvedba (dokaz protiv prekomjernih progiba, brtvljenje oplate, sidrenje, sidrenje,

  iienje, uklanjanje oplate, specijalne skele)enje, uklanjanje oplate, specijalne skele) Kontrola kvalitete (zahtjevi na prijem, nepravilnosti na betonsKontrola kvalitete (zahtjevi na prijem, nepravilnosti na betonskim kim

  plohama, odobravanje uklanjanja skele)plohama, odobravanje uklanjanja skele)

  TEHNITEHNIKI UVJETI ZA ARMATURUKI UVJETI ZA ARMATURUNenapeta armatura

  Gradivo i osnovni zahtjevi (kakvoGradivo i osnovni zahtjevi (kakvoa, propisi, nacrti, posebni zahtjevi a, propisi, nacrti, posebni zahtjevi na preklapanje i vezanje armature)na preklapanje i vezanje armature)

  Izvedba (transport, povijanje, nastavljanje, drIzvedba (transport, povijanje, nastavljanje, draai razmaka...)i razmaka...) Kontrola kvalitete (pregled i dopuKontrola kvalitete (pregled i doputenje za betoniranje, atesti i tenje za betoniranje, atesti i

  popratna dokumentacija)popratna dokumentacija)Prednapeta armatura

  Gradivo i osnovni zahtjevi (Gradivo i osnovni zahtjevi (--llll-- , posebni zahtjevi na sidrenje), posebni zahtjevi na sidrenje) Izvedba (Izvedba (--llll-- ,fiksiranje cijevi kabela, dopu,fiksiranje cijevi kabela, doputena odstupanja prije bet.)tena odstupanja prije bet.) Kontrola kvalitete ( Kontrola kvalitete ( --llll-- ))

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  TEHNITEHNIKI UVJETI ZA BETONKI UVJETI ZA BETON

  Mjerodavni propisiMjerodavni propisiKlase betonaKlase betonaCementCementAgregatAgregatVodaVodaAditiviAditiviSastav betonaSastav betona(sadr(sadraj cementa, v/c,aj cementa, v/c,kolikoliina zraina zranih pora, nih pora, tlatlana na vrstovrstoa)a)

  SASTOJCI I PROJEKTIRANJA

  SASTAVA

  Plan betoniranjaPlan betoniranjaUreenje radnih reUreenje radnih rekikiSkladiSkladitenje sastojakatenje sastojakaVaganje, mjeVaganje, mjeanje,transportanje,transportUgradba i njegaUgradba i njegaAtesti cementa i agregataAtesti cementa i agregataAditiviAditiviKonzistencija, sadrKonzistencija, sadraj zrakaaj zrakaTemp. svjeTemp. svjeeg betonaeg betonaDostava rezultataDostava rezultata

  IZVEDBA I KONTROLA KVALITETE

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  TEHNITEHNIKI UVJETI ZA PREDNAPINJANJEKI UVJETI ZA PREDNAPINJANJE

  MATERIJALIuvjeti na sastav injekcijske smjese

  IZVEDBAupute za mjerenje sile prednapinjanjakontrola opreme za prednapinjanjeoblik i sadraj zapisnika o prednapinjanjupostupak u sluaju nepredvienih dogaaja

  INJEKTIRANJEOdzraivanje i odvodnjavanje cijeviKontrola injektiranja (protjecanja morta)

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  TEHNITEHNIKI UVJETI NA RADOVE U KI UVJETI NA RADOVE U ELIKUELIKU

  KONSTRUKCIJSKI RADOVI

  MATERIJAL ZA ZAVARIVANJE

  MODANICI, PREDNAPETI VIJCI

  IZVEDBAZAVARIVANJETRANSPORTPROBNA MONTAAMONTAAKONTROLA KVALITETE

  TEHNITEHNIKI UVJETI NA ANTIKOROZIVNU ZAKI UVJETI NA ANTIKOROZIVNU ZATITUTITUMATERIJALIsredstva zaodmaivanjeAbraziv zapjeskarenjeZatitni prijemazi

  IZVEDBAPripremapovrinaAtmosferski uvjetiNanoenjeprijemaza

  KONTROLA KVALITETEPripremapovrinaNanoenjeprijemaza

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Tehniki uvjeti

  TEHNITEHNIKI UVJETI NA HIDROIZOLACIJUKI UVJETI NA HIDROIZOLACIJUMATERIJALI Sustav hidroizolacijaAtestiranje

  IZVEDBAPriprema povrinaAtmosferski uvjeti kod polaganja

  TEHNITEHNIKI UVJETI NA KOLNIKI UVJETI NA KOLNIKI ZASTORKI ZASTORMATERIJALI Vrsta materijalaDebljina slojeva, doputena odstupanjaBrtvljenje spojnica

  IZVEDBAAtmosferski uvjetiPostupakOprema

  TEHNITEHNIKI UVJETI NA DIJELOVE OPREMEKI UVJETI NA DIJELOVE OPREMEOGRADE PRIJELAZNE NAPRAVE LEAJI ODVODNJA

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti

  BROJ, MJERILO I DETALJNOST jasno, precizno i nedvosmisleno opisati tehniko rjeenje graevine

  MJERILO prilagoditi konkretnoj graevini i sadraju i razini projektiranja

  NACRTI DETALJA pojanjavaju rjeenje opreme bitne za funkcionalnost i trajnost graevine

  PREGLEDNI NACRTPREGLEDNI NACRT

  SITUACIJASITUACIJA

  UZDUUZDUNI PROFILNI PROFIL

  POGLEDPOGLED

  UZDUUZDUNI PRESJEKNI PRESJEK

  TLOCRTTLOCRT

  KARAK.POPREKARAK.POPRE.PRESJEK.PRESJEK

  OSTALI POP.PRESJECIOSTALI POP.PRESJECI

  DETALJNI NACRTIDETALJNI NACRTI

  TEHNOGOHIJA IZVEDBETEHNOGOHIJA IZVEDBE

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Pregledna situacija i situacija mosta

  Pregledna situacija s ucrtanim poloajem mosta M=1:25.000 1:100.000 Podaci o prometnici Dovoljan odsjeak ceste

  ispred i iza mosta Katastarska podloga

  (slubena karta)

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Pregledni nacrt

  Osnovni crte mosta koji mora sadravati sva bitna obiljeja

  Sadraj preglednog nacrta prikazan u tablici:

  (Odvodnja, oprema)

  Sastavnica

  Podaci za leajeveTlocrt

  Podaci o graeviniPopreni presjeciUzduni presjek

  Znaajke gradivaTipini popreni presjekPogled

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Pogled na most

  Nacrt pogled na Masleniki most za autocestu. Ukoliko je ispod pogleda uzduni presjek u istom mjerilu,

  tada pogled ne treba optereivati kotama. M=1:500 za velike graevine M=1:200-1:100 za manje mostove Osnovni raspored + elementi oblikovanja (vijenci, tekstura)

  + vidljivi dijelovi opreme

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Pogled na most

  Perspektivni prikaz jednog nadvonjaka Za prikaz jako kosih mostova ili za prikaz uklapanja u

  okoli perspektiva sa znaajnog motrita

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Uzduni presjek

  Osnovne kote na uzdunom presjeku Horizontalno: ukupna duljina, rasponi, svijetli otvori Vertikalno: slobodni profil, visine temelja, stupova,

  upornjaka

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Uzduni presjek

  Uzduni presjek mosta u krivini (kod mostova u krivini presjeena je vertikalna ravnina zakrivljenja)

  ukupna duljina mostac cbab

  cb

  ab

  c

  ukupna duljina mosta

  POGLED NA MOST

  TLOCRT

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Uzduni presjek

  Uzduni presjek upornjaka kosog mosta s realnim (lijevo) i debljinamazida svedenim na presjek okomit na lice zida (desno).

  Kote u uzdunom presjeku koje nisu u pravoj duljini dobivaju posebnu oznaku

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Uzduni presjek

  Podaci o tlu prikazani po dubini na mjestima buotina u uzdunom presjeku

  Iznad presjeka prikazano je uzduno voenje nivelete

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Uzduni presjek

  Pogled i uzduni presjek upornjaka mosta na rubu strmog kanjona Prikazan je presjek s terenom u osi, na desnom i na lijevom rubu

  prometnice (3 usporedna profila)

  linija iskopateren desno

  teren lijevoteren u osi

  linija nasipa

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Uzduni presjek

  Na uzdunom se presjeku takoer prikazuje: vertikalno voenje nivelete u podruju mosta i prilaznih rampi

  razina srednje i visoke vode svijetli profil, svijetli raspon i razmak stupova (okomiti ili kosi

  odvodnja gornjeg ustroja nain oslanjanja nosivog sklopa Poloaj i vrsta prijelaznih naprava mogunost odizanja gornjeg sklopa, dostupnost sklopa ispuna iza upornjaka oblikovanje povrina na mostu i ispod njega kvaliteta betona, elika oznake osi upornjaka i stupova, oznake rasporeda leajeva

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Tlocrt

  9 Orijentacija crtea (oznaka sjevera)

  9 Kut krianja9 Tlocrtna zakrivljenost9 irina prometne plohe9 Oznaka i smjer

  prometnice9 Odvodnja (poloaj

  slivnjaka, shema horizontalnih cijevi)

  9 Ograde9 Oblikovanje nasipa

  oko upornjaka9 Zatitna oprema na

  prikljunoj dionici ceste

  9 Obale vodotoka, smjer teenja

  Tlocrt gornjeg ustroja mosta (pogled na prometnu plohu):

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Tlocrt

  Tlocrt donjeg ustroja mosta (presjek kroz donji ustroj):9 Nain oslanjanja9 Smjer pominih

  leajeva9 Poloaj prea9 Poloaj, duljina krila9 Oblaganje ploha9 Pristup dijelovima

  mosta9 Poloaj kritinih toki

  svijetlog otvora9 Mjerljive visinske

  razlike izmeu donjeg ruba rasponskog sklopa i gornjeg ruba kolnika

  9 Vodovi, stupovi, buotine, iskopi

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Popreni presjeci

  Karakteristini popreni presjek mosta, M=1:50, za eline i drvene mostove (1:25)9 Raspodjela irine

  i poprenog presjeka

  9 Najmanja konstruktivna visina

  9 Ograda i zatitna oprema

  9 Hodnik, vijenac, pjeake staze

  9 Izolacija i obloge9 Odvodnja9 Vodovi9 Visinske kote u

  odnosu na gornji rub osi kolnika

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Popreni presjeci

  Popreni presjek kroz nasip na krajevima krila upornjaka sa smjerom gledanja na upornjak

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Popreni presjeci

  Popreni presjek gornjeg ustroja s pogledom na stup i popreni presjek gornjeg ustroja s pogledom na upornjak

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Konstruktivni detalji

  Vrh stupa Nain pristupa Izrada spojeva Podesti, ljestve,

  vrata, stube Detalji pjeake

  staze Detalji ograde Detalji sustava

  odvodnje

  Detalji konstrukcije uveani s uzdunog presjeka:

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Podaci o leajima

  Oslanjanje objekta na shematskoj skici Leaji s usvojenim shematskim oznakama pominosti

  Vrijednosti sila na leaje (max/min) i relativni pomaci tablino na preglednom nacrtu

  k

  m

  4

  +

  9

  0

  7

  ,

  9

  5

  S

  T

  U

  P

  6

  k

  m

  4

  +

  9

  6

  8

  ,

  5

  S

  T

  U

  P

  7

  k

  m

  5

  +

  0

  8

  8

  ,

  5

  S

  T

  U

  P

  8

  k

  m

  5

  +

  1

  4

  3

  ,

  8

  5

  S

  T

  U

  P

  9

  KGa-22000kNe =+/-100mm

  e =+/-100mm2000kNKGe-2

  x

  x

  e =+/-50mm8000kN

  x

  KGe-8

  KF-88000kN

  e =+/-150mmx

  KGe-88000kN

  e =+/-150mm8000kN

  x

  KGa-8

  e =+/-150mmx

  KGe-22000kN

  e =+/-150mm2000kN

  x

  KGa-2

  +/-50mmMaurer B80 BPrijelazna naprava

  Prijelazna naprava

  +/-160mmMaurer D320

  Y

  X

  Lonasti leaji:

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Nacrti: Tehnologija izvedbe

  Prikaz tehnologije izvedbe mosta, trebaju biti vidljivi:

  Odsjeci koji se izvode na licu mjesta ili montiraju Pretpostavljeni

  dijelovi skele Posebni ureaji

  potrebni za izvedbu

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Podloge za projektiranje

  Prema Zakonu o gradnji glavni projekt mora sadravati podatke iz elaborata koji su posluili kao podloga za izradu projekta:

  PROSTORNO-URBANISTIKE

  GEODETSKE

  PROMETNE

  GEOLOKO-GEOMEHANIKE

  HIDROLOKO-HIDROTEHNIKE

  METEOROLOKE

  SEIZMOLOKE

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Formalni prilozi projektu

  U cilju potpunog tehnikog rjeenja graevine

  obavezni prilozi, njihovo slaganje, oznaavanje i ovjeravanje

  propisuju se

  NASLOVNA STRANICA (GLAVNOG) PROJEKTA

  naziv i adresa poduzea ili osobe koja je izradila projektnaziv i adresa investitora

  naziv graevine i njenog dijela

  oznaka Glavni projekt

  naziv struke projekta (graevinski)

  zajednika oznaka svih projekata

  broj projekta i broj mape (knjige)

  ime i prezime projektanta i glavnog projektanta

  sadrava ime i prezime odgovorne osobe registrirane za

  poslove projektiranjadatum izrade projekta

 • SASTAVNI DIJELOVI GRAEVINSKOG PROJEKTA Formalni prilozi projektu

  Sastavnica nacrta mostaslui jednoznanoj identifikaciji

  SURADNICI:

  PROJEKTANT:

  peat

  PROJEKTANTSKOG UREDAADRESA I TELEFON

  GLAVNI PROJEKTANT:

  INVESTITOR:

  peat

  SADRAJ:

  GRADEVINA:

  NAZIV NACRTA

  CrtanoDatumIndex Promjena

  PODACI O GRADIVUOPI PODACI O MOSTU

  BETON KABELI

  GRAEVINSKI

  S2

  naziv i adresa poduzea ili osobe koja je izradila projektnaziv i adresa investitora

  naziv graevine i njenog dijela

  ime i prezime projektanta

  naziv graevine i njenog dijela

  naziv nacrta

  zajednika oznaka projekta

  broj projekta i broj mape

  datum izrade

 • Na nizu sljedeih predavanja ...

  RAZRADA POJEDINIH NOSIVIH SUSTAVA MOSTOVA

  LULUNI MOSTOVINI MOSTOVI

  GREDNI MOSTOVIGREDNI MOSTOVI

  INTEGRALNI MOSTOVIINTEGRALNI MOSTOVI

  RAZUPORE I OKVIRIRAZUPORE I OKVIRI

  OVJEOVJEENI MOSTOVIENI MOSTOVI

  KROZ

  NANAELA ELA OBLIKOVANJAOBLIKOVANJA

  PRORAPRORAUNUN

  ARMIRANJE I ARMIRANJE I PREDNAPINJANJEPREDNAPINJANJE

  IZVEDBUIZVEDBU