OD POMYSŁU DO TEKSTU

  • Published on
    11-Jan-2016

  • View
    32

  • Download
    1

DESCRIPTION

OD POMYSU DO TEKSTU. ANNA BZDEK-KOAKOWSKA. Punkt pierwszy - teoria. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

OD POMYSU DO TEKSTUANNA BZDEK-KOAKOWSKA

Punkt pierwszy - teoriaDZIENNIKARZ - dziennikarzem jest osoba zajmujca si redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiaw prasowych, pozostajca w stosunku pracy z redakcj albo zajmujca si tak dziaalnoci na rzecz i z upowanienia redakcji;

Ustawa Prawo prasowe z 26.01.1984r.Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznejKodeks Etyki Dziennikarskiej SDPUstawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

2DZIENNIKARZEM MOE BY:

Zgodnie z ustaw kady nie trzeba mie adnych certyfikatw i uprawnie (wybr studiw nie ma znaczenia);Wana jest:umiejtno pisania, ktra moe by wrodzonym talentem lub rezultatem wicze i wytrwaej pracy;umiejtno zdobywania informacji;umiejtno organizowania pracy;pasja i ciekawo wiata!Dziennikarzem si jest a nie bywa! Punkt drugi: szukamy tematu!rda informacji: LUDZIE: rzecznicy prasowi, specjalici, komentatorzy, liderzy opinii publicznej, wiadkowie wydarze, wasne kontakty dziennikarskie, nieoficjalni komentatorzy, rodzina i przyjaciele;MEDIA: serwisy agencji prasowych, telewizyjnych czy radiowych, internet trzeba trzyma rk na pulsie;DOKUMENTY: oficjalne dokumenty i opracowania, archiwa, dokumenty historyczne, biuletyny, zaproszenia, materiay z konferencji prasowych, ulotki informacyjne.

Ryszard kapuciski

Istniej trzy rodzaje rde, z ktrych najwaniejszym s ludzie. Drugim s dokumenty, ksiki i artykuy. Trzecim rdem jest wiat, ktry nas otacza, w ktrym jestemy zanurzeni barwy, temperatury, aury, klimaty ()

- fragment z ksiki RYSZARD KAPUCISKI AUTOPORTRET REPORTERA

Fot. www.wyborcza.plMoe to rodzaj egocentryzmu, e nie potrafi napisa o niczym, czego sam nie przeyem, czego sam nie widziaem, nie dowiadczyem, gdzie sam nie pojechaem, czego nie usyszaem, nie pomylaem ()() Dla mnie, to co mam do powiedzenia, nabiera wartoci przez fakt, e tam byem i byem wiadkiem tych wydarze.

Mam straszn obsesj lk przed zanudzeniem czytelnika. Myl sobie czsto Boe wity, trzeba szybko koczy, zanim ich doszcztnie zanudz. Punkt trzeci: zbieramy materia!Idc na umwione spotkanie, konferencj, wydarzenie spoeczne, kulturalne czy losowe zawsze musicie by przygotowani i wczeniej zgromadzi i przejrze wszelkie publikacje na ten temat.Punktem pierwszego kontaktu w przedsibiorstwach, instytucjach i organizacjach jest dzia prasowy.Zaplanujcie tematyk rozmowy, dokadnie przygotujcie pytania lecz nigdy nie trzymajcie si niewolniczo planu. Pytajc musicie by otwarci i redagowa nowe opinie i informacje, ktre wnosi rozmowa. Pytajcie krtko i rzeczowo zachowujc dystans i kultur.Rozmowy nagrywajcie, jeli to moliwe. Rozmwca powinien wyrazi na to zgod. Rozmwca ma prawo da od Was autoryzacji tekstu!Jeeli nie jest to osoba publiczna, musicie poprosi o zgod na publikacj danych osobowych lub wizerunku (zdjcie). UWAGA! Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:1) osoby powszechnie znanej, jeeli wizerunek wykonano w zwizku z penieniem przez ni funkcji publicznych, w szczeglnoci politycznych, spoecznych, zawodowych,2) osoby stanowicej jedynie szczeg caoci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

AUTORYZACJA- wyraenie zgody przez udzielajcego informacji prasie na publiczne rozpowszechnienie swej wypowiedzi w danej formie. Dziennikarz nie moe odmwi osobie udzielajcej informacji autoryzacji dosownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie bya ona uprzednio publikowana. Osoba udzielajca informacji moe z wanych powodw spoecznych lub osobistych zastrzec termin i zakres jej publikowania. Udzielenia informacji nie mona uzalenia, od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej. Dziennikarz nie moe opublikowa informacji, jeeli osoba udzielajca jej zastrzega to ze wzgldu na tajemnic subow lub zawodow. Nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikowa informacji oraz danych dotyczcych prywatnej sfery ycia, chyba e wie si bezporednio z dziaalnoci publiczn danej osoby.Punkt czwarty: piszemy!Jeeli chcecie napisa dobry artyku najpierw go wymylcie. Zrbcie plan tekstu, na podstawie zebranych materiaw. Zebralicie materia o okrelonych wydarzeniach i ich bohaterach, teraz musicie opracowa tekst, wyselekcjonowa najwaniejsze informacje i oceni je.Przekacie jak najwicej informacji w jak najmniejszej objtoci, zaczynajc od najwaniejszych.Zawsze oddzielajcie informacj od wasnego komentarza. Piszc naley pamita nie tylko o tych, o ktrych si pisze, ale przede wszystkim o odbiorcach.Przed oddanie maszynopisu jeszcze raz dokadnie przeczytajcie i sprawdcie cay tekst.

GATUNKI DZIENNIKARSKIEW praktyce wykrystalizoway si cztery podstawowe gatunki: informacja, reporta, komentarz i wywiad.Informacja prasowa stanowi 70 procent wszystkich materiaw dziennikarskich zamieszczanych na amach prasy. Umiejtno pisania informacji jest w praktyce niezbdna kademu dziennikarzowi, niezalenie od tego czy pracuje w gazecie, radio, telewizji czy w portalu internetowym!Informacja prasowaInformacja powinna by napisana jzykiem: prostym, jasnym, spjnym.

Piszc informacje musimy odpowiedzie na pytania:CO?KTO?GDZIE?KIEDY?JAK?DLACZEGO?W JAKIM CELU?Z JAKIMI SKUTKAMI?

Kada informacja powinna by zbudowana wedug powyszego szablonu

Jeli nie zawiera ona odpowiedzi choby na jedno z tych pyta jest niepena

Kolejno odpowiedzi na powysze pytania zaley od tego co uznamy za najwaniejsze w danym wydarzeniu

Zmieniajc kolejno odpowiedzi na pytania musimy uwaa, aby nie dopuci do informacyjnego chaosu

Pamitaj, e wikszo ludzi czyta tylko trzy pierwsze akapity!

Zasada odwrconej piramidyAby nasza wiadomo informowaa szybko i sprawnie powinna by zbudowana na ksztat odwrconej piramidy.

Przy podstawie umieszczamy najwaniejsze informacje, ktre maj przycign naszego czytelnika.

Dalej rozwijamy temat, uzupeniajc podane na pocztku informacje.

Bliej wierzchoka piramidy mog pojawi si rzeczy mniej wane.

12TYTU I LID

TYTU - to pierwsza informacja dla czytelnika. Krtkie teksty informacyjne maj tytuy bardzo proste, czsto skadajce si z jednego, dwch sw. W przypadku gatunkw publicystycznych zadaniem tytuu jest zaintrygowanie czytelnika. Czsto tytuy zawieraj gr sw, pytanie retoryczne, czy dowcip.

LID - To krtkie, 2-4 zdaniowe informacje zapowiadajce, o czym bdzie tekst. W lidzie wyjaniamy przyczyn jego napisania lub intrygujcy fragment tekstu. Lid ma naszego czytelnika zachci do przeczytania caego artykuu.

Jak pisa informacj prasow ?NONY TYTULEAD (zasygnalizowanie problemu)ROZWINICIE (kilka akapitw dotyczcych problemu)CYTATY- personalizacja (cytaty wprowadzaj do informacji opinie przedstawicieli stron na temat poruszanego zagadnienia) oraz wypowiedzi uwiarygodniajce materia prasowyDobry stylneutralny styltekst zwizy, rzeczowy, klarownyjak najmniej przymiotnikw - opieraj zdania na rzeczownikach i czasownikachlepsza jest strona czynna od biernejneutralny porzdek w zdaniunajbardziej trafia do odbiorcw sownictwo proste i zrozumiaepytania retoryczne i wielokropek s nie na miejscuw tekcie unikamy negatywnie brzmicych sformuowawszystkie fakty powinny by kilkukrotnie sprawdzone.

SPROSTOWANIENa wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebdcej osob prawn, redaktor naczelny waciwego dziennika lub czasopisma jest obowizany opublikowa bezpatnie rzeczowe i odnoszce si do faktw sprostowanie.

Tekst sprostowania nie moe przekracza dwukrotnej objtoci fragmentu materiau prasowego, ktrego dotyczy, ani zajmowa wicej ni dwukrotno czasu antenowego, jaki zajmowa dany fragment przekazu.WARTO PRZECZYTA!Biblia dziennikarstwa Andrzej Skworz i Andrzej Nizioek

Dziennikarstwo Marek Chyliski i Stephen Russ-Mohl,

Dziennikarstwo i wiat mediw pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudziskiego,

Poradnik dla dziennikarzy z Europy rodkowej i Wschodniej pod red. M.F. Mallette,

Retoryka dziennikarska Walery Pisarek,

Sztuka sowa Julian Krzyanowski,

Autoportret reportera Ryszard Kapuciski,

Dziennikarski warsztat jzykowy Janina Fras,

Reporter i jego warsztat Andrzej Magdo,

Gazety

Tygodniki spoeczno-polityczne

Miesicznik "Press"