od Pestki do Pomarańczy od Inspiracji do Działania

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>od Pestki do Pomaraczy od Inspiracji do Dziaania</p></li><li><p>od Pestki do Pomaraczy od Inspiracji do Dziaania</p></li><li><p>Akademia Animacji</p><p>Akademia Animacji powstaa z myl o modziey z maych miast i wsi, ktra ma pomys na wydarzenie kulturalne w swojej miejscowoci, takie jak: przegld filmw, wernisa fotografii, happening, zaproszenie ciekawych artystw. </p><p>Modzi ludzie czsto nie wiedz, od czego zacz, zastanawiaj si: Kto moe im pomc? Gdzie szuka na to pienidzy? Jak na-pisa wniosek? Jak zrealizowa projekt?</p><p>Odpowiadajc na ich potrzeby, w ramach Akademii, prowadzimy warsztaty, podczas ktrych inspirujemy do aktywnoci twrczej, definiowania swoich potrzeb, realizowania wasnych pomysw metod projektu. Co wane, dajemy modziey wsparcie meryto-ryczne, finansowe i konsultacje z lokalnymi animatorami kultury. Podczas pierwszej edycji Akademii Animacji dofinansowalimy 6 projektw modzieowych z miasteczka Olecka (woj. war.-maz.).</p><p>Animatorzy Akademii:</p><p>2 3</p><p>Ania Olczyk-Grabowska</p><p>Jako animator kultury jestem w cigym biegu i daj z siebie 100% energii. Praca animatora nakrca moj yciow witalno i sprawia, e mog robi in-teresujce projekty z ciekawymi ludmi. To te moja pasja, razem energetyzujce, cho niebezpieczne poczenie. Trudno powiedzie do!</p><p>W Akademii Animacji jestem matk i ojcem projek-tu, pomysodawczyni i menederk. Organizacja Akademii sprawia mi ogromn frajd. Spotkalimy si ze 180 modymi ludmi, ktrzy otrzymali szans na zrealizowanie ciekawych inicjatyw kulturalnych w swojej miejscowoci. Chodzio o to, by pobudzi drzemic w nich kreatywno i zainspirowa do dziaania. Zasia pestk, by wyrosa pomaracza.Udao si!</p><p>Roman Karsztun</p><p>Praca animatora to waciwie niekoczcy si pro-jekt na ycie, na dziaanie, na organizowanie czasu wolnego, na odpoczynek. Wyznaczam sobie cel, me-tod, form i dziaam. Najlepiej, gdy moje cele pokrywaj si z celami osb, z ktrymi pracuj...;-)W Akademii Animacji jestem dyskretnym opiekunem.</p><p>Joanna Ogrodowska</p><p>Jako animator jestem przewodnikiem modziey na drodze do poznawania wasnego potencjau twr-czego. </p><p>W Akademii Animacji jestem penym wiary kibicem modziey realizujcej projekty.</p></li><li><p>Projekty modziey realizowane w ramach Akademii Animacji</p><p>Projekt: Ocali od zapomnienia</p><p>Troje modych ludzi dwie dziewczyny i jeden chopak, wsplna pasja fo-tografia. Joanna, Klaudia i ukasz postanowili skorzysta ze swojego dotych-czasowego dowiadczenia w dziedzinie obrbki oraz wytwarzania zdj i zro-bi co dla gminy Olecko. Doskonalc swj warsztat fotograficzny, zapragnli udokumentowa obiekty z terenu gminy, z ktrymi w wielu przypadkach czas nie obszed si askawie. Projekt zwieczya wystawa, na ktrej kady z miesz-kacw mg na nowo odkry najciekawsze i najpikniejsze zaktki gminy. </p><p>Projekt: Z wizyt u pradziadkw</p><p>We wspczesnej szybko zmieniajcej si rzeczywistoci coraz rzadziej mo-dzie chce poznawa swoje korzenie. Dlatego tym bardziej cieszy inicjaty-wa dzieci, rodzicw i prowadzcej z zespou Pokolenie. Przez trzy miesi-ce modzie badaa tradycje rodzinne, codzienno i obyczaje pradziadkw, a take popularne w ich modoci zajcia, takie jak: wyplatanie koszykw, wyszywanie haftem krzyykowym czy pieczenie chleba i skacza. Dokumen-tacj z projektu stanowi kronika zespou dostpna midzy innymi na stronie internetowej Fundacji Przystanek Twrczo. </p><p>Projekt: Kalendarz wspomnie</p><p>Cudze chwalicie, swego nie znacie to nie tylko stare polskie powiedzenie, ale te tytu wystawy, jak zrealizoway cztery mode dziewczyny i pasjonat-ki sztuki. Mimo e Sandra, Joanna, Ewa i Elbieta nie pochodz z Olecka, postanowiy zagbi si w histori tego miasta. Poprzez wywiady z jego mieszkacami, gromadzenie archiwum historycznego miasta oraz fotografo-wanie wyjtkowych miejsc gminy dziewczyny stworzyy prezentacj i wysta-w, ktra dotara do modziey a jednoczenie przywoaa wspomnienia osb starszych. W ramach projektu powsta rwnie folder streszczajcy historie miejsc ukazanych na wystawie.</p><p>Projekt: Grupa Kabaretowa Tiramisu</p><p>Nie atwo sprawi, by na twarzach innych zagoci umiech. Ale kiedy wspl-n pasj jest rozmieszanie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zaoy kabaret! Szecioro modych ludzi postanowio sprbowa swoich si i, po przejciu od-powiednich warsztatw z artystami z kabaretu wierszczychrzszcz, stwo-rzyli wasne, autorskie skecze. Potem pokazali je mieszkacom gminy Olecko, seniorom z Domu Spokojnej Staroci oraz wychowankom Domu Dziecka. Za-bawa z Tiramisu gwarantowana!</p><p>Projekt: Stop Klatka Fest </p><p>Brygida, Dastin, Micha, Maciek, Adam i Daniel to dowiadczeni, jak na swj mody wiek, dziaacze spoeczni. Postanowili stworzy festiwal filmowy Stop Klatka Fest projekt, ktrego uczestnicy oprcz zdobycia warsztatu filmo-wego stworzyli wasne etiudy i zaprezentowali modziey podczas Przegldu Filmowego. W przedsiwziciu udzia wzili nie tylko jego pomysodawcy, ale przede wszystkim uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ktrzy sami zgosili si do udziau w projekcie. </p><p>Projekt: Grupa plastyczna Owkiem w lustrze</p><p>Sztuka czsto idzie w parze z dobroczynnoci. Wiedz o tym nie tylko doro-li. Modzie postanowia zorganizowa warsztaty plastyczne, podczas kt-rych poznaa techniki szkicu rysunku twarzy. Zdobyte umiejtnoci posuyy do stworzeniu prac plastycznych, zaprezentowanych mieszkacom gminy na przygotowanej wystawie. To jednak nie wszystko. Szkice zostan zlicytowane na specjalnej aukcji, z ktrej cay dochd bdzie przekazany na Samodzielny Publiczny Zesp Zakadw Opieki Dugoterminowej w Jakach.</p><p>4 5</p></li><li><p>Jeste mody, kreatywny i aktywny?Lubisz ludzi i chciaby spoytkowa swoj energi w twrczy sposb? Masz pomys na ciekawe dziaanie kulturalne w twojej miejscowoci i nie wiesz, jak si za nie zabra: wejd na stron:</p><p>www.akademiaanimacji.plnapisz: kontakt@tworczosc.org.pl</p><p>Inspirujemy i dziaamy!</p><p>Jak to zrobi?Od Inspiracji do Dziaania</p><p>Modzi ludzie czsto maj pomys na interesujce wydarzenie artystyczne w swojej miejscowoci: koncert, pokaz, happening. Niejednokrotnie s to pomysy niezwykle oryginalne. Jednake wiele koncepcji pozostaje nieuko-czonych, poniewa autorzy nie wiedz jak, do kogo i z kim mogliby je wykona.</p><p>Warto urzeczywistnia swoje marzenia, w czym bardzo pomocna okazuje si metoda projektu, pozwalajca na przejcie od pomysu do dziaania. Chcc zrealizowa swj artystyczny zamiar, warto odpowiedzie sobie na zasadnicze pytania: </p><p>Co chciabym zrobi?Dlaczego?Gdzie?Kiedy?Z kim i dla kogo?Jak?Kto moe mi pomc?</p><p>Odpowiedzi na te pytania pomog sprecyzowa pomys, zaplanowa dziaania i zebra zesp.</p><p>Co daje realizowanie wasnych projektw?</p><p>spenienie swoich marze, zainteresowa, pasji, frajd i wielk przygod, umiejtno wsppracy w grupie,moliwo sprawdzenia si,wiar we wasne moliwoci i umiejtnoci, nowe kontakty z ludmi,wywieranie wpywu na otaczajc nas rzeczywisto,poszerzenie swoich horyzontw,poczucie odpowiedzialnoci i samodzielnoci,sprawienie radoci innym ludziom,moliwo odnalezienia swojej cieki zawodowej,uczy dobrej organizacji czasu i dziaa,poczucie, e jestem potrzebny, satysfakcj.</p><p>Projektem kulturalnym moe by np. stworzenie musicalu, pracowni komik-su, zorganizowanie wieczoru kabaretowego, warsztatw fotograficznych, czy te odnawianie zabytkw. Moemy realizowa rwnie projekty spoeczno-kulturalne, wykorzystujce dziaania artystyczne, niosce pomoc osobom b-dcym w trudnej sytuacji, bd grupom defaworyzowanym. Przykadem tego typu dziaa moe by: czytanie bajek dzieciom z domu dziecka, ozdabianie kolorowymi obrazami cian szpitala, zorganizowanie przegldw filmw dla osb niesyszcych. </p><p>Kady projekt skada si z kilku etapw:analiza potrzeb czego nam brakuje?okrelenie celw i zebranie informacjiplanowanie dziaa promocjadziaanie ewaluacja</p><p>6 7</p></li><li><p>Jak zaktywizowa modzie do realizowania projektw kulturalnych?</p><p>ScenariuszScenariusz ten powsta z myl o was, czyli zaangaowanych nauczycielach, chccych wiedzie, w jaki sposb mona zainspirowa modzie do aktywne-go dziaania i realizowania projektw kulturalnych w szkole, miecie, i na wsi. Podczas licznych przedsiwzi realizowanych przez Fundacj Przysta-nek Twrczo zauwaylimy, e modzie ma wiele ciekawych pomysw, ale czsto brakuje jej wiary we wasne moliwoci oraz wsparcia dorosej osoby. </p><p>Modzi ludzie zastanawiaj si: Kto im moe pomc? Gdzie szuka pienidzy na projekt? Jak napisa wniosek? Jak zrealizowa zaplanowane dziaania? Najczciej prosz o pomoc nauczyciela wiedzy o kulturze, jzyka polskiego lub wiedzy o spoeczestwie. Czasami jednak pedagodzy s rwnie bezradni. Brakuje im rzetelnych rde informacji. Dlatego chcielibymy zapropono-wa kilka interesujacych rozwiza, wicze i pomysw gotowych do wy-korzystania w pracy z modzie. Zachcamy rwnie, by nauczyciele sami inspirowali podopiecznych do wasnych dziaa twrczych. </p><p>Oczywicie scenariusz kierujemy do nauczycieli, dla ktrych tego rodzaju praca jest fascynujc przygod, wyzwaniem, a nie przykrym obowizkiem. Liczymy na ludzi z pasj, chtnych do wsppracy, czasem niepokornych, bdcych spoecznikami, animatorami i partnerami w pracy. Wane, by byli autentyczni i otwarci na modzie.</p><p>W pierwszej czci zaproponowalimy wam dziaania, dziki ktrym wyzwoli-cie w modziey potrzeb aktywnoci twrczej, generowania wasnych pomy-sw, szukania wsplnych tematw. W tym miejscu warto wyjani definicj animatora kultury, eby nie kojarzya si bdnie z pracownikiem domu kul-tury, pani pilnujc wystawy, bd reyserem filmw animowanych. Chcemy te zmieni przekonanie, e aby zainicjowa twrcze wydarzenie, trzeba mie od razu wielki talent. Wyprowadzimy wszystkich z bdu i pokaemy, e Ka-dy moe by artyst!. </p><p>Natomiast druga cz warsztatw nastawiona jest na prac nad projektem kulturalnym. Skoncentrujemy si na tym, jak wspiera modzie podczas pi-sania i realizowania wniosku. Jak napisa wniosek? Gdzie mona go zoy? Jak precyzowa cele projektu? W jaki sposb rozwizywa konflikty w grupie?Opiszemy rwnie kilka ciekawych inicjatyw, zrealizowanych przez modzie przy wsparciu nauczycieli, psychologw, animatorw kultury. </p><p>Jak zainspirowa Modzie do dziaa twrczych?</p><p>Uwagi techniczne:1. Powi na warsztaty kilka godzin, bez przerywania twrczego procesu dzwonkiem po 45 minutach lekcyjnych. 2. Sala powinna dawa komfort, warto wystawi awki, by nie kojarzyy si uczniom z lekcj.3. Zadbaj o to, by w sali znalazy si: rzutnik multimedialny, due kartki papieru i flamastry.4. Jeli masz tak moliwo, przeprowad zajcia poza szko: pobliski dom kultury, galeria, wietlica modzieowa to wietne miejsca.</p><p>Celem zasadniczym tego warsztatu jest pokazanie modziey, czym jest animacja kultury, na przykadzie konkretnych projektw, filmw i zada. Warto zaprezentowa projekty realizowane przez modzie w maych miastach i wsiach z caej Polski. Dodatkowo mona na zajcia zaprosi osob zajmujc si animacj kultury, ktra opowie o swoich dziaaniach. Zachcamy take do aktywnych wicze, bazujcych na pasjach uczniw, ktre jednoczenie pobudz kreatywne mylenie. Pokamy im, e aby za-inicjowa twrcz sytuacj, potrzebuj jedynie chci, odwagi, kolorowego papieru i wyobrani. </p><p>Poznajemy potencja grupy.Na wstpie warsztatw warto dowiedzie si, jaki potencja tkwi w grupie, gdy to on bdzie baz wyjciow do dalszej pracy i dziaa. Warto, by kada z osb powiedziaa, jakie ma preferencje, czym zajmuje si w wolnym czasie, czy inte-resuje si kultur, a moe jest wolontariuszem pracujcym w hospicjum. </p><p>Cztery koa. Co nas czy, a co rni? Prosimy modzie o zarysowanie na kartce czterech k i wypenienie ich w rodku (graficznie, bd pisemnie). Moje ulubione: 1. miejsce2. kolor3. filmy/ksiki4. zajcie</p><p>Nastpnie aranujemy wystaw i ogldamy obrazki, zastanawiajc si nad podobiestwami i rnicami w grupie. To na nich modzie bdzie bazowa, realizujc projekty. </p><p>Wyjanienie definicji: animator kultury, animacja spoeczna, idea animacji kultury, organizacja po-zarzdowa. </p><p>Spotkanie z animatorem kultury. Interesujce moe okaza si bezporednie spotkanie z animatorem kultury, ktry opowie o swoich dziaaniach, sposobach aktywizacji rodowiska lokal-nego, powodzeniach i przeszkodach. Modzie bdzie miaa okazj zapyta o interesujce ich zagadnienia. Ponadto taki pasjonat moe zarazi mo-dzie swoim entuzjazmem. Jeli nie znasz w swojej miejscowoci animatora kultury, zapytaj o tak osob w Domu Kultury, Urzdzie Miasta, organiza-cjach pozarzdowych, poszukaj w Internecie. </p><p>Modzie z maych miejscowoci czsto mwi o swoich dokonaniach, pasjach, zainteresowaniach z du skromno-ci i skrpowaniem. Wane wic, by prowadzcy omieli grup, stworzy przyjazny klimat, sytuacj bezpieczn dla wszystkich. Istotne, by dopytywa, zachca do otwartoci, ale nie by wcibski. Naley pamita, e nie kady musi mie ochot na uzewntrznienie swoich zainteresowa. Np. Maciek po-wiedzia, e interesuje si breakdan-cem. Warto wic zapyta: czy samo-dzielnie uczy si taczy, a moe naley do jakiej grupy? ile godzin w tygodniu powica na taniec? od jak dawna ta-czy? jakie emocje mu towarzysz, gdy taczy?</p><p>8 9</p></li><li><p>ktre sami chcieliby zrealizowa. Zaznaczmy, e kada idea jest dobra i warto j zapisa. Modzie pracuje w zespoach 4-5 osobowych z dowolnie przez sie-bie wybranymi osobami. Pozwlmy im na kreatywno i odnotowanie nawet najbardziej abstrakcyjnych pomysw, np. konkurs Mam talent w szkole czy Wystawa fotografii. Patrzc na zapisane plakaty, nie krytykujemy, nie oceniamy, nie miejemy si z pomysw stwarzamy w grupie atmosfer ak-ceptacji. W trakcie realizacji zada moe si okaza, e projekt, ktry naszym zdaniem by niewykonalny, modzie bdzie w stanie zrealizowa.</p><p>Twrcze zadanie domowe. Blogujemy!Proponujemy, aby kady uczestnik warsztatu, po zajciach, zrobi ciekawe zdjcie swojemu przyjacielowi, babci, ssiadowi, obcemu czowiekowi. Do-datkowo, by zada tej osobie dwa pytania: Np. Co Ci cieszy w yciu?Zachmy ich do spisania odpowiedzi i wraz ze zdjciem zamieszczenia na szkolnym blogu. </p><p>Kulturalna mapa mojej miejscowoci.Modzie dzielimy na grupy 4-5 osobowe. Prosimy o stworzenie kulturalnej mapy swojej miejscowoci i zaznaczenie miejsc, w ktrych stykaj si z kul-tur, ciekawymi inicjatywami, mog to by np. klub, wietlica, szkoa, dom kultury, plac, galeria, kino itp. Mapa ta jest subiektywna, grupa zaznacza miejsca, wedug niej, atrakcyjne, wane, ciekawe lub takie, ktre, jej zdaniem, maj potencja, by sta si atrakcyjnymi artystycznie. Potrzebne bdzie ogl-ne omwienie prac, a take wsplne zastanowienie si nad tym, w jaki sposb mona skorzysta ze sporzdzonych map.</p><p>Prezentacja filmw, zdj, przykadw zrealizowanych projektw modzieowych.Warto zaprezentowa modziey przykady konkretnych, zrealizowanych ju przez modych ludzi, projektw. Dziki temu bd mogli zobaczy, e wielu ludzi w podobnym wieku skutecznie podejmuje wasne inicjatywy twrcze, majc z tego du frajd. Bdzie to dodatkowa inspiracja do pracy nad wasnymi pomysami. Po prezentacjach dobrze jest z modzie omwi filmy i przykady projektw, zapyta, co im si najbardziej podobao, dlaczego ci ludzie to robi, co zyskujemy dziki samodzielnie podejmowanym inicjatywom.</p><p>Plakat.Popro, by modzie dobraa si w grupy. Kolejne zadanie polega na tym, by na duych kartkach zrobi plakat, odpowiadajcy na pytanie: Dlaczego warto by aktywnym?. Oczywicie, kada z grup po zastanowieniu si moe wybra inn motywacj bycia aktywnym, np. dla satysfakcji, rozwoju, pozna-wania ciekawych ludzi itp. Du rado sprawi modziey prezentacja plaka-tw przed innymi grupami.</p><p>Alternatywna wersja tego zadania to zrobienie na kartkach komiksu pt.: Krtka historia, dlaczego warto...</p></li></ul>

Recommended

View more >