od Pestki do Pomarańczy od Inspiracji do Działania

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    217

  • Download
    0

Transcript

od Pestki do Pomaraczy od Inspiracji do Dziaaniaod Pestki do Pomaraczy od Inspiracji do DziaaniaAkademia AnimacjiAkademia Animacji powstaa z myl o modziey z maych miast i wsi, ktra ma pomys na wydarzenie kulturalne w swojej miejscowoci, takie jak: przegld filmw, wernisa fotografii, happening, zaproszenie ciekawych artystw. Modzi ludzie czsto nie wiedz, od czego zacz, zastanawiaj si: Kto moe im pomc? Gdzie szuka na to pienidzy? Jak na-pisa wniosek? Jak zrealizowa projekt?Odpowiadajc na ich potrzeby, w ramach Akademii, prowadzimy warsztaty, podczas ktrych inspirujemy do aktywnoci twrczej, definiowania swoich potrzeb, realizowania wasnych pomysw metod projektu. Co wane, dajemy modziey wsparcie meryto-ryczne, finansowe i konsultacje z lokalnymi animatorami kultury. Podczas pierwszej edycji Akademii Animacji dofinansowalimy 6 projektw modzieowych z miasteczka Olecka (woj. war.-maz.).Animatorzy Akademii:2 3Ania Olczyk-GrabowskaJako animator kultury jestem w cigym biegu i daj z siebie 100% energii. Praca animatora nakrca moj yciow witalno i sprawia, e mog robi in-teresujce projekty z ciekawymi ludmi. To te moja pasja, razem energetyzujce, cho niebezpieczne poczenie. Trudno powiedzie do!W Akademii Animacji jestem matk i ojcem projek-tu, pomysodawczyni i menederk. Organizacja Akademii sprawia mi ogromn frajd. Spotkalimy si ze 180 modymi ludmi, ktrzy otrzymali szans na zrealizowanie ciekawych inicjatyw kulturalnych w swojej miejscowoci. Chodzio o to, by pobudzi drzemic w nich kreatywno i zainspirowa do dziaania. Zasia pestk, by wyrosa pomaracza.Udao si!Roman KarsztunPraca animatora to waciwie niekoczcy si pro-jekt na ycie, na dziaanie, na organizowanie czasu wolnego, na odpoczynek. Wyznaczam sobie cel, me-tod, form i dziaam. Najlepiej, gdy moje cele pokrywaj si z celami osb, z ktrymi pracuj...;-)W Akademii Animacji jestem dyskretnym opiekunem.Joanna OgrodowskaJako animator jestem przewodnikiem modziey na drodze do poznawania wasnego potencjau twr-czego. W Akademii Animacji jestem penym wiary kibicem modziey realizujcej projekty.Projekty modziey realizowane w ramach Akademii AnimacjiProjekt: Ocali od zapomnieniaTroje modych ludzi dwie dziewczyny i jeden chopak, wsplna pasja fo-tografia. Joanna, Klaudia i ukasz postanowili skorzysta ze swojego dotych-czasowego dowiadczenia w dziedzinie obrbki oraz wytwarzania zdj i zro-bi co dla gminy Olecko. Doskonalc swj warsztat fotograficzny, zapragnli udokumentowa obiekty z terenu gminy, z ktrymi w wielu przypadkach czas nie obszed si askawie. Projekt zwieczya wystawa, na ktrej kady z miesz-kacw mg na nowo odkry najciekawsze i najpikniejsze zaktki gminy. Projekt: Z wizyt u pradziadkwWe wspczesnej szybko zmieniajcej si rzeczywistoci coraz rzadziej mo-dzie chce poznawa swoje korzenie. Dlatego tym bardziej cieszy inicjaty-wa dzieci, rodzicw i prowadzcej z zespou Pokolenie. Przez trzy miesi-ce modzie badaa tradycje rodzinne, codzienno i obyczaje pradziadkw, a take popularne w ich modoci zajcia, takie jak: wyplatanie koszykw, wyszywanie haftem krzyykowym czy pieczenie chleba i skacza. Dokumen-tacj z projektu stanowi kronika zespou dostpna midzy innymi na stronie internetowej Fundacji Przystanek Twrczo. Projekt: Kalendarz wspomnieCudze chwalicie, swego nie znacie to nie tylko stare polskie powiedzenie, ale te tytu wystawy, jak zrealizoway cztery mode dziewczyny i pasjonat-ki sztuki. Mimo e Sandra, Joanna, Ewa i Elbieta nie pochodz z Olecka, postanowiy zagbi si w histori tego miasta. Poprzez wywiady z jego mieszkacami, gromadzenie archiwum historycznego miasta oraz fotografo-wanie wyjtkowych miejsc gminy dziewczyny stworzyy prezentacj i wysta-w, ktra dotara do modziey a jednoczenie przywoaa wspomnienia osb starszych. W ramach projektu powsta rwnie folder streszczajcy historie miejsc ukazanych na wystawie.Projekt: Grupa Kabaretowa TiramisuNie atwo sprawi, by na twarzach innych zagoci umiech. Ale kiedy wspl-n pasj jest rozmieszanie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zaoy kabaret! Szecioro modych ludzi postanowio sprbowa swoich si i, po przejciu od-powiednich warsztatw z artystami z kabaretu wierszczychrzszcz, stwo-rzyli wasne, autorskie skecze. Potem pokazali je mieszkacom gminy Olecko, seniorom z Domu Spokojnej Staroci oraz wychowankom Domu Dziecka. Za-bawa z Tiramisu gwarantowana!Projekt: Stop Klatka Fest Brygida, Dastin, Micha, Maciek, Adam i Daniel to dowiadczeni, jak na swj mody wiek, dziaacze spoeczni. Postanowili stworzy festiwal filmowy Stop Klatka Fest projekt, ktrego uczestnicy oprcz zdobycia warsztatu filmo-wego stworzyli wasne etiudy i zaprezentowali modziey podczas Przegldu Filmowego. W przedsiwziciu udzia wzili nie tylko jego pomysodawcy, ale przede wszystkim uczniowie szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ktrzy sami zgosili si do udziau w projekcie. Projekt: Grupa plastyczna Owkiem w lustrzeSztuka czsto idzie w parze z dobroczynnoci. Wiedz o tym nie tylko doro-li. Modzie postanowia zorganizowa warsztaty plastyczne, podczas kt-rych poznaa techniki szkicu rysunku twarzy. Zdobyte umiejtnoci posuyy do stworzeniu prac plastycznych, zaprezentowanych mieszkacom gminy na przygotowanej wystawie. To jednak nie wszystko. Szkice zostan zlicytowane na specjalnej aukcji, z ktrej cay dochd bdzie przekazany na Samodzielny Publiczny Zesp Zakadw Opieki Dugoterminowej w Jakach.4 5Jeste mody, kreatywny i aktywny?Lubisz ludzi i chciaby spoytkowa swoj energi w twrczy sposb? Masz pomys na ciekawe dziaanie kulturalne w twojej miejscowoci i nie wiesz, jak si za nie zabra: wejd na stron:www.akademiaanimacji.plnapisz: kontakt@tworczosc.org.plInspirujemy i dziaamy!Jak to zrobi?Od Inspiracji do DziaaniaModzi ludzie czsto maj pomys na interesujce wydarzenie artystyczne w swojej miejscowoci: koncert, pokaz, happening. Niejednokrotnie s to pomysy niezwykle oryginalne. Jednake wiele koncepcji pozostaje nieuko-czonych, poniewa autorzy nie wiedz jak, do kogo i z kim mogliby je wykona.Warto urzeczywistnia swoje marzenia, w czym bardzo pomocna okazuje si metoda projektu, pozwalajca na przejcie od pomysu do dziaania. Chcc zrealizowa swj artystyczny zamiar, warto odpowiedzie sobie na zasadnicze pytania: Co chciabym zrobi?Dlaczego?Gdzie?Kiedy?Z kim i dla kogo?Jak?Kto moe mi pomc?Odpowiedzi na te pytania pomog sprecyzowa pomys, zaplanowa dziaania i zebra zesp.Co daje realizowanie wasnych projektw?spenienie swoich marze, zainteresowa, pasji, frajd i wielk przygod, umiejtno wsppracy w grupie,moliwo sprawdzenia si,wiar we wasne moliwoci i umiejtnoci, nowe kontakty z ludmi,wywieranie wpywu na otaczajc nas rzeczywisto,poszerzenie swoich horyzontw,poczucie odpowiedzialnoci i samodzielnoci,sprawienie radoci innym ludziom,moliwo odnalezienia swojej cieki zawodowej,uczy dobrej organizacji czasu i dziaa,poczucie, e jestem potrzebny, satysfakcj.Projektem kulturalnym moe by np. stworzenie musicalu, pracowni komik-su, zorganizowanie wieczoru kabaretowego, warsztatw fotograficznych, czy te odnawianie zabytkw. Moemy realizowa rwnie projekty spoeczno-kulturalne, wykorzystujce dziaania artystyczne, niosce pomoc osobom b-dcym w trudnej sytuacji, bd grupom defaworyzowanym. Przykadem tego typu dziaa moe by: czytanie bajek dzieciom z domu dziecka, ozdabianie kolorowymi obrazami cian szpitala, zorganizowanie przegldw filmw dla osb niesyszcych. Kady projekt skada si z kilku etapw:analiza potrzeb czego nam brakuje?okrelenie celw i zebranie informacjiplanowanie dziaa promocjadziaanie ewaluacja6 7Jak zaktywizowa modzie do realizowania projektw kulturalnych?ScenariuszScenariusz ten powsta z myl o was, czyli zaangaowanych nauczycielach, chccych wiedzie, w jaki sposb mona zainspirowa modzie do aktywne-go dziaania i realizowania projektw kulturalnych w szkole, miecie, i na wsi. Podczas licznych przedsiwzi realizowanych przez Fundacj Przysta-nek Twrczo zauwaylimy, e modzie ma wiele ciekawych pomysw, ale czsto brakuje jej wiary we wasne moliwoci oraz wsparcia dorosej osoby. Modzi ludzie zastanawiaj si: Kto im moe pomc? Gdzie szuka pienidzy na projekt? Jak napisa wniosek? Jak zrealizowa zaplanowane dziaania? Najczciej prosz o pomoc nauczyciela wiedzy o kulturze, jzyka polskiego lub wiedzy o spoeczestwie. Czasami jednak pedagodzy s rwnie bezradni. Brakuje im rzetelnych rde informacji. Dlatego chcielibymy zapropono-wa kilka interesujacych rozwiza, wicze i pomysw gotowych do wy-korzystania w pracy z modzie. Zachcamy rwnie, by nauczyciele sami inspirowali podopiecznych do wasnych dziaa twrczych. Oczywicie scenariusz kierujemy do nauczycieli, dla ktrych tego rodzaju praca jest fascynujc przygod, wyzwaniem, a nie przykrym obowizkiem. Liczymy na ludzi z pasj, chtnych do wsppracy, czasem niepokornych, bdcych spoecznikami, animatorami i partnerami w pracy. Wane, by byli autentyczni i otwarci na modzie.W pierwszej czci zaproponowalimy wam dziaania, dziki ktrym wyzwoli-cie w modziey potrzeb aktywnoci twrczej, generowania wasnych pomy-sw, szukania wsplnych tematw. W tym miejscu warto wyjani definicj animatora kultury, eby nie kojarzya si bdnie z pracownikiem domu kul-tury, pani pilnujc wystawy, bd reyserem filmw animowanych. Chcemy te zmieni przekonanie, e aby zainicjowa twrcze wydarzenie, trzeba mie od razu wielki talent. Wyprowadzimy wszystkich z bdu i pokaemy, e Ka-dy moe by artyst!. Natomiast druga cz warsztatw nastawiona jest na prac nad projektem kulturalnym. Skoncentrujemy si na tym, jak wspiera modzie podczas pi-sania i realizowania wniosku. Jak napisa wniosek? Gdzie mona go zoy? Jak precyzowa cele projektu? W jaki sposb rozwizywa konflikty w grupie?Opiszemy rwnie kilka ciekawych inicjatyw, zrealizowanych przez modzie przy wsparciu nauczycieli, psychologw, animatorw kultury. Jak zainspirowa Modzie do dziaa twrczych?Uwagi techniczne:1. Powi na warsztaty kilka godzin, bez przerywania twrczego procesu dzwonkiem po 45 minutach lekcyjnych. 2. Sala powinna dawa komfort, warto wystawi awki, by nie kojarzyy si uczniom z lekcj.3. Zadbaj o to, by w sali znalazy si: rzutnik multimedialny, due kartki papieru i flamastry.4. Jeli masz tak moliwo, przeprowad zajcia poza szko: pobliski dom kultury, galeria, wietlica modzieowa to wietne miejsca.Celem zasadniczym tego warsztatu jest pokazanie modziey, czym jest animacja kultury, na przykadzie konkretnych projektw, filmw i zada. Warto zaprezentowa projekty realizowane przez modzie w maych miastach i wsiach z caej Polski. Dodatkowo mona na zajcia zaprosi osob zajmujc si animacj kultury, ktra opowie o swoich dziaaniach. Zachcamy take do aktywnych wicze, bazujcych na pasjach uczniw, ktre jednoczenie pobudz kreatywne mylenie. Pokamy im, e aby za-inicjowa twrcz sytuacj, potrzebuj jedynie chci, odwagi, kolorowego papieru i wyobrani. Poznajemy potencja grupy.Na wstpie warsztatw warto dowiedzie si, jaki potencja tkwi w grupie, gdy to on bdzie baz wyjciow do dalszej pracy i dziaa. Warto, by kada z osb powiedziaa, jakie ma preferencje, czym zajmuje si w wolnym czasie, czy inte-resuje si kultur, a moe jest wolontariuszem pracujcym w hospicjum. Cztery koa. Co nas czy, a co rni? Prosimy modzie o zarysowanie na kartce czterech k i wypenienie ich w rodku (graficznie, bd pisemnie). Moje ulubione: 1. miejsce2. kolor3. filmy/ksiki4. zajcieNastpnie aranujemy wystaw i ogldamy obrazki, zastanawiajc si nad podobiestwami i rnicami w grupie. To na nich modzie bdzie bazowa, realizujc projekty. Wyjanienie definicji: animator kultury, animacja spoeczna, idea animacji kultury, organizacja po-zarzdowa. Spotkanie z animatorem kultury. Interesujce moe okaza si bezporednie spotkanie z animatorem kultury, ktry opowie o swoich dziaaniach, sposobach aktywizacji rodowiska lokal-nego, powodzeniach i przeszkodach. Modzie bdzie miaa okazj zapyta o interesujce ich zagadnienia. Ponadto taki pasjonat moe zarazi mo-dzie swoim entuzjazmem. Jeli nie znasz w swojej miejscowoci animatora kultury, zapytaj o tak osob w Domu Kultury, Urzdzie Miasta, organiza-cjach pozarzdowych, poszukaj w Internecie. Modzie z maych miejscowoci czsto mwi o swoich dokonaniach, pasjach, zainteresowaniach z du skromno-ci i skrpowaniem. Wane wic, by prowadzcy omieli grup, stworzy przyjazny klimat, sytuacj bezpieczn dla wszystkich. Istotne, by dopytywa, zachca do otwartoci, ale nie by wcibski. Naley pamita, e nie kady musi mie ochot na uzewntrznienie swoich zainteresowa. Np. Maciek po-wiedzia, e interesuje si breakdan-cem. Warto wic zapyta: czy samo-dzielnie uczy si taczy, a moe naley do jakiej grupy? ile godzin w tygodniu powica na taniec? od jak dawna ta-czy? jakie emocje mu towarzysz, gdy taczy?8 9ktre sami chcieliby zrealizowa. Zaznaczmy, e kada idea jest dobra i warto j zapisa. Modzie pracuje w zespoach 4-5 osobowych z dowolnie przez sie-bie wybranymi osobami. Pozwlmy im na kreatywno i odnotowanie nawet najbardziej abstrakcyjnych pomysw, np. konkurs Mam talent w szkole czy Wystawa fotografii. Patrzc na zapisane plakaty, nie krytykujemy, nie oceniamy, nie miejemy si z pomysw stwarzamy w grupie atmosfer ak-ceptacji. W trakcie realizacji zada moe si okaza, e projekt, ktry naszym zdaniem by niewykonalny, modzie bdzie w stanie zrealizowa.Twrcze zadanie domowe. Blogujemy!Proponujemy, aby kady uczestnik warsztatu, po zajciach, zrobi ciekawe zdjcie swojemu przyjacielowi, babci, ssiadowi, obcemu czowiekowi. Do-datkowo, by zada tej osobie dwa pytania: Np. Co Ci cieszy w yciu?Zachmy ich do spisania odpowiedzi i wraz ze zdjciem zamieszczenia na szkolnym blogu. Kulturalna mapa mojej miejscowoci.Modzie dzielimy na grupy 4-5 osobowe. Prosimy o stworzenie kulturalnej mapy swojej miejscowoci i zaznaczenie miejsc, w ktrych stykaj si z kul-tur, ciekawymi inicjatywami, mog to by np. klub, wietlica, szkoa, dom kultury, plac, galeria, kino itp. Mapa ta jest subiektywna, grupa zaznacza miejsca, wedug niej, atrakcyjne, wane, ciekawe lub takie, ktre, jej zdaniem, maj potencja, by sta si atrakcyjnymi artystycznie. Potrzebne bdzie ogl-ne omwienie prac, a take wsplne zastanowienie si nad tym, w jaki sposb mona skorzysta ze sporzdzonych map.Prezentacja filmw, zdj, przykadw zrealizowanych projektw modzieowych.Warto zaprezentowa modziey przykady konkretnych, zrealizowanych ju przez modych ludzi, projektw. Dziki temu bd mogli zobaczy, e wielu ludzi w podobnym wieku skutecznie podejmuje wasne inicjatywy twrcze, majc z tego du frajd. Bdzie to dodatkowa inspiracja do pracy nad wasnymi pomysami. Po prezentacjach dobrze jest z modzie omwi filmy i przykady projektw, zapyta, co im si najbardziej podobao, dlaczego ci ludzie to robi, co zyskujemy dziki samodzielnie podejmowanym inicjatywom.Plakat.Popro, by modzie dobraa si w grupy. Kolejne zadanie polega na tym, by na duych kartkach zrobi plakat, odpowiadajcy na pytanie: Dlaczego warto by aktywnym?. Oczywicie, kada z grup po zastanowieniu si moe wybra inn motywacj bycia aktywnym, np. dla satysfakcji, rozwoju, pozna-wania ciekawych ludzi itp. Du rado sprawi modziey prezentacja plaka-tw przed innymi grupami.Alternatywna wersja tego zadania to zrobienie na kartkach komiksu pt.: Krtka historia, dlaczego warto dziaa?, bd zrealizowanie krtkiej scenki pantomimicznej. Generator pomysw.Tym razem przechodzimy do autorskich pomysw modziey na projekty kulturalne. Zachcamy do wypisywania na duych kartkach, na zasadzie bu-rzy mzgw, jak najwikszej liczby pomysw na inicjatywy kulturalne, Polecamy filmy:Fundacji Przystanek Twrczo W wiecie lalki teatralnejAkademii Rozwoju Filantropii Inspiracja AktywacjaTowarzystwa Inicjatyw Twrczych DlaPotrzebne materiay: due kartki, pastele olejne, papier, flamastry.Warto podkreli, i umieszczamy zdjcie i wypowiedzi osb, ktre si na to zgodziy.Jak wspiera modzie w pisaniu wniosku i realizowaniu projektu kulturalnego?Tym razem zaproponujemy, naszym zdaniem, skuteczne pomysy, motywuj-ce modzie do spisania swoich koncepcji, podjcia prby napisania wniosku i realizowania planw. Wskaemy take miejsca, ktre finansuj projekty modzieowe. Postaramy si da kilka prostych rad, jak pomc modziey unikn katastrofy podczas pracy nad projektem, jak rozwizywa konflikt i skutecznie komunikowa si. Mam pomys i co dalejPrzychodzi do nas mody czowiek z fantastycznym pomysem i chciaby go zrealizowa. Warto wic poinformowa o moliwoci napisania wniosku i zo-enia w odpowiedniej instytucji bd organizacji. Zanim jednak to nastpi, zadaj mu podstawowe pytania i popro, by za trzy dni wrci z gotowymi odpowiedziami na nie. Patrz obok Jeli nie wrci, to nie martw si, przy realizacji projektw nie mona mie somianego zapau. Jeli wrci, to wspaniale! Oznacza to, e przed nami stoi mody czowiek, ktry ma opracowany pomys na swoje dziaanie. Moe to przyszy animator kultury?Oto one:Jaki masz pomys na projekt kulturalny?Jaki jest Twj cel?Jakie chcesz konkretnie podj dziaania, i w jakiej formie ?Do kogo kierujesz te dziaania? Kto Ci moe pomc? (osoby, instytucje, organizacje, media)Z kim bdziesz realizowa/a projekt?W jaki sposb zaprezentujesz efekty?Uwagi techniczne: due kartki, np. szare (duo tasze), kolorowe flamastry, farby plakatowe, pdzle, kredki, ewentualnie pastele olejne.10 11Kto sfinansuje pomys?Jest coraz wicej instytucji i organizacji, ktre finansuj inicjatywy mo-dych. Pommy im znale program odpowiadajcy ich pomysowi. Warto poszuka takich informacji na specjalnych portalach (www.ngo.pl) , stronach organizacji pozarzdowych czy europejskich funduszy. Wnioski czsto mog skada grupy nieformalne, czyli may zesp, ktry ma sprecyzowany cel i chce go zrealizowa, np. zorganizowa festiwal. Grupa taka charakteryzu-je si elastyczn struktur. Zdarza si i tak, e wniosek moe zoy jedynie organizacja pozarzdowa. W takiej sytuacji warto znale organizacj, ktra ma cele statutowe zgodne z celami projektu modziey i poprosi o pomoc. Ludzie pracujcy w stowarzyszeniach, fundacjach to czsto spoecznicy, s otwarci i yczliwi. Na pewno pomog modziey zoy wniosek za porednic-twem ich organizacji, ktra ma form prawn.Lokalnysponsor(nietylkowesprzefinansowo)Czasem wsparcia szukamy daleko, a okazuje si, e moliwoci pomocy s bardzo blisko. Jeli modzie potrzebuje odpowiedniego sprztu, czy mate-riaw rzeczowych, warto zastanowi si, kto dysponuje takimi narzdzia-mi/materiaami u nas w okolicy. Mog by to stolarz, firma budowlana, ale take wujek czy dziadek, ktrzy chtnie zaoferuj nam swoj pomoc, a take poycz/oddadz materiay przydatne do realizacji projektu.WniosekTo chyba najtrudniejszy etap dla modego czowieka, ktremu formularze wydaj si niezrozumiae, kojarz si z urzdami i biurokracj. Postarajmy si wytumaczy niejasne zagadnienia i zapewni, i dobre opisanie wniosku pomoe podczas realizacji dziaa zaplanowanych w projekcie. Niepiszemywnioskuzamodzie! Ten bd popenio wielu nauczycieli, ktrzy pniej, niestety, musieli dwiga na swoich barkach ciar caego projektu. Wane, by modzie od pocztku przeja inicjatyw. Realizacja. Co nas moe spotka?Nareszcie co si dzieje! Modzie uwaa ten etap za najciekawszy i najprzy-jemniejszy w pracy przy projekcie. Kiedy wszystko przebiega pynnie, zgodnie z harmonogramem i zaoeniami, to mamy komfortow sytuacj. Waciwie rola nauczyciela ogranicza si do czujnego obserwowania i bycia dobrym du-chem projektu. Jednake czsto pojawiaj si problemy wynikajce z niewa-ciwego przebiegu informacji, zej komunikacji i organizacji dziaa. Wtedy wkraczasz rozwanie do akcji!Warto na wstpie zaproponowa modziey jasny podzia obowizkw, ktry uatwi im prac: kto?, kiedy?, jak?, z kim?, co? gdzie? ROBI. Rozdzielenie pracy stwarza komfortow sytuacj, pozwala zaangaowa wszystkich w pro-jekt, wic jedna osoba nie czuje si nadmiernie obciona i wykorzystana. Ponadto wiemy, kto jest odpowiedzialny za ewentualne niedocignicia. Spotkajmy siW momencie, gdy grupa jest gotowa do opisania wasnych pomysw, czy-li napisania wniosku o dotacj, warto zaproponowa jej spotkanie w celu podzielenia si obowizkami. Spotkanie powinno by dobrze zaplanowane: Gdzie? Kiedy? O ktrej godzinie? Na ile czasu si spotykamy? Dobrze, gdy takie spotkanie odbdzie si w warunkach pozaszkolnych. Ale rwnie szkol-na wietlica po lekcjach jest dobrym miejscem. Podczas spotkania kady za-poznaje si z formularzem wniosku o dotacj (z pytaniami, na ktre trzeba odpowiedzie). Nastpnie modzie dzieli si rolami-obowizkami. Np. Anita bdzie odpowiedzialna za opisanie celw projektu. Anita moe kogo popro-si o pomoc i 2-3 osoby mog nad tym pracowa.WANE: do kadego z zada modzie zgasza si samodzielnie, my moe-my zachca, ale nie zmusza, bo wwczas wniosek nie powstanie. Osoby motywowane zewntrznie (bo nauczyciel kaza) czsto rezygnuj z aktyw-noci. Takie spotkania mona kontynuowa, np. raz w tygodniu na p go-dziny, by omawia bieca prac. Dowiadczenie mwi, e bez spotka ze-spou i przepywu informacji zapa nawet chtnej grupy szybko wygasa.Kilka wskazwek do pracy z modzie:Staraj si by partnerem.Uwanie suchaj potrzeb modziey.Doradzaj, ale nie narzucaj swoich pomysw.Modzie wie, czego chce, zaakceptuj to.Nie udowadniaj na kadym kroku, e wiesz lepiej, masz wiksze dowiadczenie, jeste mdrzejszy.Nie moralizuj.Pozwl im na bdy, dziki nim si ucz.Nie wyrczaj modziey, poradz sobie.Zaraaj ich swoim entuzjazmem.Poka, e wierzysz w ich projekt.Pom im w potrzebie.Bd wymagajcy i konsekwentny.Nie krytykuj.Chwal i ciesz si razem z nimi. Oto przykadowe programy:ModziewdziaaniuOdbiorcy: modzie w wieku 13-30 lat, grupy nieformalne;Modzie w dziaaniu to program Unii Europejskiej wspierajcy uczestnictwo w ksztaceniu pozaszkolnym, czyli edukacji pozaformalnej. Jest skierowany do modych ludzi oraz do osb pracujcych z modzie. www.mlodziez.org.plLokalnyFunduszModychOdbiorcy: organizacje pozarzdowe dziaajce we wsppracy z grupami modzieowymi;Jego gwn ide jest aktywizacja modych ludzi w wieku 16-19 lat w maych miejscowociach do 5.000 mieszkacw poprzez stworzenie systemu dofinansowania lokalnych projektw modzieowych z udziaem pienidzy gminnych oraz innych sponsorw. www.pcyf.org.plDziaajLokalnieOdbiorcy: lokalne instytucje, grupy nieformalne, spoecznoci lokalne z caej Polski;Finansowane s zarwno projekty spoeczno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, a take promujce turystyk i przedsibiorczo. www.dzialajlokalnie.plWarto zajrze te:www.makeaconnection.pl www.aktywnawiosna.plwww.mmk.e.org.pl www.akademiaanimacji.pl12 13Mog pojawi si problemy komunikacyjne w grupie, wynikajce z rnicy pogldw, podejcia do danego zagadnienia i odmiennych temperamentw. Jeli modzie potrafi sama poradzi sobie z t trudn sytuacj, to nie mamy si o co martwi. Zdarza si jednak i tak, e na skutek sytuacji konfliktowej rozpada si zesp, czy te kilka osb rezygnuje z dalszej realizacji projektu. Pomoc nauczyciela w takiej sytuacji jest wrcz konieczna. Postarajmy si zorganizowa wsplne spotkanie, na ktrym obie strony kon-fliktu bd mogy wyjani kopotliw sytuacj i poszuka waciwego roz-wizania. Nie bjmy si trudnych rozmw, czasami po zaegnanym kryzysie grupa rozkwita i mobilizuje si do pracy. Wikszo nauczycieli zna go ze swojej praktyki zawodowej z modzie tzw. somiany zapa. Jak sobie z tym radzi? Warto od pocztku postawi spraw jasno, e czeka ich cika praca, wymagajca zaangaowania i czasu. Jeli jestemy w stanie oszacowa, mona od razu powiedzie, ile godzin tygodniowo powinni przeznaczy na projekt. Osoby leniwe zapewne si przestrasz i zrezygnuj, natomiast praw-dziwi entuzjaci nie!Normalne jednak jest, e realizacja projektw wywouje rne, czasem skraj-ne, emocje. Pocztkowo, kiedy modzi ludzie dowiaduj si, e ich projekt otrzyma dofinansowanie, odczuwaj entuzjazm i eufori. Pniej okazuje si, i trzeba powici swj czas, a nie wida jeszcze rezultatw. Pojawiaj si wtpliwoci, czy rzeczywicie warto, co mi to da, po co si w to angaowaem/am, majc tak duo szkolnych obowizkw. Po tak zwanej czarnej godzinie pojawiaj si janiejsze chmury, gdy tylko mody czowiek dostrzega pierwsze rezultaty. Nabiera wtedy coraz wikszego przekonania, e warto si zaanga-owa, bo robi si ciekawie. Najbardziej satysfakcjonujcym momentem jest oczywicie fina, kiedy modzi ludzie prezentuj efekty swojej cikiej pracy. Otrzymuj burz oklaskw, zostaj zauwaeni i docenieni przez rwienikw, nauczycieli, rodzicw. Maj poczucie, e dokonali czego wielkiego i warto-ciowego dla siebie i dla innych. Zaczynaj wierzy w swoje moliwoci!Ewaluacja i raport kocowy.Zasugeruj modziey spotkanie, na ktrym mogliby zrobi podsumowanie ca-ego projektu. Zach do zastanowienia si nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami realizowanego projektu: co byo dobre, z czego s zadowoleni, czy zakadane cele zostay osignite, jakie popenili bdy i czy mona byo ich unikn. Trudno moe im sprawi raport kocowy skadany do instytucji finansujcej projekt, dlatego zachcamy by sprawdzi go pod wzgldem me-rytorycznym i finansowym zanim modzie zdecyduje si go zoy. Jeli chcesz wiedzie wicej14Jeli chciaby dowiedzie si wicej o animacji kultury, lokalnych inicjatywach, zarzdzaniu projektem, polecamy nastpujce pozycje:IMPULS. ZROBI CO CO ZMIENI.58 pomysw na inicjatywy modzieowe Fundacja Rozwoju Systemu EdukacjiZarzdzanie projektem. Pakiet szkoleniowyPublikacje Rady EuropyInspiracja Aktywacja Akademia Rozwoju Filantropii w PolsceDLA Animacji Kultury Towarzystwo Inicjatyw Twrczych Teraz. Animacja kultury Stowarzyszenie Katedra KulturyAnimacja Kultury. Dowiadczenie i przyszo Instytut Kultury Polskiej15Fundacja Przystanek TwrczoDziaania naszej fundacji sprawiaj, e dzieci, modzie i doroli na moment przystaj w biegu, by cieszy si twrczym dziaaniem. Staramy si inspiro-wa modzie do podejmowania samodzielnych inicjatyw kulturalnych, wy-zwala kreatywne mylenie, wspiera ich artystyczne pasje. Dzieci z maych i duych miast maj moliwo uczestniczenia od najmodszych lat w in-nowacyjnych warsztatach z edukacji artystycznej: teatralnych, filmowych, plastycznych, muzycznych. Nasze zajcia prowadzone s zawsze aktywnymi metodami. Przystanek to rwnie miejsce spotka ludzi o podobnych zainte-resowaniach i pasjach, ktrzy wzajemnie si wspieraj, wymieniaj dowiad-czeniami i tworz. Przez dwa lata dziaalnoci udao si nam zrealizowa pitnacie projektw kulturalnych. KinoKrtkichFilmwTo pokaz filmw wybitnych polskich dokumentalistw.OdcieniekulturyWarsztaty artystyczne: filmowe, teatralne, plastyczne dla dzieci i modziey.SzkolniAnimatorzyKulturyUczymy modzie jak realizowa projekty kulturalno-edukacyjne.KierunekKulturaWyrwnywanie szans w dostpie do edukacji artystycznej dzieci z maych miejscowoci.WwiecielalkiteatralnejBudujemy lalki teatralne, tworzymy filmy animowane, realizujemy spektakle.PoznajemyfilmzdrugiejstronySpotkania z twrcami filmowymi: reyserami, montaystami, operatorami.De/montaPrzegld filmw dla modziey.MagicznywiatFilmuWarsztaty i pokazy filmowe dla dzieci.koncepcja i tekst: Anna Olczyk-Grabowskawsparcie: Anna Balcerowska, Joanna Ogrodowskafotografie: Jarosaw Hemecki/ Foto Centrum Oleckoprojekt graficzny i skad: rzeczyobrazkowe.plwydruk: Robandkorekta: Wioletta Ciak Fundacja Przystanek Twrczo, Warszawa 2010Publikacja powstaa w ramach projektu Fundacji Przystanek Twrczo pt. Akademia Animacji. od Pestki do Pomaraczy od Inspiracji do Dziaania, realizowanego w ramach programu Akademia Orange. Kontakt:Fundacja Przystanek Twrczoul. Izabelli 8/13, 01-738 Warszawatel. 503 471 040e-mail: kontakt@tworczsoc.org.plwww.tworczosc.org.pl