Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza

 • View
  222

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza

 • Towarzystwo dla Natury i Czowieka Katedra Ochrony rodowiska KUL

  OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

  A OCHRONA PRZYRODY W DOLINIE WIEPRZA

  Lublin 2004

 • Zeszyt wydany na uytek konferencji:

  Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza 21 padziernika 2004 r. Lubelski Urzd Wojewdzki w Lublinie

  Organizatorzy:

  Lubelski Urzd Wojewdzki, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

  Towarzystwo dla Natury i Czowieka w Lublinie, ul. Gboka 8A, 20-612 Lublin

  Wsppraca:

  Stowarzyszenie Klub Wdkujcych Internautw

  Katedra Ochrony rodowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Redakcja techniczna: Krzysztof Wojciechowski, Rafa Jasiski

  Mapy: Krzysztof Wojciechowski

  Grafika: Anna Krupa

  Fotografia na okadce: Rafa Jasiski

  Zeszyt sfinansowany przez

  Fundusz Maych Grantw GEF/UNDP

  2

 • Spis treci Krzysztof Wojciechowski Warto przyrodnicza doliny Wieprza, jej miejsce w sieci NATURA 2000 i programie rolnorodowiskowym ......................................................................................... 4 Andrzej Budzyski Wielko i lokalizacja strat powodziowych powodowanych przez wylewy Wieprza ......11 Stanisaw Chmiel Wybrane zagadnienia ochrony powodziowej w dolinie rzeki Wieprz ..............................13 Jarosaw Krogulec Ocena prac i programw planowanych w dolinie Wieprza z punktu widzenia ochrony przyrody .................................................................................................................. 19 Seminarium Zrwnowaona gospodarka wodna w dolinach rzek Lubelszczyzny 18 marca 2004 r. Lubelski Urzd Wojewdzki, Lublin (Wnioski) ......................................... 21 Lubelskie Forum Rzeczne (materia do dyskusji) ................................................................ 24 Zaczniki ................................................................................................................................26 Mapy ....................................................................................................................................... 38

  3

 • Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody w dolinie Wieprza, 21 padziernika 2004, Lubelski Urzd Wojewdzki, Lublin

  Krzysztof Wojciechowski Katedra Ochrony rodowiska Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Warto przyrodnicza doliny Wieprza, jej miejsce w sieci NATURA 2000 i programie rolnorodowiskowym

  Wieprz jest prawostronnym dopywem Wisy. Za jego rda uwaa si Jezioro

  Wieprzowe, okresowy zbiornik wodny koo Wieprzowa Tarnawackiego. Miejsce to ley na

  wysokoci 274 m n.p.m. na zachodnich kracach Grzdy Sokalskiej stanowicej fragment

  Wyyny Woyskiej. Na ponad 300 km (303,2 km) dugoci przecina kilka krain

  geograficznych: Roztocze rodkowe, Pad Zamojski, Dziay Grabowieckie, Obnienie

  Dorohuckie, Paskowy widnicki, Wysoczyzn Lubartowsk i Pradolin Wieprza (Rys. 2).

  Rzeka uchodzi do Wisy koo Dblina. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 10415,2 km2.

  Zlewnia Wieprza pooona jest w caoci w granicach administracyjnych wojewdztwa

  lubelskiego. Poprzez kana Wieprz-Krzna rzeka czy si z Krzn a tym samym z dorzeczem

  Bugu.

  Stosunkowo niewielkie przeksztacenie doliny (zwaszcza na pewnych odcinkach)

  powoduje, e Wieprz jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem. Meandrujca rzeka, z

  szerok dolin, starorzeczami tworzy liczne siedliska dla wielu organizmw. S to przede

  wszystkim ptaki. Do najrzadszych nale: derkacz, bocian czarny, bk, botniak kowy,

  puchacz, orlik krzykliwy, rybitwa biaoczelna i biaowsa, zimorodek. W dolinie zamieszkuj

  te bobry i wydry. W wodach Wieprza wystpuje piskorz. Spord rolin na uwag zasuguj:

  wolffia bezkorzeniowa, salwinia pywajc, grel ty, grzybienie biae, rosiczka

  okrgolistna, kosaciec syberyjski oraz roliny stepowe rosnce na nasonecznionych

  zboczach doliny: wisienka stepowa, ostnica Jana, kosaciec bezlistny i inne.

  4

 • System obszarw chronionych w dolinie Wieprza

  Dla ochrony walorw przyrodniczych i biornorodnoci doliny Wieprza powoano

  szereg obszarw chronionych, ktre w caoci lub jedynie czciowo pooone s w dolinie.

  Wieprz przecina park narodowy, trzy parki krajobrazowe i dwa obszary chronionego

  krajobrazu (Rys. 3). W grnym biegu rzeka niemal od samych rde chroniona jest w ramach

  otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, a na odcinku midzy wsiami Podklasztor i

  Hutki pooona jest w granicach samego parku. Chroni on walory krajobrazowe najwyszych

  wzniesie Roztocza rodkowego, jednake dolina Wieprza stanowi w nim bardzo istotny

  element ochrony. Idc w d biegu rzeki, fragment miedzy Guciowem i Obrocz znajduje si

  w granicach Roztoczaskiego Parku Narodowego przy czym od granicy Krasnobrodzkiego

  PK, do wsi Brody Wieprz pooony jest rwnie w otulinie Roztoczaskiego Parku

  Narodowego. Roztoczaski PN powsta w 1974 roku. Mimo, e gwnym bogactwem parku

  s lasy, najcenniejsze z nich to buczyny karpackie, to jednak Wieprz stanowi rwnie wany

  obiekt ochrony. Dolina rzeki w granicach parku jest bardzo malownicza, za sama rzeka silnie

  menadruje. Na odcinku od wsi Wywoczka do wsi Brody dolina Wieprza znajduje si w

  granicach Szczebrzeszyskiego Parku Krajobrazowego. Utworzony on zosta dla ochrony

  walorw krajobrazowych i zrnicowanej rzeby terenu Roztocza Zachodniego. Sama dolina

  stanowi niewielki jego fragment. Kolejn form ochrony przyrody w dolinie Wieprza jest

  Pawowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on dolin na odcinku od Wlki

  Orowskiej do granicy z otulin Nadwieprzaskiego Parku Krajobrazowego. Gwnym

  elementem ochrony w ramach tego OChK jest wanie rzeka Wieprza i jej dolina. Na odcinku

  DobryniwZawieprzyce (ujcie Bystrzycy do Wieprza) dolina Wieprza znajduje si w

  granicach Nadwieprzaskiego PK i jego otuliny. Park obejmuje malowniczy fragment doliny

  rodkowego Wieprza z silnie meandrujc rzek (zwaszcza na odcinku od Klarowa do

  acuchowa). Na krawdziach doliny znajduj si cenne murawy z rolinnoci

  kserotermiczn (Ciechanki Krzesimowskie). Odcinek midzy ujciem Bystrzycy a ujciem

  Tymienicy nie jest objty obszarowymi formami ochrony przyrody. Istnieje projekt

  utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rodkowego Wieprza. Koncepcja ta

  powstaa w ramach Programu Ochrony Dolin Rzecznych w Polsce, ktry zosta opracowany

  na zlecenie Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa rodowiska. Najcenniejszy

  fragment doliny Dolny Wieprz, objty jest ochron w ramach Obszaru Chronionego

  Krajobrazu Pradolina Wieprza. Obszar ten obejmuje odcinek od ujcia Tymienicy do ujcia

  Wieprza do Wisy. Dolina jest stosunkowo szeroka, rzeka silnie meandruje, znajduj si take

  liczne starorzecza i stawy.

  5

 • Poza tym dolina Wieprza znalaza si rwnie w sieci ECONET i bazie ostoi

  CORINE. W sieci ECONET Polska dolina Wieprza posiadaa status krajowego korytarza

  ekologicznego (65k). W bazie ostoi CORINE na obszarze doliny Wieprza i w jej ssiedztwie

  wytypowano 5 ostoi. Byy to ostoje: Stawy w Tarnawatce, Lasy Zwierzyniecko-Kosobudzkie,

  ki nad Wieprzem, Oleniki, oraz ostoja Dolina Tymienicy obejmujca niewielki fragment

  doliny Wieprza w odcinku ujciowym rzeki Tymienicy.

  Europejska Sie Ekologiczna NATURA 2000

  Europejska Sie Ekologiczna NATURA 2000 ma na celu ochron dziedzictwa

  przyrodniczego Europy poprzez ustanawianie obszarw chronicych okrelone gatunki i

  siedliska. Opracowywana i wdraana jest w krajach UE i w krajach kandydujcych. Podstaw

  prawn NATURY 2000 stanowi dwie dyrektywy unijne:

  79/409/EWG o ochronie dziko yjcych ptakw, zwana te Dyrektyw Ptasi,

  uchwalona 2 kwietnia 1979 roku,

  92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko yjcej fauny i flory,

  zwana Dyrektyw Siedliskow lub Habitatow, uchwalona 21 maja 1992 roku,

  Kady kraj czonkowski UE jest zobowizany do przygotowania i przekazania do

  Komisji Europejskiej listy obszarw jakie chciaby chroni w ramach sieci NATURA 2000.

  Na list t skadaj si Obszary Specjalnej Ochrony, nazywane umownie ostojami ptasimi

  (wytyczane na podstawie dyrektywy ptasiej) i Obszary o Znaczeniu dla Wsplnoty nazywane

  ostojami siedliskowymi lub habitatowymi (wytyczane na podstawie dyrektywy habitatowej

  po zatwierdzeniu przez Komisj Europejsk). W polskiej propozycji sieci, w trakcie jej

  opracowywania, dolina Wieprza rwnie w rnym stopniu bya uwzgldniania. W wersji

  wstpnej sporzdzonej przez Instytut Ochrony Przyrody PAN, GRID Warszawa i Zakad

  Ornitologii PAN, w samej dolinie zaproponowano praktycznie tylko jeden obszar. Bya to

  ostoja ptasia Stawy Tarnawatka. Fragment roztoczaskiej doliny Wieprza znalaz si te w

  granicach ostoi ptasiej Roztocze, ktra czciowo pokrywaam si z ostoja siedliskow

  Roztocze rodkowe. Poza tymi obszarami niewielki odcinek doliny wszed w granice ostoi

  ptasiej i habitatowej Dolina Tymienicy.

  Lubelski Wojewdzki Zesp Realizacyjny, majcy niewtpliwie znacznie lepsz

  znajomo walorw przyrodniczych doliny gwnej rzeki Ziemi Lubelskiej, zwikszy ilo i

  powierzchni obszarw proponowanych do sieci NATURA 2000. I tak prawie cay

  roztoczaski odcinek doliny wszed w obrb ostoi ptasiej Stawy Tarnawatka i znacznie

  powikszonej ostoi Roztocze. Fragment doliny znajdujcych si w granicach

  6

 • Roztoczaskiego Parku Narodowego wszed do ostoi siedliskowej o tej samej nazwie.

  Najwikszy zbiornik zaporowy na Lubelszczynie, w Nieliszu oraz ujciowy odcinek doliny

  Poru wraz z ssiadujcym k