obuka za 2013. ... obuka sli¤†nog tipa. Broj polaznika - minimalan broj polaznika obuka je 9 (devet),

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of obuka za 2013. ... obuka sli¤†nog tipa. Broj polaznika - minimalan broj polaznika...

 • Vaš siguran partner

  u sticanju znanja i

  veština

  Consult ADQM d.o.o. - Plan

  obuka za 2013.godinu

 • Detaljnije informacije na telefon 011 2467 443, 064 110 9251

  ili posetite naš sajt www.adqm.rs

  O nama

  Privredno društvo za konsalting i menadžment poslove

  Quality management and organization counsulting and trainings

  Privredno društvo za konsalting i menadţment poslove „Consult ADQM“ d.o.o. iz Beograda, osnovano je 2009.godine i bavi se konsalting poslovima i obukama zaposlenih u domenu različitih sistema menadţmenta, inovacija i unapreĎenja poslovanja.

  Consult ADQM d.o.o. je specijalozovano za konsalting usluge u impementacije zahteva:

  o sistem menadţmenta kvalitetom, ISO 9001, o sistem upravlanja zaštitom ţivotne sredine, ISO 14001 o sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, OHSAS 18001 o sistema menadţmenta bezbednošću informacija, ISO/IEC 27001, o akreditacija laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, ISO/IEC 17025, o akreditacija kontrolnih organizacija ISO/IEC 17020, o akreditaciju sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda EN 45011 i o CE označavanje proizvoda.

  Obuke za zaposlene „Consult ADQM“ organizuju u saradnji sa renomiranim sturčnjacima i predavačima iz odreĎenih oblasti sistema menadţmenta, sa višegodišnjim predavačkim, profesionalnim i konsultantskim iskustvom. Privredno društvo „Consult ADQM“ u svojoj ponudi obuka ima i obuke drugih, partnerskih preduzeća specijalozovanih za obuke iz domena upravljanja ljudksim resursima, takozvanim HR obukama. Naše obuke su bazirane na najnovijim trendovima u oblasti različitih sistema menadţmenta i prilagoĎene potrebama i zahtevima klijenata i privrede uopšte. Na našim obukama upoznaćete se sa svetskom i evropskom praksom, kao i sa očekivanim trendovima na domaćem trţištu. Kroz otvoreni dijalog sa našim trenerima i ekspertima iz odreĎenih oblasti sistema menadţmenta bićete u prilici i da otklonite eventualne nedoumice koje ste imali u vezi tumačenja odreĎenih zahteva standarda. Sve naše obuke su kreirane na osnovu dobre inostrane trening prakse i shodno osnovnim trening principima. Naš najveći uspeh u obukama nisu visoke prosečne ocene koje dobijamo na treninzima, već veliki broj polaznika koji dolazi ponovo na naše obuke.

  O nama

 • Detaljnije informacije na telefon 011 2467 443, 064 110 9251

  ili posetite naš sajt www.adqm.rs

  O nama

  Privredno društvo za konsalting i menadžment poslove

  Quality management and organization counsulting and trainings

  Mr Snežana Pavićević Rukovodilac tima ADQM-a Proverivač QMS-a

  (ISO 9001), EMS-a (ISO 14001) i OHSAS

  18001. Sa više od 10 godina iskustva u

  različitim oblastima sistema menadţmenta, u

  domenu obuka i konsultantskih usluga, sa više

  desetina sertifikovanih i akreditovanih

  organizacije. Svoju radnu karijeru započela je

  na Mašinskom fakultetu u Beogradu, kao

  asistent saradnik na predmetu organizacija proizvodnje, da bi je

  nastavila u komercijali Industrije kugličnih leţajeva,

  Akreditacionom telu, tadašnjem JUAT-u, sadašnjem ATS-u i u

  prvoj našoj konsultantskoj kući iz domena sistema menadţmenta

  kvalitetom Euroquality d.o.o. Drugi predavač na kursu za eksterne

  proverivače QMS-a. Sertifikovan konsultant za inovacije,

  CENTRIM (Centar za istraţivanje u inovacionom menadţmentu)

  Univerziteta Brajton, UK.

  Mr Milanka Miladinović dipl. fiz-hem. Tehnički ocenjivac.

  Dugogodišnji rukovodilac kvaliteta "Zorka-

  Centra za istraţivanje", Šabac, laboratorije

  za ispitivanje akreditovane od 1996 godine.

  Sa više od 30 godina iskustva u kontroli

  kvaliteta različitih proizvoda hemiske

  industrije, u uvoĎenju i razradi novih metoda

  ispitivanja, njihovoj validaciji, verifikaciji i

  proceni merne nesigurnosti. Autor više

  radova u domaćim i inostranim časopisima iz

  oblasti hemije i hemiske tehnologije, sa višegodinšnjim naučnos-

  stručnim radom u oblasti istraţivačko razvojnih i inovacionih

  delatiosti.

  Doc. dr Vojislav Božanić Docent Fakulteta organizacionih nauka u

  Beogradu, na predmetima normativno

  upravljanje kvalitetom, akreditovane

  laboratorije, upravljanje kvalitetom

  materijalnih resursa, na katedri za upravljanje

  kvalitetom. Više od 10 godina direktor

  kvaliteta u Institutu za ispitivanje materijala

  (IMS), i direktor sertifikacionog tela IMS, sa

  konsultantskim iskustom iz domena sistema kvaliteta u više od 50

  akreditovanih laboratorija i više od trideset organizacija u

  implementaciji standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

  Član Saveta za akreditaciju ATS i brojnih domaćih organizacija i

  institucija iz domena upravljanja kvalitetom.

  Prof. dr Milan Kukrika Redovni profesor Beogradskog

  univerziteta, Fakulteta za geografiju, i Šef

  katedre za GIS. Doktorirao na

  Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu,

  usmerenje za računarsku tehniku.

  Postdoktorsko usavršavanje obavio na

  Institutu za informatiku na Tehničkom

  univerzitetu u Minhenu. Vodeći je proverivač QMS-a (ISO 9001), EMS-a (ISO 14001) i

  ISO 27001. Sa više od 10 godina iskustva u oblasti različitih

  sistema kvaliteta i više desetina sertifikovanih organizacija prema

  ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001. Dugogodišnji renomirani

  predavač iz oblasti menadţmenta, upravljanja projektima,

  inovacijama, sistema kvaliteta i na inostranim kursevima iz

  domena sigurnosti informacija.

  Prof. dr Aleksandar Petrović Vanredni profesor Mašinskog fakulteta u

  Beogradu, katedra za procesnu tehniku.

  Rukovodilac centra za procesnu tehniku i Centra

  za kvalitet Inovacionog centra Mašinskog

  fakulteta u Beogradu. Renomirani stručnjak, član

  brojnih domaćih organizacija i institucija iz

  domena procesne i gasne tehnike, kao i

  Inţenjerske komore Srbije, Savez mašinskih i

  elektrotehničkih inţenjera i tehničara Srbije, tehnički ekspert i

  dobitnik više kako naučnih, tako i stručnih nagrada

  Dipl.ing.menadzmenta Srđan

  Simić Višegodišnje radno iskustvo u praktičnoj

  primeni i razvoju upravljanja pomoću ciljeva,

  kao i primeni različitih sistema menadţmenta i

  modelovanja biznis procesa, sticano kako u

  velikoj multinacionalnoj kompaniji, tako i u

  malim sistemima.

  Dipl.andragog Dragan M.

  Jović Više od deset godina iskustva na

  rukovodećom pozicijima u domaćim i

  internacionalnim kompanijama. Iskustvo u

  javnom i privatnom sektoru kao na

  značajnim medjunarodnim projektima

  Deo uspešnog tima Svetske Banke koji je realizovao projekat

  restrukturiranja javnih preduzeća u pet najvećih gradova u

  Srbiji. Menadţer za organizacioni razvoj u multinacionalnoj

  kompaniji za područje Centralne Evrope. Uspešno se bavio

  problemom rešavanja viškova radne snage u velikim

  sistemima

  Naši predavači

 • Detaljnije informacije na telefon 011 2467 443, 064 110 9251

  ili posetite naš sajt www.adqm.rs

  O nama

  Privredno društvo za konsalting i menadžment poslove

  Quality management and organization counsulting and trainings

  Naši treninzi se organizuju kao:

   In house obuke - obuke u okviru Vaše organizacije, za Vaše zaposlene. Obuke ovog tipa se organizuju na Vaš zahtev, u prostorijama Vašeg preduzeća ili na drugom mestu koje Vi odaberete, ili se odabere na Vaš zahtev. Ove obuke mogu biti:

  o trening sa našeg spiska obuka o trening prema Vašim zahtevima i potrebama

   Eksterne obuke - obuke otvorenog tipa na koje se prijavljuue pojedinci iz različitih organizacija. Ove obuke se organizuju, u zavisnosti od zaintresovanosti većine Vas u Beogradu ili u nekom od adekvatnih, najčešće turističlkih mesta van Beograda, opremljenih i sa tradicijom organizovanja obuka sličnog tipa.

  Broj polaznika - minimalan broj polaznika obuka je 9 (devet), dok je maksimala broj 15 kandidata po obuci. Naše obuke su celodnevne u trajnju od 8 (osam) sati i, u zavisnosti od vrste obuke, njhovo trajanje je jedan, dva ili tri dana.

  Provera stečenog znanja - sve naše obuke podrazumevaju i provere stečenih znanja, odnosno veština, tako da polaznici, po uspešno poloţenim testovima, odnosno uraĎenim veţbama dobijaju i potvrde o uspešno završenoj obuci.

  Mi se prilagođavamo Vašim zahtevima i potrebama - u slučaju da se ukaţe potreba, kao i postojanje internih resursa „Consult ADQM“-a osim obuka navedenih u ovom planu postoji mogućnosti da se plan obuka proširi sa još nekim obukama, o čemu ćete blagovremeno biti obavešteni. Za predloge i sugestije o potrebnim obukama, kao i Vaši ţeljema obavestite nas, a mi ćemo pokušati da ih i realizujemo.

  Vrste i načini organizaovanja treninga

 • Detaljnije informacije na telefon 011 2467 443, 064 110 9251

  ili posetite naš sajt www.adqm.rs

  O nama

  Privr