OBSAH - Pavol Jozef ¥ af£Œrik University Strana: 4 G. W. F.: Estetika. Druh£½ zv£¤zok. Prel. A. M£¼nzov£Œ,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBSAH - Pavol Jozef ¥ af£Œrik University Strana: 4 G. W. F.: Estetika....

 • OBSAH 1. Antická filozofia a súčasnosť..........................................................................................................3 2. Aplikovaná geoinformatika............................................................................................................. 5 3. Bezpilotné letecké zariadenia.......................................................................................................... 7 4. Cvičenie pri mori.............................................................................................................................9 5. Databázové systémy...................................................................................................................... 11 6. Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ).......................................................................................... 12 7. Diaľkový prieskum Zeme..............................................................................................................14 8. Diplomová práca a jej obhajoba....................................................................................................16 9. Diplomový seminár I.....................................................................................................................18 10. Diplomový seminár II..................................................................................................................20 11. Environmentálna geológia........................................................................................................... 22 12. Fyzika pre geografov...................................................................................................................24 13. Geografia a geoinformatika......................................................................................................... 26 14. Geografia mesta........................................................................................................................... 28 15. Geografia verejnej správy............................................................................................................30 16. Geografia Českej republiky......................................................................................................... 32 17. Geografické systémy nevýrobných aktivít.................................................................................. 34 18. Geomorfologické mapovanie.......................................................................................................36 19. Globálne navigačné satelitné systémy.........................................................................................38 20. Hospodárska geografia Slovenska...............................................................................................40 21. Idea humanitas 2 (všeobecný základ)......................................................................................... 42 22. Informačné systémy o území.......................................................................................................44 23. Kapitoly z dejín filozofie 19. a 20. storočia (všeobecný základ)................................................ 46 24. Komparatívna geografia regiónov Slovenska..............................................................................47 25. Komunikácia, kooperácia............................................................................................................ 49 26. Krajina vo štvrtohorách............................................................................................................... 51 27. Krajinno-ekologické plánovanie..................................................................................................53 28. Kurz prežitia-survival.................................................................................................................. 55 29. Letný kurz-splav rieky Tisa.........................................................................................................57 30. Linux a open source GIS............................................................................................................ 59 31. Odborná prax............................................................................................................................... 61 32. Pokročilé štatistické metódy v geografii..................................................................................... 62 33. Populačný vývoj sveta.................................................................................................................64 34. Pozemné laserové skenovanie..................................................................................................... 66 35. Priestorové analýzy a modelovanie.............................................................................................68 36. Prognostika a prognózovanie.......................................................................................................70 37. Programovanie (Python).............................................................................................................. 72 38. Prírodné hrozby a riziká.............................................................................................................. 74 39. Psychológia a psychológia zdravia /magisterské štúdium/..........................................................76 40. Regionálna geografia Afriky a Austrálie.................................................................................... 78 41. Regionálna geografia Ameriky....................................................................................................80 42. Regionálna geografia Ázie.......................................................................................................... 82 43. Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia......................................................................84 44. Rozvoj osobnosti a kľúčové kompetencie pre úpech na trhu práce............................................ 86 45. Rurálna geografia.........................................................................................................................88 46. Sociálna geografia........................................................................................................................90 47. Sociálno-psychologický výcvik zvládania záťažových životných situácií..................................92 48. Strategické a územné plánovanie................................................................................................ 94

 • 49. Tvorba 3D modelov krajiny........................................................................................................ 97 50. Umenie pomáhať rozhovorom.....................................................................................................99 51. Zahraničná exkurzia 2............................................................................................................... 101 52. Úvod do štúdia paleontológie: moderné metódy výskumu....................................................... 102 53. Územné systémy ekologickej stability...................................................................................... 104 54. Špeciálny seminár z geoinformatiky......................................................................................... 106 55. Športové aktivity I..................................................................................................................... 108 56. Športové aktivity II....................................................................................................................110 57. Športové aktivity III.................................................................................................................. 112 58. Športové aktivity IV.................................................................................................................. 114 59. Štruktúra, estetika a dizajn krajiny............................................................................................116 60. Študentská vedecká konferencia z geografie a geoinformatiky................................................ 118

 • Strana: 3

  INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

  Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

  Fakulta: Prírodovedecká fakulta

  Kód predmetu: KFaDF/AFS/05

  Názov predmetu: Antická filozofia a súčasnosť

  Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Forma výučby: Cvičenie Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ): Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28 Metóda štúdia: prezenčná

  Počet ECTS kreditov: 2

  Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

  Stupeň štúdia: II.

  Podmieňujúce predmety:

  Podmienky na absolvovanie predmetu: 40% - priebežné hodnotenie aktivity študentov na seminároch 60% - záverečný test

  Výsledky vzdelávania: Poukazať na korene západnej civilizácie, ktoré siahajú ku Grékom, ako jednému z 3 pilierov Európskej kultúry. Práve zdôraznením previazanosti antickej filozofie a EPISTEME umožní lepšie pochopiť otázky formovania matematickej prírodovedy 17. storočia a niektoré závažné otázky dnešnej podoby vedy a kultúry

  Stručná osnova predmetu: Edmund Husserl o podstate antickej filozofie. Mýtus a filozofia. Filozofia predsokratikov a F.Nietzsche. Predsokratici a M.Heidegger. Starogrécky atomizmus. Platón a jeho vplyv na vznik renesančnej a novovekej prírodovedy. Platónova "teória poznania". Aristotelova syntéza antického vedenia. Epikuros. Antická filozofia a rané kresťanstvo. Skepticizmus - problém agnosticizmu.

  Odporúčaná literatúra: Arendtová, H.: Krize kultury. Prel. M. Palouš. Praha: Mladá fronta 1994. Ba