of 53 /53
OBRAZOVNI PROGRAM INSTALATER U GRAĐEVINARSTVU

OBRAZOVNI PROGRAM - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni programi u...uslovi za napredovanje i zavrŠetak obrazovnog programa ..... 50 5. na Čin prilagoĐ

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBRAZOVNI PROGRAM - cso.edu.me CSOa/Obrazovni programi/Obrazovni programi u...uslovi za napredovanje...

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  INSTALATER U GRAEVINARSTVU

 • 2

  SADRAJ OPTI DIO ............. ..................................................................................... 3

  1. NAZIV PROGRAMA: INSTALATER U GRAEVINARSTVU ......................................... 3

  2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3

  POSEBNI DIO ....... ........................................................................................ 5

  1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5

  1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 5

  1.2. STRUNO TEORIJSKI PREDMETI .................................................................. 6

  1.2.1. GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE ................................................................ 6

  1.2.2. GRAEVINSKI MATERIJALI ................................................................... 14

  1.2.3. OSNOVE GRAEVINARSTVA .................................................................. 19

  1.2.4. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM ..................................... 23

  1.2.5. VODOVOD I KANALIZACIJA ................................................................... 27

  1.2.6. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA ........................................................ 31

  1.2.7. PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ................................. 36

  2. ISPITNI KATALOZI ................................................................................... 48

  2.1 GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 48

  2.2 PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA .................................... 49

  3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 50

  4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ..................... 50

  5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 50

  6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 51

  7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA .......................... 51

  8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 51

  8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 51

  9. PROFESIONALNA PRAKSA .......................................................................... 52

  10. SLOBODNE AKTIVNOSTI .......................................................................... 52

  11. SPISAK UESNIKA KOJI SU UESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA ........ 52

 • 3

  OPTI DIO 1. Naziv programa: INSTALATER U GRAEVINARSTVU 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti- grupe predmeta

  I II III Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti

  1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 2 72 2 66 246

  2. Matematika 3 108 2 72 2 66 246 3. Strani jezik 2 72 2 72 2 66 210 4. Informatika 1 36 - - 36 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 66 210

  Drutvena grupa predmeta

  1. Istorija 1 36 36 2. Geografija 1 36 36 3. Sociologija 1 36 36

  Prirodna grupa predmeta

  1. Fizika 1 36 36 2. Hemija 1 36 36 3. Ekologija 1 36 36

  UKUPNO A 15 540 10 360 8 264 1164 B Struno-teorijski predmeti

  1. Graevinske konstrukcije 2 72 2 66 138

  2. Graevinski materijali 1 36 36 3. Osnove graevinarstva 1 36 36

  4. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom 2 72 72

  5. Vodovod i kanalizacija 2 72 72

  6. Ekonomika i organizacija rada 2 72 72

  UKUPNO B 6 216 4 144 2 66 426

  C Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  10 360 17 612 21 693 1665

  D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 33 105

  E Profesionalna praksa broj dana 10 dana 15 dana 25 dana

  F Broj asova 32 1152 32 1152 32 1056 3360 G Broj radnih sedmica 36 36 33 105

  Ukupno (A + B + C + D) = 3.360

 • 4

  3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Produbljuje i proiruje opte obrazovanje u funkciji struke i obezbjeuje struno

  teorijska i praktina znanja za samostalno obavljanje zanimanja; - Razvije sposobnost socijalne komunikacije, spremnost za razvijanje meuljudskih

  odnosa; - Poznaje osnove graevinarstva i graevinske elemente zgrade; - Poznaje vrste i osobine graevinskih materijala; - Zna itati projekte u razliitim razmjerama i prenositi mjere iz projekta na

  mjesto gradnje; - Poznaje pravila mjerenja; - Poznaje organizaciju gradilita i unutranji transport; - Poznaje klasinu i savremenu tehnologiju izvoenja instalacija vodovoda i

  kanalizacije; - Osposobljava se za montau spoljnih i unutranjih instalacija vodovoda i

  kanalizacije; - Osposobljava se za montau armatura; - Osposobljava se za montau sanitarnih objekata; - Osposobljava se za otklanjanje kvarova i odravanje instalacija vodovoda i

  kanalizacije; - Poznaje elemente kalkulacije za kune instalacije vodovoda i kanalizacije, zna

  izraditi kalkulaciju za jednostavne instalaterske radove; - Razvije ekoloku svijest i svijest o potovanju mjera zatite na radu i zatite

  okoline i kulturnog naslijea u graevinarstvu. 4. Uslovi za upis, odnosno za ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - U kolu za sticanje srednjeg strunog obrazovanja u trogodinjem trajanju za

  zanimanje Instalater / Instalaterka u graevinarstvu mogu se upisati lica koja su zavrila osnovnu kolu ili zavrila dvogodinju strunu kolu i nijesu starija od 17 godina.

  - Izuzetno, u kolu se mogu upisati lica do 18 godine, uz odobrenje Nastavnikog vijea kole. Lica koja su napunila 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih.

  - Ako se za upis prijavio vei broj kandidata od broja raspisanih mjesta, upis se vri prema odgovarajuem pravilniku o upisu uenika u srednju kolu, koji donosi

  - Ministarstvo prosvjete i nauke. 5. Trajanje obrazovanja - Obrazovanje traje tri godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici prelaze u vii razred, ako su iz svih

  predmetatekue godine postigli pozitivnu ocjenu, odradili slobodne aktivnosti i obavili profesionalnu praksu.

  - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se ukljuiti u drugi ili trei razred srodnog zanimanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita, u skladu sa odlukom nadlenog organa kole.

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle, koji donosi kola a u skladu sa Uputstvom o prilagoavanju obrazovnih programa obrazovanju odraslih.

  7. Obrazovanje koje se stie - Zavretkom obrazovnog programa uenik stie struno obrazovanje u

  trogodinjem trajanju INSTALATER U GRAEVINARSTVU i kvalifikaciju INSTALATER U GRAEVINARSTVU.

 • 5

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. FIZIKA 1.1.10. HEMIJA 1.1.11. EKOLOGIJA

 • 6

  1.2. STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE

  1. Naziv predmeta: GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE

  2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 52 20 72 III 46 20 66

  Ukupno 98 40 138 Vjebe- odjeljenje se dijeli u grupe do 17 uenika 3. Opti ciljevi nastave - Upoznaje osnovne konstruktivne elemente zgrade; - Upoznaje nain obrade zidova, podova i plafona; - Zna vrste zanatskih radova na objektu; - Upoznaje nain zatite objekta od vanjskih uticaja; - Upoznaje se sa instalacijama vodovoda i kanalizacije; - Upoznaje prefabrikovano graenje; - Upoznaje se sa mjerama protivpoarne zatite na objektima.

 • 7

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Konstruktivni sklop zgrade - Objanjava pojam

  graevinskog objekta i navodi podjelu zgrade po visini i konstruktivne sisteme

  - Navodi elemente zgrade prema poloaju i namjeni i njihovu funkciju

  - Razlikuje spoljne i unutranje elemente zgrade

  - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  Temelji - Objanjava ulogu i

  znaaj temelja - Poznaje i navodi

  vrste temelja prema materijalu i obliku

  - Crta trakaste temelje, temelje samce, ploaste i kaskadne temelje

  Vertikalni konstruktivni elementi i otvori u zidovima - Nabraja vertikalne

  konstruktivne elemente i zna njihovu funkciju

  - Navodi vrste zidova i stubova

  - Navodi vrste otvora u zidovima i elemente otvora

  - Opisuje modularne mjere

  - Razlikuje vrste zidova i stubova prema materijalu

  - Crta zidove razliitih debljina

  - Crta otvore u zidovima, nadvratnike i natprozornike u modularnoj mrei

  - Razvija preciznost i mo zapaanja

  Vjeba - Crtanje otvora u

  zidovima

  Zatita od vlage - Opisuje zatitu od

  vlage - Obrazlae funkciju

  i materijal hidroizolacije

  - Crta horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju temelja i zidova i drenae

  - Razvija odgovornost u radu

  Vjeba - Crtanje temelja i

  temeljnih zidova sa izolacijom od vlage

  Dimnjaki i ventilacioni kanali - Navodi vrste kanala

  u zidovima i njihovu funkciju

  - Navodi sastavne djelove i

  - Obrazlae izradu dimnjaka i ventilacionih kanala

  - Razlikuje i uporeuje naine za izradu dimnjaka

  - Razvija ekoloku svijest

  - Prvi pismeni zadatak

 • 8

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik objanjava nain izrade dimnjaka i ventilacionih kanala

  - Opisuje princip funkcionisanja sabirnih unt dimnjaka

  - Opisuje princip funkcionisanja ventilacionih kanala

  i ventilacionih kanala

  Horizontalni konstruktivni elementi - Navodi

  horizontalne konstruktivne elemente

  - Objanjava funkciju i materijale za izradu horizontalnih konstruktivnih elemenata

  - Obrazlae podjelu meuspratne konstrukcije prema nainu izvoenja I njihove karakteristike

  - Uvidja vanost pravilnog izvoenja radnih zadataka

  Stepenice - Definie pojam

  stepenica - Navodi podjelu

  stepenica prema znaaju, namjeni, materijalima, oblicima i nainu izvoenja

  - Poznaje elemente stepenica

  - Poznaje propise za stepenice

  - Primjenjuje propise za stepenice

  - Grafiki prikazuje osnove i vertikalne presjeke stepeninog prostora

  - Razvija sposobnost sagledavanja i rjeavanja problema u svakodnevnom ivotu i radu

  Vjeba - Crtanje

  jednokrakog ili dvokrakog stepenita oslonjenog na podesne nosae

  Krovne konstrukcije - Upoznaje se sa

  krovnim konstrukcijama i navodi vrste krovnih konstrukcija

  - Vri podjelu krovova prema nagibima, materijalima i broju krovnih ravni

  - Crta drvene krovove: proste krovove i krovove sa raspinjaama

  - Stie pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  Vjeba - Crtanje prostih

  krovova i krovova sa raspinjaama

  - Drugi pismeni

  zadatak

 • 9

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Potkrovlja - Objanjava

  funkciju i nain izrade potkrovlja

  - Objanjava funkciju krovnih prozora

  - Obrazlae nain adaptacije i izvoenje izolacije potkrovlja

 • 10

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Izolacije - Navodi vrste

  izolacija - Objanjava

  namjenu toplotne, zvune i hidro zatite objekata

  - Navodi materijale za izolacije

  - Crta toplotnu, zvunu izolaciju i hidroizolaciju zidova i meuspratnih konstrukcija

  - Razvija preciznost u radu

  Vjeba - Crtanje detalja

  toplotne, zvune I hidroizolacije na zidovima

  Vjeba - Crtanje detalja

  toplotne, zvune I hidroizolacije na meuspratnim konstrukcijama

  Podovi, plafoni i obrada zidova - Navodi vrste

  podova prema materijalu i namjeni i objanjava nain izrade

  - Opisuje funkciju parne brane

  - Navodi vrste plafona i objanjava nain izrade

  - Objanjava obradu fasada prema materijalu

  - Upoznaje unutranju obradu zidova malterom, drvetom, keramikom, gipsanim ploama

  - Objanjava molersko-farbarske radove zidova, plafona i fasada

  - Razlikuje podove prema materijalu i namjeni

  - Crta detalje podova od parketa, brodski pod, pod od keramike i livenog teraca na meuspratnoj konstrukciji

  - Razlikuje vrste plafona prema nainu obrade

  - Njeguje smisao za lijepo

  Vjeba - Crtanje detalja

  podova od parketa, brodski pod, pod od keramike i livenog teraca

  Instalacije vodovoda i kanalizacije - Navodi vrste

  instalacija u zgradama

  - Upoznaje instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje

  - Objanjava nain

  - Skicira nain privrivanja kanalizacionih cijevi za zidove I meuspratne konstrukcije

  - Razvija ekoloku svijest

  - Razvija pravilan

  stav prema kvalitetu u radu

  - Prvi pismeni zadatak

 • 11

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik voenja cijevi kroz zidove i tavanice i njihovo privrivanje za konstrukciju

  - Upoznaje protivpo-arnu zatitu, hidrante i signalne ureaje

  Prefabrikovana gradnja - Objanjava naine

  gradnje, tradicionalno, unaprijeeno i prefabrikovano

  - Opisuje konstruktivne sisteme prefabrikovane gradnje

  - Razlikuje i analizira sisteme prefabrikovane gradnje: skeletni, panelni i elijski

  - Razvija analitinost i logiko zakljuivanje

  Adaptacija i rekonstrukcija - Opisuje radove na

  adaptaciji i rekonstrukciji objekata

  - Razlikuje radove na adaptaciji i rekonstrukciji objekata, ojaanje temelja, probijanje otvora, zidanje pregradnih zidova

  Krovni pokrivai - Nabraja vrste

  krovnih pokrivaa prema materijalu i opisuje njihove osobine i primjenu

  - Crta pokrivanje krovova, azbestcementnim proizvodima, od opekarskih proizvoda i limom

  Vjeba - Crta pokrivanje

  krovova eternitom i mediterankom

  Limarski i bravarski radovi - Navodi vrste i

  oblike limova i objanjava njihovu primjenu u graevinarstvu

  - Opisuje metalne stubove, nosae i stepenice

  - Nabraja vrste i oblike metalnih profila, nosivih i nenosivih

  - Opisuje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu

  - Skicira detalje metalnih stubova i nosaa

  - Skicira metalne ograde

  - Crta detalje metalnih prozora i vrata od eljeznih profila i PVC profila

  - Razvija odgovornost u radu i ekoloku svijest

  Vjeba - Crta detalje

  metalnih prozora i vrata

 • 12

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik primjenu, zatitu metalnih elemenata od vlage, korozije i poara

  Stolarski radovi - Navodi i opisuje

  vrste drveta i drvene elemente za stolarske radove i stolarske izraevine

  - Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere

  - Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata

  - Razlikuje drvene prozore prema konstrukcij

  - Crta detalje otvora balkonskih vrata i prozora u modularnoj mrei prema standardima

  - Stie samopouzdanje i sigurnost u radu

  Vjeba - Crta detalje

  ugraivanja drvenih

  prozora i vrata - Drugi pismeni

  zadatak

  Staklorezaki radovi - Opisuje primjenu

  stakla u graevinarstvu

  - Navodi vrste stakla i dimenzije

  - Skicira detalje zastakljivanja u drvene i metalne okvire

  - Razvija preciznost u radu i mo zapaanja

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Biljana Blagojevi: Graevinske konstrukcije, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd 2003. - Biljana Blagojevi: Zavrni graevinski i instalaterski radovi, Zavod za

  udbenike i nastavna sredstva, Beograd 1990. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Crtai stolovi, pribor za crtanje, grafoskop, dijaprojektor. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmena provjera znanja (najmanje jedanput u klasifikacionom periodu); - Pismeni zadaci-dva pismena zadatka u prvom razredu, po jedan u polugoditu u

  trajanju od 2 kolska asa i u drugoj godini dva pismena zadatka, po jedan u polugoditu u trajanju od 2 kolska asa;

  - Grafike vjebe; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8.Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture.

 • 13

  - Diplomirani inenjer graevinarstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja

  Povezanost sa drugim predmetima Predmeti Znanja

  Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi

  Graevinski materijali

  Drvo i drvena graa elik Gvoe

  Konstruktivni sklop zgrade Osnove graevinarstva Sistemi u graenju Osnove, izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata

  Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  Poznavanje tehnikog crtanja graevinskih elemenata

  Zidovi, meuspratne konstrukcije

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  Provoenje cijevi kroz zidove i meuspratne konstrukcije

 • 14

  1.2.2. GRAEVINSKI MATERIJALI

  1. Naziv predmeta: GRAEVINSKI MATERIJALI

  2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 36 36 II III

  Ukupno 36 36 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika graevinskih materijala; - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih graevinskih materijala; - Upoznavanje pravilne upotrebe graevinskih materijala; - Osposobljavanje za upotrebu standarda; - Razvoj svijesti o znaaju upotrebe standarda i odgovornost za potovanje

  standarda; - Upoznavanje principa zatite ivotne sredine.

 • 15

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod - Upoznaje se sa

  znaajem graevinskih materijala i prefabrikata

  - Navodi osobine i metode ispitivanja

  - Nabraja osnovne podjele graevinskih materijala

  - Odabira graevinske materijale za odgovarajuu namjenu

  - Razlikuje odreene osobine graevinskih materijala

  - Razvija svijest o znaaju iste okoline

  Kameni materijal - Upoznaje dobijanje

  i obradu graevinskog kamena

  - Objanjava primjenu kamena i njegovu zatitu

  - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata

  - Nabraja vrste kamena

  Razlikuje naine dobijanja i obrade graevinskog kamena

  - Posjeta labaratoriji za ispitivanje graevinskog kamena

  Voda - Navodi osobine

  vode kao graevinskog materijala i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije

  - Uoava znaaj vode u graevinarstvu

  Keramiki materijali - Nabraja sirovine i

  opisuje dobijanje ciglarskih proizvoda

  - Objanjava ciglarske proizvode

  - Upoznaje keramike ploice i cijevi

  - Objanjava keramike proizvode

  - Upoznaje vatrostalni materijal

  - Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda

  - Definie keramike proizvode i njihovu namjenu

  - Uoava znaaj vatrostalnih materijala

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju

 • 16

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Zgure i pucolani - Upoznaje

  karakteristike i primjenu zgure i pucolana u graevinarstvu

  - Zna osobine zgure i pucolana u graevinarstvu

  Veziva u graevinarstvu - Objanjava

  osnovna veziva: graevinski kre, gips i cement

  - Objanjava sirovine i opisuje dobijanje veziva

  - Nabraja osobine veziva

  - Razlikuje veziva i pravilno ih skladiti

  - Razvija svijest o potrebi zatite ivotne sredine

  Malteri - Nabraja sastojke

  mjeavina maltera - Nabraja vrste

  maltera

  - Procjenjuje upotrebljivost razliitih maltera

  - Uoava greke pri malterisanju

  Beton - Nabraja sastojke

  mjeavine betona - Definie inioce

  koji utiu na kvalitet betona

  - Objanjava marku betona

  - Objanjava tehnologiju betona

  - Nabraja vrste betona

  - Obrazlae nain dobijanja betona

  - Uvia vanost kvaliteta u radu

  - Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona

  Metali i legure - Poznaje naine

  dobijanja gvoa i elika

  - Navodi osnovne vrste elika i armatura i upotrebu elika u graevinarstvu

  - Zna naine i ulogu zatite elika od korozije

  - Navodi osnovne vrste obojenih metale

  - Obrazlae upotrebu

  - Uoava koroziju i definie njeno spreavanje

  - Razlikuje vrste armature

  - Poznaje naine i sredstva za zatitu od korozije

  - Razvija interesovanje prema prirodnim naukama

  - Posjeta graevinskom preduzeu

 • 17

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik aluminijuma i bakra u graevinarstvu

  Staklo - Objanjava

  dobijanje stakla, vrste i obradu

  - Navodi primjenu stakla u graevinarstvu

  - Razlikuje vrste i definie primjenu stakla u graevinarstvu

  Drvo - Nabraja svojstva i

  vrste drveta - Opisuje greke u

  strukturi drveta - Obrazlae upotrebu

  drveta u graevinarstvu

  - Obrazlae zatitu drveta

  - Razlikuje vrste drveta

  - Razlikuje sredstva za zatitu drveta

  - Njeguje osjeanje za ljijepo

  Ugljovodonna veziva - Upoznaje katran i

  bitumen kao osnovna ugljovodonina veziva

  - Opisuje nain dobijanja i primjenu

  - Obrazlae upotrebljivost veziva

  - Razvija osjeaj o potrebi zatite okoline i zatite na radu

  Plastine mase - Upoznaje znaaj

  plastinih masa - Upoznaje sirovine

  - Poznaje upotrebljivost plastinih masa

  - Uoava znaaj razvoja novih materijala

  - Uvia znaaj ekologije u svakodnevnom ivotu

  Boje, lakovi, kitovi - Navodi vrste i objanjava primjenu boja, lakova i kitova u graevinarstvu

  - Razlikuje boje, lakove i kitove

  Materijali u funkciji zatite elemanata - Upoznaje

  materijale za zavrnu obradu i zatitu gotovih elemenata

  - Navodi i objanjava materijale u funkciji zatite od

  - Analizira materijale za zatitu od poara i vlage

  - Razvija osjeaj odgovornosti prema bezbjednosti na radu

 • 18

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik poara, vlage i sl.

  Standardi u graevinarstvu - Upoznaje oznake

  materijala - Upoznaje se sa

  standardima

  - ita standarde - Standardi graevinskih materijala

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - I. Stojiljkovi, D. Mileti: Graevinski materijali sa osnovama geologije, Zavod

  za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002. - I.Stojiljkovi, Graevinski materijali, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd 1979.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Uzorci graevinskih materijala (opeka, crijep, keramike ploice, plastine

  cijevi).

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer graevinarstva. - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmeti Znanja Drvo i drvena graa elik Gvoe

  Graevinske konstrukcije

  Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi

  Drvo, beton, elik Keramiki materijali, boje i lakovi

  Osnove graevinarstva Elementi konstruktivnih sistema Zavrni radovi u graevinarstvu

  Tehnike karakteristike materijala i grae

  Ekonomika i organizacija rada

  Obraunske norme korienja materijala

  Plastika, elik, keramika i bitumen

  Vodovod i kanalizacija

  Elementi instalacija vodovoda, kanalizacije i sanitarije

  elik, gvoe, plastika, beton, keramika

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  Materijali za instalacije vodovoda i kanalizacije

 • 19

  1.2.3. OSNOVE GRAEVINARSTVA

  1. Naziv predmeta: OSNOVE GRAEVINARSTVA

  2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 36 36 II III

  Ukupno 36 36

  3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje graevinarstva kao privredna djelatnosti - Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata - Upoznavanje sa vrstom i podjelom graevinskih objekata - Osposobljavanje za sistematinost, urednost i preciznost - Sticanje pravilnog odnosa prema zatiti ivotne sredine

 • 20

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi RAZRED: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Graevinarstvo kao privredna djelatnost - Upoznaje se sa

  graevinarstvom kao privrednom granom

  - Objanjava faze radova i radnih postupaka u procesu graenja

  - Nabraja objekte kao finalni proizvod

  - Uporeuje i razlikuje graevinske objekte prema namjeni

  - Razvija pozitivan odnos prema zanimanju

  Grane graevinske proizvodnje - Upoznaje se sa

  podrujima i fazama graevinske proizvodnje

  - Upoznaje grane graevinske proizvodnje:

  - visokogradnju - niskogradnju - hidrogradnju

  - Razlikuje podruja i faze graevinske proizvodnje

  - Razvija sposobnost sagledavanja i rjeavanja problema u svakodnevnom ivotu i radu

  Prostorno planiranje - Upoznaje se sa iniocima koji utiu na planiranje urbanizma

  - Objanjava urbanistike planove: regionalne, generalne i detaljne

  - Poznaje sadrinu urbanistikih planova

  - Uoava razliku izmeu regionalnih, generalnih i detaljnih urbanistikih planova

  - Razvija analitinost u radu

  - Posjeta zavodu za urbanizam

  Objekti kao finalni proizvodi graevinarstva - Navodi i objanjava

  objekte visokogradnje:

  - stambene zgrade - objekte drutvenog

  standarda - privredne objekte - Navodi i objanjava

  objekte niskogradnje:

  - puteve i eljeznice

  - Razlikuje razliite objekte:

  - visokogradnje - niskogradnje - hidrogradnje

  - Razvija smisao za sistematian rad i marljivost

  - Obilazak grada

 • 21

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - tunele - mostove - aerodrome - Navodi i objanjava

  objekte hidrogradnje:

  - brane - hidroelektrane - pristanita - Obrazlae ureenje

  vodenih tokova - Objanjava nain

  snabdijevanja vodom i kanalisanja naselja

  - Objanjava poljoprivrednu hidrotehniku

  - Zna nain snabdijevanja vodom i kanalisanje naselja

  Uesnici u realizaciji graevinskih objekata i faze u realizaciji graevinskih objekata - Navodi uesnike u

  izgradnji graevinskih objekata

  - Objanjava faze u realizaciji graevinskih objekata

  - Razlikuje uesnike u realizaciji graevinskih objekata i njihova prava, obaveze i dunosti

  - Svjestan je vanosti timskog rada

  Projektovanje - Objanjava svrhu

  projektovanja - Navodi i objanjava

  vrste projekata i njihovu primjenu

  - Razlikuje vrste projekata

  - Uoava vanost kvalitetnog i preciznog rada

  Graevinski sistemi i elementi - Navodi sisteme u

  graenju i njihove elemente

  - Razlikuje konstruktivne sisteme i njihove elemente

  Radovi na izgradnji objekata - Nabraja radove na

  izgradnji objekata: - geodetske radove - zemljane radove - osnovne

  - Razlikuje vrste radova na izgradnji objekata

  - Steenim znanjem spoznaje odgovornost profesije

  - Posjeta gradilitu

 • 22

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik graevinske radove

  - instalaterske radove

  - zavrne graevinske radove

  - Nabraja mehanizaciju na gradilitu

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Lj. Nikoli, S. Kruni, V. Boinovi: Osnove graevinarstva, Zavod za udbenike

  i nastavna sredstva, Beograd 2005.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Grafoskop, dijaprojektor, slajdovi, prospekti,kompjuter.

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta: - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika: - Diplomirani inenjer graevinarstva. - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmeti Znanja Sistemi u graenju Graevinske konstrukcije Konstruktivni sklop zgrade Elementi konstruktivnih sistema Zavrni radovi u graevinarstvu

  Graevinski materijali

  Drvo, beton, elik Keramiki materijali, boje i lakovi

  Vrste projekata Snabdijevanja vodom i kanalisanje naselja

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  Projekti vodovoda i kanalizacije Instalacije vodovoda i kanalizacije

 • 23

  1.2.4. TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 1. Naziv predmeta: TEHNIKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 18 54 72 II III

  Ukupno 18 54 72

  3. Opti ciljevi nastave - Razvijanje preciznosti u izradi tehnikih crtea; - Sticanje znanja za itanje planova; - Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora; - Upoznavanje sa znaajem dimenzija i razmjere; - Upoznaje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije; - Razvijanje sposobnosti svoenja trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i

  obrnuto; - Razvijanje tehnike kulture.

 • 24

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Tehniko crtanje Tehnii pribor - Objanjava znaaj

  crtanja u tehnici - Navodi materijal

  koji se koristi za crtanje

  - Nabraja i objanjava pribor za tehniko crtanje

  - Objanjava upotrebu papira za crtanje

  - Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir, milimetarski, hamer, paus, ozolit

  - Koristi razne vrste olovaka, gumu, tu, marker, bojice

  - Koristi i odrava sto za tehniko crtanje,tablu, inu, T-lenjir, trouglove, uglomjer, razmjernik, estar, krivuljare, ablone i razliita pera

  - Formira pravilan odnos prema grafikom izraavanju

  Vjeba: - Upotreba pribora i

  materijala za tehniko crtanje

  Grafika vjeba: - Crta tehniki okvir,

  peat i odreuje formate A1, A2, A3, A4

  Rad olovkom - Objanjava crtanje

  linija - Objanjava

  ispisivanje brojeva - Objanjava

  ispisivanje slova

  - Crta razliite linije: puna, isprekidana, crta- taka, rafure

  - Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom

  - Razvija smisao za lijepo

  - Razvija analitinost u radu

  Grafika vjeba: - Crtanje punih linija

  razliitih debljina - Crtanje

  isprekidanih linija crta-taka

  Grafika vjeba: - Ispisivanje brojeva

  slobodnom rukom i ablonom

  Grafika vjeba: - Pisanje slova

  slobodnom rukom i ablonom

  Razmjera - Opisuje znaaj

  razmjere u tehnikom crteu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije

  - Koristi razmjernik - Primjenjuje

  razmjeru

  - Razvija sistematinost i marljivost u radu

  Grafika vjeba: - Na jednostavnim

  oblicima primjenjuje razliite razmjere 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:500

  Kotiranje - Poznaje elemente

  kotiranja: kota, kotna linija, poetak i kraj kotne linije

  - Objanjava visinsku kotu

  - Objanjava kotiranje otvora

  - Crta elemente kotiranja

  - Primjenjuje visinske kote i kote otvora

  - Uoava vanost kvalitetnog rada

  Grafika vjeba: - Na datoj osnovi i

  presjeku primjenjuje pravila kotiranja

 • 25

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Oznake materijala - Objanjava

  grafiko prikazivanje materijala u projektima

  - ita oznake materijala

  - Crta rafuru za razliite materijale i opremu

  - Razvija analitiko miljenje

  Grafika vjeba: - Crta oznake

  graevinskog materijala, namjetaja, sanitarnih ureaja, instalacija i zelenila u osnovi i izgledu

  Nacrtna geometrija Vrste projekcije - Navodi vrste

  projekcija - Opisuje

  projekcijske ravni, ose i znaaj koordinata

  - Objanjava karakteristike ortogonalne projekcije

  - Crta projekcije take

  - Crta projekciju dui

  - Crta projekcije pravilnih

  Geometrijskih slika - Crta projekcije

  pravilnih geometrijskih tijela

  - Stie samostalnost u radu

  - Razvija inicijativnost

  Grafika vjeba: - Crta projekcije

  pravilnih geometrijskih slika: trougao, kvadrat, pravougaonik, trapez,krug

  Grafika vjeba: - Crta projekcije

  pravilnih geometrijskih tijela iji je bazis paralelan projekcijskoj ravni: prizma, piramida, valjak, kupa

  Kosa projekcija - Poznaje

  karakteristike i pravila crtanja u kosoj projekciji

  - Crta u kosoj projekciji taku, du i pravu

  - Crta u kosoj projekciji geometrijske slike u specijalnom poloaju

  - Crta u kosoj projekciji pravilna geometrijska tijela sa bazisom paralelnim projekcijskoj ravni

  - Razvija naviku sistematinog rad i marljivosti u radu

  Grafika vjeba: - Crta u kosoj

  projekciji zadate oblike koji se odnose na pojedine djelove objekta

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Gordana Duli: Tehniko crtanje sa itanjem planova, Zavod za udbenike i

  nastavna sredstva, Beograd 2003. god. - Lj. Gagi:" Nacrtna geometrija", Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd

  2002. god. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Crtai stolovi sa odgovarajuim priborom za crtanje, grafoskop, dijaprojektor.

 • 26

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Grafike vjebe. - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture. - Diplomirani inenjer graevinarstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmeti Znanja Crtanje razvoda mokrog vora i itanje planova

  Vodovod i kanalizacija

  Oznake u planovima Mokri vorovi

  Rad olovkom Razmjera Kotiranje Oznake sanitarnih ureaja, instalacija

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  Izometrijske eme vodovoda, skice i crtei instalacija vodovoda i kanalizacije, sanitarnih ureaja

  Poznavanje tehnikog crtanja graevinskih elemenata

  Graevinske konstrukcije Osnove,izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata

 • 27

  1.2.5. VODOVOD I KANALIZACIJA 1. Naziv predmeta: VODOVOD I KANALIZACIJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 36 36 72 II III

  Ukupno 36 36 72 3. Opti ciljevi nastave - Upoznavanje sa znaajem vodovoda i kanalizacije u zgradama i naseljima; - Upoznavanje osobina vode i snabdijevanje vodom; - Sticanje osnovnih znanja iz hidraulike; - Upoznavanje naina odvoenja otpadnih voda iz sanitarnih objekata, zgrada i

  naselja; - Upoznavanje sistema i postupaka za preiavanje otpadnih voda; - Poznavanje materijala za vodovod i kanalizaciju; - Upoznavanje sa mjerama protivpoarne zatite i zatite na radu na objektima.

 • 28

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Osobine vode i snabdijevanje vodom - Navodi osobine i

  svojstva vode - Objanjava naine

  eksploatacije vode - Navodi ureaje koji

  rade pod pritiskom: - pumpe - hidrofor - Opisuje objekte i

  ureaje za prikupljanje i zahvatanje vode

  - Upoznaje sisteme i eme vodovoda

  - Razlikuje karakteristike vode s obzirom na njenu primjenu(pijaa voda, industrijska voda)

  - Razlikuje i uporeuje ureaje za povienje pritiska vode

  - Nabraja i poznaje objekte za prikupljanje i zahvatanje vode

  - Analizira emu i sisteme vodovoda

  - Razvija pozitivan odnos prema radnom mjestu i zanimanju

  - Posjeta vodozahvatnim objektima

  - Posjeta pumpnim i crpnim stanicama i postrojenjima

  Kuni vodovod - Objanjava kuni

  prikljuak vode - Obrazlae eme

  kunog vodovoda - Opisuje izradu

  vodovodne mree - Navodi materijale

  za izradu vodovodne mree

  - Objanjava protivpoarni razvod-mreu u zgradama

  - Navodi hidrantske ureaje i opisuje nain napajanja hidrantske mree

  - Upoznaje se sa emom snabdijevanja i sprovoenja tople vode

  - Objanjava zatitu vodovodne mree-cijevi

  - Upoznaje se sa osnovama hidraulike vode:

  - hidrostatiki pritisak

  - jednaina

  - Analizira eme sprovoenja kune vodovodne mree

  - Razlikuje i uporeuje razvod horizontalne i vertikalne vodovodne mree

  - Razlikuje vodovodne cijevi i armature

  - Uoava znaaj i ulogu sprovoenja protivpoarne mree

  - Razlikuje vrste hidrantske mree

  - Analizira naine snabdijevanja toplom vodom i razlikuje ureaje za zagrijavanje vode

  - Razlikuje sredstva za zatitu vodovodnih cijevi

  - Radi ispitivanja vodovodne mree na pritisak saglasno propisima

  - Crta kupatilski

  - Razvija analitiko miljenje

  - Vjeba br 1: Izrada kupatilskog razvoda vodovoda u osnovi i izometrijska ema vodovoda u R=1:25

  - Vjeba br 2: Izrada izometrijske eme vodovoda tople i hladne vode u R=1:25

  - Vjeba 3: Detalj kunog prikljuka, detalj montae vodomjera, detalj vodomjernog okna u R=1:10 ili R=1:15

 • 29

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kontinuiteta

  - bernulijeva jednaina

  - proticanje kroz cijevi i gubici

  - vodeni udari

  razvod hladne i tople vode sa izometrijskom emom

  - ita projekat vodovodnih instalacija

  Kanalizacija - Objanjava

  otpadne vode - podjela i karakteristike

  - zagaenost - koliine - Upoznaje sisteme

  kanalizacije - Opisuje instalacije

  kune kanalizacije - Nabraja

  kanalizacioni materijale, cijevi i fajonske komade

  - Definie reviziona okna

  - Objanjava horizontalne i vertikalne odvodnike

  - Opisuje sistem odvoenja atmosferske vode

  - Upoznaje se sa brzinom proticanja otpadnih voda

  - Objanjava prikljuak glavnog kunog kanala na gradsku mreu

  - Upoznaje oznake na crteima i projektima kanalizacionih mrea

  - Obrazlae naine isputanja i preiavanja otpadnih voda

  - Razlikuje vrste otpadnih voda

  - Razlikuje tipove gradske kanalizacije

  - Zna tehnike propise za izradu kanalizacije

  - Razlikuje hidrauline zatvarae- sifone

  - Analizira naine ugradnje ventilacione glave, olunjaka i slivnika

  - Rjeava mokre vorove i vri emiranje trase kanalizacije

  - Analizira naine postavljanja cijevi kroz zidove

  - Zna izraunati nagib cijevi i odrediti kaskadu

  - ita oznake na crteima i projektima

  - Razvija marljivost i tanost u radu

  - Stie naviku za

  racionalno i paljivo izvodjenje pojedinih radnih zadataka

  - Vjeba br 4: Izrada kupatilskog razvoda kanalizacije u osnovi R=1:25

  - Vjeba br 5: Izrada

  vertikalnog presjeka kroz kanalizaciju za kupatilski razvod u R=1:25

  Sanitarni ureaji - Navodi vrste

  sanitarnih ureaja - Objanjava

  - Razlikuje sanitarne ureaje

  - Zna namjenu

  - Razvija osjeaj preciznosti i estetike u radu

  - Vjeba br 6: Izrada crtea detalja prikljuka

 • 30

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik funkciju sanitarnih ureaja

  - Navodi razne specijalne sanitarne pribore

  - Navodi kupatila i grupne tueve

  sanitarnih ureaja - Uoava oznake

  sanitarnih ureaja u crteima

  sanitarnog objekta na kanalizaciju u R=1:25 ili R=1:10

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Biljana Blagojevi, Kune instalacije, Zavod za udbenike i nastavna sredstva,

  Beograd, 2000. god. - V.Stanojevi, M.Zoroje, Kune instalacije, Zavod za udbenike i nastavna

  sredstva, Beograd, 2003. god. 6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Grafoskop, kompjuter. - Izvoaki projekti instalacija vodovoda i kanalizacija. 7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja - Izrada svih grafikih vjebi (est vjebi); - Usmena provjera znanja (najmanje jedanput u klasifikacionom periodu); - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima.

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika: - Diplomirani graevinski inenjer. - Diplomirani inenjer arhitekture. 10. Povezanost predmeta

  Znanja

  Povezanost sa drugim predmetima Predmeti Znanja

  Izbor vrste cijevi i fitinga i njihovo dimenzionisanje

  Graevinski materijali

  elik, plastini materijali, pijesak

  Oznake u planovima Mokri vorovi

  Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  Crtanje razvoda mokrog vora i itanje planova

  Poznavanje izrade i propisnog voenja instalacija vodovoda i kanalizacije i montaa sanitarnih ureaja

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  Nain voenja i izrade instalacija vodovoda i kanalizacije

 • 31

  1.2.6. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA 1. Naziv predmeta: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA RADA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II 36 36 72 III

  Ukupno 36 36 72

  3. Opti ciljevi nastave - Planira aktivnosti i vri izvoenje radova na objektu; - Potuje rokove pri izvoenju radova; - Analizira izvrene aktivnosti; - Upoznaje se sa tehnikom dokumentacijom; - Poznaje osnovne elemente eme organizacije gradilita; - Osposobljava se za primjenu normi i standarda; - Izrauje predmjer i predraun radova za instalacije vodovoda i kanalizacije; - Upoznaje i koristi mjere zatite na radu i principe zatite ivotne sredine.

 • 32

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uesnici u graevinskoj proizvodnji - Nabraja i

  prezentira uesnike u graevinskoj proizvodnji i njihova prava i obaveze

  - Shvata znaaj svog zanimanja meu uesnicima u graevinskoj proizvodnji

  Investiciono-tehnika dokumentacija - Prezentira

  investiciono- tehniku dokumentaciju

  - ita i analizira pozicije instalaterskih radova iz projekta

  - Vodi graevinsku knjigu o izvedenim radovima na objektu

  - Razvija tehniku kulturu

  Faze izvoenja graevinskih objekata - Navodi vrste

  gradilita i uslove njegovog osnivanja

  - Navodi faze izvoenja objekta sa posebnim osvrtom na pripremne radove

  - Opisuje postupke izvoenja radova na gradilitu

  - ita emu organizacije gradilita

  - Poznaje uslove za organizaciju gradilita

  - ematski prikazuje privremene objekte:

  - za smjetaj radnika - za ishranu - kancelarije - nadstrenice - magacini - Organizuje radno

  mjesto - Analizira kartu

  procesa i dijagram toka za instalaterske radove

  - Planira nacin izrade zastitnih elemenata ograda, nadstresnica, skela i dr.

  - Stie samopouzdanje i sigurnost u radu

  Vjeba - Nacrtati emu

  organizacije gradilita

  Vjeba - Napraviti

  organizaciju radnog mjesta za odreene pozicije radova

  Vjeba - Nacrtati kartu

  procesa i dijagram toka za poziciju instalaterskih radova

  Dokumentacija na gradilitu - Opisuje tehniku

  dokumentaciju na gradilitu

  - Popunjava magacinsku dokumentaciju:

  - trebovanje - dostavnicu - prijemnicu

  Vjeba - Popunjavanje

  dokumentacije prema datoj poziciji instalaterskih

 • 33

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - izdatnicu

  - revers - Popunjava situaciju

  radova - Posjeta gradilitu

  Primopredaja objekta - Prezentira proces

  izvoenja i primopredaje graevinskih radova prema vaeim zakonima

  - Sarauje sa nadzorom:

  - investitora - projektanta - izvoaa - graevinskom

  inspekcijom

  - Razvija osjeaj odgovornosti na radu

  Zatita na radu - Objanjava mjere

  zatite na radu i zatite sredine

  - Zna da koristi sredstva line zatite

  - Svjestan je znaaja primjene sredstava zatite na radu

  Normativi i standardi rada u graevinarstvu - Opisuje normative

  i standarde za odreene pozicije radova sa posebnim osvrtom na instalaterske radove

  - ita normative i standarde

  Vjeba - itanje

  graevinskih normi osnovnih graevinskih radova

  Vjeba - itanje

  graevinskih normi i odreivanje potreba u materijalu i radnoj snazi za instalaterske radove

  Predmjer i predraun radova - Opisuje predmjer

  radova sa posebnim osvrtom na instalaterske radove

  - Obrazlae analizu

  cijena

  - Obrazlae

  predraun

  - Rauna potrebne koliine i vrste materijala

  - Pie i sastavlja opis za instalaterske radove

  - Mjeri i rauna koliine za instalaterske radove

  - ita crte iz projekta

  - Rauna cijene pojedinih pozicija radova

  - Analizira trite i izabira najpovoljnije cijene

  - Razvija sistematinost u pristupu radu

  - Razvija tanost i

  preciznost u radu

  Vjeba - Izrada opisa za

  nekoliko pozicija instalaterskih radova

  - Izrada potrebnih koliina za pozicije instalaterskih radova

  - Izrada analize cijena za odreene pozicije instalaterskih radova

  - Izrada predrauna za pozicije instalaterskih radova

 • 34

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik

  - Rauna vrijednost pojedinih pozicija radova

  - Radi dinamike planove (mjeseni i dekadni) nabavke materijala i redosljed radne snage po strukturama i mehanizacije

  - Analizira utroak radne snage i materijala

  - Sastavlja predraunski elaborat u cjelini

  - PISMENI ZADATAK

  Graevinska mehanizacija - Opisuje

  graevinsku mehanizaciju

  - Razlikuje graevinsku mehanizaciju

  - Razlikuje maine i orua za izvoenje instalaterskih radova

  - Odrava alat, pribor i opremu za instalaterske radove

  - Stie samostalnost u radu, razvija inicijativnost

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - ivojin Praevi, Bratislav Velikovi, Verica Konstantinovi: Organizacija

  graenja za III razred graevinske kole, Zavod za udbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003. god.

  - "Normativi i standardi rada u graevinarstvu", knjiga 1, 2, 3, 4, 5, Graevinska knjiga Beograd 2000. god.

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Grafoskop i dijaprojektor.

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Pismeni zadaci- jedan pismeni zadatak u trajanju od 2 kolska asa; - Usmena provjera znanja (najmanje jedanput u klasifikacionom periodu); - Vjebe; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima.

 • 35

  9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture. - Diplomirani inenjer graevinarstva. 10. Povezanost predmeta

  Znanja

  Povezanost sa drugim predmetima Predmeti Znanja

  Obraunske norme korienja materijala

  Graevinski materijali

  Tehnike karakteristike materijala i grae

  Investiciono-tehnika dokumentacija

  Osnove graevinarstva Vrste projekata i njihova primjena

  Normativi i standardi rada u graevinarstvu

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  Predmjer i predraun instalaterskih radova

 • 36

  1.2.7. PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA 1. Naziv predmeta: PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I 72 288 360 II 72 540 612 III 66 627 693

  Ukupno 210 1455 1665 Praktina nastava- odjeljenje se dijeli na grupe do 12 uenika 3. Opti ciljevi nastave - Upoznaje instalaterske radove; - Vre pravilan izbor materijala; - Pravilno koristi maine, alat i pribor za rad; - Izvodi spoljne i unutranje instalacije, montira sanitarije i druge instalaterske

  objekte i ureaje; - Razvija preciznost, kvalitet i ekonomino izvoenje - Razvija motivaciju za praenje novih tehnologija i postupaka, kao i materijala, za

  bre, ekonominije i kvalitetnije izvoenje instalaterskih radova; - Povezuje i primjenjuje znanja iz drugih predmeta; - Osposobljava se za primjenu sredstava zatite na radu i sredstava protivpoarne

  zatite; - Pridrava se graevinskih normi.

 • 37

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Uvod u instalacije vodovoda i kanalizacije Uloga i znaaj instalacija - Upoznaje znaaj

  graevinarstva kao privredne grane

  - Upoznaje znaaj i mjesto instalacija vodovoda i kanalizacije

  - Navodi mjere zatite na radu i zatite okoline

  - Uoava znaaj graevinarstva kao privredne grane

  - Uoava znaaj vodovoda i kanalizacije u graevinarstvu

  - Razvija pozitivnu orjentaciju prema zanimanju

  - Uenici u toku sva tri razreda vode dnevnik praktine nastave. Na poetku godine nastavnik upoznaje uenike sa nainom voenja dnevnika.

  Zatita na radu - Navodi mjere

  zatite na radu i zatite okoline

  - Uvjebava primjenu mjera zatite na radu

  - Uvjebava primjenu mjera zatite okoline

  - Svjestan je znaaja primjene sredstava zatite na radu i zatite okoline

  - Posjeta gradilitu

  Materijal, alat i pribor za rad - Navodi vrste

  graevinskih materijala i njihove karakteristike

  - Navodi alat i pribor za rad

  - Razlikuje materijale od znaaja za vodovod i kanalizaciju

  - Vri odabir potrebnog alata, pribora i maina

  - Razvija preciznost u radu

  Vodovod Snabdijevanje vodom, sistemi vododa i potronja vode - Navodi sastav i

  svojstva pijae vode

  - Objanjava opte i pojedinano snabdijevanje vodom

  - Opisuje sisteme vodovoda: prema namjeni:

  - komunalni - industrijski - poljoprivredni - specijalni prema

  obimu postrojenja: - regionalni - centralni - mjesni - prema nainu

  - Razlikuje karakteristike vode s obzirom na njenu primjenu(pijaa voda, industrijska voda)

  - Analizira nain dovoenja vode

  - Obrazlae nain zahvatanja podzemne vode, povrinske i atmosferske vode

  - Razlikuje vrste vodovoda

  - Razvija ekoloku svijest

  - Posjeta lokacijama bunara

  - Posjeta gradilitu

 • 38

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik dovoenja:

  - gravitacioni - sa vjetakim

  dizanjem vode - Definie potronju

  vode Objekti na spoljnoj vodovodnoj mrei Upoznaje: - vodomjerna okna

  (aht) - vorna okna

  (vorovi)

  - Obrazlae postupak izrade i dimenzije vodomjernog okna i drugih objekata na spoljnoj vodovodnoj mrei

  - Razvija strunost - Posjeta gradilitu

  Cijevi, fitinzi i pribor za vodovod Upoznaje: - liveno gvozdene

  cijevi sa fazonskim komadima:

  - sa naglavkom - sa prirubnicom - eline cijevi sa

  fitinzima: - beavne cijevi - navojne cijevi (pocinkovane) - azbestcementne

  cijevi sa spojnicama

  - olovne cijevi - bakarne cijevi - plastine cijevi sa

  spojnim elementima

  - Zna klasifikaciju i sortiranje materijala

  - Razlikuje vodovodne cijevi po vrstama

  - Razlikuje vodovodne cijevi po profilima

  - Prepoznaje fazonske komade kod livenogvozdenih cijevi

  - Razlikuje fitinge kod elinih i plastinih vodovodnih cijevi

  - Razlikuje spojnice za spajanje razliitih cijevi

  - Sijee vodovodne cijevi raznih profila

  - Narezuje eline pocinkovane cijevi raznih profila

  - Namotava kudelju preko narezanog dijela cijevi

  - Spaja cijevi sa raznim spojnim sredstvima

  - Premazuje eline pocinkovane cijevi raznih profila

  - Obmotava eline pocinkovane cijevi jutanom trakom

  - Obmotava eline pocinkovane cijevi

  - Stie radne navike

  - Razvija sistematinost u radu

 • 39

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik filcom

  - Navlai termoizolacionu zatitu cijevi

  Vodovodne armature - Upoznaje armature

  i njihove karakteristike:

  - zatvarake - toee - regulacione - Objanjava

  funkciju vodomjera - Navodi vrste

  vodomjera - Upoznaje

  prikljunu armaturu:

  - prikljuni ventil sa ogrlicom (anborelna)

  - Upoznaje vodovodnu armaturu spoljne mree

  - Razlikuje i montira zatvaraku armaturu

  - Razlikuje i montira toeu armaturu

  - Razlikuje i montira regulacionu armaturu

  - Razlikuje i montira vodomjere

  - Obrazlae nain montae prikljune garniture (anborelna)

  - Razvija samopouzdanje, sigurnost i rutinu u radu

  - Posjeta JU Vodovod i kanalizacija

  - Prospekti

  Sanitarni ureaji - Upoznaje

  materijale za sanitarne ureaje

  - Navodi namjenu i vrste sanitarnih ureaja

  - Razlikuje sanitarne ureaje prema namjeni i nainu namjetanja i vri njihovo montiranje

  - Razlikuje sanitarnu galanteriju

  - Prospekti

 • 40

  Razred: DRUGI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Vodovod Montaa unutranjeg i spoljnog vodovoda i zatita - Objanjava nain

  izrade rovova za polaganje cijevi i nasipanje pijeska oko cijevi

  - Objanjava postupke zatrpavanja rova nakon polaganja cijevi

  - Poznaje vrste graevinskih materijala

  - Navodi vrste i osobine cijevi, fitinga i pribora za vodovodne instalacije

  - Objanjava trasiranje i obiljeavanje voda u skladu sa tehnikom dokumentacijom

  - Opisuje organizaciju unutranjeg transporta (horizontalnog i vertikalnog)

  - Objanjava postupke montae i demontae cijevi, armatura, ventila i dr.

  - Objanjava zatitu vodovodne mree

  - Navodi uzroke zvunih i drugih pojava u vodovodnoj mrei

  - Objanjava naine skladitenja materijala i proizvodnih sredstava

  - Upoznaje propise zatite na radu

  - Trasira i obiljeava vod

  - Razastire i nasipa sitan pijesak ispod i oko cijevi u rovu

  - Izrauje kanale i ljebove za polaganje cijevi

  - Izrauje otvore za provoenje cijevi

  - Priprema materijal - Montira i polae

  vodovodne cijevi u rovu - Montira obujmice

  za privravanje vodovodnih cijevi

  - Montira horizontalni vod u objektu

  - Montira vertikalne vodove vodovoda sa fitinzima

  - Montira grane i ogranke u mokrim vorovima

  - Montira vodomjere - Montira zatvarake

  armature - Montira toeu

  armaturu - Montira

  regulacionu armaturu

  - Izvodi termiku zatitu i izolaciju cijevi

  - Izvodi zatitu cijevi od korozije, elektrine struje, kondezacije (oroavanje) i dr.

  - Primjenjuje mjere zatite na radu

  - Razvija ekoloku svijest

  - Navikava se na

  primjenu mjera zatite na radu

  - Posjeta gradilitu - Posjeta JU

  "Vodovod i kanalizacija"

 • 41

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik Ispitivanje vodovodne instalacije i dezinfekcija - Objanjava naine

  za ispitivanje vodovodne instalacije na pritisak

  - Navodi metode za ispiranje i dezinfekciju vodovodne instalacije

  - Vri ispitivanje vodovodne mree na pritisak na propisan nain

  - Vri ispiranje i dezinfekciju vodovodne mree

  - Posjeta gradilitu

  Kvarovi i popravke na vodovodnoj mrei- sanacija vodovoda - Objanjava naine

  odravanja vodovodne instalacije

  - Objanjava naine otkrivanja kvarova i njihove sanacije

  - Navodi uzroke zvunih i drugih pojava u vodovodnoj mrei

  - Pronalazi mjesto kvara

  - Vri popravku kvara - Primjenjuje mjere

  zatite na radu

  - Razvija preciznost u radu

  - Razvija odgovornost u izvravanju zadataka

  - Posjeta objektima gdje se pojave kvarovi

  Projekat kunog vodovoda - Opisuje osnove

  projektovanja instalacija vodovoda

  - Upoznaje osnovne propise za instalacije vodovoda

  - Upoznaje hidraulika svojstva vode

  - Upoznaje hidrostatiku i hidrodinamiku (osnovni zakoni i postavke)

  - Upoznaje proraun kune vodovodne mree po in. Briksu

  - Crta izometrijsku emu instalacije vodovoda mokrog vora

  - Rjeava i crta u osnovi razvod instalacije vodovoda mokrog vora

  - Radi proraun vodovodne mree po in. Briksu za najjednostavnije sluajeve razvoda

  - Razvija odgovornost u izvravanju zadataka

  - Crtei, skice

  Hidrantska mrea - Upoznaje zakon o

  protivpoarnoj zatiti- hidrantska mrea

  - Objanjava razvod unutranje

  - Montira unutranji protivpoarni zidni hidrant

  - Obrazlae montau batenskog hidranta

  - Uvia ljepotu svog zanimanja

  - Posjeta gradilitu

 • 42

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik hidrantske mree

  - Upoznaje batenske hidrante

  - Upoznaje hidrante spoljne protivpoarne mree

  Ureaji za zagrijavanje vode - Objanjava poje-

  dinano snabdijevanje toplom vodom

  - Objanjava centralno snabdijevanje toplom vodom

  - Opisuje princip rada elektrinih bojlera pod pritiskom

  - Opisuje princip rada protonih bojlera

  - Objanjava princip rada kotla za centralno zagrijavanje vode

  - Ugrauje elektrini bojler pod pritiskom

  - Ugrauje protoni bojler

  - Ugrauje plinski bojler

  - Ugrauje elektrine bojlere za centralno snabdijevanje toplom vodom

  - Razvija samostalnost u radu

  - Posjeta objektima koji sadre elektrine bojlere za centralno snabdijevanje toplom vodom

  Hidrofori i pumpe Upoznaje: - Posude pod

  pritiskom (osnove) - Pumpe (crpke) -

  osnove

  - Obrazlae montau i demontau pumpi za crpljenje vode iz bunara, rijeka i jezera

  - Obrazlae montau i demontau posuda pod pritiskom (hidrofori, hidroceli i dr.)

  - Stie radne navike

  - Posjeta gradilitu - Posjeta JU "

  Vodovod i kanalizacija"

  - Izlazak na objekte (rezervoare, fontane, bazene i dr.)

  Predmjer radova - Upoznaje

  graevinske norme za instalacije vodovoda

  - Izrauje specifikaciju materijala

  - Izrauje predmjer radova za instalacije vodovoda

 • 43

  Razred: TREI Informativni ciljevi i

  sadraji Formativni ciljevi Socijalizacijski

  ciljevi Preporuke za

  izvoenje nastave uenik uenik uenik

  Kanalizacija Uvod - Navodi otpadne

  vode - Navodi i objanjava

  sisteme kanalizacije (kuna i komunalna)

  - Objanjava higijensku zatitu kanalizacije

  - Crta emu kune kanalizacije

  - Skicira emu spoljne kanalizacije

  - Razlikuje sredstva za higijensku zatitu kanalizacije

  - Svjestan je znaaja line zatite i zatite okoline

  - Posjeta gradilitu - Crtei i skice

  Kanalizacioni materijal - Navodi

  kanalizacione cijevi - Navodi vrste cijevi - Objanjava i navodi

  spojna sredstva- fazonske komade

  - Razlikuje kanalizacione cijevi po materijalu i profilima

  - Razlikuje fazonske komade po obliku, materijalu i profilima

  - Razvrstava cijevi i fazonske komade

  - Stie osjeaj za preciznost i odgovornost na radu

  Reviziona okna - Objanjava

  revizione silaze i kaskade (vrsta, namjena, propisi i sl.)

  - Objanjava nain izvoenja i montae revizionih silaza

  - Poznaje montau gvozdenolivenog prstena, poklopaca i ulinih slivnika

  - Izrauje kinetu u revizionom silazu

  - Razvija ekoloku svijest

  - Posjeta gradilitu

  Montaa, zatita i ispitivanje kanalizacije - Opisuje nain

  trasiranja mree - Objanava

  obezbjeenje kanala od obruavanja

  - Objanjava naine i propise za izvoenje liceva i otvora u zidovima i drugim elementima konstrukcije

  - Objanjava

  - Vri trasiranje mree i objekata na njoj u spoljnoj kanalizaciji

  - Ugrauje sitan pijesak ispod i oko cijevi u rovu

  - Priprema materijal - Montira

  horizontalni vod u rovu u sloju pijeska sa fazonskim komadima za

  - Stie naviku korienja sredstava zatite na radu

  - Stie

  samopouzdanje i sigurnost u radu

  - Posjeta gradilitu - Posjeta JU

  "Vodovod i kanalizacija"

 • 44

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik montau svih vrsta cijevi za spoljnu fekalnu i atmosfersku kanalizaciju

  - Objanjava montau prikljunog voda

  - Navodi sekundarne i primarne ventilacije od PVC cijevi

  - Opisuje osnove fekalne kanalizacije

  - Opisuje osnove atmosferske kanalizacije - Upoznaje industrijsku kanalizaciju - Navodi propise za kanalizaciju (osnovno) - Opisuje mjeoviti sistem kanalizacije (F+A) - Objanjava drenae - Objanjava zatitu cijevi u zemlji i objektu - Objanjava ispitivanje kanalizacije - Upoznaje propise zatite na radu - Navodi razne naine ispitivanja kanalizacije

  fekalnu i atmosfersku kanalizaciju

  - Montira sabirne kanalizacione vodove (ispod plafona podruma i sl.)

  - Izrauje ljebove (liceve) u zidovima raznih dimenzija i materijala

  - Izrauje otvore u zidovima i meuspratnim konstrukcijama i sl.

  - Montira obujmice za privravanje kanalizacionih cijevi za plafon

  - Montira horizontalni razvod ispod plafona

  - Montira vertikale kanalizacije

  - Montira ventilacione cijevi i ventilacionu glavu

  - Izvodi zatitu cijevi - Vri ispitivanje

  izvedene kanalizacije na vodonepropusnost

  Razvod kanalizacije u mokrim vorovima - Poznaje izradu

  skica za razvod kanalizacije u mokrim vorovima

  - Navodi propise i objanjava nain montae instalacija kanalizacije u mokrim vorovima

  - Montira u mokrim vorovima grane i ogranke od PVC elemenata:

  - u podu - ispod plafona - u zidovima - Montira podne

  slivnike

  - Posjeta gradilitu

  Kanalizacioni objekti i ureaji - Poznaje ulogu i - Montira slivnike, - Razvija - Posjeta gradilitu

 • 45

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik navodi vrste slivnika

  - Opisuje sisteme za preiavanje otpadnih voda

  - Opisuje kune ureaje za preiavanje otpadnih voda

  - Objanjava bioloke procese u sistemima za preiavanje

  - Poznaje sve vrste separatora, njihovu konstrukciju, primjenu i odravanje

  - Upoznaje ureaje za dizanje fekalija, hlaenje, neutralizaciju, dezinfekciju, dekontaminaciju otpadne vode

  - Upoznaje grubi proraun septika i opojnog bunara

  uline, dvorine, kine, krovne, balkonske

  - Montira nepovratni ventil

  - Montira "ablji" poklopac

  odgovornost u izvravanju zadataka

  Montaa sanitarnih ureaja - Objanjava

  postupke postavljanja i montae pojedinih sanitarnih ureaja

  - Opisuje opravke svih vrsta sanitarnih ureaja

  - Opisuje ugradnju hidromasanih kada

  - Objanjava ugradnju specijalnih slavina u bolnicama, laboratorijama i sl.

  - Navodi mjere zatite pri montai sanitarnih ureaja

  - Ugrauje (montira):

  - wc olje - vodokotlie - umivaonike - bide - pisoar - sudopere - zidne esme

  - Ugrauje (montira) kade

  - Ugrauje (montira):

  - slavine - tu baterije - sanitarnu galeriju

  - Razvija pravilan odnos prema okolini

  - Posjeta gradilitu i ustanovama koje posjeduju specijalne sanitarne ureaje, slavine i sl.

  Sanacija kanalizacije - Opisuje klasino

  izvoenje - Vri sanaciju

  kanalizacije: - Razvija sposobnost

  sagledavanja i - Rad na objektu ili

  gradilitu

 • 46

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik kanalizacije

  - Navodi sve vrste cijevi

  - Objanjava naine otklanjanja kvara

  - dotrajale, - oteene i - u eksploataciji

  rjeavanja problema u svakodnevnom ivotu i radu

  Predmjer i predraun radova - Upoznaje

  graevinske norme za instalacije kanalizacije

  - Opisuje nain izrade predmjera i predrauna radova

  - Primjenjuje graevinske norme za instalacije vodovoda i kanalizacije

  - Izrauje predmjer radova za instalacije kanalizacije

  - Izrauje specifikaciju materijala

  - Izrauje specifikaciju alata

  - Razvija sposobnosti za timski rad i odgovornost

  Projekat kune instalacije - Upoznaje propise

  za instalacije vodovoda i kanalizacije

  - Objanjava proraun kune kanalizacije

  - ita projekat kunih instalacija

  - Rjeava i skicira razvod kunih instalacija vodovoda i kanalizacije za mokri vor

  - Uvia vanost zalaganja i efikasnosti pri radu

  Zatita na radu - Upoznaje propise i

  postupke zatite na radu

  - Primjenjuje mjere zatite na radu

  - Razvija osjeaj odgovornosti na radu

  5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Tehniar br. 5, "Graevinski prirunik", Graevinska knjiga, Beograd 1979. - M. Radonji: Vodovod i kanalizacija u zgradama, Graevinska knjiga, Beograd

  1980. - Biljana Blagojevi: Kune instalacije za IV razred Graevinsko-tehnike kole,

  Zavod za udbenike i nastavna sredstva 2000. godina - Dr Slobodan Milenkovi: Vodovod i kanalizacija zgrada, Graevinski fakultet,

  Ni 1994. godina - Prof. Dr Munir Jahi: Snabdijevanje vodom i zatita voda, Udruenje za

  tehnologiju Beograd 1984. godina - Boidar Anti, Radosav Andrejevi: Prirunik za instalacije vodovoda i

  kanalizacije, Tehnika knjiga Beograd 1966. godina - Petar epurnjak: Objekti i ureaji za preiavanje domaih otpadnih voda,

  Graevinska knjiga, Beograd 1965. godina

 • 47

  6. Materijalni uslovi za izvoenje nastave - Radioniki stolovi za montau pojedinih djelova vodovoda i kanalizacije; - Kompletan vodoinstalaterski alat za sve vrste radova, materijal i oprema,

  armature, sanitarni ureaji, fitinzi, fazonski komadi, i potreban pribor u skladu sa normativima i standardima za uraeni obrazovni program.

  7. Obavezni naini provjeravanja i ocjenjivanja znanja uenika - Usmeni odgovori, najmanje po jedan u klasifikacionom periodu; - Praktini rad u radionici, najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom

  periodu; - Dnevnik praktine nastave; - Zakljuna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u

  klasifikacionom periodu. 8. Uslovi za napredovanje i zavretak predmeta - Pozitivna ocjena na kraju kolske godine. - Zakljuna ocjena izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim

  periodima. 9. Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika - Diplomirani inenjer arhitekture. - Diplomirani inenjer graevinarstva. - Inenjer arhitekture. - Inenjer graevinarstva. - Instruktor koji izvodi obrazovanje u preduzeu mora imati najmanje srednju

  strunu spremu i specijalizaciju ili majstorski ispit u graevinarstvu ili arhitekturi. 10. Povezanost predmeta

  Znanja Povezanost sa drugim predmetima

  Predmeti Znanja Provoenje cijevi kroz zidove i meuspratne konstrukcije

  Graevinske konstrukcije Zidovi, meuspratne konstrukcije

  Projekti vodovoda i kanalizacije Instalacije vodovoda i kanalizacije

  Osnovi graevinarstva Vrste projekata Snabdijevanja vodom i kanalisanje naselja

  Materijali za instalacije vodovoda i kanalizacije

  Graevinski materijali elik, gvoe, plastika, beton, keramika

  Izometrijske eme vodovoda, skice i crtei instalacija vodovoda i kanalizacije, sanitarnih ureaja

  Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  Rad olovkom Razmjera Kotiranje Oznake sanitarnih ureaja, instalacija

  Predmjer i predraun radova za instalaterske radove

  Ekonomika i organizacija rada Normativi i standardi rada u graevinarstvu

  Nain voenja i izrade instalacija vodovoda i kanalizacije

  Vodovod i kanalizacija Poznavanje izrade i propisnog voenja instalacija vodovoda i kanalizacije i montaa sanitarnih ureaja

 • 48

  2. ISPITNI KATALOZI 2.1 GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. Naziv ispitnog kataloga: GRAEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. Pitanja za usmeni dio ispita 1. Navesti podjelu elemenata zgrade prema poloaju i namjeni 2. Navesti konstruktivne elemente objekata i njihovu funkciju 3. Objasniti funkciju temelja, vrste i materijal od koga se rade 4. Navesti vrste zidova 5. Objasniti zidane dimnjake i ventilacione kanale 6. Navesti monolitne meuspratne konstrukcije i njihove karakteristike 7. Navesti polumontane meuspratne konstrukcije i njihove karakteristike 8. Navesti montane konstrukcije i njihove karakteristike 9. Navesti materijale za hidroizoloaciju i njenu funkciju 10. Objasniti nain postavljanja horizontalne i vertikalne hidroizolacije temelja i

  zidova objekta 11. Objasniti ulogu stepenica i podjelu prema obliku i konstrukciji 12. Navesti vrste krovnih konstrukcija i njihove karakteristike 13. Objasniti proste krovove i krovove sa raspinjaama 14. Navesti vrste krovnih pokrivaa i njihovu ulogu 15. Objasniti karakteristike pokrivaa na bazi glinenih proizvoda 16. Navesti azbest cementne krovne pokrivae, njihove karakteristike, nain

  postavljanja i nagib 17. Objasniti pokrivanje eternit ploama i karakteristike pokrivaa 18. Objasniti nain pokrivanja krovova ravnim i rebrastim limom 19. Navesti materijale za toplotnu i zvunu izolaciju zidova i krovova i njihove

  karakteristike 20. Objasniti nain postavljanja krovnih prozora 21. Navesti vrste podova prema materijalu u objektima 22. Objasniti nain postavljanja poda od parketnih daica 23. Objasniti nain postavljanja brodskog poda 24. Objasniti nain izvoenja teraco poda i teraco ploa 25. Objasniti nain izvoenja poda od mermernih ploa 26. Objasniti postavljanje podne i zidne keramike 27. Objasniti nain malterisanja unutranjih zidova i plafona 28. Objasniti vanjsko malterisanje objekta i zatita fasada 29. Objasniti nain oblaganja fasada i materijale za oblaganje 30. Objasniti obradu zidova i plafona lamperijom i gipsanim ploama 31. Navesti vrstu vodovodnih i kanalizacionih cijevi i primjenu 32. Objasniti nain postavljanja vodovodnih i kanalizacionih cijevi 33. Navesti nain protivpoarne zatite u objektima 34. Navesti nain prefabrikovane gradnje objekata 35. Navesti stolarske izraevine i materijal od koga se izrauju 36. Navesti vrste prozora prema konstrukciji 37. Objasniti mjere za prozore i vrata 38. Navesti oblike u kojim se proizvodi eljezo 39. Objasniti nain spajanja metalnih elemenata 40. Objasniti nain zatite gvoa od korozije, poara i vlage 41. Navesti vrste stakla i njihove karakteristike

 • 49

  3. Naini ocjenjivanja Ocjenjuju se usmeni odgovori uenika.

  Pitanja se daju na ispitnim listiima, po tri pitanja na svakom od listia. Pitanja treba da budu rasporeena na ukupnu nastavnu materiju. Uenik ima pravo da se za usmeni dio ispita priprema 20 minuta. Usmeni dio ispita traje najvie 20 minuta. Ocjenu donosi Ispitni odbor, na predlog ispitivaa. 2.2 PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA 1. Naziv ispitnog kataloga: PRAKTINA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA 2. ISPITNE OBLASTI - Sistemi vodovoda - Sistemi kanalizacije - Identifikovati alat i pribor za izvoenje instalacija vodovoda i kanalizacije - Identifikovati cijevi, fitinge, ventile i armature za instalacije vodovoda - Identifikovati cijevi, fazonske komade i slivnike za instalacije kanalizacije - Nain spajanja vodovodnih cijevi sa izradom spoja (elino pocinkovanih,

  plastinih) - Nain spajanja kanalizacionih cijevi i fazonskih komada (PVC, keramikih,

  livenogvozdenih) - Nain polaganja cijevi u zemlju (vodovodnih i kanalizacionih) - Nain postavljanja kanalizacionog razvoda ispod plafona - Nain prolaza cijevi kroz konstrukciju (zidove, meuspratne konstrukcije,

  temelje) - Nain izvoenja pada cijevi i izraunavanje pada cijevi - Mjere zatite na radu RAD OBRANA PRAKTIAN RAD Tip zadatka 1 (Promjenljivo: dimenzije osnove kupatila, WC-a, grupe mokrih vorova, sa mogunou kombinacija grupisanja jedinica i dr.) Prema zadatoj (priloenoj) skici osnove kupatila, potrebno je u odgovarajuoj razmjeri: - Nacrtati osnove kupatila sa instalacijama vodovoda i kanalizacije - Poduni presjek instalacija kanalizacije - Izometrijsku emu vodovoda - Specifikaciju materijala za instalacije vodovoda i kanalizacije - Specifikaciju potrebnog alata i pribora - Uraditi predmjer i predraun radova za vodovod i kanalizaciju koristei

  graevinske norme - Opisati tehnoloki postupak izvoenja radova prema izraenom elaboratu - Dati mjere i normative zatite na radu za instalacije vodovoda i kanalizacije Tip zadatka 2 (Promjenljivo:dimenzije osnove kupatila, raspored sanitarija: wc olja, bide, umivaonik, sudopera, kada) Prema zadatoj skici i predloenom sanitarnom ureaju, potrebno je:

 • 50

  - Nacrtati u odgovarajuoj razmjeri osnove kupatila sa instalacijama vodovoda i kanalizacije

  - Nacrtati poduni presjek kanalizacije - Nacrtati izometrijsku emu vodovoda - Nacrtati prikljuenje sanitarnog ureaja na vodovod i kanalizaciju - Uraditi specifikaciju materijala za instalacije vodovoda i kanalizacije - Uraditi specifikaciju potrebnog alata - Uraditi predmjer i predraun radova za vodovod i kanalizaciju, koristei

  graevinske norme - Opisati tehnoloki postupak izvoenja radova prema izraenom elaboratu - Dati mjere i normative zatite na radu za instalacije vodovoda i kanalizacije b) Praktian rad b.1.) Montirati dio kanal.mree (vodovodne) prema skici ili crteu (alternativno) b.2.) Montaa i demontaa sanitarnog ureaja (WC,V,K) 3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA

  R. br. Naziv predmeta Obavezni naini provjeravanja znanja

  1. Graevinske konstrukcije Usmeni odgovori, pismeni radovi, i grafike vjebe

  2. Graevinski materijali Usmeni odgovori

  3. Osnove graevinarstva Usmeni odgovori

  4. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom Grafike vjebe

  5. Vodovod i kanalizacija Usmeni odgovori, grafike vjebe

  6. Ekonomika i organizacija rada Usmeni odgovori, pismeni zadatak, vjebe

  7. Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja Ocjena praktinog rada, usmeni odgovori, dnevnik praktine nastave

  4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA - U sljedei razred prelaze uenici koji su na kraju kolske godine pozitivno

  ocijenjeni iz svih predmeta tog razreda i ako su obavili profesionalnu praksu, koja je predviena nastavnim planom obrazovnog programa Instalater u graevinarstvu;

  - Trogodinja struna kola zavrava se polaganjem zavrnog ispita. Zavrni ispit sastoji se iz:

  - pismenog ispita iz maternjeg jezika i knjievnosti; - usmenog ispita iz graevinskih konstrukcija;

  - praktinog rada sa odbranom; - Kod praktine nastave ocjenjuje se: - tehniko tehnoloka priprema; - izrada rada; - odbrana praktinog rada. 5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama (u roku od

  mjesec dana) kola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajui u obzir odluku o usmjerenju. Individualni program omoguava prilagoeno izvoenje kako bi uenici dostigli propisani struni standard u svim predmetima.

 • 51

  6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH - Programi iz strunog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za

  odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagoavanje izvoenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da:

  - iz nastavnog plana se izostavljaju predmeti fiziko vaspitanje i slobodne aktivnosti, koji time prestaju biti uslov za zavretak obrazovanja. kola je obavezna da odraslim ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno prikljuiti;

  - kola izradi prilagoen program praktinog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja uesnik obrazovanja;

  - za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su odreeni u programima, nego uslovi koje utvrdi kola u nacrtu izvoenja obrazovnog programa za odrasle;

  - se provjeravanje znanja izvodi putem ispita pri emu se uzimaju u obzir naini provjeravanja znanja (usmeno, pismeno, vjebe, praktini rad) odreeni obrazovnim programom;

  - odrasli ne polau meuispit iz uspjenosti praktinog obrazovanja. 7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA

  R. br. Naziv predmeta Profil strune spreme nastavnika i strunih saradnika

  1. Graevinske konstrukcije - Diplomirani inenjer arhitekture - Diplomirani inenjer graevinarstva

  2. Graevinski materijali - Diplomirani inenjer graevinarstva - Diplomirani inenjer arhitekture

  3. Osnove graevinarstva - Diplomirani inenjer arhitekture - Diplomirani inenjer graevinarstva

  4. Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom - Diplomirani inenjer arhitekture - Diplomirani inenjer graevinarstva

  5. Vodovod i kanalizacija - Diplomirani inenjer graevinarstva - Diplomirani inenjer arhitekture

  6. Ekonomika i organizacija rada - Diplomirani inenjer graevinarstva - Diplomirani inenjer arhitekture

  7. Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  - Diplomirani inenjer graevinarstva - Diplomirani inenjer arhitekture - Inenjer graevinarstva - Inenjer arhitekture - Instruktor koji izvodi obrazovanje u

  preduzeu mora imati najmanje srednju strunu spremu -specijalizaciju ili majstorski ispit u graevinarstvu ili arhitekturi

  8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA - kolski oblik 8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE

  Redni broj

  Naziv predmeta Razred

  Ukupno asova

  Vrsta nastave Broj asova kod

  kojih se odjeljenje dijeli na grupe

  T V P T V P

  1. Graevinske konstrukcije

  II 72 52 20 20

  III 66 46 20 20

 • 52

  Redni broj

  Naziv predmeta Razred

  Ukupno asova

  Vrsta nastave Broj asova kod

  kojih se odjeljenje dijeli na grupe

  T V P T V P

  2. Graevinski materijali I 36 36

  3. Osnovi graevinarstva I 36 36

  4.

  Tehniko crtanje sa nacrtnom geometrijom

  I 72 18 54

  5. Vodovod i kanalizacija I 72 36 36

  6. Ekonomika i organizacija rada

  II 72 36 36

  7.

  Praktina nastava sa tehnologijom zanimanja

  I 360 144 216 216

  II 612 144 468 468

  III 693 99 594 594

  9. PROFESIONALNA PRAKSA - Uenici I i II razreda nakon zavretka nastavne godine obavljaju profesionalnu

  praksu u trajanju od 1o dana u prvom razredu i 15 dana u drugom razredu, u skladu sa nastavnim planom. Profesionalna praksa se izvodi u odgovarajucim preduzeima. Za izradu programa profesionalne prakse i njenu realizaciju zaduena je kola. Program profesionalne prakse mora biti u korelaciji sa programom struno teorijskih predmeta i praktine nastave sa tehnologijom zanimanja. O realizaciji programa profesionalne prakse uenik je obavezan da vodi dnevnik profesionalne prakse. U dnevniku uenik po danima upisuje sadraje rada. Dnevnik profesionalne prakse potpisuje lice zadueno za realizaciju programa. Podatke o profesionalnoj praksi (ime i prezima uenika, mjesto i vrijeme izvoenja) evidentiraju se u posebnim rubrikama u odjeljenskim knjigama.

  - Profesionalna praksa se ne ocjenjuje, ali je uslov za zavretak razreda. 10. SLOBODNE AKTIVNOSTI - Slobodne aktivnosti uenika su sastavni dio nastavnog plana i obrazovnog

  programa. Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome, da sa jedne strane doprinesu rastereenju uenika, a sa druge strane da upotpune njihova znanja.

  - Program slobodnih aktivnosti radi kola, polazei od utvrenog broja asova u nastavnom planu (u I i II razredu po 36 asova, a u III-33 asa godinje).

  - Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godinjeg plana rada kole. - Uspjenost uenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje, ali su uenici

  obavezni da realizuju sadraje slobodnih aktivnosti. 11. SPISAK UESNIKA KOJI SU UESTVOVALI U IZRADI OBRAZOVNOG PROGRAMA - Branislav Pavievi, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi"

  Podgorica - Milan Joi, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi" Podgorica - Vesna Radii, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi" Podgorica

 • 53

  - Branka Roganovi,JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi" Podgorica

  - Slavko Vuini, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi" Podgorica - Emilija Tomovi, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi" Podgorica - Sneana Toi, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi" Podgorica Koordinatori: - Srdjan Obradovi, dipl.pravnik, Centar za struno obrazovanje - Valentina uranovi, JUS Graevinsko-geodetska kola "In. Marko Radevi"

  Podgorica