25
ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Obrazovna Tehnologija - Nastavna Sredstva-1

  • Upload
    -

  • View
    118

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Анализа савременог наставног процеса показује да постоји и четврти фактор наставе - а то је образовна технологија

Посљедњих десет година интензивно се развијају и усавршавају наставна средства, наставне методе и облици рада у функцији

подизања ефикасности и ефективностинаставног процеса.

Процес осавремењивања постојећих технологија знатно брже се одвија у производним областима, те се с правом очекује да школе и факултети прате иновативне процесе и да образују младе стручњаке у складу са потребама друштва и привреде.

Мултимедијални програми могућност креирања електронских уџбеника са текстом, сликом, звучним анимацијама и филмовима

Класичне учионице и облици рада се не избацују него се додаје нова технологија

Императив научно-технолошке револуције и информационе ере

савременим образовањем човјека оспособи да схвати и усвоји научна достигнућа1.

2. да њима развија и обогаћује своју личност

3.

4.

да се користи у процесу креирања нових сазнања унапређивања производње

стварање услова за потврђивањем властите личности

Основна улога, циљ и оправданост примјене образовне технологије састоји се у томе да помогне у повећању успјешности наставе и процеса учења,

под чиме се подразумијева:

Познавање ученика

Вредновање рада ученика

Моделирање облика, средстава и метода

Побољшање квалитета и квантитета учења

Постизање постављених образовних циљева

НАСТАВНА СРЕДСТВА

Наставним средством можемо сматрати само оно чиме се потпомаже разумијевање, усвајање и интерпретација садржаја наставе и учења.

Нека особа, материјал или догађај који ствара услове који омогућују ученицима стицање знања, вјештина и владања (Герлих и Ели)

Означава посредника информација у дидактичким функционалним везама ( Дохмен)

ПРИРОДНА ВЈЕШТАЧКА

Развој наставних средстава

стара колико и сама настава

рукописи слике модели средстава за демонстрацију

Проналаском штампе у школу улази уџбеник, приручник и репродуковане слике

Почетком двадесетог вијека у процесу комуникације и образовања почињу се примјењивати средства заснована на фотографији, снимању звука и филма:

дијафилмови, дијапозитиви, грамофонске плоче, радио, звучне траке, филмови и телевизија.

Модерна наставна средстава као што су видео касете, програмирани софтвер, електронске лабораторије за програмирану наставу и компјутере

Педагошки значај наставних средстава

1. обезбјеђују досљедније реализовање основних принципа учења 2. пружају могућност наставнику и ученику да се ослободе многих рутинских

послова 3. наставник лакше прилагођава наставу претходним знањима ученика,

интересовањима, способностима 4. значајно доприносе модернизацији облика, метода и поступака у настави 5. ученици више уче увиђањем, истраживањем и рјешавањем проблема, она

их подстичу на мобилност и самосталност. 6. омогућава бољи начин учења и пружа боље услове за трајније памћење,

сигурно препознавање и употребу онога што је запамћено.

Количина запамћеног материјала Ако у образовном процесу користимо

Након 3 сата Након 3 дана

Говор 25 – 70 % 10 %

Наставна средства 72 % 20 %

Говор + наставна средства 85 % 65 %

Наставна средства се најчешће разврставају према чулима која су релевантна за њихово коришћење

визуелна

аудиовизуелна

аудио

КЛАСИЧНА МОДЕРНА

Класична наставна средстваКласична наставна средства• Визуелна наставна средства (природни објекти, акваријум, тераријум,

инсектаријум, аплинијум, објекти производње, историјски објекти, објекти савременог друштвеног живота, модели природне величине, функционални модели); макете, фотографије (природних величина, повећаних димензија, смањених димензија, црно-бијела техника, колор фотографије, фотографије детаља); дијаплоче, дијафилмови, нијеми филмови (кратки, документарни, филмски фрагменти, тематски васпитно-образовни филмови, наставни филмови); сликовнице, албуми, тематске илустрације, аплика ције, цртежи, скице, шеме, планови, карте, картогра ми, графикони, табеле и симболи.

• Текстуална наставна средства (писани текстови, писане ријечи, записи на табли - претходни записи, упоредни или развојни записи, свитак - запис, запис - резиме, запис помоћу графоскопа, писмо, рукописи и штампани текстови; штампани термини, пароле, леци, легенде, плакати пропагандни, експликативни, појединачни).

• Експериментална наставна средства (експериментални апарати и уређаји, експериментални инструменти и прибор, различити материјали који се употребљавају у процесу извођења експеримента).

• Аудитивна наставна средства (звучне појаве у природи, производњи и друштвеном животу, музички инструменти, грамофонске плоче, магнетофонски снимци на траци, диктафонски снимци, радио - емисије).

• Аудио-визуелна наставна средства (ТВ емисије, звучни филмови, мултимедијални записи, материјал који се емитује преко видео система, видео касете).

• Помоћна техничка средства и уређаји (алати, машине, инструменти, разни прибор за рад наставника и ученика, материјал за рад табле, постоља, оквири, показивачи, засјењивачи, причвршћивачи, прекривачи, екран-платна, апликатори, технички уређаји, пројектори (епидијаскоп, дијапројектор, графоскоп, ротоскоп, кино-пројектор), радио пријемници, грамофони, магнетофони, телевизори, намјештај и слично).

МОДЕРНА НАСТАВНА СРЕДСТВАМОДЕРНА НАСТАВНА СРЕДСТВА

•образовни рачунарски софтвери,•рачунари,•мултимедијски извори, •електронска комуникација,•експертни образовни системи, •наставне базе знања и слично.

Одлике наставних средставаОдлике наставних средстава

експликативнаекспликативна експликабилнаекспликабилна

када се помоћу њих могу лако објаснити предмети, појаве, стања

и законитости у природи и друштву

када се лако схватају, објашњавају и тумаче

тачна по садржају

изразита по форми

лијепа по изгледу

подесна за коришћење

Примјена наставних средставаПримјена наставних средстава

Да би се обезбиједила дидактичка вриједност примјене наставних средстава, неопходно је да средства која се употребљавају буду коришћена:

одмјерено

спретно

правовремено

потпуно

економичнокомбиновано

Визуелни медији

Графоскоп

Портабл графоскоп са зум техником

Дијапројектори за дијафилмове и дијапозитиве

Аудитивни медији

Радио у настави

Касетофон у настави

ЦД-плејер

П - брзо да реагује на догађаје и збивањаП - финансијски је доступан сваком Н - тешко усклађују са унифицираним распоредом школских часова

Касетофон је техничко наставно средство помоћу кога се могу снимати и емитовати звучни записи. Он се може веома успјешно користити у настави наративних предмета, посебно музичке културе, страних језика и матерњег језика

Кад год жели може зауставити репродуковање звучног записа, у прекиду репродукције наставник може пружити ученицима потребна објашњења и о појединостима водити дискусију. Осим наведеног могуће је понављање звучног записа у цјелини и по дијеловима, тј. звучни запис са компакт диска може се користити како то најбоље одговара наставном процесу.

Аудио-визуелна средства

Аудио-визуелна средства морају обезбиједити сљедеће услове:

• јасан садржај и концизност,• јасноћу за чуло вида и слуха, • емоционалну снагу,• моћ концепције.

већина људи научи око 10 – 15% садржаја самим читањем, уколико је материја јасно изражена једноставним или одговарајућим техничким језиком,

око 20 % случајева слушањем, ако њихова способност за слушање није ослабљена због честог половичног памћења или ако их говорник не успава незанимљивим гласом,

око 30 - 35 % посматрањем, утолико више уколико је визуелни материјал припремљен и сврсисходан,

око 50 % или више посматрањем и слушањем у исти мах, ако је пажљиво координисан рад оба чула,

све до 90 % ако предано учествују у подучавању, које утиче на сва чула.

•ОБРАЗОВНА ТЕЛЕВИЗИЈАОБРАЗОВНА ТЕЛЕВИЗИЈА•НОСАЧИ ВИДЕО И ТОНСКОГ ЗАПИСАНОСАЧИ ВИДЕО И ТОНСКОГ ЗАПИСА•НАСТАВНИ ФИЛМОВИНАСТАВНИ ФИЛМОВИ

Телевизија као цјеловита динамичка синтеза елемената филма, радио-емисије, фотографије, цртежа, шема и текста, пружа изванредне могућности.

1. Образовна телевизија1. Образовна телевизија

Употребљава се у свим наставним предметима и забиљежила је значајне резултате.

Доприноси бржем и квалитетнијем стицању и трајности знања, развијању интелектуалних способности, самосталности и критичности у раду.

Спада у најутицајнија средства масовне комуникације

Може веома лако да се прилагоди потребама срединеи васпитаника, одређеним врстама школа и наставним програмима.

Може бити главни извор информација, допуњавати се класичнимвидовима наставе, дописном наставом или само допуњавати оно што не може дати класична настава.

Чиниоци који утичу на квалитет образовне телевизије• Телевизија може ангажовати најбоље стручњаке из

појединих дисциплина

• Приликом припреме програма могу се употребљавати сва расположива наставна средства, неопходни материјал и др.

• Телевизијски програм се може, по потреби, поновити, значајни дијелови се могу успорено показати и могуће су бројне припреме за успјешно праћење програма.

• Телевизијски програм може имати снажније васпитно-образовно дејство иако се комбинује са другим садржајима организованих утицаја.

• Веома се лако прилагођава условима, потребама

средине и васпитаника, одређених врста школа и наставних програма.

.......• Образовна телевизија има широк васпитно-

образовни утицај на дјецу, омладину и одрасле својим снажним аудио-визуелним ефектима.

• Има снажније ефекте у васпитању и образовању дјеце основношколског узраста, него младих људи у средњој школи и на универзитету.

• Резултати истраживања показују да образовна телевизија даје у глобалу боље ефекте у егзактним дисциплинама

• Телевизијски програм може обезбиједити квалитетну наставу и у веома удаљеним мјестима.

• Образовна моћ телевизије је знатно већа онда кад се марљиво припремају садржаји, кад се припреме наставници и ученици и кад се у најпогодније вријеме емитује програм.

2. НОСАЧИ ВИДЕО И ТОНСКОГ ЗАПИСА

ВИДЕО ДВД

Могућности које пружа видео документ у настави директно утичу на креативност и развијање способности изражавања ученика, те их сваки наставник може користити онако како се њему чини да је најпогодније с обзиром на ниво знања својих ученика и на њихова интересовања, постављајући га при том као креатора и режисера у припремању наставног материјала.

ПЛАНСКА УПОТРЕБА НОСАЧА ТОНА И ЗВУКА

доминантна улогу у реализацијидоминантна улогу у реализацији наставног садржајанаставног садржаја

помоћно наставно средствопомоћно наставно средство

• Приказивање наставногвидео материјала треба датраје око петнаест минута, тесе приказује у главном дијелучаса.

• Наставник треба кратко даупозна ученике са садржајемснимљене емисије, како утоку пројекције не бикоментарисао и скретао дјечјупажњу са садржаја емисије.

• Програм се користи у трајању допет минута са задатком да ученицисадржаје боље схвате и разумију.

• Садржаји видео касета и ДВД-амогу бити различити: одснимљених предавања прекосадржаја уџбеника до материјалаиз галерија, музеја и томе слично.

• Емитовање се врши помоћу видеорикордера и ДВД-а. Слике се могуприказивати убрзано, успорено, савраћањем на значајне дијелове. Усваком моменту слика се можезауставити.

По свом карактеру и намјени филмови најчешће могу бити:

• Наставни филмови обрађују одређену наставну тему или приказују само неке дијелове у одређеној наставној јединици.

• Документарни филмови се употребљавају као допуна редовној настави, они могу бити снимљени у самом наставном раду или у окружењу школе.

• Пропагандни филмови су средства за пропагирање, али могу имати и рекламни карактер.

• Информативни филмови пружају наставницима и ученицима информације о савременој настави (информације о наставним средствима, самосталним ученичким активностима и слично).

3. НАСТАВНИ ФИЛМОВИ3. НАСТАВНИ ФИЛМОВИ

• филм је визуелни наставни медиј, његов језик је покретна слика која садржај чини лакше схватљивим,

• наставни филм углавном посједује и аудитивну компоненту,

• у наставном филму се користи говор који прати покретне слике у функцији неопходних објашњења,

• боја је ефикасно средство ако се филмом приказују појаве и догађаји у којима је она важан елемент.

Наставни филм је погодно и употребљиво наставно Наставни филм је погодно и употребљиво наставно средство због сљедећих особина:средство због сљедећих особина:

РАЧУНАР У НАСТАВИ И УЧЕЊУРАЧУНАР У НАСТАВИ И УЧЕЊУ

Од открића рачунара (1944. године), па до његове примјене унастави и учењу (1959. године), рачунари су увелико нашли примјену у многим другим дјелатностима и сферама људског рада.

Групу наставних средстава којој припада рачунар условно можемо назвати универзалним наставним средствимауниверзалним наставним средствима

Она помажу ученику да истовремено посматра, слуша, размишља и обавља одређене радње.

РАЧУНАРИ У НАСТАВИ:РАЧУНАРИ У НАСТАВИ:

• Пружају могућности наставнику да подиже квалитет поучавања и да обезбиједи двострану комуникацију у настави.

• Мултимедијска презентација доприноси лакшем одржавању дисциплине у настави и креирању педагошких ситуација у којима ће долазити до изражаја одговорност ученика за успјех наставе и учења.

• Ученици марљивије прате мултимедијску презентацију, боље памте наставне садржаје (нарочито оне који се теже уче слушањем и читањем) и активније учествују у процесу сазнавања нових садржаја.

• Брже стицање знања пружа могућност ученицима да размишљају, анализирају и закључују; да се више посвете учењу истраживањем, откривањем и рјешавањем проблема и да на тај начин дају већи допринос своме развоју.

• Савременим рачунарима могу користити ученици код куће и на тај начин стицати разноврсна знања која су у вези с наставним планом и програмом и шире.

Све ово говори да се школа мора више окренути рачунарској технологији, припремати наставнике за њену употребу и створити ситуацију

у којој ће компјутер у школи имати ону функцију коју има у другим дјелатностима као што су индустрија, друштвене дјелатности, итд.

Образовни рачунарски софтвериОбразовни рачунарски софтвери

Под појмом образовни рачунарски софтвер подразумијевају се како готови рачунарски програми, који се могу користити у оквиру садржаја наставе,

тако и програми који помажу и усмјеравају индивидуалну фазу учења.

ВрстеВрсте

програми за самостално образовање - учење -

базирани на моделима и методама игара

за моделирање различитих ситуација

наставнички програмиза развој вјештина и навика