57
Gaja Žižmond OBRAVNAVA MATERIALNIH DOKAZOV PRI PREISKAVI KRVNIH DELIKTOV Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje Ljubljana, avgust 2017

OBRAVNAVA MATERIALNIH DOKAZOV PRI PREISKAVI KRVNIH … · 2018. 8. 24. · S pojmom "krvni delikt" lahko opišemo dejanja, kot so na primer uboj, umor, samomor ter nesrečni slučaj

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • GajaŽižmond

  OBRAVNAVAMATERIALNIHDOKAZOVPRIPREISKAVIKRVNIHDELIKTOV

  DiplomskodelouniverzitetnegaštudijskegaprogramaVarstvoslovje

  Ljubljana,avgust2017

 • OBRAVNAVAMATERIALNIHDOKAZOV

  PRIPREISKAVIKRVNIHDELIKTOV

  DiplomskodeloŠtudentka:GajaŽižmond

  Študijskiprogram:univerzitetništudijskiprogramVarstvoslovje

  Mentorica:doc.dr.DanijelaFrangež

  Somentor:RobertPraček,univ.org.inf.

 • I

  ZahvalaZa pomoč ter strokovne nasvete pri izdelavi diplomskega dela se iskreno zahvaljujem

  mentoricidoc.dr.DanijeliFrangežtersomentorju,univ.org.inf.RobertuPračku.

  Zahvala gre tudi Okrožnemu sodišču v Krškem, saj so mi odobrili vpogled v spis v že

  končanikazenskizadevitermistemomogočilianalizoizbranegaprimera.

  Radabisezahvalilatudisvojicelotnidružini,sajsomespozitivnoenergijovzpodbujaliter

  mebodriliskozicelotnoobdobjepisanja.

 • II

  ObravnavamaterialnihdokazovpripreiskavikrvnihdeliktovKljučne besede: preiskovanje kaznivega dejanja umora, ogled kraja dejanja, materialnidokazi,zavarovanjedokazov,vlogadokazovvkazenskempostopkuPovzetek

  Pri preiskovanju umorov in odkrivanju storilcev je zelo pomembno delo policije ter

  preiskovalcev, ki skušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo. S pomočjo morebitnih očividcev

  skušajo pridobiti čim več koristnih informacij, ki bi jim omogočale razvozlati kaznivo

  dejanje.Zzavarovanjemkrajadejanjapreprečijo,dabi se ljudje tamzadrževali ter tako

  zavarujejo prostor, v katerem bodo iskali materialne dokaze, s pomočjo katerih bodo

  skušali razvozlatipotekdejanja.Spridobljenimimaterialnimidokazi skušajopreiskovalci

  izsleditistorilcaindokazatikaznivodejanje.Pomembnoje,dasopritemmaterialnidokazi

  pravilno zavarovani ter hranjeni, saj le tako zagotovijo njihovo uporabo v poznejšem

  sodnempostopku. V primeru, da pridemed ogledom kraja dejanja termed postopkom

  zavarovanja najdenih sledi do morebitnih napak, nenatančnosti ter površnosti

  preiskovalcev, postanejo najdeni dokazi, ne glede na njihovo pomembnost v celotnem

  postopku, neveljavni ter jih je treba izločiti iz dokaznega gradiva. Prav zaradi takšnih

  napakobstajajoprimeri,prikaterihsobiliočitnistorilcikaznivegadejanjaoproščeni,saj

  somoralipreiskovalciizdokaznegagradivaizločitiključnematerialnedokaze.

  Vdiplomskemdelusenatančnejeosredotočimonaprimer,kisejezgodilvokoliciKrškega

  leta2014.Vgostinskemobjektusonašli truplogostilničarja,domnevnistorilec,kinajbi

  zagrešil kaznivo dejanje umora, pa je bil oproščen. Pri tem so imeli velik pomen prav

  materialnidokazi,sajsobiliključnegapomenazarazjasnitevpotekadogodkov,izsleditev

  storilcainobsodbo.

 • III

  TheanalysisofmaterialevidenceinmurderinvestigationKeywords: murder investigation, crime scene, material evidence, preservation ofevidence,roleofmaterialevidenceincriminalprocedureAbstractThethesisrelatestotheissueofcriminalactofmurderandtheprocessofsearchingand

  recoveringallmaterialevidencesfromthecrimescene.Thismaterialevidencesallowsthe

  maincourttoaccusedthekiller.Herecomesouttheworkofthepoliceandtheworkof

  theinvestigators,whoaretryingtofoundoutwhathappenedtothevictim.Withthehelp

  ofthepotentialeyewitnesses,theytrytoobtainasmuchusefulinformationaspossibleto

  enablethemtobreakthecriminaloffence.Withthescenepreservation,theinvestigators

  try to keep the people away from the scene. Only in this way, they can sure, that the

  materialevidencewon'tbedestroyed.Withthematerialevidencestheytrytofigureout

  whathappenedinthiscrimescene.Withtheobtainedmaterialevidencetheinvestigators

  try to trace the killer. It’s very important that all material evidences are collected and

  preserved correctly.Only in thisway, they can sure the chainof custodyof allmaterial

  evidences. If during the scene preservation and/or during the collection of material

  evidence any errors occur or if there are inaccuracies or superficiality in the work of

  investigators,someevidencebecomesinvalidandshouldbethereforeremovedfromthe

  exhibit.Becauseofsuchmistakestherearecaseswhenthepotentialsuspectofthecrime

  must be acquitted, just because the investigators had to remove crucial data from the

  evidencematerial.

  Inthesework,wedealwiththatcase,whichhappenedinKrškoin2014.Inthepantryofa

  bar was found the body, and the killer was never been offended of criminal act. The

  material evidences hat a lot to deal with that, because with the evidences the

  investigatorscanexplainwhathappenedandwhoisthekiller.

 • IV

  Kazalo

  1Uvod...........................................................................................................................1

  1.1Ciljidiplomskegadela...........................................................................................2

  1.2Raziskovalnavprašanja........................................................................................2

  1.3Metode................................................................................................................2

  2Splošnoopreiskovanjukrvnihdeliktov.......................................................................4

  2.1Preiskovanjeubojev–umorov.............................................................................4

  2.2Prviukrepiobnajdbitrupla..................................................................................5

  2.3Sledi,kikažejonaumor........................................................................................6

  3Ogledkrajakaznivegadejanja.....................................................................................8

  3.1Ogledkrajadejanja..............................................................................................8

  3.2Vrsteogleda.........................................................................................................9

  3.3Fazeogleda..........................................................................................................9

  3.4Skrbniškaveriga.................................................................................................10

  4Dokazivpostopku.....................................................................................................12

  5Materialnidokazi......................................................................................................13

  5.1Sled–materialnidokaz......................................................................................13

  5.2Forenzičniprocespriobravnavisledi..................................................................14

  5.2.1Iskanjesledi.......................................................................................................14

  5.2.2Dokumentiranjesledi........................................................................................15

  5.2.3Obdelavasledi...................................................................................................16

  5.2.4Zavarovanjesledi...............................................................................................17

  5.2.5Analizasledi.......................................................................................................18

  6Obravnavamaterialnihdokazovvprimeruumoragostilničarja.................................19

  6.1Okvirenpotekdogodkov....................................................................................19

  6.2Ugotovitveogleda..............................................................................................21

  6.3Ključnielementiobravnavematerialnihdokazov...............................................24

  6.4Sodniepilog.......................................................................................................40

 • V

  7Odgovorinaraziskovalnavprašanja..........................................................................43

  8Zaključek...................................................................................................................46

  Viriinliteratura...........................................................................................................47

 • VI

  KazalotabelTable 6.3.1 Materialni dokazi v stanovanjskem delu objekta (vir: Okrožno sodišče v

  Krškem,2015).............................................................................................................24

  Tabela6.3.2Materialnidokazivgostinskemdeluobjekta(vir:OkrožnosodiščevKrškem,

  2015)..........................................................................................................................29

  Table6.3.3Truplopokojnega(vir:OkrožnosodiščevKrškem,2015)................................36

 • 1

  1Uvod

  Noviceoumorihnaskljubstalnemuobveščanjuševednošokirajo.Takratstopivospredje

  delopreiskovalcev,kimorapotekatinačrtovanoinusklajeno.Pravodvseh,kisodelujejo

  priugotavljanjuresniceodejanjuterskušajoodgovoritinatemeljnavprašanja,kdo,kdaj,

  zakaj ter kako, se pričakuje strokovnost ter profesionalnost v posameznih postopkih

  preiskave. S strani kriminalistov, kriminalističnih tehnikov, forenzikov, preiskovalnih

  sodnikovterdrugih,kisodelujejovpreiskavi,sepričakuje,dabodozmaterialnimidokazi

  ravnali tako,dabodo le-ti lahkouporabljeni kotobremenilnidokazv sodnempostopku

  (Maveretal.,2004).

  Pravilen postopek iskanja, zavarovanja ter shranjevanja materialnih dokazov

  preiskovalcem omogoča, da se postopoma približajo resnici o kaznivem dejanju ter

  izsledijostorilca.Poznejšasodnaobravnavanamspomočjomaterialnihdokazovomogoči

  sodni epilog, v katerem je razvidno, ali je storilec pravnomočno oproščen ali obsojen.

  Velikokratselahkopripreti,dazaradinapakvpostopkualiizmalomarnostiterpovršnega

  delapreiskovalcevmaterialnidokazinepredstavljajoobremenilnetežeinjeočitnistorilec

  lahkooproščen(Maveretal.,2004).

  Vdiplomskemdelusebomoosredotočilinamaterialnedokazeternapomenmaterialnih

  dokazov v primerih krvnih deliktov. Izbrali smo slovenski primer, umor gostilničarja v

  Krškem,vkaterembomoanaliziralipridobljenematerialnedokazeternjihovouporabov

  sodnem postopku. Natančneje se bomo osredotočili na vzroke, zaradi katerih je glavni

  obdolženecdanesnaprostosti.

 • 2

  1.1Ciljidiplomskegadela

  Ciljdiplomskegadelajeanaliziratipridobljenematerialnedokazevizbranemprimeruter

  ugotovitirazlogezaoprostitevglavnegaobdolžencakaznivegadejanjaumora.Analizirati

  želimo postopek pridobivanja dokazov pri ogledu kraja dejanja, od zavarovanja kraja

  dejanja do analize materialnih dokazov v laboratorijih. Zanima nas predvsem, kako je

  potekal postopek zbiranja le-teh ter ali je bila zagotovljena integriteta materialnih

  dokazov.Skratka, zanalizopridobljenihmaterialnihdokazovv izbranemprimeruželimo

  ugotoviti,kakšnovlogoigrajomaterialnidokazivprimerihkrvnihdeliktov.

  1.2Raziskovalnavprašanja

  RV1:Kakšnesolahkoposledicenepravilnozavarovanihmaterialnihdokazov?

  RV2: Ali so bile v analiziranem primeru umora gostilničarja ugotovljene kakšne

  nepravilnostiprizavarovanjumaterialnihdokazov?Čeda,kakšne?

  RV3: Ali so bili v analiziranem primeru umora gostilničarja materialni dokazi sodišču

  primernopredstavljeni?

  1.3Metode

  Pri izdelavi diplomskega dela bomo uporabili deskriptivno metodo. S pregledom

  pridobljeneliteraturebomoopredeliliinopisalipojmeterpostopke.Osredotočilisebomo

  na analizo krvnih deliktov.Opisali bomo, kako poteka preiskovanje ubojev oz. umorov,

  kateri so prvi ukrepi ob najdbi trupla ter katere so tiste sledi, ki kažejo na to, da se je

  zgodilumor.Vnadaljevanjusebomoosredotočilinaogledkrajakaznivegadejanjaterna

  to,kakopotegaogledkrajadejanjaterkakšenjepravilenpostopekiskanjadokazov,dase

  jih lahko uporabi kot dokaz na sodišču. Osrednja tema diplomskega dela je analiza

  materialnihdokazov.Najprejbomozuporaboizbraneliteratureopisaliforenzičniproces

 • 3

  pri obravnavi sledi: opisali bomo, kako poteka iskanje sledi, dokumentiranje sledi,

  obdelava,zavarovanjeterpreiskavasledi.Natobomospomočjosodnegaspisaanalizirali

  obravnavo materialnih dokazov v izbranem primeru, in sicer v primeru umora

  gostilničarja. Skušali bomo ugotoviti, zakaj je bil glavni obdolženec oproščen. Uporabili

  bomotudimetodokomparacije,skaterobomoprimerjalipredmetpreiskovanja(pravilen

  ter napačen postopek pri ogledu kraja dejanja). V zadnjem delu diplomskega dela pa

  bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja ter podali ugotovitve o analizi izbranega

  primera.

 • 4

  2Splošnoopreiskovanjukrvnihdeliktov

  Spojmom"krvnidelikt" lahkoopišemodejanja,kot sonaprimeruboj,umor, samomor

  ternesrečnislučaj.Vsemjeskupnahitraternasilnasmrt.Storileckaznivegadejanjauboja

  aliumoralahkoznamenomzavajanjapreiskovalcevprikrijesvojedejanje,dajetavideti

  kotnesrečenslučaj(Dvoršek,2008).

  Truplo, ki ga najdejo na kraju dejanja, pregledamrliški preglednik.Mrliški preglednik v

  skladuzdoločiliPravilnikaonačinu inpogojih zaopravljanjepregledneslužbepregleda

  vsakonajdenotruploternapodlagiugotovitevizdadovoljenjezapokop.Kotanemore

  ugotoviti vzroka smrti, o tem obvesti sodnomedicinsko stroko, ki opravi obdukcijo

  (Dvoršek,2008).

  Vsapreiskovanjakaznivihdejanjpotekajovnekemdoločenemzaporedju.Konekdonajde

  truplo in o tem obvesti policijo, se s tem začne preiskava kaznivega dejanja. Policisti

  najprejpridejonakrajdejanjaterpoogleduzačnejoiskatiterzavarovatisledi.Spomočjo

  materialnihdokazov,kijihnajdejonasamemkrajudejanja,skušajoizsleditistorilca.

  2.1Preiskovanjeubojev–umorov

  Meško (2008) opozarja, da med vsa kazniva dejanja, ki imajo znake nasilja, uvrščamo

  dejanja, s katerimi storilec žrtvi vzame življenje ali jo huje telesno poškoduje, ter sem

  uvršča umore, uboje, nasilništvo ter povzročitev hudih telesnih poškodb. V Republiki

  Sloveniji kazen za tovrstna kazniva dejanja določa Kazenski zakonik (»Kazenski zakonik

  [KZ-1-UPB2]«,2012).V116.členuKZ-1 je jasnoopredeljeno,dakdorkogaumori,stem

  damuodvzameživljenje, sekaznuje z zaporomnajmanjpetnajstih let.Slovenskipravni

  redpoznatudikaznivodejanjeuboja,kazenzatovrstnodejanjepajeopredeljenav115.

  členuKZ-1:todejanjesekaznujezzaporomodpetihdopetnajstihletterkaznivodejanje

  ubojanamah,kigaopredeljuje117.členKZ-1,kazenzatovrstnodejanjepajeodenega

  dodesetletzapora(»KZ-1-UPB2«,2012).

 • 5

  Dalahkonasplošnogovorimookaznivemdejanju,morajobitiizpolnjeništirjepogoji.To

  so: ravnanje, bit inkriminacije, protipravnost in krivda. Na podlagi teh predpostavk se

  lahkoglavnegaosumljencaštejezastorilcakaznivegadejanja(Ambrož,2007).

  Vsako preiskovanje kaznivega dejanja se začne, ko policija obvesti preiskovalce in ti

  pridejo na kraj dejanja ter se organizirajo v skupine ter dogovorijo, kako bo potekalo

  preiskovanje.Njihovaprvanalogaje,daskušajoodgovoritinaosnovnovprašanje,kajse

  jezgodiloterkajjeprivedlodoumora(Tilstone,HastrupinHald,2013).

  Pri preiskovanju sumljivih smrti lahko naletimo na dve situaciji, in sicer: ko je truplo

  najdeno, kar jedefiniranokotneprikriti uboj, terna situacijo, ko truploni odkrito in je

  podanaleprijavaopogrešaniosebialipastorilecizvršidejanjetako,dazasebojnepušča

  nobenih vidnih sledi, kar se prepozna kot prikriti uboj. Pri neprikritih ubojih storilec

  svojegadejanjaniprikril.Medsamimdejanjemgaopazijomimoidoči inotemobvestijo

  policijo.Pripreiskovanjutakšnegakaznivegadejanjasepolicijausmeriv iskanjestorilca.

  Preiskovanjeprikritihubojevpa je zapreiskovalce težje, sajnevedo,aliobstaja storilec

  kaznivegadejanja.Storilecskušadejanjeprikritialigaprikazatikotsamomoralinesrečni

  slučaj. Policisti od svojcev prejmejo prijavo o pogrešani osebi, sumljivo pa postane, ko

  ugotovijo, da je žrtev pustila doma osebne dokumente, denar ter druge osebne

  predmete. Policija začne sumiti, da se je pogrešani osebi moralo nekaj pripetiti. Z

  zbiranjemobvestilskušajopreiskovalciugotoviti,alijeimelkdomotivzaumorteosebe.

  Vendar pa preiskovalci nemorejo z gotovostjo trditi, da je osebo nekdo umoril, dokler

  truplanenajdejo(Dvoršek,2008).

  2.2Prviukrepiobnajdbitrupla

  Policistisoprvi,kiprispejonakrajkaznivegadejanja.Njihovaosnovnanalogaje,dakraj

  dejanjazavarujejo terzačnejozbirati informacijeočividcev.Preiskovalcenajprejzanima,

  ali je kraj dejanja spremenjen. Če je na kraju dejanja prisotna zdravniška ekipa, gre

 • 6

  najverjetnejezaspremenjenkraj,sajsotiskušaližrtvipomagati.Truplojelahkonajdeno

  naprostemali vnotranjihprostorih.Če je truplonaprostem,morajopreiskovalci takoj

  poskrbetizamaterialnedokaze,kijimgroziuničenje.Zavarovatimorajotudiširšookolico,

  sajobstajamožnost,dasekaznivodejanjenizgodilonaenakemkraju,kjerjebilonajdeno

  truplo.Čejetruplonajdenovnotranjihprostorih,simorapolicistzapomnitipoložajvseh

  predmetovterprostorfotografirati.Pazljivmorabiti,daneuničimorebitnihsledi,kijihje

  zasebojpustilstorilec.Dokumentiratiterfotografiratimorapoložajtruplatersizabeležiti

  vsepodrobnosti,kijihopaziobtruplu.Prviukrepjeidentifikacijažrtve.Topolicististorijo

  tako, da preverijo žrtvine osebne dokumente. Žrtev lahko identificirajo tudi s pomočjo

  kriminalističnihmetod,medkatereuvrščamodaktiloskopskoprimerjavoprstnihodtisov,

  primerjavovzorcevDNKterprepoznavopoosebnemopisualipredmetih,kisobilinajdeni

  pripokojnem.Žrtev lahko identificirajo tudi spomočjo sodnomedicinskihpreiskav. Sem

  uvrščamo primerjavo zobnega statusa, primerjavo posebnih pooperativnih znamenj ter

  primerjavovgrajenihmedicinskihpripomočkov(Dvoršek,2008).

  2.3Sledi,kikažejonaumor

  Medsledi,kikažejonakaznivodejanjeumora,uvrščamovsevidnesledi,kinampodajo

  kakršnekoli informacijeokaznivemdejanju,hkratipanampojasnjujejovzrokkaznivega

  dejanja.Žerjav(1994)slediklasificiravnaslednjeskupine:

  • sledi,kikažejoindokazujejo,kakšnokaznivodejanjejebilostorjeno

  • sledi,kikažejonakrajinčasstoritvekaznivegadejanja

  • sledi,kikažejonanačinizvedbekaznivegadejanjatersredstva,kisobilapritem

  uporabljena

  • sledi,kipojasnjujejomotivstoritvekaznivegadejanja

  • sledi,skaterimiselahkoidentificiražrtevterizsledistorilca.

  Sledi, ki pojasnjujejo potek dogodkov, preiskovalci najdejo z ogledom kraja dejanja.

  Pomembne so zlasti sledi, ki nam podajo informacije o kraju ter času najdbe trupla, o

 • 7

  načinu storitvedejanja ter sledi ran, kinampovedo, s kakšnimpredmetom jebila žrtvi

  zadejanasmrt(Dvoršek,2008).

 • 8

  3Ogledkrajakaznivegadejanja

  3.1Ogledkrajadejanja

  Medtemkostorilec izvajanekokaznivodejanje, za sebojpuščavidne ternevidnesledi.

  Povsod kjer je storilec deloval, se lahko z materialnimi dokazi odkrije ter dokaže

  protipravno dejanje. S pomočjo najdenih dokazov lahko pojasnimo okoliščine tega

  dejanja. Gre za tako imenovan "ključ" do odkritja in razlage poteka dogodkov (Maver,

  1981). Informacije, ki jih z ogledompridobimo, se lahko od primera do primera precej

  razlikujejo. Razlikujejo se glede na to, kakšen je kraj dejanja (spremenjen ali

  nespremenjen) terpo tem,ali je truplo žrtvedejanskonakrajukaznivegadejanjaali je

  bilotruploprenešenonanekdrugkraj(Dvoršek,2008).

  Zakonokazenskempostopku(»Zakonokazenskempostopku[ZKP]«,2012)jasnodoloča,

  da se ogled kraja dejanja lahko opravi, ko je za pojasnitev dogodkov potrebno

  opazovanje.Vdrugemodstavku164.členajetudidoločeno,dačetakojnaogledukraja

  dejanja ne prisostvuje preiskovalni sodnik, ogled lahko opravi policija (»ZKP«, 2012).

  Ogledtorejopravljapreiskovalnisodnik,vendarkerjevpraksipolicijatista,kiprispeprva

  nakrajdejanja,preiskovalnisodnikpaseogledaneudeleži,jetuditista,kinajpogosteje

  opravlja ogled kraja kaznivega dejanja, z namenom, da čim hitreje zavaruje sledi in

  predmetenakrajudejanja.

  Zogledomkrajadejanjaskušajopreiskovalciodgovoritinazlatakriminalističnavprašanja,

  insicer:kajsejezgodilo,kdajsejezgodilo,kakosejezgodilo,kdojestorilecterzakajse

  je zgodilo.Nakrajudejanja želijopreiskovalcipoiskati čimveč sledi, s katerimibi lahko

  odgovorilinatavprašanja(Dvoršek,2008).

  Tisti,kiopravljaogledkrajakaznivegadejanja,moraizpolnititudidoločenenaloge,zaradi

  katerih je odvisna uspešnost preiskave. Med te naloge spadajo iskanje, odkrivanje ter

  zavarovanje vseh dokazov na kraju kaznivega dejanja, ki so posledica tega dejanja; z

  logičnim razmišljanjemmoranatančnopreučiti kraj inoblikovatimiselno rekonstrukcijo

 • 9

  dejanja ter sklepati, kaj se je na kraju dejanja zgodilo; sestaviti in preveriti mora vse

  možnerazličice,kibilahkopojasnile,kajsejepravzapravzgodilo,terpreveritivseizjave,

  kimujihpodajopriče,očividciterosumljenec(Maveretal.,2004).

  3.2Vrsteogleda

  Ogledkrajadejanjadelimonakriminalističniogledoz.nahevrističniogledbrezdokazne

  vrednosti ter na ogled kot formalno preiskovalno dejanje, ki ima dokazno vrednost.

  OpravitigamorajoskladnozdoločiliZKP(Maver,2007).Pritemimaformalnoopravljen

  ogled, ki je opravljen po določilih ZKP, dokazno vrednost, medtem ko neformalni oz.

  kriminalističnioglednemoreslužitikotdokaz.Kriminalističniogledseponavadiopraviza

  manjhudakaznivadejanja in imahevristični,nepa tudidokaznipomen.Pomemben je

  zlasti za iskanje storilca ter zbiranje operativnih podatkov. Kriminalistimorajo dodobra

  poznati načelaenega indrugegaogleda.Ko sepričakuje,da senaogledukrajadejanja

  najdejo sledi ter materialni dokazi, se mora ogled opraviti kot preiskovalno dejanje

  (Maveretal.,2004).

  3.3Fazeogleda

  Ogledkrajakaznivegadejanjapotekavvečfazah:

  Prihod inzavarovanjekrajadejanja–Najpogosteje jeuniformiranapolicija tista,kiprva

  prispe na kraj dejanja. Njena osnovna naloga je zavarovanje kraja dejanja, ogled ter

  pomnjenječimvečmožnih informacij,ki jihpridobizopazovanjemkrajadejanja.Lahko

  začnejo tudi z zbiranjemobvestil odoseb, ki bi jim lahkopodale koristne informacijeo

  dejanju.Česejekaznivodejanjezgodilovzaprtemprostoru,morajopolicistizapretivsa

  vrata terokna.Čepa se je kaznivodejanje zgodilonaprostem,morajo zavarovati širšo

  okolico,sajso lahkotudi tammorebitnesledikaznivegadejanja.Česledemnaprostem

  groziuničenje,jihmorajopolicistinemudomazavarovati(Maveretal.,2004).

 • 10

  Orientacijanakraju:Vodjaogledneskupinesemoranakrajudejanjadobroorientiratiter

  si ogledati tako širšo kot tudi ožjo okolico kraja, seznaniti se mora z vremenskimi

  razmeramiterpreučitipoložajkrajadejanjagledenazemljepisnepodatkedejanja(Maver

  etal.,2004).

  Statičnafazaogleda:Vtejfazijedovoljenoleopazovanjeterfotografiranjekrajadejanja.

  Pomembno je, da ostane kraj dejanja nespremenjen. Preiskovalci najprej fotografirajo

  širšo okolico, nato bližnjo okolico ter nato še kraj, kjer se nahaja truplo, termorebitne

  dokaze.Slikepoznejekoristijozato,dapreiskovalcivedo,kakšen jebilkrajdejanjapred

  njihovimprihodom(Žerjav,1994).

  Dinamična faza: V tej fazi je dovoljeno dotikanje predmetov na kraju dejanja. Na

  predmetih skušajo najti morebitne posebnosti, ki jih je storilec povzročil s svojim

  delovanjem.Vtejfazijenajpomembnejšanalogapravodkrivanjesledi,skaterimiselahko

  izsledistorilcakaznivegadejanja(Žerjav,1994).

  3.4Skrbniškaveriga

  Horvath in Meesig (1996) sta v raziskavi ugotovila, da policija razišče le majhen delež

  kaznivihdejanjterodkrijeinzavarujelemalomaterialnihdokazov,kibijihlahkouporabili

  vnadaljnjempostopku.Zauporabomaterialnihdokazovmorajovsi,kiimajokakršenkoli

  stik znjimi,dodobrapoznatipravila ravnanja znajdenimidokazi.Dabodovsidokazi v

  postopku uspešno uporabljeni, Maver in Golja (2008) navajata, da mora biti dokaz

  relevanten, verodostojen, obravnavanmora biti strokovno, analize in rezultati preiskav

  morajobitiopravljenipošteno,rezultatipreiskavepamorajobitistrokovnopredstavljeni

  sodišču. Prav integriteta materialnega dokaza je najpomembnejši element vsake

  preiskaveintoje,dajematerialnidokazpravilnozavarovan,dokumentirantershranjen

  (ChisuminTurvey,2011).

 • 11

  Skrbniškaverigajedejanskosestavljenaizvsedokumentacije,kijepripravljenaskladnoz

  zbiranjemdokazov;njihovoprepoznavonakrajudejanja,znjihovimdokumentiranjem,z

  zbiranjem dokazov, s shranjevanjem, prenosom dokazov (prenos v prostore

  preiskovalcev) ter njihovim natančnim pregledom. Vse se začne, ko je dokaz najden.

  Preiskovalcinaredijovse,karjevnjihovimoči,daugotovijo,kakosejetadokazznašelna

  kraju kaznivega dejanja, kjer so ga našli, ter kaj se je v tem času z njim dogajalo.

  Zavarovanje dokaza, njegovo fotografiranje ter skrb, da se ga nihče ne dotakne, je v

  prioriteti tistega, ki ga najde. Glavna naloga vsakega preiskovalca, ki najde morebiten

  dokaz,je,dagaustreznozavaruje,fotografira,pomožnostilahkotudiskicirapoložaj,kjer

  je bil dokaz najden, ter dokumentira (natančno lokacijo najdenega dokaza ter stanje, v

  kakršnemjedokaznajden)(ChisuminTurvey,2011).

  Pomembno je, da je vsaka sled zavarovana tako, kot se zanjo zahteva. Izbira napačne

  embalažemedshranjevanjemdokazalahkopovzročibistvenespremembenadokazuinje

  dokaz zaradi tega lahko neuporaben. Jasnomora biti zabeleženo tudi, kako je potekal

  transportnajdenegadokazaoziromakam,izkrajadejanja,jebildokazodpeljan.Zabeležiti

  jetrebatudi,kdojedokaznašelterkdovsejebilvstikuznajdenimdokazom.Pomembno

  je, da je vsaka sled, ki se jo na kraju dejanja najde in bi lahko služila kot dokaz,

  nespremenjenaodtrenutkanajdbedotrenutka,kojetapredstavljenanasodišču.Vsaka

  najdenasledmorabitiustreznozavarovana,sajseletakolahkozagotovi,danepridedo

  uničenja. Dokumentirani morajo biti položaj sledi, njen najditelj, dogajanje s sledjo v

  nadaljnjihpostopkih, zabeleženomorabiti, kdo ter koliko časa je sled imel vanalizi ter

  kdo je sled hranil do sodnega postopka. Vse to tvori skrbniško verigo (Maver in Golja,

  2008).

 • 12

  4Dokazivpostopku

  V slovenskemkazenskempostopkuvelja, da jebremedokazovanjana strani tožilca. Ta

  mora sodišču predati vse potrebne dokaze, s katerimi lahko sodišče dokaže krivdo

  glavnemuobdolžencu(Novak,2008).

  Spomočjodokazovlahkoposrednougotovimo,dajebilostorjenonekodejanje.Dokazv

  tempomenupomeni,dajevir,spomočjokateregaugotovimostorjenodejanje.Zbesedo

  "dokaz"lahkonadomestimotudiimezanajdenepredmetenakrajukaznivegadejanja,z

  njim lahko poimenujemo priče, ki pomagajo razjasniti okoliščine dejanja ter druge

  pomembnesubjekte,kisovkakršnemkolipomenupovezaniskaznivimdejanjem.Jepa

  pojem"dokaz"lahkotudidrugoimezaprocesnodejanje(DežmaninErbežnik,2003).

  Sledi ter predmeti na kraju kaznivega dejanja so bistvenega pomena, saj z njihovo

  pomočjo lahko razberemo potek kaznivega dejanja. Pomembni so zlasti za ugotovitev

  okoliščin,kisoprivedledostoritvekaznivegadejanjaterzaidentifikacijostorilca.

  Vsinajdenidokazinakrajukaznivegadejanja imajotorej iskalni (hevristični) terdokazni

  (silogistični) pomen. Storilcu kaznivega dejanja so lahko dokazi v pomoč, lahko pa mu

  škodijo,sajjihvsodnempostopkuuporabijozopernjega(MaverinGolja,2008).

 • 13

  5Materialnidokazi

  Na vsakemkraju kaznivegadejanja somaterialni dokazi.Na strani preiskovalcev je, da

  zagotovijopravilenpostopek iskanja,dokumentiranja,obdelave, zavarovanja teranalize

  sledi.Zadolženisozashrambomaterialnegadokaza,nedabigapri tempoškodovaliali

  kakodrugačeogrozilinjegovouporabnostvkazenskempostopku.

  5.1Sled–materialnidokaz

  Sled kot materialni dokaz je dokaz, ki nam pove morebitno povezavo med dvema

  subjektoma.Ponavadinampokaže,dajemedoseboindoločenimpredmetomprišlodo

  nekegastika.Vprimerukaznivegadejanjanamsledinakrajudejanjapovedo,da jebila

  nekaosebavčasustoritvekaznivegadejanjanakrajudejanja.Sledinamomogočijo,da

  razberemopovezavomedoseboinpredmetitermaterialnimidokazi,najdeniminakraju

  dejanja. Dokaznamomogočaoz.nampoveresnicoonekidomnevioz.datodomnevo

  lahkopostavimokotresnično(ChisuminTurvey,2011).

  Sled je vse, kar nekdo pusti za seboj. Skoraj nemogoče je, da bi oseba storila kaznivo

  dejanje,nedabizasebojpustilesledi.Zvsakimdotikomstorileczasebojpustisled,neda

  bi se tega sploh zavedal. Najpogosteje gre tu za prstne sledi oz. natančneje za sledi

  papilarnih linij dlani, prstov ter podplatov, biološke sledi, sledi človeškega izvora (kri,

  sperma,slina,lasje,tkiva,vlaknaitd.)termehanskesledi.Stakšnimisledmisenajvečkrat

  dokazuje,dajebilosumljenecresnakrajukaznivegadejanja(Maveretal.,2004).

  Forenzičnidokazjemogočerazdelitinadvevrsti.Nadokaz,skaterimdoločenaosebapod

  prisego pove, kaj je v povezavi s kaznivim dejanjem storila oz. videla, ter na pravi

  forenzičnidokaz(materialnidokaz),kiizhajaizogledakrajadejanja.Vsakanajdenasledse

  lahko na sodišču uporabi kot dokaz, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. S pomočjo

  materialnegadokazabimoralobitimogočerazjasnitiokoliščinevpovezavizdejanjemter

  povezovatidejstva,kisepojavijomedpreiskavo.Materialnidokazimaosrednjovlogopri

 • 14

  prepoznavanju storilca, spoznavanju kaznivegadejanja, saj je znjegovoanalizomogoče

  zagotovitiobjektivneinformacijeodogodku(Tilestone,HastrupinHald,2013).

  5.2Forenzičniprocespriobravnavisledi

  5.2.1Iskanjesledi

  Kopreiskovalciprvičpridejonakrajkaznivegadejanja,opazijoogromnomorebitnihsledi

  inpredmetov,kibisejihlahkouporabilokotdokaz.Vendarvpraksižalnivednotako,saj

  je treba vse sledi na kraju dejanja najti. Ne smemo niti izključiti dejstva, da je storilec

  morebitiskušalzakritisvojedejanjeinvtakšnemprimerusledinaprvipoglednisovidne.

  Velikosledijenakrajudejanjalahkonevidnih,zatomorajopreiskovalcidobropremislitiin

  si zamisliti okviren potek dogodkov, da lahko najdejo tudi na prvi pogled nevidne sledi

  (Maveretal.,2004).

  Sledi papilarnih linij bodo preiskovalci na kraju kaznivega dejanja iskali z miselno

  rekonstrukcijodejanjaterpozornimpregledompovršin.Najprejskušajougotoviti,kjese

  jedejanjezačelo,tertamzačetiiskatimorebitnesledi.Česejekaznivodejanjezgodilov

  zaprtemprostoru,bibilosmiselnozačetiiskatislediprivhoduvstanovanje,sajjestorilec

  najverjetnejemoralodpretivratazavstopvprostor.Sevedanegrespregledatidejstva,da

  jeimelstorilecnadeterokavice.Slediseiščetudinapredelih,kjerjepričakovati,daseje

  storilec gibal ter prijemal določene predmete (v spalnici so to morebiti predmeti na

  nočnihomaricah)(Tilestone,HastrupinHald,2013).

  Preiskovalci morajo natančno pregledati vse morebitne predmete, s katerimi je imel

  storilec stik. Pri nevidnih sledeh jim je v pomoč forenzični svetlobni vir, s katerimi

  postanejonevidnesledividne(Maveretal.,2004).

 • 15

  5.2.2Dokumentiranjesledi

  Na strani preiskovalcev je, da vsako sled, ki jo na kraju dejanja najdejo, tudi ustrezno

  dokumentirajo.Poogledukrajadejanjajetrebanareditizapisnikoogledu,sajimatana

  sodiščudokaznovrednost.Vzapisnikoogledusezabeleživsematerialnedokaze,kisobili

  nakrajudejanjanajdeni,zabeležisevse,karjebilovzvezizdejanjemugotovljenoterpo

  potrebi zapisnik dopolniti s skicami, slikami ter videoposnetki. Če so bilemedogledom

  krajadejanjastorjenekakršnekolinapake,lahkotovplivanaizidpridokazovanjukrivde

  storilca(Maveretal.,2004).

  Zapisnikmoravsebovatitudiinformacijeotem,kdojedoločenoslednašeltervkakšnem

  stanjujenajdenasled.Navedenomorabiti,kjejebilaslednajdena(natruplu,obtruplu,

  nakaterihpredmetih,natleh,namorebitnemorožju,itd.),alijesledprimernazaodvzem

  (suhasled,mokrasled)tervelikostsledi.Glavnadokumentacijaoogledukrajadejanjanaj

  bi vsebovala zapiske (zapisi, kje ter v kakšnem stanju so bile sledi najdene), fotografije

  najdenihsledi,posnetekkrajadejanja,takodajevnjemjasnovidetidokumentiranesledi

  terskicenajdenihsledi.Zustreznimterpravilnimdokumentiranjemsenamrečzagotovi

  integritetonajdenihdokazov(ChisuminTurvey,2011).

  Fotografiranjesledi:Fotografiranjejeenodnajhitrejšihternajboljšihnačinovtakojšnjega

  dokumentiranja najdenih sledi. V idealnemprimeru preiskave kaznivih dejanj bi bila to

  enaodglavnihinosnovnihnalog(fotografiranjedokazov)sstranipreiskovalcev.Sledi je

  mogočefotografiratiizvečzornihkotov,sajtakoomogočajolažjoprepoznavo(Chisumin

  Turvey,2011).

  Snemanje najdenih sledi: Snemanje na kraju kaznivega dejanja je uporaben način

  dokumentiranjaelementovkaznivegadejanja,kivključujejočastergibanje.Ssnemanjem

  lahko preiskovalci posnamejo, kako dolgo nekaj traja oz. se premika. Snemanje se kot

  dokumentiranje lahko uporabi tudi zato, da si pozneje lažje predstavljamo, kako je bil

  videtikrajkaznivegadejanjaterkjesobilenajdenesledi(ChisuminTurvey,2011).

 • 16

  Skiciranje najdenih sledi: Skica je sestavni del vsake preiskave kaznivega dejanja. Samo

  fotografiranje ali snemanje sledi ter kraja kaznivega dejanja ni dovolj za popolno

  dokumentiranje. Skica kraja kaznivega dejanja dopolnjuje lokacijo najdenih dokazov ter

  njihovopovezavo. To je lahko le groba risba, ki je bila narejena s svinčnikomna kraju

  kaznivegadejanja,alipadokumentzuporaboCAD-programa,narejenzapredstavitevna

  sodišču.Skicakrajakaznivegadejanjajemetodadokumentiranja,kiponazarjaopiskraja

  kaznivegadejanja(ChisuminTurvey,2011).

  5.2.3Obdelavasledi

  Preiskovalci imajomedpreiskavokaznivegadejanjadvacilja, ki jihposkusijo izvesti čim

  boljuspešno.Tadvaciljasta:najtičimvečmožnihsledi,jihpravilnozavarovatiinshraniti

  terizvestiidentifikacijskipostopekvsakesledi.Zatepostopkemorajobitipreiskovalcem

  ponujene kar najboljše metode in tehnike. Za analizo najdenih sledi strokovnjaki

  uporabijonajrazličnejšemetode(Maveretal.,2004).

  Preiskovalcikaznivegadejanjazavarujejovsepredmete,kijihnakrajudejanjapovežejos

  kaznivimdejanjem.Odnjih sepričakuje,da jih zavarujejo tako,dasemedtransportom

  materialni dokazi ne uničijo. Vsak najdeni materialni dokaz je treba ustrezno

  dokumentirati ter to dopolniti s fotografijo ter skico najdenega dokaza. Glede na to,

  kakšnedokazeiščemo,lahkole-terazdelimonadokaze,kisovidnisprostimočesominjih

  lahko fotografiramo;nadokaze,kiprostemuočesunisovidni ter jih lahkoopazimo le z

  uporabo kemijskih pripomočkov, s svetlobnim virom ter s posebnimi praški, ki izzovejo

  sled;ternadokaze,kotsonpr.lasje,vlakna,sledistrelnegaorožja,itd.(ChisuminTurvey,

  2011).

  Kraj kaznivega dejanja je treba sistematično ter temeljito pregledati, da preiskovalci

  najdejo čim več možnega uporabnega dokaznega gradiva. Velikokrat si pomagajo s

  svetlobnimvirom, sajnekateridokaziniso takojvidni sprostimočesom.Preiskovalci, ki

 • 17

  uporabljajotovrstnorešitevzaizzivanjesledi,morajobitivcelotiusposobljenizatovrstno

  uporabo(ENSFI,2012).

  5.2.4Zavarovanjesledi

  Vsakanajdenasledsstranipreiskovalcevimasvojpostopekzavarovanja.Čepreiskovalci

  želijonajdenoslednakrajukaznivegadejanjavnadaljnjempostopkuuporabitikotdokaz,

  morajoposkrbeti,dabosledpravilnozavarovana,vnasprotnemprimeruselahkopripeti,

  da je dokaz neuporaben, ne glede na to, da je lahko bistven pri potrditvi določenega

  dejanja. V sodnem postopku, ko somaterialni dokazi predani sodišču,morajo biti le-ti

  pravilno zavarovani, odvzeti ter shranjeni, sicer nimajo nikakršne obremenilne vloge.

  Vsakanajdenasledmorabitiločenaoddrugihnajdenihsleditershranjenavposebniter

  čisti embalaži. S tem se izognemo tveganju navzkrižne kontaminacije med sledmi

  (Tilstone,HastrupinHald,2013).

  Vsinajdenimaterialnidokazimorajobitinujnozavarovani tako,dasomedseboj ločeni

  terdaveniembalažinizavarovanihvečdokazov.Dokazovbisemoralipreiskovalcitudi

  čimmanjdotikatiterjihvčimhitrejšemčasuzavarovativzatopredpisaneembalaže,saj

  toprepreči,dabisedokazpoškodovalaliuničil.Vsenajdenedokazejetrebazaščitititer

  preprečiti možnost poznejše degradacije in kontaminacije. Pravilna hramba najdenega

  dokaza jena stranipreiskovalca, ki dokaznajde, saj jeodločitevoprimerni embalaži, v

  kateribodokazshranjen,vnjegovihrokah.Vsenajdenepredmetejetrebazapakiratiter

  zapečatiti.Zapečatisejihtako,dasozaprtevsenajmanjševrzelinaembalaži.Naprimer:

  čejenajdendokazzavarovanvvrečki,sevrhnjirobvrečkeprepogneterzaprezlepilnim

  trakom. Tako je poskrbljeno, da je dokaz zares zavarovan v vrečki. Ko je dokaz enkrat

  zapečaten, se embalaže ne sme več odpirati, dokler ta ne pride v laboratorij (ENFSI,

  2012).Tojetudirazlogzaobdelavosledinakrajuogleda.

 • 18

  5.2.5Analizasledi

  Pokončanemogledukrajakaznivegadejanjaimajopreiskovalcizbranovelikoštevilosledi,

  ki sopotrebnenadaljnjegapregleda v forenzičnih laboratorijih. Pomembno je, da so te

  sledidokumentiranetershranjeneponačelihkriminalistično-tehničnegapreiskovanja,saj

  sicer analize teh sledi ne bodo imele dokazne vrednosti in za obtoženega ne bodo

  predstavljalebremena,sajbodonegledenanjihovopomembnostvkazenskempostopku

  izločeneizdokaznegagradiva.Zavsakonajdenoslednakrajudejanjasepričakuje,dabo

  onjejanalizapodalapodrobnepodatke,kibiomogočilinjegovoidentifikacijo.Boljeje,da

  seanalizemedopravljenimi sledmi ločijo ter seneopravljajohkrati. Tako senaprimer

  opravianalizasledi,kisobilenajdenevenemprostoruločeno,odsledi,kisobilenajdene

  vdrugemprostoru.Stemsenamrečpreprečimožnostkontaminacijesledi(ENFSI,2012).

  S pomočjo primerjave analiz sledi ter drugih sledi (npr. sledi žrtve) lahko izločimo tiste

  dokaze,kisopovezanizžrtvijokaznivegadejanja.Takonamlahkoostanejoletistidokazi,

  ki so obremenjujoči za storilca in pozneje postanejo dokazno gradivo v kazenskem

  postopku. Če se na kraju dejanja najde truplo žrtve, nam podrobne analize podajo

  informacije o tem, kdaj je smrt nastopila; to pomaga pri razlagi poteka dogodkov, saj

  predstavijo rezultate analizeopoškodbahna telesu, kar je v pomočpri razlagi, kako je

  smrt nastopila; pomaga lahko tudi pri identifikaciji žrtve, če osebe pred tem ni bilo

  mogoče identificirati. Analiza preostalih sledi omogoči, da izbrani dokaz poda bistvene

  informacije,skaterimiselahkopotrdipovezanostmeddokazomterstorilcemkaznivega

  dejanja. S tem se pridobijo tudi informacije o tem, kje je bil storilec in kako se je v

  prostorugibal.Takosipreiskovalcilahkopredstavljajopotekcelotnegadogajanja(ENFSI,

  2012).

 • 19

  6Obravnavamaterialnihdokazovvprimeruumora

  gostilničarja

  Obravnavomaterialnihdokazovpripreiskavikrvnihdeliktovbomoanaliziraliskoziprimer

  umoragostilničarja,kise jezgodilvnočina11.7.2014vSloveniji.Zaanalizo izbranega

  primera smonaOkrožnemsodiščuvKrškemanalizirali sodni spis v žekončani kazenski

  zadevi IK 29129/2014. Celotno poglavje "Obravnava materialnih dokazov v primeru

  umoragostilničarja"temeljinaprebranidokumentacijitegasodnegaspisa.

  6.1Okvirenpotekdogodkov

  Zogledomkrajadejanjaterzbiranjemobvestiljebilougotovljeno,dajeobtoženidne10.

  7.2014pozaprtjulokalaprišelvbližinostanovanjapokojnegagostilničarja.Tamnajbise

  nekaj časa zadrževal pri prijateljih ter spil kar precej alkohola. Nato naj bi stanovanje

  prijateljevzapustilterpristopildohišepokojnega.Preiskovalcinisonikoliugotovili,kako

  jevstopilvhišoterprišeldospalnice.Odvratjesprožilstrelprotispečemugostilničarju,

  vendarježrtevzgrešilterzadelstranicopostelje.Zdrugimstrelom,nekolikobližežrtvi,je

  žrtevzadelvčelo,medtemkojetaspala.Izstrelekjeostalvžrtviniglavi,pritempasobile

  poškodbetakohude,daježrtevkmaluumrla.Obtoženijenatotrupložrtvezavilvrjuho

  tergaskupajzvzglavnikomodneselvshrambo,kijojenatozaklenil.Vrnilsejevsoboter

  posteljopokrilzdvemaodejama.Pobraljetulecizstreljeneganabojaterodšelizspalnice,

  pričemer jezaklenilvrata. Izhišenajbi znamenompridobitvedenarjaodtujilneznano

  vsoto, zatem pa je hišo zapustil skozi vrata gostinskega lokala. Pri izhodu je v

  predprostorugostinskega lokala izgubil tulecterdvanaboja(OkrožnosodiščevKrškem,

  2015).

  Naslednjega dne, 11. 7. 2014, je okrog 18.22 OKC PU NovoMesto poklicala nečakinja

  pokojnegagostilničarjaterdejala,daimanjenstricvlastibarpivnicaZvezdavDolenjivasi

  indajelokalobpetkihzaprtterdasevednooglasiprinjihdoma.Kerpagatistegadneni

 • 20

  bilo, ga je poskusila priklicati po telefonu, vendar se ji ni javil. Ker je bila preveč

  zaskrbljena, da se mu ni kaj pripetilo, ga je odšla iskat domov. Pred barom Zvezda je

  videlanjegovavtomobil.Odšlajenateraso,kjerjenamanjšemoknuodstranilakomarnik

  ter skozenj splezala v notranjost hiše. Odšla je po stopnicah v spodnje prostore ter

  zagledalakriinrjuho,vkaterojebilonekajzavito.Kersejeprestrašila,jeodhitelaventer

  poklicala policijo. O dogodku je bila obveščena tudi dežurna preiskovalna sodnica

  Okrožnega sodišča v Krškem, ki je prišla na kraj dogodka ter vodila ogled (Okrožno

  sodiščevKrškem,2015).

  Ko je potekala obdukcija, je bil opravljen razgovor s patologinjo, v katerem je bilo

  ugotovljeno, da je bila strelna poškodba prizadejana iz oddaljenosti več kot 30 cm. Iz

  kateresmerijeprišelstrel,nibilomogočedoločiti,sajnisomoglidoločititočnegapoložaja

  pokojnega gostilničarja. Sledi krvi na postelji kažejo, da je bil pokojni ustreljen v glavo,

  medtemkojetašeležal.Pomnenjupatologinjejesmrtnastopilanekjemedpolnočjoin

  4.00urodne11.7.2014(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Iz poročila o kriminalistično tehničnih ugotovitvah strelnih poškodb je razvidno, da je

  obtoženiizstrelilnabojžeizpodvratnegapodbojavsmeriglavegostilničarja,medtemko

  je ta spal, in ga ob tem očitno zgrešil. To dokazuje tulec naboja, ki je bil najden pod

  radiatorjemvkuhinjiobvhoduvspalnico(sledšt.34).Neoplaščenosvinčenozrnonaboja

  sejeodstraniceinogledalanadposteljoodbiloinjebilopovsemdeformiranonajdenona

  tleh(sledšt.31).Porazgovoruspatologinjojelahkopravtoodbitozrnotegaizstrelkapo

  odboju od ogledala povzročilo šemodrico na levi rami gostilničarja (Okrožno sodišče v

  Krškem,2015).

  Dejstvo, da je bilo zrno najdeno pod preprogo, nam pove, da je obtoženi preprogo še

  premikal. Drugi strel, ki je gostilničarja zadel, je bil sprožen s krajše razdalje, kar

  dokazujejosledisvinca,najdenenaleviramižrtve.Tulectegadrugeganabojajeobtoženi

  pobral,vendargajepoznejeskupajzdvemanabojemaizgubilpriizhoduizlokala.Natem

  tulcu (sledšt.5) jebilopripreiskavibiološkeslediugotovljeno,da jenanjemmešanica

 • 21

  bioloških sledi, in sicerDNKprofila žrtve in še eneosebe, vendarDNKprofila za drugo

  osebo ni mogoče določiti in ni primeren za identifikacijo (Okrožno sodišče v Krškem,

  2015).

  Medobdukcijojebilanaleviramižrtvezaznanapodplutba,vkaterisobilinajdenidrobci

  stekla (najverjetnejedelci, ki soodpadli izpočenegaogledala).Modrica jenajverjetneje

  nastalaobudarcuodbitegazrnanaboja.Popodrobnipreiskavivzorcazavarovanegaste

  poškodbe je bilo v laboratoriju NFL ugotovljeno, da so v vzorcu prisotni delci svinca

  (OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Obrambnihpoškodbnažrtvinibilonajdenih,zaradičesarsenatosklepa,daniprišlodo

  stikamedžrtvijoinobtoženim.Natruplužrtvesobilevidnetudidrugepodplutbe(desna

  golen in koleno), ki so najverjetneje nastale ob premikanju trupla (Okrožno sodišče v

  Krškem,2015).

  Obtoženijebilutemeljenoosumljenstoritvekaznivegadejanjaumora.Očitalosemuje,

  da jevnočina11.7.2014nepojasnjenovstopil v stanovanjskiobjektpokojnega terga

  ustrelil v glavo, medtem ko je ta spal. Očitalo se mu je tudi, da je iz koristoljubja

  pokojnemuodtujilneugotovljivovsotogotovine(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  6.2Ugotovitveogleda

  Dne11.7.2014sobilivvečernihurahvOKCNovoMestoobveščeni,dajebilvbližnjivasi

  najdenmoški,kijeovitvrjuholežalnatlehvshrambi.OKCjenakrajdejanjatakojposlal

  ekipo,dapreveridogajanje.Poznejesosporočili,da imanajdenotruplostrelnoranona

  čelu ter da so v sosednjem prostoru našli tulec in dva naboja. Dežurna preiskovalna

  sodnicajenatoskupajzdržavnimtožilcemodšlanakrajdejanjateropravilaogledkraja

  dejanja(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

 • 22

  Policijajenakrajudejanjaugotovila,dasovsavrata,kivodijovstanovanjetergostinski

  delobjekta,zaklenjena,zatosospomočjogasilcevvstopilivhišozdvoriščnestraniinob

  vstopuvstanovanjeugotovili,dastazaklenjeni tudishrambaterspalnica.Obodpiranju

  shrambejebilougotovljeno,dajenatlehvnjejtruplo,kijezavitovrozarjuho,vidnaje

  bilastrelnarananačelu(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Policistisovtemčasuzačelizbiratiobvestilaobčanovternatančnejepregledovatiokolico.

  Z zbiranjemobvestil je bilo ugotovljeno, da so gostilničarja nazadnje videli štirje gostje

  njegovegagostinskegalokala,kojedne10.7.2014lokalzaprlob21.40uriinpogasilvse

  luči(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Sprvimogledomkrajadejanjasozačeližeistidan,ob23.00uri.Truplosonašlivshrambi,

  zavitovrjuho.Ugotoviliso,dagrezatruplomoškegaspola,kiležinahrbtu.Oblečenoje

  bilolevčrnespodnjehlače,podtruplompajebilarjuharozabarve,kijebilavzgornjem

  deluprotiglavimočnoprežetastekočinordeče-rjavebarve.Rjuhajebilavspodnjemdelu

  nameščena na spodnjih okončinah, tako da je bila ovita okoli stopal, zaradi česar so

  policistisklepali,dajebilotruploprivlečenovshrambo(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Kraj,kjersonašlitruplo,jebilnekolikospremenjen,sajjebilapredtemnakrajuprisotna

  tudizdravniškaekipaZDKrško.Zdravnikjeprižrtvitakojpotrdilsmrt.Narjuhi,vkateroje

  bilozavitotruplo,natruplusamem,navzglavnikuternatleh,kjerjeležalotruplo,sobile

  vidne sledi krvi. V sosednjem prostoru, v katerem je bil gostinski prostor s točilnim

  pultom, so policisti našli en tulec in dva naboja. Tulec ter naboje so označili ter

  fotografirali. Ker so tulec ter dva naboja našli v gostinskem delu objekta, so policisti

  sklepali,dajihjeobtoženiželelodnestisseboj,vendarjihje,kojezapuščalobjekt,izgubil

  (OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Ogledali so si še širšo okolico kraja dejanja z namenom iskanja uporabnih sledi ali

  odvrženihpredmetov.Obkapelici(nasprotistanovanjskehiše)somedvejamicipresnašli

  človeškeiztrebkeinbelpapir.Pregledalisotudibližnjizabojnikzasmeti,vendarnisonašli

 • 23

  ničesar uporabnega. Kriminalistični tehnik je z rok najbližjih sorodnikov oškodovanca

  odvzel sledi strelca. Zavarovali ter fotografirali so še številne druge predmete, ki so jih

  povezalizumoromgostilničarja(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Kosopreiskovalcizačeliogledvspalnici,sougotovili,dajetamzakonskaposteljaprekrita

  zdvemaodejama,brezrjuhenavzmetnicah.Kosoodmaknilikarirastoodejo,sougotovili,

  dajenaspodnjistraniumazanazrdečimimadeži.Natosoodmaknilitudidrugo,svetlejšo

  odejo, in prav tako ugotovili, da so robovi umazani z enakimi rdečimi madeži. Tudi

  vzmetnicajeimelardečemadeže.Iznjesoodvzelivzoreczapreiskavobiološkihsledi.Na

  lesenipolicinastraniciposteljenadvzglavnikomsovoddaljenosti85cmod levestrani

  posteljeopazilipoškodovanopovršinoterdelcestekla,kisobilinapoliciterpotleh.Koso

  dvignilitekačrdečebarvenadesnistranipostelje,soobomariinpodnjonašlisploščeno

  kovinopremera1cmzvidnimizarezami(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Zogledomkrajadejanjainzzbiranjemobvestiljebilougotovljeno,dajedoumoraprišlo

  povsejverjetnostivspalnici,natopajebilotruploprenesenovshrambostanovanjskega

  delaobjekta.Truplojebiloobnajdbizavitovrjuho,samashrambapajebilazaklenjena

  (OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Zanimivojevprašanje,kakojeobtoženivstopilvhišoterjozapustil,gledenato,dajebilo

  truplopokojneganajdenovsvojizaklenjenihiši.Priogledujebilougotovljeno,dasovsa

  oknanaobjektuzaprta,razenmanjšeoknovshrambo,vkaterojebilozaklenjenotruplo.

  Pravslednjejenečakinjažrtveuporabilazavstopvhišo.Priogleduvobmočjutegaokna

  nibilonajdenihnobenihsledi,kibikazalenato,dajetudiobtoženiuporabiltookno,za

  vstopaliizstopizhiše(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Pri iskanju sledi v objektu je bilo ugotovljeno, da se v celotnemobjektu na večmestih

  pojavljajosledi,kibilahkokazalenabrisanjeoz.čiščenje,zaradičesarsosekriminalistiin

  kriminalističnitehnikiSKPPUNModločilizapregledobjektazluminolom.Predprostorso

  napršilissredstvomluminolinobzatemnitviprostoranatlehopazilimodrikastosvetlobo,

 • 24

  kinakazuje,dajenekdoskušalobrisatisledikrvi.Istosoponovilivgostinskemprostorus

  točilnimpultom,naprehoduizgostinskegaprostoravstanovanjskidelhišeterpredvrati

  vshrambo.Navsehlokacijahsejepojavilamodrikastasvetloba.Preiskovalcisougotovili,

  da je obtoženi skušal zabrisati sledi krvi, kar je preiskava z luminolom tudi potrdila

  (OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  6.3Ključnielementiobravnavematerialnihdokazov

  Posamezni predmeti in sledi so bili posredovani v podrobnejše preiskave v Nacionalni

  forenzični laboratorijGPUvLjubljani.Rezultati inugotovitvepreiskav sopredstavljeni v

  spodnjitabeli.VTabeli6.3.1sonavedenivsimaterialnidokazi,kisojihpreiskovalcimed

  ogledomkrajakaznivegadejanjazavarovalivstanovanjskemdeluobjekta.VTabeli6.3.2

  sonavedenimaterialnidokazi,kisojihpreiskovalcizavarovalivgostinskemdelulokala.V

  Tabeli6.3.33pasovsimaterialnidokazi,kisojihnakrajudejanjaterobpotekuobdukcije

  preiskovalcizavarovalinatruplupokojnegagostilničarja.

  Table6.3.1Materialnidokazivstanovanjskemdeluobjekta(vir:OkrožnosodiščevKrškem,2015)

  Št. Opissledi Ugotovitve

  4 Krilovrat,kivodivshrambo,

  zavarovanodne11.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  4/1 Zunanjakljukavrat,kivodiv

  shrambo,zavarovanadne

  11.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  4/2 Notranjakljukavrat,ki

  vodijovshrambo,

  zavarovanadne11.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  11 Vložekključavnicesključem

  vhodnihvratzdvoriščne

  strani,zavarovandne12.7.

  2014

  Ključavnicajebiladne11.7.2014odstranjenaob

  vstopupolicistovingasilcevvstanovanjskidel.

  Cilindričnivložekključavnicesozavarovali,sajsohoteli

  ugotoviti,kjejeobtoženizapustiloz.vstopilvhišo.

 • 25

  Ugotovljenojebilo,dajebilvključavniciiznotranje

  straniključ.Slednjejeonemogočiloodklepanjeali

  zaklepanjeodzunaj,izčesarizhaja,daobtoženihišeni

  zapustilskozitavrata.

  12 Mokermadežsvetlorjave

  barve,zavarovandne12.7.

  2014

  Madežjebilnasuhemumivalnikuvkopalnici.

  13 Sledipapilarnihlinijna

  okviruvratizpredprostorav

  dnevniprostor,zavarovane

  dne12.7.2014

  Sledipapilarnihlinijsobilenavišini141cmodtal.

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.Sledjeostala

  neidentificirana.

  14 Sledipapilarnihlinijna

  okviruvratizpredprostorav

  dnevniprostor,zavarovane

  dne12.7.2014

  Sledipapilarnihlinijsobilenavišini147cm.Zaradi

  postopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveniodtisi

  papilarnihčrtvečosebam.OdtisisobiliposlaninaNFL

  GPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopskaprimerjava

  –izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,dasovsi

  rezultatiprimerjavnegativni.

  15 Ključavnicavratshrambe,

  zavarovanadne12.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  16 Štirjerazličnovelikiključina

  policivshrambi,zavarovani

  dne12.7.2014

  Obpreizkusuoz.primerjavijebilougotovljeno,daen

  odključevodpiravratasobenapodstrešju,drugi

  odpiravratahišenaspodnjizadnjizunanjistrani.Dva

  ključaneodklepatanobenihvrat.Tehključevobtoženi

  zazaklepanjevratshrambenimogeluporabiti,sajso

  bilinajdeninapolicishrambe,kijojeobtoženizaseboj

  zaklenil.Nikakorpanistanovanjskehišezapustilskozi

  oknoshrambe.Ključisobilivnadaljnjopreiskavo

  poslaninaNFLGPU,kjerjebilaopravljenapreiskava

  biološkihsledi.Našopuključevjebilanajdenanekoliko

 • 26

  nehomogenabiološkasledverjetnodvehoseb,od

  katerihvečinskidelpripadaprofiluDNKžrtve.

  17 Rozarjuhapodpolicamiv

  shrambi,zavarovanadne12.

  7.2014

  Narjuhisordečimadeži,zakaterejebilopozneje

  ugotovljeno,dajekripokojnega.

  18 Vzglavnikvshrambi,

  zavarovandne12.7.2014

  Navzglavnikusomadežirdečebarve,zakaterejebilo

  ugotovljeno,dajepravtakokripokojnega.

  19 Belakrpavshrambi,

  zavarovanadne12.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  20 Modrakrpavshrambi,

  zavarovanadne12.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  21 Sledipapilarnihlinijnaškatli

  "Laško"vshrambi,

  zavarovanedne12.7.2014

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  22 SledipapilarnihlinijnaPVC-

  folijiMarlboroGoldv

  shrambi,zavarovanedne12.

  7.2014

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  23 Sledipapilarnihlinijna

  cigaretniškatliParamountv

  shrambi,zavarovanedne12.

  7.2014

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  24 Steklenkozarecvshrambi,

  zavarovandne12.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  25 SledipapilarnihlinijnaPVC

  ovojupijačvshrambi,

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

 • 27

  zavarovanedne12.7.2014 naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  26 Karirastaodejazzakonske

  postelje,zavarovanadne12.

  7.2014

  Naodejisosledirdečebarve,ugotovljeno,dajekri

  pokojnega.

  27 Odejakrembarvezzakonske

  postelje,zavarovanadne12.

  7.2014

  Naodejisosledirdečebarve,ugotovljeno,dajekri

  pokojnega.Drugihsledinibiloprisotnih.

  28 Madežirdečebarvena

  vzmetnici,zavarovanidne

  12.7.2014

  Ugotovljeno,dajekripokojnega.Drugihsledinibilo

  prisotnih.Sledikrvinaposteljiprivzglavnemdelu

  kažejonato,daježrtev,medtemkojeobtoženi

  izstrelildruginaboj,ševednoležalanapostelji.

  29 Poškodovanapovršinasredi

  lesenepolice,zavarovana

  dne12.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dajeobtoženiizstrelilprvinaboj

  teržrtevzgrešil.Nabojjezadellesenopolicona

  straniciposteljenadvzglavjemtersenatoodbilter

  razbildelogledala,kijebiloobešenonadposteljo.

  Natančnarazdalja,izkaterejebilstrelsprožen,nibila

  ugotovljena.

  30 Delcisteklaobpostelji,

  zavarovanidne12.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dasotodelcipočenegaogledala,

  kigajezadelprviizstreljeninaboj.

  31 Sploščenakovinapod

  tekačem,zavarovanadne12.

  7.2014

  Ugotoviloseje,dajetoneoploščenosvinčenozrno

  naboja,kisejeodstraniceinogledalanadposteljo

  odbiloinjebilopovsemdeformirano.IzporočilizNFL

  inzaznamkovpolicijejemočugotoviti,dagrezanaboj

  kalibra22LR.

  32 Sledipapilarnihlinijnad

  kljukovrat(vratavspalnici),

  zavarovanedne12.7.2014

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  33 Rozarjuhapodoknom

  spalnice,zavarovanadne12.

  Narjuhisoopaznimanjšimadežirjavkastebarve.

 • 28

  7.2014

  34 Tulecnatlehpod

  radiatorjem,zavarovandne

  12.7.2014

  Tulecjeležal45cmodstenespalnice.Poznejejebilo

  ugotovljeno,dajeprvistrelobtoženisprožilžeodvrat

  vspalnico,kardokazujetatulec,kijebilnajdenpod

  radiatorjemvkuhinji,obvhoduvspalnico.Tulecjeob

  izmetuizorožjaočitnopadelvprostor,odkoderjebilo

  streljano.

  35 Blokzelenebarvena

  trosedu,zavarovandne12.

  7.2014

  Ugotovljenojebilo,dasiježrtevvtablokzapisovala

  potrebnokoličinopijače,kijojenaročalazauporabov

  gostinskemlokalu.

  36 Sledipapilarnihlinijna

  steklenički,zavarovanedne

  12.7.2014

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  37 Vžigalnikrdečebarve,

  zavarovandne12.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dajetavžigalnikgostilničarju

  podarilanečakinjamanjkotmesecdnipredumorom.

  38 Vžigalniksvetlomodre

  barve,zavarovandne12.7.

  2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  39 Dvaključanaobročku,

  zavarovanadne12.7.2014

  Ugotovljenojebilo,daenključodklepavhodnavrataz

  zadnjestraniobjekta,drugiključpajeključ

  avtomobila.

  40 Vžigalnikbelo-modrebarve,

  zavarovandne12.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  41 RačunalnikAvterad.o.o.,

  modelPCXEXTIAN,

  zavarovandne12.7.2014

  Izzapiskaopreiskaviračunalnikajebilougotovljeno,

  dajedne10.7.2014ob21.42urigostilničarugasnil

  osebniračunalnik.

  52 Črnadenarnicavspalnici,

  zavarovanadne13.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dajevnjejosebnidokumentna

  imepokojnega,kreditnakarticaterdrugekartice,vse

  lastpokojnega.

  60 Sledbrisanjakrvipredvrativ Ugotovljenojebilo,dajevtejsledibiološkasledžrtve.

 • 29

  shrambo,zavarovanadne

  15.7.2014

  Izvorainčasanastankatesledinibilomogočepovsem

  zanesljivougotoviti.Možnajebilakontaminacijas

  sledmivpredprostoru.

  1 Kljukaizdesnegaokenskega

  krilavspalnici,zavarovana

  dne24.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dajeimelažrtevpravilomavesčas

  odprtooknospalnicezazračenje.Kerjebilooknoob

  ogledukrajadejanjazaprto,jeobstajalsum,dajeokno

  zaprlobtoženi.Zbiološkopreiskavojebilo

  ugotovljeno,dajebilanakljukinajdenarahlo

  nehomogenabiološkasledsprevladujočimdeležem

  DNKprofilapokojnega.

  2 Kljukazlevegaokenskega

  krilavspalnici,zavarovana

  dne24.7.2014

  Zbiološkopreiskavojebilougotovljeno,dajebilana

  kljukinajdenakoličinskoskromnamešanabiološka

  sledverjetnodvehoseb.Nobenoddeleževkoličinsko

  neizstopa,zatonimogočezgotovostjodoločitinjunih

  profilovDNK.

  4 Ključavnicavratspalnice,

  zavarovanadne12.8.2014

  Poznejejebilougotovljeno,dasobilazaklenjenatudi

  vrataspalnice,kijihješepredzačetkomogledaodprl

  gasilecPGEKrško.Ugotovljenojebilotudi,daključ,ki

  biodklepalvrataspalnice,nakrajudejanjanibil

  najden.

  Tabela6.3.2Materialnidokazivgostinskemdeluobjekta(vir:OkrožnosodiščevKrškem,2015)

  Št. Opissledi Ugotovitve

  5 Tulecvpredprostoru

  gostinskegalokala,

  zavarovandne11.7.2014

  Tojetulecdrugegaizstreljeneganaboja,kigaje

  obtoženivspalnicipobral,vendargajezatemizgubilv

  vetrolovupriizhoduizlokala.Pripreiskavibioloških

  sledijebilougotovljeno,dajenanjemmešanica

  biološkihsledi,insicerDNK-profilažrtveinšeene

  osebe,vendarDNK-profilazadrugoosebonimogoče

  določitiinniprimerenzaidentifikacijo.

  6 Nabojvpredprostoru

  gostinskegalokala,

  Ugotovljenojebilo,dajeobtoženinabojizgubil,

  medtemkojezapuščalobjekt.

 • 30

  zavarovandne11.7.2014

  7 Nabojvpredprostoru

  gostinskegalokala,

  zavarovandne11.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dajeobtoženiobzapuščanju

  objektaizgubiltuditanaboj.

  8 Madežnepravilneoblike

  (velikost20x10cm)v

  predprostorugostinskega

  lokala,zavarovandne11.7.

  2014

  Biološkaslednajmanjdvehoseb,odkaterihjeena

  obtoženi.

  Tožilecpredstavisodiščusled,kijebilanaobmočju

  največjefrekvenceprehodaljudi.Madežjevčasu

  ogledanavidezsvežinneprehojen,karpotrjujejo

  močnoizraženirobovimadežaindejstvo,daokoli

  njeganibilonajdenihnobenihslediobuvala.V

  podrobnejšipreiskavivbiološkemoddelkuNFLjebilo

  ugotovljeno,dajevmadežumešanicabiološkesledi

  najmanjdvehoseb,količinskopanobendeležne

  izstopa.Kompleksniprofilmešanebiološkesledije

  takouporabenlezaprimerjavesprofilinakazanih

  oseb,stakšnoprimerjavopajebilougotovljeno,daje

  vprofilusledivečinaalelovizprofilaDNKobtoženega.

  Tožilectrdi,dajetakovelikamožnost,dasledpripada

  obtoženemu,šezlastizato,kerjezvelikoverjetnostjo

  sledkarvtrehsledeh(sledišt.8,54in55),patudiv

  sledišt.56verjetnopomnenjuNFL.

  Odvetnikoporekaintrdi,datasledvsebujekoličinsko

  skromnobiološkosleddvehnajverjetnejemoških

  oseb,pričemerjeobtoženecmožnidarovaleceneod

  komponent.

  Sodiščepritrjujedokaznemurazlaganju,datadokazne

  omogočazanesljivegasklepanja,databiološkasled

  nedvomnopripadaobtoženemuterdasosledinastale

  potem,kojepokojnizvečer10.7.2014poodhodu

  zadnjihgostovzaprllokal.Šemanjpatadokazne

  moretrditi,dajeobtoženistorileckaznivegadejanja.

  Sodiščejedejalo,daobstajamožnost,dasosledi

 • 31

  obtoženeganastaležeprejobobiskihlokala,nakarso

  bilevpredprostorvneseneprekodrugeosebe.

  42 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Nahajajoselevoodbiljardnemize.Ugotovljenojebilo,

  dasledpripadastrankilokala,kijebilatam5.7.2014.

  43 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Nahajajosedesnoodbiljardnemize.Ugotovljenoje

  bilo,dasledpripadastrankilokala,kisejetam

  nahajala5.7.2014.

  44 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Slediobuvalsenahajajo154cmodpragavhodnihvrat

  in161cmoddesnestene.Ugotovljenojebilo,data

  sledpripadastrankilokala,kisejenahajalavlokalu

  večerpredumorom.

  45 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Slediobuvalsenahajajo147cmodpragavhodnihvrat

  in98cmoddesnestene.Nisouspeliugotoviti,komu

  pripadatasled.

  46 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Slediobuvalsenahajajo142cmodpragavhodnihvrat

  in45cmoddesnestene.Nisouspeliugotoviti,komu

  pripadatasled.Ugotovilipaso,daimatasledenake

  vzorcekotsledšt.47innajverjetnejeobepripadata

  istemuobuvalu.

  47 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Slediobuvalso196cmodpragavhodnihvratin63cm

  odstene.Nisouspeliugotoviti,komupripadatasled.

  48 Slediobuval,zavarovanedne

  12.7.2014

  Slediobuvalso204cmodpragavhodnihvratin46cm

  odstene.Ugotovljenojebilo,dajetosledpustila

  zadnjagostja,kojezapustilalokal.

  49 Biološkesledizobročana

  WCškoljki(ženskiWC),

  zavarovanedne12.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  50 Sledipapilarnihlinijnaročki

  zaodpiranjevode(ženski

  WC),zavarovanedne12.7.

  2014

  Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  51 Sledipapilarnihlinijnavratih Zaradipostopkaizločitvesobiliodvzetiizločitveni

 • 32

  zavženskiWC,zavarovane

  dne12.7.2014

  odtisipapilarnihčrtvečosebam.Odtisisobiliposlani

  naNFLGPU,kjerjebilaopravljenadaktiloskopska

  primerjava–izločitvenipostopek.Ugotovljenojebilo,

  dasovsirezultatiprimerjavnegativni.

  54 Manjšimadežv

  predprostoru,zavarovandne

  13.7.2014

  Biološkaslednajmanjtrehoseb,odkaterihjeena

  obtoženi.

  Tožilecpredstavisodiščusled,kijebilanaobmočju

  največjefrekvenceprehodaljudi,vneposrednibližini

  madežašt.8.Včasuogledajebilmadežsvežin

  neprehojen.Robovitesledisoostriinnepoškodovani,

  karpomeni,dasonastalizadnjiindasosezlahkoto

  odstraniliobodvzemuzazavarovanje.Vbiološkem

  laboratorijuNFLjebilougotovljeno,dajevmadežu

  mešanabiološkaslednajmanjtrehoseb,najmanjen

  oddeleževjesledkrvi,drugadvapastalahko

  drugačnegatkivnegaizvora(slina,znoj,itd.).Spetje

  bilougotovljeno,dajevsledivečinaalelovizDNK-

  profilaobtoženega.Pravtakojevsleditudivečina

  alelovizDNKprofilažrtve.Tožilectrdi,dajetakovelika

  možnost,dasledpripadaobtoženemu,šezlastizato,

  kerjezvelikoverjetnostjosledkarvtrehsledeh(sledi

  št.8,54in55),patudivsledišt.56verjetnopo

  mnenjuNFL.

  Odvetnikoporekaintrdi,dasosepopredprostoru

  lokalažeobodkritjupokojnegagostilničarjasprehajali

  policistitertudigasilci.Tinajbisetamsprehajališe

  predustreznimzavarovanjemsledi.Kotpajerazvidno

  izzapisnikovoogledu,jedozavarovanjateslediprišlo

  šeletretjidanogleda.Zatoupravičenotrdi,dase

  biološkasledobtoženegavsledinahajazaradi

  kontaminacijesledizdrugimisledmi.

  Sodiščepritrjujedokaznirazlagi,datadokazne

  omogočazanesljivegasklepanja,databiološkasled

 • 33

  nedvomnopripadaobtoženemuterdasosledinastale

  potem,kojepokojnizvečer10.7.2014poodhodu

  zadnjihgostovzaprllokal.Šemanjpatadokazlahko

  trdi,dajeobtoženistorileckaznivegadejanja.Sodišče

  jedejalo,daobstajamožnost,dasoslediobtoženega

  nastaležeprejobobiskihlokala,nakarsobilev

  predprostorvneseneprekodrugeosebe.

  55 Manjšimadežv

  predprostoru,zavarovandne

  13.7.2014

  Biološkaslednajmanjdvehoseb,odkaterihjeena

  obtoženi.

  Tožilecpredstavisodiščusled,kisejenahajalana

  območjunajvečjefrekvenceprehodaljudi.Včasu

  ogledajebilmadežsvežinneprehojen.Robovitesledi

  soostriinnepoškodovani,karpomeni,dasonastali

  zadnjiindasosezlahkotoodstraniliobodvzemuza

  zavarovanje.VbiološkemlaboratorijuNFLjebilo

  ugotovljeno,dajevmadežumešanabiološkasled

  najmanjdvehoseb,najmanjenoddeleževpajesled

  krvi.Spetjebilougotovljeno,dajevsledivečinaalelov

  izDNK-profilaobtoženega.Pravtakojevsleditudi

  večinaalelovizDNK-profilažrtve.Tožilectrdi,daje

  takovelikamožnost,dasledpripadaobtoženemu,še

  zlastizato,kersezvelikoverjetnostjoslednahajakarv

  trehsledeh(sledišt.8,54in55),patudivsledišt.56

  verjetnopomnenjuNFL.

  Odvetnikoporekaintrdi,dasosepopredprostoru

  lokalažeobodkritjupokojnegagostilničarjasprehajali

  policistitertudigasilci.Tinajbisetamsprehajališe

  predustreznimzavarovanjemsledi.Kotpajerazvidno

  izzapisnikovoogledu,jedozavarovanjateslediprišlo

  šeletretjidanogleda.Zatoupravičenotrdi,dase

  biološkasledobtoženegavsledinahajazaradi

  kontaminacijesledizdrugimisledmi.

  Sodiščepritrjujedokaznirazlagi,datadokazne

 • 34

  omogočazanesljivegasklepanja,databiološkasled

  nedvomnopripadaobtoženemuterdajenastalapo

  tem,kojepokojnizvečer10.7.2014poodhodu

  zadnjihgostovzaprllokal.Šemanjpatadokazlahko

  trdi,dajeobtoženistorileckaznivegadejanja.Sodišče

  jedejalo,daobstajamožnost,dasoslediobtoženega

  nastaležeprejobobiskihlokala,nakarsobilev

  predprostorvneseneprekodrugeosebe.

  56 Manjšimadežv

  predprostoru,zavarovandne

  13.7.2014

  Biološkaslednajmanjdvehoseb,odkaterihjeena

  obtoženi.

  Tožilecpredstavisodiščusled,kisejenahajalana

  območjunajvečjefrekvenceprehodaljudi.Včasu

  ogledajebilmadežsvežinneprehojen.Robovitesledi

  soostriinnepoškodovani,karpomeni,dasonastali

  zadnjiindasosezlahkotoodstraniliobodvzemuza

  zavarovanje.VbiološkemlaboratorijuNFLjebilo

  ugotovljeno,dajevsledikoličinskoskromna,rahlo

  nehomogenabiološkasled.Ugotovljenojebilo,dajev

  profilusledikarnekajalelovizDNK-profila

  obtoženega.Tožilectrdi,dajetakovelikamožnost,da

  sledpripadaobtoženemu,šezlastizato,kersezveliko

  verjetnostjoslednahajakarvtrehsledeh(sledišt.8,

  54in55),patudivsledišt.56verjetnopomnenjuNFL.

  Odvetnikoporekaintrdi,dasosepopredprostoru

  lokalažeobodkritjupokojnegagostilničarjasprehajali

  policistitertudigasilci.Tinajbisetamsprehajališe

  predustreznimzavarovanjemsledi.Kotpajerazvidno

  izzapisnikovoogledu,jedozavarovanjateslediprišlo

  šeletretjidanogleda.Zatoupravičenotrdi,dase

  biološkasledobtoženegavsledinahajazaradi

  kontaminacijesledizdrugimisledmi.

  Sodiščepritrjujedokaznirazlagi,datadokazne

  omogočazanesljivegasklepanja,databiološkasled

 • 35

  nedvomnopripadaobtoženemuterdajenastalapo

  tem,kojepokojnizvečer10.7.2014poodhodu

  zadnjihgostovzaprllokal.Šemanjpatadokazlahko

  trdi,dajeobtoženistorileckaznivegadejanja.Sodišče

  jedejalo,daobstajamožnost,dasoslediobtoženega

  nastaležeprejobobiskihlokala,nakarsobilev

  predprostorvneseneprekodrugeosebe.

  57 Sledbrisanjakrviv

  predprostoru,izzvanas

  sredstvomLuminol,

  zavarovanadne15.7.2014

  Ugotovljenojebilo,dajevtejsledibiološkasledžrtve.

  Izvorainčasanastankatesledinisouspeliugotoviti.

  Možnostkontaminacijessledjošt.54.

  58 Sledbrisanjakrvipred

  točilnimpultom,izzvanas

  sredstvomLuminol,

  zavarovanadne15.7.2014

  NaOddelkuzabiološkepreiskaveNFLGPUjebilo

  ugotovljeno,dajevsledibiološkasledvsajtrehoseb,s

  primerjavoprofilovpajebilougotovljeno,dajev

  profilusledinekajalelovizprofilaDNKžrtve.Izvorain

  časanastankatesledinisouspeliugotoviti.Možnost

  kontaminacijessledjošt.54.

  59 Mestovzorčenjassredstvom

  Luminolnaprehoduiz

  gostinskegalokalav

  stanovanjskidelhiše,

  zavarovanodne15.7.2014

  Nadaljnjihugotovitevvpovezavistemdokazomni

  bilo.

  61 Ključavnicanavhodnihvratih

  vgostinskilokal,zavarovana

  dne15.7.2014

  Zaradivstopavobjektjebilanasilnozlomljenasstrani

  strokovnjakaNFL.Ključteključavnicevstanovanjskem

  delunibilnajden,pravtakopateključavniceniodpiral

  ključ,kigajekotrezervniključtehvrathranilasestra

  pokojnega.

  61/1 Notranjidelključavnice

  vhodnihvratvgostinski

  lokal,zavarovandne15.7.

  2014

  Zavarovaniodlomljeninotranjidelcilindrične

  ključavnicevhodnihvratgostinskegalokalajebilv

  preiskavoposlannaOddelekzabiološkepreiskaveNFL

  GPU,kjerjebilanajdenakoličinskoskromna,delno

  degradiranamešanabiološkasledverjetnodvehoseb,

  profilovposameznihdeleževpazaradinizkihalelskih

 • 36

  signalovnisomoglizanesljivodoločiti.

  61/2 Zunanjidelključavnice

  vhodnihvratvgostinski

  lokal,zavarovandne15.7.

  2014

  Zavarovanzunanjidelcilindričneključavnicevhodnih

  vratgostinskegalokalajebilvpreiskavoposlanv

  OddelekzafizikalnepreiskaveNFLGPU,kjerjebilo

  ugotovljeno,danazapornihelementihinvrtljivem

  jedruzunanjegadelacilindričnegavložkaključavnice

  nisoopazilisledi,kibibileposledicanasilnega

  odklepanjaključavnice–odklepanjesspecialnim

  vlomilskimorodjem.

  1 Ključnatočilnempultu,

  zavarovandne5.8.2014

  Ugotovljenojebilo,dataključneodklepanobene

  ključavnicevhišipokojnega.Pravtakotaključni

  podobenključu,kigajehranilasestrapokojnega

  gostilničarja.

  3 Računiinlistkinatočilnem

  pultu,zavarovanidne24.7.

  2014

  Zzbiranjemobvestiljebilougotovljeno,danajbiti

  listkivsebovaliinformacije(zneski)odolgovih,ki

  izvirajoizpredvečletinnegrezavečjevsote,nekateri

  zneskisobilizabeleženiševSIT.

  1 Listekpapirja,zavarovandne

  12.8.2014

  Ugotovljenojebilo,danajbilistekvseboval

  informacijeodolgovihizprednekajlet.

  Table6.3.3Truplopokojnega(vir:OkrožnosodiščevKrškem,2015)

  Št.Opissledi Ugotovitve

  1 Papirnatakuvertanadesni

  roki,zazavarovanjesledina

  dlanižrtve,zavarovanadne

  11.7.2014

  Ugotovljenojebilo,danadlaniniprisotnih

  karakterističnihdelčkov,kinastanejopostreljanjus

  strelnimorožjem.

  2 Papirnatakuvertanalevi

  roki,zazavarovanjesledina

  dlanižrtve,zavarovanadne

  11.7.2014

  Ugotovljenojebilo,danadlaniniprisotnih

  karakterističnihdelčkov,kinastanejopostreljanjus

  strelnimorožjem.

  3 Lepilnitraknepravilnihoblik,

  nalevembokutruplav

  Nakoščkulepilnegatrakujebilanajdenasledkrvi

  pokojnega.Najdenesobiletudimikrosledivlaken,ki

 • 37

  pazdušniliniji,zavarovandne

  11.7.2014

  sobilepreiskanevNFLGPUinprimerjanezvzorcem

  tkanineodeje,kijebilanapostelji.Ugotovljenojebilo,

  dasledinajverjetnejeizhajajoizteodeje.

  Delnodeformirano

  neoplaščenosvinčenozrno

  naboja,zavarovano12.7.

  2014

  Medobdukcijojebilavpredelučelanajdenavstopna

  ranapremera6mm,izstopneranepanibilonajdene.

  Vglavijebilonatonajdenodelnodeformirano

  neoplaščenosvinčenozrnonaboja.Pritemjebilo

  ugotovljeno,daježrtevumrlazaradistrelnepoškodbe,

  kijojepovzročilenstrelvglavo.Ugotovljenojebilo

  tudi,dastrelnibilsproženizrazdaljemanjkot30cm,

  sajnamestuvstrelneranenibilonajdenihnobenih

  sledi,kinastanejoobstreluizbližine.

  Modricanaleviramižrtve Ugotovljenojebilo,dajeodbitozrnoprvegaizstrelka

  poodbojuodogledalapovzročilošepoškodbonalevi

  ramižrtve.

  Sledisvincanaleviramižrtve Sledisvincanaleviramižrtvekažejonato,dajebil

  drugistrelizstreljenizkrajšerazdaljekotprvistrel.

  Pikčastapodplutbazrahlo

  odrgninonaramižrtve

  Natemdelurokesobilimedobdukcijonajdenidrobci

  stekla,najverjetnejedrobciogledala,kigajeprvistrel

  razbil.Pripodrobnipreiskavivzorcatepodplutbesov

  laboratorijuNFLugotovili,dasovvzorcuprisotnitudi

  delcisvincaterjemodricanajverjetnejenastalaob

  udarcuodbitegazrnanabojavramožrtve.

  Kosopreiskovalcipristopiliizstanovanjskegadelavgostinskidelobjekta,soobogleduna

  tlehpredprostoranašlištirirazličneslediobuval,kisobiledokajvidne,napogledsvežein

  sonastaleobhojizmokrimipodplati.Slediobuvalsofotografiraliterzavarovalinačrno

  daktiloskopskofolijozanadaljnjopreiskavo.Pritemlahkoopozorimonapomanjkljivost,

  saj bi bila za zavarovanje sledi obuval v tem primeru bistveno boljša elektrostatična

  metoda. Ko se ljudje premikajo po prostoru, se namreč lahko prah in drugi trdni delci

  prenesejo iz obutve na različne površine, po katerih so hodili. Elektrostatična metoda

  »potegne« s površine vse sledi obuval in tudi druge prašne sledi, pri čemer pa razne

 • 38

  madeže,kisedržijotal,pusti.Poznejesozanajdeneodtiseobuvalopraviliprimerjavoz

  odtisižrtve,pričemerjebilougotovljeno,danobenanajdenaslednepripadapokojnemu

  gostilničarju. Nadalje so identificirali zadnje goste lokala in opravili primerjave sledi

  obuvalzodtisiobuval,kisojihnosiliidentificiranigostjelokala.Uspelisoidentificiratidve

  slediobuval, ki stapripadala zadnjimagostoma lokala, dvepa staostali neidentificirani

  (OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  V istem predprostoru so bili pozneje najdeni tudi na pogled sveži madeži tekočine

  neznanegaizvora(sledišt.8,54,55in56).Predvidevaloseje,dajenajverjetneješloza

  kapljice znoja, obtoženi naj bi se namreč zaradi stresa ob izvršitvi takega dejanja in

  fizičneganaporaobtemznojilintakopustilslediDNKvtemprostoru.Vendartega,dagre

  za kapljice znoja, niso nikoli dokazali. Bistvena pomanjkljivost se je tu pokazala že ob

  samemzavarovanjusledi:sledšt.8sopreiskovalcizavarovalidne11.7.2014,sledišt.54,

  55in56pašelenekajdnipozneje,natančneje13.7.2014.Pritembimoralipreiskovalci

  žeobzavarovanjumadežašt.8 zavarovati tudi t. i. slepibris zapreiskavoDNK,kibiga

  vzeli neposredno ob madežu. S tem bi lahko ugotavljali možnost kontaminacije tal v

  primerjavi z madežem št. 8. Zavarovani madeži so bili na območju največje frekvence

  prehajanja ljudi, zatobimoralobitimogočeokolinjihnajti slediobuval.Ugotovljeno je

  bilo,danaprehoduvprostoretoaletninajdenihnobenihslediobuvalnarazdaljivečkot

  1modvhodavpredprostor,naprejodtegadelapasonajdeneslediobuval(sledišt.48,

  44 in 45). To nakazuje, da je bil omenjeni del predprostora očiščen po odhodu zadnjih

  gostov. Z madežev so bili s priborom za zavarovanje biološkega materiala zavarovani

  vzorci inposredovanivbiološki laboratorijNFLvpodrobnejšopreiskavo.Ugotovljeno je

  bilo,davsimadeživsebujejočloveškibiološkiDNK(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  VNFLporočilu iz dne3. 10. 2014 jenavedeno,da se v sledi št. 8mešatabiološki sledi

  najmanjdvehoseb.Vprofilu sledi je večina alelov iz profilaDNKobtoženega. 366.000-

  kratboljverjetnoje,dagrezaobtoženega,kotpazanaključnostrankolokala.Vsledišt.

  54sosporočili,dasemešabiološkaslednajmanjtrehoseb.Najmanjendeležjesledkrvi.

  SpetjevečinaalelovizDNKprofilaobtoženega(verjetnost:3.100.000-krat).Vsledisotudi

 • 39

  aleli DNK profila žrtve, zato je bil pozneje spet opravljen naknadni ogled, saj so želeli

  ugotoviti,alijeprišlodokontaminacijeskrvjožrtve.Vsledehšt.55inšt.56jemešanica

  biološkihsledinajmanj2oseb.SpetjevečinaalelovizDNK-profilaobtoženega.Vsledeh

  54,55in56jepreizkussHemastixompokazalprisotnosthemoglobinainstemposredno

  krivtehsledeh.Izporočilainfotografijopregledutegadelaprostorapaizhaja,dajeprav

  namestihmadeževšt.8,55 in56brisanjekrvinajbolj intenzivno.Madežšt.54 je izven

  mesta brisanja krvi. Hemastix vmadežu št. 8 ni zaznal krvi, luminol pa jo je zaznal, saj

  slednjisodimednajboljobčutljivetestezadokazovanjesledikrvi.Izporočilagresklepati,

  dagrezavelikoverjetnost,dajebilobtoženiusodnegadnevgostinskemlokalu,čepravje

  sam trdil obratno. Zanimiv bi bil zagovor obtoženega, če bi lahko dokazali njegovo

  prisotnost samo vmadežih, obmadežih pa ne, čemur bi bili slepi brisi tudi namenjeni

  (OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Zaradi iskanja sledi krvi je bil 15. 7. 2014 opravljen še dodatni ogled kraja kaznivega

  dejanjazuporabosredstvaLuminol.Pritemjebilavpredprostoru(sledšt.57)invdelu

  pritočilnempultu(sledšt.58)najdenasledočitnopobrisanekrvi.Naoddelkuzabiološke

  preiskaveNFLGPUjebilougotovljeno,dajevsledišt.57biološkasledpokojnega,vsledi

  št.58pajebilanajdenamešanabiološkasledvsajtrehoseb,sprimerjavoprofilovpaje

  bilo ugotovljeno, da je v profilu sledi nekaj alelov iz profila DNK pokojnega. Obstaja

  verjetnost,dasotesledikontaminiraletudisledšt.54injihgledenasamkrajnajdbeni

  mogočepovsemnedvomnopovezatizumorom.Sledikrvipokojnega(sledšt.60)sonašli

  šepredvrativshramboinkersejepredtemžeizvajaladejavnostogledakrajadejanja,ni

  bilaizključenamožnostkontaminacijetesledispreostalimisledmivpredprostoru.Shojo

  bi namreč preiskovalci lahko prenesli biološko sled s sledi št. 60 na preostale sledi v

  predprostoru(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Nadalje je bilo tudi iz izvedeniškega mnenja razvidno, da gre pri zavarovanju takšnih

  madeževzaprecejobčutljivepostopkeindajetrebazavsakosleduporabitisvežesterilne

  rokavice. Upoštevanje tega pravila s strani preiskovalcev ni razvidno ne iz zapisnikov o

 • 40

  ogledu inne iz izpovedikriminalističnega tehnika, zato je tudi toenodmožnihvzrokov

  kontaminacijesledi(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  6.4Sodniepilog

  Iz procesnega gradiva je razvidno, da so bili madeži št. 8, 54, 55 in 56 opaženi med

  ogledomkrajakaznivegadejanja.Večjimadež,kijebilfotografiranterpravilnozavarovan

  kotsledšt.8,jebilzavarovandne11.7.2014,medtemkosobilidrugimadežipravtako

  pravilno zavarovani, vendar šele tretji danogleda, tj. 13. 7. 2014.Nacionalni forenzični

  laboratorijjevsvojemporočiluoanalizitehsledipotrdildejstvo,dajevvsehnavedenih

  sledehbiološkasledobtoženega(VišjesodiščevLjubljani,2016).Vzapisnikujenavedeno,

  da so se na območju nahajališča sledi pred zavarovanjem madežev št. 54, 55 in 56

  sprehajalipolicistitergasilci(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Na zaslišanju sta avtorja analize predstavila ugotovljena dejstva o najdenih bioloških

  sledeh.V tehsledeh je resprofilDNKobtoženega,vendar je trebaopozoriti,daanalize

  DNKnemorejonatančnodoločitičasanastankasledi.Obtoženijenamrečzatrjeval,daje

  bil v gostinskem prostoru nazadnje tri ali štiri dni pred umorom. Iz kriminalističnega

  preiskovanja je bilo ugotovljeno, da naj bi sledi izhajale iz noči, ko je bil umorjen

  gostilničar. Potemtakem je bil obtoženi tudi usodne noči v gostinskem prostoru. Da so

  slediresničnonastalevnoči,kojebilumorjengostilničar,trdiporočilokriminalistov:sledi

  sobilesveže,neprehojene,nezasušenetersosezvatiranopaličicolepoodstranile.Vnoči

  predumoromjebilagostilnaodprtaternajverjetnejepolna ljudi,zatobimoralinatem

  predelunajtitudidrugeslediobuval.Kersledinibilomogočenajti,gresklepati,dajebil

  po zaprtju lokala prostor tudi obrisan. Zato je bil pozneje opravljen še en ogled kraja

  dejanjassredstvomluminol,ki jepokazalsledibrisanjakrvi (OkrožnosodiščevKrškem,

  2015).

  Strokovnjakinisomoglidoločiti, kateremu fiziološkemu izvorupripadajonajdenimadeži

  (v katerih jebila identificiranaDNK-sledobtoženega), sopapojasnili, dabi lahko sled z

 • 41

  visoko vsebnostjo DNK (npr. kri, slina, sperma) v vlažnem okolju obstala tudi več dni.

  Predstavilisotudimožnostkontaminacijeslediterdajebilasledobtoženegaprinesenav

  gostinskidellokalasstranitretjeosebe.Tosopredstavilisprimerom,dajetretjaoseba

  morebiti stopilana "pljunek"obtoženega ter takonjegovo slinoprinesla v gostinski del

  objekta.Tobiselahkozgodilovtrehdneh,kosledišenisobilezavarovane,sajsovtem

  časupocelemobjektupotekaleštevilnekriminalističneakcije(OkrožnosodiščevKrškem,

  2015).

  PrvostopenjskosodiščevKrškemjetudiugotovilovelikoprocesnonapakoprianaliziDNK,

  saj analize ni bilo mogoče ponoviti, to pa zato, ker je policija ob odvzemu vzorcev

  uporabilaleenovatiranopaličico,vzorecpajezaanalizovcelotiporabilNFL.Strokovnjaki

  NFLnisomoglidoločiti,zakaterobiološkosledpravzapravgrevmadežu,bilipasodokaj

  prepričani, da če sled resnično pripada obtoženemu, v tem primeru ne gre za slino,

  spermoaliznoj.Gledenato,dasejestorilecnadejanjepripravil,gresklepati,dasamne

  bi dovolil, dabimu slina tekla iz ust, prav takopanebi na tlapljunil ter takodopustil

  možnosti,dazDNK-analizougotovijo,kdo jestorilec tegadejanja.Možnabibila lesled

  krvi,vprimeru,dabisestorilecmedsamimizvrševanjemkaznivegadejanjapoškodoval,

  vendarvsledišt.8krvinisonašli(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Analiza bioloških sledi je edini neposredni dokaz, ki obtoženega bremeni kaznivega

  dejanja umora. Potrjeno je bilo tudi, da je v sledeh št. 8 in 54 profil DNK obtoženega,

  vendar pa strokovnjakiNFL ter sodna izvedenkanisomogli z gotovostjo trditi, da je bil

  obtoženi resnično v gostinskem lokalu v noči umora. Prav tako niso nikoli izključili

  možnosti,dajebilasledobtoženegaprinesenasstranitretjeosebealidajesledresnično

  nastala nekaj dni pred samim umorom. Prav tako ni bilomogoče ugotoviti, kako so te

  sledinastale.Kerjepolicijauporabilaleenovatiranopaličicoterjebilponovenpostopek

  analize DNK onemogočen, je prvostopenjsko sodišče zaključilo, da samo na podlagi te

  analizebiološkihsledinimogočezzadostnogotovostjoskleniti,dajeobtoženireszagrešil

  kaznivodejanjeumora(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

 • 42

  Tožilstvosejezanašalotudinadejstvo,daobtoženiniimelalibija,sajnajbitabivalsamv

  stanovanjuternihčenimogelpotrditidejstva,dajebilvčasuumoraobtoženidoma.Le

  enapričajedejala,dajebiltistegavečeraobtoženiprinjihdomaterdajespilkarnekaj

  alkohola in bil nekoliko vinjen, izpisi baznih postaj pa potrjujejo, da je bil telefon

  obtoženegavobmočjusamegaprebivališčaobtoženega.KerpoleganalizeDNKtožilstvo

  nipredložilonobenegadrugegadokaza več, jebil obtoženioproščen storitve kaznivega

  dejanja(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Kotmotivjetožilstvonavedlo,dasijeobtoženiželelpridobitivelikokoličinodenarja,saj

  najbinekajdnipredumoromžrtveslišal,daimatavlastizajetenkupčekdenarja.Njun

  skupniznanecjeobtoženemuvprisotnostižrtvenamrečdejal,damuprodavečjekoličine

  pivakotTermamČatež.Obtoženijebilvvelikihdolgovihinsejetakohotelrešitidolgov

  terdrugimljudemvrnitidenar(OkrožnosodiščevKrškem,2015).

  Sodba prvostopenjskega sodišča je obveljala zato, ker je njeni razlagi dokazov potrdilo

  sodiščedrugestopnje.Sodiščedrugestopnjejepotrdilo,dasenedazanesljivosklepati,

  dabiološkesledi,najdenevnavedenihmadežih,resničnopripadajoobtoženemu,terda

  senedazgotovostjotrditi,dasotesledinastalepotem,ko ježrtevzaklenilagostinski

  lokal.Sodiščejedejalo,dasenedazgotovostjo,kijepotrebnazaizrekobsodilnesodbev

  kazenskempostopku,zaključiti,dajeobtoženistorileckaznivegadejanja(Višjesodiščev

  Ljubljani,2016).

 • 43

  7Odgovorinaraziskovalnavprašanja

  Pred začetkom pisanja diplomske naloge smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, na

  katerasmoskozicelotnodeloposkušaliodgovoriti.

  Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je: »Kakšne so lahko posledice

  nepravilno zavarovanih materialnih dokazov?« Posledice nepravilno zavarovanih

  materialnihdokazovsolahkoključneprisodnempostopku.Obtoženijelahkopravzaradi

  tovrstnih napak oproščen storitve kaznivega dejanja, ne glede na to, da je za obsodbo

  obtoženegapomennajdenegadokazabistven.Ključnojenamreč,danastranikazenskega

  sodišča, ki mora odločiti o krivdi obtoženca, ne sme obstajati dvom v kazensko

  odgovornost, saj je kazenska obsodba že po sodobnih nadnacionalnih civilizacijskih

  standardihdovoljenazgoljnapodlagiprepričanjaoziromagotovostivkrivdo,takrazumni

  dvompa je lahkotudiposledicapomanjkljivosti v forenzičnipreiskavi,kine izključujejo

  drugačnih različic poteka dogajanja v kritič