Obraun lanarina, Raunovodstvo doprinosa, naknada i ... / 2013 47 Raunovodstvo mr. Sandra Miheli‡, Igor Milinovi‡, mag. oec. Obraun lanarina, doprinosa,

 • View
  268

 • Download
  34

Embed Size (px)

Text of Obraun lanarina, Raunovodstvo doprinosa, naknada i ... / 2013 47 Raunovodstvo mr. Sandra...

 • 471 / 2013 47

  Raunovodstv

  o

  mr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2012.

  Sadraj:1. Obraun spomenike rente na ostvareni prihod za 2012. 47

  2. lanarine turistikim zajednicama za 2012. 50

  3. Doprinos i lanarina za HGK za 2012. 68

  4. Naknada za koritenje opekorisnih funkcija uma za 2012. 70

  1. Obraun spomenike rente na ostvareni prihod za 2012.

  1.1. Obveznici plaanja spomenike rente na ostvareni prihod

  Sukladno l. 114.a Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Nar. nov. 151/03, 157/03-ispravak, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12 - u nastavku teksta: Zakon), spomeniku rentu na ostvareni prihod (tzv. indirektna spomenika renta) plaaju fizike i pravne osobe koje ostvaruju prihode od obavljanja odreenih djelatnosti1 za koje je pro-pisana obveza plaanja spomenike rente. U Narodnim novinama broj 25/12 objavljene su izmjene i dopuna Zakona, prema kojoj su od

  1 Bez obzira gdje ih obavljaju.

  1.3.2012. brisane odreene djelatnost na koju se obraunava spo-menika renta, te dodana jedna nova djelatnost.

  Stoga, za 2012. godinu spomenika renta obraunavat e se na prihode:

  za odreene djelatnosti na nivou cijele 2012. godine, za odreene djelatnosti obraunavat e se samo na prihode

  ostvarene od 1.1. do 29.2.2012, te za odreenu djelatnost obraunavat e se samo na prihode

  ostvarene od 1.3. do 31.12.2012. U nastavku u tablici prikazujemo od kojih djelatnosti i u kojem raz-

  doblju se obraunava spomenika renta na ostvarene prihode.

 • 1 / 201348

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2012.

  DJELATNOSTI I RAZDOBLJA ZA KOJE SE OBRAUNAVA SPOMENIKA RENTA NA OSTVARENE PRIHODE U 2012.DJ

  ELAT

  NOS

  TI n

  a ko

  je s

  e pl

  aa

  spom

  eni

  ka re

  nta

  Obraun spomenike rente na prihode ostvarene u razdoblju:

  od 1.1. do 31.12.2012.+ od 1.1. do 29.2.2012. od 1.3. do 31.12.2012.46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom61. Telekomunikacije (osim odravanja komunikacijske mree i prijenosa radijskog i televizijskog programa)64.1 Novarsko posredovanje66.1 Pomone djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova92.00 Djelatnosti kockanja i klaenja

  46.22 Trgovina na veliko cvijeem i sadnicama46.34 Trgovina na veliko piima46.37 Trgovina na veliko kavom, ajem, kakaom i zainima46.39 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, piima i duhanskim proizvodima46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom49.32 Taksi sluba51.21 Zrani prijevoz robe52.21 Uslune djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom52.23 Uslune djelatnosti u vezi sa zranim prijevozom55.10 Hoteli i slian smjetaj56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluivanje hrane56.30 Djelatnosti pripreme i usluivanja pia77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava79. Putnike agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima93.19 Ostale sportske djelatnosti (marine)93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

  47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijali-ziranim prodavaonicama

  1.2. Stopa za obraun spomenike renteSpomenika renta plaa se po stopi od 0,05%.

  1.3. Osnovica za obraun spomenike rente

  Osnovica za obraun indirektne spomenike rente pravnoj osobi je ukupan prihod, odnosno fizikoj osobi primitak ostvaren obavlja-njem djelatnosti za koju je Zakonom propisano plaanje spomenike rente.

  Svaka pravna i fizika osoba koja ostvari prihode odnosno primit-ke od prije navedenih djelatnosti, bez obzira da li joj je to osnovna djelatnost ili nije, obveznik je plaanja spomenike rente na prihod ostvaren samo od prije navedenih djelatnosti, te bez obzira na to gdje je ostvarila prihode od obavljanja navedenih djelatnosti podnosi jedan Obrazac SR prema svom sjeditu ili uobiajenom boravitu.

  1.4. Uplatni rauni za spomeniku rentuNaredbom o nainu uplaivanja prihoda prorauna, obveznih

  doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini propisani su rauni za uplatu spomenike rente na razini gra-dova, odnosno opina (napomena: pregled uplatnih rauna za pla-anje spomenike rente na ukupni prihod objavili smo u RiPup-a br. 1/2010 u zasebnom prilogu).

  Pravne i fizike osobe uplauju spomeniku rentu prema ostvare-nom prihodu u korist rauna grada, odnosno opine na podruju za koje je renta ubrana.

  Primjerice, uplatni rauni za indirektnu spomeniku rentu za: Osijek 1001005-1731228701, Pula 1001005-1735928703, Rijeka 1001005-1737328704, Split 1001005-1740928700,

  Zagreb 1001005-1713328708.Odnosno, uplatni rauni prema IBAN konstrukciji za indirektnu

  spomeniku rentu su: Osijek - HR6410010051731228701 Pula - HR6610010051735928703 Rijeka - HR6610010051737328704 Split - HR9110010051740928700 Zagreb - HR9110010051713328708

  Sve uplatne raune po IBAN konstrukciji za indirektnu spomeniku rentu moete vidjeti u Narodnim novinama br. 2/2012.

  Pozivu na broj za pravne i fizike osobe:

  67 OIB

  1.5. Izraun predujma za spomeniku rentu

  Fizika i pravna osoba plaa mjeseni predujam spomenike rente u visini jedne dvanaestine osnovice po obraunu poslovnog rezulta-ta za prethodnu godinu.

  Fizike i pravn e osobe obveznici spomenike rente uplauju mje-seni predujam spomenike rente, u rokovima za plaanje preduj-mova poreza na dohodak odnosno poreza na dobit (mjeseno, do kraja tekueg mjeseca za prethodni mjesec), dok razliku po Obrascu SR uplauju u propisanom roku za podnoenje Obrasca SR.

  1.6. Rokovi za dostavljanje Obrasca SR

  Fizike i pravne osobe dostavljaju podatke za obraun spomenike rente na Obrascu SR.

  Fizike osobe obveznici plaanja spomenike rente podnose Obra-zac SR nadlenoj ispostavi Porezne uprave, nadlenoj prema svom prebivalitu, odnosno uobiajenom boravitu, zajedno s Prijavom

 • 491 / 2013 49

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljae, nakon godine za koju se sastavlja konani obraun.

  Pravne osobe (i fizike osobe koje plaaju poreza na dobit) ob-veznici plaanja spomenike rente podnose Obrazac SR nadlenoj ispostavi Porezne uprave, nadlenoj prema svom sjeditu, zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do kraja travnja, nakon godine za koju se sastavlja konani obraun.

  Dakle, Obrazac SR obveznici plaanja indirektne spomeni-ke rente za razdoblje 1.1. do 31.12.2012. podnose u sljede-im rokovima:

  pravne osobe (i fizike osobe dobitai), zajedno s prijavom poreza na dobit, do 30.4.2013.,

  fizike osobe, zajedno s prijavom porezom na doho-dak, najkasnije do 28.2.2013.

  Podaci se dostavljaju ukupno za sve djelatnosti za koje postoji obveza plaanja spomenike rente i za sve poslovne jedinice bez obzira na to gdje su ostvareni navedeni prihodi, odnosno primici, na jednom Obrascu SR.

  1.7. Popunjavanja Obrasca SR

  Primjer:Drutvo iz Pule ostvarilo je tijekom 2012. godine ukupne prihode

  od 5.000.000,00 kn od velikog broja raznih djelatnosti. Od tih priho-da djelatnosti na koje se obraunava spomenika renta su sljedei:

  46.34. Trgovina na veliko piem za ovu djelatnost uzimaju se prihodi samo ostvareni u razdoblju 1.1. do 29.2.2012. to u naem primjeru iznosi 300.000,00 kn;

  46.35. Trgovina na veliko duhanskim proizvodima 1.000.000,00 kn;

  47.26. Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijalizi-ranim prodavaonicama za ovu djelatnost uzimaju se prihodi samo ostvareni u razdoblju 1.3. do 31.12.2012. to u naem primjeru iznosi 200.000,00 kn.

  Dakle, drutvo iz naeg primjera je u 2012. godini ostvarilo uku-pne prihode 5.000.000,00 kn, a od toga na 1.500.000,00 kn prihoda obraunava se spomenika renta.

  Obraun spomenike rente na Obrascu SR za 2012. godinu je slje-dei:

  Obrazac SRMINISTARSTVO FINANCIJAPOREZNA UPRAVAPODRUNI URED _____________________ ISPOSTAVA _________________________

  _______________________________________________naziv obveznika / ime i prezime OIB

  _______________________________________________ adresa sjedita / prebivalita obveznika ifra opine

  _______________________________________________ naziv djelatnosti ifra djelatnosti

  OBRAUN SPOMENIKE RENTEod 1.1. do 31.12. 2012. godine

  R.br. OPIS AOP SVOTA1 2 3 4

  1. OSNOVICA UkUPNI PRIHOD 01 1.500.000,00

  2. STOPA % 02 0,05

  3. OBRAUNANA SVOTA 03 750,00

  4. PLAENI PREDUJAM 04 625,00

  5. RAZLIkA ZA UPLATU (red. br. 3 4) 05 125,00

  6. RAZLIkA ZA POVRAT (red. br. 4 3) 06

  7.MJESENI PREDUJAM ZA SLJEDEERAZDOBLJE (red. br. 3/br. mjeseci) 07 62,50

  U Zagrebu, dana 25.2.2013. godine

  Osoba odgovorna za sastavljanje obrasca:__________________________________

  Ako je obveznik plaanja spomenike rente u obliku predujmova plaenih tijekom godine platio vei iznos od konano obraunane svote spomenike rente, moe preplaeni iznos spomenike rente ostaviti kao predujam za sljedee razdoblje ili moe traiti da mu se izvri povrat preplaenog iznosa spomenike rente.

  Ako je obveznik uplatio spomeniku rentu u obliku predujmova u iznosu veem od konano obraunane svote spomenike rente, a nije podnio zahtjev za povrat vie plaene spomenike rente, sma-trat e se da je vie plaeni iznos predujmova akontacija za idue razdoblje.

  1.8. Plaanje spomenike rente na ostvarene prihode u 2013.

  Sukladno l. 4. Zakona o izmjenama i dop