of 24/24
1 / 2014 27 Računovodstvo mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, mag. oec. Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2013. Sadržaj: 1. Obračun spomeničke rente na ostvareni prihod za 2013. 27 2. Članarine turističkim zajednicama za 2013. 28 3. Doprinos i članarina za HGK za 2013. (novine za 2014.!) 48 4. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2013. 49 1. Obračun spomeničke rente na ostvareni prihod za 2013. 1.1. Obveznici plaćanja spomeničke rente na ostvareni prihod Sukladno čl. 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov. 151/03, 157/03-ispravak, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12 - u nastavku teksta: Zakon), spomeničku rentu na ostvareni prihod (tzv. indirektna spomenička renta) plaćaju fizičke i pravne osobe koje ostvaruju prihode od obavljanja određenih djelatnosti 1 za koje je pro- pisana obveza plaćanja spomeničke rente. U Narodnim novinama broj 25/12 objavljene su izmjene i dopuna Zakona, prema kojim se spomenička renta za 2013. godini plaća na ostvarene prihode od sljedećih djelatnosti: 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specija- liziranim prodavaonicama; 61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa): 64.1 Novčarsko posredovanje; 1 Bez obzira gdje ih obavljaju. 66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova; 92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja. 1.2. Stopa za obračun spomeničke rente Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05%. 1.3. Osnovica za obračun spomeničke rente Osnovica za obračun indirektne spomeničke rente pravnoj osobi je ukupan prihod, odnosno fizičkoj osobi primitak ostvaren obavlja- njem djelatnosti za koju je Zakonom propisano plaćanje spomeničke rente. Svaka pravna i fizička osoba koja ostvari prihode odnosno primit- ke od prije navedenih djelatnosti, bez obzira da li joj je to osnovna djelatnost ili nije, obveznik je plaćanja spomeničke rente na prihod ostvaren samo od prije navedenih djelatnosti, te bez obzira na to gdje je ostvarila prihode od obavljanja navedenih djelatnosti podnosi jedan Obrazac SR prema svom sjedištu ili uobičajenom boravištu. 1.4. Uplatni računi za spomeničku rentu Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih do- prinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. go- dini propisani su IBAN računi za uplatu spomeničke rente na razini

Obracun Clanarina Doprinosa Naknada i Spomenicke Rente

 • View
  63

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Plaće i doprinosi

Text of Obracun Clanarina Doprinosa Naknada i Spomenicke Rente

 • 271 / 2014 27

  Raunovodstv

  o

  mr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.Sadraj:

  1. Obraun spomenike rente na ostvareni prihod za 2013. 27

  2. lanarine turistikim zajednicama za 2013. 28

  3. Doprinos i lanarina za HGK za 2013. (novine za 2014.!) 48

  4. Naknada za koritenje opekorisnih funkcija uma za 2013. 49

  1. Obraun spomenike rente na ostvareni prihod za 2013.

  1.1. Obveznici plaanja spomenike rente na ostvareni prihod

  Sukladno l. 114.a Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (Nar. nov. 151/03, 157/03-ispravak, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12 - u nastavku teksta: Zakon), spomeniku rentu na ostvareni prihod (tzv. indirektna spomenika renta) plaaju fizike i pravne osobe koje ostvaruju prihode od obavljanja odreenih djelatnosti1 za koje je pro-pisana obveza plaanja spomenike rente. U Narodnim novinama broj 25/12 objavljene su izmjene i dopuna Zakona, prema kojim se spomenika renta za 2013. godini plaa na ostvarene prihode od sljedeih djelatnosti:

  46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specija-

  liziranim prodavaonicama; 61. Telekomunikacije (osim odravanja komunikacijske

  mree i prijenosa radijskog i televizijskog programa): 64.1 Novarsko posredovanje;

  1 Bez obzira gdje ih obavljaju.

  66.1 Pomone djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova;

  92.00 Djelatnosti kockanja i klaenja.

  1.2. Stopa za obraun spomenike renteSpomenika renta plaa se po stopi od 0,05%.

  1.3. Osnovica za obraun spomenike rente

  Osnovica za obraun indirektne spomenike rente pravnoj osobi je ukupan prihod, odnosno fizikoj osobi primitak ostvaren obavlja-njem djelatnosti za koju je Zakonom propisano plaanje spomenike rente.

  Svaka pravna i fizika osoba koja ostvari prihode odnosno primit-ke od prije navedenih djelatnosti, bez obzira da li joj je to osnovna djelatnost ili nije, obveznik je plaanja spomenike rente na prihod ostvaren samo od prije navedenih djelatnosti, te bez obzira na to gdje je ostvarila prihode od obavljanja navedenih djelatnosti podnosi jedan Obrazac SR prema svom sjeditu ili uobiajenom boravitu.

  1.4. Uplatni rauni za spomeniku rentuNaredbom o nainu uplaivanja prihoda prorauna, obveznih do-

  prinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. go-dini propisani su IBAN rauni za uplatu spomenike rente na razini

 • 1 / 201428

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  gradova, odnosno opina (napomena: pregled uplatnih rauna za plaanje spomenike rente na ukupni prihod objavili smo u RiPup-a br. 3/2013 od str. 26.).

  Pravne i fizike osobe uplauju spomeniku rentu prema ostvare-nom prihodu u korist rauna grada, odnosno opine na podruju za koje je renta ubrana.

  Primjerice, uplatni IBAN rauni za indirektnu spomeniku rentu za: Osijek - HR6410010051731228701 Pula - HR6610010051735928703 Rijeka - HR6610010051737328704 Split - HR9110010051740928700 Zagreb - HR9110010051713328708

  Poziv na broj za pravne i fizike osobe:

  67 OIB

  1.5. Rokovi za dostavljanje Obrasca SRFizike i pravne osobe dostavljaju podatke za obraun spomenike

  rente na Obrascu SR.Fizike osobe obveznici plaanja spomenike rente podnose

  Obrazac SR nadlenoj ispostavi Porezne uprave, nadlenoj prema svom prebivalitu, odnosno uobiajenom boravitu, zajedno s Prija-vom poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljae, nakon godi-ne za koju se sastavlja konani obraun.

  Pravne osobe (i fizike osobe koje plaaju poreza na dobit) ob-veznici plaanja spomenike rente podnose Obrazac SR nadlenoj ispostavi Porezne uprave, nadlenoj prema svom sjeditu, zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do kraja travnja, nakon godine za koju se sastavlja konani obraun.

  Dakle, Obrazac SR obveznici plaanja indirektne spome-nike rente za razdoblje 1.1. do 31.12. 2013. podnose u sljedeim rokovima:

  pravne osobe (i fizike osobe dobitai), zajedno s prijavom poreza na dobit, do 30.4.2014.,

  fizike osobe, zajedno s prijavom porezom na doho-dak, najkasnije do 28.2. 2014.

  Podaci se dostavljaju ukupno za sve djelatnosti za koje postoji obveza plaanja spomenike rente i za sve poslovne jedinice bez obzira na to gdje su ostvareni navedeni prihodi, odnosno primici, na jednom Obrascu SR.

  1.6. Popunjavanja Obrasca SR

  Primjer:Drutvo iz Pule ostvarilo je tijekom 2013. godine ukupne prihode

  od 5.000.000,00 kn od velikog broja raznih djelatnosti. Od tih prihoda djelatnosti na koje se obraunava spomenika renta su sljedei:

  46.34. Trgovina na veliko piem 3.000.000,00 kn; 46.35. Trgovina na veliko

  duhanskim proizvodima 1.500.000,00 kn;Dakle, drutvo iz naeg primjera je u 2013. godini ostvarilo uku-

  pne prihode 4.500.000,00 kn, a od toga na 1.500.000,00 kn prihoda obraunava se spomenika renta.

  Obraun spomenike rente na Obrascu SR za 2013. godinu je slje-dei:

  Obrazac SRMINISTARSTVO FINANCIJAPOREZNA UPRAVAPODRUNI URED ____________________ ISPOSTAVA _________________________

  _______________________________________________ naziv obveznika / ime i prezime OIB _______________________________________________ adresa sjedita / prebivalita obveznika ifra opine

  _______________________________________________ naziv djelatnosti ifra djelatnosti

  OBRAUN SPOMENIKE RENTEod 1.1. do 31.12. 2013. godine

  R.br. OPIS AOP SVOTA1 2 3 4

  1. OSNOVICA UkUPNI PRIHOD 01 1.500.000,00

  2. STOPA % 02 0,05

  3. OBRAUNANA SVOTA 03 750,00

  4. PLAENI PREDUJAM 04 625,00

  5. RAZLIkA ZA UPLATU (red. br. 3 4) 05 125,00

  6. RAZLIkA ZA POVRAT (red. br. 4 3) 06 -

  7. MJESENI PREDUJAM ZA SLJEDEERAZDOBLJE (red. br. 3/br. mjeseci) 07 62,50

  U Zagrebu, dana 25.2. 2014. godine

  Osoba odgovorna za sastavljanje obrasca:__________________________________

  2. lanarine turistikim zajednicama za 2013.

  Zakonom o lanarinama u turistikim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08 i 88/10 u nastavku teksta: Zakon), Pravilnikom o proglaa-vanju turistikih opina i gradova i o razvrstavanju naselja u turisti-ke razrede (Nar. nov., br. 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13 i 153/13) i Pravilnikom o obliku i sa-draju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obraun lanarine turistikoj zajednici (Nar. nov., br. 119/09) propisana je obveza pla-anja lanarine turistikim zajednicama, a sve s ciljem promicanja turizma Republike Hrvatske.

  Obveznici su tijekom 2013. godine podmirivali navedenu obvezu kroz mjesene predujmove koju su utvrdili po konanom godinjem obraunu za 2011. godinu i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekui mjesec u korist grada/opine, odnosno turistikog mjesta u kojemu je sjedite turistike zajednice.

  Za obveznike plaanja ove lanarine uplaeni iznosi predstavljaju porezno priznate trokove. Po konanom obraunu lanarine, ako je dolo do preplate, dobiveni iznos treba stornirati s trokova i eviden-tirati na potraivanjima, a ukoliko je plaeno premalo, razliku treba proknjiiti na raun predvien za navedene trokove i uplatiti razliku.

 • 291 / 2014 29

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  konani obraun lanarine za 2013. godinu podnosi se na Obras-cu TZ i to u roku propisanom za konani obraun poreza na dobit (najkasnije do 30.4. 2014.), odnosno poreza na dohodak (najka-snije do 28.2.2014.).

  2.1. Tko su obveznici plaanja lanarine turistikim zajednicama

  Pravna i fizika osoba koja u turistikoj opini ili gradu ima svoje sjedite ili podrunicu, pogon, objekt u kojem se prua usluga i sli-no (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pruanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaa lanarinu turistikoj zajednici.

  Pravna osoba koja se s vie od 50% financira iz opinskog, grad-skog, upanijskog ili dravnog prorauna ne plaa lanarinu turisti-koj zajednici.

  Da bi se utvrdilo je li odreena osoba obveznik plaanje lanarine turistikim zajednicama i u kojem iznosu potrebno je utvrditi:

  1) da li djelatnost koja se obavlja podlijee plaanju lanarine i kojoj skupini pripada ta djelatnost (vidi toku 2.3. ovog lan-ka),

  2) da li se djelatnost koja podlijee plaanju lanarine obavlja u turistikoj opini ili gradu (vidi toku 2.4. ovog lanka),

  3) kolika je stopa koja se obraunava na ukupni prihod, a koja je odreena s obzirom na vrstu i mjesto obavljanja djelatnosti (vidi toku 2.5. ovog lanka).

  2.2. Osnovica za obraun i plaanje lanarine turistikim zajednicama

  Osnovica za obraun lanarine (sukladno l. 11. Zakona): za pravne i fizike osobe koje su obveznici plaanja poreza na

  dobit jest ukupni prihod koji ine svi prihodi koje su te osobe dune iskazati u raunu dobiti i gubitaka, sukladno propisima o raunovodstvu.

  za fizike osobe koje su obveznici plaanja poreza na dohodak su ukupni primici iz knjige primitaka i izdataka sukladno pro-pisima o porezu na dohodak, umanjeni za naplaeni porez na dodanu vrijednost.

  Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedita pravne i fizike osobe utvruje se posebna osnovica i ukupni prihod za obraun lanarine. Pravnoj i fizikoj osobi smanjuje se osnovica za obraun lanarine za dio njezinoga ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turistikog mjesta u kojem je sjedite pravne i fizike osobe.

  Prema l. 11. st. 5. Zakona, za obraun lanarine pravne i fizike osobe koja obavlja vie djelatnosti za koje je duna plaati lanari-nu, osnovica je ukupan prihod u preteitoj djelatnosti po kojoj je obveznik plaanja lanarine. lankom 3. st. 4. Zakona propisano je da pravna i fizika osoba moe lanarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizika osoba obavlja u ve-em obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u upisnik trgovakog suda ili ureda dravne uprave u upaniji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.

  O izboru naina i obrauna plaanja turistike lanarine, pravna i fizika osoba duna je pisano izvijestiti Poreznu upravu do 10. sije-nja tekue godine.

  2.3. Pregled djelatnosti za koje je propisano plaanje turistike lanarine

  lankom 4. i 5. Zakona propisan je pregled djelatnosti za koje su pravne i fizike osobe dune plaati turistiku lanarinu. Djelatnosti koje obavljaju pravne i fizike osobe propisane su Odlukom o Na-cionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. NkD 2007. (Nar. nov., br. 58/07 i 72/07).

  Objavite svoje financijske izvjetaje u RiPup-u

  980,00 kn + PDVTel.: 01 / 49 21 737

 • 1 / 201430

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  SVE DJELATNOSTI (OSIM TRGOVINE) ZA KOJE SE PLAA TURISTIKA LANARINA

  PRVA SKUPINA: Smjetaj (55) Djelatnosti pripreme i usluivanja hrane i pia (56) Putnike agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i

  ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (79)

  Agencije za promidbu (73.11) i to: kreiranje promidbenih kampanja (kreiranje reklama u novinama, asopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prosto-ru, reklamiranje iz zraka, ureenje tandova i ostalih obje-kata i prostora) i voenje marketinkih kampanja i ostale usluge oglaavanja koje su usmjerene na privlaenje i zadr-avanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglaavanje izravnom potom i marketinko savjetovanje)

  Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (93.29) Vodeni prijevoz (50) Uslune djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom (52.22) Zrani prijevoz putnika (51.10) Uslune djelatnosti u vezi sa zranim prijevozom (52.23) Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (49.31) Ostali kopneni prijevoz putnika (49.39) Djelatnost mjenjanica (66.12) Ostalo osiguranje (65.12) i to: osiguranje djece i kolske

  mladei od posljedica nezgode i posebna osiguranja mla-dei od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje; turistiko osiguranje; osiguranje pomoi (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivalita; ostala osiguranja turistikih rizika; osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osigu-ranje jamstva (osiguranje jamevine za paket aranmane); osiguranje opasnosti otkaza turistikih putovanja

  Poslovanje nekretninama (68) Raunovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti;

  porezno savjetovanje (69.2) Uslune djelatnosti ureenja i odravanja krajolika (81.30) Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (82.3) Rad sportskih objekata (93.11) Sportske djelatnosti (93.1) Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekrea-

  ciju i sport (77.21) Iznajmljivanje videokaseta i diskova (77.22)

  DRUGA SKUPINA:z zOstale pratee djelatnosti u prijevozu (52.29),z zIznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i mo-

  tornih vozila lake kategorije (77.11),z zIznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih

  sredstava (77.34),z zIznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zranih prijevoznih

  sredstava (77.35), z zTaksi sluba (49.32),z zkreativne, umjetnike i zabavne djelatnosti (ukljuuju: izvo-

  aku umjetnost, pomone djelatnosti u izvoakoj umjet-nosti; umjetniko stvaralatvo; rad umjetnikih objekata) (90),

  z zDjelatnosti kockanja i klaenja (92), z zDjelatnost zabavnih i tematskih parkova (93.21).

  SVE DJELATNOSTI (OSIM TRGOVINE) ZA KOJE SE PLAA TURISTIKA LANARINA

  TREA SKUPINA:z zOdravanje i popravak motornih vozila (45.20), Potanske i kurirske djelatnosti (53), Izdavaka djelatnost (58), Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa (59), Emitiranje programa (60), Telekomunikacije (61), Raunalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s

  njima (62), Informacijske uslune djelatnosti (63), Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (74.1), Fotografske djelatnosti (74.2), Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumaa (74.3), Frizerski saloni i saloni za uljepavanje (96.02), Pranje i tekstilno ienje tekstila i krznenih proizvoda (96.01), Djelatnost za njegu i odravanje tijela (96.04).

  DJELATNOSTI TRGOVINE ZA KOJE SE PLAA TURISTIKA LANARINA

  PRVA SKUPINA: Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

  (47.19), Trgovina na malo piima u specijaliziranim prodavaonicama

  (47.25), Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim

  prodavaonicama (47.26), Trgovina na malo ostalom opremom za kuanstvo u specijalizira-

  nim prodavaonicama 47.5), Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijalizi-

  ranim prodavaonicama (47.6), Trgovina na malo odjeom u specijaliziranim prodavaonicama

  (47.71), Trgovina na malo obuom i proizvodima od koe (47.72), Ljekarne (47.73), Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim poma-

  galima u specijaliziranim prodavaonicama (47.74), Trgovina na malo kozmetikim i toaletnim proizvodima u specijali-

  ziranim prodavaonicama (47.75), Trgovina na malo cvijeem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom,

  kunim ljubimcima i hranom za kune ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama (47.76),

  Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavao-nicama (47.77),

  Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodava-onicama (47.78),

  Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaoni-cama (47.79),

  Trgovina na malo na tandovima i trnicama (47.8), Trgovina na malo izvan prodavaonica, tandova i trnica (47.9), Trgovina na malo preko pote ili interneta (47.91), Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, tandova i trnica

  (47.99), Trgovina motornim vozilima (45.1), Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila (45.32), Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te

  odravanje i popravak motocikala (45.40), Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim

  prodavaonicama (47.30).

 • 311 / 2014 31

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  DJELATNOSTI TRGOVINE ZA KOJE SE PLAA TURISTIKA LANARINA

  DRUGA SKUPINA: Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (uklju-

  uje: trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama preteno hranom, piima i duhanskim proizvodima; ostalu tr-govinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama) (47.1),

  Trgovina na malo hranom, piima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (ukljuuje: trgovinu na malo voem i povrem u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima u specijali-ziranim prodavaonicama; trgovinu na malo ribama, rakovima i koljkama u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo kruhom, pecivom, kolaima, tjesteninama, bombonima i slatkiima u specijaliziranim prodavaonicama; trgovina na malo piima u specijaliziranim prodavaonicama) (47.2).

  TREA SKUPINA: Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motocikli-

  ma; popravak motornih vozila i motocikala (45), Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

  (45.31), Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te

  odravanje i popravak motocikala (45.40), Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i ivom sto-

  kom (ukljuuje: trgovinu na veliko itaricama, sirovim du-hanom, sjemenjem i stonom hranom; trgovinu na veliko cvijeem i sadnicama; trgovinu na veliko; trgovinu na veliko ivom stokom; trgovinu na veliko sirovom i tavljenom ko-om) (46.2),

  Trgovina na veliko hranom, piima i duhanom (ukljuuje: trgovinu na veliko voem i povrem; trgovinu na veliko mesom i mesnim proizvodima; trgovinu na veliko mlijekom, mlijenim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; trgovinu na veliko piima; trgovinu na veliko eerom, o-koladom i bombonima; trgovinu na veliko kavom, ajem, kakaom i zainima; trgovinu na veliko ostalom hranom uk-ljuujui ribe, rakove i koljke; nespecijaliziranu trgovinu na veliko hranom, piima i duhanskim proizvodima) (46.3)

  Trgovina na veliko proizvodima za kuanstvo (ukljuuje: trgovinu na veliko tekstilom; trgovinu na veliko odjeom i obuom; trgovinu na veliko elektrinim aparatima za kuan-stvo; trgovinu na veliko porculanom, staklom i sredstvima za ienje; trgovinu na veliko parfemima i kozmetikom; trgovinu na veliko farmaceutskim proizvodima; trgovinu na veliko namjetajem, sagovima i opremom za rasvjetu; trgovinu na veliko satovima i nakitom; trgovinu na veliko ostalim proizvodima za kuanstvo) (46.4)

  Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opre-mom (ukljuuje: trgovinu na veliko raunalima, perifernom opremom i softverom; trgovinu na veliko elektrinim i tele-komunikacijskim dijelovima i opremom) (45.5),

  Ostala specijalizirana trgovina na veliko (ukljuuje: trgovinu na veliko krutim, tekuim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; trgovinu na veliko metalima i metalnim ruda-ma; trgovinu na veliko drvom, graevinskim materijalom i sanitarnom opremom; trgovinu na veliko eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; trgovinu na veliko kemijskim proizvodima; trgovinu na veli-ko ostacima i otpacima (46.7),

  DJELATNOSTI TRGOVINE ZA KOJE SE PLAA TURISTIKA LANARINA

  Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom (ukljuuje: trgovinu na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom; trgovinu na veliko alatnim strojevima; trgovinu na veliko strojevima za rudnike i graevinarstvo; trgovinu na veliko strojevima za tekstilnu industriju te stro-jevima za ivanje i pletenje; trgovinu na veliko uredskim na-mjetajem; trgovinu na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom) (46.6),

  Nespecijalizirana trgovina na veliko (46.9).

  ETVRTA SKUPINA: Sve djelatnosti iz tree skupine koje se bave i vanjskom tr-

  govinom.

  2.4. Razvrstavanje turistikih mjesta u razrede

  Pravilnikom o proglaavanju turistikih opina i gradova i o raz-vrstavanju naselja u turistike razrede (Nar. nov., br. 122/09, 9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13 i 153/13) propisano je razvrstavanje mjesta u razrede. U nastavku dajemo pregled turistikih mjesta po razredima prema upanijama.

  PREGLED TURISTIKIH MJESTA PO RAZREDIMA

  I. ZAGREBAKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  DUGO SELO D

  Dugo Selo C

  Lukarie B

  IVANI GRAD D

  Ivani Grad A

  umeani C

  JASTREBARSkO D

  Donji Desinec C

  Ivanii C

  Jastrebarsko B

  Pleivica C

  SAMOBOR D

  Bregana C

  Lug Samoborski C

  Samobor A

  Smerovie C

  SVETA NEDELJA D

  Rakitje C

  Sveta Nedelja B

  SVETI IVAN ZELINA D

  Blaevdol C

  Brezovec Zelinski C

  Donja Zelina C

  Hrastje C

 • 1 / 201432

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  komin C

  Sveti Ivan Zelina C

  VELIkA GORICA D

  Staro ie C

  Velika Buna C

  Velika Gorica A

  Velika Mlaka C

  Vukovina C

  VRBOVEC D

  Luka C

  Vrbovec B

  ZAPREI D

  Ivanec Bistranski C

  Zaprei B

  Bistra D

  Poljanica Bistranska C

  Brdovec D

  Savski Marof C

  Dubrava D

  Dubrava C

  Gradec D

  Jakovlje D

  Jakovlje C

  kraljev Vrh C

  krai D

  krai C

  klina Sela D

  Donja Zdenina C

  klina Sela C

  Repie C

  klotar Ivani D

  klotar Ivani C

  kri D

  kri C

  Marija Gorica D

  Hrastina C

  Pisarovina D

  Pisarovina C

  Rugvica D

  Jeevo C

  Stupnik D

  Donji Stupnik C

  umberak D

  umberak C

  II. KRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  DONJA STUBICA D

  Donja Stubica A

  kLANJEC D

  klanjec C

  kRAPINA D

  krapina A

  OROSLAVJE D

  Oroslavje B

  PREGRADA D

  Pregrada C

  Sopot C

  Valentinovo C

  ZABOk D

  Zabok B

  ZLATAR D

  Zlatar C

  Bedekovina D

  Bedekovina C

  Budinina D

  Budinina C

  Desini D

  Gornja Stubica D

  Gornja Stubica C

  Hum na Sutli D

  Hum na Sutli C

  krapinske Toplice D

  krapinske Toplice A

  kumrovec D

  kumrovec C

  Risvica C

  Marija Bistrica D

  Marija Bistrica A

  Mihovljan D

  Mihovljan C

  Stubike Toplice D

  Sljeme C

  Stubike Toplice A

  Sveti kri Zaretje D

  Sveti kri Zaretje C

  Tuhelj D

  Tuhelj C

  Tuheljske Toplice A

  Veliko Trgovie D

  Veliko Trgovie C

  Zagorska Sela D

  Zagorska Sela Cwww.racunovodstvo-porezi.hr

 • 331 / 2014 33

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Zlatar Bistrica D

  Zlatar Bistrica C

  III. SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  GLINA D

  Glina C

  HRVATSkA kOSTAJNICA D

  Hrvatska kostajnica B

  kUTINA D

  Banova Jaruga C

  kutina A

  NOVSkA D

  Brestaa C

  Novska C

  PETRINJA D

  Petrinja B

  SISAk D

  igo C

  krateko C

  Sisak A

  Dvor D

  Gvozd D

  Gvozd C

  Hrvatska Dubica D

  Jasenovac D

  Drenov Bok B

  Jasenovac B

  krapje B

  Lekenik D

  Lekenik C

  Letovani C

  Peenica C

  Lipovljani D

  Lipovljani C

  Popovaa D

  Popovaa B

  Potok C

  Sunja D

  Topusko D

  Topusko A

  IV. KARLOVAKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  DUGA RESA D

  Donji Zveaj B

  Duga Resa B

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Mreniki Brig C

  Petrakovo Brdo C

  Zveaj B

  kARLOVAC D

  karlovac A

  OGULIN D

  Jasenak C

  Ogulin B

  Otok Otarijski B

  Sabljak Selo C

  OZALJ D

  Ozalj C

  SLUNJ D

  Rastoke C

  Slunj B

  Barilovi D

  Barilovi C

  Bosiljevo D

  Cetingrad D

  Dragani C

  Generalski Stol D

  Generalski Stol C

  Josipdol D

  Josipdol B

  kamanje D

  krnjak D

  krnjak C

  Netreti D

  Netreti C

  Rakovica D

  atrnja B

  Grabovac B

  Otarski Stanovi C

  Rakovica C

  Ribnik D

  Vojni D

  Vojni C

  akanje D

  Jurovski Brod C

  akanje C

  V. VARADINSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  IVANEC D

  Ivanec C

  LEPOGLAVA D

  Lepoglava C

  LUDBREG D

 • 1 / 201434

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Ludbreg B

  NOVI MAROF D

  Novi Marof C

  VARADIN D

  Hraica C

  Varadin A

  VARADINSkE TOPLICE D

  Varadinske Toplice A

  Bednja D

  Trakoan A

  Gornji kneginec D

  Turin B

  Jalabet D

  Jalabet C

  Ljubeica D

  Maruevec D

  Petrijanec D

  Petrijanec C

  Trnovec Bartoloveki D

  Trnovec C

  Vidovec D

  Vidovec C

  Vinica D

  Vinica C

  VI. KOPRIVNIKO-KRIEVAKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  UREVAC D

  urevac A

  kOPRIVNICA D

  koprivnica A

  Starigrad C

  kRIEVCI D

  krievci B

  Drnje D

  Ferdinandovac D

  Ferdinandovac C

  Gola D

  Gola C

  Gornja Rijeka D

  kostanjevec Rijeki C

  Hlebine D

  Hlebine C

  kalinovac D

  kalinovac C

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  kalnik D

  kalnik C

  klotar Podravski D

  klotar Podravski C

  Legrad D

  Legrad C

  Molve D

  Molve C

  Novigrad Podravski D

  Novigrad Podravski C

  Peteranec D

  Peteranec C

  Podravske Sesvete C

  Rasinja D

  Cvetkovec C

  Subotica Podravska C

  Sokolovac D

  Sokolovac C

  Sveti Ivan abno D

  Sveti Ivan abno C

  Sveti Petar Orehovec D

  Virje D

  Hampovica C

  Miholjanec C

  Virje C

  VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  BJELOVAR D

  Bjelovar B

  Letiani C

  AZMA D

  azma B

  Dapci C

  Gornji Draganec C

  DARUVAR D

  Daruvar A

  Markovac C

  GARENICA D

  Garenica C

  Gareniki Brestovac C

  Hrastovac C

  GRUBINO POLJE D

  Grubino Polje B

  Rastovac C

  Veliki Zdenci C

 • 351 / 2014 35

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Berek D

  Podgari B

  Ivanska D

  Ivanska C

  kapela D

  kapela C

  Sira D

  Sira C

  androvac D

  androvac C

  tefanje D

  Narta C

  tefanje C

  Velika Pisanica D

  Babinac C

  Veliki Grevac D

  Veliki Grevac C

  Veliko Trojstvo D

  Maglena C

  VIII. PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  BAkAR D

  Bakar A

  Hreljin C

  kukuljanovo C

  CRES D

  Beli C

  Cres A

  Martinica A

  Miholaica A

  Porozina C

  Stivan C

  Valun A

  CRIkVENICA D

  Crikvenica A

  Dramalj A

  Jadranovo A

  Selce A

  ABAR D

  abar C

  Gerovo B

  Makov Hrib C

  Plece C

  Prezid C

  Tre B

  DELNICE D

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Brod na kupi B

  Crni Lug C

  Delnice A

  kASTAV D

  kastav B

  kRALJEVICA D

  Bakarac B

  kraljevica A

  kRk D

  Brzac C

  korni B

  krk A

  Milohnii C

  Pinezii C

  MALI LOINJ D

  unski C

  Ilovik B

  Mali Loinj A

  Nerezine A

  Osor A

  Punta kria A

  Susak B

  Sveti Jakov C

  Unije B

  Ustrine C

  Veli Loinj A

  NOVI VINODOLSkI D

  klenovica A

  Novi Vinodolski A

  Povile B

  Sibinj krmpotski B

  Smokvica krmpotska B

  OPATIJA D

  Dobre C

  Iii A

  Ika B

  Opatija A

  Pobri C

  Vela Uka C

  Veprinac C

  RAB A

  Mundanije C

  RIJEkA D

  Rijeka A

  VRBOVSkO D

  Gomirje C

  Hajdine C

 • 1 / 201436

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Lukovdol C

  Moravice C

  Severin na kupi C

  Vrbovsko B

  Baka D

  Baka A

  Draga Baanska D

  Jurandvor C

  Brod Moravice D

  Brod Moravice C

  avle D

  Cernik C

  avle B

  Mavrinci C

  Soboli C

  Zastenice C

  Dobrinj D

  iii B

  Dobrinj C

  klanice D

  klimno B

  Rasopasno C

  Soline C

  Sveti Vid Dobrinjski D

  ilo A

  upanje C

  Fuine D

  Fuine A

  Jelenje D

  Draice C

  Podhum C

  klana D

  klana C

  kostrena A

  Lokve D

  Lokve A

  Lopar A

  Lovran D

  Lovran A

  Medveja A

  Malinska- -Dubanica D

  Bogovii B

  kremenii C

  Malinska A

  Marii C

  Miletii C

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Milovii C

  Porat B

  Sveti Anton C

  Sveti Vid-Miholjice B

  Vantaii A

  gombii C

  Matulji D

  Bregi C

  Jurdani C

  Juii B

  Matulji A

  Rupa C

  Moenika Draga D

  Brse C

  Moenice C

  Moenika Draga A

  Mrkopalj D

  Begovo Razdolje C

  Mrkopalj C

  Sunger C

  Tuk Mrkopaljski C

  Omialj A

  Punat B

  Punat A

  Ravna Gora D

  Ravna Gora B

  Stara Suica B

  ije C

  Skrad D

  Skrad B

  Vinodolska opina C

  Vikovo D

  Marelji C

  Marinii C

  Vikovo C

  Vrbnik D

  Risika C

  Vrbnik A

  IX. LIKO-SENJSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  GOSPI D

  Gospi B

  Mogori C

  NOVALJA D

  Gajac A

  kustii C

  U toki VIII. PRIMORSkO-GORANSkA UPANIJA u popisu gradova, u gradu Delnice, za naselje Crni Lug razred B mijenja se u razred C; u popisu opina,; u opini Mrkopalj za naselje Begovo Razdolje, razred B mijenja se u razred C, u opini Vinodolska opina u popisu razreda, razred B mijenja se u razred C, a u popisu naselja, naselje Drivenik i pripadajui razred C BRIU SE.

 • 371 / 2014 37

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Lun B

  Metajna B

  Novalja A

  Stara Novalja A

  Vidalii C

  Zubovii C

  OTOAC D

  ovii C

  Liko Lee C

  Otoac A

  Prozor C

  SENJ D

  Alan C

  Jablanac C

  klada C

  krasno B

  krivi Put C

  Lukovo B

  Prizna C

  Senj A

  Starigrad C

  Stinica C

  Sveti Juraj A

  Brinje D

  Brinje C

  karlobag D

  Bake Otarije B

  Cesarica B

  karlobag A

  Lukovo ugarje C

  Lovinac D

  Lovinac C

  Perui D

  Donji kosinj C

  Perui C

  Plitvika jezera D

  Jezerce B

  kapela korenika C

  korana C

  korenica A

  Plitvika Jezera A

  Poljanak B

  Rastovaa B

  Rudanovac C

  Smoljanac C

  Vranovaa C

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Vrelo koreniko C

  Udbina D

  Udbina C

  Vrhovine D

  X. VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  ORAHOVICA D

  Orahovica A

  Stara Joava C

  SLATINA D

  Slatina B

  VIROVITICA D

  korija C

  Milanovac B

  Virovitica B

  ainci D

  Slatinski Drenovac B

  Gradina D

  Baevac C

  Mikleu D

  Mikleu C

  Pitomaa D

  krinica C

  Otrovanec C

  Pitomaa C

  Sopje D

  Vinjica C

  Suhopolje D

  Suhopolje C

  pii Bukovica D

  pii Bukovica C

  Voin D

  Voin C

  XI. POEKO-SLAVONSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  kUTJEVO D

  Hrnjevac C

  kutjevo C

  Venje C

  Vetovo B

  LIPIk D

  Lipik B

  PAkRAC D

  Pakrac C

  PLETERNICA D

  U toki VIII. PRIMORSkO-GORANSkA UPANIJA u popisu gradova, u gradu Delnice, za naselje Crni Lug razred B mijenja se u razred C; u popisu opina,; u opini Mrkopalj za naselje Begovo Razdolje, razred B mijenja se u razred C, u opini Vinodolska opina u popisu razreda, razred B mijenja se u razred C, a u popisu naselja, naselje Drivenik i pripadajui razred C BRIU SE.

 • 1 / 201438

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  Pleternica C

  POEGA D

  Poega B

  Jaki D

  Jaki C

  kaptol D

  komarovci C

  Velika D

  Trenkovo C

  Velika C

  XII. BRODSKO-POSAVSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  NOVA GRADIkA D

  Nova Gradika B

  SLAVONSkI BROD D

  Brodski Varo C

  Slavonski Brod A

  Podvinje C

  Bebrina D

  Brodski Stupnik D

  Brodski Stupnik C

  Cernik D

  Cernik C

  Donji Andrijevci D

  Donji Andrijevci C

  Dragali D

  Garin D

  Selna C

  klakar D

  Ruica C

  Nova kapela D

  Nova kapela C

  Oprisavci D

  Oprisavci C

  Oriovac D

  Luani C

  Reetari D

  Reetari C

  Sibinj D

  Gromanik C

  Sibinj C

  Slavonski amac D

  kruevica C

  Staro Petrovo Selo D

  Staro Petrovo Selo C

  Velika kopanica D

  Velika kopanica C

  XIII. ZADARSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  BENkOVAC D

  Benkovac C

  BIOGRAD NA MORU D

  Biograd na Moru A

  NIN D

  Grbe C

  Nin A

  Zaton A

  OBROVAC D

  Obrovac B

  PAG D

  Boana C

  Dinjika B

  koljun C

  Mikovii C

  Pag A

  Smokvica C

  imuni A

  Vlaii B

  ZADAR D

  Brgulje C

  Ist B

  koino B

  Mali I B

  Molat B

  Olib C

  Petrane A

  Premuda C

  Silba A

  Veli I B

  Zadar A

  Zapuntel C

  Bibinje B

  Graac D

  Graac C

  Jasenice D

  Jasenice B

  Rovinjska C

  kali B

  kolan B

  kolanski Gajac A

  kukljica A

  Novigrad D

  Novigrad A

  Pakotane D

 • 391 / 2014 39

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Drage B

  Pakotane A

  Vrgada C

  Paman C

  Banj B

  Dobropoljana B

  kraj B

  Neviane B

  Paman B

  drelac B

  Polinik D

  Polinik C

  Posedarje D

  Posedarje B

  Vinjerac B

  Povljana B

  Preko D

  Lukoran B

  Oljak C

  Poljana B

  Preko A

  Rivanj C

  Sutomiica C

  Ugljan A

  Privlaka B

  Raanac D

  Raanac B

  Rtina B

  Sali D

  Boava A

  Brbinj C

  Luka C

  Sali B

  Savar C

  Veli Rat C

  Veruni C

  Zaglav C

  man C

  Starigrad C

  Seline B

  Starigrad A

  Sukoan D

  Sukoan A

  Sveti Filip i Jakov D

  Sveti Filip i Jakov A

  Sveti Petar B

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Turanj B

  Tkon B

  Vir D

  Vir B

  Vrsi D

  Vrsi B

  XIV. OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  BELI MANASTIR D

  Beli Manastir B

  Branjin Vrh C

  BELIE D

  Belie C

  DONJI MIHOLJAC D

  Donji Miholjac B

  AkOVO D

  akovo B

  Pikorevci C

  NAICE D

  Jelisavac C

  Naice A

  Ribnjak C

  Zoljan C

  OSIJEk D

  Josipovac C

  Osijek A

  VALPOVO D

  Ladimirevci C

  Valpovo C

  Bilje D

  Bilje C

  kopaevo C

  Lug C

  Tikve C

  Vardarac C

  Zlatna Greda C

  Bizovac D

  Bizovac A

  Samatovci C

  eminac D

  eminac C

  Novi eminac C

  epin D

  epin C

  Darda D

  Darda C

 • 1 / 201440

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Mece C

  Dra D

  Dra C

  urenovac D

  Beljevina C

  Erdut D

  Aljma C

  Dalj C

  Erdut C

  Ernestinovo D

  Ernestinovo C

  Gorjani D

  Gorjani C

  Jagodnjak D

  Jagodnjak C

  kneevi Vinogradi D

  karanac C

  kneevi Vinogradi C

  Suza C

  Zmajevac C

  Levanjska Varo D

  Levanjska Varo C

  Magadenovac D

  Benianci C

  Podravska Moslavina D

  krenik C

  Popovac D

  Popovac C

  Trnava D

  kondri C

  Vuka D

  Vuka C

  XV. IBENSKO-KNINSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  DRNI D

  Drni C

  Pakovo Selo D

  kNIN D

  knin C

  Vrpolje C

  SkRADIN D

  Dubravice C

  Skradin A

  IBENIk D

  Grebatica A

  Jadrtovac C

  kaprije B

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  krapanj A

  Lozovac C

  Raslina B

  ibenik A

  Zaton C

  Zlarin A

  irje C

  VODICE D

  Prvi Luka A

  Prvi epurine B

  Srima A

  Vodice A

  Bilice D

  Bilice C

  Murter--kornati B

  Murter A

  Pirovac D

  Pirovac A

  Primoten D

  Primoten A

  Primoten Burnji C

  Rogoznica D

  Raanj B

  Rogoznica A

  Zeevo Rogozniko C

  Dvornica C

  Podglavica C

  Tisno D

  Betina A

  Jezera A

  Tisno A

  Tribunj A

  XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  ILOk D

  Ilok B

  OTOk D

  Otok C

  VINkOVCI D

  Vinkovci A

  VUkOVAR D

  Vukovar A

  UPANJA B

  Babina Greda C

  Ivankovo D

  Bonjaci C

  Ivankovo C

 • 411 / 2014 41

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Negoslavci C

  Nijemci D

  Lipovac B

  Nijemci C

  Nutar D

  Nutar C

  Privlaka C

  Stari Mikanovci D

  Stari Mikanovci C

  Tovarnik D

  Tovarnik C

  Vrbanja D

  Vrbanja C

  XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  HVAR D

  Hvar A

  Milna B

  Sveta Nedjelja B

  IMOTSkI D

  Glavina Donja C

  Imotski B

  kATELA C

  katel Luki B

  katel Stari B

  katel tafili A

  kOMIA D

  komia A

  MAkARSkA C

  Makarska A

  OMI D

  elina C

  Lokva Rogoznica CMimice C

  Omi A

  Pisak C

  Stanii C

  Zakuac C

  SINJ D

  Brnaze C

  Glavice C

  Sinj A

  SOLIN D

  Solin B

  SPLIT D

  Slatine B

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Split A

  Stobre B

  rnovnica C

  STARI GRAD D

  Stri Grad A

  SUPETAR D

  Mirca C

  Splitska B

  Supetar A

  TRILJ D

  aporice C

  Jabuka C

  koute C

  Trilj A

  Ugljane C

  TROGIR D

  Arbanija B

  Trogir A

  VIS D

  Brgujac C

  Draevo Polje C

  Marinje Zemlje C

  Milna B

  Plisko Polje D

  Podselje C

  Podstraje C

  Rogai C

  Stonica C

  Rukavac B

  Vis A

  VRGORAC D

  Vrgorac C

  VRLIkA D

  Vrlika C

  Baka Voda D

  Baka Voda A

  krvavica C

  Promajna B

  Bol D

  Bol A

  Brela D

  Brela A

  Cista Provo D

  Dicmo D

  Osoje C

  Siane C

  Dugi Rat C

 • 1 / 201442

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Due B

  Dugi Rat B

  Dugopolje D

  Dugopolje C

  Gradac A

  Podaca B

  Hrvace D

  Hrvace C

  Jelsa D

  Gdinj C

  Ivan Dolac B

  Jelsa A

  Vrboska A

  Zastraie C

  Zavala B

  klis D

  klis C

  Leevica D

  Leevica C

  Marina D

  Marina B

  Milna D

  Milna A

  Okrug D

  Okrug Gornji B

  Podgora D

  Dranice B

  Igrane A

  Podgora A

  ivogoe A

  Podstrana A

  Postira C

  Postira A

  Primorski Dolac D

  Puia D

  Gornji Humac C

  Puia B

  Seget D

  Seget Donji A

  Seget Vranjica B

  Selca D

  Povlja C

  Selca B

  Sumartin B

  Suuraj D

  Suuraj B

  Sutivan A

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  olta D

  Grohote D

  Maslinica B

  Neujam B

  Roga B

  Stomorska B

  Tuepi A

  XVIII. ISTARSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  BUJE BUIE D

  Buje Buie B

  kaldanija Caldania C

  kanegra Canegra A

  katel Castel C

  krasica Crasizza C

  Maruii Marussici C

  Momjan Momiano C

  Plovanija Plovania A

  krile Scrile A

  BUZET D

  Buzet A

  Hum C

  Ro B

  LABIN D

  Labin B

  Rabac A

  NOVIGRAD CITTANOVA D

  Antenal - Antenal B

  Buinija Businia A

  Dajla Daila A

  Mareda Mareda A

  Novigrad Cittanova A

  PAZIN D

  Pazin A

  PORE PARENZO D

  Baderna A

  Buii C

  ervar-Porat A

  Filipini C

  Fukulin C

  kukci C

  Pore Parenzo A

  Rakovci C

  PULA POLA D

  Pula Pola A

  ROVINJ ROVIGNO C

 • 431 / 2014 43

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Rovinj Rovigno A

  UMAG UMAGO C

  Baanija Bassania A

  katoro Catoro A

  Lovreica San Lorenzo A

  Savudrija Salvore A

  Umag Umago A

  Zambratija Zambrattia A

  Babii Babici A

  Crveni Vrh Monte Rosso A

  epljani Ceppiani A

  uba Giubba A

  Finida Finida A

  Juricani Giurizzani A

  kmeti Metti A

  kriine Crisine A

  Materada Matterada A

  Monterol Monterol A

  Murine Morno A

  Petrovija Petrovia A

  Seget Seghetto A

  Sveta Marija na krasu dio Madonna del Carso in parte

  A

  Valica Valizza A

  Vardica Vardiza A

  Vilanija Villania A

  VODNJAN DIGNANO D

  Galiana Gallesano C

  Peroj Peroi A

  Vodnjan Dignano A

  Bale Valle D

  Bale Valle A

  Barban D

  Barban C

  Brtonigla Verteneglio D

  Brtonigla Verteneglio C

  Cerovlje D

  Dragu C

  Fiorini Fiorini C

  karigador Carigador A

  Nova Vas Villanova C

  Faana Fasana C

  Faana Fasana A

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Valbandon A

  Funtana Fontane A

  Graie D

  Graie C

  Gronjan Grisignana D

  Gronjan Grisignana B

  terna Sterna C

  kanfanar D

  kanfanar B

  karojba D

  karojba C

  katelir Castelliere C

  Labinci S. Domenica C

  kran D

  Vozilii C

  Lanie D

  Brest C

  Linjan Lisignano D

  Linjan Lisignano B

  Lupoglav D

  Lupoglav C

  Marana D

  Divii C

  kavran C

  krnica B

  Medulin A

  Motovun Montona D

  Motovun Montona A

  Oprtalj Portole D

  Livade Levade C

  Oprtalj Portole C

  Pian D

  Pian C

  Raa D

  koromano B

  Raa B

  Ravni B

  Sveta Marina B

  Sveta Nedelja D

  Nedeina C

  Sveti Lovre D

  Sveti Lovre C

  Sveti Petar u umi C

  Svetvinenat D

  Svetvinenat B

  Tar-Vabriga Torre-Abrega D

 • 1 / 201444

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Tar Torre A

  Vabriga Abrega A

  Tinjan D

  Tinjan C

  Vinjan Visignano D

  Vinjan Visignano C

  Viinada Visinada D

  Viinada Visinada B

  Vrsar Orsera D

  Vrsar Orsera A

  minj D

  minj B

  XIX. DUBROVAKO-NERETVANSKA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  DUBROVNIk D

  Brseine C

  Dubrovnik A

  koloep A

  komolac C

  Lopud A

  Lozica C

  Mokoica C

  Oraac A

  Roat C

  Suura B

  Sustjepan C

  ipanska Luka A

  Trsteno B

  Zaton B

  kORULA D

  korula A

  rnovo C

  METkOVI D

  Metkovi B

  OPUZEN D

  Opuzen C

  PLOE D

  Ploe B

  Blato D

  Blato B

  Dubrovako primorje D

  Banii C

  Slano A

  Janjina D

  Drae B

  Sreser B

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  konavle D

  Cavtat A

  ilipi C

  Molunat B

  Zvekovica C

  kula Norinska D

  krvavac II C

  Lastovo D

  Lastovo B

  Pasadur C

  Uble C

  Glavat C

  Skrivena Luka C

  Suac C

  Zaklopatica C

  Lumbarda A

  Mljet D

  Babino Polje B

  Goveari C

  Polae C

  Pomena A

  Ropa C

  Saplunara C

  Sobra C

  Orebi D

  Donja Banda D

  kuite B

  Orebi A

  Trstenik C

  Viganj B

  Lovite B

  Stankovi B

  Potomje C

  Slivno D

  Blace B

  Duboka C

  klek A

  komarna B

  Smokvica B

  Ston D

  Brijesta C

  Hodilje C

  Mali Ston A

  Metohija B

  Putnikovi C

  Ston A

  uljana B

 • 451 / 2014 45

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Trpanj D

  Donja Vruica C

  Trpanj A

  Vela Luka A

  upa dubrovaka C

  kupari C

  Mlini A

  Plat B

  Soline C

  Srebreno B

  XX. MEIMURSKA UPANIJA

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  AkOVEC D

  akovec A

  Ivanovec C

  Makovec C

  MURSkO SREDIE D

  Mursko Sredie B

  Peklenica C

  PRELOG D

  ukovec C

  Otok C

  Prelog C

  Belica D

  Belica C

  Gardinovec C

  Dekanovec D

  Dekanovec C

  Domainec D

  Domainec C

  Donja Dubrava D

  Donja Dubrava C

  Donji kraljevec D

  Donji kraljevec C

  Hodoan C

  Donji Vidovec D

  Donji Vidovec C

  Gorian D

  Gorian C

  Gornji Mihaljevec D

  Gornji Mihaljevec C

  kotoriba D

  kotoriba C

  Nedelie D

  Nedelie C

  Pretetinec C

  Orehovica D

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  Orehovica C

  Podbrest C

  Podturen D

  Novakovec C

  Selnica D

  Zebanec Selo C

  Strahoninec D

  Strahoninec C

  Sveta Marija D

  Sveta Marija C

  Sv. Juraj na Bregu D

  Lopatinec C

  Vuetinec C

  Sveti Martin na Muri D

  Grkaveak A

  Sveti Martin na Muri C

  enkovec D

  enkovec C

  trigova D

  trigova C

  elezna Gora C

  Vratiinec D

  Vratiinec C

  XXI. GRAD ZAGREB

  GRAD OPINA NASELJE RAZRED

  ZAGREB D

  Buzin B

  Ivanja Reka C

  Luko B

  Markovo Polje C

  Odra C

  Popovec C

  Sesvete B

  Veliko Polje C

  Zagreb A

  2.5. Stope za obraun turistike lanarinekao prvo, potrebno je utvrditi u koji razred i u koju skupinu turi-

  stikog mjesta pravna ili fizika osoba pripada, to smo opisali u tokama 2.3. i 2.4. ovog lanka.

  kada se ustanovi razred i skupina u koju pravna ili fizika osoba pripada, tada se oitava stopa iz tablica navedenih u nastavku.STOPE ZA SVE DJELATNOSTI (OSIM TRGOVINE):

  Skupina(djelatnosti)

  Razred turistikog mjesta

  A B C D

  Prva 0,2000 0,1840 0,1600 0,1440

  Druga 0,1600 0,1440 0,1200 0,1040

  Trea 0,1200 0,1040 0,0800 0,0640

 • 1 / 201446

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  STOPE ZA DJELATNOST TRGOVINE:Skupina

  (djelatnosti)Razred turistikog mjesta

  A B C D

  Prva 0,0400 0,0384 0,0344 0,0320

  Druga 0,0320 0,0304 0,0280 0,0264

  Trea 0,0240 0,0224 0,0200 0,0184

  etvrta 0,0160 0,0104 0,0080 0,0080

  2.6. Podruje gdje se plaa lanarina Pravna i fizika osoba lanarinu plaa na podruju opine, grada, ili Grada Zagreba, u kojem ima sjedite, a za poslovne jedinice na podruju

  opine ili grada gdje je sjedite poslovne jedinice. Pravna i fizika osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, lanarinu plaa na podruju opine, grada, ili Grada Zagreba, gdje

  obavlja djelatnost.

  2.7. Konani obraun turistike lanarinePravne i fizike osobe koje su obveznici plaanja lanarine turistikoj zajednici, dostavljaju nadlenoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za

  obraun lanarine na Obrascu TZ koji je propisan Pravilnikom o obliku i sadraju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obraun lanarine turistikoj zajednici (Nar. nov., br. 119/09)

  Zbirni Obrazac TZ na razini obveznika, u prilogu kojega je razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima, dostavlja se nadlenoj ispostavi Porezne uprave prema sjeditu pravne osobe odnosno prebivalitu fizike osobe.

  U nastavku dajemo pregled rokova za dostavu Obrasca TZ za 2013. godinu:

  Obveznik Kome se podnosi obrazac tz Rok podnoenja

  Pravne osobe i fizike osobe dobitai Ispostavi Porezne uprave nadlenoj prema svom sjeditu/prebivalitu Najkasnije do 30.4. 2014.

  Fizike osobe dohodai Ispostavi Porezne uprave nadlenoj prema svom prebivalitu Najkasnije do 28.2.2014.

  Primjeri konanog obrauna lanarine turistikim zajednicama Pravna osoba - obveznik plaanja turistike lanarine ima sjedite u Opatiji (grad), te ima vie tri djelatnosti o koji je ostvarila sljedee

  prihode:

  Oznaka djelatnosti Naziv djelatnosti Mjesto Skupina

  Turistiki razred Stopa Ukupni prihod

  1 2 Opatija (grad) 4 5 6 7

  69.20 Raunovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti; porezno savjetovanje Opatija (grad) Prva A 0,2000 100.000,00

  45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila Opatija (grad)) Prva (trgovina) A 0,0400 600.000,00

  56.21 Djelatnost keteringa Opatija (grad) Prva A 0,2000 300.000,00

  UkUPNO 1.000.000,00

  Ako bi pravna osoba iz navedenog primjera plaala turistiku lanarinu prema preteitoj djelatnosti, onda bi izraun bio sljedei:

  Preteita djelatnost 56.21 Djelatnost keteringaMjesto Opatija (grad)Skupina prva (trgovina)Turistika lanarina == 1.000.000,00 x 0,0400%= 400,00

  Zahvaljujemo na vaem povjerenju! pretplatite se na asopis rAUnOvODSTvO i pOrEZi u praksi

 • 471 / 2014 47

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  Za navedeni primjer Obrasca TZ bi se popunio na slijedei nain:

  Obrazac TZMINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA

  PODRUNI URED Opatija

  ISPOSTAVA (nadlena prema sjeditu pravne osobe ili prebivalitu fizike osobe)

  Opatija

  Naziv pravne osobe/ime i prezime fizike osobe Plavo more d.o.o.

  Adresa sjedita/prebivalita D. Cesaria 5

  Porezni broj 12345678901

  ifra opine/grada sjedita/prebivalita 302

  Brojana oznaka i naziv djelatnosti prema NkD 56.21 - Djelatnost keteringa

  OBRAUNLANARINE TURISTIKOJ ZAJEDNICI

  od 01.01. do 31.12. 2013. godine

  R. br. OPIS

  Oznaka za AOP Iznos

  1 2 3 4

  I. OSNOVICA (lanak 11. Zakona) 01 1.000.000,00

  II. STOPA (lanak 9. i 10. Zakona) 02 0,0400

  III. OBRAUNATA SVOTA (red. br. I. x red. br. II.) 03 400,00

  IV. UPLAENI PREDUJAM 04 300,00

  V. RAZLIkA ZA UPLATU (red. br. III. red. br. IV. ) 05 100,00

  VI. RAZLIkA ZA POVRAT ( red. br. IV. red. br. III.) 06 -

  VII. MJESENI PREDUJAM ZA NAREDNORAZDOBLJE (red. br. III / br. mjeseci ) 07 33,33

  U Opatiji, dana 25.2. 2014. godineOsoba odgovorna za sastavljanje obrasca:

  M.P.________________________________________

  Obveznici plaanja turistike lanarine obvezni su dostaviti po-datke Poreznoj upravi o osnovici za obraun lanarine, posebno za sjedite pravne i fizike osobe i za poslovne jedinice za svako naselje razvrstano u turistiki razred (l. 15. st. 1. Zakona).

  Uz Obrazac TZ obveznici plaanja lanarine duni su priloiti i dokaz o uplati razlike lanarine po konanim obraunu (red. br. V. Obras-ca TZ), ako je u vidu predujma uplaeno manje lanarine nego to je obraunato (l. 3. Pravilnik o obliku i sadraju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obraun lanarine turistikoj zajednici -Nar. nov., br. 119/09).

  2.8. Plaanje mjesenih predujmova tijekom 2014. godine

  Pravna i fizika osoba plaa mjeseni predujam lanarine tijekom 2014. godine u visini jedne dvanaestine osnovice po obraunu po-slovnog rezultata za 2013. godinu.

  Ako se, ovisno o osnivanju ili prestanku rada turistike zajednice odnosno poetku ili prestanku obavljanja djelatnosti obvezatnog la-na turistike zajednice tijekom godine, obraun sastavlja za krae

  razdoblje, mjeseni predujam za naredno razdoblje utvruje se, tako da se obraunati iznos (redni broj III.) dijeli s odgovarajuim brojem mjeseci iz razdoblja za koje se sastavlja obraun.

  Ako pravna i fizika osoba u vidu predujma plati vie lanarine nego to je duna po konanom obraunu, preplaeni dio vraa joj se na njezin zahtjev ili se uraunava u sljedee razdoblje plaanja lanarine.

  2.9. Uplatni rauni za lanarinu turistikim zajednicama

  Obveznici su duni uplaivati mjeseni predujam lanarine do po-sljednjeg dana u mjesecu za tekui mjesec.

  lanarina turistikim zajednicama uplauje se u korist rauna gra-da/opine, odnosno turistikog mjesta u kojemu je sjedite turisti-ke zajednice i to na uplatne IBAN raune propisane Naredbom o na-inu uplaivanja prihoda prorauna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba. Sve uplatne raune po IBAN konstrukciji za plaanje lanarine turistikim zajednicama moete vidjeti u RIPup-u br. 3/ 2013. od str. 26.Naziv rauna: lanarina turistikim zajednicamaPoziv na broj - pravne osobe i fizike osobe:

  67 OIB

  2.10. Primjer knjigovodstvenog evidentiranja lanarine turistikim zajednicama

  Knjienje uplate doprinosa za turistiku lanarinu za 2013. godini:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Uplaeni predujmovi u 2013. god. doprinosa za turistiku lanarinuiro-raunDoprinos za turistiku lanarinu

  10004562 300,00

  300,00

  2) Obveza uplate razlike doprinosa za turistiku lanarinu za 2013. god. Obveza za turistiku lanarinuDoprinos za turistiku lanarinu

  26614562 100,00

  100,00

  Knjienje uplate razlike u 2014. godini:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Uplaena razlika za 2013. god.iro-raunObveza za turistiku lanarinu

  10002661 100,00

  100,00

  U sluaju da je tijekom godine uplaeno vie predujmova (primje-rice 600,00 kn) nego to je obveza, tada bi knjienje u 2013. godini izgledalo ovako:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Uplaeni predujmovi u 2013. god. doprinosa za turistiku lanarinuiro-raunDoprinos za turistiku lanarinu

  10004562 600,00

  600,00

  2) Potraivanje za preplaeni iznos doprinosa za turistiku lanarinu Potraivanje za turistiku lanarinuDoprinos za turistiku lanarinu

  16534464

  200,00-200,00

 • 1 / 201448

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  3. Doprinos i lanarina za HGK za 2013. (novine za 2014.!)

  3.1. Obveznici plaanja doprinosa i lanarine HGK

  Obveznici plaanja doprinosa i lanarine Hrvatskoj gospodarskoj komori (u nastavku teksta: HGk ) za 2013., sukladno l. 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 66/91 i 73/91), su sve pravne osobe i fizike osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjeditem na podruju Republike Hrvatske. Pravne osobe postaju lanice HGk upisom u sudski registar, a fizike osobe preko svojih udruenja odnosno saveza.

  Visina doprinosa i lanarine za 2013. godinu propisana je Odlukom o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2013. godini (Nar. nov., 134/12).

  3.2. Doprinos za HGK za 2013.Godinja obveza doprinosa za HGk za 2013. godinu ini UkUPAN

  PRIHOD iskazan u Raunu dobiti i gubitka za 2011. Godini pomno-en sa stopom 0,005%. Tijekom 2013. godine obveznici su bili duni 1/12 od utvrene godinje obveze doprinosa uplaivati mjeseno.

  Primjerice, drutvo je u 2011. iskazalo ukupne prihode u iznosu 2.000,000,00 kn. Godinja obveza doprinosa za HGK za 2013. izno-sila je 100,00 kn (2.000.000,00 x 0,005%), a mjesena obveza 8,33 kn (100,00/12).

  Doprinos za HGk u 2013. god. uplaivao se do posljednjeg dana u mjesecu za tekui mjesec, na sljedei raun:

  Naziv rauna: Doprinos za obavljanje javnih ovlasti HGkUplatni raun po IBAN konstrukciji: HR4910010051700052783 Poziv na broj:

  67 OIB 001- mj. i god. (4 znamenke)

  Primjer knjienja u 2013:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Obveza za doprinos HGK u 2013. Obveza za doprinos i lanarinu HGkDoprinos i lanarina HGk

  26604560 100,00

  100,00

  2) Uplata mjesene obveze za doprinos HGK za 2013.iro-raunObveza za doprinos i lanarinu HGk

  10002660 8,33

  8,33

  3.2.1. Ukinuto plaanje doprinosa za HGK u 2014.!

  Sukladno Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. (Nar. nov., br. 155/13) ukinuta je obveza plaanja doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori. Navedeno se primjenjuje od mjese-ca sijenja 2014.

  3.3. lanarina za HGK za 2013.Poduzetnici lanarinu HGk-u plaaju ovisno o kategoriji (veliini) u

  koju se razvrstavaju prema sljedeim kriterijima: prvu kategoriju ine poduzetnici koji ne prelaze dva od sljede-

  a tri kriterija:a) ukupna aktiva iznosi 7.500,000 kuna,b) ukupni prihod iznosi 15.000,000 kuna,c) imaju 50 zaposlenika,

  drugu kategoriju ine poduzetnici koji prelaze dva od tri krite-rija za prvu kategoriju, ali nikad ne prelaze dva od sljedea tri kriterija:a) ukupna aktiva iznosi 30.000,000 kuna,b) ukupni prihod iznosi 59.000,000 kuna,c) imaju 250 zaposlenika.

  treu kategoriju ine poduzetnici koje prelaze bar dva od tri kriterija za drugu kategoriju.

  Visina mjesene lanarine za 2013. godini, s obzirom na kategoriju (veliinu) poduzetnika, iznosila je za:

  male poduzetnike 50,00 kn mjeseno; srednje poduzetnike 1.275,00 kn mjeseno; velike poduzetnike 4.675,00. kn mjeseno.

  lanarina za HGk u 2013. uplaivala se je do posljednjeg dana u mjesecu za tekui mjesec, na sljedei raun:

  Naziv rauna: lanarina HGkUplatni raun po IBAN konstrukciji: HR8510010051700052620 Poziv na broj:

  67 OIB posebna oznaka- mj. i god. (4 znamenke)

  kao podatak drugi upisuje se posebna oznaka (3 znamenke) a ona moe biti:

  za male poduzetnike 002, za srednje poduzetnike 003, za velike poduzetnike 004.

  Primjer knjienja u 2013. (mali poduzetnik):

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Obveza za lanarinu HGK u 2013. Obveza za doprinos i lanarinu HGkDoprinos i lanarina HGk

  26604560 600,00

  600,00

  2) Uplata mjesene obveze za lanarinu HGk za 2013.iro-raunObveza za doprinos i lanarinu HGk

  10002660 50,00

  50,00

  3.3.1. Smanjena lanarina za HGK u 2014.!

  Prema Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini (Nar. nov., br. 155/13) mjesena lanarina za HGk u 2014. go-dini s obzirom na kategoriju (veliinu) poduzetnika, iznosi za:

  male poduzetnike 42,00 kn; srednje poduzetnike 1.083,00 kn; velike poduzetnike 3.973,00 kn.

  Navedeno se primjenjuje od mjeseca sijenja 2014.

  3.4. Plaanje lanarine i doprinosa HGK kod novoosnovanih poduzetnika i poduzetnika u likvidaciji i steaju, te kod statusnih promjena

  Poduzetnici koji su osnovani i upisani u sudski registar u 2012. i 2013. godini bili su duni u 2013. godini plaati samo paualni iznos lanarine za HGk, i to u iznosu 55,00 kn mjeseno. Takoer, podu-zetnici koji budu osnovani i upisani u sudski registar u 2014. biti e duni u toj godini plaati samo mjeseni paualni iznos lanarine za HGk u iznosu 42,00 kuna.

  Poduzetnici za koje je pokrenut likvidacijski steajni postupak, li-kvidacija, koji su u mirovanju ili koji su pripojeni drugom pravnom subjektu, duni su platiti svoja dospjela dugovanja po osnovi lanari-ne i doprinosa za financiranje HGk, do trenutka otvaranja navedenog

 • 491 / 2014 49

  Raunovodstv

  omr. Sandra Miheli, Igor Milinovi, mag. oec.

  steajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, dono-enja rjeenja o pripajanju drutva ili odluke o mirovanju.

  3.5. Plaanje lanarine i doprinosa za jednostavno drutvo s ogranienom odgovornou (j.d.o.o.)

  Sukladno l. 7. st. 2. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini (Nar. nov., br. 155/13), jednostavno drutvo s ogranienom odgovornou koje je osnovano i upisano u sudski registar u 2013. ili 2014. godini osloboeno je plaanja lanarine za HGk za 2014. godinu. Takvo drutvo nije obvezno plaati lanarinu za HGk dok ne povea temeljni kapital tako da dosie ili postaje vei od najnieg temeljnog kapitala iz l. 389. St. 2. Zakona o trgovakim drutvima, kada se na temeljni kapital drutva i na poslovne udjele primjenjuju odredbe l. 390. st. 1. Zakona o trgovakim drutvima.

  3.6. Je li potrebno raditi godinji obraun lanarine i doprinosa za HGK za 2013.?

  S obzirom da je ve na poetku 2013. godine bila poznata godinja obveza za plaanje lanarine i doprinosa za HGk, NIJE POTREBNO raditi godinji obraun.

  4. Naknada za koritenje opekorisnih funkcija uma za 2013.

  Obveza plaanja naknade za koritenje opekorisnih funkcija uma u 2013. godini propisana je Zakonom o umama (Nar. nov., br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 145/11, 25/12, 68/12 i 148/13 - u nastavku teksta: Zakon).

  Pravne osobe i fizike osobe (obrtnici i druge samostalne dje-latnosti) koje u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelat-nost, sukladno l. 62. st. 1. Zakona o umama, plaaju naknadu za koritenje opekorisnih funkcija uma.

  Pravilnikom o nainu obrauna, obrascima i rokovima uplate na-knade za koritenje opekorisnih funkcija uma (Nar. nov., br. 84/10 i 39/12) nadlean ministar propisao je nain obrauna, obrazac i rokove uplate naknade za koritenje opekorisnih funkcija uma (u nastavku teksta: naknada).

  Naknada za koritenje opekorisnih funkcija uma za 2013. godinu plaa se u visini od 0,0265% na osnovicu koju ine ukupni prihodi te godine umanjeni za prihode od ukidanja dugoronih rezerviranja, prihode od naplaenih prethodno otpisanih potraivanja i prihode od dividendi te udjela u do-biti.

  Obraun naknade sastavlja se na obrascu OkF.Zaduenje obveznika za iznos tromjesenog predujma u tekuoj

  godini, vri se na temelju konanog obrauna na obrascu OkF za prethodnu godinu.

  Predujam naknade plaa se tromjeseno u sljedeim rokovima:1) za razdoblje 1. 1. 31. 3. do 30. 4.2) za razdoblje 1. 4. 30. 6. do 30. 6.3) za razdoblje 1. 7. 30. 9. do 30. 9.4) za razdoblje 1. 10. 31. 12. do 31. 12.

  konani obraun naknade za razdoblje 1. 1. 31. 12. 2013. vri se na obrascu OkF kojeg je potrebno dostaviti do 30.4. 2014.2 na sljedeu adresu: Hrvatske ume d.o.o. Zagreb, Ljudevita Farkaa Vukotinovia 2.

  Rok za plaanje razlike utvrene konanim obraunom za 2013. je najkasnije do 30.4. 2014. godine.

  Razlika za povrat naknade iz obrasca OkF (iskazuje se na AOP 10) ostaje kao predujam za naredno razdoblje. Iznimno, na pisani zahtjev Hrvatske ume dune su vratiti preplaeni iznos.

  Osobe koje su poele obavljati djelatnost tijekom godine, plaaju naknadu za razdoblje u kojem su poele obavljati djelatnost po ko-nanom obraunu.

  Na stranicama www.hrsume.hr dostupne su upute i dokumenti vezani uz uplatu naknade za koritenje opekorisnih funkcija uma. Na toj stranici nalazi se i obrazac OkF izraen u Excelu.

  Osobe koje su poele obavljati djelatnost tijekom godine plaaju naknadu za razdoblje u kojem

  OBRAZAC OKF

  NAZIV OBVEZNIkA OIB

  ADRESA SJEDITA: MJESTO, ULICA I BROJ OZNAkA ZA UPANIJE/GRADOVE/OPINE

  NAZIV DJELATNOSTI IFRA DJELATNOSTI

  OBRAUN NAKNADE ZA KORITENJE OPEKORISNIH FUNKCIJA UMAZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013.

  AOP OPIS IZNOS

  01 UkUPNI PRIHODI 3.000.000,00

  02 PRIHODI OD UkIDANJA DUGORONIH REZERVIRANJA 400.000,00

  03 PRIHODI OD NAPLAENIH PRETHODNO OTPISANIH POTRAIVANJA 70.000,00

  04 PRIHODI OD DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI 30.000,00

  05 OSNOVICA ZA OBRAUN (01-02-03-04) 2.500.000,00

  06 STOPA 0,0265%

  07 OBRAUNATI IZNOS (05x06) 662,50

  08 UPLAENI IZNOS 500,00

  09 RAZLIkA ZA UPLATU (07-08) 162,50

  11 RAZLIkA ZA POVRAT (08-07)

  12 TROMJESENA AkONTACIJA ZA NAREDNO RAZDOBLJE ((AOP 05*0,000265/BROJ MJESECI POSLOVANJA)X3) 165,63

  U Zagrebu, dana 26.3.2014. godine

  MP _______________________ Odgovorna osoba

  Tromjesena akontacija na AOP-u 12 utvruje se na sljedei nain:

  =AOP 05 x 0,000265

  x 3Broj mjeseci poslovanja

  2 Ovaj rok vrijedi i za fizike osobe obveznike plaanja naknade za k oritenje opekorisnih funkcija uma.

 • 1 / 201450

  Raunovodstv

  o

  Obraun lanarina, doprinosa, naknada i spomenike rente za 2013.

  U naem primjeru izraun tromjesene akontacije je sljedei:

  =2.500.000,00 x 0,000265

  x 312

  = 165,63 kn

  Knjienja naknade za koritenje opekorisnih funkcija uma u 2013.:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Uplaeni predujmovi naknade u 2013. god. za opekorisne funkcije uma iro-raunNaknada za opekorisne funkcije uma

  10004571 500,00

  500,00

  2) Obveza uplate razlike naknade za opekorisne funkcije uma za 2013. god. Obveza za naknadu za opekorisne funkcije umaNaknada za opekorisne funkcije uma

  26634571 162,50

  162,50

  Knjienje u 2014.:Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Uplaena razlika za 2013.iro-raunObveza za naknadu za opekorisne funkcije uma

  10002663 162,50

  162,50

  Uplatni raun:Naziv rauna: Naknada za koritenje opekorisnih funkcija umaUplatni raun po IBAN konstrukciji: HR8210010051700055099 Poziv na broj:

  67 OIB godina na koju se odnosi (4 znamenke)

  Biljeke

  1. Obraun spomenike rente na ostvareni prihod za 2013.1.1. Obveznici plaanja spomenike rente na ostvareni prihod1.2. Stopa za obraun spomenike rente1.3. Osnovica za obraun spomenike rente1.4. Uplatni rauni za spomeniku rentu1.5. Rokovi za dostavljanje Obrasca SR1.6. Popunjavanja Obrasca SR2. lanarine turistikim zajednicama za 2013.2.1. Tko su obveznici plaanja lanarine turistikim zajednicama2.2. Osnovica za obraun i plaanje lanarine turistikim zajednicama2.3. Pregled djelatnosti za koje je propisano plaanje turistike lanarine2.4. Razvrstavanje turistikih mjesta u razrede2.5. Stope za obraun turistike lanarine2.6. Podruje gdje se plaa lanarina2.7. Konani obraun turistike lanarine2.8. Plaanje mjesenih predujmova tijekom 2014. godine2.9. Uplatni rauni za lanarinu turistikim zajednicama2.10. Primjer knjigovodstvenog evidentiranja lanarine turistikim zajednicama3. Doprinos i lanarina za HGK za 2013. (novine za 2014.!)3.1. Obveznici plaanja doprinosa i lanarine HGK3.2. Doprinos za HGK za 2013.3.2.1. Ukinuto plaanje doprinosa za HGK u 2014.!3.3. lanarina za HGK za 2013.3.3.1. Smanjena lanarina za HGK u 2014.!3.4. Plaanje lanarine i doprinosa HGK kod novoosnovanih poduzetnika i poduzetnika u likvidaciji i steaju, te kod statusnih promjena3.5. Plaanje lanarine i doprinosa za jednostavno drutvo s ogranienom odgovornou (j.d.o.o.)3.6. Je li potrebno raditi godinji obraun lanarine i doprinosa za HGK za 2013.?4. Naknada za koritenje opekorisnih funkcija uma za2013.