Oblici poslovne komunikacije - .preporuke za uspje nu pisanu poslovnu komunikaciju

 • View
  295

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Oblici poslovne komunikacije - .preporuke za uspje nu pisanu poslovnu komunikaciju

 • Oblici poslovne komunikacije

  kolskog knjiniara

  Rua Jozi, dipl. komp. i dipl. bibl. Srednja kola Sesvete, Zagreb

  Marija Bednjanec, prof. i dipl. knjin. kola za cestovni promet, Zagreb

  25. Proljetna kola kolskih knjiniara RH,

  Vodice, 14. 17. travnja 2013.

 • POJAM I VRSTE KOMUNIKACIJE

  Komunikacija slui ljudima da se: informiraju,

  surauju, razmjenjuju misli i zajedniki rade, radi

  postizanja zajednikih ciljeva i uspjene suradnje.

  INTERNA komunikacija unutar kolektiva

  EKSTERNA komunikacija s vanjskim suradnicima

  Vrste komunikacije:

  verbalna i neverbalna,

  usmena i pismena,

  grupna i osobna(izravna),

  neformalna i formalna.

 • POSLOVNA KOMUNIKACIJA

  preporuuje se uporaba formalnih i standardiziranih

  oblika komunikacije

  ispreplie odnose pojedinaca i skupina (ustanova)

  s ciljem sporazumijevanja i dobre suradnje

  U procesu komunikacije treba voditi rauna o:

  - cilju komunikacije

  - nainu i sredstvima komuniciranja

  - vremenu komuniciranja

  - verbalizaciji poruke

  - nastavku suradnje

 • OBLICI POSLOVNOG KOMUNICIRANJA

  Dananje poslovno komuniciranje oblik

  javnog komuniciranja i odvija se :

  - telefoniranjem (telefon, telefaks, mobitel,

  automatska sekretarica)

  - poslovnim dopisivanjem ( poslovna pisma,

  izvjea, zamolba, obavijest, narudbenica,

  pozivnica, zahvalnica, elektroniki dopis )

  - razgovorom ( dogovori, pregovori)

  - sastancima ( poslovni i slubeni )

 • KOMUNICIRANJE TELEFONOM

  Komuniciranje telefonom zahtjeva ljubaznost, strpljenje,

  pristojnost, profesionalnost, ugodan i prijateljski ton u

  razgovoru vano je to rei i kako rei.

  ogledalo je uljudnosti djelatnika neke ustanove

  Komuniciranje mobitelom iako danas vrlo esto,

  preporua se samo za hitne i neodgodive situacije .

  voditi rauna o mjestu, vremenu, situaciji i okolini u kojoj

  komuniciramo

  Komuniciranje telefaksom je poeljno i esto kod slanja

  i primanja pisanih poruka ( narudbe, obavijesti i sl.)

 • USPJENO KOMUNICIRANJE TELEFONOM

  Ukljuuje : pozdrav

  predstavljanje punim imenom i prezimenom,

  funkcijom, nazivom ustanove u kojoj radimo

  kratkou i jasnost,

  ljubaznost u razgovoru,

  standardni jezik (govoriti knjievnim jezikom),

  zahvalu i pozdrav na kraju razgovora.

  (Ako ste vi ili vaa ustanova promijenili telefonski broj, o

  tome izvijestite svoje suradnike, partnere i osobe relevantne

  za vae poslovanje, kratkom pisanom porukom, dopisom ili

  elektronikim putem.)

 • KVALITETNA POSLOVNA

  KOMUNIKACIJA trebala bi biti:

  jasna ( lagani stil, razumljiv rjenik, gramatiki tona)

  saeta (bez opirnosti, koncizno, kratke reenice)

  uljudna ( uljudnost stvara pozitivno raspoloenje)

  pravodobna ( pravodobnost i aurnost u pisanju

  poruka, kao i odgovor)

  potpuna ( informacija koliko je potrebno, format A4 )

  poslovno atraktivna ( uvjeti, rokovi, sadraj poruke)

  individualna ( individualnost sastavljaa poruke, kako

  bismo se mogli i ubudue pozvati na osobu kada nam

  zatreba neija usluga i sl.)

 • PRAVILA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA :

  poslovna pisma

  kratkoa teksta ili poruke

  privlanost poruke (i u sadrajnom i u vizualnom

  smislu)

  jasnoa jednoznane rijei, bez metafora

  jednostavnost u izraavanju, bez fraza

  stilska ujednaenost i uporaba strunih termina

  pravodobnost (potovanje zadanih rokova i brzina

  pisane reakcije ili odgovora na poruku )

  pisanje u obliku obrasca za pojedini oblik poslovnog

  pisma

 • POSLOVNO DOPISIVANJE

  Poslovno pismo treba biti jasno formulirano

  uvijek se alje u originalu, kopije uvamo

  odgovara uvijek onaj kome je upueno

  sadri osnovnu poruku u uvodu predmet

  sadraj pisma zauzima sredinji dio teksta

  na kraju pisma pozdrav s potpisom i igom

  ustanove ( u naem sluaju ig kolske knjinice)

 • PREPORUKE ZA USPJENU PISANU POSLOVNU

  KOMUNIKACIJU

  Piite pozitivno i oslovljavajte primatelja uvijek imenom !

  Piite razumljivo i uljudno, ne zaboravite rijei molim i

  hvala !

  Izrazite se kratko, izbjegavajte fraze i piite pregledno!

  Izbjegavajte kratice, piite suvremeno i jasno!

  Poruke koje sadre imena piite uvijek punim imenom!

  Piite raznoliko, koristite dvotoke, crtice, usklinike i

  upitnike!

  Argumentirajte logino, ne ponavljajte se !

  Proitajte svoj dopis vie puta prije nego to ga poaljete!

  Ispravite pogreke u pisanju, pravopisu i gramatici!

 • DIJELOVI POSLOVNOG PISMA

  zaglavlje (naziv ustanove, adresa, telefon, telefaks,

  e-adresa i web-stranica)

  naziv i adresa primatelja ( i ime osobe kojoj je pismo

  namijenjeno, najee ovako n/r Marka Maria)

  mjesto i nadnevak ( npr.: Zagreb, 15. 04. 2013.)

  oslovljavanje ( Potovani, ; S potovanjem! ; Srdaan

  pozdrav! ; Hvala na razumijevanju! I sl.)

  predmet (ponuda, potranja, nabava, molba i sl.)

  sadraj ( uvod, razrada i zavretak)

  potpis i ig (ime potpisnika i ig ustanove)

  privitak ( kopije ili broura )

 • IZGLED I DIJELOVI POSLOVNOG PISMA

  1.______

  2. ______ 3.______

  4. ______

  5. ___________

  6. ________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  _________________________

  __________

  7. _______

  8. _______

  1. zaglavlje

  2. mjesto i nadnevak

  3. adresa primatelja

  4. predmet

  5. oslovljavanje

  6. sadraj

  7. potpis

  8. privitak

 • POSLOVNO DOPISIVANJE

  temelj je uspjene

  komunikacije

  zahtjeva pisani (papirnati)

  trag, kako bi komunikacija

  dobila slubeni i trajni

  karakter

  pisani dopis esto je

  potrebno pohraniti i

  sauvati

  U poslovna pisma

  kolskog knjiniara

  svakako spadaju:

  izvjea

  zamolbe

  obavijesti

  pozivnice

  narudbenice

  zahvalnice

  elektroniki dopisi

 • P O Z I V N I C A

  Pozivnica oblik poslovnog komuniciranja kojim pozivamo:

  vanjske suradnike, roditelje,

  kolege i uenike,

  na neku sveanost ili dogaaj od posebne vanosti za na rad ili ustanovu.

  Pozivnica sadri:

  tone podatke o datumu i vremenu odravanja neke aktivnosti ili nekog dogaaja

  tko poziva, kada, na to, povodom ega, gdje i sl.

  kolski knjiniar alje pozivnice:

  na otvaranje izloaba u knjinici ili prostoru kole

  na odravanje susreta

  na tribine i predstavljanje knjiga

  pri organiziranju i provedbi humanitarnih akcija u koli

  prigodom obiljeavanja vanih obljetnica u radu kole

  pri promociji kolskog lista ili godinjaka kole i sl

 • O B A V I J E S T I

  Nastavnike obavjetavamo na oglasnoj ploi u zbornici kole:

  o aktivnostima i suradnji,

  akcijama s uenicima,

  kulturnim dogaajima i sl.

  povratu knjinine grae ( na kraju kolske godine ili provedbi revizije)

  Biltenu prinova u knjinici

  obavijest s popisom strunih asopisa koje prima kolska knjinica i sl.

  o ponudi i izboru nove literature i AV grae za nabavu u knjinici

  Razrednike obavjetavamo:

  o dugovanju uenika i nevraenim knjigama

  o godinjoj posudbi svakog razreda u knjinici

  najitau u k. knjinici

  o nastavnim satima za uenike u kolskoj knjinici

  o prigodnoj izlobi ili nekoj drugoj aktivnosti za uenike

  Uenike obavjetavamo:

  o aktivnostima, dogaanjima,

  o dugovanju u kolskoj knjinici

  o povratu knjiga na kraju kolske godine

  o promijeni radnoga vremena knjinice ili promjeni smjene

 • Z A M O L B A

  Zamolba - uljudni oblik

  obraanja nekim osobama ili

  institucijama od kojih traimo

  uslugu, suradnju, donacije

  sredstava ili knjiga, ostvarivanje

  nekog prava ili potreba na

  radnom mjestu i sl.

  Zamolbe upuujemo

  vanjskim suradnicima:

  nakladnicima, dobavljaima,

  knjiarama, antikvarijatima,

  narodnim i specijalnim

  knjinicama, muzejima,

  knjievnicima, osobama iz

  kulturnog i javnog ivota i sl.

  Zamolbe ravnatelju

  kole:

  za nabavu knjininog fonda,

  AV grae ili novih naslova

  periodike za uenike i

  nastavnike kole

  sredstva potrebna za

  provedbu nekih kulturnih

  akcija i aktivnosti s uenicima

  za nabavu potrebne tehnike

  ili informatike opreme,

  namjetaja ili pomagala za

  rad u kolskoj knjinici

 • Z A H V A L N I C A

  Zahvalnice kolski

  knjiniar alje :

  za darovane knjige

  za provedene aktivnosti

  za uspjenu suradnju

  za dobre usluge i sl.

  znak je uljuenog,

  pristojnog i poeljnog

  ponaanja prema

  suradnicima

 • NARUDBENICA

  Narudbenica je

  obavezna za sve nae

  potrebe i potraivanja:

  uz nar