of 38 /38
Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021 1 OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 929 01 DUNAJSKÁ STREDA Alžbetínske námestie 1203/7 mobil: 0901/724-694 http://www.obfzds.sk http:// www.obfzds.com e-mail: [email protected], [email protected] R O Z P I S MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ RIADENÝCH ObFZ DUNAJSKÁ STREDA SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/2021 Určené: - Futbalovým klubom (oddielom) okresu Dunajská Streda - Oblastným futbalovým zväzom v regióne Západného Slovenska - Členom Výkonného výboru a odborných komisií ObFZ - Rozhodcom a delegátom súťaží riadených ObFZ, ZsFZ

Oblastný futbalový zväz · 2020. 7. 20. · čle v TAKÁCS Tibor Ing Du vajská Streda 0905 277 751 [email protected] ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA Predseda FÖLDES Richard

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Oblastný futbalový zväz · 2020. 7. 20. · čle v TAKÁCS Tibor Ing Du vajská Streda 0905 277...

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  1

  OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

  929 01 DUNAJSKÁ STREDA Alžbetínske námestie 1203/7

  mobil: 0901/724-694 http://www.obfzds.sk http:// www.obfzds.com e-mail: [email protected], [email protected]

  R O Z P I S MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH SÚŤAŽÍ

  RIADENÝCH ObFZ DUNAJSKÁ STREDA SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/2021

  Určené: - Futbalovým klubom (oddielom) okresu Dunajská Streda - Oblastným futbalovým zväzom v regióne Západného Slovenska - Členom Výkonného výboru a odborných komisií ObFZ - Rozhodcom a delegátom súťaží riadených ObFZ, ZsFZ

  http://www.obfzds.sk/mailto:[email protected]:[email protected]

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  2

  FAKTURAČNÉ ÚDAJE: IČO 35591102

  DIČ 2021940657 Bankové spojenie VÚB Dunajská Streda Číslo účtu IBAN SK5702000000001205268056 Názov účtu ObFZ DUNAJSKÁ STREDA

  ADRESA:

  SEKRETARIÁT ObFZ Dunajská Streda Alžbetínske námestie 1203/7 929 01 Dunajská Streda SEKRETÁR – Ľudovít SZERENCSÉS Tel. 0901 724 694, 0905 775 466 Email: [email protected], [email protected],

  ADRESY SFZ a RFZ:

  Sekretariát Slovenského futbalového zväzu

  Sídlo: Slovenský futbalový zväz, Tomašikova 30C, 821 01 Bratislava

  Prezident: Ján Kováčik 02/3910 3101

  Generálny sekretár: Peter Palenčik - 02/3910 3102

  Asistentka prezidenta a generálneho sekretára: Ivana Schneebergerová 02/3910 3101

  Matrika SFZ: Milan Sládkovič - [email protected] +421 2 3910 3110 / +421 902 937 017

  Fax: 02/4820 6099

  E-mail : [email protected], [email protected],

  Webová stránka: www.futbalsfz.sk

  Sekretariát ZsFZ

  vedúci sekretár Ľubomír Zábojník

  sekretár Mária Bartošová

  sídlo Rázusova ul. 23, 949 01 Nitra

  telefón 037/65 23 402, 0911 265 687

  fax 037/65 54 816

  bankové spojenie VÚB, pobočka Nitra číslo účtu 19333112/0200

  IČO: 17321794

  DIČ: 2021500723

  Poštová adresa: Západoslovenský futbalový zväz názov, resp. skratka príslušnej komisie Rázusova 23 949 01 Nitra

  E-mail: [email protected] [email protected]

  Webová stránka: www.zsfz.sk

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.zsfz.sk/

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  3

  ORGÁNY A KOMISIE OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU:

  VÝKONNÝ VÝBOR

  Predseda BENOVIČ Arpád Ing Povoda 0905 296 649 [email protected]

  Členovia ÁBRAHÁM Pavol Lúč n/O 0903 247 642 [email protected]

  FEKETE Vojtech Dunajská Streda 0915 747 312 [email protected]

  FÖLDES Richard Dunajská Streda 0907 503 771 [email protected]

  GAÁL Tomáš Ohrady 0915 305 017 [email protected]

  KONTROLÓR / REVÍZNA KOMISIA

  Predseda KOVÁCS Imrich Ing Dunajská Streda 0903 740 710 [email protected]

  člen FLASKA Leonard Potônske Lúky 0905 712 197 [email protected]

  DISCIPLINÁRNA KOMISIA

  Predseda MÁHR Tomáš Dunajská Streda 0918 676 808 [email protected]

  členovia BAZSÓ Štefan Kútniky-Blažov 0907 563 185 [email protected]

  SIMON Štefan Baloň 0904 431 367 [email protected]

  ODVOLACIA KOMISIA

  Predseda HANCKO Ladislav PhDr Dunajská Streda 0903 408 916 [email protected]

  člen TAKÁCS Tibor Ing Dunajská Streda 0905 277 751 [email protected]

  ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

  Predseda FÖLDES Richard Dunajská Streda 0907 503 771 [email protected]

  člen MATUS András Dunajská Streda 0908 175 119 [email protected]

  KOMISIA ROZHODCOV

  Predseda FEKETE Vojtech Dunajská Streda 0915 747 312 [email protected]

  člen HORVÁTH Ľudovít Orechová Potôň 0902 194 700 [email protected]

  TMK/KM

  Predseda GAÁL Tomáš Ohrady 0915 305 017 [email protected]

  členovia GYŐRI Zsolt Vydrany 0905 223 586 [email protected]

  VINCZE Jozef Malé Dvorníky 0915 996 395 [email protected]

  TOMAČEK Ladislav Jahodná 0911 221 945 [email protected]

  MATRIKA

  Predseda SZERENCSÉS Ľudovít Dunajská Streda 0901 724 694 [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  4

  A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 1/ RIADENIE SÚŤAŽÍ

  Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda riadi prostredníctvom svojich odborných komisií nasledovné súťaže:

  Kategória Názov súťaže

  dospelí VI.liga ObFZ DS

  dospelí VII. liga ObFZ DS

  dorast VI. liga U19 ObFZ DS

  starší žiaci IV. liga U15 ObFZ DS

  mladší žiaci IV. liga U13 ObFZ DS

  prípravky III. liga U11 ObFZ DS

  prípravky III. liga U9 ObFZ DS

  2/ TITULY A CENY

  Víťazom v kategóriach a súťažiach (AG Sport Ligy, VII. Ligy DS, VI. Ligy U19 DS a IV. Ligy U15 DS, IV.ligy U13 ObFZ DS) sa udeľujú športové poháre, medaile, družstvám umiestneným na prvých troch miestach diplom. Vyhodnocuje sa aj súťaž strelcov vo všetkých kategóriach (okrem prípraviek). Vo vekovej kategórii prípravka U11 a U9 sa udelujú poháre za účasť v súťaži. 3/ TERMÍNOVÁ LISTINA, HRACIE DNI A ČASY

  Súťaže ObFZ sa hrajú podľa termínovej listiny, ktorú stanovuje ObFZ a ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže. a) Termínová listina je neoddeliteľnou časťou Rozpisu majstrovských futbalových súťaží a termíny v nej uvedené sú záväzné pre všetky FO zaradené v súťažiach riadených ObFZ. Zmeny a úpravy v termínovej listine môže prevádzať len riadiaci orgán. Jeho porušenie resp. nedodržanie má povahu porušenia Súťažného poriadku futbalu a proti previnilcom budú vyvodené disciplinárne a športovo-technické opatrenia. b) Hracím dňom je deň stanovený Termínovou listinou. Hracím dňom pre súťaže dospelých je sobota UHČ, nedeľa 10.30 a nedeľa UHČ, hracím dňom pre súťaže U19 sobota resp. nedeľa UHČD, U15 utorok a piatok, U13 sobota 09.30, U11 streda, U9 sobota 11.30 c) Začiatky stretnutí súťaží vo všetkých kategóriách sú stanovené ŠTK ObFZ. d) Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú a jarnú časť súťažného ročníka. FO musí v prípade potreby požiadať o výnimku pred každou časťou zvlášť. Stretnutia mládeže sa nemôžu prekrývať s UHČ dospelých (tzn. nedeľa popoludní) a môžu začať najneskôr 2,5 hod pred UHČ dospelých. e) Schválené výnimky hracích dní a časov budú oznámené prostredníctvom uznesení ŠTK ObFZ v ISSF a v úradných správach. f) ŠTK ObFZ má právo v odôvodnených prípadoch stanoviť aj iné termíny hracích dní a časov. g) V prípade neuskutočnenia alebo nedohratia stretnutia pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa dohrá neodohraná časť stretnutia v termíne podľa vzájomnej dohode oddielov, najneskôr však do 14 dní od pôvodného termínu. Vzájomná dohoda oddielov musí byť oznámená ŠTK ObFZ cez podateľňu v ISSF. Ak sa FO na termíne dohrávky neodohratého stretnutia nedohodnú, rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK ObFZ (SP čl.70/4). Stretnutie pre nespôsobilú hraciu plochu je možné odložiť iba na základe vzájomnej dohody družstiev najneskôr 24 hodín pred stretnutím alebo na základe rozhodnutia rozhodcu stretnutia po príchode družstiev na miesto stretnutia.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  5

  h) Súťažné stretnutie je možné odložiť bez súhlasu súpera aj na základe rozhodnutia príslušného regionálneho hygienika podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. § 12 ods.2 (zákaz činnosti družstva, organizácia futbalových stretnutí, uzavretie ihriska, ..). O ďalšom postupe rozhodne ŠTK ObFZ (SP čl.69) i) Domáci FO, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa alebo sviatok priamo nadväzujúci na deň pracovného pokoja) skôr ako 21 dní pred konaním stretnutia, nepotrebuje k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FO. j) V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa na pracovný deň je vždy bezpodmienečne nutný súhlas hosťujúceho FO. k) V prípade žiadosti o zmenu hracieho dňa v lehote kratšej ako 21 dní pred konaním stretnutia si vyžaduje vzájomnú dohodu FO. l) Ak bude dohoda predložená v čase kratšom ako 5 dní pred riadnym alebo požadovaným termínom stretnutia (rozhodujúci je skorší termín), ŠTK ObFZ žiadosť nemusí akceptovať. m) Ak domáci FO požiada najneskôr 10 dní vopred zmenu UHČ (nie hracieho dňa) v deň kedy je stretnutie vyžrebované, ŠTK môže túto zmenu schváliť aj bez súhlasu súpera. Súper je v takomto prípade povinný sa dostaviť na stretnutie v zmenenom čase. n) Pri určovaní hracích dní „B“ družstva, resp. juniorov klubu, a družstva, v ktorom hrajú hráči klubu vyššej súťaže na základe dohody o striedavom štarte, platí zásada, že odohrajú svoje majstrovské stretnutie vždy v iný deň ako „A“ družstvo, resp. ako družstvo klubu vyššej súťaže. Na základe podanej žiadosti súpera a schválenej vzájomnej dohody FK, je možné odohrať majstrovské stretnutie „B“ družstva klubu aj v deň, kedy hrá majstrovské stretnutie „A“ družstvo. (SP čl. 35/5) o) Všetky požiadavky na zmenu termínu, okrem dlhodobých žiadostí podávaných pred začiatkom jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka, je potrebné podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade dohody oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF. V zásade platí, že stretnutia sa predohrávajú ! p) Všetky požiadavky na zmeny termínov stretnutí musia byť schválené ŠTK ObFZ a oznámené oddielom uznesením v ISSF. Svojvoľné preloženie termínu stretnutia má športovo-technické dôsledky. q) Rokovacie poplatky za prerokovanie žiadosti o zmenu termínu sú uvedené v Sadzobníku poplatkov ObFZ, ktorý je uvedený v prílohe tohto Rozpisu súťaží a žiadajúcemu klubu budú pripísané po prerokovaní žiadosti do zbernej faktúry za dané obdobie r) Posledné kolo majstrovských súťaží v kategóriách dospelých a dorastu sa musí odohrať v jednotnom úradnom hracom čase. ŠTK ObFZ si vyhradzuje právo udeliť výnimky z tohto ustanovenia na stretnutia, ktoré neovplyvnia postupy a zostupy v príslušnej súťaži. V žiackych súťažiach aj v poslednom kole platia hracie dni a časy, ktoré mali jednotlivé družstvá schválené pred začiatkom jarnej časti súťaže, prípadne výnimky, ktoré schválila ŠTK vo výnimočných prípadoch v priebehu jarnej časti súťaže. s) V posledných piatich kolách ŠTK nepovolí žiadne zmeny termínov z dôvodu výjazdu do zahraničia (účasť na turnaji a pod.) bez predchádzajúceho predohrania príslušných majstrovských stretnutí. t) ObFZ vydáva počas celého súťažného obdobia úradné správy a uznesenia v ISSF, prostredníctvom ktorých zabezpečuje operatívne riadenie a styk s futbalovými oddielmi. Všetky pokyny zverejnené v úradných správach a uzneseniach v ISSF sú pre subjekty v nich uvedené záväzné. Zmeny musia byť uvedené v ISSF. u) ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že ak nevycestujú na súťažné stretnutie v posledných piatich kolách súťaže, pokuta sa navýši o 200 % (dvojnásobok).

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  6

  TERMÍNOVÁ LISTINA ObFZ – Jeseň 2020

  hracie dni VI. Liga VII. Liga U19 U15 U13 U11 U09

  15.-16.8. so-ne 1. 1.

  22.-23.8. so-ne 2. 2. 1.

  28.8. pi 1.

  29.-30.8. so-ne 3. 3. 2. 1. 1.

  1.9. ut 2.

  2.9. st 1.

  4.9. pi 3.

  5.-6.9. so-ne 4. 4. 3. 2. 2.

  9.9. st 2.

  11.9. pi 4.

  12.-13.9. so-ne 5. 5. 4. 3. 3.

  15.9. ut 5.

  16.9. st 3.

  18.9. pi 6.

  19.-20.9. so-ne 6. 6. 5. 4. 4.

  23.9. st 4.

  25.9. pi 7.

  26.-27.9. so-ne 7. 7. 6. 5. 5.

  30.9. st 5.

  2.10. pi 8.

  3.-4.10. so-ne 8. 8. 7. 6. 6.

  7.10. st 6.

  9.10. pi 9.

  10.-11.10. so-ne 9. 9. 8. 7. 7.

  14.10. st 7.

  16.10. pi 10.

  17.-18.10. so-ne 10. 10. 9. 8. 8.

  21.10. st 8.

  23.10. pi 11.

  24.-25.10. so-ne 11. 11. 10. 9. 9.

  30.10. pi 12.

  31.10.-1.11. so-ne 12. 12. 11. 10.

  6.11. pi 13.

  7.-8.11. so-ne 13. 13. 12. 11.

  13.11. pi 14.

  14.-15.11. so-ne 14. 14. 13. 12.

  20.11. pi 15.

  21.-22.11. so-ne 15. 15. 13.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  7

  TERMÍNOVÁ LISTINA ObFZ – Jar 2021

  hracie dni VI. Liga VII. Liga U19 U15 U13 U11 U09

  6.-7.3. so-ne 16. 16.

  13.-14.3. so-ne 17. 17. 14.

  20.-21.3. so-ne 18. 18. 15. 14.

  26.3. pi 16.

  27.-28.3. so-ne 19. 19. 16. 15.

  1.4. št 17.

  3.-4.4. so-ne 20. 20. 17. 16.

  6.4. ut 18.

  7.4. st 9.

  9.4. pi 19.

  10.-11.4. so-ne 21. 21. 18. 17. 10.

  14.4. st 10.

  16.4. pi 20.

  17.-18.4. so-ne 22. 22. 19. 18. 11.

  20.4. st 11.

  23.4. pi 21.

  24.-25.4. so-ne 23. 23. 20. 19. 12.

  28.4. st 12.

  30.4. pi 22.

  1.-2.5. so-ne 24. 24. 21. 20. 13.

  4.5. ut 23.

  5.5. st 13.

  7.5. pi 24.

  8.-9.5. so-ne 25. 25. 22. 21. 14.

  12.5. st 14.

  14.5. pi 25.

  15.-16.5. so-ne 26. 26. 23. 22. 15.

  19.5. st N1

  21.5. pi 26.

  22.-23.5. so-ne 27. 27. 24. 23. 16.

  26.5. st N2

  28.5. pi 27.

  29.-30.5. so-ne 28. 28. 25. 24. 17.

  1.6. ut 28.

  4.6. pi 29.

  5.-6.6. so-ne 29. 29. 26. 25. 18.

  11.6. pi 30.

  12.-13.6. so-ne 30. 30. 27. 26.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  8

  Úradné hracie časy:

  Obdobie Od – do

  dospelí dorast SŽ

  PIATOK (UTOROK)

  MŽ SOBOTA

  PRÍPRAVKA U11

  STREDA

  PRÍPRAVKA U9

  SOBOTA

  1.8. – 15.8. 17:30 15:00 17:00 09:30 17:00 11:30

  16.8 – 31.8. 17:00 14:30 17:00 09:30 17:00 11:30

  1.9. – 15.9. 16:00 13:30 17:00 09:30 17:00 11:30

  16.9. – 30.9. 15:30 13:00 17:00 09:30 17:00 11:30

  1.10. – 15.10. 14:30 12:00 16:30 09:30 16:30 11:30

  16.10.– 31.10. 14:00 11:30 16:00 09:30 16:00 11:30

  1.11. – 30.11. 13:30 11:00 15:30 09:30 15:30 11:30

  Obdobie Od – do

  dospelí dorast SŽ

  PIATOK (UTOROK)

  MŽ SOBOTA

  PRÍPRAVKA U11

  STREDA

  PRÍPRAVKA U9

  SOBOTA

  1.3. – 15.3. 14:30 12:00 16:00 09:30 16:00 11:30

  16.3. – 31.3. 15:00 12:30 16:00 09:30 16:00 11:30

  1.4. – 15.4. 15:30 13:00 16:30 09:30 16:30 11:30

  16.4. – 30.4. 16:00 13:30 17:00 09:30 17:00 11:30

  1.5. – 15.5. 16:30 14:00 17:00 09:30 17:00 11:30

  16.5.– 31.5. 17:00 14:30 17:00 09:30 17:00 11:30

  1.6. – 30.6. 17:30 15:00 17:00 09:30 17:00 11:30

  Ak zmena UHČ pripadne na víkend, v tom prípade platí jednotný UHČ z nedele. Hracie časy: dospelí a dorast - 45‘ + 15‘ + 45‘

  starší žiaci - 35‘ + 15‘ + 35‘ ml. žiaci, - 30´ + 15´ + 30´

  prípravky, - 25‘ + 10‘ + 25‘ 4/ ÚČASTNÍCI SÚŤAŽÍ

  Vyžrebované čísla a zaradenie mužstiev do súťaží:

  VI. liga ObFZ DS

  1 Družstevník Ižop 9 FK Veľká Paka

  2 Družstevník Okoč-Sokolec 10 Družstevník Dolný Štál

  3 Palas Jahodná 11 OFK Rapid Ohrady

  4 PSE Horná Potôň 12 FK Holice

  5 FC Štvrtok n/O 13 Družstevník Vrakúň

  6 DSC Orechová Potôň A 14 FK Zlaté Klasy

  7 Družstevník Baloň 15 OFC Sap 1986

  8 FK Baka 16 Družstevník Michal n/O

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  9

  VII. liga ObFZ DS

  1 FC Čilizská Radvaň 9 OFK Padáň

  2 Družstevník Medveďov 10 OFK Trhová Hradská

  3 ŠK Rohovce 11 TJ Kútniky

  4 DSC Orechová Potôň B 12 FK Trnávka

  5 ŠK Trstená n/O 13 TJ Ňárad

  6 ŠK Čakany 14 Družstevník Horný Bar

  7 FK Blahová 15 OFC Kráľovičove Kračany

  8 Dynamo Blatná n/O 16 Družstevník Mierovo

  VI. liga U19 ObFZ DS 1 SC Veľké Dvorníky 6 Družstevník Dolný Štál

  2 ŠK Rohovce 7 FK Baka

  3 Družstevník Okoč-Sokolec 8 TJ Lehnice

  4 Palas Jahodná 9 Dynamo Blatná n/O

  5 MFK Malé Dvorníky 10 Voľný los

  IV. liga U15 ObFZ DS 1 NAFC Veľké Blahovo 9 Družstevník Dolný Štál

  2 DSC Orechová Potôň 10 ŠK 1923 Gabčíkovo

  3 Družstevník Okoč-Sokolec 11 FK Baka

  4 OFC Kráľovičove Kračany 12 TJ Lehnice

  5 Palas Jahodná 13 SC Čenkovce

  6 MFK Malé Dvorníky 14 Družstevník Baloň

  7 Družstevník Topoľníky 15 OFK Rapid Ohrady

  8 TJ Kútniky 16 Voľný los

  IV. liga U13 ObFZ DS 1 FC Nový Život 8 MFK Malé Dvorníky

  2 Družstevník Okoč-Sokolec 9 Družstevník Vrakúň

  3 OFK Rapid Ohrady 10 FK Veľká Paka

  4 SC Potônske Lúky 11 Družstevník Topoľníky

  5 NAFC Veľké Blahovo 12 FK Holice

  6 Roma Zlaté Klasy A 13 FK Blahová

  7 Volný los 14 FC Štvrtok n/O

  III. liga U11 ObFZ DS Skupina Sever Skupina Juh

  1 PSE Horná Potôň 1 ŠK 1923 Gabčíkovo

  2 DSC Orechová Potôň 2 Družstevník Okoč-Sokolec

  3 1.FC Roma Zlaté Klasy 3 Voľný los

  4 FK Holice 4 Družstevník Topoľníky

  5 FC Štvrok n/O 5 MFK Malé Dvorníky

  6 TJ Lehnice 6 OFC Sap 1986

  7 SC Čenkovce 7 Družstevník Vrakúň

  8 FK Zlaté Klasy 8 Družstevník Dolný Štál

  III. liga U9 ObFZ DS 1 PSE Horná Potôň 6 ŠM Janíky B

  2 DSC Orechová Potôň 7 Družstevník Vrakúň

  3 OFK Trhová Hradská 8 FK Holice

  4 MFK Malé Dvorníky 9 FC DAC 1904 Dunajská Streda

  5 ŠM Janíky A 10 Družstevník Okoč-Sokolec

  5/ VYŽREBOVANIE Vyžrebovanie sa nachádza v ISSF a na Futbalnete.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  10

  6/ MIESTO STRETNUTIA

  a) Stretnutia MO sa hrajú na ihriskách schválených ŠTK ObFZ (resp. ZsFZ a SFZ). O schválení hracej plochy musí byť vyhotovený protokol o spôsobilosti hracej plochy a musí byť zaregistrovaný v systéme ISSF. Ak štadión nie je registrovaný v systéme ISSF, nebude povolené odohrať súťažné stretnutie na takomto štadióne. Stretnutia sa hrajú na ihriskách mužstiev uvedených vo vylosovaní na prvom mieste. b) Stretnutie je možné odohrať v opačnom poradí na základe nariadenia ŠTK alebo vo výnimočných prípadoch na základe dohody družstiev, pričom táto dohoda podlieha schváleniu ŠTK. c) O spôsobilosti HP vždy rozhoduje R stretnutia d) Ak chce FO odohrať majstrovské stretnutie na prenajatom ihrisku (ihrisku iného FO), musí požiadať o schválenie ŠTK ObFZ. K žiadosti je potrebné doložiť súhlas domáceho klubu (resp. majiteľa či správcu ihriska). Aj toto ihrisko musí mať platný protokol o spôsobilosti hracej plochy. 7/ HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI

  a) Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. Všetky druhy a výšky poplatkov, úhrad, pokút, výšky vkladov a odmien delegovaných osôb sú uvedené v Prílohe tohto RS, prípadne v texte.

  b) Všetky poplatky uhrádzajú FO na základe mesačnej zbernej faktúry výhradne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na bankový účet uvedený na zbernej mesačnej faktúre (platby šekom nebudú akceptované a faktúry budú považované za neuhradené).

  c) Mesačná zberná faktúra je v ISSF generovaná vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca, nasledujúcom po fakturačnom období, za ktoré sa mesačná zberná faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je 10 dní, okrem prípadov, keď deň splatnosti vychádza na piatok alebo na deň pracovného pokoja. V tomto prípade sa splatnosť predlžuje do prvého pracovného dňa nasledujúceho po piatku alebo po dni pracovného pokoja (spravidla nasledujúci pondelok). Variabilný symbol úhrady je číslo faktúry. V prípade neuvedenia tohto údaju, resp. resp. uvedenia nesprávneho VS alebo v prípade, že platiteľ týmto spôsobom platbu neuskutoční, platba nebude akceptovaná a faktúra bude považovaná za neuhradenú a voči platiteľovi sa bude postupovať v zmysle platného DP.

  d) V prípade neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom v termíne splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií v zmysle čl.16, ods.4 stanov SFZ. Automatickým športovo-technickým dôsledkom je zastavenie súťažnej činnosti „A“ družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu až do termínu pripísania dlžnej sumy na centrálny účet uvedený na faktúre. Okrem športovo-technických dôsledkov za nedodržanie splatnosti všeobecnej faktúry, je SFZ oprávnený fakturovať klubu poplatok za oneskorenie úhrady všeobecnej faktúry v nasledujúcom mesiaci.

  e) Za včasné a riadne uhradenie mesačnej zbernej faktúry sa považuje uhradenie v lehote splatnosti (pripísanie sumy na účet SFZ pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške so správnym uvedením variabilného symbolu faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet.

  f) Všetkým aktívnym klubom bude do mesačnej zbernej faktúry generovaný poplatok za správu, prevádzku a služby ISSF podľa platného cenníka.

  g) V prípade, že stretnutie sa dohráva z vyššej moci (nepriaznivé počasie atď.), hradí klub, ktorý je usporiadateľom stretnutia hosťujúcemu oddielu 50% cestovného pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným cestným spojením. Úhradu je povinný klub, ktorý je organizátorom stretnutia, uskutočniť do 7 dní od neodohratia stretnutia a kópiu dokladu o zaplatení je povinný zaslať na adresu ŠTK ObFZ obratom v deň úhrady. V prípade neuhradenia cestovného do dňa odohratia opakovaného stretnutia a nezaslania kópie ústrižku dokladu o úhrade bude klub, ktorý je organizátorom stretnutia, riešený DK na návrh ŠTK ObFZ.

  h) V prípade, že hosťujúce družstvo na stretnutie k súperovi nepricestuje (resp. domáce mužstvo na zápas bezdôvodne nenastúpi), náhrada súperovi bude zaradená do mesačnej zbernej faktúry (neplatí ak muž-stvo min 48 h pred MZ písomne oznámí riadiacemu orgánu nevycestovanie na zápas) :

  i) V prípade, že hosťujúce družstvo na stretnutie k súperovi nepricestuje (resp. domáce mužstvo na zápas bezdôvodne nenastúpi) resp. zapríčiní predčasné ukončenie stretnutia z akéhokoľvek dôvodu (okrem

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  11

  inzultácie) v posledných piatich kolách prebiehajúceho súťažného ročníka zaplatí dvojnásobok pokuty uvedených v prílohách !!!

  j) V súťažiach organizovaných ObFZ hradí náklady na delegované osoby klub, ktorý je organizátorom stretnutia. Sadzobník odmien pre Delegované osoby je uvedený v Prílohe č.3 tohto Rozpisu súťaže. Vyplácanie odmien a ostatných náhrad delegovaným osobám v hotovosti nie je povolené!!

  k) V prípade odohratia majstrovského zápasu cez pracovný deň usporiadajúci klub zaplatí dvojnásobok náhrady delegovaných osôb (iba zápasy dospelých) !!!

  8/ SMERNICA ObFZ Pre bezhotovostný styk pri súťažných stretnutiach medzi delegovanými osobami a futbalovými klubmi (FK) 2020/2021. POVINNOSTI ObFZ: - stanoví výšku finančných náhrad delegovaných osôb za jedno stretnutie pre všetky súťaže ObFZ, - vypočíta a stanoví celkovú výšku nákladov FK za súťaž v celom súťažnom období podľa počtu stretnutí. Súčet nákladov za jednotlivé súťaže (napr. dospelí + dorast + žiaci + prípravky) dá celkovú sumu, ktorú FK spolu so servisným poplatkom uhradí v mesačnej zbernej faktúre v štyroch splátkach, ktoré sú v termínoch mesačných faktúr za júl, september, február, apríl. POVINNOSTI FK: -na základe stanovenej výšky platby pre jednotlivé súťaže, v ktorých FK štartuje uverejnených v Rozpise platieb na webovej stránke ObFZ v časti Bezhotovostný styk je povinný FK v stanovených termínoch uhradiť v mesačnej zbernej faktúre v štyroch splátkach, ktoré sú v termínoch mesačných faktúr za júl, september, február, apríl. V prípade, ak FK nevykoná úhradu ku dňu splatnosti platia ustanovenia SP. Náhrady DO sú generované v systéme ISSF po uzavretí elektronického zápisu o stretnutí. 9/ FAKTURÁCIA a) Za daňový doklad sa považuje aj elektronická faktúra, ktorú SFZ zašle na e-mailovú adresu klubu, uvedenú v ISSF. Kluby sú povinné uhrádzať poplatky a pokuty (zverejnené v ÚS a ISSF) až na základe vystavenej mesačnej zbernej faktúry v ISSF (typ všeobecná faktúra, v zmysle príslušného článku RS). b) SFZ si vyhradzuje právo počas súťažného ročníka generovať prostredníctvom ISSF aj iné typy faktúr, o ktorých je povinný informovať FK v dostatočnom predstihu. 10/ OZNAMOVACIA POVINNOSŤ FK v plnej miere zodpovedajú za všetky údaje o FK a fakturačné údaje, uvedené FK v ISSF a sú povinné bezod-kladne informovať Oddelenie riadenia súťaží SFZ prostredníctvom ŠTK ObFZ DS o každej zmene. Člen SFZ, ktorý nebude postupovať v súlade so zákonom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, môže byt disciplinárne postihnutý za disciplinárne previnenie podľa DP (Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena). 11/ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB a) Členské príspevky fyzických (FO) a právnických osôb (PO) sa platia prostredníctvom mesačnej zbernej fakturá-cie a individuálnej fakturácie, generovanej v ISSF, podľa platného cenníka pre aktuálny súťažný ročník. b) FO alebo PO, ktorá nemá uhradený členský príspevok, nie je oprávnená vykonávať akékoľvek činnosti v rámci SFZ. c) Ostatné informácie, súvisiace s členskými príspevkami FO a PO, ako aj spôsobom ich platenia, budú zverejnené v ÚS a ISSF správach v priebehu súťažného ročníka.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  12

  B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA

  1/ PREDPIS

  a) Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku futbalu. Výklad Rozpisu súťaží náleží ŠTK ObFZ. Prípravky hrajú na menšenom resp. malom ihrisku podľa Pravidiel malého futbalu. b) Podľa čl. 11 SP sa za víťazstvo v stretnutí získavajú 3 body, nerozhodný výsledok jeden bod pre obidve družstvá, prehra nie je bodovo hodnotená. c) ObFZ vydáva počas súťažného obdobia Úradné správy Oblastného futbalového zväzu, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje operatívne riadenie a styk s futbalovými klubmi. Pokyny a správy uverejnené v týchto ÚS sú pre kluby záväzné. Úradné správy VV, odborných komisií a sekretariátu sú uverejnené na webových strankach ObFZ www.obfzds.sk . Výsledky a tabuľky súťaží ObFZ Dunajská Streda sú uverejnené na verejnom portáli FUTBALNET. d) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je povinnosťou klubu, ktorý je organizátorom stretnutia, zabezpečiť prístup k internetu a ISSF. d) Usporiadajúcí FK vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je povinný umožniť každému klubu vykonanie videozáznamu z celého stretnutia, ak o to požiada pred stretnutím, vrátane vytvorenia podmienok pre pracovníkov, ktorí záznam zabezpečujú (vhodné stabilné miesto na úrovni stredu HP, el. prúd. 220V a pod.). Porušenie tohto ustanovenia bude riešené Disciplinárnou komisiou. e) V súťažiach VI. ligy a v VII. Lige v súťažnom ročníku 2020/2021 usporiadajúci klub je povinný nahrávať na statíve neprerušený videozáznam z jedného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku zápasu až do okamihu opustenia hracej plochy delegovanými osobami. Zároveň je povinný vytvoriť v areáli štadiona podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer min. 40 cm. Kameru a statív každý FK zabezpečí na vlastné náklady. Videozáznam je FK povinný zálohovať do 4 týždňov a v prípade potreby predložiť odbornej komisii ObFZ. f) V prípade nenahrávania videozáznamu alebo zhotovenia nepoužiteľného videozáznamu, nedodania videozáznamu riadiacemu orgánu alebo dodania v neúplnom stave (vymazaný, zostrihaný, prípadne inak upravený videozáznam) ŠTK odstúpi príslušný FO na doriešenie DK ObFZ. g) Domáci klub je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel) na ktorom sa na stretnutie dostavili, na vhodnom mieste v areáli štadióna a zodpovedá za to, že dopravný prostriedok nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený. V prípade, že nie je možné dopravné prostriedky delegovaných osôb umiestniť počas stretnutia v areáli štadióna hlavný usporiadateľ stretnutia určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky a zabezpečí ich ochranu pred poškodením. Skutočnosť, že dopravné prostriedky neparkujú v areáli štadióna (pre nemožnosť ich tu umiestniť), musia delegované osoby oznámiť hlavnému usporiadateľovi pred začiatkom stretnutia. h) Každý poriadajúci klub je povinný počas majstrovských stretnutí dospelých mať zabezpečenú usporiadateľskú službu v VI. lige s 8, v VII. Lige DS 6 usporiadateľmi. Členovia usporiadateľskej služby v zápasoch dospelých povinne musia nosiť rozlišovacie vesty. Pred stretnutiami dospelých spolu so zápisom o stretnutí usporiadajúci klub je povinný odovzdať delegátovi (rozhodcovi) stretnutia zoznam usporiadateľskej služby s rozmiestnením usporiadateľov okolo hracej plochy. V súťažiach mládeže je stanovený počet usporiadateľov minimálne 3 a musia byť viditeľne označení usporiadateľskou vestou. Vedúci družstiev sa do usporiadateľskej služby nezapočítavajú. V prípade, že delegát zápasu zistí, že usporiadateľská služba v požadovanom počte nie je označená resp. prítomná na zápase – klub sa trestá pokutou 20,- € za každého chýbajúceho resp. neoznačeného člena usporiadateľskej služby.

  http://www.obfzds.sk/

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  13

  2./ PODMIENKY MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA ŠTADIÓNOV a) hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom s rozmermi podľa Pravidiel futbalu, na ktorú vlastní FO platný Protokol o spôsobilosti (pasport) vydaný ŠTK ObFZ b) súvislé ohradenie ihriska trubkovou bariérou od divákov, ktorá musí byť umiestnená minimálne 2 metre od postrannej čiary a 4 m od bránkovej čiary. V prípade, že diváci za niektorú z uvedených čiar nemajú prístup, trubková bariéra na tejto strane nie je nutná. c) kryté hráčske lavičky uzatvorené zboku a zo zadnej strany s kapacitou minimálne pre 13 osôb, t. j. v jednom rade 6 metrov alebo v dvoch radoch 3 metre. Pred striedačkou jeden meter na každú stranu od nej musí byť vyznačená tzv. technická zóna, ktorá je vzdialená 1m od postrannej čiary hracej plochy. Minimálna dĺžka lavičky náhradníkov v jednom rade je 6 metrov, v dvojrade 3 metre. d) ručné tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárnička, e) riadne vyznačená technická zóna a upravené ihrisko podľa Pravidiel futbalu a Rozpisu súťaže; f) funkčná svetelná tabuľa – odporúčané na VI. Ligu g) parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá R a DZ, pričom do týchto priestorov musí byť zamedzený prístup nepovolaným osobám; h) samostatné šatne pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov + technický personál, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám - vyčistené; i)Šatňa pre R a DZ. Vybavenie šatne - stôl, 4 stoličky, miesto pre odloženie osobných vecí, j) samostatné šatne pre družstvá hrajúce predzápas. k) šatne pre hráčov, rozhodcov a delegáta zväzu musia byť umiestnené v murovanej časti budovy - vyčistené. l) sociálne zariadenie WC pre divákov, a to pre mužov a ženy zvlášť zodpovedajúce kvalitou a počtom podľa STN „Hygienické zariadenie športových stavieb“. WC pre hráčov a delegované osoby umiestniť v priestoroch, kde sa nachádzajú ich šatne a nebudú slúžiť pre divákov. m) primerané zariadenia pre občerstvenie divákov umiestnené mimo priestorov určených pre hráčov a delegované osoby (použiť poháre plastové alebo papierové); n) Vo všetkých súťažiach riadených ObFZ je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný mať k dispozícii počas majstrovského stretnutia 4 lopty, ktoré pred stretnutím skontroluje rozhodca. (Lopty sú rozmiestnené za každou bránkou a pri stredovej čiare po jednej). o) V súťažných stretnutiach ObFZ DS domáci klub má povinnosť zabezpečiť minimálne dvoch podávačov lôpt. p) V majstrovských stretnutiach dospelých je domáci klub povinný zabezpečiť zodpovedného usporiadateľa, ktorý v súčinnosti s rozhodcami stretnutia bude viditeľne ukazovať pomocou tabuliek na striedanie nastavenie doby hry na konci jednotlivých polčasov. r) Každý FK je povinný dodržiavať zásady a opatrenia vydané štátnymi orgánmi a Úradom verejného zdravotníctva SR.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  14

  3/ PODMIENKA ŠTARTU DRUŽSTVA

  a) Štartovný vklad pre aktuálny súťažný ročník schvaľuje Výkonný výbor ObFZ Dunajská Streda, ktorý je následne zverejnený v ÚS.

  b) Štartovný vklad bude po schválení prihlášky do súťaží vygenerovaný v mesačnej zbernej faktúre. Potrebné kaucie uvedené v bode e) resp. nenávratné vklady za mládežnícke družstvá uvedené v bode f) je potrebné zaplatiť prevodom na účet ObFZ (číslo účtu: SK5702000000001205268056 VÚB Dunajská Streda) do dátumu podania prihlášky.

  c) Kluby, ktoré sú zaradené v VI. Lige ObFZDS a v VII. lige ObFZDS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (ObFZ, ZsFZ, SFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke družstvo v súťažnom ročníku 2020/2021 sa uznávajú družstvá U19, U15, U13, U11 a U9 vo všetkých súťažiach dospelých. V prípade nesplnenia tejto podmienky (článok 38 bod b SP) musí klub uhradiť spolu so štartovným vkladom nenávratný vklad za družstvo v VI. Lige ObFZDS vo výške 2.000,- € a v VII. Lige ObFZDS 1.000,- € za súťažný ročník (len súťažný ročník 2020/2021 znížené o 50 % - 1000 a 500 €). Tento vklad musia kluby uhradiť aj v prípade vylúčenia alebo odstúpenia mládežníckeho družstva zo súťaže, v opačnom prípade bude družstvo dospelých zo súťaže vylúčené!

  d) Mládežnícke družstvo v prípade schválených spoločných družstiev je započítané len u toho FK, ktorí je za neho zodpovedný (má na mene)

  e) Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých, ObFZ žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,- € na jeden rok. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže z akéhokoľvek dôvodu.

  f) Pokuty pri nedohraní súťaže, resp. nenastúpenie do súťaže: VI. Liga ObFZDS 2.000,- €, VII. Liga ObFZDS 1.500,- €, mládežnícke družstvá 1.000,- €. Ak družstvo nedohrá súťaž (odhlásí mužstvo resp. bude vylúčené zo súťaže) v posledných piatich kolách zaplatí dvojnásobok tu uvedenej pokuty.

  g) Každé družstvo musí mať kvalifikovaného trénera s platným trénerskym preukazom a platnou licenciou registrovaného v systéme ISSF – min. UEFA Grassroots „C“. V prípade, že tréner nespĺňa kvalifikáciu, nie je možné ho nasadiť do Zápisu stretnutia, prípad dorieši príslušná odborná komisia.

  4/ SPOLOČNÉ USTANOVENIE K ROZDELENIU SÚŤAŽÍ

  a) Počet účastníkov súťaží, ich rozdelenie do jednotlivých skupín, ako i počet družstiev v skupinách navrhuje ŠTK a schvaľuje VV.

  b) Keď sa odhlási družstvo zo súťaže pred jej zahájením, nemôže byť v tom istom súťažnom ročníku zaradené do inej ligy majstrovských súťaží.

  c) Keď vystúpi družstvo z rozohranej majstrovskej súťaže, alebo ho riadiaci orgán vylúči – družstvo zostupuje do nižšej súťaže v nasledujúcom ročníku. O zaradení družstva do súťaže v ďalšom ročníku konečnou platnosťou rozhoduje VV (po vyrovnaní všetkých pozdĺžností voči ObFZ a futbalovým klubom).

  d) Keď sa neprihlási družstvo do tej súťaže, ktoré mu prislúcha na základe konečnej tabuľky v predchádzajúcom súťažnom ročníku, zaradí sa v zmysle čl. 13, 14, 15, 16, 17 Súťažného poriadku.

  5/ KRITÉRIA NA PRIDEĽOVANIE ŽREBOVACÍCH ČISIEL

  a) nadväznosť na vyššie súťaže b) počet družstiev štartujúcich vo vyšších súťažiach c) lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke predchádzajúceho ročníka d) termín zaslania prihlášky do aktuálneho súťažného ročníka, zaplatenie štartovného vkladu a

  nahlásenie požiadavky na pridelenie žrebovacieho čísla resp. zápasu na domácom ihrisku v žiadaný deň.

  6/ ŠTART HRÁČOV

  a) V kategórii dospelých (mužov) štartujú hráči, ktorí patria do vekovej kategórie mužov a hráči vo vekovej kategórii dorastu, ktorí spĺňajú podmienky štartu podľa čl. 46/1c SP

  b) V kategórii dorastu (U19) štartujú hráči narodení 1. januára 2002 a neskôr.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  15

  c) V kategórii starších žiakov (U15) štartujú hráči narodení 1. januára 2006 a neskôr. d) V kategórii mladších žiakov (U13) štartujú hráči narodení 1. januára 2008 a neskôr e) V kategórii prípravky (U11) štartujú hráči narodení 1. januára 2010 a neskôr f) V kategórii prípravky (U9) štartujú hráči narodení 1. januára 2012 a neskôr g) Hráč je oprávnený súťažiť okrem svojej vekovej kategórie aj vo vekovej kategórii

  - žiakov, ak je prípravkár vo vekovej úrovni U11, - dorastu, ak je žiak vo vekovej úrovni U15, - mužov, ak je dorastenec vo vekovej úrovni U17 (čl. 46/1c SP), - dorasteniek, ak je žiačka vo vekovej úrovni U15, - žien v druhej lige žien, ak je žiačka vo vekovej úrovni U15 a ak dovŕšila 14. rok veku, - žien v prvej lige žien alebo pohárovej súťaži žien, ak je dorastenka vo vekovej úrovni U16 a ak

  dovŕšila 15. rok veku.. h) Do kategórii dorastu patria hráči narodení od 1.1.2002 až po 31.12.2005.

  V súťaži mladších žiakov môžu štartovať aj hráči z kategórie prípravky narodení od 1.1.2010 – 31.12.2010

  i) Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku g/ len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže, ak ho riadiaci orgán súťaže na to vyzve. Tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku g/, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím (čl. 46/2 SP). Ak klub nemôže pred stretnutím predložiť rozhodcovi stretnutia tento súhlas, hráč nemôže na stretnutie nastúpiť, resp. v prípade štartu bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP SFZ čl. 52/j.!!!

  j) Hráč môže byť v jednom dni uvedený na zostavách družstiev v zápise o stretnutí i viackrát (nie sú porušené normy SP). Pokiaľ však v jednom stretnutí nastúpil na stretnutie na akýkoľvek časový úsek, v ďalšom stretnutí už nesmie nastúpiť

  k) Ak hráč uvedený v zápise o stretnutí ako náhradník, teda pripravený na striedanie, dostane osobný trest, nemôže v ten istý deň na ďalšie stretnutie nastúpiť.

  l) Štart hráčov na základe Dohody o striedavom štarte hráčov je v kategórii dospelých možný iba medzi klubmi I. - III. ligy a v mládežníckych kategóriách medzi družstvami štartujúcimi v súťažiach rozdielnej úrovne súťaží riadených ObFZ a RFZ. Pravidlá pre štart hráčov na základe takejto dohody sú uvedené v SP čl. 20, 21. a čl. 28/8-10.

  m) Futbalové kluby môžu uzatvoriť navzájom Dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl.28/4, ktorej platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže ŠTK, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda nadobúda platnosť právoplatným rozhodnutím riadiaceho orgánu o jej schválení.

  n) Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné 1 rok. Potvrdenie o lekárskej prehliadke nenahrádza súhlas lekára so štartom vo vyššej vekovej kategórii. (SP SFZ čl. 50)

  o) V majstrovských a pohárových stretnutiach súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom stretnutí majstrovskej alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo klubu maximálne 4 hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky.

  7/ PODMIENKY ŠTARTU

  a) Registračný preukaz 1. Hráč musí mať platný elektronický registračný preukaz (ERP).

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  16

  2. Elektronický registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokla-dom

  3. Identifikáciu a konfrontáciu hráčov je možné vykonávať len prostredníctvom elektronického registračného preukazu v ISSF

  4. Vo všetkých súťažiach kontrolu elektronických registračných preukazov rozhodcovia vykonajú nasledovne: - ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu: zo Zápisu o stretnutí AR1 kontroluje ERP

  domácich hráčov, AR2 hosťujúcich hráčov; - ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, kontrolu prevedie u oboch družstiev; - rozhodca zodpovedá za kontrolu ERP v prípade, keď je na stretnutí sám.

  b) Kontrola totožnosti hráčov (konfrontácia)

  1) - Konfrontáciu (kontrola totožnosti) hráčov družstiev, ktorí sú prítomní na stretnutí, je možné

  vykonať na požiadanie pred stretnutím, najneskôr v polčasovej prestávke pred začiatkom druhého polčasu. V druhom polčase je možné vykonať na požiadanie konfrontáciu hráča, ktorý nebol prítomný na stretnutí pred začiatkom druhého polčasu; o konfrontáciu takého hráča je možné požiadať len pri jeho vstupe na hraciu plochu.

  - Konfrontáciu pred stretnutím vykonajú spolu obaja kapitáni družstiev. Kapitán

  kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých hráčov svojho družstva a kapitán druhého družstva overuje ich identitu podľa údajov a fotografie v ISSF.

  - V stretnutí mládeže vykonajú konfrontáciu rovnakým spôsobom ako v odseku 2 spolu s

  kapitánmi družstiev aj vedúci oboch družstiev, prípadne len vedúci oboch družstiev, ktorí majú právo opýtať sa kontrolovaných hráčov na ich osobné údaje.

  - Výsledok konfrontácie oznámia kapitáni družstiev alebo vedúci družstiev mládeže rozhodcovi.

  - Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii alebo ak kapitán družstva, alebo vedúci družstva

  mládeže neuzná totožnosť niektorého hráča pri konfrontácii, kapitán družstva alebo vedúci družstva mládeže uplatnia námietku proti štartu hráča a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča na podrobenie sa konfrontácii. Túto konfrontáciu vykoná rozhodca sám tak, že skonfrontuje podobu namietaného hráča s jeho fotografiou uvedenou v ISSF a zaznamená do zápisu o stretnutí podľa odpovede hráča jeho osobné údaje vrátane adresy trvalého pobytu a o uvedenej skutočnosti vykoná záznam v zápise o stretnutí. Ak rozhodca po konfrontácii, ktorú sám vykonal, rozhodne, že údaje o hráčovi a jeho fotografia v ISSF zodpovedajú údajom uvedených hráčom a jeho podobe, povolí hráčovi nastúpiť v stretnutí a do zápisu o stretnutí uvedie odôvodnenie svojho rozhodnutia.

  - V prípade vznesenia námietky proti štartu hráča, odmietnutia konfrontácie niektorým hráčom,

  alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, rozhodca, kapitáni alebo vedúci družstiev mládeže, a hráč, proti ktorému bola do zápisu o stretnutí uvedená námietka, alebo záznam rozhodcu, sú povinní dostaviť sa osobne na riadiaci orgán súťaže, ak tak ustanovuje rozpis súťaže.

  - Ak bola konfrontácia vykonaná pred stretnutím alebo v prípade striedajúceho hráča cez

  polčasovú prestávku, a kapitán družstva súpera, alebo vedúci družstva mládeže nevzniesol námietku proti totožnosti hráča ihneď pri konfrontácii, nie je už neskôr možné vzniesť prípadnú námietku ohľadne totožnosti hráča. Ak hráč, ktorý nebol prítomný pred stretnutím, nastúpi v priebehu stretnutia, je na vyzvanie rozhodcu povinný podrobiť sa konfrontácii po skončení stretnutia. Rozhodca nemôže vykonať kontrolu totožnosti hráča, alebo náhradníka opakovane.

  - Konfrontácia je v súťažiach mládeže a ženského futbalu povinná.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  17

  - Ak sa hráč odmietne podrobiť konfrontácii, alebo totožnosť hráča podľa ISSF rozhodca neuzná

  pred stretnutím, tento hráč nemôže v stretnutí nastúpiť. Rozhodca túto skutočnosť uvedie s odôvodnením v zápise o stretnutí. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke, hráč je z hry vylúčený. Rozhodca a zástupca družstva súpera sú oprávnení vyhotoviť si fotodokumentáciu namietaného hráča s jeho súhlasom. Ak hráč súhlas k vyhotoveniu jeho fotodokumentácie neposkytne, považuje sa za hráča, ktorý sa odmietol podrobiť konfrontácii.

  - Za uskutočnenie konfrontácie zodpovedajú okrem samotného hráča aj kapitán duržstva a

  vedúci družstva.

  2) Pokus o neoprávnený štart podľa SP SFZ čl.52/e, f, i, k odhalený pred začiatkom stretnutia, aj v prípade, že hráč napokon na stretnutie nenastúpil, bude doriešený podľa platných ustanovení RS ObFZ a DP SFZ .

  c) Najneskôr 30 minút pred začiatkom stretnutia sú družstvá všetkých vekových kategórií povinné mať

  v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov a realizačných tímov v Zápise o stretnutí. V prípade akých-koľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnutí, sa vypíše iba papierový Zápis o stretnutí, do ktorého R uvedie odôvodnenie prečo nebolo možné urobiť elektronický Zápis o stretnutí. R je povinný do 5 hodín po stretnutí prepísať papierový Zápis o stretnutí do ISSF.

  d) Hráči všetkých družstiev musia mať potvrdenie o lekárskej prehliadke, ktoré je platné jeden rok. Do tejto doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska prehliadka. Za dodržanie tohto ustanovenia v plnom rozsahu zodpovedá klub, pričom je povinný na vyzvanie riadiacemu orgánu súťaže dokladovať uvedené skutočnosti. Doporučujeme klubom viesť si evidenciu vykonanej lekárskej prehliadky a to záznamom – potvrdením príslušného lekára na zozname resp. súpiske hráčov. Ak je hráč práceneschopný (PN), nemôže nastúpiť v majstrovskom stretnutí! Prípadný štart práceneschopného hráča bude riešený disciplinárnou komisiou.

  e) Na majstrovské stretnutia nastupujú hráči v dresoch s dobre viditeľnými číslami od 2 až 22, pričom brankári

  môžu mať číslo 1 alebo dvojcíferné číslo od 12 vyššie.. Hráči základnej zostavy s číslami dresov, ktorými nastupujú musia byť uvedení na pozícii základnej zostavy (prvých jedenásť pozícií, pričom na prvej pozícii musí byť uvedený brankár). Náhradníci sa uvedú v zápise o stretnutí pod čiarou od dvanástej pozície. Brankári musia mať farbu dresu riadne odlíšenú od farby dresov ostatných hráčov a úboru rozhodcov. Právo voľby farby dresov má hosťujúci klub, domáci klub sa musí prispôsobiť.

  f) Striedanie hráčov musí byť vykonané pomocou dobre viditeľných tabúľ, ktoré je domáci klub povinný mať k

  dispozícii. Družstvo môže striedať len hráčov, ktorí boli pred začiatkom stretnutia uvedení v zápise ako náhradníci. Maximálny počet náhradníkov zapísaných v zápise je vo všetkých vekových kategóriach 7.

  V súťažnom stretnutí je možné striedať: - v kategórii dospelích 5 hráčov - v kategórii dorastu 5 hráčov - v kategórii starších žiakov 6 hráčov - v kategórii mladších žiakov, prípravky striedanie nie je obmedzené, strieda sa hokejovým spôsobom, ale každý hráč musí byť zapísaný do zápisu o stretnutí. g) Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče holenných kostí. Rozhodcovia sú

  povinní túto skutočnosť kontrolovať. h) Na lavičke náhradníkov môže sedieť maximálne 13 osôb: 7 náhradníkov, tréner, dvaja asistenti trénera, lekár,

  masér a vedúci družstva. Kluby sú povinné počas majstrovských stretnutí viditeľne označiť týchto funkcionárov s uvedením názvov ich funkcie (visačkou).

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  18

  i) Čakaciu dobu nad 20 minút (20 + 20) môže hosťujúce družstvo čerpať v oprávnených prípadoch, ak meškanie oznámi súperovi najneskoršie v čakacej dobe (telefonicky, osobne). V prípade osobného oznámenia rozhodca stretnutia uvedie do zápisu osobné údaje tejto osoby, jej funkciu a tieto údaje nechá podpísať. V prípade telefonického oznamu uvedie tie isté údaje okrem podpisu. Družstvo nemôže neodôvodnene čerpať čakaciu dobu, úmyselne neskoro nastupovať na majstrovské stretnutie, prípadne do II. polčasu. Tieto je rozhodca povinný zaznamenať do zápisu.

  Nedodržanie ustanovení vyššie uvedených bodov bude mať pre klub disciplinárny postih. 8/ SÚPISKA DRUŽSTVA

  a. Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V prie-behu súťaže je súpiska dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených v zápise o stretnutí.

  b. Súpiska v ISSF obsahuje minimálne tieto údaje: názov klubu, meno a priezvisko hráča a jeho registračné číslo, meno a priezvisko trénera, asistenta trénera a vedúceho družstva a ich registračné čísla.

  c. Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekár-skej prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

  d. Klub musí mať najneskôr do podania prihlášky do súťaže minimálne 11 registrovaných hráčov, ktorí môžu štartovať za družstvo prihlásené do súťaže vo vekovej kategórii mužov alebo vo vekovej kategórii dorastu. Minimálny počet registrovaných hráčov klubu v ostatných vekových kategóriách ustanovuje rozpis súťaže.

  e. Hráč je oprávnený štartovať v majstrovskej súťaži alebo v pohárovej súťaži za ktorékoľvek družstvo klubu, v ktorom je registrovaný; tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 20, 21 a 31.

  f. Za B-družstvo klubu môžu štartovať v stretnutí hráči klubu oprávnení štartovať v príslušnej vekovej kategórii, ktorí za A-družstvo klubu v tej istej vekovej kategórii neštartovali vo viac ako polovici maj-strovských stretnutí ustanovených pre jednu časť súťažného ročníka (jeseň, jar) a traja hráči z A-družstva klubu bez obmedzenia vo vzťahu k počtu odohratých stretnutí za A-družstvo klubu. Do uvedeného počtu stretnutí sa nezapočítava štart v pohárovom stretnutí. Za štart v stretnutí sa považuje akýkoľvek časový úsek stretnutia.

  g. V jednom stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže môžu štartovať za jedno družstvo klubu maximálne 4 hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky.

  9/ ZÁPIS O STRETNUTÍ

  a) Zápis o stretnutí je štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF. Ak ho nie je možné vyplniť v ISSF, vypĺňa sa papierový formulár zápisu o stretnutí, a to buď na počítači alebo perom čitateľným paličkovým veľkým písmom.

  b) Zápis o stretnutí sa vypĺňa k súťažnému a prípravnému stretnutiu. Pre prípravné stretnutie sa vypĺňa len papierový formulár.

  c) Náležitosti zápisu o stretnutí ustanovuje SFZ v ISSF d) Papierový formulár zápisu o stretnutí je delegovaný rozhodca alebo organizátor stretnutia, ak stretnutie

  rozhodoval iný ako delegovaný rozhodca, povinný doručiť bezodkladne po stretnutí riadiacemu zväzu. e) Funkcionár klubu zodpovedný za uvedenie nominovaných hráčov do zápisu o stretnutí (napr. vedúci

  družstva, klubový ISSF manažér) je povinný v lehote ustanovenej rozpisom súťaže uviesť v zápise o stretnutí nominácie hráčov družstva na stretnutie.

  f) Od uzatvorenia nominácií hráčov rozhodcom je oprávnený do zápisu o stretnutí zaznamenávať skutočnosti o stretnutí len rozhodca, ktorý je za jeho konečný obsah zodpovedný.

  g) Kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, je oprávnený podať v stanovenej lehote po skončení stretnutia na radiaci zväz námietku, ak s údajmi v rozhodcom uzatvorenom zápise o stretnutí nesúhlasí.

  h) Ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí elektronicky v ISSF, kapitán družstva, u mládeže aj vedúci družstva, sú povinní v zápise o stretnutí overiť totožnosť vylúčených alebo napomínaných hráčov. Ak odmietne niektorý z kapitánov družstiev alebo u mládeže aj niektorý z vedúcich družstva overiť zápis o stretnutí po skončení stretnutia, zaznamená to rozhodca do zápisu s odôvodnením.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  19

  i) Ak nie je možné vyplniť zápis o stretnutí elektronicky v ISSF, rozhodca je povinný po stretnutí kapitánovi družstva a u mládeže aj vedúcemu družstva odovzdať kópiu papierového zápisu o stretnutí s uvedenými napomínanými a vylúčenými hráčmi, a to aj s dôvodom vylúčenia hráčov, ak to je potrebné pre disciplinárne konanie.

  10/ NÁMIETKY A ODVOLANIA a) Námietku je možné podať na riadiaci zväz do 48 hodín po skončení stretnutia prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na príslušnú komisiu z detailu stretnutia!!! (SP čl.85/1,2) b) Námietkou je možné namietať, že v stretnutí došlo najmä k porušeniu Súťažného poriadku, Rozpisu súťaže, iného osobitného predpisu alebo rozhodnutia SFZ alebo iného riadiaceho zväzu. c) Námietka musí obsahovať (SP čl. 86/1): • Označenie subjektu, proti ktorému sa námietka podáva • označenie stretnutia a výsledku, prípadne inej skutočnosti, proti ktorej sa námietka podáva, • uvedenie skutočností, ktorými mal byť porušený predpis alebo rozhodnutie, • uvedenie ustanovenia predpisu alebo rozhodnutia, ktoré malo byť porušené, • uvedenie dôkazov (svedkov, listín, inej dokumentácie) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak, • čoho sa namietajúci klub domáha. d) Námietku nie je možné podať proti výkonu rozhodcu, ani proti jeho rozhodnutiu v priebehu stretnutia. Proti výkonu rozhodcu je možné podať sťažnosť (SP čl.85/5) e) Pre podanie a prerokovanie odvolania voči rozhodnutiu komisie ObFZ platia ustanovenia Súťažného poriadku futbalu čl. 87/1-3 f) Sťažnosť na výkon R alebo AR musí klub zaslať na Komisiu rozhodcov ObFZ výhradne prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF najneskôr do 48 hodín po stretnutí priamo z detailu stretnutia. Sťažnosť musí obsahovať: - označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti - popis konkrétnych udalostí (rozhodnutí R), voči ktorým podáva klub sťažnosť, s vyznačením času (minutáže) - uvedenie dôkazov (napr. videozáznam, ....) a spôsobu, akým budú riadiacemu orgánu súťaže poskytnuté a v akom termíne; najneskôr však do 48 hodín po podaní námietky, ak riadiaci orgán nestanoví inak, Listy, resp. podnety FK, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky oficiálnej sťažnosti, KR neprerokuje. g) Námietku alebo odvolanie je možné vziať späť len do začatia konania o nich (SP čl.89.1). h) Ak sa námietka alebo odvolanie vezme späť pred konaním o nich, príslušný orgán ObFZ môže uložiť klubu, ktorý ich vzal späť, povinnosť uhradiť riadiacemu zväzu výdavky, ktoré riadiacemu zväzu spracovaním námietky alebo odvolania a prípravou konania o nich vznikli (SP čl.89.2). i) Poplatok za námietku, odvolanie alebo sťažnosť na rozhodcu bude pripísaný futbalovému klubu do mesačnej zbernej faktúry (SP čl.88). Ak bolo námietkam alebo odvolaniu vyhovené, vracia sa vklad v plnej výške, v opačnom prípade vklad zostáva v prospech príslušného futbalového zväzu. Poplatok za prerokovanie sťažnosti na výkon R alebo AR bude vrátený klubu iba v prípade, že sťažnosť bude uznaná za opodstatnenú vo všetkých jej bodoch. j) Bezdôvodné podanie námietok alebo odvolania môže byť potrestané podľa platného disciplinárneho poriadku.

  11/ ROZHODCOVIA, ASISTENTI ROZHODCU A DELEGÁTI

  Nominačná listina rozhodcov a Nominačná listina delegátov pre súťažný ročník 2020/2021 bola schválená Výkonným výborom ObFZ.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  20

  Rozhodcov a asistentov rozhodcu na stretnutia deleguje Komisia rozhodcov ObFZ. Rozhodcovia sú povinní oznámiť KR ObFZ, že boli požiadaní funkcionármi klubov zúčastniť sa na priateľských zápasoch a turnajoch ako R alebo AR. Delegátov na stretnutia deleguje poverený funkcionár ObFZ. Obsadenie a zmeny v delegovaní rozhodcov, ako i správy komisií budú uverejňované na internetovej stránke zväzu. V mimoriadnych prípadoch sa deleguje telefonicky. R sú povinný vo všetkých vekových kategóriách vyhotoviť zápis o stretnutí v elektronickej forme s rovnakým ob-sahom ako má zápis o stretnutí v papierovej forme ihneď po stretnutí, najneskôr však do 5 hodín po skončení stretnutia v ISSF. V elektronickom zápise o stretnutí sa vypisuje aj záznam rozhodcu (v prípade mimoriadnych udalostí). Po uzatvorení zápisu stretnutia rozhodcom, pre prípadné ďalšie doplnenie zápisu je nutné požiadať o opravu správcu súťaže prostredníctvom podania cez ISSF. Podanie musí obsahovať požadované zmeny v zápise o stret-nutí. Postup R v ISSF 1. Vytvorenie zápasu v ISSF (ŠTK), vrátane dátumu a času zápasu 2. Doplnenie delegovaných osôb (KR) 3. Vytvorenie nominácií mužstiev (ISSF manažéri mužstiev) – najneskôr 30 minút pred zápasom 4. Skontrolovanie nominácií a ERP oboch mužstiev (AR) 5. Uzavretie nominácií oboch mužstiev (R) – najneskôr 30 minút pred zápasom Pozn.: Od tohto momentu môže zmeny v nomináciách a v zápise robiť iba R. Prvý polčas stretnutia 6. Počas polčasovej prestávky je potrebné priebežne doplniť udalosti (góly, ŽK, ČK, striedania) (R) Druhý polčas stretnutia 7. Po skončení zápasu neodkladne doplniť (alebo opraviť ak domáci klubový alebo tímový ISSF manažér dopĺňal) všetko podstatné a dôležité (góly, ŽK, ČK, striedania, zranenia, ...) do zápisu o stretnutí (R). 8. Skontrolovať správnosť údajov v zápise (R+DS) Postup v prípade problémov PO stretnutí (od bodu č.7) R je povinný uzavrieť Zápis o stretnutí ihneď po ukončení stretnutia. Len v prípade, že sa Zápis o stretnutí prostredníctvom ISSF nedá z objektívnych príčin uzavrieť ihneď po stretnutí, rozhodca tak vykoná do 5 hodín. Postup v prípade problémov už PRED stretnutím (od bodu č.3) V prípade problémov už pred zápasom (napr. výpadok el. prúdu či internetového pripojenia,..) vypíšu zúčastnení zápis o stretnutí v papierovej forme. Po zápase R dopíše do zápisu všetko podstatné, spolu s DS všetko skontroluje. Upozornenie: Po každom zapísaní udalosti v systéme a jej uložení je potrebné počkať, kým systémom prebehne celý proces a zobrazí sa oznam, že udalosť bola zaevidovaná (resp. uložená). Až potom je možné zadávať do systému ďalšiu udalosť.

  Často využívajte tlačidlo „Priebežne uložiť“, aby ste v prípade neočakávaných problémov neprišli o dovtedy vykonanú prácu !!!

  Zápisy zo stretnutí z priateľských a prípravných zápasov (turnajov) sa vyhotovujú v jednom výtlačku, ktorý je rozhodca povinný do 48 h odovzdať na sekretariát ObFZ. Náhrady rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019 sú uvedené v čl. A/9 tohto Rozpisu.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  21

  Rozhodcovia a delegáti ObFZ sú povinní sledovať Úradné správy. Rozhodnutia a oznámenia v nich uvedené sú záväzné.

  Rozhodca

  Rozhodcovia sú povinní pred stretnutím postupovať v zmysle SP čl. 74: - Rozhodcovia a delegáti sú povinný byť v zodpovedajúcom spoločenskom oblečení prítomní 45 minút pred začiatkom stretnutia. - Prezrieť hraciu plochu, či je pripravená v súlade s Pravidlami futbalu a či je spôsobilá na stretnutie - Vytvoriť Zápis o stretnutí podľa čl. B/8 tohto Rozpisu súťaží. - Vykonať kontrolu elektronických registračných preukazov hráčov a zostáv družstiev uvedených v Zápise o stretnutí nasledovne: - Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje ERP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje ERP a zostavu hosťujúceho družstva. - Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. - Rozhodca zodpovedá za kontrolu ERP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám. - Nepripustiť na stretnutie hráča, ktorý nemá ERP v súlade s ustanoveniami Súťažného poriadku alebo Rozpisu súťaže alebo je jeho ERP neplatný. - Začať stretnutie včas nástupom oboch družstiev. Pri nástupe hráčov na stretnutie vykonať kontrolu výstroja hráčov. V prípade, že FO požiada o slávnostný výkop, resp. minútu ticha, je povinný tejto žiadosti vyhovieť - Ak sa stretnutie začne s oneskorením, je R povinný uviesť túto skutočnosť spolu s uvedenímdôvodu oneskorenia do Zápisu o stretnutí. - Riadiť stretnutie nestranne podľa pravidiel futbalu a svojho najlepšieho vedomia a svedomia, dôsledne trestať nedisciplinované správanie hráčov a všetky priestupky proti pravidlám futbalu. - Včas sa ospravedlniť riadiacemu orgánu, ak sa nemôže na stretnutie dostaviť, - Rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore, Odmeny a náhrady pre rozhodcov a delegátov v súťažiach riadených ObFZ sú uvedené v Prílohe tohto Rozpisu súťaží Vyplácanie odmien a ostatných náhrad delegovaným osobám v hotovosti nie je povolené!! V prípade nedostavenia sa rozhodcu a asistentov sú oba kluby povinné postupovať v zmysle SP čl. 75: Ak sa nedostaví delegovaný rozhodca na stretnutie ani po uplynutí čakacej doby a na ihrisku je prítomný iný kvalifikovaný rozhodca, rozhodovanie stretnutia je povinný prevziať iný kvalifikovaný rozhodca. Ak je na stretnutí prítomných viac rozhodcov, prednosť má rozhodca s vyššou kvalifikáciou. Delegát nesmie stretnutie sám rozhodovať, je však povinný určiť pri nedostavení sa rozhodcov, kto bude stretnutie rozhodovať, príp. kto bude asistent rozhodcu. Ak nie je na ihrisku prítomný kvalifikovaný rozhodca, rozhoduje stretnutie funkcionár jedného z klubov (SP čl. 75/2-4). Za vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej forme v takomto prípade zodpovedá klub, ktorý je usporiadateľom stretnutia. Nevyplnenie a neodovzdanie Zápisu o stretnutí usporiadajúcim klubom sa považuje za porušenie SP. Náhradný rozhodca a laický rozhodca majú všetky povinnosti a práva delegovaného rozhodcu, ale nemusia rozhodovať stretnutie v predpísanom úbore. Svoj úbor však prispôsobia ustrojeniu oboch družstiev s pomocou usporiadajúceho klubu. Ak začne stretnutie kvalifikovaný rozhodca futbalu (i pôvodne nedelegovaný), musí ho dokončiť, aj keď sa neskôr dostaví pôvodne delegovaný rozhodca. Ak začne stretnutie člen niektorého klubu (laický rozhodca) a neskôr sa dostaví delegovaný rozhodca, prevezme ihneď riadenie delegovaný rozhodca a v stretnutí sa pokračuje.

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  22

  Delegát zväzu (1) Delegát zväzu je osoba s požadovanou kvalifikáciou delegovaná na stretnutie riadiacim zväzom súťaže prostredníctvom príslušnej odbornej komisie, ktorý najmä: a) zastupuje riadiaci zväz na stretnutí, b) dozerá na organizáciu a bezpečnosť stretnutia, c) sleduje priebeh stretnutia,sleduje a hodnotí správanie sa účastníkov stretnutia (hráči, realizačné tímy, funkcionári družstiev, diváci domáceho i hosťujúceho družstva), d) pozoruje, dozerá a hodnotí delegovaného rozhodcu, jeho asistentov a náhradného rozhodcu, ak je náhradný rozhodca delegovaný na stretnutie, e) dozerá na ďalšie delegované osoby, ako si plnia svoje povinnosti. (2) Delegát zväzu je povinný najmä: a) dostaviť sa najneskôr 45 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia na ihrisko alebo štadión, kde sa stretnutie koná, ak nie je v rozpise súťaže ustanovené inak, b) dbať, aby sa dodržiavali ustanovenia futbalových a všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí SFZ a iného riadiaceho zväzu a kontrolovať ich plnenie, c) sledovať správanie sa hráčov, trénerov a ostatných členov realizačného tímu, funkcionárov klubov, divákov a iných účastníkov podujatia a v prípade potreby upozorniť hlavného usporiadateľa, aby zabezpečil poriadok v stretnutí, zabezpečil riadny a nerušený odchod hráčov a rozhodcov z ihriska alebo zo štadióna, d) vyzvať organizátora stretnutia prostredníctvom hlavného usporiadateľa, prípadne zástupcu klubu pre organizáciu stretnutia na prerušenie stretnutia alebo ukončenie stretnutia, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia,, e) viesť poradu pred stretnutím podľa čl. 56 písm. m) SP, f) sledovať pred stretnutím, v jeho priebehu a po jeho skončení všetky okolnosti súvisiace so stretnutím a pravdivo ich uviesť v správe delegáta zväzu zo stretnutia (ďalej len „správa delegáta“), g) vyplniť a nahrať správu delegáta do ISSF bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po skončení stretnutia; správa delegáta je štandardizovaný formulár vypĺňaný v elektronickej forme v ISSF, jej náležitosti ustanovuje SFZ v ISSF. (3) Delegát zväzu je oprávnený najmä: a) prerokovať v prípade zistenia nedostatkov v organizácii stretnutia zo strany organizátora stretnutia alebo hosťujúceho klubu tieto nedostatky s prítomným zástupcom organizátora stretnutia, hlavným usporiadateľom, trénerom, kapitánom alebo inými funkcionármi klubov, požadovať ich odstránenie a zistené nedostatky uviesť v správe delegáta, b) poučiť vhodným spôsobom pred stretnutím alebo v prestávke hráčov oboch klubov, trénerov, vedúcich družstiev alebo členov realizačných tímov o slušnej hre a športovom správaní, c) vykonať všetky opatrenia, aby rozhodovanie stretnutia bolo zabezpečené rozhodcom, v prípade nedostavenia sa delegovaného rozhodcu stretnutia, pričom nahradzujúci rozhodca musí mať najvyššiu kvalifikáciu z prítomných rozhodcov, obdobne postupuje aj pri asistentoch rozhodcov; d) zabezpečiť riadenie stretnutia spôsobom uvedeným v čl. 75 ods. 2 SP, ak nie je na stretnutí prítomný žiadny kvalifikovaný rozhodca, e) využívať fotoaparát, mobilný telefón, tablet alebo kameru k získaniu poznatkov zo stretnutia pre účely výkonu svojej funkcie. (4) Ak delegát zväzu zistí, že hráč za chrbtom rozhodcu porušil pravidlo tak, že by mal byť vylúčený z hry a rozhodca tak neurobil, je povinný oznámiť to rozhodcovi a požiadať ho, aby zaznamenal priestupok hráča do zápisu o stretnutí. Takéto porušenie je delegát zväzu povinný oznámiť rozhodcovi ihneď po skončení stretnutia. Delegát zväzu uvedie dôvod, pre ktorý bol urobený tento záznam o priestupku hráča, oznámi tento poznatok kapitánovi družstva, ktorého hráč porušil pravidlo, a odovzdá záznam kapitánovi družstva v prítomnosti rozhodcu po stretnutí. Ak mal byť hráč podľa delegáta zväzu vylúčený za priestupok, ktorého sa dopustil pred začiatkom

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  23

  druhého polčasu, nesmie byť hráčovi z tohto dôvodu zakázaný nástup do druhého polčasu. Delegát zväzu je povinný v správe delegáta jasne a vecne popísať priestupok hráča, ktorého sa tento dopustil. (5) Ak delegát zväzu zistí porušenie futbalových predpisov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, upozorní na takéto porušenie hlavného usporiadateľa a požiada ho o zabezpečenie ich dodržiavania. Delegát zväzu uvedie zistené porušenie do správy delegáta. (6) Delegát zväzu vykoná po stretnutí s hlavným usporiadateľom alebo prítomným zástupcom organizátora, prípadne inými osobami (bezpečnostný manažér) vyhodnotenie priebehu stretnutia a činnosti usporiadateľskej služby; účasť hlavného usporiadateľa, zástupcu organizátora alebo bezpečnostného manažéra na vyhodnotení je povinná. Obsah vyhodnotenia uvedie delegát zväzu v správe delegáta. Vo vyhodnotení uvedie všetky svoje zistenia, aj závažné nedostatky zistené v priebehu stretnutia. Nedostatky uvedie v oznámení o zistených nedostatkoch na stretnutí, ktoré odovzdá osobe, s ktorou vyhodnotenie vykonal. (7) Delegát zväzu vykoná po stretnutí pohovor s rozhodcom, asistentmi rozhodcu, prípadne s ďalšími delegovanými rozhodcami. Vyhodnotí ich činnosť na stretnutí, zhodnotí ich výkon a obsah pohovoru uvedie v správe delegáta. (8) Delegát zväzu vykoná po stretnutí hodnotenie fair play účastníkov stretnutia podľa osobitného predpisu. Delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov (1) Riadiaci zväz môže funkciu delegáta zväzu rozdeliť na funkciu delegáta stretnutia a funkciu pozorovateľa rozhodcov. (2) Delegát stretnutia vykonáva úlohy a povinnosti podľa čl. 77 ods. 1 písm. a) až d) a f), ods. 2, ods. 3 písm. a) a e), ods. 5, ods. 6 a ods. 8 SP (3) Pozorovateľ rozhodcov vykonáva úlohy a povinnosti podľa čl. 77 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. a) a g), ods. 3 písm. b) až e), ods. 4 a ods. 7 SP 12/ SYSTÉM SÚŤAŽÍ

  a) VI. Liga ObFZDS – dvojkolovo b) VII. Liga ObFZDS – dvojkolovo c) VI. Liga D U19 ObFZDS – trojkolovo d) IV. Liga SŽ U15 ObFZDS – dvojkolovo e) IV. Liga MŽ U13 ObFZDS – dvojkolovo f) III. liga P U11 ObFZDS – dvojkolovo (2 skupiny ) + nadstavba o umiestnenie (2 zápasy –

  pohárový systém) g) III. Liga P U9 ObFZDS – dvojkolovo

  13/ POSTUPY A ZOSTUPY

  a) VI. Liga ObFZ DS postupuje víťaz priamo do V. ligy skupina JUH zostupuje družstvo z posledného miesta priamo zostupy ďalších družstiev sú závislé na počte vypadávajúcich družstiev z vyšších súťaží, príp. preradených na základe smernice SFZ o právno – organizačných zmenách a ich zaraďovaní do súťaží. Za zostupujúce družstvo sa bude považovať aj také ktoré bude v priebehu súťažného ročníka vylúčené, odhlási sa alebo nebude spĺňať podmienky účasti v súťažiach riadených ŠTK ObFZ.

  b) VII. Liga ObFZ DS postupuje víťaz priamo do VI. Ligy ObFZDS ostatní postupujú podľa zostupujúcich z vyšších súťaží

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  24

  o zaradení družstva z posledného miesta do nového súťažného ročníka rozhodne VV po obdržaní prihlášok na nový súťažný ročník, zostupy ďalších družstiev sú závislé na počte vypadávajúcich družstiev z vyšších súťaží, príp. preradených na základe smernice SFZ o právno – organizačných zmenách a ich zaraďovaní do súťaží Za zostupujúce družstvo sa bude považovať aj také ktoré bude v priebehu súťažného ročníka vylúčené, odhlási sa alebo nebude spĺňať podmienky účasti v súťažiach riadených ŠTK ObFZ.

  c) VI. Liga U19 ObFZ DS postupuje víťaz priamo do V. Ligy skupina JUH zostupy ďalších družstiev sú závislé na počte vypadávajúcich družstiev z vyšších súťaží, príp. preradených na základe smernice SFZ o právno – organizačných zmenách a ich zaraďovaní do súťaží

  d) IV. Liga U15 ObFZ DS víťaz po splnení podmienok stanovených ZsFZ postupuje do III. ligy SŽ+MŽ (súťaž dvojičiek);

  e) IV. Liga U13 ObFZ DS súťaž je nepostupová;

  f) III. liga U11 ObFZ DS súťaž je nepostupová;

  g) III. liga U09 ObFZ DS súťaž je nepostupová;

  V prípade, že víťaz príslušnej kategórie neprejaví záujem o postup do vyššej súťaže, o postupujúcom resp. o spôsobe určenia postupujúceho, rozhoduje Výkonný výbor ObFZ; Pri postupe a zostupe platí čl. 18 SP. 14/ OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SÚŤAŽE ŽIAKOV A PRÍPRAVIEK RIADENÉ ObFZ

  a) V majstrovských stretnutiach v kategórii dorastu a starších žiakov sa hrá podľa pravidiel futbalu v plnom rozsahu.

  b) V majstrovských stretnutiach v kategórii mladších žiakov (U13) sa hrá podľa pravidiel futbalu s úpravami uvedenými v tomto Rozpise súťaží čl. 14/1 .

  c) V majstrovských stretnutiach v kategórii prípraviek (U11) sa hrá podľa pravidiel futbalu s úpravami uvedenými v tomto Rozpise súťaží čl. 14/2.

  d) V majstrovských stretnutiach v kategórii prípraviek (U9) sa hrá podľa pravidiel futbalu s úpravami uvedenými v tomto Rozpise súťaží čl. 14/3.

  e) Metodické odporúčania SFZ k pravidlám pre MŽ a prípravky sú pre všetky súťaže MŽ a prípravky upravené pre podmienky ObFZ Dunajská Streda

  14.1. Úprava pravidiel pre súťaže U13

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  25

  Stretnutia v kategórii MŽ U13 sa hrajú podľa Pravidiel futbalu s týmito úpravami: a./ Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika s rozmerom minimálne 50 x 42 m, maximálne 70 x 60 m („od „šestnástky po šestnástku“ ) a musí byť vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie existujúcich čiar je možné použiť kužele), pokutové územia (PÚ) sú vyznačené cez celú šírku „malého“ ihriska myslenou čiarou a na postranných čiarach farebne odlíšenými klobúčikmi (na lepšiu orientáciu použiť výškové kužele) alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1m od postrannej čiary „malého ihriska“. Vzdialenosť čiary PÚ od bránkovej čiary je 15 m. Na vyznačenie možno využiť predĺženú postrannú čiaru pokutového územia veľkého ihriska, pokiaľ spĺňa rozpätie 10–15m od bránkových čiar „malého“ ihriska. b./ Posunuté klobúčiky sú priebežne opravované určenými osobami (nie hráčmi). c./ Značka pokutového kopu je vyznačená 8 metrov pred bránkou. d./ Územie rohového kopu nie je vyznačené a rohy sa kopú zo vzdialenosti 16m od bližšej tyče bránky a je vyznačená farebne odlíšeným klobúčikom na čiare, alebo zástavkou vo vzdialenosti 0,75-1m od čiary „malého ihriska“. e./ Bránky majú rozmer 2 x 5 m a sú umiestnené uprostred bránkových čiar. Bránky majú siete a musia byť zaistené proti pádu. Na bránkach nesmú byť ostré výčnelky a hrany, o ktoré by sa bolo možné zraniť, za čo zodpovedá hlavný usporiadateľ. Bránky sú bielej alebo striebornej farby. f./ Stretnutia IV. Ligy MŽ sa hrajú na jednom „malom“ ihrisku. g./ Do stretnutia hranom na „malom ihrisku“, musí byť pripravených minimálne 8 hráčov (1 brankár + 7 hráčov). Minimálny počet hráčov (vrátane brankára) je 7. h./ Ak je v priebehu zápasu vylúčený hráč, hrá družstvo bez vylúčeného hráča v oslabení 10 min. Vylúčený sa nesmie opäť zapojiť do hry. Pri každom ďalšom vylúčení v už prebiehajúcej dobe oslabenia, sa táto doba predlžuje vždy o ďalších 5 min. od začiatku oslabenia, ale vždy ide o oslabenie najviac o jedného hráča. V prípade, že nemá oslabené družstvo dostatok hráčov do hry po viacnásobnom vylúčení a klesne tak počet hráčov pod 7, tak rozhodca zápas ukončí. Hráč bude vylúčený z ihriska bez ukázania červenej karty. i./ Striedanie je opakované a robí sa len v prerušenej hre. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže v tom istom zápase znovu vrátiť na hraciu plochu a zapojiť sa do hry. Striedanie sa týka všetkých hráčov uvedených v záp ise o stretnutí. Striedanie hráčov musí byť oznámené rozhodcovi pri prerušení hry a vykoná sa čo najrýchlejšie, aby

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  26

  nedochádzalo k mrhaniu hracím časom. Hráči, ktorí nastupujú na hraciu plochu, musia byť pripravený pri lavičke náhradníkov v priestore technickej zóny. Hráči, ktorí z hracej plochy odchádzajú, ju môžu opustiť iba v technickej zóne, výnimkou je zranenie hráča. Nie je obmedzený celkový počet striedaní, ani počet striedaní jedného hráča. Vymenený hráč sa môže zapojiť do hry kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom. Za správne vykonanie výmeny hráčov a ich správny počet na hracej ploche je zodpovedný vedúci družstva a tréner. Ak rozhodca zistí vyšší počet hráčov z jedného družstva na hracej ploche, hru preruší (pokiaľ neuplatní výhodu v hre) a hráča, ktorý prišiel ako posledný, vykáže z hracej plochy. Na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamžiku prerušenia hry. j./ Hrací čas je 2 x 30 min s 15 min prestávkou. Ak sa tréneri dohodnú, že ani jedno družstvo nebude odchádzať na prestávku do šatní, tak je možná aj dohoda na kratšom trvaní prestávky, minimálne však 10 min. k./ Stretnutia v kategóriách U13 sa hrajú výlučne s loptami veľkosti č.4 (hmotnosť 290 – 390 g, obvod 63 -66 cm) l./ Značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary, m./ Pravidlo o postavení mimo hru (ofsajd) n./ Pri zahrávaní voľných kopov musia byť hráči súpera najmenej 6 m od miesta priestupku. o./ Hráči môžu odohrať stretnutia výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou, Všetci hráči musia byť riadne ustrojení a používať chrániče holení. Ďalšia výstroj hráča podľa Pravidla 4 Pravidiel futbalu. p./ Zakázaná hra (Pravidlo VIII): 1. Platí znenie pravidla 12 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: a.- Brankár musí po akomkoľvek chytení lopty dať loptu do 6 sekúnd na zem, alebo rozohrať. Ak by podľa rozhodcu brankár loptu nepoložil na zem, alebo nerozohral včas, nasleduje NVK z miesta priestupku. b.- Ak odohrá brankár loptu zo svojho pokutového územia do poľa nohou, musí ním rozohraná lopta dopadnúť na vlastnú polovicu „malého“ ihriska alebo sa lopty musí dotknúť na vlastnej polovici iný hráč skôr, než lopta prejde cez poliacu čiaru. Táto podmienka platí aj pre ostatných hráčov vo vlastnom pokutovom území, ak bola lopta predtým von z hry (pri zahrávaní štandardnej situácie). Porušenie tohto pravidla sa trestá PVK z mysleného miesta, kde lopta prešla stredovú čiaru. Rozhodca môže uplatniť pravidlo o ponechaní výhody v hre pre súpera. V rozohraní lopty rukou brankár nie je obmedzený Ak sa dotkne brankár lopty rukou znovu po tom, čo ju z ruky pustil bez toho, aby sa medzi tým niekto iný lopty dotkol, je družstvo potrestané NVK z miesta priestupku. Taký istý je trest za to, ak brankár chytí úmyselnú „malú domov“. c.- Osobný trest je len 10 min za vylúčenie. Hráč bude poslaný von z ihriska ústne bez ukázania červenej karty. q./ Štandardné situácie (pravidlo IX): 1. Rozohratie hry a žreb. Platí znenie pravidla 8 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Žrebuje sa na „malom ihrisku“. Pri výkope (rozohratí hry) musia byť hráči súpera od lopty 6 m 2. Vhadzovanie. Platí znenie pravidla 15 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Na čiarach vyznačených malými klobúčikmi, je rozhodnutie o lopte v aute rozhodcom robené pokiaľ možno presne, ale ak to nie je presvedčivé, nechá rozhodca pokračovať v hre. 3. Kop od bránky. Platí znenie pravidla 17 Pravidiel futbalu s týmito odchýlkami: Kop od bránky sa vykoná tak, že lopta bude položená pred bránku vo vzdialenosti cca 8 m od bránkovej čiary (napravo, alebo naľavo od miesta, z ktorého sa zahráva pokutový kop). Hráči môžu po kope od bránky prevziať loptu v PÚ, ale potom môžu byť v PÚ bránený a atakovaní súperom. Hráči súpera sú pri kope od bránky mimo PÚ. r./ Na všetky stretnutia deleguje rozhodcov KR ObFZ. Stretnutie na „malom“ ihrisku vedie rozhodca bez asistentov. 14.2 Stretnutia v kategórii Prípravky U11 sa hrajú podľa Pravidiel futbalu s týmito úpravami:

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  27

  Stretnutia v kategórii MŽ U11 sa hrajú podľa Pravidiel futbalu s týmito úpravami: a./ Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika medzi dvomi postrannými čiarami a musí byť vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie existujúcich čiar je možné použiť kužele), pokutové územia (PÚ) sú vyznačené cez celú šírku „malého“ ihriska myslenou čiarou a na postranných čiarach farebne odlíšenými klobúčikmi (na lepšiu orientáciu použiť výškové kužele) alebo zástavkami vo vzdialenosti 0,75 – 1m od postrannej čiary „malého ihriska“. Vzdialenosť čiary PÚ od bránkovej čiary je 15 m. Na vyznačenie možno využiť predĺženú postrannú čiaru pokutového územia veľkého ihriska, pokiaľ spĺňa rozpätie 10–15m od bránkových čiar „malého“ ihriska. b./ Posunuté klobúčiky sú priebežne opravované určenými osobami (nie hráčmi). c./ Značka pokutového kopu je vyznačená 8 metrov pred bránkou. d./ Územie rohového kopu nie je vyznačené a rohy sa kopú zo vzdialenosti 16m od bližšej tyče bránky a je vyznačená farebne odlíšeným klobúčikom na čiare, alebo zástavkou vo vzdialenosti 0,75-1m od čiary „malého ihriska“. e./ Bránky majú rozmer 2 x 5 m a sú umiestnené uprostred bránkových čiar. Bránky majú siete a musia byť zaistené proti pádu. Na bránkach nesmú byť ostré výčnelky a hrany, o ktoré by sa bolo možné zraniť, za čo zodpovedá hlavný usporiadateľ. Bránky sú bielej alebo striebornej farby. f./ Stretnutia IV. Ligy MŽ sa hrajú na jednom „malom“ ihrisku. g./ Do stretnutia hranom na „malom ihrisku“, musí byť pripravených minimálne 8 hráčov (1 brankár + 7 hráčov). Minimálny počet hráčov (vrátane brankára) je 7. h./ Ak je v priebehu zápasu vylúčený hráč, hrá družstvo bez vylúčeného hráča v oslabení 10 min. Vylúčený sa nesmie opäť zapojiť do hry. Pri každom ďalšom vylúčení v už prebiehajúcej dobe oslabenia, sa táto doba predlžuje vždy o ďalších 5 min. od začiatku oslabenia, ale vždy ide o oslabenie najviac o jedného hráča. V prípade, že nemá oslabené družstvo dostatok hráčov do hry po viacnásobnom vylúčení a klesne tak počet hráčov pod 7, tak rozhodca zápas ukončí. Hráč bude vylúčený z ihriska bez ukázania červenej karty. i./ Striedanie je opakované a robí sa len v prerušenej hre. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže v tom istom zápase znovu vrátiť na hraciu plochu a zapojiť sa do hry. Striedanie sa týka všetkých hráčov uvedených v zápise o

 • Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda – RS 2020/2021

  28

  stretnutí. Striedanie hráčov musí byť oznámené rozhodcovi pri prerušení hry a vykoná sa čo najrýchlejšie, aby nedochádzalo k mrhaniu hracím časom. Hráči, ktorí nastupujú na hraciu plochu, musia byť pripravený pri lavičke náhradníkov v priestore technickej zóny. Hráči, ktorí z hracej plochy odchádzajú, ju môžu opustiť iba v technickej zóne, výnimkou je zranenie hráča. Nie je obmedzený celkový počet striedaní, ani počet striedaní jedného hráča. Vymenený hráč sa môže zapojiť do hry kedykoľvek vyššie uvedeným spôsobom. Za správne vykonanie výmeny hráčov a ich správny počet na hracej ploche je zodpovedný vedúci družstva a tréner. Ak rozhodca zistí vyšší počet hráčov z jedného družstva na hracej ploche, hru preruší (pokiaľ neuplatní výhodu v hre) a hráča, ktorý prišiel ako posledný, vykáže z hracej plochy. Na hru nadviaže NVK v mieste, kde bola lopta v okamžiku prerušenia hry.