Click here to load reader

Objektno orjentirano programiranje - . semestar/Objektno... · PDF fileObjektno orjentirano programiranje Predavanje 11 Objekti i klijent server aplikacije, templates, klasifikacija

 • View
  235

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Objektno orjentirano programiranje - . semestar/Objektno... · PDF fileObjektno...

 • Objektno orjentirano programiranje

  Predavanje 11

  Objekti i klijent server aplikacije, templates, klasifikacija

 • Klijent - server

  Kao i u prethodnom predavanju radi se o slanju objekta kroz mreu

  Kod distribuiranog objektnog modela mogu se koristiti vlasniki (eng. proprietary) pristup ili nevlasniki pristup koritenjem SOAP/XML

  Isto vrijedi i za klijent server model

  Pristup koji emo koristiti ovisi o samom problemu i postavljenim zahtjevima

  Vlasniki pristup je jednostavniji i uzima manje vremena ali nas ograniava na jednu tehnologiju

  Nevlasniki pristup omoguava komunikaciju neovisnu o platformi i programskom jeziku

 • U ovom primjeru koristi se Java programski jezik

  Klijent stvara objekt i alje ga na server

  Server stvara referencu objekta da bi mu pristupio

  Server moe mijenjati atribute objekta i vratiti ga natrag klijentu

  Vlasniki pristup

  Klijent Server

  Objekt

 • Primjer

  Stvorimo klasu TekstualnaPorukasa atributima ime i poruka

  import java.io.*;import java.util.*;public class TekstualnaPoruka implements Serializable {

  public String ime;public String poruka;//KonstruktorTekstualnaPoruka(String i) {

  poruka = ;ime= i;

  }// Pristupnikpublic String dohvatiIme() {

  return ime;}// Pristupnikpublic String dohvatiPoruku() {

  return poruka;}//Mutatorpublic void postaviPoruku(String p) {

  poruka = p;}

  }

 • Klijentski kod

  Klijent koristi klasu tekstualnaPoruka da bi stvorio objekt i poslao ga na server

  Klijent treba obaviti sljedee zadatke:

  Dohvatiti informacije od korisnika

  Stvoriti objekt

  Postaviti vrijednosti atributa

  Stvoriti socket konekciju

  Stvoriti izlazni tok (eng. stream)

  Zapisati objekt

  Zatvoriti tok

 • public class Klijent{

  public static void main(String[] arg) {

  try {

  String poruka= ;

  String ime= ;

  System.out.print(Unesite ime poruke:);

  ime = getString();

  // Stvori objekt

  TesktualanPoruka mojaPoruka= new TekstualnaPoruka(ime);

  System.out.print(Unesite sadrzaj poruke: );

  poruka= getString();

  // koristi mutator

  mojaPoruka.postaviPoruku(poruka);

  // Stvori konekciju na socketSocket socketNaServer = new Socket(127.0.0.1, 88888);// Stvori ObjectOutputStreamObjectOutputStream mojIzlazniStream =new ObjectOutputStream(socketNaServer .getOutputStream());// Zapii objekt u OutputStreammojIzlazniStream.writeObject(mojaPoruka);

  // Zatvori streammojIzlazniStream.close();

  } catch (Exception e) {System.out.println(e);}}

 • Serverski kod

  Server obavlja sljedee funkcionalnosti:

  Stvara referencu na objekt

  Slua na portu 88888

  eka konekciju klijenta

  Stvara input i output stream

  ita objekt TekstualnaPoruka

  Ispisuje poruku

 • public class Server {

  public static void main(String[] arg) {

  // Stvori referencu objekta kojeg oekuje

  TekstualnaPoruka mojaPoruka = null;

  try {

  // Sluaj na portu 88888

  ServerSocket mojServerSocket = new ServerSocket(88888);

  System.out.println(Spremno\n);

  // ekaj dok se klijent ne spoji

  Socket dolazni = mojServerSocket.accept();

  // Stvori input stream

  ObjectInputStream mojInputStream

  = new ObjectInputStream(dolazni.getInputStream());

  // Proitaj objekt sa streama

  mojaPoruka = (TekstualnaPoruka)mojInputStream.readObject();

  System.out.println(mojaPoruka.dohvatiIme() + :

  + mojaPoruka.dohvatiPoruku()+ \n);

  // Zatvori streammojInputStream.close();} catch(Exception e) {

  System.out.println(e);}

 • Nevlasniki pristup

  U nevlasnikom (eng. nonproprietary) pristupu obino se koristi XML kao to je to bio sluaj sa postojanim podacima i dstribuiranim sustavima

  Koritenjem XML-a moemo slati objekte izmeu aplikacija napisanih u razliitim programskim jezicima i meu razliitim platformama

  Iako su vlasniki i nevlasniki koncepti slini najvea razlika je u tome to objekti nisu rastavljeni u binarni zapis u vlasnikom formatu ve se koristi tekstualni XML dokument

 • XML pristup klijent server arhitekturi

  Nevlasniki pristup

  Klijent Server

  Objekt

  XML

 • Primjer

  Primjer klijent-server komunikacije realiziran u C#

  Nevlasniki pristup temeljen na XML-u

  XML definicija objekta je specificirana direktno u klasi

  Klasa se stvara oko XML definicija

 • namespace Server

  {

  [XmlRoot(racun)]

  public class BankovniRacun

  {

  private String strIme;

  private int intBrojRacuna;

  [XmlElement(ime)]

  public String Ime

  {

  get { return strIme; }

  set { strIme = value; }

  }

  [XmlElement(br_racuna)]

  public int BrojRacuna

  {

  get { return intBrojRacuna; }

  set { intBrojRacuna = value; }

  }

  public BankovniRacun()

  {

  this.Ime= Ivo Ivic;

  this.BrojRacuna= 76245;

  Console.WriteLine(Stvaranje rauna!);

  }

  }

  }

 • Klijentski kod

  Klijent izvodi sljedee zadatke:

  Stvara objekt BankovniRacun

  Stvara socket

  Priprema za formatiranje objekta u XML

  Stvara stream

  Serijalizira objekt u stream u XML formatu

  Zatvara resurse i stream

 • namespace Klijent

  {

  class Klijent

  {

  public static void Zapocni()

  {

  BankovniRacun mojRacun= new BankovniRacun();

  try

  {

  //Otvori TCP socket

  TcpClient tcpKlijent= new TcpClient(127.0.0.1, 88888);

  //Priprema za serijalizaciju objekta u XML

  XmlSerializer myXmlFactory =

  new XmlSerializer(typeof(BankovniRacun));

  //Stvori stream

  NetworkStream stream = tcpKlijent.GetStream();

  // Serijaliziraj objekt u TCP Stream

  myXmlFactory.Serialize(stream, mojRacun);

  // Zatvori stream

  stream.Close();

  tcpKlijent.Close();

  }

  catch (Exception ex)

  {

  Console.WriteLine(Exception: {0}, ex);

  }

  }

  }

  }

 • Serverski kod

  Stvori reference za objekt BankovniRacun

  Spoji se na socket i sluaj

  Postavi input stream

  itaj bajtove sa stream-a

  Deserijaliziraj objekt iz stream-a

  Zatvori sve resurse

 • public Server()

  {

  TcpListener server = null;

  TcpClient klijent= null;

  try

  {

  //Stvori Socket Listener i pokreni ga

  server = new TcpListener(IPAddress.Parse(127.0.0.1), 88888);

  server.Start();

  //Postavi input buffer

  Byte[] bajtovi = new Byte[256];

  //Otvori petlju za spajanje vie klijenata

  while (true)

  {

  //Zaponi primanje konekcija

  klijent= server.AcceptTcpClient();

  Console.WriteLine(Spojen!);

  //Otvori stream

  NetworkStream stream = klijent.GetStream();

  int i;

  while ((i = stream.Read(bajtovi, 0, bajtovi.Length)) != 0)

  {

  //Pripremi memory stream za serijalizaciju

  MemoryStream ms = new MemoryStream(bajtovi);

  //Pripremi alat za serijalizaciju

  XmlSerializer myXmlFactory =

  new XmlSerializer(typeof(CheckingAccount));

  //Stvori objekt BankovniRacun iz stream-a

  BankovniRacun mojRacun =

  (BankovniRacun)myXmlFactory.Deserialize(ms);

  //Ispii objekt

  Console.WriteLine(Ime: {0}, Broj rauna: {1}.,

  mojRacun.Ime, mojRacun.BrojRacuna);

 • Generiki tipovi (eng. generic types)

  U C++ koriste se templates

  Omoguava funkciji ili klasi da radi sa razliitim tipovima

  Funkciju/klasu ne moramo pisati vie puta za razliite tipove

  template

  void IspisiUdvostruceno(TYPE podaci)

  {

  cout

 • Generiki tipovi (eng. generic types)

  Prilikom poziva funkcije utvruje se o kojem se tipu radi

  npr. poziv: IspisiUdvostruceno() podrazumijeva int, a

  IspisiUdvostruceno(5.1) podrazumijeva double

  Moemo i eksplicitno navesti koji tip elimo prilikom poziva funkcije

  IspisiUdvostruceno (5);

 • Primjer

  template

  T Zbroji(T n1, T n2)

  {

  T rezultat;

  rezultat = n1 + n2;

  return rezultat;

  }

 • Primjer 2template

  double IzracunajProsjek(T tNiz[], int brElemenata)

  {

  T tSuma = T(); // tSuma = 0

  for (int i = 0; i < brElemenata; ++i)

  {

  tSuma += niz[i];

  }

  // O kojem god tipu T da se radi pretvori ga u double

  return double(tSum) / brElemenata;

  }

  int main()

  {

  int IntNiz[5] = {100, 200, 400, 500, 600};

  float FloatNiz[3] = { 1.22f, 2.33f, 14.54f};

  cout

 • Class templates - primjerclass MojaKlasa

  {

  int podaci;

  public:

  MojaKlasa() : podaci(0)

  {}

  void PostaviPodatke(int vrijednost)

  {

  podaci = vrijednost;

  }

  int DohvatiPodatke() const

  {

  return podaci;

  }

  void IspisiPodatke()

  {

  cout

 • template

  class MojaKlasa

  {

  T podaci;

  public:

  MojaKlasa() : podaci( T() )

  {}

  void PostaviPodatke(T vrijednost)

  {

  podaci= vrijednost;

  }

  T DohvatiPodatke() const

  {

  return podaci;

  }

  void IspisiPodatke()

  {

  cout

 • Viestruki tipovi - class templates

  template

  struct Par

  {

  Tip1 prvi;

  Tip2 drugi;

  };

  Par tocka1;

  tocka1.prvi = 5;

  tocka1.drugi = 40;

  Par tocka2;

  tocka2.prvi = 7;

  tocka2.drugi = 3.5412;

 • Dio 2. Klasifikacija

  Klasifikacija je nain organiziranja znanja

  U objektno orijentiranom programiranju svodi se na prepoznavanje jednakih znaajki meu

Search related