Click here to load reader

Objektno orijentisano programiranje - vps.ns.ac.rs · PDF file3 Knjiga Mirjana Ivanović Miloš Radovanović Zoran Budimac Dejan Mitrović “Objektno orijentisano programiranje i

 • View
  23

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Objektno orijentisano programiranje - vps.ns.ac.rs · PDF file3 Knjiga Mirjana Ivanović...

 • Objektno orijentisano programiranje

  Aleksandra Klanja-Milievi

  Marko Markovi

 • 2

  Teme koje e biti obraene

  Uvod i koncepti OOP

  Klase

  Nasleivanje

  Interfejsi

  Modifikatori, kreiranje instance klase, unitavanje instance klase

  Nabrojivi tip podataka

  Stringovi

  Operatori nad referencijalnim tipovima podataka

  Paketi

  Izuzeci

  Kolekcije

  Razvoj vizuelnih aplikacija

 • 3

  Knjiga

  Mirjana Ivanovi

  Milo Radovanovi

  Zoran Budimac

  Dejan Mitrovi

  Objektno orijentisano programiranje i programski jezik Java Novi Sad, 2016.

  Prodajna mesta:

  Knjiara SOLARIS (SPENS), Novi Sad

  Knjiara Studentski trg, Beograd

 • Osnovni principi objektno orijentisanog

  programiranja - OOP

 • 5

  OOP osnovni koncepti

  Objekat - U softverskom smislu, objekat se moe posmatrati kao neka vrsta paketa (sveanj) koji se sastoji od stanja i ponaanja.

  Softverski objekti se koriste da modeliraju objekte iz realnog sveta, a za koji se pravi softversko reenje.

  Klasa - Klasa je model/ema/plan/prototip na osnovu koga i po ugledu na koga se kreiraju objekti iste familije.

  Nasleivanje Nasleivanje omoguuje moan i prirodan mehanizam za organizaciju i struktuiranje softvera.

  Paket - paket je imenovani prostor/celina koja omoguava da se klase i interfejsi organizuju na smislen i logiki povezan nain.

 • 6

  Objekti Objekti su kljuni koncept objektno-orijentisanog

  programiranja, i njihova osnovna namena je da slue za predstavljanje objekata iz realnog sveta, koje prepoznajemo svuda oko sebe: automobili, kuni ljubimac, i tako dalje.

  Svi ovi realni objekti imaju dve zajednike karakteristike: stanje i ponaanje.

  Tako, na primer, Automobil ima: stanje koje obuhvata: model, boju, vrsta motora, konjske snage, broj vrata, i

  broj sedita.

  ponaanje Automobila obuhvata: otkljuaj vrata, promeni boju, promeni zupanik, podigni runu konicu, da li je runa konica podignuta, pritisni konicu, i poveaj brzinu.

  Kuni ljubimac ima: stanje koje obuhvata: ime, boja, vrsta, i broj nogu, kao i

  ponaanje koje obuhvata: kree se, isputa zvuk, pokazuje naklonost.

 • 7

  Objekti Identifikacija stanja i ponaanja objekata iz realnog sveta je

  sjajan nain da se zapone razmiljanje u duhu objektno-orijentisanog programiranja.

  Ako ponemo da posmatramo razne objekte iz okruenja oko nas, uoiemo svakako da oni variraju po svojoj sloenosti i kompleksnosti i da imaju siromanija ili bogatija i stanja i ponaanja.

  Takoe se moe uoiti da neki objekti u sebi sadre druge objekte.

  Sve ovo nam pomae da objekte iz realnog okruenja prevedemo, odnosno na adekvatan nain prikaemo u svetu objektno-orijentisanog programiranja.

 • 8

  Objekti

  Konceptualno, softverski objekti su slini objektima iz realnog sveta i oni se, naravno sastoje iz stanja i odgovarajueg ponaanja.

 • 9

  Objekti Stanje objekta je organizovano u formi polja

  (esto se zovu i promenljive instance, odgovaraju pojmu promenljive u programskim jezicima) i

  realizuje svoje ponaanje odgovarajuim metodima (koji odgovaraju pojmu procedura i funkcija u programskim jezicima).

  Metodi izvravaju aktivnosti nad internim stanjem objekta i osnovni su mehanizam za komunikaciju izmeu objekata.

  Sakrivanje stanja objekta i nedoputanje direktnog pristupa i menjanja istog, kao i zahtev da se svaki vid interakcije objekta odvija iskljuivo preko metoda objekta je poznat kao skrivanje podataka (eng. data encapsulation).

  Skrivanje podataka predstavlja jedan od fundamentalnih principa objektno-orijentisanog programiranja.

 • 10

  Objekti

  Sa odgovarajuim vrednostima stanja (polja koja predstavljaju model, boju, konjske snage) i

  metodima za pristup i promenu tekueg stanja (okljuaj, promeni boju, ...)

  uspostavljena je kompletna kontrola i nain pristupa i menjanja stanja objekta kao reakcija na poruke pristigle iz spoljanjeg okruenja.

 • 11

  Objekti

  Pakovanje/ukljuivanje koda zajedno sa stanjem u jedinstvenu celinu tj. softverski objekat, prua itav niz prednosti:

  Modularnost: Izvorni kod jednog objekta moe da se pie i menja nezavisno od izvornog koda drugih objekata.

  Skrivanje informacija: Kako se komunikacija sa objektom odvija preko metoda, njegova unutranja implementacija ostaje skrivena za spoljanje okruenje.

 • 12

  Objekti Ponovno korienje koda: Ako neki objekat postoji (a

  napisao ga je i neki drugi programer), a pogodan je za reenje vaeg problema, moete ga iskoristiti i ukljuiti u va novi program. Takva filozofija razvoja softvera omoguuje da specijalisti implementiraju i testiraju specifine objekte kojima moete verovati (da dobro funkcioniu), te ih bez dodatnih aktivnosti moete ukljuiti u va kod.

  Jednostavna promena: Ako neki objekat koji je ukljuen u va sistem iz nekih razloga ne funkcionie dobro, moete ga jednostavno ukloniti iz sistema i ukljuiti umesto njega neki drugi objekat koji pouzdanije obavlja eljenu aktivnost.

 • 13

  Objekti

  Objekat treba posmatrati kao celinu koja zna kako da reaguje i odgovori na konkretnu poruku.

  Meutim treba tako imati u vidu da objekti na istu poruku mogu da odgovore na razliit/drugaiji nain.

  Tako na primer poruka tampaj moe da produkuje razliite rezultate u zavisnosti od toga kom je objektu poslata.

  Ta osobina objekata, da razliiti objekti mogu na istu poruku da odgovaraju na razliite naine, se zove polimorfizam (eng. polymorphism).

 • 14

  OOP - osnovni koncepti

  Objekti koji sadre isti tip podataka i koji odgovaraju na iste poruke na isti nain pripadaju istoj porodici objekata odnosno pripadaju istoj klasi (eng. class).

  U sutini, u OOP primarni koncept je klasa, i proizvoljan broj objekata (iz iste familije) se moe kreirati koristei klasu kao etalon (u literaturi je poznato puno sinonima za ovaj termin: model, uzorak, itd.).

  Meutim, moe da postoji i itav niz slinih objekata koji nisu nastali iz iste klase.

 • 15

  OOP - osnovni koncepti

  Tako, na primer, moemo posmatrati program za crtanje linija i geometrijskih oblika kao to su: du, etvorougao, ovali, poligoni i krive.

  Dakle, svaki objekat koji se vidi na ekranu se moe predstaviti softverskim objektom u programu.

  U tom sluaju uoavamo u programu pet klasa objekata koji se mogu iscrtavati na ekranu.

  Sve dui pripadaju jednoj klasi, svi etvorouglovi pripadaju drugoj klasi i tako redom.

  Takoe, jasno uoavamo da su ove klase u odreenoj relaciji i da sve predstavljaju iscrtavajue objekte, kao i da treba da imaju mogunost da reaguju na poruku iscrtaj se.

 • 16

  OOP - osnovni koncepti Drugi nivo grupisanja, koji nije tako oigledan, moe da se

  realizuje u odnosu na podatke koji su potrebni za crtanje svakog od ovih tipova objekata.

  Tako moemo grupisati poligone i krive kao objekte vie taaka, a dui, etvorougle i ovale kao objekte dve take.

  (Du je odreena sa dve krajnje take, etvorougao sa dve take i dva naspramna ugla, a oval sa dva naspramna ugla etvorougla u koji je upisan).

  Relacije izmeu pomenutih koncepata, od kojih svaki predstavlja jednu klasu, su prikazani na slici:

 • 17

  OOP - osnovni koncepti

  Klase ObjekatViseTacaka i ObjektiDveTacke su direktne podklase klase IscrtavajuiObjekat. Klasa Duz je direktna podklasa klase ObjekatDveTacke i indirektna klasa klase IscrtavajuciObjekat.

  Dakle, podklasa neke klase nasleuje (eng. inherits) svojstva svoje nadklase. Podklasa takoe moe da doda i neka nova svojstva (to je najei sluaj) na ona nasleena iz nadklase, ali i da promeni postojea svojstva (eng. override).

 • 18

  OOP - osnovni koncepti Nasleivanje je izuzetno moan mehanizam u OOP stilu

  programiranja i reavanja problema koji podrava dobru organizaciju i ponovnu upotrebu programskog koda.

  Klase su definitivno ponovo upotrebljive (eng. reusable) komponente.

  One se mogu dvostruko iskoristiti u novim programima: ako u potpunosti odgovaraju takve kakve su bez izmena,

  ako se uz manje ili vee izmene mogu prilagoditi novim programima, u tom sluaju se definie nova klasa koja nasleuje postojeu klasu.

  Na osnovu navedenog moe se zakljuiti da je OOP mono orue za razvijanje softvera, ali i pogodno reenje za ponovno korienje ve razvijenog softvera (eng. software reuse).

 • Referencijalni tipovi podataka

 • 20

  Referencijalni tipovi podataka Vei programi pogodno je da se delovi programa koji ine logiku celinu

  grupiu zajedno, time se omoguava:

  vii nivo apstrakcije

  vea itljivost progama

  jednostavniji timski rad na programu

  lake odravanje, modifikacija i proirenje gotovog programa

  Kod jezika tree generacije, kao to su Pascal i Modula 2, grupisanje

  podataka u slogove i nizove (sloene tipove) se pokazalo kao velika

  prednost u odnosu na starije jezike koji koriste samo proste tipove

  podataka

  Iako pomenuti jezici podravaju pravljenje sloenih tipova podataka oni

  direktno ne obezbeuju i grupisanje delova programskog koda sa

  podacima kojima taj deo koda pristupa

 • 21

  Referencijalni tipovi podataka

  Objektno orijentisano programiranje je novija paradigma

  programiranja zasniva se na pravljenju i korienju tipova koji

  omoguavaju grupisanje podataka i delova programskog koda koji

  te podatke koristi

  Vrednosti (instance) takvih tipova se zovu objekti

  Java je objektno-orijentisan programski jezik. Bez korienja

  objekata ne moe se na