Click here to load reader

Objektno orijentisano programiranje vežbe – čas 03

 • View
  83

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Objektno orijentisano programiranje vežbe – čas 03. Biljana Stojanović Staša Vujičić. Eclipse tutorial. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Objektno orijentisano programiranje vežbe – čas 03

 • Objektno orijentisano programiranjevebe as 03Biljana StojanoviStaa Vujii

 • Eclipse tutorialJava programi se mogu pokrenuti kako iz komandne linije, tako i pomou velikog broja Java razvojnih alata, kao to su Borland JBuilder, Net Beans, Sun ONE Studio (komercijalna verzija NetBeans-a), Eclipse, Web Gain Visual Cafe i drugi. Oni podravaju tzv. IDE (Integrated Development Environment) za brz razvoj Java programa.Editovanje, kompajliranje, debagovanje, online-pomo su integrisani u grafiko korisniko okruenje. Upotrebom ovih alata u velikoj meri se poveava produktivnost programa.

 • Eclipse tutorialEclipse moe da se pokree na bilo kojoj platformi koja ima podrku za JVM.Pre instalacije Eclipse neophodno je instalirati odgoravajuu verziju JDK-a.Eclipse se pokree dvoklikom na ikonu eclipse.exe u odgovarajuem folderu ili dvoklikom na odgovarajuu preicu na radnoj povrini.Najpre se pojavljuje prozor Workspace Launcher koji nudi izbor direktorijuma u kome e se raditi.Potom se otvara glavni prozor (Eclipse UI) sa inicijalno otvorenim pozdravnim prozorom.

 • Eclipse tutorial - izbor perspektivePerspektiva predstavlja inicijalni skup i raspored komponenti u prozoru. Perspektive kontroliu ta se pojavljuje u odreenim menijima i toolbar-ovima. Npr. Java perspektiva se koristi za editovanje Java izvornog koda, dok Debug perspektiva omoguava pregled debagovanja programa. Mogue je prelaziti iz jedne u drugu perspektivu.Za kreiranje Java programa opcijom Window, Open Perspective, Java iz glavnog menija otvara se Java perspektiva.

 • Eclipse tutorial- kreiranje projektaProjekat se kreira izborom opcije File, New, Project ime se prikazuje Project wizard.Treba selektovati Java project i kliknuti Next ime se otvara New Java Project wizard.U polje Project name unosi se ime projekta.Treba ekirati opcije Create project in workspace i Use project folder as root for project and sources and class files.Klikom na Finish projekat biva kreiran.

 • Eclipse tutorial- kreiranje programaKreiranje programa u postojeem projektu vri se opcijom File, New, Class, ime se otvara New Java Class wizard.U polje Name unosi se ime klase (poinje velikim slovom) bez ekstenzije .java.U delu Modifiers mogue je ekirati neku od opcija svaka predstavlja neku vrstu modifikatora klasa.U polje Package moe se uneti ime paketa kome klasa pripada.U polje Superclass se navodi ime klase koja se nasleuje.

 • Eclipse tutorial- kreiranje programaU polje Interfaces se navode imena interfejsa koje klasa implementira.Poslednji deo se odnosi na izbor metoda koje su sastavni deo klase:- public static void main(String[] args)- konstruktori natklase- nasledjeni apstraktni metodi

 • Eclipse tutorialNapomena: Prilikom kucanja izvornog Java koda, kada se, npr. ispie (.), nakon sekunde pauze Eclipse automatski prikazuje pomoni meni sa mogunostima za kompletiranje koda.

 • Eclipse tutorial- kompilacija i pokretanje programaPodrazumevano, izvorni Java kod se dinamiki kompajlira za vreme kucanja. Npr. ako se ne otkuca ; za kraj naredbe, editor prikazuje crvenu krivudavu liniju koja ukazuje na greku.Pokretanje desnim klikom miem na klasu u projektu dobija se meni gde treba izabrati Run, Java Application ili izabrati opciju Run, Run As, Java Application iz glavnog menija ili kliknuti na odgovarajuu ikonu u toolbar-u koja se koristi za pokretanje.Izlaz je prikazan u panelu Console u dnu prozora.

 • Eclipse tutorial- debagovanjeEclipse debugger omoguuje postavljanje breakpoint-a i izvravanje programa liniju po liniju.Kako se program izvrava, mogu se posmatrati vrednosti promenljivih, uoiti koji je metod bio i znati koji dogaaji su se pojavili u programu.Obino se breakpoint-i postavljaju u onim delovima za koje postoji mogunost da sadre greku. Nema svrhe da se traga za grekom liniju po liniju kroz delove programa za koje se pouzdano zna da dobro rade.

 • Eclipse tutorial- debagovanjeBreakpoint je zaustavna zastavica (znak) postavljena na liniju izvornog koda koja govori debageru da se zaustavi kada na nju naie.Debager izvrava svaku liniju dok ne doe do breakpoint-a, tako da je mogue tragati kroz deo programa gde je breakpoint postavljen.Upotrebom breakpoint-a mogue je brzo prelaziti preko delova koji korektno rade i koncentrisati se na delove koji prouzrokuju probleme.

 • Eclipse tutorial- debagovanjePostavljanje breakpoint-a moe da se izvri na vie naina: - Najjednostavnije je dvostrukim klikom na levu marginu linije na koju elimo da postavimo breakpoint. Pojavie se plavi krui u levoj margini.- Desnim klikom u podruje leve margine pojavljuje se meni iz koga se bira opcija Toggle Breakpoint.- U meniju Run izabrati opciju Toggle Breakpoint.Uklanjanje breakpoint-a vri se dvoklikom na levu marginu, ili izborom opcije Disable Breakpoint iz odgovarajueg menija.Kada se napusti projekat zadravaju se postavljeni breakpoint-i.

 • Eclipse tutorial- debagovanjeStartovanje debagera:Postaviti breakpoint na prvu naredbu metoda main().Desnim klikom na odgovarajuu klasu u panelu sa spiskom projekata dobija se odgovarajui meni gde se bira opcija Debug, Java Application. Pojavie se Confirm Perspective Switch dijalog za potvrdu prelaska u Debug perspektivu.

 • Eclipse tutorial- debagovanjeKontrola izvravanja programa:Program se zaustavlja na prvoj liniji main() metoda. Ova linija, koja se zove tekua taka izvravanja (current execution point), obojena je zeleno i oznaava sledeu liniju koda koja e biti izvrena od strane debagera.Zadavanjem odgovarajuih komandi debagera kontrolie se dalje izvravanje programa. Ujedno se kontroliu vrednosti promenljivih u programu.

 • Eclipse tutorial- debagovanjeKada je aktivan Debugging mode, u Debug prozoru vidljiva su dugmad koja se koriste za debagovanje.Takodje, meni Run sadri komande za debagovanje:Resume nastavlja izvravanje pauziranog programaSuspend privremeno zaustavlja izvravanje programaTerminate zavrava tekuu sesiju debagovanja.Step Into izvrava jednu naredbu ili ulazi u metodStep Over izvrava jednu naredbu. Ako naredba sadri poziv metoda, ceo metod se izvrava bez detaljnog prelaska kroz njega.

 • Eclipse tutorial- debagovanjeStep Return izvrava sve naredbe tekueg metoda i vraa se u onaj deo gde je pozvan metod.Run to Line izvrava program, poevi od tekue take izvravanja, zaustavlja se i postavlja izvrnu taku na liniju koda koja sadri kursor ili na breakpoint.

 • Eclipse tutorial- debagovanjePored toga to je prilikom debagovanja mogue videti vrednosti promenljivih, mogue je i promeniti vrednosti promenljivih kako bi se nastavilo debagovanje sa novom vrednou bez restartovanja programa.Vrednosti promenljivih se ispisuju u posebnom panelu Variables. Dvostrukim klikokom na odgovarajuu promenljivu otvara se Set Value dijaloki prozor gde je mogue zadati novu vrednost promenljive.Nakon zavretka debagovanja, opcijom Window, Open Perspective, Java, moe se prei u Java perspektivu.

 • Klase u JaviKao to je ranije reeno, klasa je specifikacija svojstava odredjene vrste objekata ona definie novi tip. Definicija klase se koristi da se kreiraju objekti tog klasnog tipa, tj. da se kreiraju objekti koji sadre sve komponente koje su specifikovane u klasi.Npr. klasa String predstavlja definiciju ili specifikaciju za String objekte sa svim operacijama koje se mogu izvravati nad objektima te klase. Kad god se kreira novi objekat klase String, zapravo se kreira novi objekat sa svim karakteristikama i operacijama koje su specificirane u definiciji klase.

 • Klase u JaviDefinicija klase u sebi sadri:atribute ovo su promenljive koje obino razlikuju jedan objekat klase od drugogmetode oni definiu operacije koje moemo da radimo za datu klasu odreuju ta moemo da radimo nad ili sa objektima klase; obino operiu nad atributima klaseAtributi klase mogu biti primitivnog tipa ili mogu da referiu na objekte proizvoljnog klasnog tipa, ukljuujui i onaj koji definiemo.

 • Klase u JaviKada kreiramo objekat, on e sadrati sve atribute koji se nalaze u definiciji klase.Razlikujemo dve vrste atributa:Prvi su vezani za klasu i dele ih svi objekti klase. Postoji samo jedna kopija bez obzira koliko je objekata te klase kreirano i oni postoje ak i kad nijedan objekat klase nije kreiran. Njih nazivamo klasnim promenljivim ili statikim atributima. Deklariu se kljunom reju static.Oni obino opisuju neko svojstvo koje je zajedniko za sve objekte te klase.

 • Klase u JaviDrugi su vezani sa svaki pojedinani objekat svaka instanca klase ima svoju kopiju ovog atributa, svaki ima svoju posebnu vrednost. Ovi atributi razlikuju objekte meusobno. Njih nazivamo nestatikim atributima ili instancnim promenljivim.

 • Klase u Javi

 • Klase u JaviAnalogno atributima, postoje dve vrste metoda:Instancne metode mogu se izvravati samo u odnosu na objekatKlasne metode mogu da se izvravaju i kada ne postoji nijedan objekat klase. Deklariu se kljunom reju static i nazivamo ih statikim metodama.

 • Klase u JaviNapomena: Jo jedna primena statikih atributa je za uvanje vrednosti koje su zajednike svim objektima te klase. Npr: ako elimo da brojimo koliko je objekata neke klase kreirano u programu, najbolje reenje je da se za to iskoristi statika promenljiva, zato to ona moe da se koristi i kada nijedan objekat klase nije kreiran.

 • Klase u JaviPoto statiki metodi mogu da se izvravaju i kada ne postoje objekti, oni ne mogu da referiu na instancne promenljive, jer u suprotnom moe da dodje do toga da se operie nad promenljivim koje ne postoje. U tom sluaju, kod se nee prevesti, dobie se poruka o greci.Metod main() je, kao to smo videli ranije, uvek deklarisan kao statiki. Pre nego to neka aplikacija pone da se izvrava, ne postoji ni jedan objekat. Da bismo startovali izvravanje, neophodan nam je metod koji moe da se izvri ak i