Click here to load reader

Objektno-orijentisano programiranje - Logovanje.pdf · PDF fileJava biblioteke Postoji veliki ... Objektno-orijentisano programiranje III Author: markom Created Date: 2/26/2016 8:20:41

 • View
  231

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Objektno-orijentisano programiranje - Logovanje.pdf · PDF fileJava biblioteke Postoji...

 • Marko Miloevi

 • Logovanje informacija

  Kreiranje poruka o tome ta program

  radi.

  Neto kao

  main(String[] args) {

  System. .println("Aplikacija pokrenuta.");

  System. .println("Pozdrav!");

  System. .println("Kraj.");

  }

 • Prave aplikacije su sloene

  Najee su vieprocesne

  Paralelno ih koristi veliki broj korisnika

  Na jednom serveru moe biti vie

  aplikacija

  Svaka aplikacija moe da komunicira sa

  vie pozadinskih servisa

 • Zato logovanje?

  U velikim sistemima uvek dolazi do

  greaka

  Tipina poruka koja se dobije od

  korisnika u sluaju greke: Ne radi

  Dodatne informacije su, uglavnom,

  nedovoljne

  Problem se najjednostavnije reava ukoliko

  su zapameni koraci koje je korisnik

  izvravao

 • Zato logovanje?

  Omoguava naknadni pregled izvrenih

  akcija i greaka koje su se desile

  U toku razvoja aplikacije

  Pomae pri otklanjanju greaka (debugging)

  U produkciji

  Olakava uoavanje i otklanjanje problema

  nastalih pri korienju aplikacije

 • Naini logovanja

  Poruke mogu da se alju na razliite

  destinacije

  Konzola

  Fajl

  Baza podataka

  Udaljeni server

  ...

 • Java biblioteke

  Postoji veliki broj biblioteka koje se

  mogu korisiti

  java.util.logging standardna

  biblioteka koja dolazi uz Javu

  Log4j jedna od najpopularnijih

  Slf4j fasada koja omoguava korienje

  velikog broja biblioteka za logovanje na

  jedinstveni nain

 • Primer (java.util.logging)

  java.util.logging.Level;

  java.util.logging.Logger;

  BasicLogging {

  Logger logger =

  Logger.getLogger("BasicLogger");

  main(String[] args) {

  logger.log(Level. , "Aplikacija pokrenuta.");

  logger.log(Level. , "Pozdrav!");

  logger.log(Level. , "Kraj.");

  }

  }

 • Primer (java.util.logging)

  java.util.logging.Level;

  java.util.logging.Logger;

  BasicLogging {

  Logger logger =

  Logger.getLogger("BasicLogger");

  main(String[] args) {

  logger.info("Aplikacija pokrenuta.");

  logger.severe("Pozdrav!");

  logger.info("Kraj.");

  }

  }

 • Nivoi logovanja

  Slue za automatsko filtriranje poruka

 • Proces logovanja

  Logger Handler

  Filter Filter Formatter

  applikacija odredite

  Poruka se alje Logger objektu

  Logger kroz Filter odluuje da li da odbije poruku

  Loger alje poruku Handler objektu

  Handler proverava da li da odbije poruku

  Handler poziva Formatter da odredi kakav e tekst da kreira

  Handler alje poruku na destinaciju

 • Klasa Logger

  Instanca Logger klase slui za logovanje

  poruka vezanih za odreenu

  komponentu aplikacije

  Svaki Logger objekat ima ime

  Standardno, imena se daju korienjem

  imena paketa kojima klasa pripada

  uva podatke o roditelju

 • Klasa Logger

  Instanca se dobija korienjem

  getLogger metoda

  Vraa novi ili postojei objekat sa istim

  imenom

  Ima nivo logovanja koji se podeava

  korienjem properties fajla java -Djava.util.logging.config.file=

  ili dinamiki logger.setLevel(...)

 • Filter

  Filter je interfejs koji trai implementaciju

  metoda isLoggable(LogRecord record)

  Logger ima metod setFilter()

  logger.setFilter(new Filter() {

  @Override

  public boolean isLoggable(LogRecord record) {

  return record.getMessage().contains("Aplikacija");

  }

  });

 • Handler i Formatter

  Postojei Handler i

  StreamHandler: alje poruke OutputStream objektu

  ConsoleHandler: alje poruke na System.err (ovo je podrazumevani Handler)

  FileHandler: alje poruke u fajl

  SocketHandler: alje poruke na TCP port

  Formatter i

  SimpleFormatter (podrazumevan)

  XmlFormatter

 • ta logovati

  Ne treba logovati

  Sve!

  Samo dogaaje koji se deavaju posle greke

  Treba logovati

  Kritine dogaaje

  Rezultate dugog niza operacija

  Interakciju sa drugim komponentama sistema

  Kompleksne akcije

  Akcije za koje se zna da mogu da uzrokuju

  probleme

 • Mogui problemi

  Logovanje nepotrebnih poruka

  Neodravanje (gomilanje) starih log

  fajlova

  Veina sistema za logovanje ima mogunost

  deljenja log fajlova po nekom kriterijumu

  (veliina, datum), to olakava odravanje new FileHandler("log.xml", 1000, 10);