Click here to load reader

OBJEKTNO ORIJENTISANO · PDF file 2014-12-24 · objektno orijentisano programiranje predavanje 13: obrada greŠaka i ulazno-izlazne operacije (tekstualni fajlovi, tastatura i ekran)

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBJEKTNO ORIJENTISANO · PDF file 2014-12-24 · objektno orijentisano programiranje...

 • OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

  PREDAVANJE 13: OBRADA GREŠAKA I ULAZNO-IZLAZNE OPERACIJE (TEKSTUALNI FAJLOVI, TASTATURA I EKRAN)

  Miloš Kovačević

  Đorđe Nedeljković

  1 /21

 • OSNOVNI KONCEPTI - Priroda grešaka u programu

  - Klijent-server koncept i obaveštavanje klijenta o greški

  - Izuzeci

  - Obrada izuzetaka (try/catch/finally)

  - Tekstualni fajlovi – čitanje i pisanje

  - Čitanje sa tastature

  - Ispis na ekran

  2 /21

 • PRIRODA GREŠAKA U PROGRAMU - Sintaksne greške

  - nepravilna upotreba delova jezika (ključne reči, operatori, ...) pri kodiranju klasa

  - otklanjaju se jednostavno pri prevođenju na upozorenje prevodioca

  - if(a = 5){...} //treba == umesto =

  - Logičke greške (bugs) - greške u logičkom postupku (sledu akcija) pri rešavanju problema

  - otklanjaju se ne tako lako prilikom testiranja rada programa

  - primeri: deljenje sa 0, objekat se nalazi u nepredviđenom stanju, korisnik unosi neadekvatne ulazne podatke, itd.

  - Značajan utrošak programerskog vremena odlazi na testiranje implementacije klasa u cilju otklanjanja logičkih grešaka

  - Programski modeli složenih sistema skoro uvek sadrže greške, od kojih se najveći broj otkloni pre puštanja na tržište, a ostale se otklanjaju tokom životnog ciklusa softvera

  - Java olakšava proces prevazilaženja grešaka primenom koncepta izuzetaka

  3 /21

 • KLIJENT-SERVER KONCEPT - Kada se nad objektom poziva neki njegov javni metod,

  onda se on nalazi u ulozi servera (pružaoca usluge), a objekat koji poziva metod naziva se klijent (onaj koji potražuje uslugu)

  - Isti objekat u toku vremena može se naći u obe uloge

  - Primeri softverskih komponenti koje se nalaze u klijent-server relaciji: - Apache web server (isporučuje stranice sajta na zahtev) – Chrome web browser (klijent)

  - Exchange mail server (čuva i isporučuje poštu) – Outlook mail klijent (pregleda i pravi mailove) 4 /21

 • LOGIČKE GREŠKE – KAKO IH OTKLONITI

  5 /21

  public class RangLista{ // serverska klasa

  private String[] ime; // indeks u nizu odnosi se

  private double[] poeni; // na mesto u rang listi

  public RangLista(int brojMesta){

  ime = new String[brojMesta];

  poeni = new double[brojMesta];

  }

  public void ubaci(int rb, String i, double p){

  ime[rb - 1] = i; poeni[rb - 1] = p;

  }

  ...

  }

  public class Klijent{ // klijentska klasa

  public static void testRangLista(){

  RangLista rl = new RangLista(10);

  rl.ubaci(1, "Pera Perin", 100);

  rl.ubaci(15, "Mika Mikic", 2);

  }

  }

  Moguća greška ukoliko je redni broj van broja predviđenih mesta na listi. Server klase RangLista ovde “puca“ za nekorektan ulaz rb!

  Poruka o greški u BlueJ-u

 • - Server se štiti od grešaka uzrokovanih pogrešnim ulaznim podacima (parametri metoda) primenom defanzivnog programiranja (ekstenzivna upotreba if naredbi)

  - U gornjem primeru korisnik dobija poruka o greški na ekranu. Ali, šta ako je klijent softverska komponenta koja ne čita poruke sa ekrana?

  - Kako objekat klase RangLista vraća informaciju klijentu da je došlo do greške?

  LOGIČKE GREŠKE – DEFANZIVNO PROGRAMIRANJE

  6 /21

  public void ubaci(int rb, String i, double p){

  if(rb >= 1 && rb

 • OBAVEŠTAVANJE KLIJENTA O NASTALOJ GREŠKI

  7 /21

  - Vraćanje informaciju klijentu da je došlo do greške preko povratne vrednosti metode

  - Pristup obaveštavanja putem povratne vrednosti ima tri nedostatka: - (1) Šta ako su sve povratne vrednosti metode mogući rezultati njenog izvršavanja?

  - (2) Čak i kada (1) ne predstavlja problem, programer klijentske aplikacije nije u obavezi da testira povratnu vrednost (u gornjem primeru da stavi if(s.skloni()...))

  - (3) Šta se dešava kada konstruktor ne može pravilno da inicijalizuje objekat u početno stanje? (npr. kada u klasi RangLista neko prosledi negativan broj mesta na rang listi)

  - Problemi obaveštavanja iz (1), (2) i (3) mogu se elegantno rešiti primenom koncepta izuzetaka (Exceptions)

  // u serveru

  public boolean ubaci(int rb){

  if(rb >= 1 && rb

 • - Java obavezuje programera da predvidi mogućnost nastanka određenih tipova greški i da ih po nastanku obradi u cilju oporavka programa: greške koje se moraju obraditi - Primer: prilikom otvaranja datoteke sa diska, datoteka sa datim imenom ne postoji,

  prilikom čitanja podataka koji dolaze sa mreže prekida se veza, ...

  - Postoje i tipovi grešaka čiji nastanak nije obavezno predvideti i obraditi: greške koje se ne moraju obraditi - Primer: pristupanje elementu niza sa pogrešnim indeksom,

  poziv metode nad objektnom promenljivom sa vrednošću null, ...

  - Izuzetak je objekat specijane klase koji reprezentuje detalje greške nastale u programu (nosi informacije o uzroku greške, mestu i vremenu nastanka, itd.)

  - Generiše se od strane virtuelne mašine (JVM) unutar one metode na mestu na kome nastaje greška

  IZUZECI (EXCEPTION)

  8 /21

 • - Svi izuzeci su instance klase Exception ili su nasleđeni iz nje

  - Izuzeci koje virtuelna mašina generiše prilikom nastanka greški koje se moraju obraditi zovu se izuzeci sa proverom (checked exceptions)

  - Izuzeci koje virtuelna mašina generiše prilikom nastanka greški koje ne se moraju obraditi zovu se izuzeci bez provere (unchecked exceptions), nasleđeni iz klase RuntimeException

  TIPOVI IZUZETAKA

  9 /21

 • OBRADA IZUZETAKA KOJI SE PROVERAVAJU

  10/21

  - Prilikom prevođenja programa prevodilac proverava mogućnost nastajanja greški koje moraju biti obrađene i u skladu sa tim da li je programer predvideo i obradio takve greške u kodu

  - Provera i obrada obavljaju se primenom try-catch naredbe:

  - Ukoliko se u try bloku ne desi greška, tok se prebacuje na prvu naredbu posle catch bloka: (redosled izvršavanja naredbi je 1, 2, 3, 6)

  try {

  // blok naredbi u kojima moze nastati greska koja mora biti obradjena

  } catch(KlasaIzuzetka e) {

  // obrada izuzetka e

  }

  try {

  naredba 1;

  naredba 2;

  naredba 3;

  } catch(KlasaIzuzetka e) {

  naredba 4;

  naredba 5;

  }

  naredba 6;

  Greška nastala prilikom izvršenja naredbe! Tok izvršavanje prebacuje se na naredbu 4 u catch bloku (redosled izvršavanja naredbi je 1, 2, 4, 5, 6)

  tip izuzetka (greške) koji se mora obraditi

 • PISANJE U TEKSTUALNU DATOTEKU

  11/21

  - Za pisanje u tekstualnu datoteku koristi se klasa FileWriter (iz paketa java.io)

  - Prilikom pisanja, datoteku treba otvoriti (FileWriter konstruktor), pisati po njoj (metoda write() ), i po završetku je zatvoriti (metoda close() )

  import java.io.FileWriter; import java.io.IOException;

  ...

  public void snimi(String imeDatoteke){

  try{

  FileWriter fw = new FileWriter(imeDatoteke)); // otvaranje datoteke

  // moguci IOException

  fw.write("" + ime.length + “\n"); // pisanje u datoteku (IOException)

  for(int i = 0; i < ime.length; i++){

  fw.write(ime[i] + ":" + poeni[i] + "\n"); // pisanje (IOException)

  }

  fw.close(); // zatvaranje datoteke (IOException)

  } catch(IOException e){

  System.out.println("Greska pri snimanju u " + imeDatoteke);

  }

  }

  blok u kome se izuzetak tipa IOException hvata

  oporavak nakon greške

 • ČITANJE IZ TEKSTUALNE DATOTEKE

  12/21

  - Za čitanje iz tekstualne datoteke koriste se klase FileReader i BufferedReader

  import java.io.FileWriter; import java.io.IOException;

  ...

  public static RangLista ucitaj(String imeDatoteke){

  RangLista rl;

  try{

  BufferedReader r = new BufferedReader(new FileReader(imeDatoteke));

  String linija; int i = 0;

  rl = new RangLista(Integer.parseInt(r.readLine()));

  while( (linija = r.readLine()) != null ) {

  String[] x = linija.split(":");

  rl.ubaci(i, x[0], Double.parseDouble(x[1]));

  i++;

  }

  r.close();

  } catch(FileNotFoundException e) {

  System.out.println("Ne postoji datoteka sa imenom " + imeDatoteke);

  rl = null;

  } catch(IOException e) {

  System.out.println("Greska pri citanju " + imeDatoteke);

  rl = null;

  }

  return rl;

  }

  obrada greške zavisi od tipa izuzetka

  otvaranje datoteke

  čitanje kraj datoteke?

  zatvaranje

 • - Vreme čitanja sa diska ~ ms, a iz memorije ~ ns (105 - 106 puta sporije u odnosu na mem.)

  - Metod read() klase FileReader čita datoteku sa diska karakter po karakter

  - Čitanja se ubrzava korišćenjem memorijskog bafera (BufferedReader) koji se jednom operacijom čitanja puni sa diska, a onda iz njega program čita po potrebi

  - Kada pr